Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Aanbod- en gebruikstabellen 2010

2 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse aanbod en gebruikstabellen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR 2010 dat sinds september 2014 ESR 1995 vervangt). De elektronische versie van de aanbod- en gebruikstabellen, tegen lopende prijzen, over 2010 werd op 22 december 2015 verspreid via de gegevensbank NBB.Stat. De tabellen zijn er te raadplegen op 3 aggregatieniveaus: 64 bedrijfstakken x 64 productgroepen, 38 bedrijfstakken x 38 productgroepen en 21 bedrijfstakken x 21 productgroepen. Deze PDF-publicatie bevat de aanbod- en gebruikstabellen, tegen lopende prijzen, over het jaar 2010 op het niveau van 38 bedrijfstakken en 38 productgroepen. De tabellen werden opgesteld op basis van de september 2015-versie van de jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen. De publicatie bevat voorts een korte toelichting van de verschillen ten opzichte van de september 2015-publicatie en situeert de aanbod- en gebruikstabellen binnen het globale systeem van de nationale rekeningen. Samen met deze versie van de aanbod- en gebruikstabellen 2010 worden ook de input en outputtabellen over 2010 gepubliceerd. Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding. ISSN (print) ISSN (online)

3 Woord vooraf In deze publicatie presenteert het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) een derde versie van de aanbod- en gebruikstabellen in lopende prijzen voor het jaar Deze versie van de tabellen is, net als vorige versie, opgemaakt overeenkomstig de methodologie volgens het ESR 2010 maar houdt bovendien ook rekening met de verschuivingen van ondernemingen tussen de bedrijfstakken als gevolg van de harmonisering binnen het INR van de activiteitcodes van ondernemingen. De aanbod- en gebruikstabellen over 2010 vormen de basis voor de vijfjaarlijkse input-outputtabellen voor het jaar 2010 die het INR tegelijk publiceert. Het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen heeft een gunstig advies verleend. De voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen Jean-Marc Delporte Brussel, december

4

5 Inhoudstafel Woord vooraf 3 Commentaar 7 Tabellen 1. Aanbodtabel 2010, tegen lopende prijzen Gebruikstabel 2010, tegen lopende prijzen 19 Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Samenhang van de aanbod- en gebruikstabellen Componenten van de aanbod- en gebruikstabellen De aanbodtabel Output Invoer Marges Productgebonden belastingen min subsidies De gebruikstabel Bestedingscategorieën Componenten van de toegevoegde waarde Verschillende waarderingsconcepten in de aanbod- en gebruikstabellen Transacties tussen twee ingezeten eenheden Transacties tussen een ingezeten en een niet-ingezeteninstitutionele eenheid Binnenlands versus nationaal concept in de aanbod- en gebruikstabellen Evenwichten in de aanbod- en gebruikstabellen De drie optieken van het bbp in de aanbod- en gebruikstabellen Equilibrage van de aanbod- en gebruikstabellen 39 Publicaties van het INR en contactpersonen 41 Algemene opmerkingen 45 Conventionele tekens 47 Lijst van afkortingen 49 5

6

7 Commentaar De AGT in de publicatie van 22 december 2015 zijn gebaseerd op de gedetailleerde jaarlijkse nationale rekeningen die werden gepubliceerd in september De tabellen houden aldus rekening met de impact van de kwaliteitsverbeteringen die in de rekeningen zijn aangebracht waaronder de herziening van de kapitalisatie van de uitgaven voor R&D, de aangepaste ramingen voor de prostitutie en de productie van software voor eigen gebruik alsook de herbasering van de berekening van de woningdiensten. De harmonisering tussen de instellingen van het INR van de activiteitcodes (NACE) van de economische eenheden is zichtbaar in de tabellen. De harmonisering was de gelegenheid om ondernemingen die voorheen niet in de correcte bedrijfstak waren ondergebracht, en bijgevolg een productie van een productgroep realiseerden die niet overeenstemde met de hoofdproductie in de bedrijfstak, in de correcte bedrijfstak onder te brengen. Op het publicatieniveau van 38 bedrijfstakken en 38 productgroepen, tonen de tabellen dat 89,9 pct. van de in België geproduceerde goederen en diensten voortgebracht worden in de bedrijfstakken die overstemmen met de productgroepen (typische productie). Voor de NACE-harmonisering bedroeg dit percentage 89,3 pct. De toename van het percentage van de typische productie toont een verbetering die evenwel het netto-effect weergeeft. De keuze van de onderneming als statistische eenheid voor de opmaak van de nationale rekeningen, brengt met zich mee dat er steeds secundaire productie zal voorkomen in de AGT. Naast het verschaffen van een inzicht in de structuur van de productiekosten en het in kaart brengen van de stromen van goederen en diensten die in de Belgische economie worden geproduceerd, stellen de AGT inconsistenties vast in het bronnenmateriaal en verbeteren zij de samenhang van de input-gegevens. Zo werden bij de integratie van de AGT 2010 de initiële ramingen van de correctie voor aankopen van handelsgoederen aangepast waardoor de finale ramingen van de productie en het intermediair verbruik in de AGT verschillen van de nationale rekeningen waarop zij zich steunen. Het ESR 2010 beschouwt de omzet gerealiseerd door de verkoop van handelsgoederen niet als dusdanig als productie. Enkel de handelsmarges, zijnde het waardeverschil tussen verkochte en aangekochte handelsgoederen, zijn beschouwd als productie. Tussen, enerzijds, omzet en productie en, anderzijds, aankopen en intermediair verbruik bestaan de volgende relaties: Totale omzet (uit zowel industriële en commerciële activiteiten als dienstverlening) Aankopen van handelsgoederen = Productie en Totale aankopen (zowel van handelsgoederen als van andere goederen en diensten) Aankopen van handelsgoederen = Intermediair verbruik 7

8 De basisgegevens medegedeeld bij de enquête naar de structuur van ondernemingen (ESE) leveren inzake samenstelling van de aankopen niet steeds een even goede kwaliteit. Er is een reële kans tot over- of onderschatting van de aankopen van handelsgoederen. Daar het potentieel zeer hoge bedragen betreft, kan een kleine fout in de rapportering van de samenstelling van de aankopen leiden tot grote fouten in de raming van de totale productie en intermediair verbruik. In het kader van de AGT 2010 wordt op gedetailleerd niveau nagegaan of het totale aanbod van een product gelijk is aan de totale vraag naar dat product. Indien er in de nationale rekeningen een overschatting van de productie zou zijn van een onderneming die een bepaald product verkoopt, dan is dat in de AGT merkbaar doordat een groot aanbodoverschot voor dat product zal bestaan. Op die manier werd voor het jaar 2010 vastgesteld dat in de bedrijfstakken Vervaardiging van voedingsmiddelen, Dranken en tabaksproducten, Vervaardiging van textiel en kleding en Diensten van hoofdkantoren en adviesbureaus een overschatting bestond van de productie (ingevolge een te lage correctie voor handelsgoederen). Per saldo werden de productie en het intermediair verbruik voor de vermelde bedrijfstakken 1,162 miljard euro neerwaarts herzien, zonder impact op de toegevoegde waarde. Tabel Correcties ingevolge de arbitrage van de AGT 2010 (tegen lopende prijzen, in miljoenen euro's) Correctie in nationale rekeningen september 2015 Correctie AGT 2010 december 2015 Verschil Correctie voor handelsgoederen Waarvan: Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Vervaardiging van textiel en kleding Diensten van hoofdkantoren en adviesbureaus Bron: INR. 8

9 Tabellen

10 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (miljoenen euro s) 2010 Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 8.890,8 0,0 3,0 0,0 0,0 Delfstoffen 1,8 517,3 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0, ,1 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 9, ,2 0,4 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 4,1 0,0 0,2 11, ,6 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 22,8 270,4 107,9 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 49,4 13,0 162,3 140,6 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 7,4 0,0 13,7 5,1 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,2 0,0 0,4 0,5 0,1 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,3 10,9 65,3 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 55,4 0,0 0,0 0,0 54,2 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 1,5 1,6 0,0 13,7 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 0,0 1,9 49,1 0,2 38,6 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 7,7 0,0 0,0 0,0 18,3 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 8,8 2,4 46,3 31,9 60,1 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 1,2 0,0 0,1 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 26,2 6,3 0,0 1,1 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 10,9 1,0 112,5 42,3 15,9 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 0,8 136,8 16,0 4,6 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 1,0 33, ,3 379,4 238,7 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 8.980,7 670, , , ,3 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 8.980,7 670, , , ,3 Bron: INR 10

11 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 37,2 0,0 158,2 29,8 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,1 170,2 1,9 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 7,2 0,0 6,4 60,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 49,4 0,0 90,4 14,2 Cokes en geraffineerde aardolieproducten ,9 538,6 0,0 0,0 123,3 Chemische producten 5.220, ,7 387,1 207,2 438,3 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 119, ,7 8,0 7,1 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 71,3 508,8 64, ,1 172,1 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 187,3 0,0 269, ,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 8,0 0,0 7,6 55,4 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 21,6 74,4 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 39,8 0,0 6,8 521,8 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 21,0 79,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 7,1 0,8 182,6 880,7 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 46,4 45,4 0,0 36,4 35,3 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,6 20,8 0,0 128,9 222,4 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 10,3 0,0 49,3 340,8 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 299,3 285,4 0,0 0,0 34,4 Vervoer en opslag 88,5 211,1 24,6 39,0 56,2 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 8,6 5,4 0,0 0,0 0,1 Telecommunicatie 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 11,9 141,4 61,5 54,9 100,4 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 524,9 494,2 633,4 41,2 24,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 3,7 332, ,5 144,2 87,7 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 1,1 0,7 29,0 0,0 0,1 Administratieve en ondersteunende diensten 0,5 169, ,3 13,8 18,2 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 64,4 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 844, ,7 79, ,0 146,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,7 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,7 Bron: INR 11

12 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. Vervaardiging van transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,1 14,3 26,4 53,7 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0,2 0,0 0,0 106,8 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 4,1 0,5 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,6 156,6 6,9 47,1 166,2 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 24,9 56,2 109,3 252,7 143,6 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 2.155,2 28,0 15,8 159,8 12,8 Elektrische apparatuur 110, ,8 82,8 18,6 42,9 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 118,9 3, ,3 203,9 51,0 Transportmiddelen 1,7 0,0 86, ,5 201,5 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 280,1 108,4 468,6 91, ,2 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,0 134,1 0,0 56,8 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0,0 49,9 4,6 Vervoer en opslag 0,0 0,0 8,5 187,7 9,5 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 91,4 21,6 57,7 67,4 82,5 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 9,0 0,0 15,7 37,8 205,9 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 194,3 206,4 221,7 259,6 80,6 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 13,0 94,0 11,4 41,5 6,2 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 58,3 184,5 403,9 466,5 430,9 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 3.057, , , , ,6 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 3.057, , , , ,6 Bron: INR 12

13 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen Vervoer en opslag Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 7,8 11,7 22,2 10,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 51,8 12, ,2 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 2,1 180,4 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0,0 14,9 189,2 2,2 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 20,5 0, ,2 2,2 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 79,8 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 7,9 348,9 317,2 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 54,2 602,1 66,4 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 2,7 368,1 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 176,7 51,1 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 10,5 0,0 528,2 113,9 0,0 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,4 279,9 12,6 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0, ,1 402,7 87,5 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,8 107,8 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 17, ,2 6,0 43,5 5,8 Bouwwerken; bouwnijverheid 6,6 157, ,9 226,8 13,8 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0, ,9 209,9 Vervoer en opslag 17,6 365,5 77,8 500, ,9 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 6,4 15,5 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 Telecommunicatie 193,6 0,0 195,1 224,6 0,1 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 115,1 34,3 124, ,1 978,0 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,1 54,2 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 122,3 0,0 644,7 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 401,2 104,8 517,7 594,1 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 28,5 13,5 37,4 600,5 16,2 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,0 2,1 184,5 0,4 Administratieve en ondersteunende diensten 20,3 6, ,4 912,1 688,1 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,3 7,2 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 0,0 209,1 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 0,0 36,6 23, ,4 79,3 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,4 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,4 Bron: INR 13

14 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Verschaffen van accommodatie en maaltijden Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen Telecommunicatie Informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie Financiële activiteiten en verzekeringen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 364,9 0,0 3,9 4,1 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,7 3,5 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 1, ,2 0,0 446,4 0,0 Telecommunicatie 0,4 0, ,6 74,4 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 13,9 328,7 453, ,8 563,0 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 35,5 0,4 0,0 0,0 811,5 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,4 34,7 14,8 541,9 146,2 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 13,3 0,0 15,6 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 186,9 34,2 216,2 240,1 610,9 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 5,8 227,6 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 42,2 67,9 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 32,7 0,0 0,0 26,8 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 0,1 53,6 31,1 212,8 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,3 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,3 Bron: INR 14

15 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Exploitatie van en handel in onroerend goed Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecteneningenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamewezen en marktonderzoek; overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten Administratieve en ondersteunende diensten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 81,8 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 85,4 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 11,8 0,0 10,4 3,1 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 199,8 0,0 0,0 3,2 Elektrische apparatuur 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 28,6 0,0 1,5 0,0 Transportmiddelen 0,0 272,5 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 27,1 0,0 0,4 17,3 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 418,8 33,5 0,0 13,4 1,2 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Vervoer en opslag 0,6 0,0 0,0 95,8 6,3 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 121,0 0,0 6,0 0,0 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 9,8 365,6 42,0 81,8 252,5 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 51,8 0,0 0,0 7,8 Exploitatie van en handel in onroerend goed ,4 0,0 0,0 14,5 79,7 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0, ,4 177,6 12,2 178,9 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,5 584, ,5 50,7 16,9 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 335,3 0, ,4 32,7 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 687,5 59,1 107, ,2 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 11,4 2,9 Overige diensten 0,0 27,7 5,0 0,0 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 38,4 321,7 1,0 2,5 55,9 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,6 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,6 Bron: INR 15

16 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening Kunst, amusement en recreatie Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 7,7 1,2 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 Transportmiddelen 83,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 527,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 69,7 189,9 0,0 0,0 0,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 167,2 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 322,3 0,0 0,0 4,9 99,3 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 304,3 125,7 158,4 17,6 17,0 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 321,6 0,0 0,0 0,0 54,1 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 614, ,7 67,2 3,3 2,1 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 179,1 25,5 0,0 0,0 1,6 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 56,2 0,0 0,0 54,0 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 169, ,3 0,0 0,0 19,2 Gezondheidszorg 0,0 0, ,2 104,2 0,0 Maatschappelijke diensten 101,2 1, , ,1 0,0 Kunst, amusement en recreatie 1.509,1 4,8 0,0 0, ,7 Overige diensten 0,0 11,8 0,0 0,0 26,1 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,8 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,8 Bron: INR 16

17 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Overige diensten Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Totale output tegen basisprijzen Invoer van goederen en diensten Totaal aanbod tegen basisprijzen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0, , , ,0 Delfstoffen 0,0 0,0 897, , ,7 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0, , , ,3 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0, , , ,5 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0, , , ,5 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0, , , ,3 Chemische producten 0,0 0, , , ,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0, , , ,7 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0, , , ,6 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 0, , , ,8 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0, , , ,6 Elektrische apparatuur 0,0 0, , , ,4 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 0, , , ,7 Transportmiddelen 0,0 0, , , ,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 35,5 0, , , ,7 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0, , , ,4 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,8 0, , , ,8 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0, , , ,3 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0, , , ,0 Vervoer en opslag 1,9 0, , , ,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 83,9 0, , , ,5 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 157,2 0, , , ,3 Telecommunicatie 0,0 0, , , ,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 155,7 0, , , ,1 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0, , , ,8 Exploitatie van en handel in onroerend goed 10,7 0, ,1 6, ,2 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 149,1 0, , , ,6 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 37,3 0, , , ,6 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 20,9 0, , , ,0 Administratieve en ondersteunende diensten 451,4 0, , , ,0 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0, ,6 0, ,6 Onderwijs 175,6 0, ,7 38, ,0 Gezondheidszorg 0,0 0, ,9 1, ,2 Maatschappelijke diensten 2,8 0, ,5 6, ,9 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0, ,0 272, ,8 Overige diensten 8.970,7 0, ,0 183, ,3 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 448,5 448,5 0,0 448,5 Handelsmarges 23,4 0, ,9 0,0 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) ,8 448, , , ,9 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0, , ,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) ,8 448, , , ,9 Bron: INR 17

18 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Handels- en vervoersmarges Productgebonden belastingen Productgebonden subsidies Totaal aanbod tegen aankoopprijzen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 4.548,3 451,6-186, ,3 Delfstoffen 755,0 30,0 0, ,6 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten , ,9-19, ,2 Textiel, kleding en producten van leer 5.591, ,2 0, ,1 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 2.035,6 394,1 0, ,2 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 2.508, ,4 0, ,0 Chemische producten 7.110,2 847,3 0, ,5 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4.431,5 713,1 0, ,3 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 4.420,9 383,9 0, ,4 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 3.503,1 281,0 0, ,9 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 4.894,1 741,6 0, ,3 Elektrische apparatuur 2.860,5 480,5 0, ,4 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g ,2 225,4 0, ,3 Transportmiddelen 4.214, ,9-317, ,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 5.330, ,2 0, ,8 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0, ,2 0, ,6 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 445,2 320,9-113, ,8 Bouwwerken; bouwnijverheid 0, ,1 0, ,5 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 605,7 0, ,6 Vervoer en opslag 0,0 534, , ,7 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0, ,0 0, ,6 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 1.108,4 471,9 0, ,6 Telecommunicatie 0, ,0 0, ,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 0,0 468,2 0, ,3 Financiële diensten en verzekeringen 0, ,9-54, ,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 102,6 0, ,7 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0, ,8 0, ,4 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 30,8 0, ,5 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 13,8 310,3 0, ,1 Administratieve en ondersteunende diensten 0, ,9 0, ,8 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0, ,6 Onderwijs 0,0 311,6 0, ,6 Gezondheidszorg 0,0 0,0-30, ,4 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0-22, ,6 Kunst, amusement en recreatie 0,0 437,5 0, ,3 Overige diensten 0,0 422,5 0, ,7 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 448,5 Handelsmarges ,9 0,0 0,0 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 0, , , ,8 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0, ,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 0, , , ,8 Bron: INR 18

19 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (miljoenen euro s) 2010 Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 1.043,1 0, ,8 73,6 394,0 Delfstoffen 6,7 78,1 37,3 4,7 29,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 2.221,4 0, ,4 12,6 17,8 Textiel, kleding en producten van leer 26,6 0,3 12, ,4 90,5 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 28,6 2,7 959,5 50, ,3 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 472,4 14,4 70,7 17,2 28,7 Chemische producten 412,1 6,4 598,6 991,2 860,8 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4,7 0,0 186,3 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 55,2 18,5 979,7 92,2 221,7 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 31,5 7,2 276,3 29,3 40,6 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 2,5 0,6 0,0 0,1 0,0 Elektrische apparatuur 16,6 0,4 0,7 4,1 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 146,2 6,4 21,9 1,5 16,6 Transportmiddelen 6,8 0,5 0,3 0,0 0,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 102,1 32,3 396,5 106,3 249,3 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 215,2 31,5 657,0 162,3 331,9 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 12,2 4,4 86,4 17,2 411,2 Bouwwerken; bouwnijverheid 104,8 16,0 103,7 10,6 18,3 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 74,9 2,2 254,8 48,8 44,7 Vervoer en opslag 206,1 75, ,8 229,0 524,2 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10,8 2,2 34,9 12,2 12,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 3,3 0,7 269,8 16,3 10,6 Telecommunicatie 2,1 1,1 22,3 7,9 8,6 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 3,3 10,9 62,1 9,3 17,1 Financiële diensten en verzekeringen 276,8 8,9 389,8 72,7 167,8 Exploitatie van en handel in onroerend goed 30,9 9,5 138,8 31,7 53,5 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 184,7 55,2 614,6 229,7 202,3 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 323,4 1,9 157,8 22,4 34,4 Administratieve en ondersteunende diensten 147,1 33,5 900,2 133,5 218,7 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,7 0,0 1,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,3 0,1 16,6 1,7 1,7 Gezondheidszorg 0,4 0,1 3,4 4,1 0,7 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 16,5 0,3 47,3 4,4 18,4 Overige diensten 7,0 0,4 37,6 3,1 10,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) 6.197,1 421, , , ,9 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 6.197,1 421, , , ,9 Beloning van werknemers 410,7 130, , , ,5 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -445,1 7,3-105,0-47,4-113,8 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 2.818,0 111, ,8 519, ,7 Bruto toegevoegde waarde 2.783,6 248, , , ,4 Bron: INR 19

20 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffenenproducten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 76,6 10,1 25,3 0,7 Delfstoffen ,6 580,4 0,1 597, ,4 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 98,9 474,9 6,0 1,3 0,9 Textiel, kleding en producten van leer 1,5 46,8 73,9 37,4 24,3 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 9,3 297,6 88,2 339,8 116,4 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 9.453, ,7 5,5 331,7 138,0 Chemische producten 2.367, , , ,0 552,6 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4,4 42, ,1 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 15,6 396,0 200, ,5 626,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 57,6 683,5 5,1 358, ,4 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 6,8 78,6 0,7 5,1 67,7 Elektrische apparatuur 11,0 94,6 0,0 3,4 314,9 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 26,9 225,0 9,6 14,7 237,9 Transportmiddelen 0,0 7,0 0,8 0,2 16,6 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 124,4 155,3 84,7 257,8 564,3 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 346, ,3 105,8 446,5 936,1 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 50,5 215,6 25,9 61, ,7 Bouwwerken; bouwnijverheid 43,6 162,4 27,8 29,4 227,8 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 69,2 173,8 14,0 84,4 132,5 Vervoer en opslag 418, ,8 118,1 675,1 811,2 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 13,6 40,6 30,8 31,0 72,4 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 11,0 20,2 10,0 14,5 14,9 Telecommunicatie 35,3 50,6 25,2 20,3 38,6 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 41,3 125,7 56,2 32,3 43,7 Financiële diensten en verzekeringen 356,1 711,3 241,2 252,6 707,5 Exploitatie van en handel in onroerend goed 16,7 48,3 20,3 37,6 76,6 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 1.162,4 944,4 642,2 423,0 662,7 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 999,4 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 9,4 54,4 247,7 27,3 32,9 Administratieve en ondersteunende diensten 164,0 628,6 818,4 432,8 675,5 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,1 0,7 7,6 Onderwijs 2,8 7,8 14,8 5,0 15,7 Gezondheidszorg 0,0 3,4 3,9 1,6 2,6 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,1 5,4 2,5 8,7 13,9 Overige diensten 9,2 21,3 13,1 30,8 11,9 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) , , , , ,0 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,0 Beloning van werknemers 617, , , , ,6 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -29,5-102,8-105,9-82,8-213,2 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 650, , , , ,3 Bruto toegevoegde waarde 1.239, , , , ,7 Bron: INR 20

21 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. Vervaardiging van transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 14,9 26,9 Delfstoffen 0,0 18,3 0,0 0,0 239,4 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,8 0,7 3,6 63,6 217,9 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 19,3 37,0 34,0 47,8 376,4 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 4,2 20,9 51,8 21,4 104,1 Chemische producten 162,9 177,9 23,2 115,5 255,3 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 83,9 215,6 184,5 912,9 208,4 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 208,2 676, ,1 811,8 558,6 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 856,9 214,6 311,1 665,2 257,5 Elektrische apparatuur 110,8 663,1 352,4 344,5 189,9 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 13,8 11, ,8 637,4 64,2 Transportmiddelen 0,0 16,0 3, ,0 198,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 8,4 33,8 76,3 195,0 347,2 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 24,6 53,3 66,7 117,2 65,3 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2,1 3,2 7,2 45,7 14,5 Bouwwerken; bouwnijverheid 6,9 30,2 33,5 29,1 106,2 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 5,1 16,3 45,4 31,2 76,7 Vervoer en opslag 46,1 104,6 267,8 450,4 182,6 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10,8 15,4 27,2 20,1 33,9 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 7,3 6,0 5,8 16,8 35,6 Telecommunicatie 6,7 7,1 13,2 10,2 19,2 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 28,0 26,6 49,3 41,5 13,9 Financiële diensten en verzekeringen 39,4 59,8 102,8 214,5 103,6 Exploitatie van en handel in onroerend goed 16,4 12,2 17,8 36,0 72,5 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 202,2 147,9 264,2 297,0 323,8 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 12,5 8,1 21,3 31,3 29,5 Administratieve en ondersteunende diensten 94,9 146,0 144,7 291,6 178,4 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Onderwijs 1,2 2,9 3,5 3,4 11,8 Gezondheidszorg 0,4 0,8 1,1 2,5 1,3 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,3 4,8 1,1 6,2 7,3 Overige diensten 3,2 7,8 7,4 13,0 7,1 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) 1.977, , , , ,8 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 1.977, , , , ,8 Beloning van werknemers 699, , , , ,0 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -110,3-83,8-84,2-157,4-38,3 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 491,0 703, ,6 953,9 743,1 Bruto toegevoegde waarde 1.080, , , , ,8 Bron: INR 21

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2003 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2005 Inhoud de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23.

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23. Bijlage - Tabellen Tabel 1 : Vergelijking van de verdeling in absolute en relatieve frequentie van de verkeersongevallen naar de plaats van het ongeval met het geheel van de ongevallen 2008 % van de Ongevallen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen 1970-2001 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2010-2014 September 2016 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 - Derde kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau September Kunstlaan Brussel

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau September Kunstlaan Brussel Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Milieubelastingen naar economische activiteit 2011-2015 September 2017 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2)

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace rev2) 1.1. Algemeen Periodiek worden activiteiten- en productclassificaties herzien. Dit

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Economie en ondernemen

Economie en ondernemen Economie en ondernemen SAMENVATTING 42.156 BBP per inwoner, groeiend 19.155,8 miljoen euro BBP arr. Turnhout, groeiend 44% van de groei is toe te schrijven aan industrie Sterkste economische sectoren m.b.t.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 28 februari 2018 samenvatting trefwoorden Beschrijving basisverlegging Producentenprijzen Index naar 2015=100 inclusief koppeladvies. Producentenprijzen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2000 - Derde kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2017 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 332/ BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1. Dekking SECTIE 2.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 332/ BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1. Dekking SECTIE 2. L 332/6 9.12.2002 BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1 Dekking De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder secties A tot en met Q van de NACE Rev. 1. Onder deze secties vallen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid opgenomen voor de vier kwartalen van 2018 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 1995, 1997 en Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 1995, 1997 en Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 1995, 1997 en 1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud

Nadere informatie

Methodologische nota. 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen

Methodologische nota. 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

Methodologische nota. 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen

Methodologische nota. 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Ruud Remko Holtkamp Ruud Colenberg Otto Swertz CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2000 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2007-2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende het arbeidsvolume en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2000

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2000 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2000 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de defi

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN

NATIONALE REKENINGEN NATIONALE REKENINGEN Kwartaalaggregaten 2003 - I Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2000-2009 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen van België

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2013 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Persbericht. Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger

Persbericht. Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-047 20 april 2005 9.30 uur Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger Het bruto binnenlands product (BBP) van 2001 is door herziening van definities

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Input-outputtabellen Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen. December Kunstlaan Brussel

Input-outputtabellen Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen. December Kunstlaan Brussel Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Input-outputtabellen 2010 December 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

Methodologische nota

Methodologische nota Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Tweede kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Tweede kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Tweede kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2008 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Maakeconomie in Limburg

Maakeconomie in Limburg Sectoranalyse Maakeconomie in Limburg Augustus 2018 C r e a t i e v e E c o n o m i e i n L i m b u r g P a g i n a 1 46 INHOUDSOPGAVE 1. Definitie 3 2. Bedrijven in de Maakeconomie (Vestigingen met personeel)

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2013 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2015 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail Methodologische nota Bij de opmaak van de regionale rekeningen van december 2011 werd, net zoals in de gedetailleerde nationale rekeningen van september 2011, overgestapt op de nieuwe activiteitennomenclatuur

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

NAM-multiplicatoren: handleiding

NAM-multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten NAM-multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren die hier voorgesteld worden, zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting

Nadere informatie

Ontwerp voor een verordening van de Raad betreffende de statistiek van het afvalbeheer

Ontwerp voor een verordening van de Raad betreffende de statistiek van het afvalbeheer bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 87 van 29/03/99 Ontwerp voor een verordening van de Raad betreffende de statistiek van het afvalbeheer Bijlage I Productie en terugwinning van

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning)

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning) Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning) Velden met een zijn verplicht. Naam E-mail Inleiding 1 Als een bedrijf een product

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-III

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-III Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-III Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

Multiplicatoren: handleiding

Multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren van het finaal gebruik behelzen een klassieke toepassing van het traditionele inputoutputmodel

Nadere informatie

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Michelle Sourbron Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie 1-2010 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie