Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013"

Transcriptie

1 In dit nummer Jaargang 23 nr LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN INVORDERING TEN ON- RECHTE UITBETAALDE TOESLAGEN 28 AOW-LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2014 WEER OMHOOG 37 MAAK GEBRUIK VAN VERSOEPELDE INKEER- REGELING EINDEJAARSTIPS 2013 BIJ EEN BELASTBAAR MAAR NIET MEER PREMIES LOON VAN MEER DAN DAN BELASTINGTARIEF VOLKSVERZEKERING ,85% 31,15% ,85% 31,15% % % 4 BEREID U VOOR OP AFSCHAFFING WERKBONUS De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen en komt vanaf 2018 helemaal te vervallen. 1 BELASTINGTARIEVEN 2014 Normaliter worden de belastingschijven en heffingskortingen (box 1) jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Voor 2014 wordt net als voor 2013 van indexatie afgezien, waardoor het inkomen eerder in een hogere belastingschijf zal vallen. 2 BOX 2-TARIEF TIJDELIJK OMLAAG, BENUT BELASTINGVOORDEEL Met ingang van 1 januari 2014 wordt het box-2-tarief voor 1 jaar verlaagd van 25 procent naar 22 procent voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet meer dan euro bedraagt. Daarmee wordt het uitkeren van dividend uit de BV tijdelijk extra voordelig. 3 BOX 3-TARIEF BLIJFT 30 PROCENT In box 3 wordt het verschil belast tussen de waarde van uw bezittingen en de waarde van de schulden die betrekking hebben op deze bezittingen. De peildatum hiervoor is 1 januari. Dit bedrag wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd. Uw inkomsten stelt de Belastingdienst op 4 procent per jaar van de grondslag sparen en beleggen. Dit heet het forfaitair rendement. De inkomsten die u in werkelijkheid had, zijn niet van belang. Over het forfaitair rendement van 4 procent van de grondslag sparen en beleggen, betaalt u 30 procent inkomstenbelasting. Het effectieve belastingtarief in box 3 is dus 4 procent van 30 procent = 1,2 procent. 5 BENUT BELASTINGVOORDEEL BIJ AFKOOP STAMRECHT Als onderdeel van het Belastingplan 2014 vervalt met ingang van 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling en de eis dat de bestaande stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Bij volledige afkoop van een bestaand stamrecht in 2014 geldt een kortingsregeling waardoor slechts 80 procent van het tegoed wordt belast. Om van de kortingsregeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrecht. Het stamrecht moet overigens wel aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Dit is zowel van belang voor het kunnen AanDeOrde indd :20

2 toepassen van de stamrechtvrijstelling zelf als voor het toepassen van de kortingsregeling in Indien de betaling voor een in 2013 correct toegekend vrijgesteld stamrecht na 14 november 2013 maar uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvindt, kan de stamrechtvrijstelling nog wel worden toegepast maar de kortingsregeling bij afkoop in 2014 niet. Bij dit laatste is dan nog van belang dat de ontslagdatum op 31 december 2013 moet vaststaan en het ontslag vóór 1 juli 2014 moet zijn uitgevoerd. 6 GA NA OF DE MIDDELINGSREGELING EXTRA BELASTINGVOORDEEL OPLEVERT BIJ AFKOOP STAMRECHT Als een stamrecht in 2014 wordt afgekocht, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of de zogenaamde middelingsregeling nog tot een belastingbesparing kan leiden. Deze regeling kan belastingvoordeel opleveren als er sprake is geweest van wisselende inkomens in de afgelopen jaren. 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De werkkostenregeling vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals deze tot en met 31 december 2010 gold. Op basis van een overgangsregeling konden werkgevers in 2011, 2012 en 2013 jaarlijks kiezen tussen toepassing van het oude of het nieuwe regime. De verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2014 is met één jaar uitgesteld tot 1 januari De toepassing van de werkkostenregeling is daarmee ook in 2014 nog facultatief. 8 VOORKOM VERLIESVERDAMPING Als er nog sprake is van oude ondernemingsverliezen, houd er dan rekening mee dat deze maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Eind 2013 kunnen nog openstaande verliezen uit 2004 voor het laatst worden verrekend met de winst van dit jaar. Er bestaan verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van stille reserves in de onderneming. 9 UITBREIDING PUBLICATIEPLICHT VOOR ANBI S VANAF 2014 Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen (hierna ANBI s) op toegankelijke wijze informatie publiceren op het internet. De verstrekking van de informatie wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of verkrijgen van de ANBI-status. Indien niet aan de wettelijke publicatieplicht wordt voldaan, verliest de betreffende instelling haar ANBI-status. De ANBI kan de vereiste informatie op haar eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die worden aangeboden door bijvoorbeeld brancheorganisaties. 10 VRAAG BTW TERUG OP ZONNEPANELEN Voor de levering van elektriciteit aan een energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunnen particulieren als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie aangemerkt worden als ondernemer voor de BTW. In dat geval kan de door de leverancier van de zonnepanelen in rekening gebrachte BTW voor 100 procent worden teruggevraagd. Er geldt dan (mogelijk) wel een BTWplicht als de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding aan een energieleverancier geleverd wordt. 11 BENUT DUBBELE HYPOTHEEKRENTEAFTREK Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning nog niet hebben verkocht, kunnen ook in 2014 zowel de hypotheekrente van de nieuwe woning als van de oude woning aftrekken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de oude woning in afwachting van betere tijden op de woningmarkt eerst een tijdje wordt verhuurd. Dan dient rekening te worden gehouden met het volgende: tijdens de verhuurperiode bestaat geen recht op hypotheekrenteaftrek omdat de oude woning op dat moment niet als eigen woning kwalificeert. Maar als de huur in 2015 eindigt, is het in beginsel mogelijk dat de hypotheekrenteaftrek voor deze woning tijdelijk weer kan herleven. 12 HOUD REKENING MET AFSCHAFFING BTW- INTEGRATIEHEFFING De BTW-integratieheffing doet zich voor als een ondernemer (on)roerende goederen vervaardigt of laat vervaardigen onder terbeschikkingstelling van materialen, zoals grond, en deze in gebruik neemt voor van BTW vrijgestelde leveringen of diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw op te leveren artsenpraktijk die van BTW vrijgestelde diensten verricht. Deze integratieheffing komt te vervallen met ingang van 1 januari AanDeOrde indd :20

3 13 ADMINISTRATIE 2006 KAN WORDEN VERNIETIGD Ondernemers zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Na zeven jaar vraagt de Belastingdienst niet meer op. De administratie uit 2006 kan daarom worden vernietigd. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor stukken die betrekking hebben op meerdere jaren. Deze kunnen pas worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Voorbeeld: Een contract dat ziet op kan pas in 2015 worden vernietigd. Verder is het raadzaam om in de situatie dat er sprake is van inlening van personeel de stukken die op deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-bewijzen of manurenstaten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken met een mogelijke aansprakelijkstelling die nog vele jaren na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden. 14 MAAK GEBRUIK VAN TIJDELIJKE VERHOGING VRIJSTELLING SCHENKBELASTING VOOR WONINGEN TOT EURO In het Belastingplan 2014 is geregeld dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen ter verkrijging van een eigen woning tijdelijk wordt verruimd van euro tot euro. Deze verruiming geldt ook als het gaat om schenkingen voor de kosten van verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld. De periode waarop de verruimde schenkingsvrij stelling kan worden toegepast, loopt van 1 oktober 2013 tot 1 januari Voor dezelfde periode vervalt ook de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 kan dus iedereen van zowel een familielid als een derde belastingvrij een schenking ontvangen van maximaal euro, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Verder is nog van belang dat ook voor de afbetaling van restschulden mag worden geschonken. Restschulden ontstaan als een woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld wordt verkocht. 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPOTHEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast voor bestaande en nieuwe hypotheken. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief in de 4e schijf (nu 52 procent) stapsgewijs verlaagd naar 38 procent. Dit gebeurt in stappen van 0,5 procent per jaar. Voor alle hypotheken wordt in 2014 de aftrek inkomstenbelasting maximaal mogelijk tegen 51,5 procent. Per saldo wordt een hypotheek dus jaarlijks duurder doordat de hypotheekrenteaftrek steeds verder wordt beperkt. Voorlopig raakt deze beperking alleen die particulieren met een inkomen dat in 2014 hoger is dan euro (het begin van de 4e schijf van de inkomstenbelasting). 16 GA NA OF U IN AANMERKING KOMT VOOR MEER HYPOTHECAIRE LEENRUIMTE De jaarlijkse inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden per 1 januari 2014 aangepast. Naast de nieuwe inkomenscriteria komt er ook een afwijkingsmogelijkheid voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen. Energieneutrale woningen Voor energieneutrale ( nulopdemeter ) woningen mag van de standaard inkomenscriteria (Loan-to-Income (LTI) ratio) worden afgeweken tot een maximumbedrag van euro. Deze verruiming sluit aan bij ontwikkelingen in de woningbouw, waar steeds vaker hoge energiebesparing wordt gerealiseerd. Hierdoor is de energienota nihil. Woningverbeteringen Op verzoek van de Tweede Kamer is het voor noodzakelijke woningverbetering, waaronder ook funderingsherstel, mogelijk af te wijken van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-Value (LTV) ratio). Deze afwijkingsmogelijkheid geldt voor gevallen waarin het risico op een restschuld voor de consument wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor noodzakelijke woningverbetering. Dit zal vooral van belang zijn voor consumenten waarbij de waarde van de woning ongeveer gelijk is aan of onder het bedrag ligt van het in het verleden afgesloten hypothecair krediet. Met de wijzigingen wordt op verantwoorde wijze extra financieringsruimte geboden aan consumenten. De wijzigingen treden per 1 januari 2014 in werking. AanDeOrde indd :20

4 17 GOEDKOOP EN FISCAAL VRIENDELIJK LENEN VOOR FINANCIERING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Maar voordat het Nationaal Energiebespaarfonds de eerste leningen kan verstrekken, zullen er nog een aantal belangrijke stappen gezet moeten worden. Belangrijk is dat de Europese Commissie goedkeuring geeft. Ook dient de Autoriteit Financiële Markten toestemming te geven voor het verstrekken van financiële leningen door de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. De bedoeling is dat huizenbezitters vanaf begin december 2013 een goedkope lening kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Voorwaarden voor lening Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen euro en euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden bij de start van het fonds bekend gemaakt. Met de lening kunnen onder andere dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboilers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen worden gefinancierd. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen. 18 VOORKOM BIJTELLING BESTELAUTO VAN DE ZAAK IN 2014 Iemand met een bestelauto van de zaak die deze uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruikt, kan gebruik maken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Er vindt dan geen bijtelling auto van de zaak plaats. En er hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Deze regeling bestaat naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een rittenregistratie aan te tonen dat het privégebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt. De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt zijn. 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 Tot en met 2013 gold voor elektrische auto s en plug-in hybrides van de zaak die ook privé worden gereden een bijtelling van 0 procent. Met ingang van 1 januari 2014 geldt echter een bijtelling van 4 procent voor elektrische auto s en 7 procent voor auto s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer. Het gaat hierbij om auto s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld. Deze percentages gelden voor de jaren 2014 en INVESTEREN IN EEN MILIEU- VRIENDELIJKE AUTO LEVERT IN 2013 MEER BELASTINGVOORDEEL OP DAN IN 2014 Ondernemers die in 2013 een milieuvriendelijke auto kopen, komen in aanmerking voor: vrijstelling van BPM en MRB; verlaagde bijtelling (20 procent, 14 procent, 7 procent of 0 procent); Milieu-investeringsaftrek (MIA); Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL), en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze faciliteiten maken het investeren in een milieuvriendelijke auto erg aantrekkelijk. Met ingang van 2014 worden de regelingen meer toegespitst op de meest milieuvriendelijke auto s. Dit houdt het volgende in: de bijtelling van een nulemissie-auto wordt per 1 januari 2014 voor 2 jaar verlaagd van 7 procent naar 4 procent; de KIA voor personenauto s wordt afgeschaft; de MIA wordt meer gericht op (semi-) elektrische auto s. de VAMIL kan niet meer worden toegepast. Gezien de aankomende versobering kan het daarom extra aantrekkelijk zijn om nog in 2013 te investeren in een milieuvriendelijke auto. 21 DIESEL EN LPG DUURDER IN 2014 Met ingang van 1 januari 2014 wordt de accijns op diesel met 3 eurocent per liter verhoogd en de accijns op lpg met 7 eurocent per liter. 22 HOUD REKENING MET VERVALLEN VRIJSTELLING MRB VOOR ZEER ZUINIGE AUTO S De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Er geldt echter een uitzondering voor personenauto s met een CO2-uitstoot van niet AanDeOrde indd :20

5 meer dan 50 gr/km. Deze zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto s te stimuleren. 23 BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK IN 2014 Voor personenauto s met een CO2- uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Op auto s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden, met ingang van 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari Voor personenauto s met een CO2- uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. Auto s met een 20 procent of 14 procent bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage in ieder geval tot 1 juli Daarna wordt het bijtellingspercentage aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. Indien de auto sinds 30 juni 2012 niet zowel een andere eigenaar als een andere gebruiker heeft gekregen, blijft de bijtelling van 14 procent en 20 procent behouden tot het moment dat zich dit wel voordoet. Auto s met een 20 procent of 14 procent bijtelling waarvan het kenteken vanaf 1 juli 2012 op naam is of wordt gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. 24 SCHAF EEN RITTENREGISTRATIESYSTEEM AAN Elf leveranciers hebben een keurmerk gekregen voor hun rittenregistratiesysteem. Een rittenregistratiesysteem krijgt een keurmerk als het voldoet aan een aantal eisen, waaronder die van de Belastingdienst. Met een rittenregistratiesysteem in de auto kan onder andere eenvoudig worden aangetoond dat op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden is. Een systeem met een keurmerk legt alle gegevens betrouwbaar vast. Als particulier of ondernemer hebt u hierdoor meer zekerheid, minder administratief werk en kunt u eenvoudiger uw aangifte invullen. Voor de Belastingdienst betekent een rittenregistratiesysteem met een keurmerk minder intensieve controles. De keurmerken worden uitgereikt door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. De Stichting is speciaal voor dit doel opgericht en heeft een volledig onafhankelijk bestuur en geen winstoogmerk. 25 INVORDERING TEN ONRECHTE UITBETAALDE TOESLAGEN Bij een zogenoemde automatische nummerplaatherkenning actie (ANPRactie) kan een motorrijtuig van de weg worden gehaald als er sprake is van een openstaande belastingschuld van de kentekenhouder. Wanneer de belastingschuld niet ter plekke wordt betaald, kan beslag worden gelegd op het motorrijtuig dat vervolgens wordt afgevoerd met het doel om executoriaal te worden verkocht. In 2014 wordt de ANPR-actie ook uitgebreid naar de invordering van ten onrechte uitbetaalde toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag. 26 MAAK GEBRUIK VAN VERLENGING VERLAAGD BTW-TARIEF RENOVATIE EN ONDERHOUD WONINGEN Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen en tuinonderhoud zal nog voor heel 2014 gelden. 27 WETTELIJK MINIMUMLOON WIJZIGT PER 1 JANUARI 2014 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014: 1.485,60 euro per maand (1 juli 2013: 1.477,80 euro); 342,85 euro per week (1 juli 2013: 341,05 euro); 68,57 euro per dag (1 juli 2013: 68,21 euro). 28 AOW-LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2014 WEER OMHOOG Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 1 maand. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar + 2 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Wanneer krijgt u AOW? De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Als u een andere uitkering heeft, stopt deze 1 dag eerder. AanDeOrde indd :20

6 * De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar tevoren vastgesteld. AOW-SCHEMA: U BENT GEBOREN U KRIJGT AOW IN UW LEEFTIJD ALS UW AOW START VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1947 EN VOOR 1 DECEMBER MAAND NA 30 NOVEMBER 1948 EN VOOR 1 NOVEMBER MAANDEN NA 31 OKTOBER 1949 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1950 EN VOOR 1 AUGUSTUS MAANDEN NA 31 JULI 1951 EN VOOR 1 JUNI MAANDEN NA 31 MEI 1952 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1953 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1953 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1954 EN VOOR 1 JULI MAANDEN NA 30 JUNI 1955 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1956 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER NOG NIET BEKEND* 29 VERSNELDE VERHOGING AOW- LEEFTIJD IN ZICHT In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Het wetsvoorstel Een voorbeeld: Als u na 31 december 1947, maar voor 1 december 1948 bent geboren, dus in jaar wordt, krijgt u 1 maand na uw 65e de AOW-uitkering. waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari U BENT GEBOREN U KRIJGT AOW IN UW LEEFTIJD ALS UW AOW START IS VOOR 1 JANUARI OF EERDER 65 NA 31 DECEMBER 1947 EN VOOR 1 DECEMBER MAAND NA 30 NOVEMBER 1948 EN VOOR 1 NOVEMBER MAANDEN NA 31 OKTOBER 1949 EN VOOR 1 OKTOBER MAANDEN NA 30 SEPTEMBER 1950 EN VOOR 1 JULI MAANDEN NA 30 JUNI 1951 EN VOOR 1 APRIL MAANDEN NA 31 MAART 1952 EN VOOR 1 JANUARI NA 31 DECEMBER 1952 EN VOOR 1 SEPTEMBER MAANDEN NA 31 AUGUSTUS 1953 EN VOOR 1 MEI MAANDEN NA 30 APRIL 1954 EN VOOR 1 JANUARI IN 2014 OOK WETTELIJK MINIMUMLOON VOOR OPDRACHTNEMERS Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) werken, vallen straks ook onder het wettelijk minimumloon (WML). Door betaling van het WML aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Deze nieuwe regeling komt voort uit de discussies over het gebruik van de overeenkomst van opdracht in de postmarkt, maar geldt voor alle sectoren. Nu is het wettelijk minimumloon alleen van toepassing op de overeenkomst van opdracht als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met de nieuwe regeling wordt dat voorkomen. Het WML geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (ZZP-ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en worden als ondernemer beschouwd. Van ZZP-ers wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun tarieven. Daarom is deze regeling op hen niet van toepassing. De nieuwe regeling treedt naar verwachting medio 2014 in werking. 31 VOORKOM HOGE BELASTING- EN INVORDERINGSRENTE Per 1 januari 2013 is de regeling van de belastingrente in werking getreden. Als rentepercentage geldt het tarief van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Met ingang van 2014 wordt nu geregeld dat het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op het percentage van de wettelijke rente AanDeOrde indd :20

7 voor handelstransacties wordt gesteld, met een minimum van 8 procent. De belasting- en invorderingsrente voor de andere belastingen blijft op het percentage voor niet-handelstransacties, maar wel met een minimum van 4 procent. Deze percentages gaan gelden voor renteperiodes na 31 maart Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten. Als de Belastingdienst geld van u tegoed heeft, dan moet u daar rente over betalen. Hebt u geld tegoed, dan betaalt de Belastingdienst u rente REKENINGNUMMER VOOR UITBETALINGEN Vanaf 1 december 2013 verandert het uitbetalen van bedragen. Door nieuwe wetgeving moet de Belastingdienst uitbetalingen op 1 rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, wordt voortaan alleen nog aan u overgemaakt. Verandert er iets voor u? Ontvangt u alle uitbetalingen al op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan verandert er niets voor u. Heeft de Belastingdienst meerdere rekeningnummers van u? En staan 1 of meer van deze nummers op uw naam? Dan gaat de Belastingdienst de uitbetalingen op 1 van deze rekeningnummers doen. Om welke betalingen gaat het? Toeslagen Teruggaven inkomstenbelasting en Teruggaven bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de BTW-teruggaaf kunnen ondernemers per BTW-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken. Het rekeningnummer moet op naam van de onderneming staan. 33 BTW-NUMMER VERMELDEN OP UW WEBSITE? Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het BTW-identificatienummer een rol is toegekend. Als ondernemer heeft u daarbij de keuze tussen: 1) Het telkens actief verstrekken van informatie over uw BTW-nummer aan de (potentiële) klant. 2) De informatie over uw BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten. 3) De informatie over uw BTW-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres. 4) De informatie over uw BTW-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waarin in detail zijn diensten worden beschreven. Het is aan u om dit binnen uw eigen (digitale) bedrijfsomgeving en de daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een BTW-nummer altijd op een website moet zijn vermeld. 34 LANCERING WEBMODULE VAR UITGESTELD TOT 2015 De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) door een webmodule heeft vertraging opgelopen. In plaats van 1 januari 2014 gaat de module nu op 1 januari 2015 in de lucht. De vertraging komt door de aanbevelingen van een werkgroep die zich bezighield met de invulling van de module. Deze aanbevelingen hebben zo n grote impact op de bouw van de module dat de oorspronkelijke datum niet meer haalbaar bleek. 35 VERHOGING ALCOHOLACCIJNZEN Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75 procent omhoog. 36 LANDELIJK INCASSO CENTRUM BELASTINGDIENST GAAT WANBETALERS AANPAKKEN In november 2013 opende Staatssecretaris Weekers (Financiën) het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Met deze opening zet de Belastingdienst een nieuwe stap in de verbetering van het invorderingsproces. Het Landelijk Incasso Centrum komt in actie als de belastingbetaler de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel op de aanslag heeft genegeerd. Het incassobureau probeert te komen tot een telefonisch incasso of een betalingsregeling. In 75 procent van de telefoongesprekken lukt dit, met een gemiddeld bedrag van euro. Staatssecretaris Weekers vindt namelijk dat een vriendelijk telefoontje met een welwillende belastingbetaler beter werkt dan een dreigende brief. Mensen die wel kunnen maar niet willen betalen, komen bij het Landelijk Incasso Centrum op een watch list dubieuze debiteuren. Als blijkt dat wanbetalers weer loon krijgen of een boot of huis kopen dan wel een erfenis krijgen, wordt door de dienst direct beslag gelegd. De fiscus maakt dus een duidelijk on- AanDeOrde indd :20

8 derscheid tussen de welwillende belastingbetaler en de wanbetaler. Die laatste moet weten dat de Belastingdienst een lange arm en een nog langere adem heeft. En het Landelijk Incasso Centrum draagt daar sinds de opening een behoorlijke steen aan bij. 37 MAAK GEBRUIK VAN VERSOEPELDE INKEERREGELING In 2013 hebben zwartspaarders hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Tot nu toe gaat het om een vermogen van bijna 552 miljoen euro. Staatssecretaris Weekers (Financiën) noemt de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling succesvol. Het geeft de mensen net dat laatste zetje om zich te melden bij de Belastingdienst. Op 2 september 2013 werd de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Vanaf deze datum hebben bijna 500 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vanaf 2009 hebben zich ruim inkeerders gemeld bij de Belastingdienst met een totaal aan ingekeerd vermogen van bijna 4 miljard euro. Dit levert de schatkist een structurele opbrengst op van bijna 48 miljoen euro per jaar. De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem komt voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem krijgen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden worden echter strenger. Zij kunnen nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingssysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30 procent van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedraagt dan 60 procent van de ontdoken belasting. 38 TARIEF BELASTING OP LEIDINGWATER GAAT OMHOOG Het tarief van de belasting op leidingwater gaat in 2014 omhoog. Ook vervalt (voor afnemers van leidingwater) het maximumverbruik van 300 m3 waarover leidingwaterbelasting moet worden betaald. Elk jaar stelt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast. In 2013 is dit 0,165 euro per m3. De belasting is in 2013 gemaximeerd over een waterverbruik van maximaal 300 m3.deze maximering komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen. Voor 2014 luiden de tarieven als volgt: AANTAL KUBIEKE METERS TARIEF ,33 EURO ,20 EURO ,18 EURO ,13 EURO > ,025 EURO Colofon Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief. Aan de Orde is een uitgave van: Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen Hoofdredactie: Mr Ed de Vlam Redactie: Fiscanet Opmaak: ReproDesign Zutphen Druk: Dekkers van Gerwen s-hertogenbosch NOAB 2013 Postbus CL s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) AanDeOrde indd :20

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

de ondernemers krant #1 2014

de ondernemers krant #1 2014 de ondernemers krant #1 2014 In de eerste ondernemerskrant van 2014 leest u over: Ruim baan voor de jongere werknemer 2 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 3 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 4 TIjdelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Algemeen. Tarieven box1

Algemeen. Tarieven box1 Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 889 27 22 UPDATE E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK 20145506 December 2013 Inleiding Beste relatie, Bij deze ontvangt u de Update van december

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

PAG 6 20 PROCENT BELASTING VOORDEEL BIJ VRIJVAL STAMRECHT PAG 7 HOUD REKENING MET NIEUWE FRAUDE- MAATREGELEN TOESLAGEN

PAG 6 20 PROCENT BELASTING VOORDEEL BIJ VRIJVAL STAMRECHT PAG 7 HOUD REKENING MET NIEUWE FRAUDE- MAATREGELEN TOESLAGEN PAG 2 INVOERING IBAN GEEN PROBLEEM VOOR LIJFRENTE- PREMIE AFTREK 2013 PAG 3 OPBRENGST HEFFINGEN LOKALE OVERHEDEN STIJGT MET 2,1 PROCENT PAG 4 HOUD REKENING MET WIJZIGINGEN MOTOR- RIJTUIGEN BELASTING PAG

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2015

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2015 Eindejaarsactualiteiten 2015 Pagina 2 December 2015 Jaargang 4, nummer 1 PERSONEEL Wet Werk en Zekerheid In het kader van de Wet werk en zekerheid treden op 1 januari 2016 enkele ingrijpende maatregelen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling

Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling PAG 2 VRAAG DIGITAAL UW VOORLOPIGE AANSLAG AAN PAG 5 LAAT DIT JAAR NOG DIVIDEND UITKEREN UIT UW BV PAG 3 VERANDERINGEN VOOR PENSIOENREGELINGEN PAG 6 BENUT LANGERE BETALINGSTERMIJN VOOR BELASTINGAANSLAG

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast DTL-Nieuwsbrief (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt De vervuiler betaalt. Wat geldt als een algemene regel in Nederland, geldt in het bijzonder voor de auto van de zaak. Vuile

Nadere informatie

Eindejaarstips 2015. 1. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2015. 1. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2015 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. Fiscaal gezien is er veel beweging! In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend

Nadere informatie