ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

2 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Balans per 31 december Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over Mutatieoverzicht eigen vermogen 40 Kasstroomoverzicht over het boekjaar Toelichting op de jaarrekening 42 Toelichting bij specifieke posten in de balans 46 Toelichting bij specifieke posten in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 52 Overige toelichtingen 57 Overige gegevens 61 Adressen 65 2

4 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 1) Algemeen 42 2) Waarderingsgrondslagen 42 3) Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans 42 4) Het gebruik van schattingen in de jaarrekening 44 5) Gelieerde partijen 44 6) Grondslagen voor de resultaatbepaling 44 Toelichting bij specifieke posten in de balans 7.1) Beleggingen aandelen ) Liquiditeiten ) Overige vaste activa ) Overige vorderingen ) Eigen vermogen ) Overige schulden ) Intrinsieke waarde per aandeel 51 Toelichting bij specifieke posten in het overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten 8.1) Gesegmenteerde opbrengsten ) Uitgaven en total expense ratio ) Vennootschapsbelasting ) Winst per aandeel 56 9) Belangrijke contracten en gelieerde ondernemingen 57 10) Niet in de balans opgenomen verplichtingen 58 11) Gebruik van financiële instrumenten 58 12) Personeel 60 13) Bestuurders en raad van commissarissen 60 14) Goedkeuring van de jaarrekening 60 3

5 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. belegt in een beperkt aantal Europese vastgoedondernemingen die zijn geselecteerd op basis van uitvoerig onderzoek. Het beleggingsbeleid is gericht op een zo hoog mogelijk dividendrendement. Het thema van het fonds is actief aandeelhouderschap. Dit houdt in dat ActivInvestor Real Estate gebruik maakt van de aandeelhoudersrechten die haar door de wet of bij statuten geboden wordt en de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (ook wel de code Tabaksblat) of een andere gedragscode die in een bepaald land van toepassing is, als richtlijn neemt. Het beleggingsproces van ActivInvestor Real Estate kenmerkt zich vooral door het uitvoerige onderzoek alvorens te beleggen (desk research, gesprekken management en beleggingsanalyse) en de betrokkenheid en opstelling tijdens de beleggingsperiode. Nadat ActivInvestor Real Estate heeft belegd in een vastgoedonderneming zal zij zich opstellen als een actieve aandeelhouder. Zij zal gebruik maken van haar aandeelhoudersrechten; dialoog aangaan met het management en de onderneming blijven monitoren op behaalde resultaten versus aangekondigde prognoses en doelstellingen. Indien nodig zal ActivInvestor Real Estate het bestuur aanspreken op het toepassen en verbeteren van de Corporate Governance. ActivInvestor Real Estate is een open-endbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een onbepaalde looptijd. Het fonds is dagelijks verhandelbaar. ActivInvestor Real Estate opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Een fiscale beleggingsinstelling is voor de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief van 0%, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. ActivInvestor Real Estate is een initiatief van ActivInvestor Management B.V. Aan ActivInvestor Management is op 26 mei 2006 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verleend als beheerder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoonnummer: ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C, 1082 GG Amsterdam Postbus 75322, 1070 AH Amsterdam Telefoon , fax

6 Kerncijfers (bedragen in euro s) Algemeen Intrinsieke waarde Direct beleggingsresultaat Gerealiseerd indirect beleggingsresultaat Ongerealiseerd indirect beleggingsresultaat Opbrengst handelsdagen Uitgaven Nettowinst/(-verlies) Waardeontwikkeling per aandeel Intrinsieke waarde per 1 januari 531,53 643,43 615,50 602, ,68 Intrinsieke waarde per 31 december 544,31 531,53 643,43 615,50 602,01 Dividend per aandeel Uitgekeerd dividend in contanten Ratio s/additionele informatie Rendement* 11,81% -9,62% 12,66% 10,55% -39,61% Expense ratio 2,14% 1,97% 1,90% 1,92% 1,69% Expense ratio (genormaliseerd)** 2,49% 1,97% 2,59% 1,92% 1,69% Omloopsnelheid van de beleggingen*** Aantal uitstaande aandelen per 31 december , Gewogen aantal uitstaande aandelen**** , * De gegeven rendementspercentages zijn inclusief dividend, na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van inkomstenbelasting. ** Bij de expense ratio (genormaliseerd) zijn de kosten voor de prestatievergoeding meegenomen. Alleen in 2010 en 2012 is er een prestatievergoeding uitgekeerd. *** De omloopsnelheid van de beleggingen geeft aan in welke mate er mutaties hebben plaatsgevonden in de beleggingsportefeuille. **** Het gewogen aantal uitstaande aandelen is het rekenkundige gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen per einde maand met ingang van januari. 5

7 Verslag van de directie Belangrijke gebeurtenissen 2012 Directievoering De directie over ActivInvestor Real Estate wordt gevoerd door ActivInvestor Management B.V. Mevrouw J.M. (Marian) Hogeslag en mevrouw J.J.M. (Anka) Reijnen voeren de directie over ActivInvestor Management B.V. Vanaf de introductie in 2005 zijn beide directieleden aandeelhouder in ActivInvestor Real Estate N.V. Ontwikkeling fondsvermogen In het eerste kwartaal van 2012 lieten de aandelenbeurzen een verder opgaande lijn zien na de flinke klap die het eind 2011 te verwerken kreeg. In maart 2012 kwamen er steeds meer verontrustende nieuwsberichten uit Spanje wat een flinke daling van de beurskoersen betekende. De tweede helft van 2012 zorgde, dankzij Mario Draghi, weer voor een positieve stemming, waardoor het jaar alsnog met een (flinke) stijging van de aandelenbeurzen afgesloten werd. Doordat het aantal uitstaande certificaten ActivInvestor Real Estate in 2012 per saldo is afgenomen is het totaal fondsvermogen gedaald, ondanks een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel ActivInvestor Real Estate. De daling van het aantal uitstaande certificaten is uitsluitend het gevolg van de uittreding van twee vermogensbeheerders. Saillant detail is dat juist Europese vastgoedaandelen het beste gepresteerd hebben in Europese portefeuilles in Onderstaande grafieken laten de ontwikkeling in het fondsvermogen en het aantal uitstaande certificaten zien Fondsvermogen 6

8 Op 31 december 2012 bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 544, december Uitstaande certificaten Beleggingen en resultaten Per 31 december 2012 was belegd in vastgoedfondsen. Het directe beleggingsresultaat bedroeg en het indirecte beleggingsresultaat Over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012 bedroeg het totaal netto rendement 11,81%. Intrinsieke waarde per aandeel 1 544,31 Aantal uitstaande aandelen Totale intrinsieke waarde Op 7 november 2012 heeft de directie besloten om, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, een interim dividend 2012 uit te keren ten bedrage van zijnde 25 per aandeel. Tijdens de komende algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld om een bedrag ad 25 per aandeel uit te keren aan de deelnemers, als slotdividend over Hiermee bedraagt het dividendrendement over ,4% op basis van de intrinsieke waarde per 31 december ActivInvestor Real Estate streeft een zo hoog mogelijk dividend na en zal in principe tweemaal per jaar het dividend uitkeren. ActivInvestor Real Estate streeft naar een dividenduitkering van tenminste 5% op het gemiddeld gestorte kapitaal (inclusief agio). In lijn met het beleid zal in principe het directe beleggingsresultaat (ontvangen dividenden en rente) na kosten en het in het boekjaar indirect gerealiseerde beleggingsresultaat (gerealiseerde waardegroei) als dividend worden uitgekeerd. 1 De gegeven waarden zijn voor resultaatbestemming. 7

9 Direct beleggingsresultaat Het grootste deel van de ontvangen dividenden zijn afkomstig van vastgoedondernemingen die een fiscaal transparante structuur kennen. Niet alle landen kennen deze structuur. Nederland, België en Frankrijk zijn vanuit dividendoogpunt daarom extra aantrekkelijk. Sinds kort kennen ook Duitsland en Italië een fiscaal transparante structuur voor vastgoedondernemingen. De invoering van deze structuur gaat veelal gepaard met een toename van het dividend. Totaal ontvangen dividend van in 2012 per land Indirect gerealiseerde beleggingsresultaat ActivInvestor Real Estate geeft tevens de door haar in het boekjaar indirect gerealiseerde beleggingsresultaten (gerealiseerde waardegroei) door aan haar aandeelhouders in de vorm van de dividenduitkeringen. Deze transactiewinsten worden voornamelijk behaald met de volgende soort transacties: aandelen die onderdeel uit maken van de kernportefeuille maar waarbij de omvang van de positie afhankelijk van de beurswaardering varieert. Bij hoge koersen wordt een stuk van de positie verkocht, bij lage koersen gekocht. aandelen die niet tot de kernportefeuille behoren maar waarbij ActivInvestor Real Estate, binnen een betrekkelijk korte termijn, potentieel voor transactiewinst en ziet. In beide gevallen maakt ActivInvestor Real Estate dan gebruik van de kansen die beweeglijke markten bieden. Het directe beleggingsresultaat tezamen met deze behaalde, korte termijn, indirect gerealiseerde transactieresultaten vormen de basis voor het dividend. Gedurende 2012 is aan dividend uitgekeerd. 8

10 Het directe beleggingsresultaat over 2012 bedraagt Voor het verschil zou er derhalve dekking moeten zijn middels bovenomschreven transactieresultaten. Het is echter moeilijk om het indirect gerealiseerde resultaat te splitsen in de bedragen voor de lange termijn kernposities en de korte termijn transacties. De periode waarin een aandeel in bezit is geweest geeft echter wel een indicatie. Het uitgekeerde contante dividend van ActivInvestor Real Estate (in percentage ten opzichte van de intrinsieke waarde) kan door het dividendbeleid als zeer ruim worden omschreven. ActivInvestor Real Estate biedt beleggers de mogelijkheid het contante dividend (geheel of gedeeltelijk) te herbeleggen of te opteren voor (gedeeltelijk) stock dividend. Algemene economische ontwikkelingen Het jaar 2012 stond in het teken van een licht economisch herstel in het voorjaar met een flinke terugval in de loop van het jaar. In het voorjaar van 2012 leek het er nog op dat de economie zich zou herstellen van de dip die het de tweede helft van 2011 te verwerken kreeg. De aanhoudende schuldencrisis en de politieke onrust in veel landen zorgden toch weer voor een flinke terugval. Afspraken rond Griekenland werden uitgesteld en pas op het laatste moment werden besluiten genomen. De afspraken die vervolgens Griekenland zouden moeten redden waren minimaal. Op deze manier werd telkens wel de euro gered, maar voerde de onzekerheid de boventoon en bleef die voeren. Dankzij de schuldencrisis moesten veel landen voor vergaande bezuinigingen kiezen die vervolgens weer voor lagere bestedingen van de overheid, consumenten en bedrijven zorgden. Begin april kwam de Spaanse overheid met de mededeling dat de staatsschuld opliep tot het hoogste punt sinds 1990 en dat ook de werkloosheid weer verder was opgelopen. Dit had invloed op de rente die moest worden betaald op de staatsobligaties wat een treffende graadmeter is voor het vertrouwen van beleggers. De angst die dit meebracht voor niet alleen Spanje maar ook voor Italië, heeft gezorgd voor de nieuwe terugval van de economie in de Europese Unie in het eerste halfjaar. Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft de rust enigszins terug laten keren met zijn uitspraak alles te doen wat nodig is om de eurozone te redden. Om er na een veelbetekenende stilte aan toe te voegen: En geloof me, het zal genoeg zijn. Uiteindelijk werd het nieuwe monetaire wapen 6 september onthuld. Grofweg komt het erop neer dat de ECB klaarstaat om onbeperkt staatsobligaties op te kopen, zodra een land officieel bij de noodfondsen om hulp heeft aangeklopt. De verwachtingen voor de komende jaren zijn gematigd positief. Het einde van 2012 liet alweer een lichte stijging zien en dat lijkt zich in 2013 verder door te gaan zetten. Hoewel de werkloosheid van meer dan 10% in Europa waarschijnlijk nog verder oploopt, zal het gemiddelde Bruto Binnenlands Product (BNP) in de Europese Unie iets stijgen. De begrotingstekorten zullen verder worden teruggedrongen in de meeste landen, met dank aan de vele bezuinigingen die worden doorgevoerd. Alleen zal van een begrotingsevenwicht nog geen sprake zijn. Binnen de Europese Unie zitten grote verschillen tussen de macro-economische cijfers van de verschillende landen. De Zuid-Europese landen zitten in zwaar weer, met een hoge werkloosheid en een oplopende staatsschuld. De meeste Zuid-Europese landen hangen dan ook aan het infuus van Europa en het Internationaal Monetair Fonds. De sterkhouder in Europa is op dit moment Duitsland, dat met een werkloosheid van 5,6% en een groei van het BBP van 0,8% een 9

11 veilige haven is. Toch is ook in Duitsland een kleine terugval waar te nemen, al wordt dit met name toegeschreven aan de economische vertraging op wereldniveau. De terugvallende economie en de onzekere (economische) verwachtingen hebben invloed op het consumentenvertrouwen in de Europese Unie. Het consumentenvertrouwen was in 2009 tot een dieptepunt gezakt maar krabbelde daarna net zo snel weer op. In juli 2011 kreeg het consumentenvertrouwen opnieuw een flinke klap door de nieuwe dip van de economie. Het consumentenvertrouwen leek zich weer te herstellen in 2012 maar viel vanaf april toch weer terug. In de Eurozone (EA) is het consumentenvertrouwen verder gedaald dan in de hele Europese Unie (EU). Dit door de aanhoudende onzekerheid en het trage politieke optreden met betrekking tot de schulden van Griekenland maar ook van andere Zuid-Europese landen. Onderstaande grafiek laat het consumentenvertrouwen van de afgelopen tien jaar zien. Hierin is het percentage consumenten dat optimistisch was verminderd met het percentage dat pessimistisch was. De grafiek laat zien dat de afgelopen tien jaar het consumentenvertrouwen niet erg positief is geweest, maar dat het vanaf 2008 echt pessimistisch werd. Sinds 2010 en tot midden 2011 was het vertrouwen weer iets toegenomen, maar vanaf 2011 zijn de consumenten weer aanzienlijk pessimistischer geworden. De toenemende werkloosheid en forse bezuinigingen eisen hun tol. Naast de schuldencrisis en dientengevolge de fikse bezuinigingen was er ook veel politieke onrust. In veel Europese landen vonden verkiezingen plaats en moest een regering gevormd worden. Ook dit bracht economische onzekerheid met zich mee. Politici hebben niet het vertrouwen kunnen winnen van 10

12 de gemiddelde burger. Tot op zekere hoogte staan ze buiten de realiteit en wordt er niet gekozen voor structurele hervormingen. Soms lijkt het dat macht wordt geambieerd boven landsbelang. Politici hebben moeite hun rug recht te houden en vervallen in symbolische maatregelen. Concluderend kan worden gesteld dat het voorjaar van 2012 in het teken stond van een licht herstel maar dat er door de aanhoudende onzekerheid toch weer een terugval kwam. Vooral in de loop van het jaar heeft de economie nog een paar forse klappen moeten incasseren. Uiteindelijk lijkt het erop dat het voorzichtige herstel van begin 2012 zich toch door gaat zetten, ondanks de economische terugval in de loop van het jaar. Europese Vastgoedmarkt De vastgoedmarkt liet in 2012 een duidelijke tweedeling zien. Aan de ene kant is er een duidelijk onderscheid tussen slecht presterende landen en gezonde landen. In de landen die slecht presteren, en veelal afhankelijk zijn van financiële hulp, zijn de waarderingen van vastgoed sterk afgenomen, ligt de transactiemarkt zo goed als stil en hebben beleggers geen animo meer om zelfs maar te kijken naar vastgoed. Dit geldt met name voor tweedeklas vastgoed, maar ook voor eersteklas vastgoed is geen belangstelling van buitenlanders. Wel koopt af en toe een plaatselijke vermogende familie een eersteklas object. In de landen die worden gezien als de dragers van de Eurozone en andere Europese landen is een verdere schifting te zien tussen eersteklas en tweedeklas vastgoed. In tegenstelling tot eerdere vastgoedcrisissen blijft eersteklas vastgoed (relatief) duur. Aanvangsrendementen liggen op historisch lage niveaus. Dit is onder meer ingegeven door belangstelling uit Azië, maar ook Europese institutionele investeerders zijn actief op deze markt. De gedachte is dat eersteklas vastgoed goed verhuurd zal blijven op nette (soms zelfs stijgende) huurniveaus en de waarde redelijk stabiel blijft. Deze beleggers gaan voor de duurzame kasstroom. Daarentegen is men steeds sceptischer over tweedeklas vastgoed. Dit betreft vooral de kantorenmarkt en winkels. Een aantal steden, zoals Amsterdam en Brussel, heeft te maken met hoge leegstandspercentages in het kantorensegment en dan met name kantoren in de periferie. De gedachte is, en de eerste tekenen uit de markt bevestigen dit, dat voor veel gebouwen de (grond)waarde nog te hoog is. Er wordt actief gekeken naar andere bestemmingen, maar vaak is de locatie te slecht om dit te kunnen realiseren. Ook tweedeklas winkelvastgoed staat inmiddels onder druk. Veel winkeliers zijn niet meer in staat hun hoofd boven water te houden nu er steeds minder wordt besteed door consumenten. Verhuurders wordt steeds vaker het mes op de keel gezet en gevraagd om huurverlagingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is het terugtrekken van banken uit de financieringsmarkt. De banken moeten hun eigen balansen aanzienlijk versterken en houden daarom de hand op de knip. Goede vastgoedondernemingen die laag gefinancierd zijn ondervinden hiervan niet echt problemen. De hoog gefinancierde vastgoedondernemingen wel. Als deze partijen al aan financiering kunnen komen neemt de marge enorm toe. Door het terugtrekken van de banken kijken partijen steeds meer naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Met name het uitgeven van obligaties is erg populair. Deze obligaties vinden onder meer gretig aftrek bij verzekeraars. Onder de nieuwe Solvency II eisen is het aantrekkelijker om vastgoedobligaties te kopen dan belangen in het vermogen van vastgoedondernemingen te nemen. Al bij al een interessante markt die de aankomende jaren ook veel mogelijkheden zal geven. Goed gefinancierde vastgoedondernemingen kunnen hiervan gebruik maken. 11

13 Kantoren Zoals hierboven aangegeven kenmerkt de kantorenmarkt zich door een tweedeling. Naar eersteklas kantoren is relatief veel vraag en worden hoge prijzen geboden. Vooral op de beste locaties in de hoofdsteden, zoals Londen en Parijs, is veel belangstelling voor dit soort kantoren. Duurzaamheid en het voldoen aan hedendaagse vereisten zijn hierbij cruciaal. Het nieuwe werken (flexwerken) vraagt een ander soort kantoor: open en lichte ruimtes en geen vaste werkplek, met directe gevolgen voor de m2 behoefte per werknemer. De verwachting is dat eersteklas kantoren zelfs een stijging van de huur kunnen laten zien als contracten met lange looptijden verlengd moeten worden. In deze kantoren is ook relatief weinig leegstand. Tweedeklas kantoren krijgen het daarentegen steeds moeilijker. Zeker in markten waar sprake is van een overaanbod aan vierkante meters. Herontwikkeling is in een groot aantal gevallen economisch niet haalbaar of wenselijk. Veel van deze kantoren staan op slechte locaties. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is slecht of de kantoren zijn oud. Het feit dat in dergelijke gebieden kantoren lang leegstaan, doet de aantrekkelijkheid van het gebied ook geen goed. Er komt dan ook een verdere druk op de huurniveaus en waardes zullen nog verder dalen. Per kantoor of kantoorgebied moet gekeken worden naar alternatieven. Hiervoor is een consensus van veel partijen nodig, hetgeen het proces stroperig en langdurig maakt. Uiteindelijk moet de rekening betaald worden en de vraag is wie dat gaat doen. Vooral de Nederlandse en Belgische periferie worden gekenmerkt door veel leegstand. In Europa zijn uitsluitend eersteklas kantoren en kantoren net hieronder interessant het aankomende jaar. Winkels In 2012 heeft ook de winkelsector het zwaar gehad. Door de voortdurende crisis is het consumentenvertrouwen in heel Europa gedaald. Door verminderde inkomenszekerheid stellen consumenten vooral grote bestedingen uit. Daarnaast is er een toename van e-commerce. Verschillende producten worden steeds vaker via internet gekocht, zoals boeken, elektronica en kleding. Hierdoor verandert de behoefte aan winkelruimte en dit vraagt soms ook om een andere wijze van winkelinrichting, zoals meer promotieruimte in plaats van opslag. Winkeliers en eigenaren van winkelpanden proberen op deze veranderende omstandigheden in te spelen. Zo wordt door ketens het aantal filialen verminderd en wordt besloten om alleen nog op strategische locaties te gaan zitten. Dit zijn of de beste winkelstraat in grotere, aantrekkelijke steden of winkelcentra met een groot omliggend verzorgingsgebied en hoge bezoekersaantallen. Ook profileren winkeliers, winkelketens maar ook winkelcentra of -gebieden zich meer en meer via digitale media en proberen zo de consument te bereiken. Daarentegen zorgt de toenemende leegstand in tweederangs winkelstraten en winkelcentra voor een vicieuze cirkel. Doordat er minder mensen komen gaat het nog slechter hetgeen weer meer leegstand tot gevolg heeft. ActivInvestor Real Estate heeft vertrouwen dat winkels op de beste winkelstraten en grote winkelcentra het relatief goed zullen blijven doen. Ook zal het kleine buurtcentrum met een hoge verkoop per m2, die uitsluitend eerste levensbehoeften biedt, haar klanten blijven bedienen en het winnen op service en klantvriendelijkheid. Logistiek De logistieke sector is een aparte categorie vastgoed. De logistieke sector heeft ook te lijden onder een slechte economie. Aan de andere kant vraagt de toenemende e-commerce en het just-in-time 12

14 management om state of the art logistieke faciliteiten. Verder onderkennen veel bedrijven hoe belangrijk het is om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Hiermee worden kosten bespaard en daarnaast draagt een efficiënt logistiek proces bij aan energiebesparing. Dit past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen en het grotere milieubewustzijn van bedrijven. De logistieke sector profiteert van deze ontwikkelingen. Door de fluctuaties in de volumes van te distribueren goederen en de veranderde vormen van distributie zijn de eisen van gebruikers aan de logistieke centra zeer verschillend. Veelal wordt door eigenaren een op de gebruiker toegesneden gebouw gerealiseerd. Een grote, flexibel indeelbare ruimte, nabijheid van vervoersaders (snelwegen), energie efficiëntie en hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen (brandblusinstallaties, alarm) zijn de kernwoorden voor de huidige logistieke gebouwen. Doordat de voorzieningen veelal voor de klant op maat gemaakt worden staan hiervoor verhuurders vaak lange termijn huurcontracten tegenover. Er zijn slechts een paar logistieke vastgoedondernemingen genoteerd op de Europese beurzen wat de toegang tot deze categorie vastgoed beperkt. Woningen De Europese woningmarkt laat nog altijd grote regionale verschillen zien. Door de verschillende economische dynamiek in regio s stijgen of dalen de prijzen. Zo zijn appartementen in Parijs nog nooit zo duur geweest als vandaag de dag. Daarentegen dalen de prijzen van woningen in veel andere landen, zoals Nederland. In landen waar een groot aanbod is maar geen vraag, zoals Spanje, laten woningen een sterke daling zien. Ook voor de woningmarkt geldt dat zij te kampen krijgt met veranderingen. De bevolking in Europa is aan het vergrijzen. Dit vraagt een ander type woning. Ook is er een duidelijke trek van het platteland naar de economische gebieden zichtbaar. In een groot aantal landen is dit nog niet in de woningprijzen zichtbaar. Zo zijn huizen in de belangrijkste steden in de Randstad, in vergelijking met andere belangrijke economische gebieden, helemaal niet te duur. Daarentegen worden voor huizen op het platteland prijzen gevraagd die relatief veel te hoog zijn. Elk land kent hierin zijn eigen dynamiek. Ook ondervindt de woningmarkt invloed van de politiek. Regulering van het aanbod, starters- en seniorenwoningen en subsidies (hypotheekrenteaftrek of huursubsidies) zijn hier voorbeelden van. Al bij al is het de vraag of de woningmarkt een aantrekkelijke belegging is op dit moment. Het enige land waar woningen niet enorm zijn gestegen de laatste tien jaar is Duitsland. Hier zijn dan ook veel beleggers actief, maar nu lijkt het erop dat goede locaties in München en Berlijn toch enigszins buiten proportionele prijsstijgingen laten zien. Uiteindelijk blijven woningen relatief laag renderend. En met de gedachte dat in veel landen de prijzen nog verder omlaag kunnen is voorzichtigheid geboden. Ontwikkelingen beleggingsmarkt In 2012 is naar schatting tussen de 100 miljard en 110 miljard aan vastgoed investeringen gedaan in de Europese vastgoedsector. Dit is ongeveer gelijk aan het totaal geïnvesteerd vermogen in 2011 in de sector, zo berekende Jones Lang LaSalle. Huurniveaus en aanvangsrendementen bleven over het algemeen gelijk in deze transacties. De meeste transacties betreffen eersteklas vastgoed. Vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een groot aandeel in het totaal geïnvesteerd vermogen. Ongeveer de helft van de investeringen werd gedaan in het Verenigd Koninkrijk (lees: Londen) en 13

15 Frankrijk (lees: Parijs). Buiten de hoofdmarkten bleef het investeringsvolume laag, in Zuid-Europa was er een daling van circa 66% in totaal geïnvesteerd vermogen ten opzichte van Europese vastgoedaandelen Genoteerde vastgoedaandelen Genoteerde vastgoedondernemingen hebben in 2012 een goed jaar gehad. Over het algemeen zijn de koersen gestegen. Deze koersen zijn vastgelegd in de indexen voor beursgenoteerde vastgoedaandelen zoals de EPRA Europe Total Return index. Deze index steeg tussen ultimo 2011 en ultimo 2012 met 24,1% terwijl de EPRA Euro Zone Total Return index in dezelfde periode met 23,5% is gestegen. Deze mooie rendementen behoeven enige nuancering en kunnen een vertekend beeld geven. Als Unibail- Rodamco het goed doet (+30% in 2012) lijkt het alsof de hele beursgenoteerde vastgoedsector het goed doet, omdat Unibail-Rodamco zo zwaar in de index weegt (33,7% in de EPRA Euro Zone Total Return index). Hoewel beide indexen flink stegen waren de koersontwikkelingen in 2012 weer beweeglijk. Koersschommelingen die voornamelijk veroorzaakt werden door onzekerheid binnen de financiële markten. Door de beursnotering zijn vastgoedbedrijven blootgesteld aan de grimmigheid van de beurs. Ook in 2012 werd dit weer duidelijk. Begin 2012 was er een flinke stijging in de koersen maar die zetten een stap terug rond april door aanhoudende onzekerheid van de schuldencrisis. In de tweede helft van 2012 trokken de beurzen weer aan, vooral na de woorden van Mario Draghi in juli Beursgenoteerde vastgoedondernemingen hebben qua rendement onderling grote verschillen laten zien. Ook per land waren grote verschillen waar te nemen in resultaten. Zo deden de Nederlandse beursgenoteerde vastgoedondernemingen, zoals NSI en VastNed Retail, het relatief slecht. Daarentegen lieten de Duitse woningspelers een grote stijging zien van meer dan 50%. Het Verenigd Koninkrijk deed het beter dan de meeste landen uit de eurozone omdat dit land als aantrekkelijker wordt gezien door grote niet-europese professionele beleggers. De beste vastgoedondernemingen hebben een grote aantrekkingskracht op beleggers en worden als veilig gezien. Het rendement op deze beleggingen ligt beduidend hoger dan op een spaarrekening of staatsobligaties van noordelijke Europese landen. Andere vastgoedondernemingen lijden wel degelijk onder de crisis, zoals NSI met een negatief rendement van -/- 36% in De beste vastgoedondernemingen zijn naar de mening van ActivInvestor Real Estate fair geprijsd. Voor sommige vastgoedondernemingen wordt een forse premie ten opzichte van de intrinsieke waarde betaald. Andere vastgoedondernemingen daarentegen noteren naar de mening van ActivInvestor Real Estate nog met een te grote discount. Veel van deze vastgoedondernemingen zijn behoudend gefinancierd, zijn actief met de portefeuille bezig en keren aantrekkelijke dividenden uit. Ook zijn de kleinere vastgoedondernemingen relatief achtergebleven. Veel beleggers zijn voor optimale liquiditeit gegaan. Een aantal van deze spelers zal naar de verwachting van ActivInvestor Real Estate een beter resultaat laten zien dan de grotere liquide vastgoedondernemingen die al met een premie noteren. Een groot voordeel van beursgenoteerde vastgoedondernemingen is dat ze toegang hebben tot de kapitaalmarkt en ze liquiditeit bieden aan hun beleggers. De pijn zit vooral bij niet-genoteerde vastgoedfondsen, CV s en maatschappen. Deze partijen hebben geen toegang tot de kapitaalmarkt en dus nieuw kapitaal. Veelal beleggen ze in tweedeklas vastgoed en zijn ze hoog gefinancierd. De aankomende jaren blijft de verwachting dat zich vooral hier de verliezers bevinden. De beursgenoteerde 14

16 vastgoedondernemingen kunnen hier juist van profiteren. Aan de andere kant is de verwachting dat de koersen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen beweeglijk zullen blijven. Aan de waan van de dag kunnen zij zich niet onttrekken en gezien de afhankelijkheid van vreemd vermogen bewegen zij mee met de ontwikkelingen op de financiële markten. Niet-genoteerde vastgoedaandelen ActivInvestor Real Estate kan ook beleggen in niet-genoteerde vastgoedaandelen. Thans is er één belegging in een niet-genoteerd vastgoedfonds, het Endurance Commercial Fund. Niet-genoteerde vastgoedfondsen hebben niet te maken met een dagelijkse koersvorming. Hierdoor zijn deze fondsen minder beweeglijk dan de genoteerde vastgoedfondsen. Het onroerend goed in deze fondsen wordt minimaal een keer per jaar getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De waardering van nietgenoteerde vastgoedondernemingen loopt traditioneel achter op de waardeontwikkeling van beursgenoteerde vastgoedaandelen. De waardering van een pand zegt niet alles over de uiteindelijke verkoopprijs. Zeker in deze onzekere markten is het niet altijd eenvoudig om tot een waardering te komen. In een goed functionerende markt komen prijzen tot stand op basis van vraag en aanbod tussen welwillende kopers en verkopers. Echter in een aantal landen is hiervan vandaag de dag geen sprake. Het Endurance Commercial Fund laat een lichte daling van de waarderingen zien in De looptijd van het Endurance Commercial Fund is met één jaar verlengd tot ultimo september Twee panden zijn in 2012 verkocht en het Endurance Commercial Fund is druk bezig de overige panden ook zo snel mogelijk te verkopen. Voor een aantal panden lopen onderhandelingen. Beleggingsbeleid en doelstelling Algemeen ActivInvestor Real Estate belegt in een beperkt aantal Europese vastgoedondernemingen. Het beleggingsbeleid is gericht op een zo hoog mogelijk dividendrendement. ActivInvestor Real Estate gaat dan ook voor de slogan: de zekerheid van dividend. Hieronder is een overzicht opgenomen met de dividendbetalingen vanaf Dividend informatie Uitgekeerd dividend ( ) jaar koers 1 jan dividend in % ,90 72,70 7,01% ,05 95,00 7,03% ,68 50,00 4,63% ,01 50,00 8,31% ,50 50,00 8,12% ,43 50,00 7,77% ,53 50,00 9,41% Totaal uitbetaald: 417,70 15

17 Het beleid van ActivInvestor Real Estate is actief aandeelhouderschap. Het beleggingsproces van de vennootschap kenmerkt zich met name door de mate van onderzoek alvorens te beleggen en de betrokkenheid/opstelling tijdens de beleggingsperiode. ActivInvestor Real Estate heeft een langere termijn beleggingshorizon met als doel een optimaal rendement op haar beleggingen te kunnen behalen. De beleggingsdoelstelling van ActivInvestor Real Estate is het op langere termijn behalen van een jaarlijks gemiddeld beleggingsrendement voor haar deelnemers van 8%-10%, waarbij ten minste 5% op het gestorte kapitaal (inclusief agio) als dividend wordt uitgekeerd. ActivInvestor Real Estate kan beleggen in vastgoedondernemingen waar reeds andere beleggingsfondsen beheerd door ActivInvestor Management een belang in hebben genomen of zullen nemen. Beleggingsbeleid in meer detail ActivInvestor Real Estate is een actieve belegger. Dit houdt onder meer in dat geen bepaalde index wordt gevolgd (de zogenoemde index-trackers). ActivInvestor Real Estate is daarentegen zeer selectief, wat zich vertaalt in een 15- tot 20-tal kernbeleggingen. Om tot een selectie te kunnen komen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd en worden een aantal strategieën uitgevoerd. De belangrijkste uitgangspunten voor de selectie van vastgoedondernemingen zijn de volgende. Een heldere strategie en doelstellingen. De laatste jaren hebben nogmaals laten zien dat vastgoedondernemingen met een heldere strategie en doelstellingen betere resultaten laten zien dan vastgoedondernemingen met een minder duidelijke strategie. Het alles willen doen komt de resultaten veelal niet ten goede. Vastgoedondernemingen met een duidelijke focus hebben de afgelopen vijf jaar de beste resultaten laten zien. Kwaliteit management. ActivInvestor Real Estate belegt niet direct in stenen maar indirect. Hierdoor is de kwaliteit van het management zeer belangrijk. Stenen kunnen zichzelf niet verhuren en onderhouden! Goed management maakt het verschil. Zeker de vastgoedwereld kent gelukzoekers die snel rijk willen worden. Het is dan ook zaak om te beleggen in vastgoedondernemingen met een goed management. Een management met een bewezen staat van dienst en die een eenduidige koers blijft varen en hun oren niet teveel laten hangen naar bijvoorbeeld de financiële wereld. Ook hier heeft de kredietcrisis het kaf van het koren gescheiden. Corporate Governance. Volgens ActivInvestor Real Estate zijn de vier principes van goed ondernemingsbestuur: redelijkheid, transparantie, het afleggen van rekenschap en verantwoordelijkheid. ActivInvestor Real Estate is van mening dat zij de belangen van haar beleggers dient te vertegenwoordigen. Daarom wordt gebruik gemaakt van de aandeelhoudersrechten die ActivInvestor Real Estate door de wet of bij de statuten van een vastgoedonderneming geboden wordt. ActivInvestor Real Estate zal dan ook gebruik maken van haar stemrecht en indien zij dat 16

18 nodig acht een dialoog aangaan met het management. Monitoring tijdens de beleggingsperiode ziet ActivInvestor Real Estate als één van haar belangrijkste taken. Goede spreiding door een optimale mix van landen, categorieën en ondernemingen in de portefeuille. ActivInvestor Real Estate kent een vrij beleggingsbeleid. Dit houdt in dat er geen voorschriften bestaan voor de spreiding over landen en categorieën vastgoed. ActivInvestor Real Estate belegt dan ook in Europese vastgoedondernemingen volgens een top-down benadering. Doorlopend wordt gekeken naar de macro-economische omstandigheden en vooruitzichten van een land. Zo heeft ActivInvestor Real Estate al jaren geen positie in Spanje. Dit geldt ook voor de categorieën vastgoed. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen en vooruitzichten wordt de verdeling over de verschillende categorieën aangepast. Zo is op bepaalde momenten een overweging in de kantorenmarkt interessanter dan bijvoorbeeld in de winkelmarkt. Transparante financieringsstructuur. ActivInvestor Real Estate belegt voornamelijk in vastgoedondernemingen met een gematigde financiering. Intern onderzoek heeft aangetoond dat vastgoedondernemingen die tussen de 40% - 55% zijn gefinancierd de beste resultaten laten zien op de lange termijn. Daarnaast is het van belang dat de financieringsstructuur evenwichtig is en de risico s duidelijk zijn weergegeven. Hierbij valt te denken aan gemaakte afspraken met de banken ( bankconvenanten ) zoals de financiering als percentage van de waarde ( loan-to-value ) en hoe vaak de rente minimaal betaald moet kunnen worden uit de huurstromen ( Interest Coverage Ratio ). Beleggingsstrategieën Kernportefeuille De kernportefeuille wordt samengesteld uit een 15- tot 20-tal vastgoedondernemingen. De beleggingshorizon is minimaal drie jaar. In de kernportefeuille wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten beleggingen: 1. Liquide vastgoedondernemingen met een goed dividendrendement. Dit zijn veelal vastgoedondernemingen met een duidelijke strategie, een gematigde financieringsgraad en in principe uitsluitend beleggingspanden die een goede kasstroom opleveren. De liquiditeit van de vastgoedondernemingen is belangrijk om in de dagelijkse verhandelbaarheid van ActivInvestor Real Estate te kunnen voorzien. Daarnaast bieden deze vastgoedondernemingen ActivInvestor Real Estate de mogelijkheid in te spelen op de beweeglijkheid van de markt. ActivInvestor Real Estate houdt een ondergrens aan per positie van deze beleggingen van circa Op het moment dat ActivInvestor Real Estate het aandeel ondergewaardeerd vindt zal de positie verhoogd worden tot maximaal 1,5-2 miljoen. Op het moment dat het aandeel te duur wordt gevonden zal een gedeelte van de positie worden verkocht. Ook kan het dividendspel worden gespeeld. Beleggers zijn geneigd als de uitbetaling dividenddatum nadert in te stappen voor het dividend. Daardoor kan de koers zoveel oplopen dat ActivInvestor Real Estate juist voor de dividendbetaling uitstapt en na de dividendbetaling weer instapt. Voorbeelden van deze categorie vastgoedondernemingen zijn Deutsche Euroshop, Eurocommercial Properties en Alstria Office. 2. Minder liquide vastgoedondernemingen met een goed dividendrendement. Dit betreffen veelal wat kleinere vastgoedondernemingen met een duidelijke strategie en waarvan het 17

19 aandelenkapitaal voor het grootste gedeelte in handen is van een aantal instituten. De financieringsgraad is laag tot gematigd. Het management heeft een lange staat van dienst en geniet een uitstekende reputatie in de markt. Het betreft eigenlijk een club deal. Een mooi voorbeeld hiervan is een aantal van de Franse beleggingen. Om fiscale redenen was een aantal jaren geleden een beursnotering nodig om een fiscaal transparante structuur te kunnen krijgen. Daarom zijn veel vastgoedondernemingen naar de beurs gegaan met een beperkt aantal aandeelhouders. Société de la Tour Eiffel en Foncière 6ème and 7ème zijn hiervan goede voorbeelden. In de markt komt er meer interesse om dit soort partijen over te nemen. Daarnaast is een trend zichtbaar dat beleggers in meer liquide vastgoedondernemingen willen zitten. ActivInvestor Real Estate heeft daarom haar belangen in een aantal van deze vastgoedondernemingen afgebouwd/verkocht. 3. Vastgoedondernemingen met een materiële discount ten opzichte van de intrinsieke waarde en waar ActivInvestor Real Estate van mening is dat de discount onterecht is en er binnen een drietal jaren uit zal lopen. In 2012 noteerden de meeste vastgoedondernemingen nog met een discount. Ook binnen deze posities maakt ActivInvestor Real Estate gebruik van de beweeglijkheid van de markt. Voorbeelden hiervan zijn VastNed Retail, Eurocommercial Properties, Atrium, Corio en Beni Stabili. 4. (Converteerbare) obligaties en andere speciale financiële producten met een aandelencomponent. Vastgoedondernemingen geven steeds vaker ook (converteerbare) obligaties uit. Voor ActivInvestor Real Estate kan dit interessant zijn als de (rente)vergoeding aantrekkelijk is. Hiermee verlaagt ActivInvestor Real Estate het risico en de beweeglijkheid van haar portefeuille. De producten zijn beursgenoteerd maar kennen weinig liquiditeit. Gebeurtenis gedreven ( event driven ) beleggingen Eén van de voordelen van het vrije beleggingsbeleid van ActivInvestor Real Estate is dat zij (snel) kan inspelen op gebeurtenissen in de markt. Dit kan bijvoorbeeld een plaatsing van aandelen zijn. In 2012 hebben meerdere aandelenplaatsingen plaatsgevonden. Deze vinden plaats met een discount ten opzichte van de laatste beurskoers en zijn veelal uitsluitend toegankelijk voor professionele beleggers. Ook kan een verwachte wijziging in bijvoorbeeld de aandeelhouderstructuur, fiscale structuur, opname in een index of dividendbeleid een reden zijn om een positie te verwerven. ActivInvestor Real Estate neemt uitsluitend gebeurtenis gedreven posities indien zij de vastgoedonderneming goed kent en bereid is de posities ook voor langere termijn aan te houden. In de praktijk verkoopt ActivInvestor Real Estate deze posities binnen een jaar. Het gewenste rendement bedraagt tussen de 5% - 10%. Binnen de beleggingsportefeuille wordt continu gekeken naar het risicoprofiel in samenhang met (macro-) economische ontwikkelingen. Sentimenten op de beurs, die de afgelopen jaren voor een grote beweeglijkheid hebben gezorgd, hebben een directe invloed op ActivInvestor Real Estate. Echter een belegger met een lange termijn visie, en die dus fundamentele keuzes maakt, kan niet met deze sentimenten meegaan. ActivInvestor Real Estate probeert wel gebruik te maken van de sentimenten door bij te kopen als de beurs (hard) naar beneden gaat en te verkopen als de beurs hard omhoog gaat en hiervoor geen directe fundamentele aanleiding is. 18

20 Belangrijk in volatiele markten is liquiditeit. Dit is één van de lessen uit recente jaren. ActivInvestor Real Estate belegt in liquide vastgoedondernemingen maar houdt ook een aantal posities in minder liquide vastgoedondernemingen. De verwachting is dat de minder liquide vastgoedondernemingen een hoger resultaat zullen laten zien de aankomende periode aangezien deze vastgoedondernemingen de laatste jaren relatief zijn achtergebleven. Bij elke vastgoedonderneming gaat het uiteindelijk om de stenen. ActivInvestor Real Estate bezoekt dan ook veel vastgoedondernemingen en bekijkt een deel van het vastgoed. Naast het bekijken van vastgoed vinden gesprekken plaats met het management van de vastgoedondernemingen, makelaars en andere partijen die actief zijn in de vastgoedmarkt. Onder meer aan de hand hiervan worden beleggingen geselecteerd. Beleggingsportefeuille Het behaalde resultaat over 2012 (totaalrendement van 11,81%) is boven de doelstelling van het fonds. ActivInvestor Real Estate is van mening met de huidige portefeuille ook een goede basis te hebben voor positieve resultaten op de middellange termijn. Geografische en categoriale verdeling per 31 december 2012 Hieronder is een overzicht gegeven van de geografische en categoriale verdeling van de beleggingsportefeuille per 31 december Deze verdeling is gebaseerd op de portefeuilles van de onderliggende vastgoedondernemingen. Geografische verdeling beleggingsportefeuille per 31 december 2012 Totaal beleggingen in aandelen miljoen (ex liquide middelen) 19

21 Categoriale verdeling beleggingsportefeuille per 31 december 2012 Totaal beleggingen in aandelen miljoen (ex liquide middelen) Kernportefeuille 2012 Hieronder is per belegging in de portefeuille een overzicht gegeven over de gebeurtenissen gedurende het jaar Alstria Office Alstria Office REIT Koers ultimo ,20 Profiel Koers ultimo ,25 - Duitse fiscaal transparante vastgoedonderneming Netto intrinsieke waarde per aandeel* 10,47 - Focus op kantoren (95% van de portefeuille) Dividend per aandeel ,44 - Goed track record in Hamburg Totaal rendement per aandeel 2012** 5,3% - Sterk management Aantal aandelen in portefeuille ultimo Lange termijn huurcontracten Gemiddelde aankoopkoers (positie ) 9,08 - Gedegen financiering *gebaseerd op meest recente gegevens ** Totaal rendement per aandeel tussen en Alstria Office is een Duitse vastgoedonderneming die zich focust op de kantorenmarkt. Het grootste deel van de portefeuille bevindt zich in Hamburg. Hamburg is een stad met een gedifferentieerd economisch profiel. De onderneming koopt in Hamburg vooral gebouwen die moeten worden herontwikkeld en waaraan zodoende (snel) waarde kan worden toegevoegd: de zogenoemde add-value strategie. Gebouwen worden herontwikkeld, er wordt een huurder gezocht en vervolgens wordt het gebouw verkocht. In 2012 heeft Alstria zich nog verder kunnen uitbreiden. Zo is het voorjaar van 2012 een portefeuille gekocht van 95 miljoen. Deze portefeuille is relatief laag gefinancierd waardoor het 20

ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V.

ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2013

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2013 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarbericht per 30 juni 2012

Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86 10 Fax 020-305

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. & beleggingsproces 3. Belangrijkste gebeurtenissen 2015 4. Resultaten

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86 10 Fax 020-305

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

ActivInvestor Property Holdings B.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ActivInvestor Property Holdings B.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Property Holdings B.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Property Holdings B.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86

Nadere informatie

Tijdens en na de presentatie geeft de directie gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens en na de presentatie geeft de directie gelegenheid tot het stellen van vragen. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. Dinsdag 9 mei 2017, aanvang 10.30 uur Hotel NH Amsterdam Zuid, Van Leijenberghlaan 221, 1082 GG, Amsterdam. NOTULEN van het verhandelde

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 5 juni Sectorcommentaar Vastgoed Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons voor zowel

Nadere informatie

Maandbericht: september 2014

Maandbericht: september 2014 Maandbericht: september 2014 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. (AIRE) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds dat belegt in Europa. AIRE heeft een absolute rendementsdoelstelling en een lange termijn

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt 2010-2011 Erik Corluy en Yannick Stoffelen 2FiVe INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Algemeen... 3 Bedrijven die dividenden uitkeren... 4 Enkele voorbeelden/onze

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2011

ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2011 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2011 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. belegt in een beperkt aantal Europese vastgoedondernemingen die zijn geselecteerd op basis

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

De Duitse woningmarkt

De Duitse woningmarkt De Duitse woningmarkt Outlook Duitse woningmarkt De urbanisatie zorgt voor een druk op de markt in de grote steden 15 16 17 18 Waardegroei Woningen top 5 steden + + + + Overige grote steden =/+ =/+ =/+

Nadere informatie

Maandbericht: december 2014

Maandbericht: december 2014 Maandbericht: december 2014 Profiel ActivInvestor Real Estate N.V. (AIRE) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een rendementsdoelstelling van 5%-7% gemiddeld per

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: mei 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Jaarverslag 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 4 Balans per 31 december 2012 8 Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012

Nadere informatie

De voorzitter stelt iedereen van DoubleDividend Management B.V. voor en wijst mevrouw D. Timmerman aan als secretaris van de vergadering.

De voorzitter stelt iedereen van DoubleDividend Management B.V. voor en wijst mevrouw D. Timmerman aan als secretaris van de vergadering. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders DD Property Fund N.V. donderdag 12 mei 2015, aanvang 14.30 uur Hotel NH Musica, Van Leijenberglaan 221, 1082 GG, Amsterdam. NOTULEN van het verhandelde in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2015 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments Dividend blijft koning! HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over 2005 prima resultaten geboekt. Het directe resultaat per gemiddeld

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE België, Inno Nieuwstraat, Brussel België, centre commercial Parc de la Madeleine, Jumet Redevco staat voor Real Estate Development Company. Redevco Belgium

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

DD PROPERTY FUND N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

DD PROPERTY FUND N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam DD PROPERTY FUND N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (hierna ook DD Property Fund of

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: augustus 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules beschikbaar: 8 pay out ratio dividend

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Maandbericht mei 2017

DD Property Fund N.V. Maandbericht mei 2017 DD Property Fund N.V. Maandbericht mei 2017 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF of DD Property Fund) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een netto rendementsdoelstelling

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie