Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun."

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Inleiding p. 2 Standpunt van de Bond p. 3 I ONDERSTEUNING VAN ALLE GEZINNEN p De inkomensgrenzen actualiseren p De gezinsmodulering versterken p Een meer dynamische regelgeving die mee-evolueert met het gezinsleven p Gezinnen die een private woning kopen verdienen evenwaardige overheidssteun p Actualiseren van de voorwaarden inzake ouderdom van een woning p Verlaagde registratie voor een eerste gezinswoning p Verlaagd BTW-tarief voor een eerste gezinswoning p De bouw- en renovatiepremie p De verplichte natuurrampenverzekering p. 14 II ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN IN BEPAALDE GEBIEDEN p De onroerende voorheffing van een woning in de stad p in de Vlaamse Rand rond Brussel p De strijd tegen verkrotting p. 16 Tot slot p. 16 Samenvatting p. 16

2 Inleiding Onder druk van een aantal maatschappelijke en economische omstandigheden is het woonbeleid in Vlaanderen de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De snelle stijging van huur- en bouwgrondprijzen, de verkrotting en leegstand in steden met leegloop en leefbaarheidsproblemen in wijken tot gevolg, een tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, de voorwaarden opgelegd door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, maakten een inventieve aanpak noodzakelijk. Tijdens vorige, maar ook tijdens de huidige regeerperiode zagen nieuwe initiatieven het licht. Met de Vlaamse Wooncode als wettelijke basis kwamen een aantal nieuwe maatregelen, zoals het Besluit ter invoering van de verzekering tegen inkomensverlies, tot stand. Sinds eind januari 1999 kunnen ook in het hele Vlaamse gewest gezinnen met 2 kinderen een voordelige hypothecaire lening bij het Vlaams Woningfonds aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren of om een bezwarende schuld te herfinancieren. Voorheen, kon dat enkel in bepaalde steden en gemeenten in Vlaanderen (sinds juli 96) en in de Vlaamse Rand rond Brussel (sinds begin 98). In de sector van de sociale woningbouw werden, door het nieuwe sociaal huurbesluit, de inkomensgrenzen verhoogd zodat meer gezinnen toegang krijgen tot de sociale woonsector. Bovendien keurde de Vlaamse regering recent nog een bouwpremie goed voor de bouw van een nieuwe woning of de renovatie van een bestaande woning. Dit is evenwel maar een tijdelijke maatregel, die afloopt op oktober De Vlaamse regering heeft ook een principieel akkoord bereikt om vanaf januari 2002 de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed te verlagen tot 10 %. Het tarief voor een bescheiden woning wordt verminderd van 6 % naar 5 %. Een bedrag van wordt vrijgesteld van registratierechten. Bovendien zouden de reeds betaalde registratierechten verworven blijven waardoor men ze kan aftrekken van de registratierechten die men moet betalen bij de aankoop van een nieuw huis. Op federaal vlak was er de uitbreiding van het BTW-tarief van 6 % voor renovatiewerken zodat het reeds van toepassing is voor woningen vanaf 5 jaar oud. Niettegenstaande deze beleidsmaatregelen voor de gerechtigde gezinnen onmiskenbaar een effectieve hulp zijn bij hun streven naar het verwerven van of wonen in een kwaliteitsvolle gezinswoning, is een meer gezinsgerichte aanpak mogelijk en wenselijk. En dit zowel wat de uitgangsvisie van het woonbeleid als de concrete uitvoeringsmaatregelen betreft. Bij analyse van beleidsmaatregelen blijkt nog al te vaak dat inzake huisvesting van gezinnen de economische en budgettaire situatie de eerste motieven zijn om een maatregel in te voeren of af te schaffen, en niet de noden of belangen van de gezinnen die betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol willen wonen. Een voorbeeld hiervan is de plotse afschaffing van de Tegemoetkomingen in de Leninglast. Het wonen van gezinnen is de kern waarrond maatregelen moeten worden opgezet, verbeterd of bestendigd. De Gezinsbond wil samen met de overheid zoeken naar de meest zinvolle ondersteuning van gezinnen en vraagt al sinds geruime tijd een serieuze evaluatie van de huisvestingspremies aan gezinnen. Deze tegemoetkomingen en premies zijn voor gezinnen trouwens nog altijd de hoeksteen en hèt gezicht van overheidssteun wanneer zij denken aan het verwerven of renoveren van een eigen gezinswoning. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

3 Deze evaluatie bleef tot op heden echter uit. In de beleidsbrief van minister Gabriëls, met de beleidsprioriteiten inzake woonbeleid voor , wordt wel een heroriëntering van de premies aan gezinnen aangekondigd. Standpunt van de Bond Uitgangsvisie: De Gezinsbond vindt dat bij het uitwerken van huisvestingsmaatregelen altijd in eerste instantie de gezinnen en hun woonnoden moeten voorop staan. Economische en budgettaire motieven kunnen pas in tweede orde aan bod komen. Zij mogen m.a.w. nooit het eerste uitgangspunt zijn bij het uitwerken van ondersteunende huisvestingsmaatregelen voor gezinnen. Dit geldt niet alleen voor maatregelen met betrekking tot eigendomsverwerving maar evenzeer voor maatregelen met betrekking tot huur. Dit standpunt, en de voorstellen daarin, vertrekken uitdrukkelijk van de woonnoden van gezinnen, van de situaties van gezinnen (hun gezinsinkomen, hun gezinssamenstelling, een zorgsituatie) en vooral ook van de evoluties daarin. De Bond wil komen tot een dynamisch huisvestingsbeleid. Een goede huisvesting is een zaak van alle gezinnen. Het streefdoel van de Gezinsbond is dan ook te komen tot een verbetering van de ondersteuningssystemen voor alle gezinnen, voor gezinnen met kinderen en grote gezinnen via het Vlaams Woningfonds in het bijzonder. Dit moet dan ook voldoende middelen krijgen om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast, en in tweede instantie, moet een positieve discriminatie (dit wil zeggen: extra ondersteuning) mogelijk zijn van bepaalde gezinnen in bepaalde gebieden en dit in functie van de prioriteiten van andere beleidsdomeinen die samenhangen met het woonbeleid, namelijk het stedelijk beleid, het ruimtelijk ordeningsbeleid en het mobiliteitsbeleid. I ONDERSTEUNING VAN ALLE GEZINNEN Alle gezinnen hebben het recht te wonen in een betaalbare, aan de gezinssituatie aangepaste en kwaliteitsvolle woning. Niet alle gezinnen slagen er echter in om dit recht even gemakkelijk te realiseren. Een doelmatig woonbeleid ondersteunt daarom de gezinnen die het moeilijkst hebben het meest. De ondersteuning van gezinnen bij het verwerven of huren van een woning is divers. De rechthebbenden variëren van bijna alle gezinnen tot een zeer beperkte doelgroep. De Gezinsbond is het er mee eens dat, vertrekkend van de schaarste aan overheidsmiddelen, deze middelen prioritair voorbehouden worden aan diegenen die er het meest behoefte aan hebben. Dit echter op voorwaarde dat het woonbeleid zich richt naar een betekenisvol deel van de bevolking en zich niet in de praktijk verengt tot een kansarmoedebeleid. Een te strenge selectiviteit in de doelgroepen van het sociale woonbeleid kan niet voor de Gezinsbond. De bestaande selectiviteit in het woonbeleid, zoals verwoord in de Vlaamse Wooncode en toegepast in de verschillende maatregelen ter ondersteuning van de huisvesting van gezinnen, gaat gepaard met het opleggen van voorwaarden. Het zijn nu precies die selectiviteitsvoorwaarden die volgens de Gezinsbond te weinig rekening houden met en aangepast zijn aan de huidige gezinssituaties (inkomen, samenstelling, zorgbehoeften) en de evoluties daarin. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

4 De Gezinsbond doet dan ook een aantal voorstellen om deze voorwaarden dichter te laten aansluiten bij de realiteit van het dagelijks evoluerende gezinsleven: 1. De inkomensgrenzen actualiseren Bij de verbeterings- en aanpassingspremie Voor het verkrijgen van een verbeterings- of aanpassingspremie geldt een inkomensgrens van ,69 ( BEF). De Gezinsbond vraagt dat deze inkomensgrens zou worden geactualiseerd. Een verhoging van deze inkomensgrens is noodzakelijk indien de overheid van deze premies (wat toch kan worden verondersteld) een efficiënt instrument wil maken om haar doelstellingen waar te maken. Deze doelstellingen zijn: de renovatie van bestaande woningen, en dus het verhogen van de woningkwaliteit aanmoedigen enerzijds (de verbeteringspremie) en anderzijds het ondersteunen van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en fysiek gehandicapten in het raam van een toekomstgericht ouderen- en gehandicaptenbeleid (de aanpassingspremie). Momenteel is het zo dat gezinnen die een gekochte woning willen renoveren hiervoor door de Vlaamse overheid enkel gesteund worden via de renovatiepremie indien deze woning gelegen is in één van de 13 grote steden 1. Dit wil dus zeggen dat slechts een beperkt aantal gezinnen van deze renovatiepremie kan genieten. Bovendien vervalt deze premie na oktober Wanneer een gezin dus, al dan niet na verloop van jaren, zijn woning wil verbeteren omdat de toestand van de woning dit vereist of omwille van een gewijzigde gezinssituatie (geboorte kinderen, inwonen ouders, handicap gezinslid...), dan kan hiervoor vaak enkel een beroep worden gedaan op de verbeterings- of aanpassingspremie. Hiervoor geldt echter de zeer lage inkomensgrens van ,69, waardoor ook hierop weinig gezinnen een beroep kunnen doen. Bovendien kan de verbeteringspremie pas na de uitvoering van de werken aangevraagd worden. Dit houdt in dat een gezin de kosten van de renovatie volledig zelf dient voor te financieren en dit zonder enige garantie dat de premie ook effectief wordt toegekend. Ook de lijst van gesubsidieerde werken dient uitgebreid te worden, bijv. met werken die een energiebesparing mogelijk maken (isolatie, plaatsen dubbel glas, nieuwe verwarmingsinstallatie, ). Bovendien dienen de premiebedragen opgetrokken te worden zodat ze overeenkomen met de actuele prijzen die aannemers aanrekenen. Maar ook de aanpassingspremie schiet haar doel voorbij. Voor ouderen wiens inkomen wel onder het toegelaten maximum ligt, is de premie vaak onbekend, de premiebedragen onvoldoende en de voorwaarden te ingewikkeld om de noodzakelijke aanpassingen aan hun woning te laten doen. Voor jonge zestigplussers die, in het kader van het preventief aanpasbaar bouwen, hun woning willen aanpassen vooraleer er sprake is van verminderde mobiliteit, is de inkomensgrens dan weer veel te laag. Een beleid dat renovatie en het verbeteren van de woonkwaliteit, en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten als belangrijke prioriteit vooropstelt kan er niet omheen dat de huidige ondersteuning van gezinnen veel te 1 Daarnaast geldt voor renovatiewerken aan een woning van meer dan 5 jaar oud nog wel het verlaagde BTW-tarief van 6 %. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

5 selectief en te beperkt is. Het is duidelijk dat de verbeterings- en aanpassingspremie te weinig substantieel is, te ingewikkeld is en te weinig gezinnen bereikt. De Gezinsbond vraagt dan ook dat het systeem van verbeterings- en aanpassingspremies, dat fundamenteel een goed systeem is, zou worden aangepast aan de actuele noden van gezinnen. We pleiten er voor dat naast - het versoepelen en vereenvoudigen van voorwaarden (o.a. het zelf voorfinancieren van de werken zonder garantie op terugbetaling, minimale kosten doen, maximaal bepaald bedrag aan premie ), - het substantieel verhogen van de premiebedragen (aanpassen aan de actuele kostprijs van renovatie) en - het uitbreiden van de lijst van gesubsidieerde werken (onder andere ook isolatiewerken of oplossen vochtproblemen), de toegelaten maximale inkomensgrens gelijk zou worden gesteld met deze van de bouw- of renovatiepremie. Daarnaast moeten de inkomensgrenzen jaarlijks worden geïndexeerd. Bij de huursubsidie en installatiepremie De huursubsidie en de installatiepremie zijn voorbehouden voor mensen met een (zeer) laag inkomen, die verhuizen van een woning met gebreken naar een gezonde woning. Om in aanmerking te komen voor de éénmalige installatiepremie mag het gezamenlijk netto inkomen niet hoger zijn dan ,67 (geïndexeerd bedrag). Voor het verkrijgen van een huursubsidie mag het inkomen niet hoger zijn dan ,68 en dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Hier stelt zich dus ook een probleem dat zeer snel moet worden opgelost. Ook het vaste bedrag van ,68, om in aanmerking te komen voor een huursubsidie zou, analoog met de installatiepremie, jaarlijks moeten worden geïndexeerd. 2 Indien dit niet gebeurt, zullen steeds meer gezinnen, die nochtans volgens de reglementering recht hebben op een huursubsidie, uit de boot vallen en geen tussenkomst meer krijgen in hun huurprijs. Bij de maatregelen ter ondersteuning van eigendomsverwerving Gezinnen die een eigen woning willen bouwen, kopen of renoveren kunnen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, beroep doen op financiële ondersteuning van de overheid. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn 3. Om in aanmerking te kunnen komen voor een bouw- of renovatiepremie bedraagt deze maximale grens voor een gezin (te verhogen met per persoon ten laste). Voor een sociale lening bij het Vlaams Woningfonds, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de erkende kredietvennootschappen of voor de aankoop van een 2 3 Het basisbedrag van de maandelijkse huursubsidie wordt berekend volgens de formule: maandelijkse huurprijs ( ) x ,68 inkomen ( ) ,68 Het maximumbedrag is 123,95 Naast deze financiële steun verleend door de Vlaamse overheid krijgen gezinnen van de federale overheid enige fiscale voordelen die verbonden zijn aan het afsluiten van een hypothecaire lening. Deze fiscale voordelen krijgen alle gezinnen ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

6 sociale koopwoning mag het maximaal toegelaten netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan ,97 (ook te verhogen per kind ten laste). Gezinnen met een netto belastbaar inkomen onder ,97 (ook te verhogen per kind ten laste) komen in aanmerking voor een verzekering tegen inkomensverlies. Indien al deze inkomensgrenzen niet jaarlijks geïndexeerd worden, dan zullen door de evolutie van de werkelijke inkomens jaar na jaar meer gezinnen terug uit de boot vallen. De Gezinsbond meent dan ook dat, vanuit het principe dat de inkomensgrenzen ingeschreven in beleidsmaatregelen gelijke tred moeten houden met de evolutie van de werkelijke inkomens, deze inkomensgrenzen ook jaarlijks geïndexeerd moeten worden, zoals dit reeds reglementair voorzien is en wordt toegepast bij het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Bij sociale huur Voor wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning mag het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag maximaal bedragen voor gehuwden of samenwonenden en voor alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste. De Gezinsbond pleit er voor om ook hier een blijvende jaarlijkse indexatie van de inkomensgrenzen toe te passen. Het verruimen van de doelgroep voor sociale huur mag er niet toe leiden dat gezinnen met lagere inkomens het nog moeilijker krijgen om een sociale woning te huren. Het verhogen van de inkomensgrenzen moet dan ook gepaard gaan met een blijvend doorgedreven verhoging van het aanbod aan sociale woningen. 2. De gezinsmodulering versterken De verhoging van het maximuminkomen met een vast bedrag per persoon ten laste Het maximaal toegelaten gezinsinkomen om in aanmerking te komen voor één van de financiële tussenkomsten van het Vlaamse Gewest mag telkens verhoogd worden met een bepaald bedrag per persoon ten laste. Het betreft 991,57 in de reglementering betreffende de verbeterings- en aanpassingspremie en de huursubsidies, 1.281,61 om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, in de reglementering betreffende de bouw- en renovatiepremie, 2.478,94 bij de reglementering betreffende de verzekering tegen inkomensverlies en 2.578,09 om in aanmerking te komen voor een sociale lening bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaamse Woningfonds. De Gezinsbond vraagt dat het bedrag per persoon ten laste zou worden opgetrokken tot minimaal (niet geïndexeerd) per persoon ten laste, en dit in alle reglementeringen waarbij overheidsondersteuning gegeven wordt voor het wonen van gezinnen. Vanuit het principe dat de ondersteuning van gezinnen jaar na jaar dezelfde kracht moet behouden, vraagt de Gezinsbond ook hier dat dit bedrag per persoon ten laste ook jaarlijks zou worden geïndexeerd. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

7 De Gezinsbond stelt ook vast dat het niet meer aanpassen sinds jaren van de verhoging per persoon ten laste er in de praktijk op neerkomt dat inzake huisvestingsondersteuning steeds minder rekening wordt gehouden met de gezinslast. 4 Het optrekken van de verhoging per persoon ten laste is voor gezinnen met kinderen zeer belangrijk: meer gezinnen met kinderen zullen recht krijgen op de voordelen van de Vlaamse en federale overheid. Bovendien heeft het optrekken van de verhoging per persoon ten laste ook positieve gevolgen op andere vlakken, nl. de reglementeringen inzake huisvestingsondersteuning van provincies en gemeenten zijn in de meeste gevallen afgestemd op deze van het Vlaams Gewest. Een aanpassing van de verhoging per persoon ten laste op het niveau van het Vlaamse Gewest zal ongetwijfeld leiden tot een aanpassing van dit bedrag op de andere beleidsniveaus. De verhoging van de huisvestingstussenkomst met een bedrag per persoon ten laste In het vroegere systeem van huisvestingspremies werd de basispremie verhoogd met 20 % voor de eerste, met 25 % voor de tweede en met 35 % voor elke andere persoon ten laste zonder dat de toegekende verhoging evenwel meer mocht bedragen dan 200 % van het basisbedrag. Een dergelijke verhoging wordt ook toegepast bij de installatiepremie (tot maximum ). De Gezinsbond vraagt dat een zelfde procentuele verhoging per persoon ten laste wordt ingevoerd voor de huursubsidie. 5 Daarnaast pleit de Gezinsbond ervoor dat het supplement per persoon ten laste zou worden toegekend met ingang van de geboorte van een kind. De verhoging van de maximaal toegelaten oppervlakte per persoon ten laste Dat een woning groter moet zijn naarmate er meer gezinsleden in moeten wonen is een algemeen aanvaard principe, ook inzake huisvestingsondersteuning. Bij de invoering van de bouw- en renovatiepremie werd dit principe correct toegepast, nl. de verhoging van het maximale volume met 25 m³ per persoon ten laste. Bovendien mag wie minder dan 10 jaar getrouwd is of wettelijk samenwoont 50 m³ bijtellen. Jonge gezinnen zullen immers in vele gevallen eerst een geschikte woning bouwen of aankopen, vooraleer zij aan gezinsuitbreiding denken. Door een verhoging van het maximaal toegelaten volume toe te staan aan jonge gezinnen krijgen zij de kans toch een voldoende ruime woning te bouwen of aan te kopen voor de nog geplande kinderen. De Gezinsbond blijft het belang van deze modulering naar nieuwe reglementeringen toe beklemtonen. 3. Een meer dynamische regelgeving die mee-evolueert met het gezinsleven Het gezinsleven is geen statisch gegeven. Omwille van bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, zorgsituaties, handicap of echtscheiding kunnen de omstandigheden waarin gezinnen moeten leven, veranderen. Gezinssituaties kunnen dan zo evolueren dat de gezinswoning op een bepaald moment niet meer voldoet aan de specifieke woonbehoeften. De geboorte of adoptie van een kind, het komen inwonen van een bejaarde ouder, een handicap of bedlegerigheid van een gezinslid kan ertoe leiden dat de woning moet worden uitgebreid of binnenin aanpassingswerken moeten worden uitgevoerd. In zulke situaties die vaak gepaard gaan met inkomensverlies, wenden gezinnen zich tot de overheid en verwachten zij 4 5 Zie ook het volgende punt 'De verhoging van de huisvestingstussenkomst met een bedrag per persoon ten laste. Momenteel wordt het basisbedrag van de huursubsidie enkel verhoogd met 20 % voor de eerste persoon en 25 % voor de tweede persoon ten laste. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

8 ondersteuning. Vaak echter worden zij dan geconfronteerd met beperkende bepalingen die maken dat het gezin toch geen gebruik kan maken van premies, goedkope leningen of huisvesting. De Gezinsbond doet een aantal voorstellen om gezinnen hierin tegemoet te komen. Uitgaan van het vermoedelijk inkomen Zoals eerder gesteld geldt voor het verkrijgen van een aanpassingspremie een inkomensgrens van ,69. Het gaat om het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag. In de praktijk betekent dit dat iemand die omwille van ziekte of ongeval een handicap krijgt die een aanpassing van de woning noodzakelijk maakt, vaak geen aanspraak zal kunnen maken op de aanpassingspremie. Er wordt immers gekeken naar het gezinsinkomen van 2 jaar voordien, dus vóór de ziekte of het ongeval, toen er nog een normaal arbeidsinkomen was. Eenzelfde situatie kan zich voordoen voor een gezin dat zijn woning wil aanpassen aan verminderde mobiliteit wegens ouderdom. Wil men gebruik maken van de aanpassingspremie (bedoeld om een woning aan te passen aan de verminderde fysieke mogelijkheden) zal men ofwel 2 jaar moeten wachten, ofwel de aanpassingswerken zelf moeten financieren ondanks het bestaan van de premie, ofwel verhuizen. Naast het verhogen van de toegelaten inkomensgrens vraagt de Gezinsbond dat, naar analogie van wat bestaat bij de toewijzing van sociale huurwoningen en bij de toekenning van studietoelagen, voorzien zou worden in een herziening indien het inkomen om bepaalde redenen is verminderd ten opzichte van 2 jaar voordien. In bepaalde gevallen zou aldus rekening kunnen worden gehouden met het vermoedelijk inkomen van het jaar van de aanvraag zelf (op basis van bv. attesten van RIZIV of Rijksdienst voor Pensioenen). De Gezinsbond vertrekt hierbij van het principe dat in elke reglementering op gerechtvaardigde gronden het vermoedelijk inkomen in aanmerking moet kunnen worden genomen. Eenzelfde probleem stelt zich voor gezinnen die recht hebben op een huursubsidie. Indien men op het moment van de herziening na 3 jaar (inkomen van 2 jaar daarvoor) een te hoog inkomen had (omwille van bijv. tijdelijk werk) komt men niet langer in aanmerking voor huursubsidies (en dit gedurende 10 jaar). Ook hier vraagt de Gezinsbond dat men in voorkomend geval rekening zou moeten houden met het (lagere) inkomen van het jaar van herziening zelf! Afschaffen van de huidige eigendomsbepaling voor ex-partners met kinderen en gezinnen met gehandicapt gezinslid Ook voor gezinnen waarvan de partners uiteengaan stelt zich een probleem. Voor gezinnen waar de scheiding lang aansleept, is de bepaling dat men 2 jaar voor aanvraag geen eigen woning in bezit mag hebben, een serieuze rem om opnieuw een eigen woning te verwerven met overheidsondersteuning. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

9 De Gezinsbond pleit ervoor om voor alleenstaande ouders met kinderlast en een bescheiden inkomen (die dus in aanmerking zouden komen voor huisvestingsondersteuning) de voorwaarde geen eigen woning bezitten 2 jaar voorafgaande aan de aanvraag te vervangen door op het moment van aanvraag voor eigendomsondersteuning mag men geen eigen woning meer bezitten". Eenzelfde probleem stelt zich voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid wiens eigen gezinswoning niet aangepast of aanpasbaar is aan hun specifieke woonbehoeften. Ook deze gezinnen hebben geen recht op ondersteuning wanneer zij verhuizen naar een aangepaste woning, zelfs indien zij onmiddellijk hun woning verkopen. Daarom vraagt de Gezinsbond de eigendomsvoorwaarde voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid (en bescheiden inkomen), die willen verhuizen naar een aangepaste (sociale koop)woning, wordt vervangen door de clausule dat de eigen woning binnen een bepaalde termijn wordt verkocht zodat het effectief om een enige gezinswoning gaat. Inkomensdaling omwille van gezinsuitbreiding of zorgsituaties De overheid voorziet ook een ondersteuning voor gezinnen die geconfronteerd worden met een inkomensdaling. De verzekering tegen inkomensverlies, waarop de Gezinsbond reeds jaren aandrong, zorgt ervoor dat de afbetaling van de hypothecaire lening kan blijven doorgaan ook al daalt het gezinsinkomen omwille van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Omdat de verzekering tegen inkomensverlies er ook is voor gezinnen met een hoger inkomen, nl ,90 voor een koppel, ,22 voor een alleenstaande met een verhoging per kind ten laste van 2.478,94, is deze overheidsmaatregel voor de vele gezinnen die voor geen enkele andere huisvestingsondersteuning in aanmerking komen, een zeer belangrijk vangnet. Er blijft echter het probleem van gezinnen die omwille van gezinsomstandigheden (een zorgsituatie in het gezin, grote kinderlast) geconfronteerd worden met een plotse inkomensdaling. Deze gezinnen zijn niet verzekerd via de verzekering tegen inkomensverlies. De Gezinsbond had dit in zijn standpunt met betrekking tot de verzekering tegen inkomensverlies wel voorgesteld 6. De Gezinsbond blijft benadrukken dat ook in geval van specifieke gezinsomstandigheden die leiden tot inkomensdaling voor gezinnen moet worden voorzien in een vangnet. Gezinnen die geconfronteerd worden met zorg- of opvoedingsarbeid zouden maximaal recht moeten hebben op onderbrekingsmogelijkheden, met een compenserende vergoeding. Het veralgemenen en uitbreiden van deze mogelijkheden is dan ook de aangewezen weg. Indien gezinnen geen enkel recht meer hebben op deze vergoedingen en toch geconfronteerd worden 6 Onvrijwillig werkloos worden of arbeidsongeschikt ingevolge ziekte of (arbeids)ongeval zijn algemeen aanvaarde situaties die leiden tot een tussenkomst van de verzekering tegen inkomensverlies. Bekeken vanuit gezinsstandpunt is het echter ook noodzakelijk dat een inkomensdaling die het gevolg is van een verandering in de gezinssituatie wordt verzekerd (zorgsituatie of grote kinderlast). Bv.: de geboorte van een gehandicapt kind, een zwaar ongeval van een kind, zorgbehoevendheid van een inwonende ouder, de geboorte van een derde of volgend kind zijn allemaal bewijsbare veranderingen in de gezinstoestand die ertoe kunnen leiden dat een partner zijn/haar werk opzegt, en die dus leiden tot een daling van het gezinsinkomen. Een gezin waarin één van beide partners ervoor kiest zijn/haar job op te geven omdat de combinatie gezin-arbeid te moeilijk wordt omwille van bijvoorbeeld de geboorte van een drieling of een derde kind, heeft weliswaar enkel recht op de tussenkomst van de verzekering tegen inkomensverlies indien er geen recht bestaat op een andere vergoeding zoals bijv. wegens loopbaanonderbreking. Uit: Verzekering tegen inkomensverlies. Voorstel van de Gezinsbond, Brussel, april Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

10 met een inkomensdaling omwille van zorg- en opvoedingsarbeid dient de verzekering tegen inkomensverlies in een vangnet te voorzien. Woningaanpassing omwille van gewijzigde gezinsomstandigheden Slechts weinig gezinnen houden bij hun woningkeuze rekening met een situatie van gezinsuitbreiding of grote hulpbehoevendheid die kan optreden. De meeste zorgsituaties hebben een tamelijk plots en onverwacht karakter. Vaak dient vrij snel een nieuwe huisvestingssituatie te worden gecreëerd, die kan gaan van een herschikking van het wooninterieur tot een verbouwing, soms zelfs een verhuis. Dit brengt niet alleen emotionele en psychische problemen met zich mee maar er is eveneens grote behoefte aan praktische informatie en advies, aan deskundige begeleiding en aan financiële ondersteuning. Sinds 1993 bestaat het systeem van aanpassings- en verbeteringspremies om gezinnen financieel te ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingswerken aan hun woning. Zoals gezegd is dit systeem aan evaluatie en aanpassing toe. De Gezinsbond herhaalt dat de inkomensgrens moet worden opgetrokken, de lijst met subsidieerbare werken uitgebreid, de premiebedragen verhoogd en de toekenningsvoorwaarden versoepeld. Zeer belangrijk is dat gezinnen beter geïnformeerd worden over het bestaan van de premies en geholpen worden bij het afhandelen van de formaliteiten. Daarom meent de Gezinsbond dat een één-loket-systeem waar gezinnen voor alle informatie inzake huisvesting terecht zouden kunnen en eventueel doorverwezen worden naar de bevoegde instanties (zoals het Vlaams Woningfonds) een interessante piste is. Voor gezinnen op pensioenleeftijd zou een systeem van aanpassingsleningen moeten kunnen worden uitgewerkt, zodat zij hun (vaak grote) gezinswoningen kunnen aanpassen aan hun verminderde bewegingsmogelijkheden. Momenteel verleent het Vlaams Woningfonds al technisch advies aan gewezen grote gezinnen rond het aanpassen van hun woning. Een systeem van aanpassingsleningen bestaat echter nog niet. Een onvoorziene gezinsuitbreiding, het inwonen van een bejaarde ouder, een plotse handicap of zware ziekte van een gezinslid vereist vaak verbouwingen aan de woning. Voor een dergelijke verbouwing is meestal een bouwvergunning vereist. Een gevolg hiervan is dat na de verbouwing ook het kadastraal inkomen zal worden aangepast (verhoogd) en dat de onroerende voorheffing voor het gezin stijgt. Vooral bij gezinnen met een laag inkomen komt dit onaangenaam aan. De kans is reëel dat zij hierop ofwel financieel niet zijn voorzien, ofwel afzien van de noodzakelijke verbouwing ofwel de verbouwing in het zwart aangaan zonder bouwvergunning (met de nodige risico s van dien) en de premie waar ze recht op hebben niet aanvragen. De Gezinsbond vraagt dat aanpassingswerken die worden uitgevoerd omwille van gezinsuitbreiding of zorgsituaties voortaan geen aanleiding meer zouden geven tot herziening van het kadastraal inkomen. Gezinnen met een laag inkomen die een woning huren die ongezond is of onaangepast is aan de gezinssituatie kunnen in aanmerking komen voor een huursubsidie indien zij verhuizen naar een gezonde of aangepaste huurwoning. Bij de beoordeling of een woning onaangepast is, houdt men echter alleen rekening met de mobiliteit van de aanvrager of zijn partner. Dus een gezin dat onaangepast woont Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem ingediend op 1363 (2017-2018) Nr. 1 8 november 2017 (2017-2018) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING C59 C-BIN8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 17 april 1997 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING Interpellatie van de heer Eddy

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen

Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen 6e Directie Dienst 61 Welzijn Reglement voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13.12.2016 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/101 BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ARCW\EF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAAD ARCW\EF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VOORSTEL VAN DECREET Stuk 435 (1990-1991) - Nr. 1 ARCW\EF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 12 DECEMBER 1990 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren F. Dielens en H. De Loor - houdende toekenning van een

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE

EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE Evaluatie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs van woonbehoeftige huurders. Met deze nota willen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/001 BERAADSLAGING NR 09/001 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN DIMONA-PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS l ALGEMEEN FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE BOUW- OF AANKOOPPREMIE Dossiernummer: Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met het formulier dat betrekking heeft op de specifieke

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Advies 2013/03 datum 13 februari 2013 bestemmeling Vlaams Parlement, Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

Advies 2013/03 datum 13 februari 2013 bestemmeling Vlaams Parlement, Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2013/03 datum 13 februari 2013 bestemmeling Vlaams Parlement, Commissie voor

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie