gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek"

Transcriptie

1 Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

2 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente Lelystad Team Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad T F Voor feiten en cijfers en overige onderzoeks- rapporten kunt u terecht op onze website: /onderzoek

3 Inleiding In 2012 is voor de tweede maal onder het LelyStadsPanel onderzocht wat hun beeld is van de raad van Lelystad. Een vergelijkbaar onderzoek vond eerder plaats in Tevens zijn in 2007 ook al enkele vragen in een ander onderzoek onder het LelyStadsPanel aan de orde gekomen. Gebruikelijk is om in rapportages van panelonderzoek (de LSG s) te spreken in termen van, de inwoners zijn van mening, want in vele opzichten vormen de 1600 panelleden een representatieve weerspiegeling van de Lelystedelijke bevolking. Echter, voor deze specifieke rapportage gebruiken we de term inwoner met enige voorbehoud. Want in het algemeen vertonen panelleden een grotere politieke betrokkenheid dan de doorsnee inwoner. Wij zullen hieronder de panelleden doorgaans wel aanduiden als inwoners - want dat zijn ze wel maar hun beeld van de gemeenteraad van Lelystad is waarschijnlijk genuanceerder en kritischer dan die van de meeste inwoners. Doordat het onderzoek al jaren onder hetzelfde panel wordt gehouden, zijn vergelijkingen van de uitkomsten met het verleden wel geoorloofd. Politieke betrokkenheid Als eerste bekijken we in welke mate de leden van het LelyStadsPanel 1 zichzelf politiek betrokken achten. Dat wil zeggen: gaat men stemmen als er gemeenteraadsverkiezingen zijn, hoe bekend is men met de lokale politiek, gaat men wel eens naar raadsvergaderingen en dergelijke. Stemgedrag De leden van het LelyStadsPanel is gevraagd of zij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gestemd hebben. Grafiek 1 laat zien dat een overgrote meerderheid van de respondenten hun stem heeft uitgebracht (83%). De verdeling is vrijwel gelijk aan het vorige onderzoek uit Grafiek 1. Stemgedrag gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 Ja, op een van de coalitie partijen (VVD, PVDA, Inwonerspartij) Ja, op een van de andere partijen Ja, maar ik weet niet meer wat ikgestemd heb 9 39 Nee, ik wilde niet stemmen Nee, ik was niet in de gelegenheid om te gaan stemmen Ik weet niet meer of ik gestemd heb Nee, ik mocht niet stemmen 36 Vul ik liever niet in Ja, ik heb blanco gestemd Was in 2009 nog sprake van dat ouderen meer stemden dan jongeren, in 2012 is dit verschil verdwenen. Wel is het zo dat hoger opgeleiden iets vaker gestemd hebben dan lager opgeleiden. Maar ook dit verschil is in 2012 veel kleiner dan 1 Met name stemgedrag van leden van het LelyStadsPanel wijk af van de doorsnee inwoner. Zo stemde in % van de panelleden en slechts 48% van de stemgerechtigden. 1

4 in Wel is ongeveer hetzelfde percentage mensen lid van een politieke partij (circa 10%). Dit is al jaren vrijwel gelijk. Alhoewel mensen bij verkiezingen op een persoon stemmen, heeft ruim 60% van de inwoners die gestemd hebben geen mening of deze persoon zich voldoende heeft ingezet voor zijn of haar belangen. Van de mensen die wel een mening hebben zegt driekwart dat degene zich inderdaad voldoende heeft ingezet. Respondenten die lid zijn van een politieke partij, of dat geweest zijn, zijn trouwe stemmers. 98% van hen heeft afgelopen gemeenteraadsverkiezing gestemd. Affiniteit met de Lelystadse politiek Rond 25% van de inwoners zegt weinig tot geen belangstelling te hebben voor ontwikkelingen in de Lelystadse politiek. Dit aandeel is al jaren stabiel. Ouderen (55+) hebben de meeste belangstelling voor de lokale politiek. Dit was in het vorige onderzoek ook het geval. Ruim 45% zegt (veel) belangstelling te hebben. Hoe jonger de inwoners is, hoe lager zijn belangstelling. Onder jarigen is het aandeel dat (veel) belangstelling heeft ongeveer een vijfde. In grafiek 2 is te zien in hoeverre men zich bekend acht met de activiteiten van de Lelystadse gemeenteraad. Tussen de jaren zijn nauwelijks verschillen te constateren. Ruim 40% van de inwoners zegt weinig of niet bekend te zijn met de activiteiten van de gemeenteraad en minder dan 30% vindt zichzelf hier juist (heel) bekend mee. Grafiek 2. Mate van bekendheid activiteiten gemeenteraad heel bekend bekend niet bekend/niet onbekend niet zo bekend onbekend Naast de activiteiten van de raad is ook gevraagd hoe bekend men met de raad zelf is. Om te beginnen moet antwoord gegeven worden op de vraag hoeveel raadsleden men bij (achter)naam kent. Iets meer dan de helft van de inwoners (57%) kent een of meer raadsleden bij naam. De grootste groep inwoners (47%) kent één t/m vijf raadsleden bij naam. Één op de 25 inwoners kent meer dan 10 raadsleden bij naam. In 2009 was dit nog één op vijftien inwoners. Van de mensen die een raadslid kennen, kent drie op de vijf die uit de media. Ruim een derde kent de raadsleden (ook) door hun belangstelling voor lokale politiek. Hoe meer raadsleden men kent, hoe vaker men ook aangeeft deze te kennen vanwege belangstelling voor politiek, zie grafiek 3. Dit verband bestond ook in 2009 en is in 2012 opnieuw duidelijk zichtbaar. Grafiek 3. Relatie tussen aantal raadsleden dat men kent en waar men deze raadsleden van kent 2

5 % dat de raadsleden kent vanuit belangstelling voor politiek 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 raadslid 2 raadsleden 3-5 raadsleden 6-10 raadsleden 11 of meer raadsleden Aantal raadsleden waarvan men zegt deze bij (achter)naam te kennen Oudere inwoners kennen vaker meer raadsleden dan jongeren. In de jongste leeftijdscategorie kent 70% zelfs geen enkel raadslid bij naam jarigen kennen in 60% juist wel een of meer raadsleden bij naam. Van de 55+ is dit ongeveer tweederde van de inwoners. Was in 2009 nog sprake van een verschil in opleidingsniveau en het aantal raadsleden dat men kent, in 2012 is het verschil verdwenen. In 2012 kennen de verschillende opleidingsniveaus allen ongeveer evenveel, of juist even weinig raadsleden. Taken van de gemeenteraad In de enquête is gevraagd wat volgens inwoners de belangrijkste taken van de gemeenteraad zouden moeten zijn. In tabel 1 zijn de uitkomsten van 2012 en 2009 naast elkaar gezet. De volgorde van de lijst is hetzelfde gebleven, maar de percentages wijken wel af. Zo vinden meer inwoners dan voorheen dat de belangrijkste taak van de gemeenteraad het behartigen van de belangen van zijn inwoners is. Toezien op gewenst beleid staat volgens inwoners op de tweede plek van belangrijke taken van de gemeenteraad. Maar het belang dat inwoners aan deze taak hechten is tussen 2009 en 2012 behoorlijk gedaald. Die daling geldt -in iets mindere mate- ook voor op hoofdlijnen vaststellen van gemeentelijk beleid. Daarentegen vinden in 2012 meer inwoners dat geld/ uitgaven beheren een belangrijke taak is van de gemeente. Tabel 1. Belangrijkste taken van de gemeenteraad Belangen behartigen van inwoners Toezien op uitvoering van gewenst beleid Op hoofdlijnen vaststellen van gemeentelijk beleid Geld/ uitgaven van de gemeente beheren Nieuw beleid voor de stad bedenken Imago Lelystad regionaal en nationaal verbeteren Anders 2 2 In de categorie anders konden mensen toelichting geven op wat volgens hen de belangrijkste taak is van de gemeenteraad. Een aantal inwoners heeft deze ruimte aangegrepen om extra te benadrukken dat verstandig financieel beleid voeren hoge prioriteit verdient. Verder zeggen enkele mensen dat alle genoemde onderwerpen belangrijke taken van de gemeente zijn. 3

6 Raadsvergaderingen Maximaal drie keer per maand vindt een raadsvergadering plaats. Het staat iedereen vrij om deze bij te wonen of via Internet te volgen, maar van deze gelegenheid wordt maar door weinig inwoners gebruik gemaakt. Ongeveer drie op de tien inwoners zeggen ooit een raadsvergadering te hebben bijgewoond. Zo n 15% heeft in het verleden wel eens een raadsvergadering bijgewoond, maar niet in het afgelopen jaar. De andere 15% is in het jaar voorafgaand aan het onderzoek naar een raadsvergadering geweest. Iemand die nog nooit een raadsvergadering heeft bijgewoond zegt het volgende: Ik zie alleen maar wethouders die actief zijn in Lelystad ( ). Van een raadslid kan ik me niets heugen. Dit aandeel ligt lager dan in 2009, toen lag bezoek aan raadvergaderingen nog op 20%. Ook is het aandeel mensen dat de vergadering via internet volgde gedaald. In 2012 volgde één vijfde de vergadering via Internet. In 2009 was dit een kwart. Mannen (34%) bezoeken vaker een raadsvergadering dan vrouwen (24%). Dit verschil bestond ook al in 2009, maar het verschil is wel afgenomen. Net als in 2009 zijn ouderen (55+) frequentere bezoekers van raadsbijeenkomsten dan jongeren. Opvallend in deze is dat met name de leeftijdsgroep 30 t/m 39 jaar het laat afweten. Slechts 14% van hen heeft ooit een raadsvergadering bezocht. De leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar heeft met 25% een hoger bezoekpercentage, zie grafiek 4. Dit is opvallend te noemen, omdat juist in deze leeftijdscategorie de meeste personen zeggen geen enkel raadslid bij naam te kennen. Wat betekent dat raadsleden bij naam kennen, niet automatisch inhoudt dat men ook raadsvergadering bezoekt. Grafiek 4. Percentage bezoekers van raadsvergadering per leeftijdscategorie (2012) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Middelbaar en hoger opgeleiden zijn vaker bezoekers van een raadsvergadering (ongeveer 30% heeft wel eens een raadsvergadering bezocht) tegen ongeveer 20% van de lager opgeleiden. Het verschil tussen de opleidingniveaus is gelijk gebleven sinds het vorige onderzoek. Aan de mensen die (ooit) een vergadering bezocht hebben is gevraagd om welke reden zij de raadsvergadering bezochten. De helft van de respondenten heeft een vergadering (mede) bezocht omdat een onderwerp dat voor hen van belang was, op de agenda stond. Iets meer dan 40% ging (ook) vanwege algemene interesse. Een minderheid kwam vanwege zijn/haar werk (15%) of om zijn/haar mening te geven over een bepaald onderwerp (13%). Ongeveer 4% had (ook) een andere reden voor bezoek. Een uitnodiging als Gast van de Raad werd hier het vaakst genoemd. Tevens is gevraagd of het vertrouwen in de raad is veranderd, na een bezoek aan een raadsvergadering. Voor 21% was het vertrouwen na het bezoek (sterk) verminderd, zie grafiek 5. Iemand gaf de volgende toelichting:. Een panellid met een sterk verminderd vertrouwen gaf een zeer uitgebreide toelichting: [de] Raad heeft moeite om de grote lijn van een onderwerp te snappen/ pakken. Daardoor lijkt het alsof een willekeurig detail tot hoofdzaak wordt verheven. Daarbij houden de meeste raadsleden veel te lang hun kaarten tegen de borst; wanneer zij wat meer duidelijk maken wat ze 4

7 vinden geeft dat meer vertrouwen dat de onderwerpen in goede handen zijn. Nu spelen alle discussies zich op begripsniveau af en wordt de fase van visie-discussie bijna nooit bereikt. Waarop de besluitvorming dan gebaseerd is vraag je je af. Het zou mij meer vertrouwen geven als raadsleden wat meer en makkelijker hun politieke visie op concrete beleidsvoorstellen zouden kunnen verwoorden. Een andere bezoeker van een raadsvergadering Een klein deel ging met een vergroot vertrouwen naar huis (4%). Een respondent lichtte dit zo toe: Ik heb het idee dat daadwerkelijk aanwezig zijn en ook meningen aandragen, goed is voor het vertrouwen. Het gaf mij het idee dat er werd geluisterd naar onze mening en wensen. Die werden niet klakkeloos van tafel geschoven, maar goed beredeneerd en ons gedeeltelijk gelijk werd ook daadwerkelijk omgezet naar actie. Wij hadden een deel van de oplossing aangedragen, die er anders zeer waarschijnlijk niet was gekomen. Een meerderheid (74%) zegt in 2012 dat het vertrouwen onveranderd gebleven is. Grafiek 5. Verandering vertrouwen in raad na een bezoek aan een raadsvergadering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (sterk) verminderd onveranderd (sterk) vergroot In 2009 waren meer respondenten negatief over hun vertrouwen. Toen gaf 26% aan dat hun vertrouwen (sterk) was verminderd na een bezoek aan een raadsvergadering. In 2012 is dit nog 21%. Overigens houdt dit wel in dat één op de vijf bezoekers van een raadsvergadering met minder vertrouwen naar huis gaat. In grafiek 6 is zichtbaar dat er een duidelijk verband is tussen stemgedrag en de invloed van raadsvergaderingen op het vertouwen. De personen die niet op een coalitiepartij gestemd hadden, verlieten de raadsvergadering bijna twee keer zo vaak met een verminderd vertrouwen, dan coalitiestemmers. Overigens is het aandeel personen dat de raadsvergadering verliet met verminderd vertrouwen over de hele linie iets afgenomen. De meeste personen verlaten de vergadering met onveranderd vertrouwen, nog meer dan in Grafiek 6. Invloed van laatst bijgewoonde raadsvergadering op vertrouwen in gemeentelijke politiek, naar stemgedrag 5

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 26% 14% 6% 3% (sterk) verminderd onveranderd (sterk) vergroot Gestemd op de coalitie 2012 Anders gestemd of niet gestemd 2012 De personen die met een (sterk) verminderd vertrouwen de raadsvergadering verlieten konden aangeven wat het meeste meespeelde bij hun afgenomen vertrouwen. De meest genoemde reden was dat men de indruk kreeg dat iedereen de standpunten al voor de discussie had ingenomen (58%). Inhoudsloze discussies. De beslissingen worden genomen in raadscommissies. Daarna worden raadsleden en het college luisteren niet naar elkaar (31%) en er werd niet naar me geluisterd/ ze namen mijn problemen niet serieus (30%) veel genoemd. Een panellid verwoordde het op deze manier: Je wordt gehoord maar de beslissing is toch al genomen. Ze willen alleen horen in welk jasje ze het moeten doen, hoe ze het moeten brengen zodat het lijkt alsof het in je voordeel is.. Overige onderwerpen betroffen onder andere de kennis van de inhoud en gang van zaken tijdens de vergadering, bijvoorbeeld: Jammer dat sommige punten dermate slecht waren voorbereid, dat ze moesten worden teruggenomen. Dat geeft geen professioneel beeld. [ ]. Grafiek 7. Oorzaken voor verminderd vertrouwen in gemeentelijke politiek n.a.v. laatst gevolgde raadsvergadering Iedereen had zijn standpunt voor de discussie al ingenomen De raadsleden en het college luisteren niet naar elkaar Er werd niet naar me geluisterd/ze namen mijn probleem niet serieus Het duurde (veel) langer dan nodig was 31% 30% 27% 58% De vergadering verliep erg rommelig Anders, namelijk Het was niet concreet genoeg Weet niet Ik kon niet goed volgen waar de raadsleden het over hadden 17% 17% 12% 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 6

9 Het BOB-vergadermodel Op 6 juli 2010 heeft de raad van Lelystad besloten op een andere manier te vergaderen. Daarvoor is het zogenaamde BOB-model ingevoerd. Dit vergadermodel voorziet in een gefaseerde behandeling van de raadsvoorstellen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een beeldvormende fase (B), een oordeelvormende fase (O) en tenslotte een besluitvormende fase (B). Om erachter te komen of inwoners van Lelystad bekend zijn geraakt met deze manier van vergaderen door de gemeenteraad, is specifiek gevraagd naar bekendheid met dit model. 70% zegt nog nooit van het BOB-model gehoord te hebben. Een overgrote meerderheid van deze mensen heeft ook nog nooit een raadsvergadering bezocht. Uiteraard zijn de mensen die regelmatig een raadsvergadering bezoeken wel allemaal bekend met het BOB-model. Maar dit is slechts 2% van de respondenten. Aan de 9% die wel eens een BOB-vergadering hebben bezocht is gevraagd of de vergadering aan hun verwachting voldeed. Ongeveer éénderde vond dat de vergadering aan hun verwachting voldeed. 27% vond dat het niet aan de verwachtingen voldeed en 41% had geen verwachting vooraf. De bezoekers van de vergadering is gevraagd of zij nog suggesties hadden voor verbetering. Hieronder volgen enkele van deze suggesties: ( ) Inleidingen van wethouders/ambtenaren beslaan meestal het zelfde als in de vergaderstukken, dus als je er voorbereid naar toe gaat is dit slaapverwekkend. En Net als destijds bij de commissievergadering komt in het nieuwe model de mogelijkheden voor het meepraten van individuele inwoners onvoldoende uit de verf. Het zijn met name de raadsleden die aan het woord komen en aan het woord zijn. ( ). Verder: In een BOB vergadering zullen de raadsleden beter hun best moeten doen om contact te zoeken met de burger die deze vergaderingen bezoekt. De voorzitter van zo'n vergadering heeft hier ook een rol in. Ook bestaat er onbegrip over hoe het BOB-model gebruikt wordt: Had niet het idee dat BOB werd aangehouden. En Er worden te veel raadsbesluiten volgens BOB-model behandeld. Wees selectief en kies voor meer diepgang in de discussie. Ook worden enkele algemene opmerkingen geplaatst over raadsvergaderingen: De vergaderingen beginnen om 19 uur en dat is te vroeg voor mensen ( ). Een aanvangstijd van 19:30 uur is beter ( ). Verder: [Aan] Afspraken houden, deadlines strak houden en duidelijk zijn.( ) Tot slot van de vragen over het BOB-model is gevraagd om men denkt dat zij in de toekomst (nog) een BOB-vergadering zullen bezoeken. Op deze vraag heeft 37% van de respondenten Nee, gezegd, zie tabel 2. De mensen die nog nooit een vergadering bezocht hebben zijn het stelligst, 48% van hen zegt ook in de toekomst geen vergaderingen te bezoeken. De mensen die wel eens een vergadering hebben bezocht of via Internet zeggen het vaakst misschien, 80% van hen laat het van het onderwerp afhangen of ze ooit nog een raadsvergadering zullen bijwonen. Tabel 2. Denkt u dat u in de toekomst (nog) een BOB-vergadering van de gemeenteraad zal bezoeken, naar bezoek vergadering in verleden Regelmatig bezocht % Ja Misschien Nee Omvang groep t.o.v. totaal Weleens bezocht Nooit bezocht Totaal Contact met en informatie over gemeenteraad Aan de respondenten is gevraagd of zij wel eens contact gehad hebben met een raadslid. 75% antwoord dat dit niet het geval is. 13% heeft langer dan twaalf maanden geleden wel eens contact gehad en 12% in het afgelopen jaar. Gemiddeld zijn er 4,3 contactmomenten. Behalve contact zoeken met raadsleden, kunnen mensen ook informatie over de gemeenteraad op andere manieren zoeken. Ongeveer de helft (53%) van de mensen die nog nooit contact gehad 7

10 hebben met raadsleden zoekt toch wel eens informatie over de gemeenteraad. Inwoners die wel eens contact gehad hebben, zoeken veel vaker informatie (81%). Ongeveer 44% van de inwoners zoekt nooit informatie over de gemeenteraad. Wanneer inwoners informatie zoeken, welk medium gebruiken zij dan het liefst? De meeste inwoners geven de voorkeur aan de FlevoPost en/of krant van Flevoland (46%). Op de tweede plek staan de raadspagina s op de gemeentewebsite (38%). Deze twee mogelijkheden wordt op ruime afstand gevolgd door televisie en radio (21%). De andere mogelijkheden, website politieke partij (14%) en bewonersbijeenkomsten (6%) zijn veel minder vaak genoemd. Men kon ook kiezen voor een andere manier van informatie zoeken. Enkele respondenten gebruikten deze manier om aan te geven dat zij juist een methode missen: mis het stadsbulletin en Er was (?) een krant Stadsbulletin.... Als wordt gevraagd naar hoe goed inwoners vinden dat informatie over de gemeenteraad hen bereikt, dan zegt 41% dat deze informatie hen matig of onvoldoende bereikt, zie tabel 3. Het meest kritisch zijn mensen die zeggen zelf nooit naar informatie te zoeken. Van deze groep zegt 17% dat informatie uit de gemeenteraad hen onvoldoende bereikt. Mensen die zeggen wel uit zichzelf naar informatie te zoeken oordelen minder scherp, slecht 6% vindt dan informatie hen onvoldoende bereikt. Tabel 3. Hoe goed vindt u dat informatie uit de gemeenteraad inwoners bereikt? Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende % Allen Zoekt nooit informatie over gemeenteraad Zoek wel naar informatie over gemeenteraad Vrouwen zoeken minder vaak naar informatie dan mannen. 50% van de vrouwen geeft aan nooit naar informatie over de gemeenteraad te zoeken, tegen 38% van de mannen. Afstand tussen gemeenteraad en inwoners De gemeenteraad is een gekozen volksvertegenwoordiging. Daarmee kan de raad gedurende de raadsperiode, in theorie, doen wat hem goeddunkt. De raad heeft immers het mandaat om beslissingen te nemen, oftewel lokaal te regeren. De praktijk is echter weerbarstiger dan bovenstaande. Raadsleden hebben contact met hun achterban, spreken inwoners wanneer ze de wijk in gaan. Ook gedurende de regeerperiode van de gemeenteraad kunnen inwoners invloed uitoefenen en hun zaak bepleiten. Uiteraard is de lobbykracht van inwoners gelimiteerd. Maar in deze peiling is getracht uit te vinden hoe ver de invloed van de inwoners op de politiek reikt. Gevraagd is of raadsleden zich voldoende sterk maakt voor de belangen van de inwoners. Bijna 70% van de respondenten weet dit niet of heeft geen mening. Slechts 32% heeft hierover een mening en daarin is de verdeling min of meer gelijk (15% ja en 17% nee). Verder is gevraagd naar de mate waarin de gemeenteraad burgers laat participeren op een viertal dimensies. Op iedere dimensie vinden inwoners dat de gemeenteraad inwoners te weinig laat participeren, zie grafiek 8. Overigens moet bij deze uitkomsten wel opgemerkt worden dat een heel groot deel van de respondenten heeft aangegeven het niet te weten. De verdeling van de uitkomsten is ongunstiger dan in Het aandeel mensen dat het niet weet was in 2009 overigens ook substantieel. Personen die zeggen niets te weten over de dimensies van participatie, zoeken in tweederde van de gevallen ook nooit naar informatie over de gemeenteraad. 8

11 Grafiek 8. Mate waarin de gemeenteraad de inwoners informeert 46% 21% 33% raadpleegt 52% 12% 36% mee laat praten 43% 17% 40% mee laat beslissen 46% 13% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Te weinig Precies goed Te veel Weet niet Als we iets dieper kijken naar wie wel en wie geen antwoord heeft gegeven op de vragen over bewonersparticipatie uit grafiek 8, dan valt op dat vrouwen vaker weet niet hebben ingevuld dan mannen. Ditzelfde geldt voor inwoners tot 40 jaar. In tegenstelling tot het vorige onderzoek zijn nu juist de personen vanaf 40 jaar negatiever dan de jongere inwoners. Over de hele linie vinden meer mensen ouder dan 40 jaar dat de gemeenteraad hen te weinig informeert/ raadpleegt/ mee laat praten/ mee laat beslissen. In 2009 was er veel minder verschil tussen de leeftijdsgroepen. Verder vinden middelbaar opgeleiden vaker dan lager en hoger opgeleiden dat het te weinig is zoals de raad de bevolking erbij betrekt. Kijken we naar stemgedrag dan is er geen verschil in beleving tussen coalitiestemmers en anders of niet stemmers. In 2009 waren coalitiestemmers nog vaker van mening dat de raad het precies goed deed. De lokale politiek op afstand In het onderzoek is een vraag opgenomen waarmee is geprobeerd visueel te maken hoe ver-van-mijn-bed men de Lelystadse politiek ervaart. Men is gevraagd om een stip op een lijn van precies 100 millimeter lang te zetten. Aan het begin van deze lijn stond een poppetje, dat de respondent symboliseerde. De afstand van het poppetje tot de stip verbeeldde de afstand die men voelt tot de lokale politiek. In het volgende plaatje is het gemiddelde van alle respondenten zichtbaar gemaakt met een rode streep. Figuur 1. Gemiddelde ervaren afstand tot lokale politiek Gemiddelde: 63,7 De afstand tot de lokale politiek wijkt niet belangrijk af van de gevonden afstand in Op een schaal van 0 tot 100, plaatste men toen de lokale politiek op ongeveer tweederde afstand van zichzelf. Figuur 2. Gemiddelde ervaren afstand tot politiek door mannen en vrouwen Mannen 61,0 Vrouwen 66,4 9

12 Mannen ervaren minder afstand tot de politiek dan vrouwen, zie figuur 2. Dit was ook in 2009 zo. Het verschil is nauwelijks veranderd. Kijken we naar leeftijd, dan is geen verschil te ontdekken in ervaren afstand. Het idee dat jongeren een grote afstand ervaren tot de politiek dan ouderen wordt door deze peiling niet ondersteund. Anders is dit wanneer gekeken wordt naar of men op een coalitiepartij, anders of niet gestemd heeft. Personen die op een coalitiepartij gestemd hebben ervaren de minste afstand (60,9), gevolgd door de andere stemmers (64,3). Niet verrassend ervaren de mensen die niet gestemd hebben de grootste afstand (69,6). Figuur 3. Gemiddelde ervaren afstand tot politiek naar stemgedrag Coalitiepartij (60,9) Niet gestemd (69,6) Andere partij (64,3) Tot slot is gekeken in hoeverre het bijwonen van een raadsvergadering van invloed is op de ervaren afstand tot de politiek. In figuur 4 is duidelijk te zien dat een groot verschil bestaat tussen mensen die raadsvergaderingen bezoeken en mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Figuur 4. Gemiddelde ervaren afstand tot politiek naar bezoek raadsvergaderingen Verleden (59,5) Regelmatig (34,4) Nee 67,9 Soms of via Internet (50,2) Mensen die regelmatig een raadsvergadering bezoeken voelen veruit de minste afstand tot de lokale politiek. Maar hoe zit het met de afstand en mate van vertrouwen na het bezoek van een raadsvergadering? In figuur 5 is zichtbaar dat voor mensen die met een (sterk) vergroot vertrouwen een raadsvergadering verlieten, ook de minste afstand (43,0) tot de lokale politiek rapporteren. Mensen die echter met een sterk verminderd vertrouwen naar huis gingen rapporteren een hele grote afstand (79,2). Figuur 5. Gemiddelde ervaren afstand tot politiek naar vertrouwen na bezoek raadsvergadering (sterk) vergroot (43,0) Verminderd (58,7) Sterk verminderd (79,2) Gelijk gebleven (51,0) Kenmerken volksvertegenwoordiging Welke kenmerken vinden inwoners nu belangrijk voor een volksvertegenwoordiger? Om hier achter te komen is aan inwoners gevraagd om de belangrijkste drie kenmerken van hun ideale volksvertegenwoordiger te geven. Van alle respondenten heeft 85% tenminste één kenmerk genoemd. Verreweg het vaakste genoemde kenmerk is integriteit. Ruim 20% van de respondenten noemde dit kenmerk als eerste, zie tabel 4. Op de tweede plek staat betrokkenheid (14%). Op drie weten waar het over gaat (11%) en luisteren (11%). Bekijken we alle genoemde kenmerken dan blijkt dat in 62% van de gevallen een karaktereigenschap genoemd wordt als belangrijkste kenmerk. In feite iets dat je bent. Hier vallen integriteit en betrokkenheid ook onder. 24% van de respondenten noemt een gedragseigenschap, iets dat je doet als belangrijkste. Het minst vaak (14%) wordt een persoonskenmerk, iets dat je hebt, als belangrijkste kenmerk genoemd. 10

13 Tabel 4. Belangrijkste kenmerken volksvertegenwoordiging % dat type eigenschap genoemd heeft Meest genoemde kenmerk van deze eigenschap Karakter (ben je) 62 Integriteit (20%) Gedrag (doe je) 24 Luisteren (11%) Persoonskenmerk (heb je) 14 Kennis hebben (11%) Oordeel over de raad Op basis van een viertal stellingen en een vraag naar het functioneren van de raad wordt een oordeel over de raad van Lelystad weergegeven. Grafiek 9. Mate van instemming met stellingen over de gemeenteraad Ik heb vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad (2009) Ik heb vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad De persoon op wie ik gestemd heb, maakt zijn beloften waar Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad Als inwoner heb ik invloed op wat er in de raadsvergadering gebeurt (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Het grootste verschil tussen 2009 en 2012 zit in de stelling ik heb vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad. Het aandeel inwoners dat met deze stelling instemt is gestegen van 23% naar 31%. Daarnaast heeft een kleiner aandeel (zeer) oneens gestemd op deze stelling. Het lijkt erop dat inwoners positiever gestemd over de beslissingen die de raad neemt. Op de stelling ik voel me vertegenwoordigd ( ) en Als inwoner heb ik invloed ( ) is de mate van instemming onveranderd gebleven. Nieuw was in 2012 de stelling De persoon op wie ik gestemd heb ( ). Een meerderheid van de respondenten heeft hier neutraal op geantwoord. Tevens heeft bijna de helft van de respondenten geen mening als antwoord gegeven. Voor veel inwoners blijft het onduidelijk hoe de persoon op wie men gestemd heeft, het na de verkiezingen doet. Aan de leden van het LelyStadsPanel is gevraagd om over een scala van items 2 aan te geven hoe tevreden zij zijn over de volksvertegenwoordigers. Het belangrijkste beeld dat hieruit komt is dat ongeveer de helft van de mensen geen mening heeft. Zij vinden van zichzelf dat zij te weinig weten/ ervaring hebben om hierover te kunnen oordelen. De mensen die wel een mening hebben scoren in het midden (gemiddeld 49%). Zij zijn tevreden noch ontevreden over de Lelystadse gemeenteraadsleden. Ongeveer een kwart is tevreden en een even groot aandeel is ontevreden. 2 Het gaat om de volgende items: aanspreekbaarheid, behulpzaamheid, betrokkenheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, vaardigheid om te debatteren, evenwicht tussen stadsbelang en partijbelang, vernieuwing, reactietijd, presentatie in media, straatgesprekken. Voor de uitkomsten op de specifieke items kunt u de OZV bekendheid en imago gemeenteraad 2012 (onderzoeksverantwoording), vraag B21 raadplegen. 11

14 Met een rapportcijfer kon men een totaaloordeel geven over de huidige gemeenteraad. Ongeveer 28% van de mensen wilde of kon dit niet geven. In vergelijking met 2009 gaven in 2012 minder mensen de gemeenteraad een rapportcijfer. In 2009 onthield 17% zich van het geven van een cijfer. Het gemiddelde cijfer dat de gemeenteraad kreeg was een 6,0. Het gemiddelde cijfer is vergelijkbaar met uitkomsten uit vorige peilingen. Toen schommelde het resultaat ook rond 6,0. Het vaakst werd in 2012 een 7 (36%) geven. Daarna een 6 (34%) en 5 (15%). Kijken we naar het gemiddelde cijfer per leeftijd dan wordt zichtbaar dat de jongste stemgerechtigden en de senioren het positiefst zijn over de gemeenteraad, zie grafiek 10. Vooral de mensen tussen de 30 en 67 geven de gemeenteraad een gemiddeld, of een cijfer dat iets lager ligt dan gemiddeld. Dit beeld was in 2009 anders. Toen waren de jongste stemgerechtigden juist het negatiefst en steeg het gemiddelde cijfer met de leeftijd. Grafiek 10. Gemiddeld rapportcijfer per leeftijd Toekomstverwachting Wanneer gevraagd wordt hoe de gemeenteraad de komende jaren zal functioneren verwacht driekwart van de inwoners dat dit gelijk zal blijven, zie tabel 7. Toch lijkt het erop dat de inwoners in 2012 minder optimistisch zijn dan in Toen dacht nog 21% dat het functioneren van de raad in de toekomst zou verbeteren. Het aandeel inwoners dat verwacht dat het slechter zal gaan is gelijk gebleven en ligt rond 12%. Tabel 7. Verwachting over functioneren van de gemeenteraad in de toekomst Vooruit Gelijk blijven Achteruit Conclusies Als betrokkenheid bij de lokale politiek gemeten wordt aan de hand van stemgedrag, dan is het LelyStadsPanel erg betrokken. Maar liefst 83% van de respondenten heeft gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2010, terwijl voor de stad het opkomstpercentage op 49% lag. Toch zegt stemgedrag lang niet alles over daadwerkelijk betrokkenheid. Van de respondenten zegt 25% geen of weinig belangstelling te hebben voor lokale politiek. Omdat panelleden vermoedelijk meer (politieke) betrokkenheid hebben dan de doorsnee inwoner, zal dit percentage onder alle Lelystedelingen waarschijnlijk hoger liggen. Belangstelling hebben voor de lokale politiek resulteert maar in beperkte mate in een bezoek aan raadsvergaderingen. Ongeveer 30% van de inwoners heeft ooit een vergadering 12

15 bezocht. Het bezoekpercentage aan raadsvergaderingen van de jongste groep respondenten (18-29 jaar) ligt ongeveer even hoog als jarigen. Toch zegt 70% van jarigen géén raadsleden bij naam te kennen. Terwijl de jarigen in 60% van de gevallen juist wel een of meer raadsleden bij naam kunnen noemen. 55+ kennen het vaakst een of meer raadsleden bij naam. Tussen 2009 en 2012 valt een interessant verschil te constateren in de perceptie van inwoners met betrekking tot de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Vond in % van de inwoners dat belangen behartigen van inwoners de belangrijkste taak is, in 2012 is dit gestegen naar 78%. Opmerkelijk is de daling van het belang van toezien op gewenst beleid (gezakt van 73% naar 63%) en op hoofdlijnen vaststellen van gemeentelijk beleid (gezakt van 64% naar 58%). Overigens blijft een meerderheid van de inwoners dit belangrijke taken van de gemeenteraad vinden. Nieuw is een meerderheid van 56% dat geld/uitgaven van de gemeente beheren ook een belangrijke taak vindt. In 2009 noemde slechts 45% van de respondenten dit item. In het licht van de voortdurende crisis, vinden waarschijnlijk steeds meer inwoners het belangrijk dat de gemeenteraad goed op de financiën let. Nieuw is dat in 2012 is getracht uit te vinden welke kenmerken inwoners nu belangrijk vinden in een raadslid. Dit heeft geleid tot een driedeling in eigenschappen. De belangrijkste eigenschap is karakter, oftewel iets dat je bent. In 62% van de antwoorden werd een karaktereigenschap genoemd, met integriteit als belangrijkste voorbeeld. Op ruime afstand (24%) gevolgd door gedrag, iets dat je doet. Men noemde luisteren het vaakst. Tot slot werd persoon genoemd (14%), iets dat je hebt. Kennis hebben geldt hier als het belangrijkste voorbeeld. Positief is dat in vergelijking met 2009 inwoners minder vaak een verminderd vertrouwen hadden na bezoek aan een vergadering (21% vs 26%). Men ging in 2012 in 74% van de gevallen met gelijk vertrouwen naar huis. Wanneer men met verminderd vertrouwen naar huis ging, was dit meestal (58%) het gevolg van het idee dat iedereen zijn standpunt al voor de discussie had ingenomen. Ook in 2009 was dit de belangrijkste klacht. Speciale aandacht is deze peiling uitgegaan naar het BOB-vergadermodel. De raad van Lelystad heeft de raadsvergadering opgeknipt in drie delen, een beeldvormende fase, een oordeelvormende fase en een besluitvormende fase. Dat de raad een andere manier van vergaderen hanteert, ontgaat veel inwoner. 70% heeft nog nooit van het BOB-model gehoord. Dit komt in grote lijnen overeen met de mensen die nog nooit naar een raadsvergadering geweest zijn. Toch zijn er ook mensen die wel eens een raadsvergadering bezocht hebben, die hier nog nooit van gehoord hebben. 63% van de respondenten verwacht in de toekomst weer een vergadering te bezoeken. Dit hangt echter veelal van het onderwerp af en niet van het gebruikte vergadermodel. Al met al geven inwoners de gemeenteraad een 6,0. Deze score is vrijwel gelijk aan de vorige metingen. Ook de afstand die inwoners ervaren is ongeveer hetzelfde gebleven. Het beeld over de raad is dus dat zij voldoende zijn werk doet, al hebben inwoners die sterk(er) politiek betrokken zijn een kritischer oordeel. Iets dat de gemeente ook van zijn burgers verwacht. 13

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen De beste stuurlui staan aan wal. Het is een oude uitdrukking, maar nog

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 onderwerp: Teambuilding in een versplinterd politiek landschap uitgevoerd door Congres- en Studiecentrum VNG 10 januari 2011 Inhoud Inleiding... 2 Respons...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede

Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede I&O Research heeft onder de panelleden van het Enschedepanel een tweetal vragenlijsten uitgezet over eparticipatie.

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Meting maart 2012. Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl

Meting maart 2012. Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Meting maart 2012 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl THEMANUMMER: JONGVOLWASSENEN Index van het donateursvertrouwen Donateursvertrouwen:

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015 Raadsleden en veiligheid Enquête 2015 Raadsleden en Veiligheid Enquête 2015 Utrecht, 1 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Onderzoeksmethodiek... 4 2.1 Enquête... 4 2.2 Rapportage... 4 3 Resultaten...

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

BEKENDHEID GEMEENTERAAD

BEKENDHEID GEMEENTERAAD BEKENDHEID GEMEENTERAAD GEMEENTE WOERDEN 28 Resultaten van onderzoek onder burgers naar de bekendheid van de Gemeenteraad van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden Blekerijlaan

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie