Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013"

Transcriptie

1 In dit nummer Jaargang 23 nr LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN INVORDERING TEN ON- RECHTE UITBETAALDE TOESLAGEN 28 AOW-LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2014 WEER OMHOOG 37 MAAK GEBRUIK VAN VERSOEPELDE INKEER- REGELING EINDEJAARSTIPS 2013 BIJ EEN BELASTBAAR MAAR NIET MEER PREMIES LOON VAN MEER DAN DAN BELASTINGTARIEF VOLKSVERZEKERING ,85% 31,15% ,85% 31,15% % % 4 BEREID U VOOR OP AFSCHAFFING WERKBONUS De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen en komt vanaf 2018 helemaal te vervallen. 1 BELASTINGTARIEVEN 2014 Normaliter worden de belastingschijven en heffingskortingen (box 1) jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Voor 2014 wordt net als voor 2013 van indexatie afgezien, waardoor het inkomen eerder in een hogere belastingschijf zal vallen. 2 BOX 2-TARIEF TIJDELIJK OMLAAG, BENUT BELASTINGVOORDEEL Met ingang van 1 januari 2014 wordt het box-2-tarief voor 1 jaar verlaagd van 25 procent naar 22 procent voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet meer dan euro bedraagt. Daarmee wordt het uitkeren van dividend uit de BV tijdelijk extra voordelig. 3 BOX 3-TARIEF BLIJFT 30 PROCENT In box 3 wordt het verschil belast tussen de waarde van uw bezittingen en de waarde van de schulden die betrekking hebben op deze bezittingen. De peildatum hiervoor is 1 januari. Dit bedrag wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd. Uw inkomsten stelt de Belastingdienst op 4 procent per jaar van de grondslag sparen en beleggen. Dit heet het forfaitair rendement. De inkomsten die u in werkelijkheid had, zijn niet van belang. Over het forfaitair rendement van 4 procent van de grondslag sparen en beleggen, betaalt u 30 procent inkomstenbelasting. Het effectieve belastingtarief in box 3 is dus 4 procent van 30 procent = 1,2 procent. 5 BENUT BELASTINGVOORDEEL BIJ AFKOOP STAMRECHT Als onderdeel van het Belastingplan 2014 vervalt met ingang van 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling en de eis dat de bestaande stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Bij volledige afkoop van een bestaand stamrecht in 2014 geldt een kortingsregeling waardoor slechts 80 procent van het tegoed wordt belast. Om van de kortingsregeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrecht. Het stamrecht moet overigens wel aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Dit is zowel van belang voor het kunnen AanDeOrde indd :20

2 toepassen van de stamrechtvrijstelling zelf als voor het toepassen van de kortingsregeling in Indien de betaling voor een in 2013 correct toegekend vrijgesteld stamrecht na 14 november 2013 maar uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvindt, kan de stamrechtvrijstelling nog wel worden toegepast maar de kortingsregeling bij afkoop in 2014 niet. Bij dit laatste is dan nog van belang dat de ontslagdatum op 31 december 2013 moet vaststaan en het ontslag vóór 1 juli 2014 moet zijn uitgevoerd. 6 GA NA OF DE MIDDELINGSREGELING EXTRA BELASTINGVOORDEEL OPLEVERT BIJ AFKOOP STAMRECHT Als een stamrecht in 2014 wordt afgekocht, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of de zogenaamde middelingsregeling nog tot een belastingbesparing kan leiden. Deze regeling kan belastingvoordeel opleveren als er sprake is geweest van wisselende inkomens in de afgelopen jaren. 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De werkkostenregeling vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals deze tot en met 31 december 2010 gold. Op basis van een overgangsregeling konden werkgevers in 2011, 2012 en 2013 jaarlijks kiezen tussen toepassing van het oude of het nieuwe regime. De verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2014 is met één jaar uitgesteld tot 1 januari De toepassing van de werkkostenregeling is daarmee ook in 2014 nog facultatief. 8 VOORKOM VERLIESVERDAMPING Als er nog sprake is van oude ondernemingsverliezen, houd er dan rekening mee dat deze maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Eind 2013 kunnen nog openstaande verliezen uit 2004 voor het laatst worden verrekend met de winst van dit jaar. Er bestaan verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van stille reserves in de onderneming. 9 UITBREIDING PUBLICATIEPLICHT VOOR ANBI S VANAF 2014 Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen (hierna ANBI s) op toegankelijke wijze informatie publiceren op het internet. De verstrekking van de informatie wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of verkrijgen van de ANBI-status. Indien niet aan de wettelijke publicatieplicht wordt voldaan, verliest de betreffende instelling haar ANBI-status. De ANBI kan de vereiste informatie op haar eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die worden aangeboden door bijvoorbeeld brancheorganisaties. 10 VRAAG BTW TERUG OP ZONNEPANELEN Voor de levering van elektriciteit aan een energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunnen particulieren als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie aangemerkt worden als ondernemer voor de BTW. In dat geval kan de door de leverancier van de zonnepanelen in rekening gebrachte BTW voor 100 procent worden teruggevraagd. Er geldt dan (mogelijk) wel een BTWplicht als de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding aan een energieleverancier geleverd wordt. 11 BENUT DUBBELE HYPOTHEEKRENTEAFTREK Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning nog niet hebben verkocht, kunnen ook in 2014 zowel de hypotheekrente van de nieuwe woning als van de oude woning aftrekken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de oude woning in afwachting van betere tijden op de woningmarkt eerst een tijdje wordt verhuurd. Dan dient rekening te worden gehouden met het volgende: tijdens de verhuurperiode bestaat geen recht op hypotheekrenteaftrek omdat de oude woning op dat moment niet als eigen woning kwalificeert. Maar als de huur in 2015 eindigt, is het in beginsel mogelijk dat de hypotheekrenteaftrek voor deze woning tijdelijk weer kan herleven. 12 HOUD REKENING MET AFSCHAFFING BTW- INTEGRATIEHEFFING De BTW-integratieheffing doet zich voor als een ondernemer (on)roerende goederen vervaardigt of laat vervaardigen onder terbeschikkingstelling van materialen, zoals grond, en deze in gebruik neemt voor van BTW vrijgestelde leveringen of diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw op te leveren artsenpraktijk die van BTW vrijgestelde diensten verricht. Deze integratieheffing komt te vervallen met ingang van 1 januari AanDeOrde indd :20

3 13 ADMINISTRATIE 2006 KAN WORDEN VERNIETIGD Ondernemers zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Na zeven jaar vraagt de Belastingdienst niet meer op. De administratie uit 2006 kan daarom worden vernietigd. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor stukken die betrekking hebben op meerdere jaren. Deze kunnen pas worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Voorbeeld: Een contract dat ziet op kan pas in 2015 worden vernietigd. Verder is het raadzaam om in de situatie dat er sprake is van inlening van personeel de stukken die op deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-bewijzen of manurenstaten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken met een mogelijke aansprakelijkstelling die nog vele jaren na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden. 14 MAAK GEBRUIK VAN TIJDELIJKE VERHOGING VRIJSTELLING SCHENKBELASTING VOOR WONINGEN TOT EURO In het Belastingplan 2014 is geregeld dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen ter verkrijging van een eigen woning tijdelijk wordt verruimd van euro tot euro. Deze verruiming geldt ook als het gaat om schenkingen voor de kosten van verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld. De periode waarop de verruimde schenkingsvrij stelling kan worden toegepast, loopt van 1 oktober 2013 tot 1 januari Voor dezelfde periode vervalt ook de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 kan dus iedereen van zowel een familielid als een derde belastingvrij een schenking ontvangen van maximaal euro, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Verder is nog van belang dat ook voor de afbetaling van restschulden mag worden geschonken. Restschulden ontstaan als een woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld wordt verkocht. 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPOTHEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast voor bestaande en nieuwe hypotheken. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief in de 4e schijf (nu 52 procent) stapsgewijs verlaagd naar 38 procent. Dit gebeurt in stappen van 0,5 procent per jaar. Voor alle hypotheken wordt in 2014 de aftrek inkomstenbelasting maximaal mogelijk tegen 51,5 procent. Per saldo wordt een hypotheek dus jaarlijks duurder doordat de hypotheekrenteaftrek steeds verder wordt beperkt. Voorlopig raakt deze beperking alleen die particulieren met een inkomen dat in 2014 hoger is dan euro (het begin van de 4e schijf van de inkomstenbelasting). 16 GA NA OF U IN AANMERKING KOMT VOOR MEER HYPOTHECAIRE LEENRUIMTE De jaarlijkse inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden per 1 januari 2014 aangepast. Naast de nieuwe inkomenscriteria komt er ook een afwijkingsmogelijkheid voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen. Energieneutrale woningen Voor energieneutrale ( nulopdemeter ) woningen mag van de standaard inkomenscriteria (Loan-to-Income (LTI) ratio) worden afgeweken tot een maximumbedrag van euro. Deze verruiming sluit aan bij ontwikkelingen in de woningbouw, waar steeds vaker hoge energiebesparing wordt gerealiseerd. Hierdoor is de energienota nihil. Woningverbeteringen Op verzoek van de Tweede Kamer is het voor noodzakelijke woningverbetering, waaronder ook funderingsherstel, mogelijk af te wijken van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-Value (LTV) ratio). Deze afwijkingsmogelijkheid geldt voor gevallen waarin het risico op een restschuld voor de consument wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor noodzakelijke woningverbetering. Dit zal vooral van belang zijn voor consumenten waarbij de waarde van de woning ongeveer gelijk is aan of onder het bedrag ligt van het in het verleden afgesloten hypothecair krediet. Met de wijzigingen wordt op verantwoorde wijze extra financieringsruimte geboden aan consumenten. De wijzigingen treden per 1 januari 2014 in werking. AanDeOrde indd :20

4 17 GOEDKOOP EN FISCAAL VRIENDELIJK LENEN VOOR FINANCIERING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Maar voordat het Nationaal Energiebespaarfonds de eerste leningen kan verstrekken, zullen er nog een aantal belangrijke stappen gezet moeten worden. Belangrijk is dat de Europese Commissie goedkeuring geeft. Ook dient de Autoriteit Financiële Markten toestemming te geven voor het verstrekken van financiële leningen door de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. De bedoeling is dat huizenbezitters vanaf begin december 2013 een goedkope lening kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Voorwaarden voor lening Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen euro en euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden bij de start van het fonds bekend gemaakt. Met de lening kunnen onder andere dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboilers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen worden gefinancierd. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen. 18 VOORKOM BIJTELLING BESTELAUTO VAN DE ZAAK IN 2014 Iemand met een bestelauto van de zaak die deze uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruikt, kan gebruik maken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Er vindt dan geen bijtelling auto van de zaak plaats. En er hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Deze regeling bestaat naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een rittenregistratie aan te tonen dat het privégebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt. De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt zijn. 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 Tot en met 2013 gold voor elektrische auto s en plug-in hybrides van de zaak die ook privé worden gereden een bijtelling van 0 procent. Met ingang van 1 januari 2014 geldt echter een bijtelling van 4 procent voor elektrische auto s en 7 procent voor auto s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer. Het gaat hierbij om auto s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld. Deze percentages gelden voor de jaren 2014 en INVESTEREN IN EEN MILIEU- VRIENDELIJKE AUTO LEVERT IN 2013 MEER BELASTINGVOORDEEL OP DAN IN 2014 Ondernemers die in 2013 een milieuvriendelijke auto kopen, komen in aanmerking voor: vrijstelling van BPM en MRB; verlaagde bijtelling (20 procent, 14 procent, 7 procent of 0 procent); Milieu-investeringsaftrek (MIA); Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL), en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze faciliteiten maken het investeren in een milieuvriendelijke auto erg aantrekkelijk. Met ingang van 2014 worden de regelingen meer toegespitst op de meest milieuvriendelijke auto s. Dit houdt het volgende in: de bijtelling van een nulemissie-auto wordt per 1 januari 2014 voor 2 jaar verlaagd van 7 procent naar 4 procent; de KIA voor personenauto s wordt afgeschaft; de MIA wordt meer gericht op (semi-) elektrische auto s. de VAMIL kan niet meer worden toegepast. Gezien de aankomende versobering kan het daarom extra aantrekkelijk zijn om nog in 2013 te investeren in een milieuvriendelijke auto. 21 DIESEL EN LPG DUURDER IN 2014 Met ingang van 1 januari 2014 wordt de accijns op diesel met 3 eurocent per liter verhoogd en de accijns op lpg met 7 eurocent per liter. 22 HOUD REKENING MET VERVALLEN VRIJSTELLING MRB VOOR ZEER ZUINIGE AUTO S De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Er geldt echter een uitzondering voor personenauto s met een CO2-uitstoot van niet AanDeOrde indd :20

5 meer dan 50 gr/km. Deze zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto s te stimuleren. 23 BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK IN 2014 Voor personenauto s met een CO2- uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Op auto s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden, met ingang van 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari Voor personenauto s met een CO2- uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. Auto s met een 20 procent of 14 procent bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage in ieder geval tot 1 juli Daarna wordt het bijtellingspercentage aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. Indien de auto sinds 30 juni 2012 niet zowel een andere eigenaar als een andere gebruiker heeft gekregen, blijft de bijtelling van 14 procent en 20 procent behouden tot het moment dat zich dit wel voordoet. Auto s met een 20 procent of 14 procent bijtelling waarvan het kenteken vanaf 1 juli 2012 op naam is of wordt gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. 24 SCHAF EEN RITTENREGISTRATIESYSTEEM AAN Elf leveranciers hebben een keurmerk gekregen voor hun rittenregistratiesysteem. Een rittenregistratiesysteem krijgt een keurmerk als het voldoet aan een aantal eisen, waaronder die van de Belastingdienst. Met een rittenregistratiesysteem in de auto kan onder andere eenvoudig worden aangetoond dat op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden is. Een systeem met een keurmerk legt alle gegevens betrouwbaar vast. Als particulier of ondernemer hebt u hierdoor meer zekerheid, minder administratief werk en kunt u eenvoudiger uw aangifte invullen. Voor de Belastingdienst betekent een rittenregistratiesysteem met een keurmerk minder intensieve controles. De keurmerken worden uitgereikt door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. De Stichting is speciaal voor dit doel opgericht en heeft een volledig onafhankelijk bestuur en geen winstoogmerk. 25 INVORDERING TEN ONRECHTE UITBETAALDE TOESLAGEN Bij een zogenoemde automatische nummerplaatherkenning actie (ANPRactie) kan een motorrijtuig van de weg worden gehaald als er sprake is van een openstaande belastingschuld van de kentekenhouder. Wanneer de belastingschuld niet ter plekke wordt betaald, kan beslag worden gelegd op het motorrijtuig dat vervolgens wordt afgevoerd met het doel om executoriaal te worden verkocht. In 2014 wordt de ANPR-actie ook uitgebreid naar de invordering van ten onrechte uitbetaalde toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag. 26 MAAK GEBRUIK VAN VERLENGING VERLAAGD BTW-TARIEF RENOVATIE EN ONDERHOUD WONINGEN Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen en tuinonderhoud zal nog voor heel 2014 gelden. 27 WETTELIJK MINIMUMLOON WIJZIGT PER 1 JANUARI 2014 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014: 1.485,60 euro per maand (1 juli 2013: 1.477,80 euro); 342,85 euro per week (1 juli 2013: 341,05 euro); 68,57 euro per dag (1 juli 2013: 68,21 euro). 28 AOW-LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2014 WEER OMHOOG Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 1 maand. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar + 2 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Wanneer krijgt u AOW? De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Als u een andere uitkering heeft, stopt deze 1 dag eerder. AanDeOrde indd :20

6 * De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar tevoren vastgesteld. AOW-SCHEMA: U BENT GEBOREN U KRIJGT AOW IN UW LEEFTIJD ALS UW AOW START VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1947 EN VOOR 1 DECEMBER MAAND NA 30 NOVEMBER 1948 EN VOOR 1 NOVEMBER MAANDEN NA 31 OKTOBER 1949 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1950 EN VOOR 1 AUGUSTUS MAANDEN NA 31 JULI 1951 EN VOOR 1 JUNI MAANDEN NA 31 MEI 1952 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1953 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1953 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1954 EN VOOR 1 JULI MAANDEN NA 30 JUNI 1955 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1956 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER NOG NIET BEKEND* 29 VERSNELDE VERHOGING AOW- LEEFTIJD IN ZICHT In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Het wetsvoorstel Een voorbeeld: Als u na 31 december 1947, maar voor 1 december 1948 bent geboren, dus in jaar wordt, krijgt u 1 maand na uw 65e de AOW-uitkering. waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari U BENT GEBOREN U KRIJGT AOW IN UW LEEFTIJD ALS UW AOW START IS VOOR 1 JANUARI OF EERDER 65 NA 31 DECEMBER 1947 EN VOOR 1 DECEMBER MAAND NA 30 NOVEMBER 1948 EN VOOR 1 NOVEMBER MAANDEN NA 31 OKTOBER 1949 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1950 EN VOOR 1 JULI MAANDEN NA 30 JUNI 1951 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1952 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1952 EN VOOR 1 SEPTEMBER MAANDEN NA 31 AUGUSTUS 1953 EN VOOR 1 MEI MAANDEN NA 30 APRIL 1954 EN VOOR 1 JANUARI IN 2014 OOK WETTELIJK MINIMUMLOON VOOR OPDRACHTNEMERS Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) werken, vallen straks ook onder het wettelijk minimumloon (WML). Door betaling van het WML aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Deze nieuwe regeling komt voort uit de discussies over het gebruik van de overeenkomst van opdracht in de postmarkt, maar geldt voor alle sectoren. Nu is het wettelijk minimumloon alleen van toepassing op de overeenkomst van opdracht als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met de nieuwe regeling wordt dat voorkomen. Het WML geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (ZZP-ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en worden als ondernemer beschouwd. Van ZZP-ers wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun tarieven. Daarom is deze regeling op hen niet van toepassing. De nieuwe regeling treedt naar verwachting medio 2014 in werking. 31 VOORKOM HOGE BELASTING- EN INVORDERINGSRENTE Per 1 januari 2013 is de regeling van de belastingrente in werking getreden. Als rentepercentage geldt het tarief van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Met ingang van 2014 wordt nu geregeld dat het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op het percentage van de wettelijke rente AanDeOrde indd :20

7 voor handelstransacties wordt gesteld, met een minimum van 8 procent. De belasting- en invorderingsrente voor de andere belastingen blijft op het percentage voor niet-handelstransacties, maar wel met een minimum van 4 procent. Deze percentages gaan gelden voor renteperiodes na 31 maart Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten. Als de Belastingdienst geld van u tegoed heeft, dan moet u daar rente over betalen. Hebt u geld tegoed, dan betaalt de Belastingdienst u rente REKENINGNUMMER VOOR UITBETALINGEN Vanaf 1 december 2013 verandert het uitbetalen van bedragen. Door nieuwe wetgeving moet de Belastingdienst uitbetalingen op 1 rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, wordt voortaan alleen nog aan u overgemaakt. Verandert er iets voor u? Ontvangt u alle uitbetalingen al op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan verandert er niets voor u. Heeft de Belastingdienst meerdere rekeningnummers van u? En staan 1 of meer van deze nummers op uw naam? Dan gaat de Belastingdienst de uitbetalingen op 1 van deze rekeningnummers doen. Om welke betalingen gaat het? Toeslagen Teruggaven inkomstenbelasting en Teruggaven bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de BTW-teruggaaf kunnen ondernemers per BTW-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken. Het rekeningnummer moet op naam van de onderneming staan. 33 BTW-NUMMER VERMELDEN OP UW WEBSITE? Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het BTW-identificatienummer een rol is toegekend. Als ondernemer heeft u daarbij de keuze tussen: 1) Het telkens actief verstrekken van informatie over uw BTW-nummer aan de (potentiële) klant. 2) De informatie over uw BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten. 3) De informatie over uw BTW-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres. 4) De informatie over uw BTW-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waarin in detail zijn diensten worden beschreven. Het is aan u om dit binnen uw eigen (digitale) bedrijfsomgeving en de daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een BTW-nummer altijd op een website moet zijn vermeld. 34 LANCERING WEBMODULE VAR UITGESTELD TOT 2015 De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) door een webmodule heeft vertraging opgelopen. In plaats van 1 januari 2014 gaat de module nu op 1 januari 2015 in de lucht. De vertraging komt door de aanbevelingen van een werkgroep die zich bezighield met de invulling van de module. Deze aanbevelingen hebben zo n grote impact op de bouw van de module dat de oorspronkelijke datum niet meer haalbaar bleek. 35 VERHOGING ALCOHOLACCIJNZEN Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75 procent omhoog. 36 LANDELIJK INCASSO CENTRUM BELASTINGDIENST GAAT WANBETALERS AANPAKKEN In november 2013 opende Staatssecretaris Weekers (Financiën) het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Met deze opening zet de Belastingdienst een nieuwe stap in de verbetering van het invorderingsproces. Het Landelijk Incasso Centrum komt in actie als de belastingbetaler de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel op de aanslag heeft genegeerd. Het incassobureau probeert te komen tot een telefonisch incasso of een betalingsregeling. In 75 procent van de telefoongesprekken lukt dit, met een gemiddeld bedrag van euro. Staatssecretaris Weekers vindt namelijk dat een vriendelijk telefoontje met een welwillende belastingbetaler beter werkt dan een dreigende brief. Mensen die wel kunnen maar niet willen betalen, komen bij het Landelijk Incasso Centrum op een watch list dubieuze debiteuren. Als blijkt dat wanbetalers weer loon krijgen of een boot of huis kopen dan wel een erfenis krijgen, wordt door de dienst direct beslag gelegd. De fiscus maakt dus een duidelijk on- AanDeOrde indd :20

8 derscheid tussen de welwillende belastingbetaler en de wanbetaler. Die laatste moet weten dat de Belastingdienst een lange arm en een nog langere adem heeft. En het Landelijk Incasso Centrum draagt daar sinds de opening een behoorlijke steen aan bij. 37 MAAK GEBRUIK VAN VERSOEPELDE INKEERREGELING In 2013 hebben zwartspaarders hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Tot nu toe gaat het om een vermogen van bijna 552 miljoen euro. Staatssecretaris Weekers (Financiën) noemt de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling succesvol. Het geeft de mensen net dat laatste zetje om zich te melden bij de Belastingdienst. Op 2 september 2013 werd de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Vanaf deze datum hebben bijna 500 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vanaf 2009 hebben zich ruim inkeerders gemeld bij de Belastingdienst met een totaal aan ingekeerd vermogen van bijna 4 miljard euro. Dit levert de schatkist een structurele opbrengst op van bijna 48 miljoen euro per jaar. De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem komt voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem krijgen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden worden echter strenger. Zij kunnen nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingssysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30 procent van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedraagt dan 60 procent van de ontdoken belasting. 38 TARIEF BELASTING OP LEIDINGWATER GAAT OMHOOG Het tarief van de belasting op leidingwater gaat in 2014 omhoog. Ook vervalt (voor afnemers van leidingwater) het maximumverbruik van 300 m3 waarover leidingwaterbelasting moet worden betaald. Elk jaar stelt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast. In 2013 is dit 0,165 euro per m3. De belasting is in 2013 gemaximeerd over een waterverbruik van maximaal 300 m3.deze maximering komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen. Voor 2014 luiden de tarieven als volgt: AANTAL KUBIEKE METERS TARIEF ,33 EURO ,20 EURO ,18 EURO ,13 EURO > ,025 EURO Colofon Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief. Aan de Orde is een uitgave van: Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen Hoofdredactie: Mr Ed de Vlam Redactie: Fiscanet Opmaak: ReproDesign Zutphen Druk: Dekkers van Gerwen s-hertogenbosch NOAB 2013 Postbus CL s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) AanDeOrde indd :20

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie