ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008"

Transcriptie

1 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus DB Heerlen T F E

2 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert Woningmarktcijfers.nl een verkorte analyse met betrekking tot de woningmarkt in Nederland. Wij hebben getracht de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt kernachtig in beeld te brengen. Door deze analyse hopen wij een bijdrage te leveren aan een transparante woningmarkt en inzichten te verruimen, hetgeen leidt tot een betere discussie en besluitvorming met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. De meeste grafieken zijn ontleend aan de door ons verwerkte data, die worden ingekocht bij het Kadaster. Op onze website zijn meer grafieken en tabellen, tot op gemeenteniveau, te vinden. Uiteraard zijn wij gaarne bereid u verder te informeren. Heerlen, maart Woningmarktcijfers.nl L.P.M. van de Pas Over Woningmarktcijfers.nl Deze website maakt vanaf voorjaar 2006 de Nederlandse woningmarkt transparant. Van elke gemeente (en/of provincie) zijn grafieken en tabellen te bestellen met gemiddelde koopprijzen, aantal transacties, evenals een verdeling naar woningtypen en prijssegmenten. Dit alles op basis van de data van het Kadaster. De website werd door de onroerend goed sector met veel enthousiasme ontvangen. Analyses en publicaties halen regelmatig de landelijke pers. Daarnaast levert Woningmarktcijfers rapportages op maat aan gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Woningmarktcijfers.nl is een product van Woonplein Limburg BV. Gegevens uit deze uitgave zijn bestemd voor eigen gebruik. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woningmarktcijfers.nl.

3 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Ontwikkeling koopprijzen... 4 Provinciale verschillen... 5 transacties per provincie... 7 Ontwikkeling woonlasten... 8 Verhouding vraag en aanbod... 9 Ontwikkeling per maand Prijsontwikkeling naar woningtype Marktaandeel per woningtype Gedwongen verkopen Transacties naar eigenwoningbezit Regionale woningmarkten Tabel prijsontwikkeling regio's Nederland..14 Woningmarktfactoren... 15

4 4 ONTWIKKELING KOOPPRIJZEN De prijs die gemiddeld voor een koopwoning moest worden betaald bereikte met in 2008 een nieuw record. De stijging bedraagt 2,7% ten opzichte van de gemiddelde prijs van over Dit is om meerdere redenen een opmerkelijk resultaat te noemen. Niet alleen hield de kredietcrisis de Nederlandse economie, inclusief de woningmarkt, in haar greep, ook betaalden kopers in 2008 gemiddeld 1% meer hypotheekrente en steeg het aandeel appartementen (het goedkoopste woningtype) tot 30%. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de prijzen sinds 1993 weergegeven. Het betreft hier de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen in Nederland. In 1993 werd nog een bedrag van neergelegd voor een koopwoning. De stijging bedraagt bijna 215% over een periode van 15 jaar. Naast aspecten als inflatie en de vraag en aanbodverhoudingen, speelt de kwaliteitsverbetering eveneens een rol GEMIDDELDE KOOPPRIJZEN NEDERLAND Grafiek Nederland Grafiek 2 geeft de procentuele stijging per jaar weer. Over 2008 kwam deze stijging uit op 2,7%, tegenover 5,3% in Het jaar 2000 is te typeren als het absolute topjaar met een stijging van maar liefst 18,8%. 20% PRIJSSTIJGING PER JAAR IN PROCENTEN NEDERLAND % 12% 8% 4% 0% Grafiek 2

5 5 PROVINCIALE VERSCHILLEN Grafiek 3 laat het prijsniveau per provincie te zien. Utrecht is de duurste provincie met een gemiddelde koopprijs van Ook dit gegeven is een unicum in de Nederlandse woningmarkt. Het is voor het eerst dat een provinciaal gemiddelde door de grens van breekt. De laagste gemiddelde koopprijs wordt betaald in de provincie Groningen, te weten een bedrag van Daardoor komt het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste provincie uit op Op gemeentelijke niveau is Blaricum de duurste woongemeente. Daar betaalden kopers in 2008, ondanks een prijsdaling, gemiddeld voor een woning. Reiderland in Groningen is met gemiddeld de goedkoopste gemeente van Nederland GEMIDDELDE KOOPPRIJZEN PER PROVINCIE Grafiek 3 Zoals reeds aangegeven, bedraagt de gemiddelde prijsstijging 2,7% over Per provincie varieert de stijging echter aanzienlijk. Utrecht laat met 3,6% de grootste stijging zien. Alleen de provincie Drenthe moest een geringe prijsdaling van 0,3% incasseren. Interessant is verder de ontwikkeling op de langere termijn. 4 4,0% STIJGING GEMIDDELDE KOOPSOM PER PROVINCIE ,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% Grafiek 4

6 6 Van 2003 tot en met 2008 steeg de gemiddelde koopprijs in Nederland met 24%, waarbij opvalt dat juist enkele goedkopere provincies (Groningen en Friesland) bovengemiddeld stijgen. Flevoland en Limburg maken daarentegen een geringe prijsstijging mee. Vooral economische factoren moeten als oorzaak worden gezien voor de relatief lage prijsstijging. In Limburg zullen demografische ontwikkelingen zoals een afname van de bevolking en vergrijzing mede van invloed zijn. 4 35% STIJGING GEMIDDELDE KOOPSOM PER PROVINCIE % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grafiek 5

7 7 TRANSACTIES PER PROVINCIE Het aantal woningtransacties daalde met bijna 10% tot stuks. In 2007 nam het aantal transacties ook al met 3,5% af. Met transacties blijft 2006 vooralsnog het topjaar. Voor een lager transactieniveau moeten we terug gaan tot het jaar Sindsdien is de koopwoningvoorraad alleen maar toegenomen. De kredietcrisis ging gepaard met een afnemend consumentenvertrouwen. Bovendien wachten kopers terecht met kopen totdat de eigen woning werd verkocht. Al met al zorgden deze feiten voor een toenemend aanbod, oplopende verkooptijden, kortom een stroperige markt. De daling van het aantal transacties zorgde op haar beurt in de dienstverlenende sector voor een bestedingsuitval van meer dan één miljard euro TRANSACTIES PER PROVINCIE IN Grafiek 6 VERDELING NAAR KOOPSOMKLASSE Met behulp van de beschikbare data kunnen prijsdoorsneden worden gemaakt. De onderstaande grafiek geeft het aantal verkochte woningen weer met een koopsom tot resp. tot De laagste grens zegt iets over het aantal goedkope woningen en komt overeen met de grens die veelal voor de koopsubsidie en startersleningen wordt gehanteerd. De bovengrens van komt overeen met de huidige NHG norm welke een financiering tot maximaal (incl. kosten koper) toestaat. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in de betaalbaarheid van koopwoningen. Globaal kan 22% van alle verkochte woningen als goedkoop worden aangemerkt. 60% van alle koopwoningen valt binnen de NHG grens. De verschillen per provincie naar prijsniveau zijn evident % TRANSACTIES < IN % 60% 40% 20% 0% Woningen < Woningen < Grafiek 7

8 8 ONTWIKKELING WOONLASTEN Grafiek 8 laat de ontwikkeling van de woonlasten zien door de gemiddelde koopsom te koppelen aan de hypotheekrente van het desbetreffende jaar. Na aftrek van belastingvoordeel ontstaat de netto woonlast voor de huizenkoper. Vanaf 2000 blijft deze last redelijk stabiel. Een lagere hypotheekrente bood de gelegenheid voor een prijsstijging van woningen, dit ondanks een minder gunstige economische periode. De woonlast van een huurder is gebaseerd op een gemiddelde huurverhoging van 3% per jaar. Een steeds belangrijker deel van de woonlasten (zowel voor kopers als huurders) wordt gevormd door energielasten, gemeentelijke belastingen en overige heffingen. Na een gunstige woonlastenontwikkeling in de periode , valt na 2006 een sterke stijging van de woonlasten, dus een afnemende betaalbaarheid waar te nemen. De betaalbaarheid van woningen zal in de toekomst extra onder druk komen te staan door verdergaande individualisering en toename van het aantal eenpersoons huishoudens. De stijging van het gemiddeld inkomen per huishouden vlakt daardoor af. WOONLASTENONTWIKKELING KOPEN & HUREN IN NEDERLAND Woningmarktcijfers.nl Gem. woningprijs + 48,2% Woonlast kopen + 34,3% Woonlast huren + 26,7% Rente % 5j. vast 9,9% Grafiek Gem. woningprijs Woonlast kopen Woonlast huren Rente % 5 j. vast

9 9 VERHOUDING VRAAG EN AANBOD Nu de transacties uitvoerig in beeld zijn gebracht, is het tijd om even stil te staan bij de ontwikkeling van het woningaanbod. De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een oplopend woningaanbod en dito verkooptijden in de koopsector. Om de (ont)spanning in de woningmarkt te kunnen meten heeft Woningmarktcijfers.nl de zogenaamde theoretische verkooptijd (TVT) ontwikkeld. Er wordt nu niet langer gekeken hoe lang de verkochte woningen te koop hebben gestaan. Met deze methode worden te koop staande woningen naar regio, woningtype en prijsniveau afgezet tegen de meest recente/verwachte transacties. In de grafiek is de TVT verhouding per 1 januari 2009 per prijssegment te zien. Wanneer het aanbod qua aantal gelijk is aan het aantal transacties per jaar duurt het in principe 12 maanden om een woning te verkopen. Indien het aanbod lager is dan het aantal transacties, is sprake van een verkooptijd korter dan een jaar. Andersom geldt dat bij een hoger aanbod de verkooptijd langer is dan een jaar. In januari 2009 bedraagt de gemiddelde TVT in Nederland iets meer dan 10 maanden. Per prijsniveau zijn grote verschillen waarneembaar. Over het algemeen neemt de gemiddelde verkooptijd toe naarmate de prijs stijgt. Op provinciaal niveau is er een duidelijke relatie waarneembaar tussen de TVT en de gemiddelde prijs en de prijsontwikkeling. 45% AANBOD / TRANSACTIES PER PRIJSKLASSE 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grafiek of meer Aanbod % Transacties %

10 10 ONTWIKKELING PER MAAND In onderstaande grafieken wordt het aantal transacties op maandbasis weergegeven gevolgd door de prijsontwikkelingen. Deze grafieken vormen de basis voor de maandberichten van het Kadaster, welke veelvuldig in de media worden gepubliceerd. Op maandbasis vinden enorme schommelingen plaats, zowel wat betreft aantal als gemiddelde prijs. Deze schommelingen maken duidelijk dat een analyse en berichtgeving op maandbasis op geen enkele manier iets nuttigs toevoegt. Daarom kiest Woningmarktcijfers.nl voor samengestelde maandreeksen en analyses op kwartaalbasis. We realiseren ons daarbij dat zelfs op kwartaalbasis de nodige schommelingen zijn waar te nemen TRANSACTIES NEDERLAND PER MAAND Grafiek PRIJSONTWIKKELING NEDERLAND PER MAAND Grafiek

11 11 PRIJSONTWIKKELING NAAR WONINGTYPE Voor appartementen werd in 2008 gemiddeld betaald, 5% meer dan in De prijs van 2 kap woningen ging met 4,1% omhoog naar , terwijl de overige typen in de buurt van de totale gemiddelde stijging van 2,7% bleven steken. Vrijstaande woningen kostten gemiddeld , hoekwoningen en tussenwoningen Het totaalgemiddelde komt hiermee op In grafiek 13 kunt u de prijsontwikkeling per woningtype eveneens op langere termijn vinden. De stijging voor de periode komt uit op een gemiddeld percentage van 24,5%. Per woningtype treft men geen al te grote verschillen aan. Vrijstaande woningen stegen in deze periode het meest, namelijk 28,4% gevolgd door appartementen (27,1%) en 2 onder kap woningen (26,8%). Tussenwoningen en hoekwoningen stegen met 22% GEMIDDELDE KOOPPRIJS 2008 PER WONINGTYPE ,0% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% STIJGING GEMIDDELDE KOOPSOM PER WONINGTYPE ,4% 27,0% 26,8% 24,4% 22,2% 22,0% Grafiek 13 Grafiek 12

12 12 MARKTAANDEEL PER WONINGTYPE In diagram 1 is te zien dat het woningtype tussenwoning het grootste marktaandeel heeft, te weten bijna 1/3 deel van de totale markt. Daarna volgen de appartementen (30%) en halfvrijstaande woningen (hoek en 2/1 kap) met 24%. Tot slot volgen de vrijstaande woningen met een marktaandeel van 11%. Van 3% van de transacties is het exacte woningtype niet bekend. In 2008 werden verhoudingsgewijs meer appartementen verkocht. Het totale aantal daalde wel licht, maar het aandeel appartementen steeg door de daling bij de overige typen van 27 naar 30%. Tussen en hoekwoningen werden ruim 7% minder verkocht, halfvrijstaande woningen 10,7% en vrijstaande woningen 12,7% minder. Uiteraard heeft deze gewijzigde verhouding een prijsdrukkend effect. VERDELING NAAR WONINGTYPE NEDERLAND 2008 Tussenwoning 33% Vrijstaand 11% Onbekend 2/1 kapwoning 10% Appartement 30% Hoekwoning 13% Diagram 1 GEDWONGEN VERKOPEN In 2008 werden woningen vanwege financiële problemen van de huiseigenaar middels executieveilingen verkocht. Dit is 8% meer dan in het voorgaande jaar. Gemiddeld bedraagt het aantal gedwongen verkopen 163 woningen per maand. Onderstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen het aantal executieveilingen en het eigenwoningbezit. 0,06% GEDWONGEN VERKOPEN TOV EIGENWONINGBEZIT 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% Grafiek 14

13 13 TRANSACTIES NAAR EIGENWONINGBEZIT Ook kan het totale aantal transacties worden vergeleken met het eigenwoningbezit. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de beweeglijkheid van de markt. In Nederland werd in ,9% van het eigenwoningbezit verkocht. Verhoudingsgewijs vinden in de provincie Noord Holland (6,9%) de meeste transacties plaats. In Limburg ligt het aandeel met 3,8% beduidend lager dan in de overige provincies. 4 7,0% TRANSACTIES NAAR EIGENWONING BEZIT ,0% 5,0% 4,0% 3,0% Grafiek 15 REGIONALE WONINGMARKTEN In Nederland is geen sprake van één woningmarkt en ook op provinciaal niveau zijn grote verschillen waar te nemen. In de bijlagen zijn enkele ontwikkelingen in de 62 regio s te zien. Meerdere uitgebreide grafieken zijn vanaf het voorjaar van 2009 verkrijgbaar via de vernieuwde website van Woningmarktcijfers.nl. Enkele belangrijke conclusies inzake de regionale woningmarkten: Gooi en Vechtstreek (Zuid Holland) is met de duurste woonregio van Nederland Parkstad (Limburg) is met de goedkoopste Nederlandse woonregio De prijsontwikkeling in 2008 loopt uiteen van + 17,8% in op de Friese Wadden tot 3,8% in Noordwest Overijssel De meeste woningtransacties vonden plaats in Zuid Holland West (18.246). De Friese Wadden vormen met 101 de kleinste woonregio wat het aantal transacties betreft De afname van het aantal woningtransacties was met 24,1% het grootst in de regio IJsselmeerkust (Friesland). Zuidoost Drenthe was de enige regio met meer transacties, namelijk + 0,2%. Ook over een langere periode blijven de prijsontwikkeling fors verschillen. Van 2003 tot en met 2008 is de gemiddelde koopsom in Friesland (Wadden) met 41.1% gestegen. Gezien het beperkt aantal transacties wellicht niet representatief. Daarna volgt de regio Zuid Kennemerland met een stijging van 36,2%. De regio Salland in Overijssel maakte met 11,5% de kleinste stijging mee.

14 14 Koopsom Transacties Percentage Provincie Regio Koopsom Transacties Drenthe Zuidwest Drenthe ,9% 1,3% Drenthe Noord Drenthe ,5% 10,6% Drenthe Zuidoost Drenthe ,5% 0,2% Flevoland Flevoland ,0% 10,6% Friesland Wadden ,8% 19,2% Friesland Zuidrand ,4% 20,3% Friesland A7 zone ,3% 12,9% Friesland IJsselmeerkust ,1% 24,1% Friesland Noordoost Friesland ,7% 8,7% Friesland Noordwest Friesland ,4% 0,3% Friesland Stadsregio Friesland ,6% 16,1% Gelderland Noord Veluwe ,0% 10,6% Gelderland Rivierenland ,8% 8,7% Gelderland De Vallei ,2% 8,8% Gelderland Stedendriehoek ,2% 13,5% Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen ,9% 9,8% Gelderland Achterhoek ,8% 9,1% Groningen Regio West ,5% 15,2% Groningen Regio Centraal ,4% 14,3% Groningen Regio Noord ,7% 9,2% Groningen Regio Oost ,4% 10,4% Limburg Maasduinen ,1% 13,3% Limburg Regio Weert ,0% 12,6% Limburg Maastricht / Mergelland ,4% 14,6% Limburg Regio Venray ,4% 15,4% Limburg Regio Roermond ,6% 12,0% Limburg Regio Venlo ,0% 13,6% Limburg Westelijke Mijnstreek ,9% 13,7% Limburg Parkstad Limburg ,4% 12,9% Noord Brabant Noord Oost Brabant ,3% 8,4% Noord Brabant Zuid Oost Brabant ,2% 14,8% Noord Brabant West Brabant ,2% 10,3% Noord Brabant Midden Brabant ,6% 10,0% Noord Holland Gooi en Vechtstreek ,7% 9,1% Noord Holland Zuid Kennemerland ,1% 14,5% Noord Holland Amsterdam ,9% 10,5% Noord Holland Amstel Meerlanden ,5% 6,8% Noord Holland Waterland ,8% 6,3% Noord Holland Noord Kennemerland ,8% 5,1% Noord Holland IJmond ,9% 8,2% Noord Holland West Friesland ,6% 8,2% Noord Holland Zaanstad ,7% 8,1% Noord Holland Kop van Noord Holland ,9% 5,9% Overijssel Zuidwest Twente ,4% 14,0% Overijssel Noordoost Twente ,4% 3,9% Overijssel Noordoost Overijssel ,0% 16,0% Overijssel Netwerkstad Zwolle Kampen ,3% 9,0% Overijssel Noordwest Overijssel ,8% 10,2% Overijssel Salland ,6% 6,0% Overijssel Netwerkstad Twente ,6% 2,8% Utrecht Heuvelrug ,9% 2,9% Utrecht Utrecht West ,0% 11,3% Utrecht Eemland ,3% 4,9% Utrecht Lekstroom ,8% 6,8% Utrecht Utrecht ,9% 2,3% Zeeland Schouwen/Duiveland Tholen ,8% 19,7% Zeeland De Bevelanden Walcheren ,4% 9,5% Zeeland Zeeuws Vlaanderen ,4% 6,5% Zuid Holland Zuid Holland West ,3% 9,3% Zuid Holland Zuid Holland Oost ,1% 11,2% Zuid Holland Zuid Holland Zuid ,5% 3,5% Zuid Holland Regio Rijnmond ,8% 13,9%

15 15 WONINGMARKTFACTOREN De prijsontwikkeling van koopwoningen kan gezien worden als resultaat van het krachtenveld dat zich tussen vraag en aanbod afspeelt. De onderliggende factoren zijn in een aantal groepen te verdelen. In figuur 1 zijn de belangrijkste factoren op een rij gezet. Daarbij wordt tevens een korte uitleg gegeven. Figuur 1 OVERHEID De overheid kan sturend optreden wat nieuwbouw en herstructurering betreft. Over het algemeen zijn dit trage processen door de vele regels en lange procedures. Ook politieke beslissingen op fiscaal gebied kunnen de woningmarkt, zelfs op korte termijn, beïnvloeden. De afgelopen jaren zijn al enkele beperkende maatregelen ingevoerd. Hypotheekrente is uitsluitend aftrekbaar voor aankoop of verbouwing van de eigen woning; de aftrekbaarheid werd beperkt tot maximaal 30 jaar. De meeneemregeling zorgt ervoor dat de meegefinancierde overwaarde niet aftrekbaar is. Discussie over verdere beperking van de renteaftrek doet het vertrouwen van de burger in de woningmarkt geen goed. Uiteraard hebben deze beslissingen verstrekkende gevolgen voor onder andere de doorstroming op de markt. Ook een kwestie als de overdrachtsbelasting heeft invloed op de doorstroming. EMOTIE CONSUMENTENVERTROUWEN In de jaren negentig zorgde een positief consumentenvertrouwen voor sterk oplopende woningprijzen en korte verkooptijden. Mensen werkten aan hun wooncarrière en er werd stevig gekocht, verbouwd en geleend. Dit bezorgde de economie een positieve impuls. Vanaf 2000 werd de economische situatie minder rooskleurig. Veel mensen stelden grote aankopen uit. Leningen uit het verleden moesten afbetaald worden. Vanaf 2005 zien we de economie weer wat aantrekken, zeker macro economisch gezien. Er zijn meer mensen aan het werk en minder werklozen. Echter, op individuele basis ziet men het netto besteedbaar inkomen nauwelijks groeien. In 2007 en 2008 blijft het consumentenvertrouwen dalen en bereikte door de (vaak eenzijdige) negatieve berichtgeving eind 2008 een voorlopig dieptepunt.

16 16 ECONOMIE De ontwikkeling van de economie, werkgelegenheid en gezinsinkomen zijn sterk bepalende factoren. Enerzijds levert woningmarkt een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en anderzijds is de woningmarkt sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling. De hoogte van de hypotheekrente staat in directe relatie met de woonlast of de hoeveelheid hypotheek die mensen kunnen krijgen. Dit is een belangrijke, maar onvoorspelbare factor. Het betalen van 1 % meer rente betekent al gauw minder hypotheek. OVERHEIDSSTEUN De overheid kan ondersteuning bieden door regelingen in te voeren voor (toekomstige) woningeigenaren, zoals starters. Een voorbeeld daarvan is de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Bij deze organisatie kunnen kopers met een hypotheeksom tot garantie ontvangen van het Waarborgfonds Eigen Woningen. Hierdoor loopt de bank geen risico en ligt het rentepercentage voor de hypotheek 0,2% tot 0,5% lager. In 2008 werden door het Waarborgfonds Eigen Woning ca garanties verstrekt, waarvan in verband met aankoop. Per 31 december 2007 staat het Waarborgfonds borg voor een bedrag van 100 miljard aan hypothecaire leningen van in totaal huishoudens. Andere nu actieve regelingen zijn de landelijke startersleningen en koopsubsidieregeling. NIEUWBOUW Jaarlijks worden tussen tot woningen gebouwd. Vanzelfsprekend is de omvang van de nieuwbouwproductie van groot belang voor de vraag en aanbodverhoudingen op de bestaande woningmarkt. De nieuwbouwmarkt genereert een flinke economische impuls, evenals sloop en renovatie. In Nederland staan nu ruim woningen, in meer dan de helft van de gevallen betreft het een koopwoning. De toevoeging aan de woningvoorraad is ongeveer 1% per jaar. DEMOGRAFIE De huidige prognoses gaan uit van een Nederlandse bevolkingsomvang van 17 miljoen in Landelijk neemt de bevolking in de komende 30 jaar nog met circa personen toe. Van een evenwichtige verdeling tussen regio s is echter geen sprake. De provincie Limburg heeft een demografische voorsprong op de andere Nederlandse provincies. Met name Zuid Limburg maakt een structurele bevolkingsdaling door. Naast deze daling hebben ook de vergrijzing en ontgroening hier reeds hun intrede gedaan. Andere provincies als Drenthe en Zeeland zullen eveneens spoedig met deze ontwikkelingen te maken krijgen. De bevolkingsdaling zal een grote sociale en economische impact hebben. De invloed is reeds merkbaar in het onderwijs, omdat het aantal leerlingen daalt. De woningmarkt krijgt ermee te maken, omdat de woningvoorraad nauwelijks meer hoeft te groeien en de woonlasten per bewoner zullen stijgen. Maar vooral ook de arbeidsmarkt zal er door beïnvloed worden. Naast de bevolkingsdaling is een belangrijke oorzaak de sterke vergrijzing. De beroepsbevolking zal in 30 jaar met meer dan 25% dalen. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de individualisering, hebben er voor gezorgd dat de gezinsgrootte, ofwel de hoeveelheid personen die samen een huis bewonen, in de afgelopen decennia is afgenomen tot 2,3 personen. Verwacht wordt dat deze factor verder zal dalen en in 2040 op circa 2 zal liggen. Het aantal huishoudens wordt in dat jaar geschat op 8 miljoen tegenover de 7,2 miljoen van nu. Eenpersoonshuishoudens nemen in aantal toe. Minder personen in eenzelfde woning, betekent onherroepelijk een stijging van de woonlasten per inwoner.

17 17 TOEKOMSTIGE WOONWENS BETER IN BEELD Er wordt veel onderzoek gedaan naar de woonwensen van de consument. Middels enquêtes en woningbehoeftenonderzoeken zijn de korte termijn wensen van de consument nog wel in kaart te brengen. Maar woningen moeten meer dan 50 jaar mee. De inkomensontwikkeling is niet te voorspellen en er is geen zicht op het deel dat consumenten tegen die tijd aan wonen willen besteden. Bovendien kunnen nieuwe ontwikkelingen (trends) de wens van de consument snel doen veranderen. Overheden en marktpartijen zullen hierop adequaat moeten inspelen. De website: is ontwikkeld om de woonwens op korte termijn in beeld te brengen en permanent te monitoren.

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg Hoe gaat het nu echt met de se woningmarkt? Over de woningmarkt doen vele verhalen de ronde en er wordt dagelijks wel over geschreven. Het gaat weer goed met de woningmarkt, in veel gebieden zelfs zo goed

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB Prima resultaten voor se woningmarkt De gemiddelde koopsom die voor bestaande koopwoningen in 2016 is betaald is uitgekomen op 199.165. Dit is een stijging van 3,8% in vergelijking met 2015. De gemiddelde

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Pasgoed BV Woningmarktrapport Nederland 2014 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2014 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016 Risicogebied Groningen 3 e kwartaal 2016 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2014 Datum : 18 maart 2014 B&W datum : 18 maart 2014 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Stand van zaken Woningbouwplanning tot 2025 Aanleiding We monitoren

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief April 2012 Derks, Hovens, Klinkers) is het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda gekomen. Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie