Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27"

Transcriptie

1 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27

2 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten voor mei en juni 2010 dienen binnen te zijn vóór 1 april 2010 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 29 / 30 april Ten gemeentehuize 3 Parochies 14 Plaatselijke openbare bibliotheek 15 Jeugddienst 16 Sportdienst 18 Containerpark 25 Milieu, landbouw en natuur 26 Cultuur 27 Senioren 28 Sociale zaken 29 Gezondheid 30 P.W.A. & dienstencheques 32 OCMW 33 Verenigingsleven 34 Activiteitenkalender 41 Nuttige adressen 43 Sluitingsdagen 44

3 Ten gemeentehuize Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 17 december 2009 De gemeenteraad kwam op 17 december 2009 bijeen heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen, behalve voor de punten 6, 7, 9 en 12. Op de vergadering waren alle leden aanwezig. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 26 november werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 grondvergunning verleend op de begraafplaats Sint-Pietersstoel te Moregem. 3. Algemeen bestuur. Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betreffende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve sanctie. Herziening. Het algemeen politiereglement van 30 maart 2006 dat toepasselijk was in gans de politiezone Vlaamse Ardennen werd herzien. Ingevolge dit politiereglement vallen een aantal kleinere overtredingen niet meer onder de bepaling van het strafwetboek, maar komen zij in aanmerking voor het opleggen van een administratieve geldboete. 4. Kerkbesturen. Budgetwijziging Aktename en goedkeuring. Via het Centraal Kerkbestuur werden budgetwijzigingen 2009 ingediend door de kerkbesturen Sint-Maurus Elsegem, Sint-Pietersstoel Moregem, Sint-Amandus Ooike en O.L.Vrouw Wortegem. Aangezien de exploitatietoelage van de budgetwijzigingen van het kerkbestuur Sint-Amandus Ooike en O.L.Vrouw Wortegem binnen de voorzieningen van het meerjarenplan valt, wordt hiervan akte genomen. De budgetwijzigingen van Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem werden goedgekeurd aangezien : - het investeringsbudget gewijzigd werd ingevolge het doorschuiven van budgetten van 2008 naar 2009 ; - voor Sint-Pietersstoel Moregem de exploitatietoelage verhoogd werd waardoor het de voorzieningen in het meerjarenplan overschrijdt. De exploitatietoelage voor Sint-Maurus werd niet gewijzigd. Door het kerkbestuur Sint-Martinus Petegem werd geen budgetwijziging ingediend. 5. Onderwijs. Uitbreiden gemeentelijke basisschool. Goedkeuring eindafrekening. Ingevolge de voltooiing van de bouwwerken voor het uitbreiden van de gemeenteschool werd de eindafrekening opgemaakt. De eindafrekening bedraagt ,00 euro inclusief 21 % BTW. De werken werden uitgevoerd door de nv Vanmaercke uit Anzegem. 6. Huisvesting. Bindend sociaal objectief sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels in het kader van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid. Goedkeuring. Het grond- en pandendecreet voorziet dat maatregelen dienen genomen te worden inzake betaalbaar wonen. De wetgeving voorziet in een sociaal objectief dat dient gehaald te worden tegen 2020 en dat bestaat uit een gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Het sociaal objectief voor sociale huurwoningen werd opgelegd door het gewest en bedraagt 39 tegen 2020 en 54 tegen Daarnaast stelt de gemeenteraad voor om het sociaal objectief voor sociale koopwoningen in de gemeente vast te leggen op 15 en geen sociale kavels. Goedkeuring werd verleend met 11 stemmen voor (Open VLD en CD&V), 5 tegen (WP2000) bij 1 onthouding (sp.a). 7. Stedenbouw. Wegenis verkaveling HPB tussen Zonnestraat/Spreeuwengoed. Wegentracé. Goedkeuring. Er is een aanvraag ingediend om een verkaveling met wegenis te ontwikkelen op gronden gelegen in de nabijheid van de Zonnestraat. De verkaveling voorziet 9 woningen met wegenis. Het wegentracé voor deze verkaveling werd goedgekeurd met 16 stemmen voor (Open VLD, CD&V en WP2000) bij 1 onthouding (sp.a). 3

4 Ten gemeentehuize 8. Stedenbouw. Gemeentelijk reglement tot bepaling van de waarborg bij afgifte van stedenbouwkundige vergunningen. Goedkeuring. Vanaf 1 januari 2010 wordt bij de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning aan de bouwheer een waarborg gevraagd. De waarborg dient om eventuele schade aan het openbaar domein te herstellen. De waarborg bedraagt 500,00 euro indien de openbare weg uitgerust is met voetpaden en 250,00 euro zonder voetpaden. 9. O.C.M.W. Goedkeuring meerjarenplan en kennisgeving budget Met 16 stemmen voor (Open VLD, CD&V, WP2000) bij 1 onthouding (sp.a) werd het meerjarenplan van het O.C.M.W. goedgekeurd en werd akte genomen van het budget De gemeentelijke exploitatietoelage werd vastgesteld op ,00 euro. 10. Gemeentefinanciën. Invoeren van een retributiereglement op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen voor de aanslagjaren 2010, 2011 en Herziening. Voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen wordt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een retributiereglement goedgekeurd waarvan de bedragen vastgesteld worden als volgt : - 75,00 euro per dossier voor het verstrekken van vastgoedinformatie. - 25,00 euro per uittreksel uit het plannenregister. - 25,00 euro per uittreksel uit het vergunningenregister. 11. Gemeentefinanciën. Toelagen Vaststelling. Ieder jaar worden voor de behandeling van het budget de gemeentelijke toelagen aan verenigingen nominatief vastgesteld. 12. Gemeentefinanciën. Budget 2010 en financieel beleidsplan Vaststelling. Goedkeuring werd verleend met 11 stemmen voor (Open VLD en CD&V) bij 6 stemmen tegen (WP2000 en sp.a) aan het budget 2010 en het financieel beleidsplan De gewone dienst vertoont volgend resultaat : - ontvangsten van het dienstjaar : ,00 euro - uitgaven van het dienstjaar : ,00 euro - begrotingsresultaat vorig jaar : ,03 euro - algemeen begrotingsresultaat : ,03 euro De buitengewone dienst vertoont volgend resultaat : - ontvangsten van het dienstjaar : ,00 euro - uitgaven van het dienstjaar : ,00 euro - begrotingsresultaat vorig jaar : 0,00 euro - algemeen begrotingsresultaat : 0,00 euro 13. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, wordt kennis gegeven van navolgende collegebesluiten : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn : in zitting van het college van 16 november 2009 werd het ontwerp goedgekeurd voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Steenakkerstraat. De totale prijs bedraagt ,31 euro inclusief btw. waarvan 2.887,27 euro ten laste van de gemeente. De opdracht wordt uitgevoerd door Gaselwest. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn : in zitting van het college van 23 november 2009 werd de opdracht voor het uitvoeren van de sneeuw- en ijzelbestrijding in 2010 gegund aan De Reycke Johan, Wortegem-Petegem. De vergoeding bedraagt 55 euro/uur. De punten 14, 15 en 16 werden bij hoogdringendheid toegevoegd met algemeenheid van stemmen. 14. Logo Zorg+. Toetreding. De gemeente treedt toe tot Logo Zorg+ en keurt de ontwerpstatuten en het ontwerp van huishoudelijk reglement goed. 4

5 GEHEIME ZITTING 15. Logo Zorg+. Aanduiding effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Logo Zorg+ en de heer Dominique Vande Kerkhove, gemeenteraadslid, als plaatsvervanger. 16. Logo Zorg+. Voordracht kandidaat bestuurder. Mevrouw Nicole Van Der Straeten, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor Logo Zorg+. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 JANUARI 2010 De gemeenteraad kwam op 28 januari 2010 bijeen en heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen : 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 17 december 2009 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 grondvergunning verleend op de begraafplaats Sint-Maurus te Elsegem en 2 op de begraafplaats O.L.Vrouw te Wortegem. 3. Kerkfabrieken. Jaarrekening Akteneming. Door de gemeenteraad werd akte genomen van de jaarrekeningen 2008 van de kerkbesturen. De jaarrekeningen en het door het Centraal Kerkbestuur ingediend gecoördineerd overzicht van de jaarrekeningen 2008 werden voor het eerst opgemaakt volgens de nieuwe regelgeving waarbij de boekhouding van de kerkbesturen grondig gewijzigd werd. De jaarrekeningen vertonen volgend resultaat : de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte met als - exploitatieresultaat ,01 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als - exploitatieresultaat 2.086,38 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als - exploitatieresultaat 4.720,11 euro - investeringsresultaat 0,00 euro de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als - exploitatieresultaat ,71 euro - investeringsresultaat ,83 euro de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als - exploitatieresultaat 140,32 euro - investeringsresultaat ,55 euro 4. Veiligheid. Brandweer. Bijdrage 2007 en Advies. Bekrachtiging collegebesluit 18 januari De gemeente beschikt over geen eigen brandweer maar wordt beschermd door de brandweer van Oudenaarde. De berekening van het gemeentelijk aandeel wordt vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken op voorstel van de Gouverneur. De gemeente dient binnen de 60 dagen advies te verlenen. Het college heeft een gemotiveerd ongunstig advies verleend aan de bijdrage 2007 en 2008 die respectievelijk euro en euro bedragen. Van deze gemeentelijke bijdrage wordt slechts een bepaald percentage doorgestort naar de brandweer van Oudenaarde. De raad heeft het ongunstig advies bekrachtigd. 5. Domein de Ghellinck. Visvijvers. Aanpassing reglement op het vissen in de visvijvers domein de Ghellinck. Het visreglement voor het vissen in de visvijvers van het gemeentelijk domein de Ghellinck werd op enkele punten aangepast met ingang van het huidig visseizoen. 5

6 6. Gemeentefinanciën. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. Aanpassing vanaf 1 april Vanaf 1 april 2010 wordt door de FOD Binnenlandse Zaken 12 euro aangerekend voor een elektronische identiteitskaart i.p.v. 10 euro. De gemeentebelasting van 2 euro blijft behouden zodat de kostprijs van een elektronische identiteitskaart vanaf 1 april 2010 vastgesteld wordt op 14 euro. 7. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, wordt kennis gegeven van navolgende collegebesluiten : 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 7 december 2009 werd het ontwerp goedgekeurd voor het leveren en installeren van een beamer in de feestzaal. De raming bedraagt 2.066,12 euro excl. btw en de opdracht zal gegund worden met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werden 6 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 28 december 2009 werd de firma CBM Moerman uit Waregem aangewezen voor het leveren van informaticamateriaal voor de gemeenteschool en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 3.265,19 euro, excl. btw. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 7 december 2009 werd de firma Cleaningboy uit Marke aangewezen voor het onderhoud van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2010 en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de totale som van ,58 euro excl. btw. - in zitting van het college van 7 december 2009 werd de firma Christiaens Yannick uit Wortegem-Petegem aangewezen voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie in de woning Petegemplein 5 en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 5.697,80 euro excl. btw. - ook in de collegezitting van 7 december 2009 werd de firma Vanden Broele uit Brugge aangewezen voor het leveren van een archiveringssysteem voor de registers van de burgerlijke stand en dit na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht werd gegund voor de som van 4.481,40 euro, excl. btw. - in de zitting van het college van 21 december 2009 werd de sociale werkplaats Grijkoort aangewezen voor het uitvoeren in 2010 van het groenonderhoud langs de gemeentewegen en de plantsoenen en het groenonderhoud in het domein. De opdracht bedraagt ,94 euro excl. btw. 8. Algemeen beleid. Aardbeving in Haïti. Uitzonderlijke toelage voor Haïti-Lavi Bekrachtiging collegebesluit van 25 januari (Punt bij hoogdringendheid toegevoegd met algemeenheid van stemmen.) Het collegebesluit van 25 januari 2010 werd bekrachtigd waarbij de gemeente een uitzonderlijke toelage schenkt van 1 euro per inwoner, woonachtig in de gemeente op 12 januari 2010, aan de solidariteitsactie Haïti-Lavi VERHOGING KOSTPRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITS- KAART BELG +12 JAAR Vanaf 1 april 2010 wordt de prijs die de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen vraagt voor de elektronische identiteitskaart verhoogd van 10,00 euro naar 12,00 euro. Bij gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2010 werd beslist om de gemeentebelasting op de elektronische identiteitskaart te behouden op 2,00 euro. Vanaf 1 april 2010 betaalt u bijgevolg 14,00 euro voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart Belg +12 jaar. 6

7 DE KIDS-ID Een uitstekend idee! De kids-id heeft de afmetingen van een bankkaart en combineert verschillende functies. De kids-id is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kids-id bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind, die zichtbaar zijn op de kaart zelf en elektronisch via de chip. De kids-id is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Vooral voor de veiligheid van je kind biedt de kids-id belangrijke voordelen : Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan je kind dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identificeren op het internet. Dankzij de kids-id kan je kind ook geholpen worden in geval van nood. Je kunt de kaart immers verbinden met de toepassing Hallo Ouders. Via deze toepassing is het mogelijk om onmiddellijk contact te maken met de ouders wanneer een kind verloren is of in ernstige moeilijkheden verkeert. Opgelet: ouders blijven natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Maar de kids-id kan hen wel helpen als er zich een probleem voordoet. Meer weten? Wil je meer informatie over de kids-id, surf dan naar de websites en De kids-id aanvragen en activeren Ben je overtuigd van de troeven van de kids-id? Dan moet je de kaart alleen nog aanvragen bij je gemeente. Je ontvangt per post drie codes : een code om de kaart te activeren; een code die toelaat de kaart te gebruiken voor bepaalde elektronische toepassingen en diensten, enkel voor kinderen vanaf zes jaar en op vraag van de ouders; een Contact Ouders -code om via de website Hallo Ouders een lijst van telefoonnummers door te geven waarmee de toepassing contact zal maken als zich iets voordoet met je kind. Opgelet: het duurt 3 tot 4 weken om de kids-id aan te maken. Vraag de kaart tijdig aan, zeker wanneer je van plan bent op reis te gaan. 7

8 OPENBARE VERKOOP GRASLAND GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHEL- LINCK Kantoor van notaris Vandewalle, Wortegemplein 7 te 9790 Wortegem-Petegem, tel. 056/ In het kader van het algemeen beheersplan van het gemeentelijk domein de Ghellinck zal notaris Vandewalle ten verzoeke van het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem OPENBAAR VERKOPEN op donderdag 18 maart 2010 om uur in de taverne van het gemeentelijk domein de Ghellinck 8 kopen hooilanden gelegen in het gemeentelijk domein de Ghellinck, tegen de Schelde. Perceel 1 1,24 ha - gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 2 1,85 ha gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 3 1,20 ha gelegen in natuurgebied - geen bemesting. Perceel 4 0,90 ha gelegen in natuurgebeid - geen bemesting. Perceel 5 0,80 ha. Perceel 6 0,87 ha. Perceel 7 1,83 ha. Bemesting Maximaal toegestaan : 200 kg N/ha 120 kg P205/ha. Bemesting enkel toegestaan door middel van kunstmeststoffen. Plan ter inzage bij de notaris of in het gemeentecomplex. Kosten : 20 % van de koopsom. Als koper komen enkel in aanmerking personen die op het ogenblik van de toewijzing hun werkelijke woonplaats hebben in de gemeente Wortegem-Petegem. Verdere inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris of op het gemeentehuis. SLEUTELS TENT EN KANTINE DOMEIN DE GHELLINCK WIJZIGING Ingevolge het pensioen van de heer Guy De Haspe dienen voortaan de sleutels van de tent, kantine en slagbomen van het gemeentelijk domein de Ghellinck afgehaald te worden op het gemeentehuis, tijdens de kantooruren. Contactpersoon: mevrouw Charlotte Merchie, tel. 056/ NIEUW VERHUIS - DOCUMENT TMVW Sedert 1 januari 2010 is een nieuw document in voege waarmee u op eenvoudige wijze de watermaatschappij op de hoogte kan brengen van uw verhuis. U kan dit document terugvinden op de website (rubriek Klantenloket, doorklikken op Verhuizing ). Het nieuwe verhuisdocument ligt ook ter beschikking bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Perceel 8 3,478 ha volgens beheersplan domein - geen bemesting. 8

9 INZAMELCONTAINERS KLEDIJ Wanneer u gebruikte kledij en schoenen deponeert in de verschillende over de gemeente verspreide inzamelcontainers, wordt u met aandrang verzocht om alles in zakken te steken en deze zakken afdoende te sluiten. MOBIDIS, HET MOBIEL KLANTENLOKET VAN DE TMVW Het mobiel klantenloket van TMVW, MobiDis, werd na 2 jaar werking grondig geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het gebruik van het mobiel klantenloket laag ligt, bijgevolg wordt MobiDis stopgezet. Op zaterdag 27 maart 2010, van tot uur en van tot uur, zal Mobidis voor de laatste keer in het containerpark van Wortegem- Petegem aanwezig zijn. Via onderstaande kanalen kunnen de klanten nog steeds bij TMVW terecht met hun vragen en opmerkingen : - via - internet : - brief : TMVW, klantendiensten, Stropkaai 14, 9000 Gent; - telefoon (Aquafoon) : 078/ De Aquafoon is alle werkdagen bereikbaar van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. Hier kunnen de klanten terecht voor : - verhuizing melden; - vragen inzake aansluiting; - algemene vragen over onze dienstverlening; - algemene informatie over water; - vragen over uw factuur, vragen over onze tarieven; - vragen over de meteropname; - informatie over kortingen en subsidies. 9

10 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Recent werd in onze gemeente het algemeen politiereglement aangepast. Om de inwoners beter op de hoogte te houden van de bepalingen van het reglement, zal in de komende edities van het infoblad telkens één van de verordeningen van dit politiereglement worden opgenomen. In deze editie belichten wij de problematiek van het aanplakken. AANPLAKKEN Wist je dat het verboden is: wettig aangeplakte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te scheuren; aan te plakken op andere plaatsen dan deze vastgesteld door het gemeentebestuur; op een zelfde plaats meer dan één exemplaar van een zelfde plakbrief aan te brengen; plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen, ze onleesbaar te maken, er meldingen of tekeningen op aan te brengen; de plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen vóór het verlopen van de gebeurtenis te overplakken; plakbrieven aan te brengen meer dan 4 weken vóór het plaatsvinden van de gebeurtenis; plakbrieven aan te brengen van een formaat groter dan A1. Wist je dat het verboden is: tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op of langs het openbaar domein zonder uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur ; tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op straatmeubilair, signalisatie, openbare verlichting, bomen, e.d. Wist je dat het bovendien verboden is opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op : het openbaar domein op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlen, palen, zuilen, bouwwerken en monumenten en andere langs het openbaar domein of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden en andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking zijn bestemd of vooraf schriftelijk werden vergund door de eigenaar of gebruiksgerechtigde voor zover de eigenaar zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft betuigd. Inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete van 50,00 euro. OPENBAAR ONDERZOEK ROND DE TWEEDE HERZIENING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt momenteel voor de tweede keer herzien. Deze herziening zorgt hoofdzakelijk voor een actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de periode tot De voorstellen tot tekstwijzigingen staan gebundeld in een addendum. De Vlaamse Regering heeft dit addendum voorlopig vastgesteld op 18 december 2009 en legt de tekst nu voor tijdens een openbaar onderzoek dat loopt van 10 februari 2010 tot en met 11 mei Meer informatie en de teksten vindt u op de website 10

11 RONDE VAN VLAANDEREN Op zondag 4 april 2010 gaat de Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen en de Ronde van Vlaanderen voor Elite door waarbij in onze gemeente telkens de Deinzestraat, Ooikeplein, Vl. Ardennenstraat, Vondelstraat, Oudenaardseweg, Wortegemplein en Anzegemseweg aangedaan worden. De doortocht van de vrouwen is voorzien tussen en uur en van de eliterenners tussen en uur. Naar aanleiding hiervan werd er een tijdelijk aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. Dit verkeersreglement omvat het invoeren van enerzijds een stilstaan- en parkeerverbod langs het volledige parcours tussen en uur en anderzijds een vergunnings- of meldingsplicht voor alle commerciële of publicitaire festiviteiten die georganiseerd worden ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde. Vergunningsaanvragen van activiteiten die doorgaan op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein moeten schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester. Indien de activiteiten doorgaan in een besloten plaats maar voor iedereen vrij toegankelijk zijn is er enkel een melding vereist. Vergunningen of meldingen dienen te gebeuren uiterlijk op 12 maart Vergunningsaanvragen en meldingen dienen de volgende gegevens te bevatten : - naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator; - indien de inrichter een rechtspersoon betreft : de benaming, rechtsvorm, adres hoofdzetel, de statutaire bepaling/beslissing die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen; - omschrijving van de activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is + een raming van het aantal genodigden; - de juiste locatie; - de logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parking, toegang, ); - de interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ); - de eventuele aanwezigheid van een medische hulppost. Het politiereglement ligt er inzage bij het gemeentebestuur. Opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen kan van 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 op één van volgende wijzen : met een aangetekende zending aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro, Koning Albert II laan 19, bus 13, 1210 Brussel). afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of bij Vlacoro (Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel). Informatie- en inspraakvergaderingen in elke provincie De Vlaamse overheid zal tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek in elke provincie een informatie- en inspraakvergadering organiseren. In onze provincie gaat de vergadering door op dinsdag 16 maart 2010 om uur in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. Tijdens het openbaar onderzoek liggen het Addendum en de gecoördineerde versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen en bij de Vlaamse overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. 11

12 Energiebesparende maatregelen in de woning LEEN AAN 2% VOOR energie- BESPARENDE MAATREGELEN IN JE WONING Energie verbruiken kost erg veel. Toch kan je flink op je energiefactuur besparen door energiezuinige maatregelen te nemen zoals isoleren, het plaatsen van thermostatische kranen, superisolerend glas, een zuinige verwarmingsketel, enzovoort. Alleen, die energiezuinige maatregelen kosten ook geld. En dat geld heb je niet altijd opzij staan. Daarom biedt de federale overheid via het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost een erg goedkope lening aan die je bij SOLVA kan aanvragen. Tegen een jaarlijkse rente van 2% kan je tot lenen om er energiemaatregelen in je woning mee te financieren. Op 5 jaar heb je de lening terugbetaald, terwijl je daarna nog vele jaren blijft genieten van een lagere energiefactuur. Wie komt in aanmerking? Iedereen kan de lening aanvragen, met een maximum van 3 woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens aan verbonden, maar voor wie het financieel moeilijk heeft, zijn er extra maatregelen. Aan hen geeft SOLVA extra begeleiding bij de realisatie van de investeringen. Voorwaarden om een lening te krijgen? Enkel natuurlijke personen kunnen een lening krijgen. Je bent : - eigenaar / verhuurder - eigenaar / bewoner - huurder. De woning ligt in een deelnemende gemeente. De aanvrager heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in een deelnemende gemeente en kan slechts voor 3 woningen per jaar een lening krijgen. Welke gemeenten nemen deel? Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Herzele Kluisbergen Kruishoutem Lede Ninove Oudenaarde Ronse Sint-Lievens-Houtem Wortegem-Petegem Zingem Zottegem Per jaar kunnen slechts 200 leningen worden toegestaan. Doe daarom tijdig uw aanvraag. U krijgt een volgnummer van het ogenblik dat uw correct ingevuld aanvraagformulier onze diensten bereikt. Welke werken komen in aanmerking? Vervanging oude stookketel Installatie van een warmtepomp Plaatsing van hoogrendementsbeglazing Investering dakisolatie Plaatsing van thermostatische kranen Investering in vloerisolatie Plaatsing kamerthermostaat met tijdsindeling Energie-audit van de woning Installatie van een zonneboiler Investering in muurisolatie De werken moeten gebeuren door een geregistreerd aannemer. De uitbetaling gebeurt op basis van facturen. Een controle van de uitgevoerde werken is mogelijk. Zonnepanelen komen niet in aanmerking. Lenen aan 2%? De lening bedraagt maximaal en moet op een termijn van 5 jaar zijn afbetaald. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voor de meeste werken betaalt de federale overheid van die 2% jaarlijks nog eens 1,5% intrest terug (dit wordt intrestbonificaties genoemd). De overblijvende 0,5% kan ingebracht worden in je personenbelasting. Dit maakt deze lening bijna renteloos. 12

13 UITZONDERLIJKE TOELAGE VOOR HAITI-LAVI Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti, schenkt de gemeente een uitzonderlijke toelage van euro, zijnde 1 euro per inwoner woonachtig in de gemeente op 12 januari 2010, aan de solidariteitsactie Haïti-Lavi Voorwaarden om extra begeleiding te krijgen? 1. In aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering. 2. Een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan ,95 verhoogd met 2.756,15 per persoon ten laste. 3. Een schuldbemiddeling krijgen en bovendien niet in staat zijn om de energiefactuur te betalen. 4. Door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Mensen van bovenstaande doelgroep kunnen doorheen het hele proces worden begeleid (zoeken van aannemer, opvolging werken, enzovoort). Hoe aanvragen? Vul het aanvraagformulier in (zie blz. 42 in infoblad) en stuur het op naar : SOLVA Industrielaan Aalst (Erembodegem). U krijgt een ontvangstbewijs en een uitgebreid inlichtingenformulier. Meer info : SOLVA 053/ of 053/ GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren ; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. Wie nam op het seniorenfeest van 16 november 2009 verkeerdelijk een damesjas van iemand anders mee naar huis? U kan deze jas bezorgen aan de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of contact opnemen via het telefoonnummer 056/ Gevonden op het containerpark op 11 februari : een GSM, merk Nokia, model 1600, grijze kleur. 13

14 Burgerlijke stand Geboorten Foubert Elise, dochtertje van Frederik en van Vercoutere Hilde, Kouterlos Temirkaeva Amina, dochtertje van Zarema, Waregemseweg van Wonterghem Emma, dochtertje van Mattias en van Delobelle Nele, Waregemseweg Casier Jens, zoontje van Sammy en van Vranckx Elke, Cijnskouter Reynaert Naythen, zoontje van Kevin en van Lauweryns Leen, Waregemseweg Coussement Tobias, zoontje van Kristof en van Bellinck Ilse, Vrezeveld Viskhazhiyev Zelimkhan, zoontje van Mokhmadami en van Viskhazhiyeva Zalina, Rozenhof Van Marcke Emile, zoontje van Kenny en van van den Abeele Inge, Rijborgstraat De Meulemeester Loris, zoontje van Jurgen en van van den Heede Virginie, Cijnskouter Van de Velde Kasper, zoontje van Bregt en van Vandeghinste Lore, Voskensstraat Coopman Ralph, zoontje van Peter en van Rotsaert Jill, Pontstraat Delaeter Arwen, zoontje van Michel en van Matthijs Liesbeth, Groenstraat Bauters Lucas, zoontje van Frédéric en van Hoebeke Annelies, Vrezeveld 46. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens T jampens Julma, Heerbaan 10, geboren te Waregem op en overleden te Oudenaarde Cassaert Matthieu, Kloosterhoek 17, geboren te Kortrijk op en overleden te Gent Debruyne Margareta, Lindestraat 16, geboren te Eke op en overleden te Wortegem-Petegem Vanderstraeten Medard, Bouvelostraat 13, geboren te Eine op en overleden te Oudenaarde Verpoort Camiel, Kloosterhoek 29, geboren te Petegem-aan-de-Schelde op en overleden te Oudenaarde Derycke Sylvester, Meersstraat 12, geboren te Petegem-aan-de-Schelde op en overleden te Wortegem-Petegem De Winter Roger, Heuzelstraat 22, geboren te Ooike op en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming. Parochies weekendmissen Sint-Maurus Elsegem Zaterdag om uur. Sint-Pietersstoel Moregem Zondag om uur. Sint-Amandus Ooike Zondag om uur. Sint-Martinus Petegem Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem Zaterdag om uur. 14

15 Plaatselijke openbare bibliotheek JEUGDBOEKENWEEK tot 28 maart thema recht op boeken Tijdens de jeugdboekenweek willen we kinderen laten stilstaan bij kinderrechten. Dat doen we aan de hand van de mooiste boeken, omdat die juist vaak gaan over dat dak boven je hoofd en mensen die om je geven, over klein zijn en groot groeien in veiligheid én vrijheid. AUTEURSLEZING: LACHEN WERKT Lezing Ben Decock Donderdag 29 april om uur in het OC Rozenhof. Zoals elk schooljaar bieden wij ook nu aan de lokale scholen auteurslezingen aan. Nieuw is dat we dit jaar voor het eerst een lezing aanbieden aan onze kleuters. Maandag 1 maart 2010 Tine Mortier voor het tweede en derde kleuter Dinsdag 2 maart 2010 Pieter Gaudesaboos voor de tweede graad Donderdag 4 maart 2010 Claire de Lombaert voor de eerste graad Dinsdag 9 maart 2010 Mark Tijsmans voor de derde graad Tijdens de jeugdboekenweek is er in de bib een tentoonstelling over kinderrechten. Auteur Ben Decock legt ons uit waarom lachen zowel fysiek, mentaal als sociaal gezond voor je is. Van lachen verbetert de ademhaling, over lachen geeft je zelfvertrouwen tot lachen maakt je aantrekkelijk. De auteur baseert zich voor de oorzaken en effecten van lachen op wetenschappelijke inzichten die aantonen waarom het wel degelijk goed voor ons is. Wedden dat je na het horen van deze lezing veel meer zal lachen? We lachen immers allemaal graag, maar we zouden liever meer lachen dan we momenteel doen. Dat brengt ons uiteraard bij de vraag wat we eraan kunnen doen : hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij allemaal samen zoveel lachen als we willen? Er zijn heel wat aanleidingen om te lachen : humor, kietelen, lachgas, bewegen, anderen die lachen, het doorbreken van taboes, onze algemene stemming, etc... We kunnen tenslotte ook leren lachen zonder reden. Lachen om het plezier van het lachen. Dit lachen zonder reden kan men aanleren. De effecten zijn even spectaculair. Inkom gratis. 15

16 Jeugddienst BIBLIOTHEEKSAMENWERKINGS- VERBAND VLAAMSE ARDENNEN Het bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen organiseert : Donderdag 1 april 2010 Lezing Fred Brouwers (bibliotheek Brakel) Donderdag 29 april 2010 Lezing Peter Vandermeersch (bibliotheek Maarkedal) Vrijdag 21 mei 2010 Lezing Lulu Wang (bibliotheek Kluisbergen) Alle lezingen beginnen om uur. Wil je deze lezingen niet missen : schrijf u in via de bibliotheek van Wortegem-Petegem. De inkom is gratis en wij zorgen voor vervoer. Later dit jaar komt ook de bibliotheek van Wortegem-Petegem aan de beurt met een lezing van Michiel Hendryckx. voor vragen over de bib : contactpersoon: Ruth Debels SPEELKRIEBELS PAASVAKANTIE 2010 Tijdens de paasvakantie van 2010 kan terug gerekend worden op de speelpleinwerking Speelkriebels in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Wij geven alvast de data mee : dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de brochure die huis aan huis verspreid wordt. Allemaal welkom! SPEELKRIEBELS ZOEKT MONITOREN Je bent 16 jaar of ouder en je ziet het niet zitten om de hele vakantie thuis te zitten? Je houdt van kinderen en ravotten? Je bezit een dosis creativiteit en verantwoordelijkheid? Je wil een centje bijverdienen? (vrijwilligersvergoeding variërend van 18 tot 30 euro, afhankelijk van gevolgde vorming in het jeugdwerk.) Wij zijn op zoek naar monitoren voor de zomerwerking van Dit jaar is er werking van 5 juli tot 23 juli en van 9 augustus tot 20 augustus. Interesse om deel uit te maken? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst via tel. 056/ of 16

17 DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD STELT VOOR haar activiteiten DATUM ACTIVITEIT PLAATS DOELGROEP 06/03/2010 Kinderfilmnamiddag jeugdraad Feestzaal gemeentehuis 6-12jarigen 06/03/2010 Algemene Vergadering (10.00 uur) Gemeentehuis Jeugdraad 23/04/2010 Jeugraadquiz Nog te bepalen Jeugdverenigingen FILMNAMIDDAG Op zaterdag 6 maart 2010 zijn alle kinderen van 6 tot 12 jaar welkom in de gemeentelijke feestzaal voor een gezellige kinderfilmnamiddag! De jeugdraad zorgt voor een populaire film. De inkom is volledig gratis en er worden drankjes en snoepjes voorzien aan heel democratische prijzen! Onze deuren gaan open vanaf uur. De film begint om uur. Om uur kunnen de kinderen terug afgehaald worden. We verwachten jou en je vriendjes. JEUGBELEIDSPLAN Momenteel werkt de jeugddienst i.s.m. de stuurgroep jeugbeleidsplan, de jeugdraad, de jeugdverenigingen, de speelpleinwerking en nog vele andere actoren aan de redactie van een nieuw jeugdbeleidsplan voor de periode Indien u als inwoner nog ideeën heeft om het jeugdbeleid van Wortegem-Petegem te verbeteren, kan U dit gerust laten weten aan onze jeugdconsulent Grietje Moerman. Dit kan via mail of via telefoon (056/ ). Uw inbreng is van harte welkom! 17 w w w. wo r te g e m - p etegem.be

18 Sportdienst TIM MERLIER BRENGT BELGISCHE TITEL NAAR WORTEGEM-PETEGEM RonnyDeCoster.be Wortegem-Petegem mocht zaterdag 9 januari 2010 een nieuwe veldritkampioen in de armen sluiten. Na de gouden periode van Mario De Clercq wordt het de komende jaren uitkijken naar Tim Merlier, die zich een jaar lang Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren mag noemen. Van harte proficiat Tim!!! VIJFKERKENLOOP vijfkerkenloop wortegem - petegem zaterdag Elsegem domein de ghellinck De sportdienst van Wortegem - Petegem organiseert i.s.m. de Sportraad en Zondagjogging Elsegem de : 5 - kerkenloop wortegem - petegem 17 april u00 : Kidsrun : 600 m m 14u00 : Recreatierun : 7 km 15u30 : Prestatierun 10 mijl Locatie : Gemeentelijk domein De Ghellinck ELSEGEM Parcours : vlak (voor iedereen haalbaar) Inschrijving ter plaatse : Kidsrun : 2,5 euro Recreatie- en prestatierun : 7 euro Prachtige prijzen te winnen en gratis tombola voor alle deelnemers! Meer info : Sportdienst Wortegem - Petegem Pieter Nachtegaele Waregemseweg Wortegem - Petegem tel. : 056 /

19 INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN Kleutergymnastiek Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Funk en kinderdans Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? In de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 10,50 voor maart en april 2010 (7 lessen à 1,50 per les) 35,00 voor een volledig seizoen (september 2009 juni 2010) INITIATIELESSEN VOOR VOLWASSENEN BBB (buik-borsten-billen) Wanneer? Dinsdagavond van tot uur (niet tijdens schoolvakanties). Conditiegym Wanneer? Dinsdagavond van tot uur (niet tijdens schoolvakanties). Waar? In de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Kostprijs? 14,00 voor maart en april 2010 (7 lessen à 2,00 per les) 50,00 voor een volledig seizoen (september 2009 juni 2010) Inschrijven bij de sportdienst op (max. 30 plaatsen per reeks). Let op: inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer Data maart - april 2010: 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 20/04 27/04 UITSLAG SPORTQUIZ De tweede editie van de sportquiz, die werd georganiseerd op vrijdag 15 januari 2010 door de gemeentelijke sportraad, was opnieuw een voltreffer. Maar liefst 29 ploegen vonden de weg naar de gemeentezaal. Dit zijn 5 ploegen meer dan bij de editie van Top 3 1. De Broeries. 2. De Gelegenheidskwissers. 3. De Fusietrappers. SPORTGALA 2010 Op vrijdag 5 maart 2010 zal het gemeentebestuur in samenwerking met de sportraad de sporttrofeeën voor 2009 uitreiken. De inwoners uit Wortegem-Petegem, die in 2009 een verdienstelijk resultaat haalden in hun sportdiscipline of verdienstelijk waren als vrijwilliger, worden gelauwerd. De huldiging zal plaatsvinden in de gemeentelijke feestzaal om uur. Iedereen is van harte welkom. Supporters op post!!! 19

20 VLAAMSE GEMEENSCHAP SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE 2010 Tijdens de paasvakantie van 2010 kan je opnieuw rekenen op de sportkampen in het gemeentelijk domein de Ghellinck. Kleutersportkamp Het jaarlijkse kleutersportkamp zal tijdens de paasvakantie 2010 uitzonderlijk NIET doorgaan. Het kleutersportkamp zal wel doorgaan tijdens de zomervakantie op volgende data : 26 tot 30 juli en 2 tot 6 augustus 2010 Reden : Aangezien er bij regenweer geen garantie kan geboden worden dat alle deelnemers van de sportkampen onderdak hebben om te schuilen, besloot het college van burgemeester en schepenen op advies van de gemeentelijke sportraad om geen kleutersportkamp in te richten tijdens de paasvakantie Voetbalstage + danskamp Concreet ziet de sportkampweek er in de paasvakantie 2010 uit zoals hieronder opgegeven. Wat en voor wie? Danskamp voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Sporta). Voetbalstage voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Sparta Wortegem en FC Petegem). Waar? In het gemeentelijk domein de Ghellinck (rond het kantientje). Wanneer? Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 2010, elke dag van tot uur. Inschrijven? Een inschrijvingsformulier zal je kunnen vinden in de gemeentelijke promotiebrochure die naar alle kinderen tussen 3 en 12 jaar van de gemeente zal worden opgestuurd. Kostprijs? 40,00 euro voor 5 dagen sportplezier. Het 2de kind uit het gezin krijgt 5,00 euro korting. Opvang? Elke dag opvang van tot uur en van tot uur voor 15,00 euro/week extra. Maaltijden? Warme maaltijd (soep hoofdgerecht dessert) voor 15,00 euro/week extra of eigen boterhammen. Meer informatie nodig? Neem dan de promotiebrochure bij de hand of neem contact op met de sportdienst (Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem 056/ KRIEBELMANIA Op donderdag 15 april 2010 van tot uur organiseert de provincie Oost-Vlaanderen dienst sport en de Bloso-inspectiedienst Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck de 15de editie van de avonturensportdag KRIEBELMANIA in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. De deelnameprijs per kind bedraagt 2 euro per persoon. Voor het busvervoer betaal je slechts 1,50 euro per persoon. Je kan dus een dagje avontuurlijk sporten voor slechts 3,50 euro. v.u.: Hilde Bruggeman, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Kriebelmania Donderdag 15 april 2010 van 10 tot 16 uur Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Wachtebeke deelnameprijs 2 euro Oost-Vlaamse jeugdsporthappening voor jongeren van 10 tot 18 jaar (ook met een handicap) Extra informatie zal je via de school ontvangen 20

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie