Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27"

Transcriptie

1 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27

2 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten voor mei en juni 2010 dienen binnen te zijn vóór 1 april 2010 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 29 / 30 april Ten gemeentehuize 3 Parochies 14 Plaatselijke openbare bibliotheek 15 Jeugddienst 16 Sportdienst 18 Containerpark 25 Milieu, landbouw en natuur 26 Cultuur 27 Senioren 28 Sociale zaken 29 Gezondheid 30 P.W.A. & dienstencheques 32 OCMW 33 Verenigingsleven 34 Activiteitenkalender 41 Nuttige adressen 43 Sluitingsdagen 44

3 Ten gemeentehuize Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 17 december 2009 De gemeenteraad kwam op 17 december 2009 bijeen heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen, behalve voor de punten 6, 7, 9 en 12. Op de vergadering waren alle leden aanwezig. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 26 november werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 grondvergunning verleend op de begraafplaats Sint-Pietersstoel te Moregem. 3. Algemeen bestuur. Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betreffende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve sanctie. Herziening. Het algemeen politiereglement van 30 maart 2006 dat toepasselijk was in gans de politiezone Vlaamse Ardennen werd herzien. Ingevolge dit politiereglement vallen een aantal kleinere overtredingen niet meer onder de bepaling van het strafwetboek, maar komen zij in aanmerking voor het opleggen van een administratieve geldboete. 4. Kerkbesturen. Budgetwijziging Aktename en goedkeuring. Via het Centraal Kerkbestuur werden budgetwijzigingen 2009 ingediend door de kerkbesturen Sint-Maurus Elsegem, Sint-Pietersstoel Moregem, Sint-Amandus Ooike en O.L.Vrouw Wortegem. Aangezien de exploitatietoelage van de budgetwijzigingen van het kerkbestuur Sint-Amandus Ooike en O.L.Vrouw Wortegem binnen de voorzieningen van het meerjarenplan valt, wordt hiervan akte genomen. De budgetwijzigingen van Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem werden goedgekeurd aangezien : - het investeringsbudget gewijzigd werd ingevolge het doorschuiven van budgetten van 2008 naar 2009 ; - voor Sint-Pietersstoel Moregem de exploitatietoelage verhoogd werd waardoor het de voorzieningen in het meerjarenplan overschrijdt. De exploitatietoelage voor Sint-Maurus werd niet gewijzigd. Door het kerkbestuur Sint-Martinus Petegem werd geen budgetwijziging ingediend. 5. Onderwijs. Uitbreiden gemeentelijke basisschool. Goedkeuring eindafrekening. Ingevolge de voltooiing van de bouwwerken voor het uitbreiden van de gemeenteschool werd de eindafrekening opgemaakt. De eindafrekening bedraagt ,00 euro inclusief 21 % BTW. De werken werden uitgevoerd door de nv Vanmaercke uit Anzegem. 6. Huisvesting. Bindend sociaal objectief sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels in het kader van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid. Goedkeuring. Het grond- en pandendecreet voorziet dat maatregelen dienen genomen te worden inzake betaalbaar wonen. De wetgeving voorziet in een sociaal objectief dat dient gehaald te worden tegen 2020 en dat bestaat uit een gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Het sociaal objectief voor sociale huurwoningen werd opgelegd door het gewest en bedraagt 39 tegen 2020 en 54 tegen Daarnaast stelt de gemeenteraad voor om het sociaal objectief voor sociale koopwoningen in de gemeente vast te leggen op 15 en geen sociale kavels. Goedkeuring werd verleend met 11 stemmen voor (Open VLD en CD&V), 5 tegen (WP2000) bij 1 onthouding (sp.a). 7. Stedenbouw. Wegenis verkaveling HPB tussen Zonnestraat/Spreeuwengoed. Wegentracé. Goedkeuring. Er is een aanvraag ingediend om een verkaveling met wegenis te ontwikkelen op gronden gelegen in de nabijheid van de Zonnestraat. De verkaveling voorziet 9 woningen met wegenis. Het wegentracé voor deze verkaveling werd goedgekeurd met 16 stemmen voor (Open VLD, CD&V en WP2000) bij 1 onthouding (sp.a). 3

4 Ten gemeentehuize 8. Stedenbouw. Gemeentelijk reglement tot bepaling van de waarborg bij afgifte van stedenbouwkundige vergunningen. Goedkeuring. Vanaf 1 januari 2010 wordt bij de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning aan de bouwheer een waarborg gevraagd. De waarborg dient om eventuele schade aan het openbaar domein te herstellen. De waarborg bedraagt 500,00 euro indien de openbare weg uitgerust is met voetpaden en 250,00 euro zonder voetpaden. 9. O.C.M.W. Goedkeuring meerjarenplan en kennisgeving budget Met 16 stemmen voor (Open VLD, CD&V, WP2000) bij 1 onthouding (sp.a) werd het meerjarenplan van het O.C.M.W. goedgekeurd en werd akte genomen van het budget De gemeentelijke exploitatietoelage werd vastgesteld op ,00 euro. 10. Gemeentefinanciën. Invoeren van een retributiereglement op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen voor de aanslagjaren 2010, 2011 en Herziening. Voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen wordt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een retributiereglement goedgekeurd waarvan de bedragen vastgesteld worden als volgt : - 75,00 euro per dossier voor het verstrekken van vastgoedinformatie. - 25,00 euro per uittreksel uit het plannenregister. - 25,00 euro per uittreksel uit het vergunningenregister. 11. Gemeentefinanciën. Toelagen Vaststelling. Ieder jaar worden voor de behandeling van het budget de gemeentelijke toelagen aan verenigingen nominatief vastgesteld. 12. Gemeentefinanciën. Budget 2010 en financieel beleidsplan Vaststelling. Goedkeuring werd verleend met 11 stemmen voor (Open VLD en CD&V) bij 6 stemmen tegen (WP2000 en sp.a) aan het budget 2010 en het financieel beleidsplan De gewone dienst vertoont volgend resultaat : - ontvangsten van het dienstjaar : ,00 euro - uitgaven van het dienstjaar : ,00 euro - begrotingsresultaat vorig jaar : ,03 euro - algemeen begrotingsresultaat : ,03 euro De buitengewone dienst vertoont volgend resultaat : - ontvangsten van het dienstjaar : ,00 euro - uitgaven van het dienstjaar : ,00 euro - begrotingsresultaat vorig jaar : 0,00 euro - algemeen begrotingsresultaat : 0,00 euro 13. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, wordt kennis gegeven van navolgende collegebesluiten : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : in zitting van het college van 16 november 2009 werd het ontwerp goedgekeurd voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Steenakkerstraat. De totale prijs bedraagt ,31 euro inclusief btw. waarvan 2.887,27 euro ten laste van de gemeente. De opdracht wordt uitgevoerd door Gaselwest. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : in zitting van het college van 23 november 2009 werd de opdracht voor het uitvoeren van de sneeuw- en ijzelbestrijding in 2010 gegund aan De Reycke Johan, Wortegem-Petegem. De vergoeding bedraagt 55 euro/uur. De punten 14, 15 en 16 werden bij hoogdringendheid toegevoegd met algemeenheid van stemmen. 14. Logo Zorg+. Toetreding. De gemeente treedt toe tot Logo Zorg+ en keurt de ontwerpstatuten en het ontwerp van huishoudelijk reglement goed. 4

5 GEHEIME ZITTING 15. Logo Zorg+. Aanduiding effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Logo Zorg+ en de heer Dominique Vande Kerkhove, gemeenteraadslid, als plaatsvervanger. 16. Logo Zorg+. Voordracht kandidaat bestuurder. Mevrouw Nicole Van Der Straeten, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor Logo Zorg+. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 JANUARI 2010 De gemeenteraad kwam op 28 januari 2010 bijeen en heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen : 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 17 december 2009 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 grondvergunning verleend op de begraafplaats Sint-Maurus te Elsegem en 2 op de begraafplaats O.L.Vrouw te Wortegem. 3. Kerkfabrieken. Jaarrekening Akteneming. Door de gemeenteraad werd akte genomen van de jaarrekeningen 2008 van de kerkbesturen. De jaarrekeningen en het door het Centraal Kerkbestuur ingediend gecoördineerd overzicht van de jaarrekeningen 2008 werden voor het eerst opgemaakt volgens de nieuwe regelgeving waarbij de boekhouding van de kerkbesturen grondig gewijzigd werd. De jaarrekeningen vertonen volgend resultaat : de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte met als - exploitatieresultaat ,01 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als - exploitatieresultaat 2.086,38 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als - exploitatieresultaat 4.720,11 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als - exploitatieresultaat ,71 euro - investeringsresultaat ,83 euro de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als - exploitatieresultaat 140,32 euro - investeringsresultaat ,55 euro 4. Veiligheid. Brandweer. Bijdrage 2007 en Advies. Bekrachtiging collegebesluit 18 januari De gemeente beschikt over geen eigen brandweer maar wordt beschermd door de brandweer van Oudenaarde. De berekening van het gemeentelijk aandeel wordt vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken op voorstel van de Gouverneur. De gemeente dient binnen de 60 dagen advies te verlenen. Het college heeft een gemotiveerd ongunstig advies verleend aan de bijdrage 2007 en 2008 die respectievelijk euro en euro bedragen. Van deze gemeentelijke bijdrage wordt slechts een bepaald percentage doorgestort naar de brandweer van Oudenaarde. De raad heeft het ongunstig advies bekrachtigd. 5. Domein de Ghellinck. Visvijvers. Aanpassing reglement op het vissen in de visvijvers domein de Ghellinck. Het visreglement voor het vissen in de visvijvers van het gemeentelijk domein de Ghellinck werd op enkele punten aangepast met ingang van het huidig visseizoen. 5

6 6. Gemeentefinanciën. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. Aanpassing vanaf 1 april Vanaf 1 april 2010 wordt door de FOD Binnenlandse Zaken 12 euro aangerekend voor een elektronische identiteitskaart i.p.v. 10 euro. De gemeentebelasting van 2 euro blijft behouden zodat de kostprijs van een elektronische identiteitskaart vanaf 1 april 2010 vastgesteld wordt op 14 euro. 7. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, wordt kennis gegeven van navolgende collegebesluiten : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 7 december 2009 werd het ontwerp goedgekeurd voor het leveren en installeren van een beamer in de feestzaal. De raming bedraagt 2.066,12 euro excl. btw en de opdracht zal gegund worden met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werden 6 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 28 december 2009 werd de firma CBM Moerman uit Waregem aangewezen voor het leveren van informaticamateriaal voor de gemeenteschool en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 3.265,19 euro, excl. btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 7 december 2009 werd de firma Cleaningboy uit Marke aangewezen voor het onderhoud van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2010 en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de totale som van ,58 euro excl. btw. - in zitting van het college van 7 december 2009 werd de firma Christiaens Yannick uit Wortegem-Petegem aangewezen voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie in de woning Petegemplein 5 en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 5.697,80 euro excl. btw. - ook in de collegezitting van 7 december 2009 werd de firma Vanden Broele uit Brugge aangewezen voor het leveren van een archiveringssysteem voor de registers van de burgerlijke stand en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 4.481,40 euro, excl. btw. - in de zitting van het college van 21 december 2009 werd de sociale werkplaats Grijkoort aangewezen voor het uitvoeren in 2010 van het groenonderhoud langs de gemeentewegen en de plantsoenen en het groenonderhoud in het domein. De opdracht bedraagt ,94 euro excl. btw. 8. Algemeen beleid. Aardbeving in Haïti. Uitzonderlijke toelage voor Haïti-Lavi Bekrachtiging collegebesluit van 25 januari (Punt bij hoogdringendheid toegevoegd met algemeenheid van stemmen.) Het collegebesluit van 25 januari 2010 werd bekrachtigd waarbij de gemeente een uitzonderlijke toelage schenkt van 1 euro per inwoner, woonachtig in de gemeente op 12 januari 2010, aan de solidariteitsactie Haïti-Lavi VERHOGING KOSTPRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITS- KAART BELG +12 JAAR Vanaf 1 april 2010 wordt de prijs die de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen vraagt voor de elektronische identiteitskaart verhoogd van 10,00 euro naar 12,00 euro. Bij gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2010 werd beslist om de gemeentebelasting op de elektronische identiteitskaart te behouden op 2,00 euro. Vanaf 1 april 2010 betaalt u bijgevolg 14,00 euro voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart Belg +12 jaar. 6

7 DE KIDS-ID Een uitstekend idee! De kids-id heeft de afmetingen van een bankkaart en combineert verschillende functies. De kids-id is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kids-id bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind, die zichtbaar zijn op de kaart zelf en elektronisch via de chip. De kids-id is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Vooral voor de veiligheid van je kind biedt de kids-id belangrijke voordelen : Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan je kind dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identificeren op het internet. Dankzij de kids-id kan je kind ook geholpen worden in geval van nood. Je kunt de kaart immers verbinden met de toepassing Hallo Ouders. Via deze toepassing is het mogelijk om onmiddellijk contact te maken met de ouders wanneer een kind verloren is of in ernstige moeilijkheden verkeert. Opgelet: ouders blijven natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Maar de kids-id kan hen wel helpen als er zich een probleem voordoet. Meer weten? Wil je meer informatie over de kids-id, surf dan naar de websites en De kids-id aanvragen en activeren Ben je overtuigd van de troeven van de kids-id? Dan moet je de kaart alleen nog aanvragen bij je gemeente. Je ontvangt per post drie codes : een code om de kaart te activeren; een code die toelaat de kaart te gebruiken voor bepaalde elektronische toepassingen en diensten, enkel voor kinderen vanaf zes jaar en op vraag van de ouders; een Contact Ouders -code om via de website Hallo Ouders een lijst van telefoonnummers door te geven waarmee de toepassing contact zal maken als zich iets voordoet met je kind. Opgelet: het duurt 3 tot 4 weken om de kids-id aan te maken. Vraag de kaart tijdig aan, zeker wanneer je van plan bent op reis te gaan. 7

8 OPENBARE VERKOOP GRASLAND GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHEL- LINCK Kantoor van notaris Vandewalle, Wortegemplein 7 te 9790 Wortegem-Petegem, tel. 056/ In het kader van het algemeen beheersplan van het gemeentelijk domein de Ghellinck zal notaris Vandewalle ten verzoeke van het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem OPENBAAR VERKOPEN op donderdag 18 maart 2010 om uur in de taverne van het gemeentelijk domein de Ghellinck 8 kopen hooilanden gelegen in het gemeentelijk domein de Ghellinck, tegen de Schelde. Perceel 1 1,24 ha - gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 2 1,85 ha gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 3 1,20 ha gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 4 0,90 ha gelegen in natuurgebeid - geen bemesting. Perceel 5 0,80 ha. Perceel 6 0,87 ha. Perceel 7 1,83 ha. Bemesting Maximaal toegestaan : 200 kg N/ha 120 kg P205/ha. Bemesting enkel toegestaan door middel van kunstmeststoffen. Plan ter inzage bij de notaris of in het gemeentecomplex. Kosten : 20 % van de koopsom. Als koper komen enkel in aanmerking personen die op het ogenblik van de toewijzing hun werkelijke woonplaats hebben in de gemeente Wortegem-Petegem. Verdere inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris of op het gemeentehuis. SLEUTELS TENT EN KANTINE DOMEIN DE GHELLINCK WIJZIGING Ingevolge het pensioen van de heer Guy De Haspe dienen voortaan de sleutels van de tent, kantine en slagbomen van het gemeentelijk domein de Ghellinck afgehaald te worden op het gemeentehuis, tijdens de kantooruren. Contactpersoon: mevrouw Charlotte Merchie, tel. 056/ NIEUW VERHUIS - DOCUMENT TMVW Sedert 1 januari 2010 is een nieuw document in voege waarmee u op eenvoudige wijze de watermaatschappij op de hoogte kan brengen van uw verhuis. U kan dit document terugvinden op de website (rubriek Klantenloket, doorklikken op Verhuizing ). Het nieuwe verhuisdocument ligt ook ter beschikking bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Perceel 8 3,478 ha volgens beheersplan domein - geen bemesting. 8

9 INZAMELCONTAINERS KLEDIJ Wanneer u gebruikte kledij en schoenen deponeert in de verschillende over de gemeente verspreide inzamelcontainers, wordt u met aandrang verzocht om alles in zakken te steken en deze zakken afdoende te sluiten. MOBIDIS, HET MOBIEL KLANTENLOKET VAN DE TMVW Het mobiel klantenloket van TMVW, MobiDis, werd na 2 jaar werking grondig geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het gebruik van het mobiel klantenloket laag ligt, bijgevolg wordt MobiDis stopgezet. Op zaterdag 27 maart 2010, van tot uur en van tot uur, zal Mobidis voor de laatste keer in het containerpark van Wortegem- Petegem aanwezig zijn. Via onderstaande kanalen kunnen de klanten nog steeds bij TMVW terecht met hun vragen en opmerkingen : - via - internet : - brief : TMVW, klantendiensten, Stropkaai 14, 9000 Gent; - telefoon (Aquafoon) : 078/ De Aquafoon is alle werkdagen bereikbaar van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. Hier kunnen de klanten terecht voor : - verhuizing melden; - vragen inzake aansluiting; - algemene vragen over onze dienstverlening; - algemene informatie over water; - vragen over uw factuur, vragen over onze tarieven; - vragen over de meteropname; - informatie over kortingen en subsidies. 9

10 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Recent werd in onze gemeente het algemeen politiereglement aangepast. Om de inwoners beter op de hoogte te houden van de bepalingen van het reglement, zal in de komende edities van het infoblad telkens één van de verordeningen van dit politiereglement worden opgenomen. In deze editie belichten wij de problematiek van het aanplakken. AANPLAKKEN Wist je dat het verboden is: wettig aangeplakte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te scheuren; aan te plakken op andere plaatsen dan deze vastgesteld door het gemeentebestuur; op een zelfde plaats meer dan één exemplaar van een zelfde plakbrief aan te brengen; plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen, ze onleesbaar te maken, er meldingen of tekeningen op aan te brengen; de plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen vóór het verlopen van de gebeurtenis te overplakken; plakbrieven aan te brengen meer dan 4 weken vóór het plaatsvinden van de gebeurtenis; plakbrieven aan te brengen van een formaat groter dan A1. Wist je dat het verboden is: tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op of langs het openbaar domein zonder uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur ; tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op straatmeubilair, signalisatie, openbare verlichting, bomen, e.d. Wist je dat het bovendien verboden is opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op : het openbaar domein op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlen, palen, zuilen, bouwwerken en monumenten en andere langs het openbaar domein of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden en andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking zijn bestemd of vooraf schriftelijk werden vergund door de eigenaar of gebruiksgerechtigde voor zover de eigenaar zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft betuigd. Inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete van 50,00 euro. OPENBAAR ONDERZOEK ROND DE TWEEDE HERZIENING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt momenteel voor de tweede keer herzien. Deze herziening zorgt hoofdzakelijk voor een actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de periode tot De voorstellen tot tekstwijzigingen staan gebundeld in een addendum. De Vlaamse Regering heeft dit addendum voorlopig vastgesteld op 18 december 2009 en legt de tekst nu voor tijdens een openbaar onderzoek dat loopt van 10 februari 2010 tot en met 11 mei Meer informatie en de teksten vindt u op de website 10

11 RONDE VAN VLAANDEREN Op zondag 4 april 2010 gaat de Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen en de Ronde van Vlaanderen voor Elite door waarbij in onze gemeente telkens de Deinzestraat, Ooikeplein, Vl. Ardennenstraat, Vondelstraat, Oudenaardseweg, Wortegemplein en Anzegemseweg aangedaan worden. De doortocht van de vrouwen is voorzien tussen en uur en van de eliterenners tussen en uur. Naar aanleiding hiervan werd er een tijdelijk aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. Dit verkeersreglement omvat het invoeren van enerzijds een stilstaan- en parkeerverbod langs het volledige parcours tussen en uur en anderzijds een vergunnings- of meldingsplicht voor alle commerciële of publicitaire festiviteiten die georganiseerd worden ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde. Vergunningsaanvragen van activiteiten die doorgaan op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein moeten schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester. Indien de activiteiten doorgaan in een besloten plaats maar voor iedereen vrij toegankelijk zijn is er enkel een melding vereist. Vergunningen of meldingen dienen te gebeuren uiterlijk op 12 maart Vergunningsaanvragen en meldingen dienen de volgende gegevens te bevatten : - naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator; - indien de inrichter een rechtspersoon betreft : de benaming, rechtsvorm, adres hoofdzetel, de statutaire bepaling/beslissing die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen; - omschrijving van de activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is + een raming van het aantal genodigden; - de juiste locatie; - de logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parking, toegang, ); - de interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ); - de eventuele aanwezigheid van een medische hulppost. Het politiereglement ligt er inzage bij het gemeentebestuur. Opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen kan van 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 op één van volgende wijzen : met een aangetekende zending aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro, Koning Albert II laan 19, bus 13, 1210 Brussel). afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of bij Vlacoro (Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel). Informatie- en inspraakvergaderingen in elke provincie De Vlaamse overheid zal tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek in elke provincie een informatie- en inspraakvergadering organiseren. In onze provincie gaat de vergadering door op dinsdag 16 maart 2010 om uur in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. Tijdens het openbaar onderzoek liggen het Addendum en de gecoördineerde versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen en bij de Vlaamse overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. 11

12 Energiebesparende maatregelen in de woning LEEN AAN 2% VOOR energie- BESPARENDE MAATREGELEN IN JE WONING Energie verbruiken kost erg veel. Toch kan je flink op je energiefactuur besparen door energiezuinige maatregelen te nemen zoals isoleren, het plaatsen van thermostatische kranen, superisolerend glas, een zuinige verwarmingsketel, enzovoort. Alleen, die energiezuinige maatregelen kosten ook geld. En dat geld heb je niet altijd opzij staan. Daarom biedt de federale overheid via het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost een erg goedkope lening aan die je bij SOLVA kan aanvragen. Tegen een jaarlijkse rente van 2% kan je tot lenen om er energiemaatregelen in je woning mee te financieren. Op 5 jaar heb je de lening terugbetaald, terwijl je daarna nog vele jaren blijft genieten van een lagere energiefactuur. Wie komt in aanmerking? Iedereen kan de lening aanvragen, met een maximum van 3 woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens aan verbonden, maar voor wie het financieel moeilijk heeft, zijn er extra maatregelen. Aan hen geeft SOLVA extra begeleiding bij de realisatie van de investeringen. Voorwaarden om een lening te krijgen? Enkel natuurlijke personen kunnen een lening krijgen. Je bent : - eigenaar / verhuurder - eigenaar / bewoner - huurder. De woning ligt in een deelnemende gemeente. De aanvrager heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in een deelnemende gemeente en kan slechts voor 3 woningen per jaar een lening krijgen. Welke gemeenten nemen deel? Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Herzele Kluisbergen Kruishoutem Lede Ninove Oudenaarde Ronse Sint-Lievens-Houtem Wortegem-Petegem Zingem Zottegem Per jaar kunnen slechts 200 leningen worden toegestaan. Doe daarom tijdig uw aanvraag. U krijgt een volgnummer van het ogenblik dat uw correct ingevuld aanvraagformulier onze diensten bereikt. Welke werken komen in aanmerking? Vervanging oude stookketel Installatie van een warmtepomp Plaatsing van hoogrendementsbeglazing Investering dakisolatie Plaatsing van thermostatische kranen Investering in vloerisolatie Plaatsing kamerthermostaat met tijdsindeling Energie-audit van de woning Installatie van een zonneboiler Investering in muurisolatie De werken moeten gebeuren door een geregistreerd aannemer. De uitbetaling gebeurt op basis van facturen. Een controle van de uitgevoerde werken is mogelijk. Zonnepanelen komen niet in aanmerking. Lenen aan 2%? De lening bedraagt maximaal en moet op een termijn van 5 jaar zijn afbetaald. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voor de meeste werken betaalt de federale overheid van die 2% jaarlijks nog eens 1,5% intrest terug (dit wordt intrestbonificaties genoemd). De overblijvende 0,5% kan ingebracht worden in je personenbelasting. Dit maakt deze lening bijna renteloos. 12

13 UITZONDERLIJKE TOELAGE VOOR HAITI-LAVI Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti, schenkt de gemeente een uitzonderlijke toelage van euro, zijnde 1 euro per inwoner woonachtig in de gemeente op 12 januari 2010, aan de solidariteitsactie Haïti-Lavi Voorwaarden om extra begeleiding te krijgen? 1. In aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering. 2. Een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan ,95 verhoogd met 2.756,15 per persoon ten laste. 3. Een schuldbemiddeling krijgen en bovendien niet in staat zijn om de energiefactuur te betalen. 4. Door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Mensen van bovenstaande doelgroep kunnen doorheen het hele proces worden begeleid (zoeken van aannemer, opvolging werken, enzovoort). Hoe aanvragen? Vul het aanvraagformulier in (zie blz. 42 in infoblad) en stuur het op naar : SOLVA Industrielaan Aalst (Erembodegem). U krijgt een ontvangstbewijs en een uitgebreid inlichtingenformulier. Meer info : SOLVA 053/ of 053/ GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren ; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. Wie nam op het seniorenfeest van 16 november 2009 verkeerdelijk een damesjas van iemand anders mee naar huis? U kan deze jas bezorgen aan de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of contact opnemen via het telefoonnummer 056/ Gevonden op het containerpark op 11 februari : een GSM, merk Nokia, model 1600, grijze kleur. 13

14 Burgerlijke stand Geboorten Foubert Elise, dochtertje van Frederik en van Vercoutere Hilde, Kouterlos Temirkaeva Amina, dochtertje van Zarema, Waregemseweg van Wonterghem Emma, dochtertje van Mattias en van Delobelle Nele, Waregemseweg Casier Jens, zoontje van Sammy en van Vranckx Elke, Cijnskouter Reynaert Naythen, zoontje van Kevin en van Lauweryns Leen, Waregemseweg Coussement Tobias, zoontje van Kristof en van Bellinck Ilse, Vrezeveld Viskhazhiyev Zelimkhan, zoontje van Mokhmadami en van Viskhazhiyeva Zalina, Rozenhof Van Marcke Emile, zoontje van Kenny en van van den Abeele Inge, Rijborgstraat De Meulemeester Loris, zoontje van Jurgen en van van den Heede Virginie, Cijnskouter Van de Velde Kasper, zoontje van Bregt en van Vandeghinste Lore, Voskensstraat Coopman Ralph, zoontje van Peter en van Rotsaert Jill, Pontstraat Delaeter Arwen, zoontje van Michel en van Matthijs Liesbeth, Groenstraat Bauters Lucas, zoontje van Frédéric en van Hoebeke Annelies, Vrezeveld 46. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens T jampens Julma, Heerbaan 10, geboren te Waregem op en overleden te Oudenaarde Cassaert Matthieu, Kloosterhoek 17, geboren te Kortrijk op en overleden te Gent Debruyne Margareta, Lindestraat 16, geboren te Eke op en overleden te Wortegem-Petegem Vanderstraeten Medard, Bouvelostraat 13, geboren te Eine op en overleden te Oudenaarde Verpoort Camiel, Kloosterhoek 29, geboren te Petegem-aan-de-Schelde op en overleden te Oudenaarde Derycke Sylvester, Meersstraat 12, geboren te Petegem-aan-de-Schelde op en overleden te Wortegem-Petegem De Winter Roger, Heuzelstraat 22, geboren te Ooike op en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming. Parochies weekendmissen Sint-Maurus Elsegem Zaterdag om uur. Sint-Pietersstoel Moregem Zondag om uur. Sint-Amandus Ooike Zondag om uur. Sint-Martinus Petegem Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem Zaterdag om uur. 14

15 Plaatselijke openbare bibliotheek JEUGDBOEKENWEEK tot 28 maart thema recht op boeken Tijdens de jeugdboekenweek willen we kinderen laten stilstaan bij kinderrechten. Dat doen we aan de hand van de mooiste boeken, omdat die juist vaak gaan over dat dak boven je hoofd en mensen die om je geven, over klein zijn en groot groeien in veiligheid én vrijheid. AUTEURSLEZING: LACHEN WERKT Lezing Ben Decock Donderdag 29 april om uur in het OC Rozenhof. Zoals elk schooljaar bieden wij ook nu aan de lokale scholen auteurslezingen aan. Nieuw is dat we dit jaar voor het eerst een lezing aanbieden aan onze kleuters. Maandag 1 maart 2010 Tine Mortier voor het tweede en derde kleuter Dinsdag 2 maart 2010 Pieter Gaudesaboos voor de tweede graad Donderdag 4 maart 2010 Claire de Lombaert voor de eerste graad Dinsdag 9 maart 2010 Mark Tijsmans voor de derde graad Tijdens de jeugdboekenweek is er in de bib een tentoonstelling over kinderrechten. Auteur Ben Decock legt ons uit waarom lachen zowel fysiek, mentaal als sociaal gezond voor je is. Van lachen verbetert de ademhaling, over lachen geeft je zelfvertrouwen tot lachen maakt je aantrekkelijk. De auteur baseert zich voor de oorzaken en effecten van lachen op wetenschappelijke inzichten die aantonen waarom het wel degelijk goed voor ons is. Wedden dat je na het horen van deze lezing veel meer zal lachen? We lachen immers allemaal graag, maar we zouden liever meer lachen dan we momenteel doen. Dat brengt ons uiteraard bij de vraag wat we eraan kunnen doen : hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij allemaal samen zoveel lachen als we willen? Er zijn heel wat aanleidingen om te lachen : humor, kietelen, lachgas, bewegen, anderen die lachen, het doorbreken van taboes, onze algemene stemming, etc... We kunnen tenslotte ook leren lachen zonder reden. Lachen om het plezier van het lachen. Dit lachen zonder reden kan men aanleren. De effecten zijn even spectaculair. Inkom gratis. 15

16 Jeugddienst BIBLIOTHEEKSAMENWERKINGS- VERBAND VLAAMSE ARDENNEN Het bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen organiseert : Donderdag 1 april 2010 Lezing Fred Brouwers (bibliotheek Brakel) Donderdag 29 april 2010 Lezing Peter Vandermeersch (bibliotheek Maarkedal) Vrijdag 21 mei 2010 Lezing Lulu Wang (bibliotheek Kluisbergen) Alle lezingen beginnen om uur. Wil je deze lezingen niet missen : schrijf u in via de bibliotheek van Wortegem-Petegem. De inkom is gratis en wij zorgen voor vervoer. Later dit jaar komt ook de bibliotheek van Wortegem-Petegem aan de beurt met een lezing van Michiel Hendryckx. voor vragen over de bib : contactpersoon: Ruth Debels SPEELKRIEBELS PAASVAKANTIE 2010 Tijdens de paasvakantie van 2010 kan terug gerekend worden op de speelpleinwerking Speelkriebels in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Wij geven alvast de data mee : dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de brochure die huis aan huis verspreid wordt. Allemaal welkom! SPEELKRIEBELS ZOEKT MONITOREN Je bent 16 jaar of ouder en je ziet het niet zitten om de hele vakantie thuis te zitten? Je houdt van kinderen en ravotten? Je bezit een dosis creativiteit en verantwoordelijkheid? Je wil een centje bijverdienen? (vrijwilligersvergoeding variërend van 18 tot 30 euro, afhankelijk van gevolgde vorming in het jeugdwerk.) Wij zijn op zoek naar monitoren voor de zomerwerking van Dit jaar is er werking van 5 juli tot 23 juli en van 9 augustus tot 20 augustus. Interesse om deel uit te maken? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst via tel. 056/ of 16

17 DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD STELT VOOR haar activiteiten DATUM ACTIVITEIT PLAATS DOELGROEP 06/03/2010 Kinderfilmnamiddag jeugdraad Feestzaal gemeentehuis 6-12jarigen 06/03/2010 Algemene Vergadering (10.00 uur) Gemeentehuis Jeugdraad 23/04/2010 Jeugraadquiz Nog te bepalen Jeugdverenigingen FILMNAMIDDAG Op zaterdag 6 maart 2010 zijn alle kinderen van 6 tot 12 jaar welkom in de gemeentelijke feestzaal voor een gezellige kinderfilmnamiddag! De jeugdraad zorgt voor een populaire film. De inkom is volledig gratis en er worden drankjes en snoepjes voorzien aan heel democratische prijzen! Onze deuren gaan open vanaf uur. De film begint om uur. Om uur kunnen de kinderen terug afgehaald worden. We verwachten jou en je vriendjes. JEUGBELEIDSPLAN Momenteel werkt de jeugddienst i.s.m. de stuurgroep jeugbeleidsplan, de jeugdraad, de jeugdverenigingen, de speelpleinwerking en nog vele andere actoren aan de redactie van een nieuw jeugdbeleidsplan voor de periode Indien u als inwoner nog ideeën heeft om het jeugdbeleid van Wortegem-Petegem te verbeteren, kan U dit gerust laten weten aan onze jeugdconsulent Grietje Moerman. Dit kan via mail of via telefoon (056/ ). Uw inbreng is van harte welkom! 17 w w w. wo r te g e m - p etegem.be

18 Sportdienst TIM MERLIER BRENGT BELGISCHE TITEL NAAR WORTEGEM-PETEGEM RonnyDeCoster.be Wortegem-Petegem mocht zaterdag 9 januari 2010 een nieuwe veldritkampioen in de armen sluiten. Na de gouden periode van Mario De Clercq wordt het de komende jaren uitkijken naar Tim Merlier, die zich een jaar lang Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren mag noemen. Van harte proficiat Tim!!! VIJFKERKENLOOP vijfkerkenloop wortegem - petegem zaterdag Elsegem domein de ghellinck De sportdienst van Wortegem - Petegem organiseert i.s.m. de Sportraad en Zondagjogging Elsegem de : 5 - kerkenloop wortegem - petegem 17 april u00 : Kidsrun : 600 m m 14u00 : Recreatierun : 7 km 15u30 : Prestatierun 10 mijl Locatie : Gemeentelijk domein De Ghellinck ELSEGEM Parcours : vlak (voor iedereen haalbaar) Inschrijving ter plaatse : Kidsrun : 2,5 euro Recreatie- en prestatierun : 7 euro Prachtige prijzen te winnen en gratis tombola voor alle deelnemers! Meer info : Sportdienst Wortegem - Petegem Pieter Nachtegaele Waregemseweg Wortegem - Petegem tel. : 056 /

19 INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN Kleutergymnastiek Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Funk en kinderdans Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? In de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 10,50 voor maart en april 2010 (7 lessen à 1,50 per les) 35,00 voor een volledig seizoen (september 2009 juni 2010) INITIATIELESSEN VOOR VOLWASSENEN BBB (buik-borsten-billen) Wanneer? Dinsdagavond van tot uur (niet tijdens schoolvakanties). Conditiegym Wanneer? Dinsdagavond van tot uur (niet tijdens schoolvakanties). Waar? In de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 14,00 voor maart en april 2010 (7 lessen à 2,00 per les) 50,00 voor een volledig seizoen (september 2009 juni 2010) Inschrijven bij de sportdienst op (max. 30 plaatsen per reeks). Let op: inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer Data maart - april 2010: 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 20/04 27/04 UITSLAG SPORTQUIZ De tweede editie van de sportquiz, die werd georganiseerd op vrijdag 15 januari 2010 door de gemeentelijke sportraad, was opnieuw een voltreffer. Maar liefst 29 ploegen vonden de weg naar de gemeentezaal. Dit zijn 5 ploegen meer dan bij de editie van Top 3 1. De Broeries. 2. De Gelegenheidskwissers. 3. De Fusietrappers. SPORTGALA 2010 Op vrijdag 5 maart 2010 zal het gemeentebestuur in samenwerking met de sportraad de sporttrofeeën voor 2009 uitreiken. De inwoners uit Wortegem-Petegem, die in 2009 een verdienstelijk resultaat haalden in hun sportdiscipline of verdienstelijk waren als vrijwilliger, worden gelauwerd. De huldiging zal plaatsvinden in de gemeentelijke feestzaal om uur. Iedereen is van harte welkom. Supporters op post!!! 19

20 VLAAMSE GEMEENSCHAP SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE 2010 Tijdens de paasvakantie van 2010 kan je opnieuw rekenen op de sportkampen in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Kleutersportkamp Het jaarlijkse kleutersportkamp zal tijdens de paasvakantie 2010 uitzonderlijk NIET doorgaan. Het kleutersportkamp zal wel doorgaan tijdens de zomervakantie op volgende data : 26 tot 30 juli en 2 tot 6 augustus 2010 Reden : Aangezien er bij regenweer geen garantie kan geboden worden dat alle deelnemers van de sportkampen onderdak hebben om te schuilen, besloot het college van burgemeester en schepenen op advies van de gemeentelijke sportraad om geen kleutersportkamp in te richten tijdens de paasvakantie Voetbalstage + danskamp Concreet ziet de sportkampweek er in de paasvakantie 2010 uit zoals hieronder opgegeven. Wat en voor wie? Danskamp voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Sporta). Voetbalstage voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Sparta Wortegem en FC Petegem). Waar? In het gemeentelijk domein de Ghellinck (rond het kantientje). Wanneer? Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 2010, elke dag van tot uur. Inschrijven? Een inschrijvingsformulier zal je kunnen vinden in de gemeentelijke promotiebrochure die naar alle kinderen tussen 3 en 12 jaar van de gemeente zal worden opgestuurd. Kostprijs? 40,00 euro voor 5 dagen sportplezier. Het 2de kind uit het gezin krijgt 5,00 euro korting. Opvang? Elke dag opvang van tot uur en van tot uur voor 15,00 euro/week extra. Maaltijden? Warme maaltijd (soep hoofdgerecht dessert) voor 15,00 euro/week extra of eigen boterhammen. Meer informatie nodig? Neem dan de promotiebrochure bij de hand of neem contact op met de sportdienst (Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem 056/ KRIEBELMANIA Op donderdag 15 april 2010 van tot uur organiseert de provincie Oost-Vlaanderen dienst sport en de Bloso-inspectiedienst Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck de 15de editie van de avonturensportdag KRIEBELMANIA in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. De deelnameprijs per kind bedraagt 2 euro per persoon. Voor het busvervoer betaal je slechts 1,50 euro per persoon. Je kan dus een dagje avontuurlijk sporten voor slechts 3,50 euro. v.u.: Hilde Bruggeman, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Kriebelmania Donderdag 15 april 2010 van 10 tot 16 uur Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Wachtebeke deelnameprijs 2 euro Oost-Vlaamse jeugdsporthappening voor jongeren van 10 tot 18 jaar (ook met een handicap) Extra informatie zal je via de school ontvangen 20

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Foto: toverhazelaar. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: toverhazelaar. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: toverhazelaar Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. - gh DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013. Gewijzigd

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be De Vlaamse overheid stelt de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie