Reglement Auditcommissie. USG People N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Auditcommissie. USG People N.V."

Transcriptie

1 Reglement Auditcommissie USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 31 augustus 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Samenstelling Taken en bevoegdheden Externe accountant Interne auditor Vergaderingen Rapportage aan de Raad van Commissarissen Diversen... 7 Bijlage 1 Toezicht op externe accountant en interne audit functie... 9 Bijlage 2 Toezicht op de financiële verslaglegging en publicaties Bijlage 3 Toezicht op de naleving van wet- en regelgeving Bijlage 4 Financiering en daarmee samenhangende strategieën Bijlage 5 Lijst van in het verslag van de externe accountant op te nemen informatie

3 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) ingevolge artikel 6 van het Reglement van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap (het Reglement RvC) en artikel 24.7 van de statuten van de Vennootschap. 1.2 De Auditcommissie (AC) is een vaste commissie van de RvC. 1.3 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit reglement worden gehanteerd maar hierin niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement RvC en de daarbij als Bijlage 1 opgenomen begrippenlijst. 2. Samenstelling 2.1 De AC bestaat uit minimaal twee leden. Alle leden van de AC dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de AC dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 2.4 van het Reglement RvC, met uitzondering van maximaal één lid. 2.2 Van de AC maakt ten minste één financieel expert deel uit, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. 2.3 De leden van de AC worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de AC aan als voorzitter van de AC. Het voorzitterschap van de AC wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig lid van de RvB. 2.4 De zittingsduur van een lid van de AC wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere Commissie(s) van tijd tot tijd is/zijn samengesteld. 2.5 De voorzitter van de AC stelt een secretaris aan. De secretaris is geen lid van de AC. 2.6 De interne auditor en externe accountant worden iedere vergadering uitgenodigd voor dat deel van de vergadering waarvoor hun aanwezigheid is vereist. De externe accountant kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de AC verzoeken om bij een vergadering van de AC aanwezig te zijn. 3. Taken en bevoegdheden 3.1 De AC is binnen de RvC in het bijzonder belast met: a) het toezicht op de RvB ten aanzien van: 3

4 i. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes; ii. de financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van accounting policies, de toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van provisies in de jaarrekening, prognoses, werk van de interne en externe accountants terzake etc.); iii. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne accountantsfunctie en de externe accountant; iv. de rol en het functioneren van de interne audit functie; v. het beleid van de Vennootschap met betrekking tot belastingplanning; vi. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle werkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de Vennootschap (zie ook artikel 3 hierna); vii. de financiering van de Vennootschap; en viii. de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT); b) het uitbrengen van advies aan de RvC ten behoeve van de voordracht door de RvC aan de AvA voor de benoeming van de externe accountants; c) indien nodig, het doen van voorstellen aan de RvC met betrekking tot het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Vennootschap; en d) het voorbereiden van de vergaderingen van de RvC met de RvB waarin de jaarrekening en het jaarverslag, de halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers van de Vennootschap worden besproken. 3.2 De volgende bijlagen bij dit reglement bevatten een nadere uitwerking van een aantal van de in artikel 3.1 van dit reglement omschreven taken van de AC: Bijlage 1 - Toezicht op externe accountant en interne audit functie. Bijlage 2 - Toezicht op financiële verslaglegging en publicaties. Bijlage 3 - Toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Bijlage 4 - Financiering en daarmee samenhangende strategieën. 3.3 Ieder lid van de AC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers van de Vennootschap, voorzover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de AC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de AC en de secretaris van de Vennootschap. 3.4 De AC kan zich voorts bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer aan te stellen deskundigen tegen een met de AC overeen te komen vergoeding die ten laste van de Vennootschap komt. 3.5 Hoewel de AC belast is met de in dit reglement neergelegde taken en bevoegdheden is het niet 4

5 de taak van de AC om accountantscontroles te plannen of uit te voeren, of om vast te stellen of de financiële verslaglegging en publicaties van de Vennootschap compleet en juist zijn en conform de Nederlandse beginselen van jaarrekeningrecht en toepasselijke wet- en regelgeving. 3.6 De AC kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. 4. Externe accountant 4.1 De AC is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële berichten. 4.2 De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de RvC op voorstel van de AC en na overleg met de RvB. Goedkeuring voor de uitvoering van niet-controlewerkzaamheden geschiedt met inachtneming van het beleid van de RvC betreffende de onafhankelijkheid van de externe accountant zoals opgenomen in Bijlage 7 van het Reglement RvC. 4.3 De AC beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten betreffende de Vennootschap, anders dan de jaarrekening. 4.4 De AC verzoekt de externe accountant om in zijn verslag zaken op te nemen die hij onder de aandacht van de RvB en de RvC wenst te brengen in verband met zijn controle van de jaarrekening en daarmee samenhangende controles, waartoe in elk geval de zaken kunnen worden gerekend die staan opgesomd in bijlage 5 van dit reglement. 4.5 De RvB rapporteert aan de AC de bevindingen terzake van de omgang met en het functioneren van de externe accountant. De RvB en de AC beoordelen jaarlijks gezamenlijk hun omgang met en het functioneren van de externe accountant in de diverse capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. 5. Interne auditor 5.1 De CEO is het eerste aanspreekpunt van de interne auditor, wanneer deze onregelmatigheden constateert bij de uitoefening van haar taken. 5.2 Indien de CEO naar de mening van de interne auditor geen gehoor geeft aan de bevindingen zoals gedaan door de interne auditor kan de voorzitter van de AC worden ingelicht. 5.3 Het jaarlijkse controleprogramma wordt in overleg met CEO en CFO door de AC vastgesteld. 5

6 Het geformuleerde beleid ten aanzien van risicomanagement dient hierbij als uitgangspunt. Voorts wordt ook de externe accountant betrokken bij het opstellen van het jaarlijkse controleprogramma. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne audit functie. 5.4 De interne auditor heeft toegang tot de externe accountant en tot de voorzitter van de AC. 5.5 De RvB rapporteert aan de AC de bevindingen terzake van de omgang met en het functioneren van de interne auditor. De RvB en de AC beoordelen jaarlijks gezamenlijk hun omgang met en het functioneren van de interne auditor. 6. Vergaderingen 6.1 De AC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de AC. De AC vergadert ten minste vier maal per jaar. Het quorum voor iedere vergadering is twee leden. De AC vergadert ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de RvB, met de externe accountant. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de RvC plaats. De AC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de AC of twee andere leden van de AC dat nodig acht(en). 6.2 Vergaderingen van de AC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de AC, in overleg met de voorzitter van de AC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de AC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de AC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden voor zover mogelijk relevante stukken bijgevoegd. 6.3 Voor de vergaderingen van de AC zijn de voorzitter van de RvB (CEO) en CFO permanent uitgenodigd. De voorzitter van de AC kan besluiten dat een vergadering slechts wordt gehouden met alleen de leden van de AC. De externe accountant en het hoofd van de interne audit functie worden standaard uitgenodigd voor dat deel van de vergadering waarbij hun aanwezigheid is vereist. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de AC bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de AC bijwonen. 6.4 De AC kan van iedere leidinggevende of werknemer van de Vennootschap, haar externe juridische adviseurs of de externe accountant verlangen dat deze een vergadering van de AC bijwoont of overlegt met leden of adviseurs van de AC. 6.5 Van het verhandelde in een vergadering van de AC wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de AC of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Deze notulen zullen ter beschikking worden gesteld aan alle leden van de RvC. 6

7 7. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 7.1 De AC dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden. 7.2 De AC rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant in het algemeen (zoals over de timing, de aanpak en het bereik van het onafhankelijke onderzoek door de externe accountant en het berekende honorarium), en vooral over de visie van de AC over diens onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap). 7.3 De AC verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van vergaderingen van de AC worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de RvC. 7.4 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de AC nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC over de resultaten van de besprekingen van de AC. 7.5 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de AC. 8. Diversen 8.1 De voorzitter van de AC (of enig ander lid van de AC) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AvA vragen te beantwoorden over de werkzaamheden van de AC. 8.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. 8.3 De AC toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC. Tevens evalueert de AC periodiek, maar ten minste één keer per jaar, zijn eigen prestaties. 8.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de AC toegekende bevoegdheden herroepen. 8.5 De artikelen 27.4 tot en met 27.7 van het Reglement RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de AC, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de voorzitter van de RvC ook voor toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC. 8.6 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 11.2 van het Reglement RvC, vermeldt de samenstelling van de AC, het aantal vergaderingen van de AC en de belangrijkste 7

8 aldaar aan de orde gekomen onderwerpen. 8.7 Dit reglement en de samenstelling van de AC worden op de website van de Vennootschap geplaatst. 8

9 Bijlage 1 Toezicht op externe accountant en interne audit functie (1) Beoordelen en evalueren van de externe accountant en de belangrijkste partner van het controleteam van de externe accountant. (2) Verkrijgen en beoordelen van een verslag van de externe accountant (ten minste éénmaal per jaar) met betrekking tot (i) de interne kwaliteitscontroleprocedures bij de externe accountant, (ii) zaken van materiële betekenis die zijn gesignaleerd bij de laatste beoordeling van de interne kwaliteitscontrole van het kantoor van de externe accountant of bij een vergelijking met branchegenoten, of bij enig onderzoek door de overheid of enige beroepsorganisatie in de laatste vijf maanden vanwege een of meer door het kantoor uitgevoerde accountantscontroles, (iii) de stappen die zijn genomen om deze zaken te verbeteren, en (iv) alle betrekkingen tussen de externe accountant en de Vennootschap. Beoordelen van de kwalificaties, het functioneren en de onafhankelijkheid van de externe accountant, beoordelen of de kwaliteitscontroles van de externe accountant toereikend zijn en of de levering van toegestane nietcontrolewerkzaamheden verenigbaar is met de waarborging van de onafhankelijkheid van de externe accountant, waarbij de visie van de RvB en de interne audit functie in aanmerking dienen te worden genomen. (3) Toezien op het periodiek rouleren van de belangrijkste (of coördinerende) partner, die als eerste verantwoordelijk is voor de accountantscontrole, en de partner die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de accountantscontrole, alsmede andere leden van het kantoor van de externe accountant, zoals voorgeschreven bij wet of regelgeving en het beleid van de Vennootschap betreffende onafhankelijkheid van de externe accountant. (4) Beoordelen en jaarlijks bespreken van de interne accountantsrichtlijnen en de onafhankelijkheid (zoals voorgeschreven bij wet- of regelgeving en het beleid van de Vennootschap betreffende onafhankelijkheid van de externe accountant) van het controleproces met de externe accountant, de interne audit functie en de RvB. (5) Tevoren met de externe accountant bespreken van de planning, reikwijdte en personeelsinvulling van de accountantscontrole. (6) Beoordelen van de benoeming en vervanging van het hoofd van de interne audit functie. (7) Beoordelen van het algemeen functioneren van de interne audit functie. Periodiek wordt een verslag gemaakt door de interne audit functie aan de AC waarin de meest belangrijke conclusies uit de interne rapportages zijn verwoord en de reacties daarop van de RvB. (8) Met de externe accountant en de RvB bespreken van de verantwoordelijkheden van de interne audit functie, het budget en de personeelsinvulling, alsmede eventuele voorgestelde wijzigingen in de geplande reikwijdte van de interne auditcontrole. 9

10 Bijlage 2 Toezicht op de financiële verslaglegging en publicaties (1) Bespreken met de RvB en de externe accountant en beoordelen van door de externe accountant gecontroleerde financiële jaarverslagen, inclusief mededelingen gedaan in management interviews, analyses e.d. CFO verstrekt periodiek aan de leden van de AC de meest belangrijke analistenrapporten en een consensus berekening van door analisten opgestelde rapporten. (2) Bespreken met de RvB en de externe accountant en beoordelen van de tussentijdse financiële rapportages voordat deze worden gepubliceerd, inclusief de resultaten van een beoordeling door de externe accountant van de tussentijdse financiële rapportages. (3) Bespreken met de RvB en de externe accountant van significante onderwerpen in de financiële verslaggeving en opmerkingen over de opstelling van financiële berichten van de Vennootschap, inclusief de kwaliteit van de inkomsten, ingrijpende verschillen tussen geplande en feitelijke performance, ingrijpende wijzigingen in de selectie van of toepassing door de Vennootschap van boekhoudkundige beginselen, zaken betreffende de toereikendheid van de interne controlemechanismen van de Vennootschap en bijzondere stappen die zijn genomen in het licht van onvolkomenheden in de controle. (4) Beoordelen en bespreken van verslagen van de externe accountant over: i. alle belangrijke onderdelen van het boekhoudkundige beleid en gebruikte methoden; ii. elke afwijkende behandeling van financiële informatie binnen de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen die zijn besproken met de RvB of een van zijn leden, de consequenties van het gebruik van dergelijke afwijkende bekendmakingen of behandelingen, en de door de externe accountant gewenste behandeling; en iii. andere belangrijke schriftelijke communicatie tussen de externe accountant en de RvB of een van zijn leden, bijvoorbeeld de management letters. (5) Bespreken met de RvB van (i) persberichten van de Vennootschap over haar inkomsten, inclusief het gebruik van informatie die niet in overeenstemming is met de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen en (ii) plannen en beleid van de Vennootschap met betrekking tot door analisten en rating bureaus gegeven commentaar op financiële informatie en inkomsten. (6) Bespreken met de RvB en de externe accountant van de gevolgen van initiatieven op het gebied van wet- en regelgeving alsmede van "off-balance"-structuren voor de financiële verslagleggingen van de Vennootschap. (7) Bespreken met de RvB van de belangrijkste financiële risico's waaraan de Vennootschap is blootgesteld en de door de RvB genomen stappen om de risico's te monitoren en beheersen, inclusief het risicobeoordelings- en risicobeheersingsbeleid. (8) Bespreken met de RvB van hun wijze om de aandeelhouders en andere belanghebbenden in de financiële markten te informeren met dezelfde informatie en gelijktijdige informatie over zaken 10

11 die van invloed zijn op de prijs van het aandeel, waaronder persberichten over kwartaalcijfers, evenals de betrokkenheid van de externe accountant bij het bespreken van dergelijke informatie. 11

12 Bijlage 3 Toezicht op de naleving van wet- en regelgeving (1) Verkrijgen van verslagen van de RvB, het hoofd van de interne audit functie van de Vennootschap en de externe accountant dat de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich houden aan toepasselijke wet- en regelgeving en interne regels van de Vennootschap. Beoordelen van verslagen over en voorgenomen publicaties van transacties met insiders of gelieerde partijen. Adviseren van de RvC over beleid en procedures van de Vennootschap voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. (2) Bespreken met de RvB en de externe accountant van correspondentie met regelgevende- en overheidsinstanties en van gepubliceerde rapporten waarin zaken van materiële betekenis staan vermeld over de financiële berichten van de Vennootschap of haar boekhoudkundige beleid. (3) Het één maal per jaar bespreken met het hoofd van de juridische afdeling van de Vennootschap van juridische zaken die van materiële invloed kunnen zijn op de financiële berichten of het beleid van de Vennootschap ten aanzien van naleving van wet- en regelgeving. 12

13 Bijlage 4 Financiering en daarmee samenhangende strategieën (1) Ten minste eenmaal per jaar, beoordelen en bespreken met de RvB van de algemene financiële strategie van de Vennootschap. (2) Beoordelen en bespreken met de RvB van het financiële beleid en financiële procedures van de Vennootschap, inclusief beleid en procedures terzake van valuta. (3) Beoordelen en bespreken van enig voorstel tot uitgifte of onderhandse plaatsing van aandelen, obligaties of effecten. (4) Beoordelen van en aanbevelingen doen aan de RvB over de hoogte van het uit te betalen dividend. De besprekingen tussen de AC en de RvB over bovengenoemde zaken hebben plaats voordat deze zaken worden besproken tussen de RvC en de RvB. 13

14 Bijlage 5 Lijst van in het verslag van de externe accountant op te nemen informatie Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de RvB en de RvC wil brengen. Daarbij kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht: (1) Met betrekking tot de accountantscontrole: i. informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant; ii. informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwerking met de interne auditors en eventueel andere externe accountants; iii. discussiepunten met de RvB en een overzicht van niet aangepaste correcties. (2) Met betrekking tot de financiële cijfers: i. analyses van ontwikkelingen van het vermogen en het resultaat, die niet in de te publiceren gegevens voorkomen en die naar de mening van de externe accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en de resultaten van de Vennootschap; ii. commentaar op de verwerking van eenmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolicies wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan; iii. opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten. (3) Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: i. verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; ii. opmerkingen over bedreigingen en risico's voor de Vennootschap en de wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; iii. naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten en vereisten van externe toezichthouders. 14

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT van de AUDITCOMMISSIE van de raad van commissarissen van ANWB BV vastgesteld door de RvC op 15 december 2017

REGLEMENT van de AUDITCOMMISSIE van de raad van commissarissen van ANWB BV vastgesteld door de RvC op 15 december 2017 REGLEMENT van de AUDITCOMMISSIE van de raad van commissarissen van ANWB BV vastgesteld door de RvC op 15 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 4 van het

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Versie 16 december 2011 1 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 Mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN DE RVC...5 6. DIVERSEN...6

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage C van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE REGLEMENT AUDITCOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Doel Samenstelling en vergaderingen Vergaderingen Taken en bevoegdheden... 5

Doel Samenstelling en vergaderingen Vergaderingen Taken en bevoegdheden... 5 Doel... 3 Samenstelling en vergaderingen... 3 Vergaderingen... 4 Taken en bevoegdheden... 5 Taken betreffende de externe en interne accountant... 6 Rapportage aan de RvC... 8 Diversen... 9 Bijlage 1: Lijst

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...3 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2/5 13 mei 2015 - Concept INLEIDING 0.1 Dit

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE 0. INLEIDING REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V.

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V. REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 3 november 2009 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V.

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. REGLEMENT AU DIT- i iirisk COMMITTEE i Raad van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. De Raad van commissarissen Van Loyalis N.V. heeft besloten tot het instellen van een Audit- en Risk Committee en het

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE Distributie Audit- en Compliancecommissie leden Raad van Commissarissen Kempen & Co N.V. Directie Kempen & Co N.V. Directeur Group Audit Van Lanschot N.V. Datum

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie 1 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten van Patrimonium Barendrecht

Nadere informatie

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn...

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn... Doel... 3 Samenstelling en vergaderingen... 3 Taken en bevoegdheden... 4 Rapportage aan de RvC... 4 Diversen... 5 Herzieningstermijn... 5 Doel De Risicocommissie is een permanente commissie van de RvC.

Nadere informatie

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage E van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 1.1. Dit reglement voor de auditcommissie van de raad van commissarissen van Accell Group N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage E van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage F van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven

Nadere informatie

Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie

Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V.

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. Inhoud Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. 1. Doel 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Taken en bevoegdheden 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 6. Diversen 1. Doel 1.1

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen en met inachtneming van de Nederlandse corporate

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van REGLEMENT van de AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE uit de Raad van Commissarissen van COÖPERATIE UNIVÉ U.A. Vastgesteld 01-09-2016 1 HOOFDSTUK I. INLEIDING. Artikel 1. Reglement. 1.1 Overeenkomstig het gestelde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement. Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V.

Reglement. Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Auditcommissie: de auditcommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;

Nadere informatie

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling RAC 1 HOOFDSTUK 3: Taken RAC 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement auditcommissie SOR

Reglement auditcommissie SOR Datum 12-5-2016 Reglement auditcommissie SOR SOR Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam T (010) 444 55 55 F (010) 404 80 26 E info@sor.nl www.sor.nl ARTIKEL 1. VASTSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement auditcommissie ForFarmers N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V.

REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V. REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V. Overwegende dat: - de Raad van Commissarissen een Audit- en Risicocommissie dient

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Reglement auditcommissie NSI N.V.

Reglement auditcommissie NSI N.V. Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte... 2 Artikel 2. Samenstelling Auditcommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Auditcommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 6 Artikel 5. Informatie... 7 Artikel 6. Slotbepalingen...

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen Reglement Auditcommissie AlleeWonen 20 december 2016 Inhoud Artikel 1 Status en inhoud reglement 1 Artikel 2 Samenstelling 1 Artikel 3 Taken en bevoegdheden 1 Artikel 4 Vergaderingen 2 Artikel 5 Wijze

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 1.1. Dit reglement (het Reglement ) voor de auditcommissie (de AC ) van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FINANCIEN STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FINANCIEN STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FINANCIEN STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Inhoudsopgave Artikel 1 De samenstelling 3 Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Auditcommissie 3 Artikel 3 Vergaderingen 4 Reglement

Nadere informatie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie Bijlage D Reglement Auditcommissie Vastgesteld op: 14 mei 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie DUNEA N.V.

Reglement Auditcommissie DUNEA N.V. , Reglement Auditcommissie DUNEA N.V. Artikel 1. Missie en doelstellingen 2 Artikel 2. Bevoegdheid 2 Artikel 3. Organisatie 2 Artikel 4. Rollen en verantwoordelijkheden 3 Artikel 5. Slotbepalingen 6 Dit

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement van de. Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. van. Sligro Food Group N.V.

Reglement van de. Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. van. Sligro Food Group N.V. - 1 - Reglement van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. - 2 - Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 4 december 2017 op grond van artikel

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie UWOON

Reglement voor de Auditcommissie UWOON Reglement voor de Auditcommissie UWOON Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen Menzis

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen Menzis Reglement Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen Menzis Inhoud I. Inleiding... 2 II. Samenstelling... 2 III. Taken en bevoegdheden... 2 IV. Verantwoording uitvoering beloningsbeleid - remuneratierapport...

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869800 (1) INLEIDING Dit Remuneratiecommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 juni 2010 Reglement Auditcommissie ROC Rivor 1 Inleiding 1. Organisatie, samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Auditcommissie Reglement 2016

Auditcommissie Reglement 2016 Auditcommissie Reglement 2016 Woningstichting Het Grootslag Versie 2.0 Vastgesteld door de RvC 15 april 2016 Inhoud Doelstelling van de auditcommissie... 3 1. Doelstelling... 3 1.1 Ondersteuning... 3 1.2

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Reglement RvC Bijlage D: reglement auditcommissie RvC

Reglement RvC Bijlage D: reglement auditcommissie RvC Reglement RvC Bijlage D: reglement auditcommissie RvC Versie: 2017.02 Vastgesteld door RvC: 16 maart 2017 Gezien door de bestuurder: 16 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement auditcommissie...

Nadere informatie

Reglement Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen (het Reglement )

Reglement Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen (het Reglement ) Reglement Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen (het Reglement ) Dit Reglement is opgesteld op basis van artikel 6.3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen van Achmea B.V. (de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april 2014 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Reglement Raad van Commissarissen Bijlage C

Reglement Auditcommissie Reglement Raad van Commissarissen Bijlage C Reglement Auditcommissie Reglement Raad van Commissarissen Bijlage C 1 september 2016 Inhoud Artikel 1 - Status en inhoud reglement... 3 Artikel 2 - Samenstelling... 3 Artikel 3 - Taken en bevoegdheden...

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN DEFINITIES 3 2. SAMENSTELLING EN PLAATS IN DE ORGANISATIE 3 3. VERGADERINGEN 4 4. VERANTWOORDELIJKHEID 4 5. UITWERKING VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/ Auteur Afdeling Juridische Zaken. Datum 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/ Auteur Afdeling Juridische Zaken. Datum 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 Auteur Afdeling Juridische Zaken Datum 1 september 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/10.026 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Vaststelling Raad van Toezicht: 24 mei 2018 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie 3 5. Taken, werkwijze

Nadere informatie

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 december 2015 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Omnia Wonen 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Reglement Auditcommissie. Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016

Mozaïek Wonen. Reglement Auditcommissie. Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016 Mozaïek Wonen Reglement Auditcommissie Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie

Reglement voor de Auditcommissie Reglement voor de Auditcommissie Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. 105.1g 3.29 9 2. De

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie CIZ

Reglement Auditcommissie CIZ Reglement Auditcommissie CIZ Inhoudsopgave 1. Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement 2. Bevoegdheid en verantwoordelijkheid 3. Samenstelling Auditcommissie 4. Vergaderingen en verslaglegging

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie