Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 26 februari Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Personeel a. Principebeslissing voor het invoeren van elektronische maaltijdcheques b. Vaststelling aanpassingen RPR, personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 2. Brandweer: Vaststelling bijdrage aan de brandweerzone Waasland 3. Gemeentelijke schoolgebouwen: Schilderwerken - Goedkeuring 4. Technische dienst : Aankoop nadars en fietsenrekken - Goedkeuring 5. Onderwijs : Goedkeuring verlenging beleidscontract met het interstedelijke Centrum voor leerlingenbegeleiding 6. Vrije Tijd : Vaststellen tarieven Programmatie GC Hoogendonck seizoen , verkoopsartikelen cultuurdienst en retributies bibliotheek 7. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Oudeheerweg-Heide (deel tussen N446 en E17), en Oudeheerweg-Ruiter (deel tussen E17 en Bouchoutstraat) 8. Aangevraagde punten 9. Mondelinge vragen In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

2 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 31/03/2015 OPENBARE ZITTING 1.a. Personeel : Principebeslissing voor het invoeren van elektronische maaltijdcheques Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42; Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Gelet op de collegebeslissing van 2 februari 2015, inzake de overstap naar elektronische maaltijdcheques; Gelet op het protocolakkooord van het Hoogoverlegcomité van 24 maart 2015; Overwegende dat een overstap naar elektronische maaltijdcheques verplicht is vanaf 1 oktober 2015; Overwegende dat de papieren maaltijdcheques uitgereikt in 2015 nog geldig zijn tot 31 december 2015; Overwegende dat het daarom aangewezen is zo snel mogelijk over te stappen naar elektronische maaltijdcheques; Overwegende dat het gebruik van de elektronische maaltijdcheques verder zal geconcretiseerd worden in het nieuwe arbeidsreglement; Overwegende dat dit reglement pas in het najaar kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad; Overwegende dat het, om van start te kunnen gaan, aangewezen is dat de gemeenteraad hierover een principebeslissing neemt; Art. 1 : De gemeenteraad neemt een principebeslissing voor het invoeren van elektronische maaltijdcheques in het voorjaar 2015 Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 1.b. Personeel : Vaststelling aanpassingen RPR, personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Gelet op het Regeerakkoord ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19 december 2014 houdende regularisatie gesco s; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 16 september 2014 houdende aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden; Overwegende dat zich hierdoor een aantal wijzigingen opdringen aan de RPR, de personeelsformatie, het organogram, de functieomschrijvingen en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden; Overwegende dat het aangewezen is de aanwervingsvoorwaarden voor milieuambtenaar en naar analogie die van deskundige technische dienst aan te passen; Overwegende dat de functiebeschrijving van milieuambtenaar ook moet geactualiseerd worden; Overwegende dat de functie van administratief medewerker milieu geschrapt dient te worden; Overwegende dat dit in het organogram aangepast dient te worden; Gelet op het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 02 december 2014 m.b.t. het gemeenteraadsbesluit dd. 16 september 2014 houdende aanpassing RPR, personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden;

3 Overwegende dat, gezien de afschaffing van de proeftijd voor de contractuele personeelsleden, een aantal aanpassingen dienen te gebeuren aan de RPR; Gelet op het PV van het onderhandelings- en overlegcomité dd. 24 maart 2015; Gelet op het protocolakkoord van het hoog overlegcomité betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling; Gelet op het overleg managementteam dd. 19 maart 2015; Gelet op het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 24 maart 2015; Art. 1 : De wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 2 : De personeelsformatie en het organogram aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 3 : De functiebeschrijvingen vast te stellen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 4 : In Bijlage I de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 5 : Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Vlaamse regering : Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan nr. 30 bus 70, 1000 Brussel, en aan het Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Art. 6 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur. 2. Brandweer: Vaststelling bijdrage aan de brandweerzone Waasland Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid het artikel 127; Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van de brandweerzone Waasland; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 betreffende de bepaling van de verdeelsleutel met betrekking tot de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2015 en volgende aan de hulpverleningszone brandweerzone Waasland ; Gelet op het pré-budget van de brandweerzone Waasland; Art. 1 : De gewone dotatie van de gemeente Waasmunster aan de brandweerzone Waasland wordt vastgesteld op ,00 euro. Art. 2 : De gewone dotatie in te schrijven in het gemeentebudget 2015 onder de budgetsleutel 2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 3. Gemeentelijke schoolgebouwen: Schilderwerken - Goedkeuring Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden);

4 Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Schilderwerken - gemeentelijke scholen een bestek met nr. 2015/150 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: * Perceel 1 (Gemeentelijke school Ruiter: schilderen binnendeuren- en raamomlijstingen), raming: 5.050,00 excl. btw of 6.110,50 incl. 21% btw * Perceel 2 (Gemeentelijke school Ruiter: schilderen van diverse lokalen plafond en muren), raming: 7.600,00 excl. btw of 9.196,00 incl. 21% btw * Perceel 3 (Gementelijke school centrum: Schilderen gangen en traphallen), raming: ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw * Perceel 4 (Gemeenteljke school centrum: Schilderen van omlijstingen van binnenramen- en deuren), raming: 3.600,00 excl. btw of 4.356,00 incl. 21% btw * Perceel 5 (Gemeentelijke school centrum: schilderen plafond en muren van diverse lokalen), raming: 4.000,00 excl. btw of 4.840,00 incl. 21% btw; Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 4 mei 2015 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op artikel / /IE-3 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Besluit : Art. 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/150 en de raming voor de opdracht Schilderwerken - gemeentelijke scholen, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Algedecor bvba, Spoorwegstraat 16 te 9250 Waasmunster - Goossens C, Kleemstraat 8 te 9250 Waasmunster - Wase schilderwerken, Nijverheidslaan 57 te 9250 Waasmunster - Geerinckx Kristoff, Vicus Pontrave 36 te 9250 Waasmunster - Kurt Vens, Manta 18 te 9250 Waasmunster - Schilderwerken Hans Buyse bvba, Maretak 48 te 9250 Waasmunster - Rooms G, Neerstraat 266 te 9250 Waasmunster - Rombaut, Ketelboetstraat 65 te 9250 Waasmunster - Beernaerts Woontoon, Hoogstraat 157 te 9250 Waasmunster - De Wilde Jurgen, Korte Heesdonkstraat 44 te 9250 Waasmunster - FM Mossu F, Sinaaistraat 18 te 9250 Waasmunster. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 mei 2015 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

5 4. Technische dienst : Aankoop nadars en fietsenrekken - Goedkeuring Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 4; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop nadars en fietsenrekken een bestek met nr. 2015/152 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: * Perceel 1 (Aankoop nadars), raming: 5.000,00 excl. btw of 6.050,00 incl. 21% btw * Perceel 2 (Aankoop nadar fietsenrekken ), raming: 3.000,00 excl. btw of 3.630,00 incl. 21% btw; Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.000,00 excl. btw of 9.680,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 4 mei 2015 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Besluit : Art. 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/152 en de raming voor de opdracht Aankoop nadars en fietsenrekken, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 8.000,00 excl. btw of 9.680,00 incl. 21% btw. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Janssens nv, NIEUWE DREEF 17 te 9160 Lokeren - METAFOX NV, Stationsstraat 176 te 8850 Ardooie - RFVC METAALCONSTRUCTIES, Rembertstraat 99 te 8210 Veldegem - Alkobel bvba, Westpoort 63 te 2070 Zwijndrecht. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 mei 2015 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 5. Onderwijs : Goedkeuring verlenging beleidscontract met het interstedelijke Centrum voor leerlingenbegeleiding Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

6 Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17 september 2009 houdende de goedkeuring van de verlenging van het beleidscontract met iclb; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 juni 2012 houdende de wijziging van het beleidscontract met het interstedelijke Centrum voor leerlingenbegeleiding; Gelet op de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen de scholen en het iclb; Overwegende dat voornoemd beleidscontract vanaf 01 september 2012 voor de duur van 2 jaar van toepassing werd gemaakt op de Gemeentelijke Basisschool Centrum en de Gemeentelijke Lagere School Ruiter; Overwegende dat voornoemd beleidscontract op 1 september 2014 werd vernieuwd; Overwegende dat dit contract vernieuwd dient te worden; Art. 1 : Het hierbij gevoegd protocol van beleidscontract goed te keuren. Art. 2 : Het beleidscontract vanaf 1 september 2015 voor de duur van 5 jaar van toepassing te maken op de hierna opgesomde instellingen: Gemeentelijke Basisschool Centrum, Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster, instellingsnummer Gemeentelijke Lagere School Ruiter, Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster, instellingsnummer Art. 3 : Een afschrift van het goedgekeurde beleidscontract over te maken aan OVSG. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6. Vrije Tijd : Vaststellen tarieven Programmatie GC Hoogendonck seizoen , verkoopsartikelen cultuurdienst en retributies bibliotheek Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van 3 maart 2015; Overwegende dat jaarlijks de tarieven voor de programmatie van Gemeenschapscentrum Hoogendonck moeten worden vastgesteld; Overwegende dat de diensten cultuur en bibliotheek activiteiten aanbieden waarvoor deelnameprijzen worden gevraagd, die nog niet door de gemeenteraad werden vastgesteld; Overwegende dat de diensten cultuur en bibliotheek artikelen respectievelijk te koop en in uitleen aanbieden, waarvoor de tarieven nog niet door de gemeenteraad werden vastgesteld; Art. 1 : De tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen vast te stellen volgens het overzicht in bijlage (1); Art. 2 : De tarieven van de verkoopsartikelen van de Cultuurdienst en Gemeenschapscentrum Hoogendonck vast te stellen volgens het overzicht in bijlage (2); Art. 3 : De tarieven en retributies van de bibliotheek vast te stellen volgens het overzicht in bijlage (3); Art. 4 : Het gemeenteraadsbesluit betreffende tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck van 16 september 2014 op te heffen; Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 7. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Oudeheerweg-Heide (deel tussen N446 en E17), en Oudeheerweg-Ruiter (deel tussen E17 en Bouchoutstraat)

7 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Gelet op het advies van het overleg verkeer van 25 februari 2015, goedgekeurd door het college van 2 maart 2015; Gelet op de infomomenten met de betrokken bewoners van 7 februari 2013 en 19 januari 2015; Overwegende dat het gedeelte Oudeheerweg-Heide, deel tussen N446 en E17 en de Oudeheerweg-Ruiter tussen E17 en Bouchoutstraat een landelijke weg is die grotendeels onverhard is en een belangrijke landschappelijke waarde heeft; Overwegende dat deze weg ook in verbinding staat met tal van trage wegen; Overwegende dat deze weg daarom een geliefkoosd parcours is voor wandelaars, ruiters en fietsers, en dus een belangrijke troef betekent voor de toeristische en sportieve uitstraling van onze gemeente; Overwegende dat door het steeds maar toenemende sluipverkeer voornoemde aspecten in het gedrang komen en dat de onverharde gedeelten telkenmale moeten worden hersteld om de weg in een min of meer berijdbare staat te houden voor diegenen die noodzakelijkerwijze deze weg gebruiken; Overwegende dat de kosten voor deze herstellingen aanzienlijk zijn; Overwegende dat deze weg gelegen is deels in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in het parkgebied volgens de zonering van het gewestplan; Overwegende dat er zich derhalve maatregelen opdringen om het doorgaand en sluipverkeer te weren en het gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen, zowel door middel van een passend verkeersreglement, als door middel van enkele technische ingrepen om de snelheid van het plaatselijk gemotoriseerd verkeer af te remmen; Overwegende dat deze technische ingrepen werden uitgevoerd; Overwegende dat, in samenspraak met de betrokken bewoners, geopteerd wordt om in het gedeelte Oudeheerweg-Heide tussen N446 en E17, en Oudeheerweg- Ruiter deel tussen E17 en Hollestraat een verbod in te voeren in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd aangelanden en diensten, fietsers en bromfietsers klasse A; Overwegende dat de snelheid in het onverharde gedeelte zal beperkt worden tot 20km/u; Overwegende dat de onderborden +3,50ton uitgezonderd plaatselijk verkeer overbodig zijn en dus worden verwijderd; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot navolgende verkeersreglementering in de Oudeheerweg-Heide (deel tussen N446 en E17), en Oudeheerweg-Ruiter (deel tussen E17 en Hollestraat)zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art. 2 : Volgende signalisatie wordt voorzien: C3 + uitgezonderd aangelanden en diensten, fietsers en bromfietsers klasse A

8 - Oudeheerweg-Heide/N446 - Oudeheerweg-Ruiter/Hollestraat C43 (20km/u) + A51 + weg in slechte staat - Onverhard gedeelte tussen Abdij en Brug E17 zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 3 : Volgende signalisatie zal verwijderd worden: Verwijderen onderborden +3,50ton uitgezonderd plaatselijk verkeer - Oudeheerweg-Heide/N446 - Oudeheerweg-Ruiter/Hollestraat Art. 4 : artikel 2 en 3 van dit aanvullend verkeersreglement worden van kracht van zodra de signalisatie is geplaatst. Art. 5 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art. 6 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangebracht worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 7 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster en de Deputatie, Dienst Griffie. Art. 8 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 8. Aangevraagde punten 9. Mondelinge vragen Toelichtende nota gemeenteraad dd. 31/03/2015 OPENBARE ZITTING 1.a. Personeel : Principebeslissing voor het invoeren van elektronische maaltijdcheques Overeenkomstig de nieuwe regelgeving, moeten alle werkgevers uiterlijk tegen 1/10/2015 de overstap maken naar elektronische maaltijdcheques. Voor Waasmunster wordt voorgesteld deze overstap nog dit voorjaar te maken. Daarom wordt een principebeslissing gevraagd voor deze overstap aan de gemeenteraad. 1.b. Personeel : Vaststelling aanpassingen RPR, personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Bij gemeenteraadsbesluit dd. 16 september 2014 werd de RPR, de functiebeschrijvingen en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aangepast en dit naar aanleiding van : 1 het Vlaamse Regeerakkoord en het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19/12/2014 m.b.t. regularisatie gesco s 2 het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 02/12/ huidige aanwervingsvoorwaarden/functiebeschrijving milieuambtenaar dringen zich een aantal wijzigingen op aan de RPR, personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden. 2. Brandweer: Vaststelling bijdrage aan de brandweerzone Waasland

9 De gemeentelijke toelage aan de brandweerzone moet expliciet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Conform de goedgekeurde verdeelsleutel bedraagt de toelage euro voor Gemeentelijke schoolgebouwen: Schilderwerken - Goedkeuring In beide gemeentelijke scholen dienen een aantal schilderwerken uitgevoerd te worden. In de gemeenteschool ruiter werd in de vakantieperiode van 2014 reeds een aantal schilderwerken uitgevoerd, nu wordt een tweede fase voorzien van deze schilderwerken. In de gemeenteschool centrum dienen ook een aantal lokalen en gangen dringend geschilderd. Dit dient ook in de vakantieperiode te gebeuren. Het pakket schilderwerken is te groot om dit in eigen beheer in de vankantiemaanden te kunnen uitvoeren. Eerder dit jaar werd de leraarskamer en de techniek klas van school centrum wel in eigen beheer geschilder. 4. Technische dienst : Aankoop nadars en fietsenrekken - Goedkeuring In 2014 werd een aanhangwagen aangekocht voor het vervoeren van een beperkt aantal nadars. Geregeld krijgt de technische dienst voor leveringen van 20 à 30 nadars. De huidige grote nadarwagen daarvoor inzetten is zinloos daarom werd geopteerd om een kleinere aanhangwagen aan te kopen voor een 50-tal nadars. De oude nadarhekken werden eind vorig jaar buitendienst gesteld. Daarom is het aangewezen om een aantal extra nadars aan te kopen zodat de grote wagen steeds volledig geladen is en er bijkomend voor kleinere activiteiten of voor eigen gebruik nog steeds wat nadarhekken ter beschikking zijn. Tevens wordt voorgesteld enkele nadarhekkens aan te kopen die gemakkelijk gebruikt kunnen worden als fietsrek, in de handel zijn er speciale hekkens voor dit doel verkrijgbaar. Geregeld wordt bij activiteiten gevraagd fietsenstalling te voorzien hetgeen tot op heden steeds gebeurd met gewone nadars, de speciale nadars zouden hier dan voor gebruikt kunnen worden waardoor er meer en betere fietsstalling voorzien kan worden. 5. Onderwijs : Goedkeuring verlenging beleidscontract met het interstedelijke Centrum voor leerlingenbegeleiding Een schoolbestuur dient voor elk van zijn scholen die behoren tot het basisonderwijs een beleidscontract of beleidsplan af te sluiten met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen het Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding(iclb) en de school aan wie het CLB haar diensten verleent. 6. Vrije Tijd : Vaststellen tarieven Programmatie GC Hoogendonck seizoen , verkoopsartikelen cultuurdienst en retributies bibliotheek De inkomsten van de voorstellingen voor het gemeenschapscentrum Hoogendonck worden sinds 2014 ingeboekt op het gemeentelijk budget en dus dient de gemeenteraad de tarieven voor deze inkomsten vast te stellen, conform het gemeentedecreet. Ook dienen alle andere retributies en tarieven voor activiteiten van de diensten cultuur en bibliotheek door de gemeenteraad te worden vastgelegd. Tot op heden werden de tarieven voor sommige activiteiten nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. 7. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Oudeheerweg-Heide (deel tussen N446 en E17), en Oudeheerweg-Ruiter (deel tussen E17 en Bouchoutstraat) Voor het weren van het sluipverkeer in de Oudeheerweg-Heide gedeelte tussen N446 en E17 wordt voorgesteld een verbod in beide richtingen in te voeren voor iedere bestuurder, uitgezonderd aangelanden en diensten, fietsers en

10 bromfietsers klasse A. Er wordt voor deze gebruikers voorzien in een snelheidsbeperking van max. 20km/u. 8. Aangevraagde punten 9. Mondelinge vragen

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Notulen Vergadering van 12 maart 2015 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, S. Peremans, M.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie