whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur"

Transcriptie

1 whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid

2

3 Inhoud I. Verzuimcijfers: volgt u ze ook op? 3 II. Wie voerde dit onderzoek uit? 4 III. Hoe is dit onderzoek gevoerd? 5 A. Een representatieve steekproef van werknemers 5 B. Door werkgevers geregistreerd verzuim 5 C. Terminologie 5 D. Berekeningsmethode van de belangrijkste verzuimindicatoren 7 IV. Algemene trend: voorzichtig positief 9 V. Leeftijdsbewuste verzuimanalyse 12 VI. Cijfers 17 A. Kost van het ziekteverzuim 17 B. Belangrijkste verzuimindicatoren 18 C. Bradford Factor van het ziekteverzuim 20 D. Startdag en duur van ziekteverzuim 21 E. Topdagen voor ziekteverzuim 22 F. Verzuimindicatoren volgens kenmerken werkgever 23 G. Verzuimindicatoren volgens kenmerken werknemer 26 1

4 Rechten van intellectuele eigendom De gebruiker erkent dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Securex Corporate EESV en verbindt zich ertoe er geen wijzigingen in aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling of wijziging van bestanden, terbeschikkingstelling aan het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, aanpassingen en gebruik voor commerciële doeleinden van alle informatie en gegevens is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Securex. Het is evenzeer verboden de gegevens elektronisch op te slaan en te gebruiken voor onwettige doeleinden. De verstrekte informatie mag worden gereproduceerd in niet-commerciële publicaties en presentaties, mits voldaan wordt aan volgende 2 voorwaarden: 1. een voorafgaande schriftelijke mededeling aan met vermelding van de gegevens die gereproduceerd worden en het medium waarin gereproduceerd wordt; en 2. de volgende bronvermelding bij de reproductie: Securex. Ver. Uitg.: Frank Vander Sijpe, Securex Corporate EESV, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel BTW BE

5 I. Verzuimcijfers: volgt u ze ook op? De interesse in deze white paper over verzuimcijfers blijkt elk jaar opnieuw uit de talrijke vragen van HR-verantwoordelijken naar de beschikbaarheid van de nieuwe cijfers, de sterke persaandacht die dit thema keer op keer krijgt, het aantal downloads van deze white paper op onze website, en de bereidwilligheid van de lezers/gebruikers om deze te evalueren en de nodige input te geven voor de volgende versie. Het belang van registratie, analyse, benchmarking en opvolging van verzuimcijfers hoeven we dus niet meer te benadrukken. Dat bevestigen ook de getuigenissen van enkele HR directors in de white paper van vorig jaar. Dat verzuimcijfers en voornamelijk de frequentie een belangrijke signaalfunctie vervullen om problemen te detecteren en actie te nemen om de motivatie van werknemers te verhogen, toonden we bovendien aan in de white paper Werken aan verzuim 1. De evaluatie van de white paper Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2009 liet ons toe het aantal bladzijden grondig te beperken tot de meest gewaardeerde onderdelen. We bespreken enkel de globale evolutie en enkele belangrijke trends. De cijfers vindt u in een apart hoofdstuk. In deze white paper vindt u: de berekeningsmethode van de belangrijkste verzuimindicatoren. de algemene evolutie van het ziekteverzuim, bij arbeiders en bedienden, en een beschrijving van het type onderneming met risico op een verzuimcultuur in enkele adviezen voor een leeftijdsbewuste verzuimanalyse en voor een beperking van uw verzuimkost. de cijfers: globaal en volgens statuut (kost, belangrijkste verzuimindicatoren, Bradford Factor, startdag, duur en topdagen); volgens kenmerken werkgever en werknemer (belangrijkste verzuimindicatoren). Maar vindt u geen: getuigenissen van ondernemingen die rond ziekteverzuim werken. Over de communicatie van verzuimcijfers getuigden enkele HR directors in de white paper van vorig jaar. Andere getuigenissen vindt u op Voor een volledig overzicht van best practices kan u bij onze consultants terecht. verzuimcijfers van elk paritair comité waarvoor onze steekproef voldoende groot is. U kan uw verzuimcijfers met deze van uw specifieke sector (of een referentiegroep op maat van uw onderneming) vergelijken bij een opleidingstraject of verzuimaudit. 1 U kan deze en andere white papers gratis downloaden op 3

6 II. Wie voerde dit onderzoek uit? Securex biedt specifieke expertise, advies en innovatieve oplossingen in alle domeinen van het beheer van het menselijk kapitaal. Tot zijn klantenportfolio behoren particulieren, starters en zelfstandigen, maar ook kleine, middelgrote en grote ondernemingen. In mei 2009 herpositioneerde Securex zijn merk, met een vernieuwd logo, de baseline human capital matters en 6 kerncompetenties: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, Social Admin en HR Research. Securex biedt een brede waaier aan producten en diensten, gaande van een ziekenfonds voor particulieren, loonadministratie en aangepaste verzekeringsproducten tot en met specifiek advies over rekrutering, health & safety, talent management en personeelsonderzoek voor zelfstandigen en bedrijven. Securex behaalde in 2009 een omzet van 226 miljoen euro. In België telt Securex medewerkers verdeeld over 26 regionale kantoren. Zij verzorgen de dienstverlening voor meer dan particulieren en bedrijven, voor meer dan zelfstandigen en voor bevoorrechte partnerboekhouders, -makelaars en -accountants. Securex is ook actief in Luxemburg en Frankrijk. Een team van ervaren onderzoekers binnen Securex HR Research voerde deze wetenschappelijke studie uit. 4

7 III. Hoe is dit onderzoek gevoerd? A. Een representatieve steekproef van werknemers De steekproef van de Belgische arbeidsmarkt in 2010 bestaat uit werknemers en werkgevers uit de privésector. Uit de vergelijking met de RSZ populatiegegevens 2 blijkt dat onze steekproef voor de omvang van ondernemingen, statuut, geslacht, leeftijd en werkregime een goede weerspiegeling is van de Belgische arbeidsmarkt 3. Voor de regionale verdeling is dit minder het geval. Daarom corrigeren we de verzuimcijfers met een wegingsfactor die specifiek is voor elke provincie 4. De steekproef is over de tijd heen vrij stabiel gebleken, net als de Belgische arbeidsmarkt. Onze verzuimcijfers zijn representatief voor de globale Belgische werkgeversmarkt over de jaren 2001 tot en met B. Door werkgevers geregistreerd verzuim Voor de berekening van de verzuimstatistieken maakten we een selectie uit het klantenbestand van het Sociaal Secretariaat van de Groep Securex. De criteria die we hiervoor gebruikten, leest u hieronder. We lieten elke werkgever of juridische entiteit op Belgisch grondgebied toe in de steekproef die minstens één werknemer tewerkstelt die minimaal één dag in de betreffende periode heeft gewerkt. Een onderneming met meerdere uitbatingzetels telt als één werkgever. Ondernemingen uit de publieke sector maken geen deel uit van deze steekproef. Elke werknemer die 1) minimaal één dag in de betreffende periode heeft gewerkt, en 2) een contract heeft voor meer dan 30 dagen, namen we ook op in de steekproef. Volgende groepen sloten we uit: uitzendwerkers, jobstudenten voor een periode van 23 dagen, zelfstandigen, actieve vennoten en (brug)gepensioneerden. Huisbedienden en werknemers met een leercontract namen we wel op. C. Terminologie Absenteïsme Deze studie heeft als doel u een globaal beeld te geven van het verzuim in de Belgische arbeidsmarkt. We kijken daarbij naar verzuim door ziekte en privéongevallen ( ziekteverzuim ) en verzuim door arbeidsongevallen. Dit zijn de twee meest relevante verzuimredenen omdat werkgevers vooral deze wensen te beperken. Verzuim door zwangerschap, door gewettigde afwezigheid 5 en door ongewettigde afwezigheid 6 bespreken we niet Analyse via de ChiKwadraat aanpassingstoets. De juiste wetenschappelijke methodologie bepaalden we in samenwerking met de academische wereld. 4 Deze wegingsfactoren verkrijgt u op aanvraag. De duidelijke ondervertegenwoordiging bijvoorbeeld van Limburg resulteert in de hoogste wegingsfactor van de reeks. 5 Gewettigde afwezigheid: schorsing in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebaseerd op een akkoord tussen werkgever en werknemer. De werkgever is aan de werknemer geen loon verschuldigd. 6 Ongewettigde afwezigheid: afwezigheden die buiten elke wettelijke regeling vallen en zonder voorafgaand akkoord van de werkgever. 5

8 Gemiddeld aantal werknemers Dit is het gemiddeld aantal hoofden per maand in de bestudeerde periode. Elke maand waarin een werknemer voor minstens één dag een contract had, telt hij voor 1/12de of 1/3de mee naargelang het verzuimcijfer voor een kalenderjaar of een trimester wordt berekend. Aantal actieve werknemers Dit is het aantal hoofden met een lopend contract op de laatste dag van de bestudeerde periode. Werknemers met een contract dat niet meer actief was op de laatste dag van de bestudeerde periode, tellen we niet mee. Aantal ziektemeldingen Het aantal ziektemeldingen is het aantal nieuw begonnen verzuimperiodes. Indien een afwezigheid door ziekte startte in december 2009 en voortduurde in 2010, dan tellen we deze niet mee voor het aantal ziektemeldingen in Bij verlenging of herval rekenen we geen nieuwe ziektemelding. Aantal verzuimdagen Het aantal verzuimdagen is het totaal aantal niet-gepresteerde werkdagen door ziekte of arbeidsongeval in de bestudeerde periode. Voor een afwezigheid door ziekte die gestart is in december 2009 tellen we de verzuimdagen vanaf 1 januari mee voor het aantal verzuimdagen in Een werkdag beschouwen we als niet-gepresteerd vanaf één uur ziekteverzuim. Aantal te presteren werkdagen Een kalenderjaar telt 261 te presteren werkdagen voor een voltijdse equivalent: (52 weekends x 2 dagen). Feest- en vakantiedagen beschouwen we als te presteren omdat ze betaald zijn door de werkgever. Hiermee cijferen we ook de verschillen tussen ondernemingen en sectoren weg. Bij het bepalen van dat aantal te presteren werkdagen houden we rekening met de begin- en/of einddatum van een arbeidscontract. Een voltijdse werknemer wiens contract beëindigd werd op 15 januari telt 10 te presteren werkdagen in Voor deeltijdse werknemers tellen we het aantal dagen waarop ze geacht worden te presteren, onafhankelijk van het aantal te presteren uren per dag: 50% verdeeld over 5 voormiddagen geeft 5 te presteren werkdagen per week, terwijl 50% verdeeld over maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag 3 te presteren werkdagen per week betekent. Naast de deeltijders zijn er ook werknemers die gedurende 6 of zelfs 7 dagen per week werken, maar die het aantal uren per week van een voltijdse werknemer niet overschrijden. We werken hier volgens hetzelfde principe als voor de deeltijders. Het aantal te presteren dagen per week is in dit geval 6 of 7 in plaats van 5. 6

9 D. Berekeningsmethode van de belangrijkste verzuimindicatoren Verzuimpercentages Het ziekteverzuimpercentage is het aantal werkdagen op 100 dat niet werd gepresteerd door ziekte of privéongeval. Dit percentage berekenen we voor een welbepaalde groep werknemers (bv. alle arbeiders in België) in een welbepaalde referentieperiode (bv. een kalenderjaar). De niet-gepresteerde werkdagen splitsen we op in functie van de lengte van de verzuimperiode waar ze deel van uitmaken: eerste maand van de afwezigheidsperiode, tweede tot twaalfde maand van de afwezigheidsperiode, dertiende maand en later. Ziekteverzuim 0-1 maand in % = Ziekteverzuim > 1 maand - 1 jaar in % = Ziekteverzuim > 1 jaar in % = Ziekteverzuim totaal in % = Arbeidsongevallen totaal in % = Aantal verzuimdagen door ziekte tijdens de eerste maand van elke afwezigheid (kort of lang) in de bestudeerde periode x 100 Aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode Aantal verzuimdagen door ziekte tijdens de tweede tot de twaalfde maand van elke afwezigheid in de bestudeerde periode x 100 Aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode Aantal verzuimdagen door ziekte tijdens het tweede en eventueel volgende jaren van elke lange afwezigheid in de bestudeerde periode x 100 Aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode Totaal aantal verzuimdagen door ziekte in de bestudeerde periode x 100 Aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode Totaal aantal verzuimdagen door arbeidsongeval in de bestudeerde periode x 100 Aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode Frequentie De frequentie van het ziekteverzuim is het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer in de bestudeerde periode (bv. een kalenderjaar). Frequentie = Aantal ziektemeldingen in de bestudeerde periode Gemiddeld aantal werknemers in de bestudeerde periode Gemiddelde duur per afwezigheid De gemiddelde duur van een afwezigheid door ziekte berekenen we via het totale aantal verzuimdagen door ziekte in de referentieperiode, gedeeld door het aantal ziektemeldingen in dezelfde periode. Dit cijfer mag u niet zien als een absoluut gegeven, aangezien we geen informatie hebben over de reële duur van elke afwezigheid. Wel kan u de gemiddelde duur van afwezigheden over verschillende groepen werknemers of verscheidene kalenderjaren vergelijken. Gemiddelde duur per afwezigheid = Aantal verzuimdagen door ziekte in de bestudeerde periode Aantal ziektemeldingen in de bestudeerde periode Gemiddelde duur per werknemer De gemiddelde duur per werknemer (of het aantal verzuimdagen per werknemer) is het gemiddeld aantal werkdagen in de referentieperiode waarvoor een werknemer zich heeft ziek gemeld. We tellen hiervoor alle verzuimdagen van alle afwezigheidperiodes op. Gemiddelde duur per werknemer = Aantal verzuimdagen door ziekte in de bestudeerde periode Gemiddeld aantal werknemers in de bestudeerde periode 7

10 Aandeel verzuimers Het aandeel werknemers dat in de referentieperiode minstens één werkdag afwezig was door ziekte of privéongeval. Het complement hiervan noemen we het nulverzuim. We werken met aandeel verzuimers zodat u alle verzuimindicatoren in dezelfde richting kan lezen: hoe lager, hoe beter. Aandeel verzuimers (%) = Gemiddeld aantal werknemers met ziekteverzuim in de bestudeerde periode x 100 Gemiddeld aantal werknemers in de bestudeerde periode Aandeel werknemers volgens frequentie Het aandeel van alle werknemers dat zich in de referentieperiode X maal afwezig meldde door ziekte of privéongeval. Deze parameter berekenen we voor frequenties 0, 1, 2, 3, 4 en 5 of meer. Aandeel werknemers met frequentie X (%) = Gemiddeld aantal werknemers met X ziektemeldingen in de bestudeerde periode x 100 Gemiddeld aantal werknemers in de bestudeerde periode Opmerking: iemand met frequentie 0 in een bepaald kalenderjaar kan toch verzuimdagen hebben en dus geen nulverzuimer zijn. Dit is het geval wanneer zijn enige verzuimperiode startte vóór de aanvang van het besproken kalenderjaar. Bradford Factor Classic De Bradford Factor Classic meet voor een periode van 12 maanden de mate waarin het ziekteverzuim van elk van de werknemers storend is voor de onderneming. Het meest storende ziekteverzuim, de frequentie, kwadrateren en vermenigvuldigen we met het aantal verzuimdagen. Onderstaande formules gelden voor voltijdse werknemers die voor de volledige bestudeerde periode een contract hadden. Voor de andere werknemers corrigeren we het aantal verzuimdagen voor de duur van hun contract in de bestudeerde periode en voor deeltijds werk. Voor de frequentie doen we dit voor de duur van het contract. Individuele Bradford Factor Classic = Frequentie² x Aantal verzuimdagen door ziekte in de bestudeerde periode Percentiel x Bradford Factor Classic = Bij rangordening van alle actieve werknemers volgens hun individuele Bradford Factor Classic bevindt (100-X)% van de werknemers zich boven percentiel X en X% eronder Voor werknemers met 10 verzuimdagen door ziekte in de bestudeerde 12 maanden, kan de score voor de Bradford Factor Classic enorm variëren afhankelijk van de frequentie van hun ziekteverzuim. Bijvoorbeeld: Eén ziektemelding voor een periode van 10 dagen geeft 10 punten (i.e. 1 x 1 x 10). Vijf ziektemeldingen voor periodes van 2 dagen geeft 250 punten (i.e. 5 x 5 x 10). Tien ziektemeldingen voor periodes van 1 dag geeft 1000 punten (i.e. 10 x 10 x 10). 8

11 IV. Algemene trend: voorzichtig positief Voor het eerst in zes jaar buigt de negatieve trend van het ziekteverzuim om. Het totale ziekteverzuimpercentage van Belgische werknemers bleef in 2010 status quo. Maar het aantal werknemers dat afwezig is door ziekte daalde voor het eerst in zes jaar. Ook het korte en het frequente ziekteverzuim tonen een eerder dalende trend. Hetzelfde geldt voor de totale kost van het ziekteverzuim. Het lange ziekteverzuim steeg echter significant. Het totale ziekteverzuimpercentage steeg in 2010 (5,68%) nauwelijks t.o.v (5,58%; grafiek 1.1). Het korte ziekteverzuim en de frequentie van het ziekteverzuim kenden voor het eerst sinds 2004 een eerder dalende tendens. Het korte ziekteverzuim daalde in 2010 lichtjes 7 : 2,19% versus 2,26% in 2009 (grafiek 1.2). Belgische werknemers meldden zich in 2010 ook iets minder vaak ziek dan in Gemiddeld was een werknemer 1,14 keer afwezig door ziekte, in vergelijking met 1,18 keer in 2009 (grafiek 2.1). De afgelopen zes jaar stegen het korte en frequente ziekteverzuim jaarlijks. Het middellange ziekteverzuim steeg nauwelijks van 1,67% in 2009 naar 1,74% in Het lange ziekteverzuim steeg significant van 1,65% naar 1,75% (grafiek 1.2), dit laatste vooral door een stijging bij de bedienden (1,06% versus 0,95% in 2009). Figuur 1: Ziekteverzuimpercentage volgens kalenderjaar Figuur 2: Frequentie (FR) (grafiek 1) en gemiddelde duur per afwezigheid (GD) (grafiek 2) volgens kalenderjaar Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen (grafiek 2) 7 Het korte ziekteverzuim is het percentage ziekteverzuim tijdens de eerste maand van elke afwezigheid (gewaarborgd loon). De evolutie tussen 2009 en 2010 is niet significant. 9

12 Trendbreuk: het aantal werknemers dat afwezig is door ziekte daalt voor het eerst in zes jaar De dalende tendens van het korte en frequente ziekteverzuim gaat hand in hand met een significante daling van het percentage verzuimers. Voor het eerst na een bijna continue stijging van het percentage verzuimers sinds 2004 (45,5%) daalt het aandeel verzuimende werknemers van 52,54% in 2009 naar 51,01% in 2010 (grafiek 3.1). Minder werknemers bleven dus minstens één dag thuis door ziekte. Deze dalende trend geldt zowel voor arbeiders als bedienden, al is ze sterker voor deze laatsten (grafiek 3.2). De trendbreuk had zich bij de arbeiders al in 2009 ingezet. Figuur 3: Percentage verzuimers volgens kalenderjaar totaal (grafiek 1) en volgens statuut (grafiek 2) Ondernemingen met risico op een verzuimcultuur Ondanks de positieve evolutie, vormen de verzuimende werknemers nog altijd een meerderheid in heel wat ondernemingen. Deze ondernemingen kampen mogelijks met een verzuimcultuur waarin werknemers het als normaal beschouwen zich afwezig te melden. Ondernemingen met 50 werknemers of meer: daar blijft meer dan de helft van de werknemers minstens één dag per jaar afwezig door ziekte. In ondernemingen met 1000 werknemers of meer zijn er dat zelfs meer dan zes op tien. Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant: ook daar ligt het percentage verzuimers hoger dan 50. Ondernemingen met veel vrouwelijke werknemers hebben sneller met een verzuimcultuur te maken. Maar liefst 56% van de werkende vrouwen bleef in 2010 minstens één dag ziek thuis. Ondernemingen met veel jonge werknemers maken meer kans op een meerderheid verzuimers. De groep werknemers van 25 tot 34 jaar telt ruim 55% verzuimers. 10

13 Ondernemingen met veel arbeiders van 35 jaar of ouder. Het percentage werknemers met minstens één verzuimdag is gelijk voor arbeiders en bedienden tot 34 jaar (grafiek 6.1). Vanaf 35 jaar daalt dit percentage. Maar bij oudere bedienden heeft u minder snel met een verzuimcultuur te maken dan bij oudere en jongere arbeiders. 11

14 V. Leeftijdsbewuste verzuimanalyse De naderende schaarste op de arbeidsmarkt stimuleert steeds meer organisaties tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid. U zoekt maatregelen om uw werknemers langer aan het werk te houden. Dergelijk beleid hoeft echter niet alleen een retentiebeleid te zijn. Integreer ook uw verzuimen gezondheidsbeleid hierin. Startpunt is dan een leeftijdsbewuste verzuimanalyse. En hiervoor heeft u vergelijkingsmateriaal nodig. Nagenoeg elke HR-verantwoordelijke stelt vast dat jongeren eerder frequent en ouderen eerder langdurig verzuimen. Enkel met benchmarkcijfers kan u het ziekteverzuim van uw jonge en oudere werknemers correct beoordelen. We geven u de meest relevante. Het ziekteverzuim van mannen en vrouwen evolueert op dezelfde wijze met het ouder worden en bespreken we verder niet. Het onderscheid tussen de statuten komt wel uitgebreid aan bod. Maar eerst geven we u de globale verschillen tussen jong en oud, en hun evolutie in de tijd. Oudere werknemers verdelen hun verzuimdagen meer dan vroeger over meerdere periodes Jongeren verzuimen frequent en voor korte periodes. En ouderen verzuimen minder vaak, maar gedurende langere periodes. Deze algemene trend stellen we elk jaar vast, ook in We merken echter ook dat deze trend vervaagt. De verschillen tussen jong en oud worden kleiner. Het totale ziekteverzuimpercentage en dus de totale duur van het verzuim is sinds 2001 in elke leeftijdsgroep gestegen. Maar het type verzuim verandert ook. Dit is vooral merkbaar bij de oudere werknemers. Zij verdelen hun verzuimdagen meer dan vroeger over meerdere kortere periodes (frequentie stijgt en gemiddelde duur per afwezigheid daalt; figuur 4). Bij jongere werknemers is vooral het laatste jaar een verandering merkbaar. De globale dalende trend van de frequentie van het verzuim in 2010 is het sterkst bij hen (grafiek 4.1). Figuur 4: Frequentie (FR) (grafiek 1) en gemiddelde duur per afwezigheid (GD) (grafiek 2) volgens leeftijd en kalenderjaar 12

15 Ziekteverzuim oudere arbeider kost niet meer dan ziekteverzuim jongere arbeider Dit kan u afleiden uit grafiek 5.1. Het ziekteverzuim mag dus geen obstakel zijn om oudere arbeiders aan te werven of te behouden. Wel dient u de loonspanning tussen oudere en jongere bedienden aan te pakken, want de directe kost van een verzuimdag stijgt bij bedienden lineair met de leeftijd (grafiek 5.2). Hierdoor stijgt ook de totale verzuimkost van bedienden met hun leeftijd (grafiek 5.1), ondanks de daling van hun korte verzuim (grafiek 6.2). Figuur 5: Gemiddelde directe verzuimkost per werknemer (grafiek 1) en gemiddelde kost per verzuimdag (grafiek 2) volgens leeftijd en statuut in 2010 Berekeningen op basis van ziekteverzuim en gemiddeld bruto maandloon volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank Ouder worden doet dus niet vaker of langer verzuimen, althans niet binnen de periode van het gewaarborgd loon. Oudere werknemers tellen minder verzuimers (grafiek 6.1), verzuimen gemiddeld minder frequent (grafiek 7.1) en tellen minder verzuimdagen binnen de periode van het gewaarborgd loon (kort verzuim; grafiek 6.2). Enkel de gemiddelde duur per afwezigheid stijgt met de leeftijd (grafiek 7.2). Maar dit ligt slechts in beperkte mate aan het ouder worden. Vooral de aard van het werk beïnvloedt de gezondheid en zorgt voor lange afwezigheden bij oudere werknemers 8. Het hoge ziekteverzuimpercentage van arbeiders is vooral te wijten aan de lange verzuimperiodes van de oudere werknemers. De gemiddelde duur van afwezigheden stijgt met de leeftijd, en deze stijging is duidelijk sterker voor arbeiders dan voor bedienden (grafiek 7.2). 8 Zie ook het Securex onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim in de white paper Werken aan verzuim die u gratis kan downloaden op 13

16 Figuur 6: Percentage verzuimers (grafiek 1) en kort verzuim (grafiek 2) volgens leeftijd en statuut in 2010 Figuur 7: Frequentie (grafiek 1) en gemiddelde duur per afwezigheid (grafiek 2) volgens leeftijd en statuut in

17 Deeltijds werk zorgt voor lagere verzuimkost bij jongste en oudste werknemers Bij deeltijdse werknemers tellen de jongsten en de oudsten minder verzuimers (grafiek 8.1), verzuimen deze gemiddeld minder frequent (grafiek 9.1) en tellen ze minder verzuimdagen binnen de periode van het gewaarborgd loon (grafiek 8.2) dan de werknemers van 24 tot 54 jaar. De jongste en oudste deeltijdse werknemers tellen ook minder verzuimers (grafiek 8.1) en verzuimen minder frequent dan hun voltijds werkende maar even oude collega s (grafiek 9.1). Deeltijds werk kan dus voor een lagere verzuimkost zorgen aan het begin en aan het einde van de loopbaan. Figuur 8: Percentage verzuimers (grafiek 1) en kort verzuim (grafiek 2) volgens leeftijd en werkregime in 2010 Figuur 9: Frequentie (grafiek 1) en gemiddelde duur per afwezigheid (grafiek 2) volgens leeftijd en werkregime in

18 Enkel tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid: Integreer uw leeftijdsbewust verzuim- en gezondheidsbeleid in uw leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werk met benchmarkcijfers volgens leeftijd op maat van uw onderneming (sector, omvang, regio) en verifieer of het ziekteverzuim van uw jongere en oudere werknemers specifiek is voor hun leeftijdsgroep of voor hun werkomgeving. Werf oudere arbeiders aan en stuur ze niet op brugpensioen. Hun verzuim kost niet meer dan dat van hun jongere collega s. Werk een strategie uit om de loonspanning tussen jongere en oudere bedienden te verkleinen. Motiveer uw frequente (jonge) verzuimers door hen de zinvolheid van hun job toe te lichten, meer autonomie, keuze en duiding te geven, het gevoel van verbondenheid binnen het team en met de organisatie te verhogen en hun competenties te verhogen of hun talenten te benutten 9. Beperk de impact van het werk op de gezondheid en de lange afwezigheden van uw (oudere) arbeiders (en bedienden) door de fysieke (en emotionele) werkbelasting te verlagen. Werk een degelijk gezondheidsbeleid uit. Zo kan u het ziekteverzuim in toom houden in organisaties met een groot risico op vergrijzing. Ondernemingen met een belangrijke arbeiderspopulatie hebben nog meer baat bij een gezondheidsbeleid dat de impact van het werk op de gezondheid beperkt. Overweeg meer deeltijds werk voor de oudste en jongste werknemers. 9 Zie ook de adviezen in de white paper Werken aan verzuim die u gratis kan downloaden op 16

19 VI. Cijfers A. Kost van het ziekteverzuim Tabel 1: Directe kost van één dag ziekteverzuim Inbegrepen in de directe kost: % bruto maandloon Arbeider* Bediende** Gewaarborgd bruto maandloon 5,2% Idem + vakantiegeld + eindejaarspremie + patronale kost 8,6% * Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: ** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: Tabel 2: Directe kost van het ziekteverzuim per werknemer in een volledig jaar Arbeider* Bediende** Aantal dagen ziekteverzuim in 2010 (binnen periode gewaarborgd loon) 6,73 4,91 Directe kost per werknemer in 2010*** * Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: ** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: *** Inbegrepen: kosten gewaarborgd maandloon + patronale kost + pro rato eindejaarspremie en vakantiegeld Tabel 3: Kost van het ziekteverzuim voor een werkgever een voorbeeld Voorbeeld: onderneming met 200 medewerkers Gemiddelde directe kosten voor een werknemer (gewaarborgd loon)* 264 / dag Indirecte kosten** 660 / dag Totaal 924 / dag Gemiddelde afwezigheidsduur per jaar*** 5,7 dagen Totaal directe kosten 5,7 dagen x 200 werknemers x 264 = Totaal kosten voortvloeiend uit absenteïsme 5,7 dagen x 200 werknemers x 924 = * Gewaarborgd loon: door de werkgever gewaarborgd loon voor een afwezigheidsperiode van maximaal 30 kalenderdagen ** Reorganisatie, tijdelijke vervanging, vermindering van de kwaliteit van de service, overuren, 10 *** Aantal verzuimdagen per werknemer binnen een periode van gewaarborgd loon Tabel 4: Kost van het ziekteverzuim voor het geheel van werkgevers in België in 2010 Arbeider* Bediende** Directe kost*** Indirecte kost**** Totaal * Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: ** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank: *** Inbegrepen: kosten gewaarborgd maandloon + patronale kost + pro rato eindejaarspremie en vakantiegeld **** Indirecte kost = 2,5 x directe kost 10 Op basis van meerdere wetenschappelijke onderzoeken en een studie uitgevoerd door Securex HR Research, kunnen we bevestigen dat de indirecte kosten 2,5 tot 3 keer hoger liggen dan de directe kosten. 17

20 B. Belangrijkste verzuimindicatoren Tabel 5: Verzuimpercentages volgens kalenderjaar % ziekte % arbeidsongeval 0-1 maand > 1 maand - 1 > 1 jaar totaal totaal ,86 1,40 1,06 4,31 0, ,91 1,46 1,13 4,50 0, ,97 1,42 1,37 4,76 0, ,88 1,47 1,57 4,91 0, ,99 1,42 1,72 5,12 0, ,99 1,43 1,68 5,11 0, ,13 1,48 1,62 5,23 0, ,19 1,56 1,56 5,30 0, ,26 1,66 1,65 5,58 0, ,19 1,74 1,75 5,68 0,40 Tabel 6: Frequentie en duur van het ziekteverzuim volgens kalenderjaar % verzuimers Frequentie afwezigheid werknemer ,95 0,86 12,71 10, ,25 0,91 12,38 11, ,15 0,96 12,41 11, ,50 0,92 13,27 12, ,15 0,99 12,76 12, ,05 1,01 12,42 12, ,36 1,09 11,85 12, ,19 1,13 11,61 13, ,54 1,18 11,65 13, ,01 1,14 12,33 14,01 Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen Figuur 10: Aandeel werknemers volgens frequentie van het ziekteverzuim 18

21 Tabel 7: Verzuimpercentages volgens statuut % ziekte % arbeidsongeval Statuut # werknemers 0-1 maand > 1maand - 1 jaar > 1 jaar totaal totaal Arbeider ,58 2,47 2,60 7,64 0,73 Bediende ,88 1,16 1,06 4,10 0,14 Tabel 8: Frequentie en duur van het ziekteverzuim volgens statuut Statuut # werknemers % verzuimers Frequentie afwezigheid werknemer Arbeider ,89 1,15 16,45 18,85 Bediende ,48 1,13 8,95 10,10 Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen Figuur 11: Aandeel arbeiders (grafiek 1) en bedienden (grafiek 2) volgens frequentie van het ziekteverzuim 19

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Brussel,. - Recent onderzoek door Securex, internationale speler in HR-dienstverlening, toont aan dat het ziekteverzuimpercentage van Belgische

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by WHITE PAPER Het absenteïsme in België 2005 Powered by Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid I. INHOUDSOPGAVE I. INHOUDSOPGAVE... 1 II. VOORWOORD... 3 III. INLEIDING... 6 A. WAT

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Brussel, Recent onderzoek 1 door Securex, internationale speler op gebied van HR-dienstverlening,

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

Vision de l absentéisme

Vision de l absentéisme Vision de l absentéisme Securex in Europa 1.600 medewerkers/specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg 29 contactpunten voor klanten waarvan 26 in België 2 in Frankrijk 1 in Luxemburg Omzetcijfer van

Nadere informatie

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Absenteïsme Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Frank Vander Sijpe Director HR Research Securex Actueel? 2 Agenda Wie is Securex Juridisch kader Absenteïsme? Medische controle Actualiteit Cases

Nadere informatie

Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest

Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderingsbereidheid van Belgische werknemers zijn leeftijdsgebonden Brussel, Uit een recente

Nadere informatie

whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut

whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut Aanwezigheidsbeleid voor alle medewerkers Inhoud I.

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Effectief leiderschap leidt tot verhoogde motivatie en prestaties op het werk Internationale HR-dienstverlener Securex peilt

Nadere informatie

Personeelsverloop in de privésector

Personeelsverloop in de privésector whitepaperapril 2011 Personeelsverloop in de privésector Benchmark België 2010 Evolutie van het personeelsverloop tussen 2003 en 2010 Een nieuwe war for talent -episode in het vooruitzicht? Ontdek de risicogroepen

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht

Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht Welkom 22 mei 2014 Absenteïsmebeleid b Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479 90 32 91 frederik.librecht@securex.be

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Ziekteverzuim met succes aanpakken

Ziekteverzuim met succes aanpakken Ziekteverzuim met succes aanpakken Media Werknemer langer actief op de arbeidsmarkt Gezond, gemotiveerd en productief Vergrijzing en chronische stress oorzaken van langdurig absenteisme Ongeziene stijging

Nadere informatie

Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010

Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010 Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010 Stijging vrijwillig verloop en daling onvrijwillig verloop door heropleven van arbeidsmarkt na crisis Nieuwe war for talent aangebroken Brussel,

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

Ziekteverzuim anno 2002

Ziekteverzuim anno 2002 Ziekteverzuim anno 2002 Evolutie en regionale verschillen Vorig jaar voerde SD WORX, een van de grotere sociale secretariaten in ons land, voor de eerste maal een onderzoek uit naar ziekteverzuim bij een

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de uitzendsector in 2011 1 Inleiding De arbeidsongevallen van uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd aan de hand van 3 selectiecriteria

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie Voorbeeld Vernet-ID 498319 Branche Gehandicaptenzorg Regio Randstad Ontwikkeling van verzuim Het verzuim in de in het voortschrijdend jaar 2016-2 t/m 2017-1 is %. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent!

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Draag Zorg vooruw Zorg oktober2011 Bert Laurier & Peter Beeusaert Consultants SD worx Leadership & Strategy Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Programma: Vandaag: introductie op verzuim Algemeen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België 2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België Martine Corijn D/2011/3241/020 Inleiding Het dalende aantal huwelijken en het stijgende aantal echtscheidingen maakt dat langdurende huwelijken soms minder

Nadere informatie

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2 Arbeidsongevallen uitzendkrachten 21 Hoofdstuk 2 2.1 Nationale cijfers 21 De gegevens werden verzameld via de rapporten van de verschillende uitzendbureaus en verwerkt door Preventie en Interim (PI). 2.1.1

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 999-8 GLOBAAL Belgische ondernemingen NACE-BEL CODE 8 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media NACE-BEL CODE 8. Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Aanleiding Vermoeden van hoge afwezigheidscijfers - op basis van eigen cijfers Bestuur wilde juist zicht krijgen op de afwezigheden: Beleidsdoelstelling:

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de textielverzorging

Paritair Comité voor de textielverzorging 1100000 Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007 (85.638)... 2 Classificatie van de functies - lonen en arbeidsvoorwaarden... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress Werknemers houden rekening met MVO-criteria bij hun jobkeuze Brussel, Het nieuwste MVO-onderzoek 1 dat Securex, specialist inzake personeelsbeheer,

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2014

Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 p. 1 / 109 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 6 TOEPASSINGSGEBIED REGLEMENTERING JAARLIJKSE VAKANTIE... 7 1. PRINCIPE... 7 2. UITBREIDING...

Nadere informatie

Ontevredenheid over baas stijgt

Ontevredenheid over baas stijgt Ontevredenheid over baas stijgt Overtuigend en coachend leidinggeven grootste invloed op tevredenheid Vlamingen voor het eerst minder tevreden Brussel, 6 oktober 2011 - Innovatief onderzoek 1 van Securex,

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie