Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun."

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Inleiding p. 2 Standpunt van de Bond p. 3 I ONDERSTEUNING VAN ALLE GEZINNEN p De inkomensgrenzen actualiseren p De gezinsmodulering versterken p Een meer dynamische regelgeving die mee-evolueert met het gezinsleven p Gezinnen die een private woning kopen verdienen evenwaardige overheidssteun p Actualiseren van de voorwaarden inzake ouderdom van een woning p Verlaagde registratie voor een eerste gezinswoning p Verlaagd BTW-tarief voor een eerste gezinswoning p De bouw- en renovatiepremie p De verplichte natuurrampenverzekering p. 14 II ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN IN BEPAALDE GEBIEDEN p De onroerende voorheffing van een woning in de stad p in de Vlaamse Rand rond Brussel p De strijd tegen verkrotting p. 16 Tot slot p. 16 Samenvatting p. 16

2 Inleiding Onder druk van een aantal maatschappelijke en economische omstandigheden is het woonbeleid in Vlaanderen de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De snelle stijging van huur- en bouwgrondprijzen, de verkrotting en leegstand in steden met leegloop en leefbaarheidsproblemen in wijken tot gevolg, een tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, de voorwaarden opgelegd door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, maakten een inventieve aanpak noodzakelijk. Tijdens vorige, maar ook tijdens de huidige regeerperiode zagen nieuwe initiatieven het licht. Met de Vlaamse Wooncode als wettelijke basis kwamen een aantal nieuwe maatregelen, zoals het Besluit ter invoering van de verzekering tegen inkomensverlies, tot stand. Sinds eind januari 1999 kunnen ook in het hele Vlaamse gewest gezinnen met 2 kinderen een voordelige hypothecaire lening bij het Vlaams Woningfonds aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren of om een bezwarende schuld te herfinancieren. Voorheen, kon dat enkel in bepaalde steden en gemeenten in Vlaanderen (sinds juli 96) en in de Vlaamse Rand rond Brussel (sinds begin 98). In de sector van de sociale woningbouw werden, door het nieuwe sociaal huurbesluit, de inkomensgrenzen verhoogd zodat meer gezinnen toegang krijgen tot de sociale woonsector. Bovendien keurde de Vlaamse regering recent nog een bouwpremie goed voor de bouw van een nieuwe woning of de renovatie van een bestaande woning. Dit is evenwel maar een tijdelijke maatregel, die afloopt op oktober De Vlaamse regering heeft ook een principieel akkoord bereikt om vanaf januari 2002 de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed te verlagen tot 10 %. Het tarief voor een bescheiden woning wordt verminderd van 6 % naar 5 %. Een bedrag van wordt vrijgesteld van registratierechten. Bovendien zouden de reeds betaalde registratierechten verworven blijven waardoor men ze kan aftrekken van de registratierechten die men moet betalen bij de aankoop van een nieuw huis. Op federaal vlak was er de uitbreiding van het BTW-tarief van 6 % voor renovatiewerken zodat het reeds van toepassing is voor woningen vanaf 5 jaar oud. Niettegenstaande deze beleidsmaatregelen voor de gerechtigde gezinnen onmiskenbaar een effectieve hulp zijn bij hun streven naar het verwerven van of wonen in een kwaliteitsvolle gezinswoning, is een meer gezinsgerichte aanpak mogelijk en wenselijk. En dit zowel wat de uitgangsvisie van het woonbeleid als de concrete uitvoeringsmaatregelen betreft. Bij analyse van beleidsmaatregelen blijkt nog al te vaak dat inzake huisvesting van gezinnen de economische en budgettaire situatie de eerste motieven zijn om een maatregel in te voeren of af te schaffen, en niet de noden of belangen van de gezinnen die betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol willen wonen. Een voorbeeld hiervan is de plotse afschaffing van de Tegemoetkomingen in de Leninglast. Het wonen van gezinnen is de kern waarrond maatregelen moeten worden opgezet, verbeterd of bestendigd. De Gezinsbond wil samen met de overheid zoeken naar de meest zinvolle ondersteuning van gezinnen en vraagt al sinds geruime tijd een serieuze evaluatie van de huisvestingspremies aan gezinnen. Deze tegemoetkomingen en premies zijn voor gezinnen trouwens nog altijd de hoeksteen en hèt gezicht van overheidssteun wanneer zij denken aan het verwerven of renoveren van een eigen gezinswoning. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

3 Deze evaluatie bleef tot op heden echter uit. In de beleidsbrief van minister Gabriëls, met de beleidsprioriteiten inzake woonbeleid voor , wordt wel een heroriëntering van de premies aan gezinnen aangekondigd. Standpunt van de Bond Uitgangsvisie: De Gezinsbond vindt dat bij het uitwerken van huisvestingsmaatregelen altijd in eerste instantie de gezinnen en hun woonnoden moeten voorop staan. Economische en budgettaire motieven kunnen pas in tweede orde aan bod komen. Zij mogen m.a.w. nooit het eerste uitgangspunt zijn bij het uitwerken van ondersteunende huisvestingsmaatregelen voor gezinnen. Dit geldt niet alleen voor maatregelen met betrekking tot eigendomsverwerving maar evenzeer voor maatregelen met betrekking tot huur. Dit standpunt, en de voorstellen daarin, vertrekken uitdrukkelijk van de woonnoden van gezinnen, van de situaties van gezinnen (hun gezinsinkomen, hun gezinssamenstelling, een zorgsituatie) en vooral ook van de evoluties daarin. De Bond wil komen tot een dynamisch huisvestingsbeleid. Een goede huisvesting is een zaak van alle gezinnen. Het streefdoel van de Gezinsbond is dan ook te komen tot een verbetering van de ondersteuningssystemen voor alle gezinnen, voor gezinnen met kinderen en grote gezinnen via het Vlaams Woningfonds in het bijzonder. Dit moet dan ook voldoende middelen krijgen om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast, en in tweede instantie, moet een positieve discriminatie (dit wil zeggen: extra ondersteuning) mogelijk zijn van bepaalde gezinnen in bepaalde gebieden en dit in functie van de prioriteiten van andere beleidsdomeinen die samenhangen met het woonbeleid, namelijk het stedelijk beleid, het ruimtelijk ordeningsbeleid en het mobiliteitsbeleid. I ONDERSTEUNING VAN ALLE GEZINNEN Alle gezinnen hebben het recht te wonen in een betaalbare, aan de gezinssituatie aangepaste en kwaliteitsvolle woning. Niet alle gezinnen slagen er echter in om dit recht even gemakkelijk te realiseren. Een doelmatig woonbeleid ondersteunt daarom de gezinnen die het moeilijkst hebben het meest. De ondersteuning van gezinnen bij het verwerven of huren van een woning is divers. De rechthebbenden variëren van bijna alle gezinnen tot een zeer beperkte doelgroep. De Gezinsbond is het er mee eens dat, vertrekkend van de schaarste aan overheidsmiddelen, deze middelen prioritair voorbehouden worden aan diegenen die er het meest behoefte aan hebben. Dit echter op voorwaarde dat het woonbeleid zich richt naar een betekenisvol deel van de bevolking en zich niet in de praktijk verengt tot een kansarmoedebeleid. Een te strenge selectiviteit in de doelgroepen van het sociale woonbeleid kan niet voor de Gezinsbond. De bestaande selectiviteit in het woonbeleid, zoals verwoord in de Vlaamse Wooncode en toegepast in de verschillende maatregelen ter ondersteuning van de huisvesting van gezinnen, gaat gepaard met het opleggen van voorwaarden. Het zijn nu precies die selectiviteitsvoorwaarden die volgens de Gezinsbond te weinig rekening houden met en aangepast zijn aan de huidige gezinssituaties (inkomen, samenstelling, zorgbehoeften) en de evoluties daarin. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

4 De Gezinsbond doet dan ook een aantal voorstellen om deze voorwaarden dichter te laten aansluiten bij de realiteit van het dagelijks evoluerende gezinsleven: 1. De inkomensgrenzen actualiseren Bij de verbeterings- en aanpassingspremie Voor het verkrijgen van een verbeterings- of aanpassingspremie geldt een inkomensgrens van ,69 ( BEF). De Gezinsbond vraagt dat deze inkomensgrens zou worden geactualiseerd. Een verhoging van deze inkomensgrens is noodzakelijk indien de overheid van deze premies (wat toch kan worden verondersteld) een efficiënt instrument wil maken om haar doelstellingen waar te maken. Deze doelstellingen zijn: de renovatie van bestaande woningen, en dus het verhogen van de woningkwaliteit aanmoedigen enerzijds (de verbeteringspremie) en anderzijds het ondersteunen van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en fysiek gehandicapten in het raam van een toekomstgericht ouderen- en gehandicaptenbeleid (de aanpassingspremie). Momenteel is het zo dat gezinnen die een gekochte woning willen renoveren hiervoor door de Vlaamse overheid enkel gesteund worden via de renovatiepremie indien deze woning gelegen is in één van de 13 grote steden 1. Dit wil dus zeggen dat slechts een beperkt aantal gezinnen van deze renovatiepremie kan genieten. Bovendien vervalt deze premie na oktober Wanneer een gezin dus, al dan niet na verloop van jaren, zijn woning wil verbeteren omdat de toestand van de woning dit vereist of omwille van een gewijzigde gezinssituatie (geboorte kinderen, inwonen ouders, handicap gezinslid...), dan kan hiervoor vaak enkel een beroep worden gedaan op de verbeterings- of aanpassingspremie. Hiervoor geldt echter de zeer lage inkomensgrens van ,69, waardoor ook hierop weinig gezinnen een beroep kunnen doen. Bovendien kan de verbeteringspremie pas na de uitvoering van de werken aangevraagd worden. Dit houdt in dat een gezin de kosten van de renovatie volledig zelf dient voor te financieren en dit zonder enige garantie dat de premie ook effectief wordt toegekend. Ook de lijst van gesubsidieerde werken dient uitgebreid te worden, bijv. met werken die een energiebesparing mogelijk maken (isolatie, plaatsen dubbel glas, nieuwe verwarmingsinstallatie, ). Bovendien dienen de premiebedragen opgetrokken te worden zodat ze overeenkomen met de actuele prijzen die aannemers aanrekenen. Maar ook de aanpassingspremie schiet haar doel voorbij. Voor ouderen wiens inkomen wel onder het toegelaten maximum ligt, is de premie vaak onbekend, de premiebedragen onvoldoende en de voorwaarden te ingewikkeld om de noodzakelijke aanpassingen aan hun woning te laten doen. Voor jonge zestigplussers die, in het kader van het preventief aanpasbaar bouwen, hun woning willen aanpassen vooraleer er sprake is van verminderde mobiliteit, is de inkomensgrens dan weer veel te laag. Een beleid dat renovatie en het verbeteren van de woonkwaliteit, en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten als belangrijke prioriteit vooropstelt kan er niet omheen dat de huidige ondersteuning van gezinnen veel te 1 Daarnaast geldt voor renovatiewerken aan een woning van meer dan 5 jaar oud nog wel het verlaagde BTW-tarief van 6 %. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

5 selectief en te beperkt is. Het is duidelijk dat de verbeterings- en aanpassingspremie te weinig substantieel is, te ingewikkeld is en te weinig gezinnen bereikt. De Gezinsbond vraagt dan ook dat het systeem van verbeterings- en aanpassingspremies, dat fundamenteel een goed systeem is, zou worden aangepast aan de actuele noden van gezinnen. We pleiten er voor dat naast - het versoepelen en vereenvoudigen van voorwaarden (o.a. het zelf voorfinancieren van de werken zonder garantie op terugbetaling, minimale kosten doen, maximaal bepaald bedrag aan premie ), - het substantieel verhogen van de premiebedragen (aanpassen aan de actuele kostprijs van renovatie) en - het uitbreiden van de lijst van gesubsidieerde werken (onder andere ook isolatiewerken of oplossen vochtproblemen), de toegelaten maximale inkomensgrens gelijk zou worden gesteld met deze van de bouw- of renovatiepremie. Daarnaast moeten de inkomensgrenzen jaarlijks worden geïndexeerd. Bij de huursubsidie en installatiepremie De huursubsidie en de installatiepremie zijn voorbehouden voor mensen met een (zeer) laag inkomen, die verhuizen van een woning met gebreken naar een gezonde woning. Om in aanmerking te komen voor de éénmalige installatiepremie mag het gezamenlijk netto inkomen niet hoger zijn dan ,67 (geïndexeerd bedrag). Voor het verkrijgen van een huursubsidie mag het inkomen niet hoger zijn dan ,68 en dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Hier stelt zich dus ook een probleem dat zeer snel moet worden opgelost. Ook het vaste bedrag van ,68, om in aanmerking te komen voor een huursubsidie zou, analoog met de installatiepremie, jaarlijks moeten worden geïndexeerd. 2 Indien dit niet gebeurt, zullen steeds meer gezinnen, die nochtans volgens de reglementering recht hebben op een huursubsidie, uit de boot vallen en geen tussenkomst meer krijgen in hun huurprijs. Bij de maatregelen ter ondersteuning van eigendomsverwerving Gezinnen die een eigen woning willen bouwen, kopen of renoveren kunnen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, beroep doen op financiële ondersteuning van de overheid. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn 3. Om in aanmerking te kunnen komen voor een bouw- of renovatiepremie bedraagt deze maximale grens voor een gezin (te verhogen met per persoon ten laste). Voor een sociale lening bij het Vlaams Woningfonds, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de erkende kredietvennootschappen of voor de aankoop van een 2 3 Het basisbedrag van de maandelijkse huursubsidie wordt berekend volgens de formule: maandelijkse huurprijs ( ) x ,68 inkomen ( ) ,68 Het maximumbedrag is 123,95 Naast deze financiële steun verleend door de Vlaamse overheid krijgen gezinnen van de federale overheid enige fiscale voordelen die verbonden zijn aan het afsluiten van een hypothecaire lening. Deze fiscale voordelen krijgen alle gezinnen ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

6 sociale koopwoning mag het maximaal toegelaten netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan ,97 (ook te verhogen per kind ten laste). Gezinnen met een netto belastbaar inkomen onder ,97 (ook te verhogen per kind ten laste) komen in aanmerking voor een verzekering tegen inkomensverlies. Indien al deze inkomensgrenzen niet jaarlijks geïndexeerd worden, dan zullen door de evolutie van de werkelijke inkomens jaar na jaar meer gezinnen terug uit de boot vallen. De Gezinsbond meent dan ook dat, vanuit het principe dat de inkomensgrenzen ingeschreven in beleidsmaatregelen gelijke tred moeten houden met de evolutie van de werkelijke inkomens, deze inkomensgrenzen ook jaarlijks geïndexeerd moeten worden, zoals dit reeds reglementair voorzien is en wordt toegepast bij het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Bij sociale huur Voor wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning mag het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag maximaal bedragen voor gehuwden of samenwonenden en voor alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste. De Gezinsbond pleit er voor om ook hier een blijvende jaarlijkse indexatie van de inkomensgrenzen toe te passen. Het verruimen van de doelgroep voor sociale huur mag er niet toe leiden dat gezinnen met lagere inkomens het nog moeilijker krijgen om een sociale woning te huren. Het verhogen van de inkomensgrenzen moet dan ook gepaard gaan met een blijvend doorgedreven verhoging van het aanbod aan sociale woningen. 2. De gezinsmodulering versterken De verhoging van het maximuminkomen met een vast bedrag per persoon ten laste Het maximaal toegelaten gezinsinkomen om in aanmerking te komen voor één van de financiële tussenkomsten van het Vlaamse Gewest mag telkens verhoogd worden met een bepaald bedrag per persoon ten laste. Het betreft 991,57 in de reglementering betreffende de verbeterings- en aanpassingspremie en de huursubsidies, 1.281,61 om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, in de reglementering betreffende de bouw- en renovatiepremie, 2.478,94 bij de reglementering betreffende de verzekering tegen inkomensverlies en 2.578,09 om in aanmerking te komen voor een sociale lening bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaamse Woningfonds. De Gezinsbond vraagt dat het bedrag per persoon ten laste zou worden opgetrokken tot minimaal (niet geïndexeerd) per persoon ten laste, en dit in alle reglementeringen waarbij overheidsondersteuning gegeven wordt voor het wonen van gezinnen. Vanuit het principe dat de ondersteuning van gezinnen jaar na jaar dezelfde kracht moet behouden, vraagt de Gezinsbond ook hier dat dit bedrag per persoon ten laste ook jaarlijks zou worden geïndexeerd. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

7 De Gezinsbond stelt ook vast dat het niet meer aanpassen sinds jaren van de verhoging per persoon ten laste er in de praktijk op neerkomt dat inzake huisvestingsondersteuning steeds minder rekening wordt gehouden met de gezinslast. 4 Het optrekken van de verhoging per persoon ten laste is voor gezinnen met kinderen zeer belangrijk: meer gezinnen met kinderen zullen recht krijgen op de voordelen van de Vlaamse en federale overheid. Bovendien heeft het optrekken van de verhoging per persoon ten laste ook positieve gevolgen op andere vlakken, nl. de reglementeringen inzake huisvestingsondersteuning van provincies en gemeenten zijn in de meeste gevallen afgestemd op deze van het Vlaams Gewest. Een aanpassing van de verhoging per persoon ten laste op het niveau van het Vlaamse Gewest zal ongetwijfeld leiden tot een aanpassing van dit bedrag op de andere beleidsniveaus. De verhoging van de huisvestingstussenkomst met een bedrag per persoon ten laste In het vroegere systeem van huisvestingspremies werd de basispremie verhoogd met 20 % voor de eerste, met 25 % voor de tweede en met 35 % voor elke andere persoon ten laste zonder dat de toegekende verhoging evenwel meer mocht bedragen dan 200 % van het basisbedrag. Een dergelijke verhoging wordt ook toegepast bij de installatiepremie (tot maximum ). De Gezinsbond vraagt dat een zelfde procentuele verhoging per persoon ten laste wordt ingevoerd voor de huursubsidie. 5 Daarnaast pleit de Gezinsbond ervoor dat het supplement per persoon ten laste zou worden toegekend met ingang van de geboorte van een kind. De verhoging van de maximaal toegelaten oppervlakte per persoon ten laste Dat een woning groter moet zijn naarmate er meer gezinsleden in moeten wonen is een algemeen aanvaard principe, ook inzake huisvestingsondersteuning. Bij de invoering van de bouw- en renovatiepremie werd dit principe correct toegepast, nl. de verhoging van het maximale volume met 25 m³ per persoon ten laste. Bovendien mag wie minder dan 10 jaar getrouwd is of wettelijk samenwoont 50 m³ bijtellen. Jonge gezinnen zullen immers in vele gevallen eerst een geschikte woning bouwen of aankopen, vooraleer zij aan gezinsuitbreiding denken. Door een verhoging van het maximaal toegelaten volume toe te staan aan jonge gezinnen krijgen zij de kans toch een voldoende ruime woning te bouwen of aan te kopen voor de nog geplande kinderen. De Gezinsbond blijft het belang van deze modulering naar nieuwe reglementeringen toe beklemtonen. 3. Een meer dynamische regelgeving die mee-evolueert met het gezinsleven Het gezinsleven is geen statisch gegeven. Omwille van bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, zorgsituaties, handicap of echtscheiding kunnen de omstandigheden waarin gezinnen moeten leven, veranderen. Gezinssituaties kunnen dan zo evolueren dat de gezinswoning op een bepaald moment niet meer voldoet aan de specifieke woonbehoeften. De geboorte of adoptie van een kind, het komen inwonen van een bejaarde ouder, een handicap of bedlegerigheid van een gezinslid kan ertoe leiden dat de woning moet worden uitgebreid of binnenin aanpassingswerken moeten worden uitgevoerd. In zulke situaties die vaak gepaard gaan met inkomensverlies, wenden gezinnen zich tot de overheid en verwachten zij 4 5 Zie ook het volgende punt 'De verhoging van de huisvestingstussenkomst met een bedrag per persoon ten laste. Momenteel wordt het basisbedrag van de huursubsidie enkel verhoogd met 20 % voor de eerste persoon en 25 % voor de tweede persoon ten laste. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

8 ondersteuning. Vaak echter worden zij dan geconfronteerd met beperkende bepalingen die maken dat het gezin toch geen gebruik kan maken van premies, goedkope leningen of huisvesting. De Gezinsbond doet een aantal voorstellen om gezinnen hierin tegemoet te komen. Uitgaan van het vermoedelijk inkomen Zoals eerder gesteld geldt voor het verkrijgen van een aanpassingspremie een inkomensgrens van ,69. Het gaat om het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag. In de praktijk betekent dit dat iemand die omwille van ziekte of ongeval een handicap krijgt die een aanpassing van de woning noodzakelijk maakt, vaak geen aanspraak zal kunnen maken op de aanpassingspremie. Er wordt immers gekeken naar het gezinsinkomen van 2 jaar voordien, dus vóór de ziekte of het ongeval, toen er nog een normaal arbeidsinkomen was. Eenzelfde situatie kan zich voordoen voor een gezin dat zijn woning wil aanpassen aan verminderde mobiliteit wegens ouderdom. Wil men gebruik maken van de aanpassingspremie (bedoeld om een woning aan te passen aan de verminderde fysieke mogelijkheden) zal men ofwel 2 jaar moeten wachten, ofwel de aanpassingswerken zelf moeten financieren ondanks het bestaan van de premie, ofwel verhuizen. Naast het verhogen van de toegelaten inkomensgrens vraagt de Gezinsbond dat, naar analogie van wat bestaat bij de toewijzing van sociale huurwoningen en bij de toekenning van studietoelagen, voorzien zou worden in een herziening indien het inkomen om bepaalde redenen is verminderd ten opzichte van 2 jaar voordien. In bepaalde gevallen zou aldus rekening kunnen worden gehouden met het vermoedelijk inkomen van het jaar van de aanvraag zelf (op basis van bv. attesten van RIZIV of Rijksdienst voor Pensioenen). De Gezinsbond vertrekt hierbij van het principe dat in elke reglementering op gerechtvaardigde gronden het vermoedelijk inkomen in aanmerking moet kunnen worden genomen. Eenzelfde probleem stelt zich voor gezinnen die recht hebben op een huursubsidie. Indien men op het moment van de herziening na 3 jaar (inkomen van 2 jaar daarvoor) een te hoog inkomen had (omwille van bijv. tijdelijk werk) komt men niet langer in aanmerking voor huursubsidies (en dit gedurende 10 jaar). Ook hier vraagt de Gezinsbond dat men in voorkomend geval rekening zou moeten houden met het (lagere) inkomen van het jaar van herziening zelf! Afschaffen van de huidige eigendomsbepaling voor ex-partners met kinderen en gezinnen met gehandicapt gezinslid Ook voor gezinnen waarvan de partners uiteengaan stelt zich een probleem. Voor gezinnen waar de scheiding lang aansleept, is de bepaling dat men 2 jaar voor aanvraag geen eigen woning in bezit mag hebben, een serieuze rem om opnieuw een eigen woning te verwerven met overheidsondersteuning. Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

9 De Gezinsbond pleit ervoor om voor alleenstaande ouders met kinderlast en een bescheiden inkomen (die dus in aanmerking zouden komen voor huisvestingsondersteuning) de voorwaarde geen eigen woning bezitten 2 jaar voorafgaande aan de aanvraag te vervangen door op het moment van aanvraag voor eigendomsondersteuning mag men geen eigen woning meer bezitten". Eenzelfde probleem stelt zich voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid wiens eigen gezinswoning niet aangepast of aanpasbaar is aan hun specifieke woonbehoeften. Ook deze gezinnen hebben geen recht op ondersteuning wanneer zij verhuizen naar een aangepaste woning, zelfs indien zij onmiddellijk hun woning verkopen. Daarom vraagt de Gezinsbond de eigendomsvoorwaarde voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid (en bescheiden inkomen), die willen verhuizen naar een aangepaste (sociale koop)woning, wordt vervangen door de clausule dat de eigen woning binnen een bepaalde termijn wordt verkocht zodat het effectief om een enige gezinswoning gaat. Inkomensdaling omwille van gezinsuitbreiding of zorgsituaties De overheid voorziet ook een ondersteuning voor gezinnen die geconfronteerd worden met een inkomensdaling. De verzekering tegen inkomensverlies, waarop de Gezinsbond reeds jaren aandrong, zorgt ervoor dat de afbetaling van de hypothecaire lening kan blijven doorgaan ook al daalt het gezinsinkomen omwille van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Omdat de verzekering tegen inkomensverlies er ook is voor gezinnen met een hoger inkomen, nl ,90 voor een koppel, ,22 voor een alleenstaande met een verhoging per kind ten laste van 2.478,94, is deze overheidsmaatregel voor de vele gezinnen die voor geen enkele andere huisvestingsondersteuning in aanmerking komen, een zeer belangrijk vangnet. Er blijft echter het probleem van gezinnen die omwille van gezinsomstandigheden (een zorgsituatie in het gezin, grote kinderlast) geconfronteerd worden met een plotse inkomensdaling. Deze gezinnen zijn niet verzekerd via de verzekering tegen inkomensverlies. De Gezinsbond had dit in zijn standpunt met betrekking tot de verzekering tegen inkomensverlies wel voorgesteld 6. De Gezinsbond blijft benadrukken dat ook in geval van specifieke gezinsomstandigheden die leiden tot inkomensdaling voor gezinnen moet worden voorzien in een vangnet. Gezinnen die geconfronteerd worden met zorg- of opvoedingsarbeid zouden maximaal recht moeten hebben op onderbrekingsmogelijkheden, met een compenserende vergoeding. Het veralgemenen en uitbreiden van deze mogelijkheden is dan ook de aangewezen weg. Indien gezinnen geen enkel recht meer hebben op deze vergoedingen en toch geconfronteerd worden 6 Onvrijwillig werkloos worden of arbeidsongeschikt ingevolge ziekte of (arbeids)ongeval zijn algemeen aanvaarde situaties die leiden tot een tussenkomst van de verzekering tegen inkomensverlies. Bekeken vanuit gezinsstandpunt is het echter ook noodzakelijk dat een inkomensdaling die het gevolg is van een verandering in de gezinssituatie wordt verzekerd (zorgsituatie of grote kinderlast). Bv.: de geboorte van een gehandicapt kind, een zwaar ongeval van een kind, zorgbehoevendheid van een inwonende ouder, de geboorte van een derde of volgend kind zijn allemaal bewijsbare veranderingen in de gezinstoestand die ertoe kunnen leiden dat een partner zijn/haar werk opzegt, en die dus leiden tot een daling van het gezinsinkomen. Een gezin waarin één van beide partners ervoor kiest zijn/haar job op te geven omdat de combinatie gezin-arbeid te moeilijk wordt omwille van bijvoorbeeld de geboorte van een drieling of een derde kind, heeft weliswaar enkel recht op de tussenkomst van de verzekering tegen inkomensverlies indien er geen recht bestaat op een andere vergoeding zoals bijv. wegens loopbaanonderbreking. Uit: Verzekering tegen inkomensverlies. Voorstel van de Gezinsbond, Brussel, april Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

10 met een inkomensdaling omwille van zorg- en opvoedingsarbeid dient de verzekering tegen inkomensverlies in een vangnet te voorzien. Woningaanpassing omwille van gewijzigde gezinsomstandigheden Slechts weinig gezinnen houden bij hun woningkeuze rekening met een situatie van gezinsuitbreiding of grote hulpbehoevendheid die kan optreden. De meeste zorgsituaties hebben een tamelijk plots en onverwacht karakter. Vaak dient vrij snel een nieuwe huisvestingssituatie te worden gecreëerd, die kan gaan van een herschikking van het wooninterieur tot een verbouwing, soms zelfs een verhuis. Dit brengt niet alleen emotionele en psychische problemen met zich mee maar er is eveneens grote behoefte aan praktische informatie en advies, aan deskundige begeleiding en aan financiële ondersteuning. Sinds 1993 bestaat het systeem van aanpassings- en verbeteringspremies om gezinnen financieel te ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingswerken aan hun woning. Zoals gezegd is dit systeem aan evaluatie en aanpassing toe. De Gezinsbond herhaalt dat de inkomensgrens moet worden opgetrokken, de lijst met subsidieerbare werken uitgebreid, de premiebedragen verhoogd en de toekenningsvoorwaarden versoepeld. Zeer belangrijk is dat gezinnen beter geïnformeerd worden over het bestaan van de premies en geholpen worden bij het afhandelen van de formaliteiten. Daarom meent de Gezinsbond dat een één-loket-systeem waar gezinnen voor alle informatie inzake huisvesting terecht zouden kunnen en eventueel doorverwezen worden naar de bevoegde instanties (zoals het Vlaams Woningfonds) een interessante piste is. Voor gezinnen op pensioenleeftijd zou een systeem van aanpassingsleningen moeten kunnen worden uitgewerkt, zodat zij hun (vaak grote) gezinswoningen kunnen aanpassen aan hun verminderde bewegingsmogelijkheden. Momenteel verleent het Vlaams Woningfonds al technisch advies aan gewezen grote gezinnen rond het aanpassen van hun woning. Een systeem van aanpassingsleningen bestaat echter nog niet. Een onvoorziene gezinsuitbreiding, het inwonen van een bejaarde ouder, een plotse handicap of zware ziekte van een gezinslid vereist vaak verbouwingen aan de woning. Voor een dergelijke verbouwing is meestal een bouwvergunning vereist. Een gevolg hiervan is dat na de verbouwing ook het kadastraal inkomen zal worden aangepast (verhoogd) en dat de onroerende voorheffing voor het gezin stijgt. Vooral bij gezinnen met een laag inkomen komt dit onaangenaam aan. De kans is reëel dat zij hierop ofwel financieel niet zijn voorzien, ofwel afzien van de noodzakelijke verbouwing ofwel de verbouwing in het zwart aangaan zonder bouwvergunning (met de nodige risico s van dien) en de premie waar ze recht op hebben niet aanvragen. De Gezinsbond vraagt dat aanpassingswerken die worden uitgevoerd omwille van gezinsuitbreiding of zorgsituaties voortaan geen aanleiding meer zouden geven tot herziening van het kadastraal inkomen. Gezinnen met een laag inkomen die een woning huren die ongezond is of onaangepast is aan de gezinssituatie kunnen in aanmerking komen voor een huursubsidie indien zij verhuizen naar een gezonde of aangepaste huurwoning. Bij de beoordeling of een woning onaangepast is, houdt men echter alleen rekening met de mobiliteit van de aanvrager of zijn partner. Dus een gezin dat onaangepast woont Huisvestingsondersteuning - Gezinsbond,

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw

Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Samenvatting In het licht van de slabbakkende conjunctuur in de woningbouw en de forse behoefte aan bijkomende nieuwe woongelegenheden

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning.

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. Deel I. Juridisch luik Frank Pirard Tekst gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie