Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden 2013 01 1"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease 1 Algemeen 1.1 Lease, huur en brandstofovereenkomsten komen uitsluitend tot stand nadat deze door Axus Nederland B.V. handelend onder de naam Volvo Car Lease, Kamer van Koophandel nummer en statutair gevestigd te Hoofddorp hierna te noemen Lessor en door de klant, hierna te noemen Lessee, rechtsgeldig zijn ondertekend en geretourneerd. Na ontvangst van de tot stand gekomen leaseovereenkomst zal tot bestelling van het leaseobject worden overgegaan. 1.2 Lessor stelt het lease of huurobject ter beschikking aan Lessee, terwijl Lessee het lease of huurobject in gebruik neemt gedurende de overeengekomen looptijd. 1.3 Het gebruiksrecht begint bij aflevering en eindigt als de looptijd genoemd in de leaseovereenkomst is verstreken. Wanneer deze contractuele looptijd is verstreken, wordt de lease of huurovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd onder dezelfde condities en voorwaarden dit tot de definitieve beëindiging van de lease of huurovereenkomst door inlevering van het lease of huurobject bij Lessor. 1.4 Lessor is en blijft gedurende de gehele looptijd van de lease of huurovereenkomst juridisch en economisch eigenaar van het lease of huurobject. Het risico voor het lease of huurobject en toebehoren is gedurende de gehele looptijd van de lease of huurovereenkomst voor Lessee. Lessor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het leaseobject. Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken en boetes die tegen Lessor geldend mochten worden gemaakt wegens het overtreden van wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van het leaseobject of huurobject. 1.5 Lessee zal op eerste verzoek van Lessor alle relevante bescheiden en informatie overleggen en inzage verschaffen in de boeken, zodat Lessor in staat wordt gesteld inzicht te krijgen in de financiële gegoedheid van Lessee. Als de financiële gegoedheid van Lessee daar naar het oordeel van Lessor aanleiding toe geeft of wanneer Lessee weigert financiële gegevens af te geven, behoudt Lessor zich het recht voor geen lease of huurovereenkomst aan te gaan. Lessor kan te allen tijde van Lessee een door Lessor te bepalen vorm van zekerheid vorderen tot zekerheid van de verplichtingen uit hoofde van de lease, brandstof of huurovereenkomst van Lessee. 1.6 Lessee mag het lease of huurobject niet vervreemden, verpanden, verhuren of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het lease of huurobject bestemd is, en mag geen handeling verrichten die de belangen van Lessor kan schaden of rechten of verplichtingen uit de lease of huurovereenkomst aan derden overdragen. Elke vorm van schade die hieruit voortvloeit, is te allen tijde voor rekening van Lessee. 2 Aflevering en tenaamstelling 2.1 Vertraging in de aflevering van het leaseobject, om welke reden dan ook, geeft Lessee geen recht op annulering van de leaseovereenkomst, tenzij deze overschrijding veroorzaakt is door grove schuld van Lessor. Lessor is nimmer aansprakelijk voor schade die Lessee zou lijden door vertraging in de aflevering van het leaseobject of annulering van de leaseovereenkomst. 2.2 Lessor is gerechtigd om de leaseovereenkomst te ontbinden zonder dat Lessor gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding als het leaseobject niet meer kan worden afgeleverd door de fabriek, importeur of de dealer of als het leaseobject onherstelbaar wordt beschadigd tussen het moment van bestelling en de aflevering aan Lessee. 2.3 De door de fabrikant en/of importeur aangebrachte technische wijzigingen in de specificaties en catalogusprijzen van het leaseobject kunnen niet leiden tot annulering van de bestelling of het niet aanvaarden van het leaseobject voor aflevering. 2.4 Lessor heeft het recht om gedurende het kalenderjaar eenzijdig een datum vast te stellen waarna Lessor in dat kalenderjaar geen leaseobjecten meer zal afleveren. De betreffende leaseobjecten zullen dan zo spoedig mogelijk in het volgende kalenderjaar worden afgeleverd. 2.5 Bij aflevering van het leaseobject wordt door of namens Lessee een ontvangstbewijs getekend. Door ondertekening van dit ontvangstbewijs wordt bevestigd dat het leaseobject conform de overeengekomen specificaties is afgeleverd in goede staat, inclusief een berijdershandleiding en voorschriften van de fabrikant en/of importeur. 2.6 Na aflevering wordt een bevestiging ingebruikname leaseobject aan Lessee toegezonden met daarin vermeld het kenteken, de specificaties en fiscale gegevens van het leaseobject, de afleveringsdatum (tevens ingangsdatum van de leaseovereenkomst) en de beginkilometerstand. De fiscale waarde is gebaseerd op informatie die Lessor heeft ontvangen van de dealer/importeur. De RDW stelt de definitieve fiscale waarde vast. Lessor kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de gegeven fiscale waardes of het gebruik ervan. 2.7 Het kentekenbewijs deel 1B wordt op naam gesteld van Lessor, tenzij anders wordt overeengekomen. Het overschrijvingsbewijs berust te allen tijde bij Lessor. 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 3.1 De volgende leasecomponenten zijn inbegrepen in de leaseprijs als ze zijn gespecificeerd in de individuele leaseovereenkomst: a. afschrijving en rente; b. administratie en beheerkosten; c. motorrijtuigenbelasting; d. periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen die het gevolg zijn van normale (mechanische) slijtage; e. vervanging van banden; f. WA en cascoschadeverzekering; g. aanvullende verzekering; h. winterbanden; i. noodhulp; j. vervangend vervoer na 24 uur; k. brandstof (voorschot) en een bijbehorende brandstofpas 3.2 Niet inbegrepen in de leaseprijs zijn kosten zoals was en poetsbeurten, stalling, parkeer en tolgelden, boetes, bekeuringen en overtredingen. Deze kosten zijn geheel voor rekening van Lessee. 3.3 Bij een boete, bekeuring of overtreding van enige overheidsinstantie met een zeer korte betalingstermijn en aanmaningen is Lessor gerechtigd deze boete, bekeuring of overtreding te voldoen en met administratiekosten door te belasten aan Lessee. 3.4 Boetes en kosten die verband houden met zelf aangebrachte accessoires of het verwijderen van deze accessoires en kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of van onzorgvuldig gebruik van het leaseobject zijn voor rekening van Lessee. 3.5 Bij een tussentijdse schriftelijke wijziging van de leaseovereenkomst en/of van een of meerdere leasecomponenten heeft Lessor het recht de administratiekosten aan te passen. 3.6 Alle verschuldigde bedragen worden betaald via automatische incasso en Lessee verstrekt Lessor daartoe een machtiging voor automatische incasso, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 3.7 De leaseprijs is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van de betreffende maand. Doorbelasting van kosten die niet inbegrepen zijn in de leaseprijs en die ten laste van Lessee komen, vindt achteraf plaats. De leaseprijs van de leaseovereenkomst blijft verschuldigd tot en met de dag van inname van het leaseobject. 3.8 Bij overschrijding van de betalingstermijnen, stornering van automatische incasso en andere gevallen van betaling na de vervaldag is Lessee over het niet op tijd betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per maand. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volledige maand gerekend. Algemene Voorwaarden

2 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 4.1 Lessor is gerechtigd de leaseprijs overeenkomstig aan te passen: a. als er zich na bestelling maar voor aflevering van het leaseobject wijzigingen hebben voorgedaan in de kostencomponenten waarop de leaseprijs is gebaseerd. De aangepaste leaseprijs zal worden vermeld in de bevestiging ingebruikname leaseobject die Lessee ontvangt na de aflevering van het leaseobject. b. als gedurende de looptijd of bij beëindiging van de leaseovereenkomst blijkt dat er een afwijking is van meer dan 10% (tien procent) tussen het jaarkilometrage dat in de leaseovereenkomst is overeengekomen en het werkelijke gemiddelde kilometrage. In dat geval worden de leasetermijnen met terugwerkende kracht vanaf de datum van ingebruikname van het leaseobject aangepast en verrekend met de eerder in rekening gebrachte bedragen. Tevens is Lessor gerechtigd de looptijd van de leaseovereenkomst aan te passen aan de hand van het werkelijk aantal gereden kilometers. c. bij wijziging van verzekeringspremies en/of overheidsvoorschriften, heffingen of belastingen die van invloed zijn op de leaseprijs en/of restwaarde van het leaseobject. d. als de kosten van onderhoud, reparatie en/ of vervangend vervoer volgens de indexcijfers van het CBS sinds de ingangsdatum van de leaseovereenkomst met meer dan 5% (vijf procent) zijn gestegen (consumentenprijsindexcijfer arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel reparatie en onderhoud, code 07230). De aanpassing wordt berekend over het nog niet verstreken tijdsbestek van de leaseovereenkomst. De prijswijziging gaat in op het moment dat het CBSprijsindexcijfer wordt aangepast. 4.2 De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Wijzigingen in de leaseprijs geven Lessee niet het recht de leaseovereenkomst te ontbinden. 5 Gebruik, onderhoud en reparatie van het leaseobject 5.1 Lessee en de berijder van het leaseobject zijn verplicht het leaseobject verantwoord en deskundig overeenkomstig de aard en (technische) bestemming te gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften, de voorschriften van de fabrikant en/of importeur en de inhoud van de berijdershandleiding. Lessee is niet gerechtigd het object te gebruiken voor snelheids-, behendigheids- of prestatieritten of wedstrijden, het rijden op snelheidscircuits en luchthaventerreinen, vervoer van schadelijke stoffen of explosieven, het geven van rijlessen, taxivervoer, strandritten en het rijden op niet-verharde wegen, tenzij dat op verzoek van Lessee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door Lessor. 5.2 Het leaseobject mag uitsluitend worden gebruikt door een berijder die beschikt over een geldig en voor het betreffende object wettelijk voorgeschreven rijbewijs. 5.3 Lessee en de berijder van het leaseobject dienen ervoor zorg te dragen dat het leaseobject wordt onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant en/of importeur. Onderhoud en reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door een officiële dealer van het merk van het leaseobject. De kosten van onderhoud, reparatie of vervanging van accessoires die niet in opdracht van en voor rekening van Lessor zijn aangebracht, komen voor rekening van Lessee. Alle schade die voortvloeit uit het niet op juiste wijze onderhouden van het leaseobject zijn te allen tijde voor rekening van Lessee. Lessee en de berijder zijn verplicht om Lessor tijdig op de hoogte te brengen van een eventueel mankement aan het leaseobject en stranding door welke oorzaak dan ook. 5.4 De kosten van normale slijtage van de banden zijn inbegrepen in de leaseprijs. De banden moeten worden vervangen als de profielen nog maar 2 millimeter diep zijn (zie echter artikel 6, lid 8) (Ministeriële regeling Regeling voertuigen artikel van 9 februari 2011 is het minimum 1,6 millimeter). Lessor is gerechtigd een ander merk of type banden te monteren dan de banden die worden vervangen. Als banden moeten worden vervangen door overmatige slijtage, onjuiste spanning, onjuist gebruik of onjuist inrijden, komen de kosten daarvan voor rekening van Lessee. 5.5 Lessee en de berijder van het leaseobject zijn verplicht ervoor te zorgen dat alle vloeistofniveaus correct zijn, overeenkomstig de vermelding in de berijdershandleiding en de voorschriften van de fabrikant en/of importeur van het leaseobject. Daarnaast mogen het voor het leaseobject vastgestelde laadvermogen en maximale aanhanggewicht niet worden overschreden. Elke vorm van schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende nakomen van deze verplichtingen komt te allen tijde voor rekening van Lessee. 5.6 Lessee zal ervoor zorgen dat het leaseobject tijdig wordt aangeboden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, zoals de apk-, lpg- en milieukeuring. Elke vorm van schade of van overheidswege opgelegde boetes als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van deze verplichtingen zijn voor rekening van Lessee. 5.7 Het is Lessee zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Lessor niet toegestaan om modificaties aan het leaseobject te (laten) aanbrengen of te laten uitvoeren. Onder modificaties wordt in ieder geval verstaan: het (laten) monteren van een trekhaak, het opvoeren van het motorvermogen en/of het koppel, aanpassing van het motormanagementsysteem door chiptuning, en wijzigingen aan de carrosserie en/ of het interieur die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Elke vorm van schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting is voor rekening van Lessee. 5.8 Kosten die voortvloeien uit het gebruik van verkeerde brandstof komt te allen tijde voor rekening van Lessee. 5.9 Eventuele gebreken aan het leaseobject en storingen of andere oorzaken waardoor Lessee het leaseobject niet kan gebruiken, waaronder overmacht, geven Lessee nooit het recht om betalingen aan Lessor op te schorten, te staken, ontbinding van de leaseovereenkomst te verlangen of op enigerlei wijze aanspraak te maken op schadevergoeding of compensatie van omzetderving Een defect aan de kilometerteller dient binnen 24 uur na het vaststellen van het kilometertellerdefect te worden gemeld aan Lessor en moet zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. In de periode waarin de kilometerteller defect is, wordt het aantal kilometers dat met het leaseobject is gereden naar rato door Lessor vastgesteld op grond van de werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan het defect en bindend geacht voor het vaststellen van de gereden kilometers, behoudens tegenbewijs van Lessee Eventuele reparatiewerkzaamheden in het buitenland dienen door Lessee aldaar te worden betaald. Voor werkzaamheden die meer kosten dan e 135,- (exclusief btw) dient Lessee vooraf toestemming te vragen aan Lessor. De door Lessee gemaakte kosten worden door Lessor vergoed voor zover ze voldoen aan de gebruikelijke Nederlandse maatstaven. Vergoeding geschiedt alleen tegen overlegging van de originele facturen ten name van Lessor en overlegging van de vervangen onderdelen, tenzij in overleg met Lessor anders wordt beslist Lessor is gerechtigd om tot en met het einde van de leaseovereenkomst zo mogelijk een vergelijkbaar vervangend object in te zetten als de reparatie- en onderhoudskosten naar het oordeel van Lessor te veel zijn opgelopen of dreigen op te lopen. 6 Winterbanden Als winterbanden zijn opgenomen in de leaseovereenkomst, geldt het volgende: 6.1 De winterbanden worden geleverd, gemonteerd en periodiek gewisseld bij een door Lessor aan te wijzen leverancier. Ze worden gemonteerd in de maatvoering van de zogeheten eerste montage (montage af fabriek of bij ingebruikname) op de bestaande wielen, met uitzondering van het reservewiel, tenzij met Lessee afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor het monteren van afwijkende bandenmaten is toestemming vooraf vereist en gelden speciale condities en prijzen. 6.2 Wanneer de banden worden gewisseld bij een andere dan de door Lessor aangewezen leverancier zal Lessor alle opslagkosten, extra montagekosten en overige kosten aan Lessee doorbelasten. Algemene Voorwaarden

3 6.3 Per leaseovereenkomst wordt één set winterbanden geleverd, tenzij met Lessor afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een set is gelijk aan het aantal wielen onder het voertuig exclusief reserveband. 6.4 De snelheidsspecificatie van winterbanden kan een categorie lager zijn dan die van zomerbanden. 6.5 Lessee is er verantwoordelijk voor dat de winterbanden tweemaal per jaar worden gewisseld bij de door Lessor aangewezen leverancier: vanaf oktober (van zomer- naar winterbanden) en uiterlijk in maart/april (van winter- naar zomerbanden). De eventuele kosten en schade die voortvloeien uit het niet of niet tijdig wisselen van de banden of het wisselen bij een andere leverancier dan de aangewezen leverancier zijn voor rekening van Lessee. 6.6 Mocht gedurende de werkzaamheden in verband met het wisselen van de banden een vervangend object noodzakelijk zijn, dan worden de kosten van dit vervangende object integraal doorbelast aan Lessee. Vervangende objecten zijn niet voorzien van winterbanden. 6.7 De winter- en zomerbanden die bij de leverancier zijn opgeslagen, blijven eigendom van Lessor. 6.8 In afwijking van artikel 5 lid 4 geldt voor winterbanden een minimale profieldiepte van 4 millimeter. 7 Verzekering 7.1 Tenzij anders overeengekomen is de leaseovereenkomst inclusief verzekering en gelden de onderstaande bepalingen: a. Lessor sluit een WA-, casco- en ongevalleninzittendenverzekering af. b. De condities en bepalingen van de bij artikel 7 lid 1 sub a bedoelde verzekeringen zijn neergelegd in de vigerende Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering. c. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de leaseovereenkomst en zijn afgegeven bij het sluiten van de leaseovereenkomst. d. Door ondertekening van de leaseovereenkomst verklaart Lessee deze voorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en er akkoord mee te zijn. 7.2 Lessee kan de leaseovereenkomst desgewenst gedurende de looptijd omzetten naar een leaseovereenkomst exclusief verzekering. Deze wijziging zal ingaan per 1 januari van een volgend kalenderjaar, mits Lessee de wens tot omzetting minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk per aangetekend schrijven kenbaar maakt aan Lessor. 7.3 Als de leaseovereenkomst exclusief verzekering is, gelden onlosmakelijk de onderstaande bepalingen: a. Lessee neemt de verplichting op zich om het leaseobject gedurende de gehele looptijd van de leaseovereenkomst allrisk te verzekeren en verzekerd te houden. De verzekering dient voldoende dekking te bieden voor elke beschadiging of verlies van het leaseobject met inbegrip van diefstal, verduistering of vermissing, waarbij de WA-aansprakelijkheid een dekking van ten minste e ,- per gebeurtenis biedt en de cascoschade een dekking biedt van het bedrag van de annuïtair berekende boekwaarde van het leaseobject en accessoires zoals overeengekomen in de leaseovereenkomst. b. Lessee dient Lessor te voorzien van een WM1192-verklaring per auto of per juridische eenheid. Lessee dient verder een zogeheten parapludekking overeen te komen met de assuradeur, die waarborgt dat niet-aangemelde objecten toch onder de dekking van de polis vallen. c. Op eerste verzoek van Lessor verstrekt Lessee een kopie van de verzekeringspolis en een bewijs van betaling van de verschuldigde premies aan Lessor. d. Lessee dient Lessor direct te informeren als de dekking om welke reden dan ook komt te vervallen of wordt gewijzigd. e. Bij schade of een reparatie van schade aan het leaseobject waarbij vervangend vervoer wordt ingezet, komen de kosten van vervangend vervoer voor rekening van Lessee. f. Lessee dient iedere schade te vergoeden die om welke reden dan ook niet of niet geheel wordt vergoed door de verzekeraar. Bij total loss van het leaseobject zal Lessee in voorkomende gevallen worden belast voor de annuïtaire boekwaarde van het leaseobject ten tijde van het ongeval, onverlet het in artikel 8 bepaalde over Schade en verlies. g. De uitkering van schadepenningen vindt rechtstreeks plaats aan Lessor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lessee zal de assuradeur daarom bij voorbaat op de hoogte stellen van de cessie die is opgenomen in de genoemde WM1192-verklaring. Als de uitkering de schade van Lessor niet geheel dekt, is Lessee daarvoor aansprakelijk. Lessee zal het ontbrekende bedrag op eerste verzoek aan Lessor voldoen. h. Voorwaarde voor externe verzekering is dat Lessor de volledige schadebehandeling, de aansturing op schadeherstelbedrijven en in aanvulling daarop eventueel ook de premieverrekening verzorgt. 8 Schade en verlies 8.1 Lessee of de berijder dient Lessor van diefstal of enige schade die is toegebracht aan of veroorzaakt met het leaseobject onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en dient dan binnen 48 uur een volledig ingevuld Europees schadeformulier aan Lessor te doen toekomen. 8.2 Lessee zal bij een schadegeval tegenover derden geen uitspraken doen over de oorzaak, aansprakelijkheid en/ of schuld. 8.3 Als er lichamelijk letsel is toegebracht, als er derden bij een schadegeval betrokken zijn en/of als er sprake is van enig strafbaar feit, dan dient een proces-verbaal te worden opgemaakt. Tevens dient proces-verbaal te worden opgemaakt bij diefstal, vandalisme en/of schade die is toegebracht aan het leaseobject door onbekenden. Bij diefstal van het leaseobject dienen binnen 48 uur alle (reserve)sleutels, de kentekenpapieren en onderdelen van audio- en overige apparatuur aan Lessor te worden terugbezorgd. 8.4 Schade en kosten die niet door de verzekeraar worden gedekt (bijvoorbeeld als gevolg van opzet, alcohol of drugsgebruik) komen te allen tijde voor rekening van Lessee. Dit geldt tevens voor het eigenrisicobedrag, tenzij dit verhaald is op de tegenpartij. 8.5 Bij een total loss eindigt de leaseovereenkomst met ingang van de datum dat het leaseobject total loss is verklaard. Bij diefstal eindigt de overeenkomst 30 dagen na de dag waarop de diefstal plaatsvond of het eerste moment waarop de diefstal bekend werd. In deze gevallen is er sprake van een reguliere beëindiging zoals vermeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden en zal de leaseovereenkomst overeenkomstig worden afgewikkeld met uitzondering van artikel 14 lid 6 sub b. 8.6 Onverlet het bovenstaande is Lessor gerechtigd om bij diefstal en als verzekering in de leaseovereenkomst is inbegrepen de leaseovereenkomst voort te zetten met een door Lessor ter beschikking te stellen gelijkwaardig vervangend object. 8.7 Lessee is gehouden alle instructies van Lessor op te volgen in geval van diefstal van of enige vorm van schade aan het leaseobject, zoals instructies over taxatie en schadeherstel. Als de schade op grond van het ontbreken van de vereiste documenten die Lessee en berijder aan Lessor dienen te overhandigen niet op de gebruikelijke wijze kan worden afgewikkeld, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten geheel ten laste van Lessee, met inbegrip van eventuele waardevermindering of vervolgschade. 8.8 Bij diefstal wordt het aantal kilometers dat met het leaseobject is gereden naar rato door Lessor vastgesteld op grond van de werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan de diefstal en bindend geacht voor het vaststellen van de gereden kilometers, behoudens tegenbewijs van Lessee. 9 Noodhulp 9.1 Lessee of de berijder kunnen bij pech aan of een ongeval met het object een beroep doen op de hulpdienst die is vermeld in de bij het leaseobject horende berijdershandleiding. 9.2 De noodhulpdienst is beperkt tot die landen waarvoor het internationale motorrijtuigenverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldt. Als het leaseobject buiten dat dekkingsgebied is gebracht, zijn alle kosten die verband houden met onder meer reparatie, repatriëring en vervangend vervoer voor rekening van Lessee. Algemene Voorwaarden

4 9.3 De via de hulpdienst van Lessor gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en/of tijdelijke vervanging van het object komen voor rekening van Lessee, tenzij deze kosten zijn inbegrepen in de leaseprijs (bij verzekering door Lessor) of worden vergoed door de verzekeraar van Lessee (als Lessee zorg draagt voor verzekering). 9.4 Het object wordt gerepatrieerd als naar het oordeel van Lessor komt vast te staan dat het niet binnen 72 uur na vaststelling van de benodigde reparaties en geschatte reparatietijd kan worden gerepareerd. Voor reparaties die worden uitgevoerd onder fabrieksgarantie kunnen andere voorwaarden gelden. De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op het leaseobject zijn dan leidend. 9.5 Door de berijder in het buitenland gemaakte strikt noodzakelijke extra kosten bijvoorbeeld voor vervoer, overnachting en telefoon worden na voorafgaande goedkeuring van Lessor vergoed tot een maximum van e 500,- tegen overlegging van de originele facturen. 10 Vervangend vervoer 10.1 Wanneer vervangend vervoer is opgenomen in de leaseovereenkomst, zal Lessor bij reparaties of schadeherstel dat niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd het leaseobject in de periode dat het niet ter beschikking van Lessee is (doen) vervangen door een zo mogelijk vergelijkbaar object, tenzij anders overeengekomen in de leaseovereenkomst. Zo mogelijk maakt Lessor hierbij gebruik van de garantieregeling van de fabrikant/importeur. Als vervangend vervoer niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten van het ter beschikking gestelde vervangende object, de haal- en brengkosten en de bijbehorende administratiekosten integraal aan Lessee doorbelast De met het vervangend vervoer gereden kilometers tijdens de dagen waarop het vervangend vervoer beschikbaar is gesteld, worden geacht gereden te zijn met het leaseobject. Bij de beëindiging van de leaseovereenkomst worden de met het vervangend vervoermiddel gereden kilometers opgeteld bij de kilometerstand van het leaseobject. Deze gecorrigeerde kilometerstand is de basis van beëindiging. In de periode dat het vervangend vervoer beschikbaar is, loopt de leaseovereenkomst door en is Lessee verplicht zijn betalingsverplichtingen te blijven voldoen Lessee accepteert bij voorbaat dat het vervangende object wellicht niet is voorzien van dezelfde uitrusting/toebehoren als het leaseobject, dat het mogelijk gebruikmaakt van een andere brandstofsoort en dat eventuele fiscale gevolgen voor Lessee of de berijder van het leaseobject zijn Wanneer het leaseobject na reparatie of schadeherstel weer beschikbaar is voor Lessee, eindigt het recht op vervangend vervoer. Lessee is er dan verantwoordelijk voor dat het vervangende object met een volle tank wordt ingeleverd en bij inlevering meteen wordt afgemeld bij Lessor. Eventuele kosten en schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting zijn voor rekening van Lessee Voor het vervangend vervoer kunnen andere verzekeringscondities gelden. 11 Brandstof 11.1 Lessee kan gebruikmaken van de door Lessor verstrekte brandstofpas na ondertekening van de brandstofovereenkomst of de leaseovereenkomst, mits dit in de overeenkomst is opgenomen. Er wordt een brandstofvoorschot in rekening gebracht dat berekend is op basis van het gemiddelde verbruik van het leaseobject en het overeengekomen aantal kilometers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Per kwartaal of per maand worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met het voorschot Het maandelijkse brandstofvoorschot is vermeld in de lease- of brandstofovereenkomst. Dit voorschot kan door Lessor worden aangepast wanneer de wijzigingen in de brandstofprijzen dusdanig zijn dat ze naar het oordeel van Lessor dienen te worden aangepast Voor het gebruik van de brandstofpas brengt Lessor maandelijks administratiekosten in rekening Lessee is aansprakelijk voor het gebruik van de brandstofpas. Alle aankopen met behulp van de brandstofpas zijn te allen tijde voor rekening en risico van Lessee. Lessee dient Lessor onmiddellijk op de hoogte te stellen bij verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas dan wel beëindiging. Lessor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas. De kosten van schade komen in dit soort gevallen geheel voor rekening van Lessee. Als Lessee de pas niet kan gebruiken of als de pas of onderliggende systemen niet functioneren, kan Lessor daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld Lessor haalt geen buitenlandse btw voor Lessee terug die geheven is over de bedragen waarvoor is getankt in het buitenland Lessee verplicht zich om de brandstofpas te vernietigen bij beëindiging van de lease- of brandstofovereenkomst en bij diefstal of total loss van het object. 12 Aanvulling leaseovereenkomst bestelauto s 12.1 Er bestaat op grond van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het leasen van een bestelauto alleen recht op bpm-teruggave en het verlaagde motorrijtuigenbelastingtarief (mrb) als wordt voldaan aan de volgende eisen: a. Lessee is ondernemer zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, met uitzondering van lid 6. b. De bestelauto wordt meer dan bijkomstig in de onderneming van Lessee gebruikt. c. Lessor is kentekenhouder De hierboven genoemde eisen worden hierna de ondernemersvereisten genoemd Lessee dient aan Lessor een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan de ondernemersvereisten voldaan wordt. Bij een wijziging in deze omstandigheden zal Lessee Lessor daarvan direct in kennis stellen en de verklaring intrekken. Deze verklaring wordt hierna de ondernemersverklaring genoemd Als niet of niet langer aan de ondernemersvereisten wordt voldaan, bestaat er geen recht meer op teruggave van bpm en is terugontvangen bpm alsnog verschuldigd. Bovendien is het verhoogde mrb-tarief van toepassing, hiervoor wordt de leaseprijs aangepast (eventueel met terugwerkende kracht) en moet Lessee de kosten van door Lessor ontvangen boetemaatregelen vergoeden. Hetzelfde geldt als de bestelauto zodanig wordt aangepast dat die niet meer als bestelauto in de zin van de wet te beschouwen is Voor bestelauto s gelden daarom de volgende aanvullende bepalingen: a. Lessee zal telkens bij een nieuwe leaseovereenkomst een ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring aan Lessor verstrekken of de verklaring tekenen die deel uitmaakt van een hoofdovereenkomst tussen Lessor en Lessee. b. Als niet (meer) wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, stelt Lessee Lessor daarvan direct in kennis. c. Als Lessor een naheffing van bpm, mrb of een andere fiscale maatregel of boete wordt opgelegd, zal Lessee op eerste verzoek van Lessor de daarmee gemoeide bedragen aan Lessor voldoen; de vordering is direct opeisbaar. d. Als de hierboven bedoelde naheffingen of maatregelen aan Lessor worden opgelegd, zijn die nadrukkelijk voor rekening en voor risico van Lessee. 13 Huurovereenkomsten 13.1 Lessee heeft de mogelijkheid om huurovereenkomsten af te sluiten. Een huurovereenkomst komt tot stand nadat die door Lessor en Lessee rechtsgeldig is ondertekend en aan Lessor is geretourneerd Alle tarieven van de huurovereenkomst zijn inclusief een WA-, casco- en ongevalleninzittendenverzekering, en 100 km vrij per dag of 3000 km per maand. Als er meer kilometers worden gereden, dan worden deze kilometers aan Lessee doorbelast zoals gespecificeerd op de huurovereenkomst. Voor huurovereenkomsten kunnen afwijkende verzekeringscondities gelden ten opzichte van artikel 7. Algemene Voorwaarden

5 13.3 Het huurobject mag uitsluitend worden gebruikt door een berijder die beschikt over een geldig en voor het betreffende object wettelijk voorgeschreven rijbewijs Als de afgesproken huurtermijn die is vastgelegd in de huurovereenkomst wordt overschreden, wordt er voor iedere dag dat het leaseobject te laat wordt ingeleverd één huurdag extra in rekening gebracht tegen het betreffende dagtarief en wordt de huurovereenkomst verlengd tot en met de dag van daadwerkelijke inlevering en afmelding Als een huurobject wordt afgemeld en het huurobject niet aanwezig is op de afgesproken plaats, wordt voor iedere dag dat het huurobject te laat wordt ingeleverd een huurdag extra in rekening gebracht tegen het betreffende dagtarief Lessee of de berijder dient uiterlijk binnen 24 uur na ontvangstname van het huurobject geconstateerde schade en/of gebreken door te geven aan Lessor Als het huurobject niet wordt opgehaald of ingeleverd bij Lessor of op een door Lessor aangewezen locatie, worden bij Lessee de haal- of brengkosten in rekening gebracht die zijn gespecificeerd in de huurovereenkomst. Daarnaast blijft Lessee verantwoordelijk voor het huurobject tot het moment dat het is ingenomen bij Lessor of op een door Lessor aangewezen locatie Het huurobject dient met een volle tank te worden ingeleverd. Is de tank niet vol, dan worden niet alleen de brandstofkosten bij Lessee in rekening gebracht maar ook de aftankvergoeding die is gespecificeerd in de huurovereenkomst Tijdens het inleveren van het huurobject bij Lessor of op een door Lessor aangewezen plaats dient Lessee of een door Lessee gemachtigde persoon aanwezig te zijn. Tevens dient Lessee het huurobject af te melden en daarbij het kenteken van het huurobject en de locatie, indien deze niet bij Lessor zelf is, (naam, adres, plaats, telefoonnummer) door te geven aan Lessor. De afmelding is pas definitief wanneer Lessee een afmeldnummer ontvangt van Lessor De huurovereenkomst kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer later wordt geannuleerd (binnen 24 uur voor aflevering van het huurobject) heeft Lessor het recht om één huurdag tegen het betreffende dagtarief aan Lessee door te belasten Alle overige bepalingen met uitzondering van artikel 12, 14 lid 6 en artikel 15 van deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor alle huurovereenkomsten. 14 Beëindiging en inname 14.1 Bij reguliere beëindiging van de leaseovereenkomst, op welke wijze dan ook, is Lessee verplicht het leaseobject schadevrij en in goede en gereinigde staat in te leveren bij Lessor of op een door Lessor expliciet aan te wijzen locatie inclusief alle toebehoren en accessoires die deel uitmaakten van de leaseovereenkomst, zoals documenten (kentekenpapieren, service- en onderhoudsboekje, codekaarten van audio, navigatie en startbeveiliging/alarmsystemen), (reserve)sleutels en eventuele lichtmetalen velgen Als een of meer van de bovengemelde zaken ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten doorbelast aan Lessee. Lessor is gerechtigd herstelkosten en/of waardevermindering van het leaseobject aan Lessee door te berekenen die zijn ontstaan door onzorgvuldig beheer van en/of niet of niet-tijdig gemelde schade(s) aan het leaseobject die Lessor constateert na inlevering van het leaseobject Accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseovereenkomst mag Lessee verwijderen voor zover dit geen beschadiging aan of waardeverlies van het leaseobject met zich meebrengt. Reclame, zoals belettering en/of wrapping, wordt op kosten van Lessee verwijderd Bij het inleveren wordt een inleverformulier getekend en wordt de kilometerstand genoteerd. Deze kilometerstand is de basis van de eindafrekening. Het is de verantwoordelijkheid van Lessee om aan Lessor te melden dat de auto is ingeleverd. Inname is alleen mogelijk op een hiervoor ingerichte vestiging van Lessor. Een innamerapport dat op een andere plaats is opgemaakt, wordt als nietig beschouwd. Van deze procedure kan alleen worden afgeweken als Lessee en Lessor dat schriftelijk zijn overeengekomen. Lessee blijft verantwoordelijk voor het voertuig tot het moment van inname De staat waarin het leaseobject verkeert bij de inname door Lessor, wordt vastgelegd in het innamerapport. Dit innamerapport vermeldt de algehele staat van het leaseobject en de kilometerstand. De kilometerstand bij inname is de basis voor beëindiging van de overeenkomst als er geen inleverformulier beschikbaar is gesteld aan Lessor. Het innamerapport dat is opgesteld door of namens Lessor is te allen tijde bindend. Lessee heeft het recht om bij de inname aanwezig te zijn. Lessee kan zich niet beroepen op onbevoegdheid van degene die namens Lessee het innamerapport ondertekent. Bij niet-ondertekening van het innamerapport door of namens Lessee is het door Lessor op te maken innamerapport te allen tijde bindend. Eventuele voor het inleveren van het leaseobject niet-gemelde schades komen geheel voor rekening en risico van Lessee; ze worden vastgelegd in het innamerapport en integraal doorbelast Na inname van het leaseobject en beëindiging van de leaseovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk een eindafrekening opgemaakt. Deze eindafrekening omvat: a. creditering van te veel in rekening gebrachte leasetermijnen; b. aanpassing van de leaseprijs: zoals bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden als de looptijd meer dan één maand korter is dan de contractueel overeengekomen looptijd. Dit ongeacht eventuele kosten van voortijdige beëindiging zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden; zoals bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden, als de kilometerafwijking meer dan 10% (tien procent) is; c. verrekening van meer of minder gereden kilometers als er geen aanpassing van de leaseprijs plaatsvindt conform artikel 14 lid 6 sub b Als er na de eindafrekening nog facturen binnenkomen en/of vorderingen openstaan die rechtstreeks verband houden met de lease-, huur- en/of brandstofovereenkomst (bijvoorbeeld brandstof, nog niet afgewikkelde schades, reparatiefacturen of boetes), dan worden die alsnog bij Lessee in rekening gebracht. 15 Voortijdige beëindiging 15.1 Er is sprake van voortijdige beëindiging als de leaseovereenkomst op verzoek van Lessee of als gevolg van diens nalatigheid bij het nakomen van de contractuele verplichtingen meer dan één kalender maand eerder eindigt dan de expiratiedatum die in de leaseovereenkomst is vastgelegd of een eventuele tussentijds aangepaste datum overeenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden Bij voortijdige beëindiging zal Lessee alle schade en kosten als gevolg daarvan aan Lessor vergoeden. Het bedrag van de schadeloosstelling wordt vastgesteld door Lessor en is gelijk aan het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de door Lessor bepaalde marktwaarde of aan de opbrengst van het leaseobject bij verkoop, te vermeerderen met de gemaakte kosten en winstderving. Lessee blijft bovendien eventuele andere nog openstaande vorderingen aan Lessor verschuldigd. 16 Onmiddellijke beëindiging 16.1 Lessor heeft het recht om de lease-, huur- en/of brandstofovereenkomst zonder verdere ingebrekestelling of opzegging met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen en om het lease- en/of huurobject onmiddellijk in te nemen als: a. Lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn (betalings)verplichtingen tegenover Lessor voldoet; b. Lessee failliet wordt verklaard of als er surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken; c. op Lessee de schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; d. er beslag wordt gelegd op goederen van Lessee en/of op het lease- en/of huurobject; e. er naar het oordeel van Lessor gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Lessee of het leaseobject in gevaar (zullen) komen, bijvoorbeeld door het vervreemden van de aandelen, het bedrijf of de activa van Lessee; f. er geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en/of cascoschade meer kan worden afgesloten; Algemene Voorwaarden

6 g. er buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor het leaseobject zijn gemaakt of gemaakt moeten worden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze door schuld, roekeloos gedrag, onjuist gedrag of opzet van Lessee (of de berijder) zijn ontstaan; h. blijkt dat Lessee te kwader trouw handelt, of bij het aangaan van de leaseovereenkomst foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt of bewust informatie heeft achtergehouden; i. Lessee een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd; j. Lessee Nederland heeft verlaten; k. bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht herhaaldelijk worden overtreden Alle kosten en schade waarmee Lessor wordt geconfronteerd als gevolg van een beëindiging zoals hiervoor bedoeld, komen zonder enig recht op verrekening of matiging voor rekening van Lessee, zoals vermeld in artikel Slotbepalingen 17.1 Op eerste verzoek van Lessor is Lessee verplicht het lease- en/ of huurobject voor bezichtiging en inspectie ter beschikking te stellen aan Lessor opdat Lessor de algehele staat ervan kan bepalen. Dit gebeurt op een door Lessor na overleg met Lessee aan te wijzen locatie. Als Lessor daar op enig moment om verzoekt, moet Lessee ook de actuele kilometerstand doorgeven Lessee heeft geen recht op verrekening van verschuldigde bedragen of opschorting hiervan Als derden rechten ten opzichte van het leaseobject willen doen gelden of maatregelen treffen om het leaseobject uit de macht van Lessee te verkrijgen, is Lessee gehouden er direct blijk van te (doen) geven dat het object eigendom is van Lessor en om Lessor terstond op de hoogte te stellen Lessee vrijwaart Lessor voor alle vorderingen die bij Lessor worden ingediend in verband met de beschikking over of het gebruik van het leaseobject door Lessee Lessor is niet aansprakelijk voor de juistheid van door de betreffende importeurs verstrekte gegevens of afwijkingen daarvan en eventueel daaruit voortvloeiende kosten en schade Alle kosten die worden gemaakt ter bescherming en behoud van rechten en aanspraken van Lessor en de uitoefening daarvan zoals kosten voor het niet of niet tijdig voldoen van enige betalingsverplichting, (buiten)gerechtelijke kosten, kosten van juridische procedures, incasso en sommaties zijn voor rekening van Lessee. Incassokosten bedragen in ieder geval 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, met een minimum van e 250,- exclusief btw per geval Lessor neemt rond de persoonsgegevens die worden verstrekt door Lessee de vertrouwelijkheid in acht die wordt vereist door de Wet bescherming persoonsgegevens. Lessee verleent Lessor toestemming om persoonsgegevens te verwerken, op te nemen in een database en te verwerken voor uitsluitend de uitvoering van de dienstverlening van Lessor. Lessor verplicht zich de persoonsgegevens niet openbaar te maken op een andere wijze dan voor de dienstverlening noodzakelijk is of wordt verplicht van overheidswege Als Lessee een natuurlijk persoon is, gaat Lessee ermee akkoord dat de leaseovereenkomst en het betalingsverloop kunnen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel Het is de actieve verplichting van Lessee om Lessor op de hoogte te brengen van elke wijziging van bedrijfsgegevens, een bedrijfsverhuizing, mutaties van (interne) bevoegdheden, contactpersonen en berijders. Als zich een wijziging voordoet van de bij de Kamer van Koophandel over Lessee bekende gegevens, is Lessee in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden Lessor binnen 48 uur te informeren en een kopie van een gewaarmerkt uittreksel met de verwerkte wijzigingen te verstrekken Lessor is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst over te dragen of te verpanden aan een derde. Lessee verleent bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht of verpanding Zowel Lessor als Lessee is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de zakelijke relatie uitwisselen, zowel tijdens de duur van de afgesloten overeenkomst als na beëindiging ervan Lessor heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen vanwege wijzigingen in bestaande of nieuwe overheidsvoorschriften Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo veel mogelijk benadert Lessor wijst uitdrukkelijk eventueel door Lessee van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand, ook bij een eventuele eerdere verwijzing van Lessee naar dergelijke voorwaarden. Lessee doet dan ook uitdrukkelijk afstand van eventuele eigen voorwaarden Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als Lessor en Lessee die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Op de leaseovereenkomst, de algemene voorwaarden en de Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal beschikbaar. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend. Volvo Car Lease Postbus AS Hoofddorp Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Algemene Voorwaarden

Volvo Car Lease. Inhoud

Volvo Car Lease. Inhoud 2011-1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Private Lease 2014-2 1

Algemene Voorwaarden Private Lease 2014-2 1 Algemene Voorwaarden Private Lease 2014-2 1 Algemeen 1.1 De Private leaseovereenkomst (hierna: "leaseovereenkomst") wordt gesloten tussen Axus Nederland B.V., handelend onder de naam Opel Leasing, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling

ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling Artikel 1 - Algemeen 1.1. Definities a. FIKS Vastgoedstyling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

.TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats klant]

.TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats klant] .TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] De ondergetekenden, Dealer : { Naam} : { Adres} : { Postcode} { Plaats} en Klant: : [Naam klant] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing algemene voorwaarden: (artikel 1) 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leaseconstructie Eindhoven. Deze worden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie