ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS"

Transcriptie

1 ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer (Charleroi) ("Ascencio" of de "Vennootschap" of de "Emittent") SAMENVATTING VAN HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT, VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN EUR AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS De inschrijving op de Nieuwe Aandelen is voorbehouden aan Bestaande Aandeelhouders en aan houders van Voorkeurrechten onder de voorwaarden vastgesteld in het Prospectus, en met name: - Inschrijvingsprijs: 45 EUR - Inschrijvingsratio: 3 Nieuwe aandelen voor 7 Bestaande Aandelen - Maximaal aantal Nieuwe Aandelen: Inschrijvingsperiode: van 11 maart 2014 (8 uur) tot en met 25 maart 2014 (16 uur); - Voorkeurrecht vertegenwoordigd door coupon nr. 9 is verhandelbaar op Euronext Brussels tijdens de Inschrijvingsperiode - Private plaatsing van Scripts: 26 maart Betaaldatum van de Nieuwe Aandelen: 31 maart Elk Nieuw Aandeel zal recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar. WAARSCHUWING Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico s in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van het prospectus en van de risico s die beschreven worden in afdeling D van deze Samenvatting. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scripts in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op het geheel van de in het Prospectus verstrekte gegevens. Global Coordinator Joint Bookrunners Samenvatting van 10 maart 2014

2 Dit document (de "Samenvatting") vormt, samen met het financieel jaarverslag 2012/2013 van de Vennootschap dat door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de "FSMA") op 18 december 2013 werd goedgekeurd als registratiedocument (het "Registratiedocument"), en de verrichtingsnota van 10 maart 2014 (de "Verrichtingsnota"), met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het prospectus (het "Prospectus") met betrekking tot (i) het openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen van de Vennootschap (de "Nieuwe Aandelen") in het kader van een kapitaalverhoging, in speciën, met voorkeurrecht (de "Voorkeurrechten") (het "Aanbod"), (ii) de private plaatsing van scripts (de "Scripts") (de "Private Plaatsing"), en (iii) de toelating van de Nieuwe Aandelen en de Voorkeurrechten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de "Notering" en, samen met het Aanbod en de Private Plaatsing, de "Verrichting"). De Verrichtingsnota mag afzonderlijk van de twee andere documenten worden verspreid. De Verrichtingsnota en de Samenvatting werden in hun Franse versie goedgekeurd door de FSMA op 10 maart 2014, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni De goedkeuring van de FSMA houdt geen enkel oordeel in over de verdiensten of de kwaliteit van de Verrichting, de Nieuwe Aandelen of de Vennootschap. De Samenvatting werd opgesteld overeenkomstig de vereisten inzake te verstrekken informatie en de vormgeving als bepaald in de Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Europese Commissie van 29 april 2004 ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn. Overeenkomstig deze verordening worden samenvattingen opgemaakt conform de openbaarmakingsvereisten gekend als "Elementen". Deze elementen zijn genummerd in Afdeling A- E (A.1 - E.7). De Samenvatting bevat alle Elementen die verplicht deel moeten uitmaken van een samenvatting voor dit type van effecten en emittent. Aangezien sommige Elementen niet moeten worden opgenomen, kunnen er leemtes voorhanden zijn in de nummering van de Elementen. Zelfs als er een verplichting zou bestaan om een bepaald Element in de Samenvatting op te nemen gelet op het type van effecten en emittent, is het mogelijk dat geen enkele relevante informatie kan worden gegeven aangaande het desbetreffende Element. In dat geval wordt een korte beschrijving van het Element weergegeven in de Samenvatting met de vermelding "zonder voorwerp".

3 Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding De Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Elke beslissing om in de Nieuwe Aandelen of de Voorkeurrechten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Prospectus door de belegger, met inbegrip van alle informatie die door verwijzing is opgenomen. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale wetgeving van de lidstaten, eventueel de kosten voor de vertaling van het Prospectus dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Alleen de Vennootschap kan burgerlijk aansprakelijk worden gesteld en enkel indien de inhoud van de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is ten opzichte van de andere delen van het Prospectus, of indien ze niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om in de Nieuwe Aandelen te beleggen. A.2 Zonder voorwerp. Er werd geen enkele toestemming verleend door de Emittent om het Prospectus te gebruiken met het oog op een latere wederverkoop van de Nieuwe Aandelen, of hun finale plaatsing door financiële tussenpersonen. B.1 Officiële en handelsnaam van de Emittent "Ascencio". Afdeling B Emittent en eventuele garant B.2 Vestigingsplaats / Rechtsvorm / Wetgeving / Land van oprichting Ascencio is een commanditaire vennootschap op aandelen en een vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (publieke vastgoedbevak) naar Belgisch recht, die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies, België (RPR Charleroi ). Als publieke vastgoedbevak is de Vennootschap onderworpen aan de relevante bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna "de Wet van 3 augustus 2012") en het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (hierna "het Koninklijk Besluit van 7 december 2010"), alsook aan de relevante bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen. B.5 Beschrijving van de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt en de plaats van de Vennootschap binnen de groep De Vennootschap heeft een bijkantoor in Frankrijk. Daarnaast heeft Ascencio (telkens voor 100%) twee Belgische dochterondernemingen, 15 burgerlijke vastgoedvennootschappen in Frankrijk en een société par actions simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) in Frankrijk, zoals weergegeven in het schema hierna.

4 B.6 Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Het totale aantal Aandelen van de Vennootschap bedraagt (de "Bestaande Aandelen"). Volgens de transparantieverklaringen die de Vennootschap heeft ontvangen voor de Datum van het Prospectus, zijn de belangrijkste aandeelhouders de volgende: Aandeelhouder % van het kapitaal Familie Mestdagh en verbonden vennootschappen 27,08% AG Insurance 14,84% Groupe Selma 6,11% Free float 51,97%. Deze tabel houdt rekening met de verkoop door sommige referentieaandeelhouders (namelijk Carl Mestdagh, Eric Mestdagh, John Mestdagh, Germain Mestdagh en Natacha Mestdagh) op 25 februari 2014 van aandelen in het kader van een private plaatsing in de vorm van een accelerate bookbuild offering, tegen een prijs van 52,00 EUR per aandeel (of een korting van 4,7% ten opzichte van de laatste beurskoers vóór de aankondiging van de transactie). B.7 Belangrijke historische financiële informatie De tabellen hierna geven de belangrijke historische informatie weer van de Vennootschap overeenkomstig de IFRS-normen voor de financiële boekjaren die werden afgesloten op 30 september 2013, 30 september 2012 en 30 september 2011 en voor de tussentijdse periode op 31 december GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 31/12/ /09/ /09/ /09/2011 (000 EUR) Huurinkomsten Vastgoedresultaat Andere operationele opbrengsten en kosten Vastgoedkosten Algemene kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille

5 Financiële inkomsten (zonder impact IAS 39) Interestkosten Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) Belastingen op het courante nettoresultaat Courant nettoresultaat (*) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Ander portefeuilleresultaat Resultaat op de portefeuille Impact IAS Exit Taks Nettoresultaat Courant nettoresultaat per aandeel (EUR) 1,03 3,70 3,35 2,86 Nettoresultaat per aandeel (EUR) 0,87 3,88 2,41 3,00 Aantal aandelen (*) Nettoresultaat zonder impact IAS 39 en IAS 40 GECONSOLIDEERDE BALANS (000 EUR) 31/12/ /09/ /09/ /09/2011 Activa Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen en verplichtingen Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Intrinsieke waarde (NAV of Net Asset Value) conform IFRS per aandeel 43,47 46,29 45,03 45,39 (EUR) EPRA NAV per aandeel (EUR) 46,51 49,43 49,00 48,07 Schuldratio (*) 56,5% 1 44,7% 43,7% 41,3% 1 In de geconsolideerde kwartaalcijfers op 31 december 2013 (1e kwartaal van het boekjaar 2013/2014) werd het eigen vermogen berekend na aanwending van het resultaat van het boekjaar 2012/2013. Dit betekent dat het dividend voor het boekjaar 2012/2013, of een brutobedrag van EUR, is opgenomen onder de kortlopende verplichtingen op 31 december Deze boeking is niet conform de IFRSnormen want de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar 2012/2013 en de aanwending van het resultaat heeft goedgekeurd, vond plaats op 31 januari Daar de vergadering plaatsvond na het opstellen van de rekeningen van het 1 e kwartaal 2013/2014, mag het dividend niet worden erkend als een schuld op 31 december Op economisch vlak maakt de door de vennootschap gevolgde boekhouding het mogelijk het niveau van de schuldratio weer te geven rekening houdend met de uitkering van het dividend op 7 februari Vanaf volgend boekjaar zal de vennootschap de voorschriften van de IFRS-normen volgen en de aanwending van het resultaat pas boeken na datum van de gewone algemene vergadering.

6 (*) Berekend volgens het KB van 07/12/2010 KERNCIJFERS VAN DE PORTEFEUILE (000 EUR) Reële waarde (exclusief projectontwikkelingen) 31/12/ /09/ /09/ /09/ Jaarlijkse contractuele huurgelden Jaarlijkse contractuele huurgelden inclusief de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen Brutorendement 6,9% 7,2% 7,0% 6,9% Procentuele bezettingsgraad (**) 97,0% 97,7% 96,9% 95,9% (*) gebaseerd op de huurwaarde (**) Percentage van de huurgelden van de bezette gebouwen ten opzichte van de som van de huurgelden van de gebouwen en de geraamde huurwaarde (estimated rental value of ERV) van de nietbezette gebouwen. Sinds datum van publicatie van het persbericht van 14 februari 2014 over het eerste kwartaal 2013/2014 en op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, heeft er zich geen enkele belangrijke wijziging voorgedaan in de verwachtingen en de financiële of commerciële positie van de Vennootschap, noch in haar operationeel resultaat. De recentste geconsolideerde financiële overzichten die zijn neergelegd zijn de goedgekeurde geconsolideerde financiële overzichten van de Vennootschap voor het boekjaar dat werd afgesloten op 30 september Na afsluiting van het boekjaar dat werd afgesloten op 30 september 2013, is de Vennootschap overgegaan tot twee belangrijke aankopen, als beschreven in afdeling E.2a van de Samenvatting. B.8 Belangrijke pro forma financiële informatie De Vennootschap heeft pro forma financiële informatie opgesteld naar aanleiding van de twee verwervingen als beschreven in afdeling E.2a van de Samenvatting. Door hun aard behandelt de pro forma financiële informatie hierna een hypothetische situatie en geeft ze bijgevolg niet de effectieve financiële informatie of resultaten van de Vennootschap weer. Pro forma balans op 30 september 2013 (000 EUR) ASCENCIO GECONSOLI- DEERD 30/09/2013 PRO FORMA CONSOLIDA- TIE IFRS- AANPASS- INGEN PRO FORMA 30/09/2013 Activa Vastgoedbeleggingen Andere vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen en verplichtingen Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Pro forma resultatenrekening op 30 september 2013

7 (000 EUR) ASCENCIO GECON- SOLIDEERD 30/09/2013 PRO FORMA CONSOLIDAT IE IFRS- AANPASSIN GEN PRO FORMA 30/09/201 3 Huurinkomsten Vastgoedresultaat Vastgoedkosten Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten Andere operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Ander portefeuilleresultaat Operationeel resultaat Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Vennootschapsbelasting Exit Taks Belastingen Nettoresultaat B.9 Winstprognose of -raming De voorspellingen hierna zijn gebaseerd op verschillende hypotheses en waarderingen van gekende en niet-gekende risico s, onzekerheden en andere factoren die redelijk leken toen ze werden opgesteld, maar die achteraf al dan niet correct zouden kunnen blijken. Bijgevolg kunnen de resultaten, de financiële situatie, de prestaties of de verwezenlijkingen van de vennootschap grondig verschillen van de toekomstige resultaten, financiële situatie, prestaties of verwezenlijkingen die dergelijke verklaringen, vooruitzichten en inschattingen hadden beschreven of voorgesteld. Verwachte resultatenrekening voor het boekjaar 2013/2014 vergeleken met de reële cijfers van het boekjaar 2012/2013 Op basis van de aangehouden hypotheses zijn de verwachte resultaten voor het boekjaar 2013/2014 de volgende: GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR) GEBUDGET- TEERD 30/09/ /09/2013 Huurinkomsten Vastgoedresultaat Andere operationele opbrengsten en kosten Vastgoedkosten

8 Algemene kosten Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) 0 5 Interestkosten Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) Belastingen op het courante nettoresultaat Courant nettoresultaat (*) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 0-13 Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Ander resultaat op de portefeuille Resultaat op de portefeuille Impact IAS Exit Taks Nettoresultaat (*) Nettoresultaat zonder impact IAS 39 en IAS 40 Verwachte balans op 30 september 2014 vergeleken met de reële cijfers op 30 september 2013 Op basis van de aangehouden hypotheses ziet de verwachte balans voor het boekjaar 2013/2014 eruit als volgt: GECONSOLIDEERDE BALANS (000 EUR) GEBUDGET- TEERD 30/09/ /09/2013 VASTE ACTIVA Vastgoedbeleggingen Andere vaste activa VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN TOTAAL VERPLICHTINGEN B.10 Voorbehoud in het auditverslag betreffende de historische financiële informatie Zonder voorwerp. Er werd geen enkel voorbehoud gemaakt in de afgifte van verklaring van de commissaris betreffende de historische financiële informatie opgenomen in dit Prospectus. B.11 Verklaring betreffende het werkkapitaal Op 31 december 2013 heeft de vennootschap een negatief geconsolideerd werkkapitaal 2 van 141,7 miljoen EUR. Op datum van de Verrichtingsnota meent de vennootschap niet over voldoende werkkapitaal te 2 Het werkkapitaal wordt berekend als het verschil tussen het vaste vermogen (dit wil zeggen de som van het eigen vermogen en de langlopende verplichtingen) en de vaste activa.

9 beschikken om te voldoen aan al haar behoeften inzake werkkapitaal over een periode van 12 maanden vanaf de Verrichtingsnota. De Vennootschap financiert haar activiteiten met langetermijnkredieten en, in het kader van de aankoop van de sites MSS, met kortetermijnkredieten. In de loop van de 12 maanden volgend op de datum van de Verrichtingsnota zal er EUR aan kredieten vervallen (waarvan twee kortetermijnkredieten voor een totaal bedrag van EUR die werden aangegaan voor de aankoop van de Sites MMS in december 2013). Deze vervaltermijnen zullen dus vanaf 30 juni 2014 leiden tot een tekort in het werkkapitaal. Rekening houdende met de vervaltermijnen van deze kredieten, het saldo dat beschikbaar blijft op andere kredietlijnen van de vennootschap en de winstverwachtingen, schommelt het kastekort dat eruit zal voortvloeien in de periode van 10 maart 2014 (datum van de verrichtingsnota) tot en met 31 maart 2015 tussen een bedrag van minimaal 14,3 miljoen EUR op 30 juni 2014 en maximaal 95,0 miljoen EUR op 31 maart De Vennootschap wil dit tekort financieren: - met de netto-opbrengst van het Aanbod, dat, als volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, waarschijnlijk EUR zal bedragen. Ter herinnering, sommige referentieaandeelhouders van de Vennootschap hebben er zich onvoorwaardelijk toe verbonden (een deel van) hun Voorkeurrechten uit te oefenen voor een minimaal bedrag van EUR. - met de totale of gedeeltelijke herfinanciering van de langetermijnkredieten. In de veronderstelling dat de Vennootschap niet in staat zou zijn haar kredieten te verlengen of te vervangen of wanneer niet volledig zou zijn ingetekend op de Verrichting, zou de Vennootschap financieringsmiddelen kunnen vrijmaken door de verkoop van sommige gebouwen. B.34 Beleggingsdoelstelling en -beleid 1. Beleggingsdoelstelling en -beleid De hoofdactiviteit van de Vennootschap bestaat uit het collectief beleggen van financiële middelen opgehaald bij het publiek in vastgoed. Deze vastgoedbeleggingen zijn hoofdzakelijk perifeer gelegen handelsgebouwen. Ascencio is gespecialiseerd in het beleggen in winkel- of handelsruimten die overwegend in perifere stadsgebieden liggen. De Vennootschap is actief in België en Frankrijk. De vastgoedportefeuille van de Vennootschap bestaat uit 120 gebouwen die samen een totale oppervlakte van m² vertegenwoordigen. Op 31 december 2013 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479,4 miljoen EUR. 2. Beleggingsbeperkingen van toepassing op vastgoedbevaks Diversificatie- of spreidingsbeginsel Als publieke vastgoedbevak is de Vennootschap verplicht haar beleggingen te spreiden met als doel de investeringsrisico s adequaat te verdelen. Zonder afbreuk te doen aan dit grondbeginsel mag de Vennootschap hoogstens 20% van haar geconsolideerde activa beleggen in onroerende goederen die één enkel vastgoedgeheel vormen. Deelnemen in andere vennootschappen De Vennootschap mag uitsluitend rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of rechten van deelneming aanhouden in een institutionele vastgoedbevak of een vastgoedvennootschap als ze een exclusieve of gezamenlijke controle daarover uitoefent. Verbodsbepalingen Noch de Vennootschap, noch één van haar dochtervennootschappen mag als bouwpromotor optreden. Andere investeringsbeperkingen

10 De Vennootschap mag alleen bijkomend of tijdelijk en met inachtneming van haar statuten beleggen in effecten die geen onroerende goederen zijn en niet bestemde liquide middelen aanhouden. Onder bepaalde voorwaarden mag de Vennootschap goedgekeurde afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Mits naleving van bepaalde voorwaarden en beperkingen mogen de Vennootschap en haar dochtervennootschappen vastgoedleasingcontracten sluiten als leasingnemer en mogen ze onroerende goederen in leasing geven, met of zonder aankoopoptie. B.35 Grenswaarden voor het opnemen van leningen en/of de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen In het totaal mogen de (statutaire en geconsolideerde) schulden van de Vennootschap, na aftrek van de afdekkingsinstrumenten, niet meer dan 65% bedragen van de statutaire of geconsolideerde (naargelang het geval) activa. De met de schulden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen verbonden jaarlijkse financiële kosten mogen op geen enkel ogenblik meer dan 80% van het netto operationeel resultaat van de Vennootschap bedragen. Wanneer de geconsolideerde schuldgraad van de Vennootschap meer dan 50% bedraagt van de geconsolideerde activa, moet de Vennootschap een financieel plan opstellen. Dat financieel plan moet een uitvoeringskalender bevatten alsook een beschrijving geven van de maatregelen die zullen worden getroffen om te vermijden dat de geconsolideerde schuldgraad 65% overschrijdt. De schuldratio van de Vennootschap bedroeg op 31 december ,50% (na de aankoop van de Sites MSS en de Site "Les Portes du Sud" in december 2013 en na rekening te houden met een uitkering in februari 2014 van een bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel voor het boekjaar ). B.36 Regelgevend toezicht van de Vennootschap en toezichthouder Als publieke vastgoedbevak staat de Vennootschap onder het toezicht van de FSMA. B.37 Kort profiel van het type belegger tot wie de Vennootschap zich richt Ascencio richt zich tot beleggers die het profiel hebben van particuliere beleggers, hoofdzakelijk in België, en institutionele beleggers, in België en daarbuiten, die een aanvaardbaar dividend willen en in ruil daarvoor bereid zijn om daarbij een beperkt risico op middellange termijn te nemen. Ascencio biedt deze beleggers de mogelijkheid te beleggen in de nichemarkt van perifeer gelegen commercieel vastgoed in België en in Frankrijk. De Vennootschap wil een aantrekkelijk rendement blijven bieden en tegelijk een gematigd risicoprofiel in stand houden. B.38 Concentratie van 20% van de investeringen Niet van toepassing. De Vennootschap moet beschikken over een gediversifieerde portefeuille. In navolging van de wetgeving van toepassing op vastgoedbevaks mag hoogstens 20% van de geconsolideerde activa worden belegd in één enkel vastgoedrisico. B.39 Concentratie van 40% van de investeringen Niet van toepassing. De Vennootschap moet beschikken over een gediversifieerde portefeuille. In navolging van de wetgeving van toepassing op vastgoedbevaks mag hoogstens 20% van de geconsolideerde activa worden belegd in één enkel vastgoedrisico. B.40 Beschrijving van de dienstverleners, met inbegrip van het bedrag van de verschuldigde betalingen 1. De commissaris De commissaris van de Vennootschap is DELOITTE Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Rik

11 Neckebroeck, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8a 1831 Diegem. De vergoeding van de commissaris voor het afgelopen jaar bedraagt EUR (excl. btw). 2. De vastgoedexperts Jones Lang LaSalle SPRL, Marnixlaan 23 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Arnaud van de Werve, en Cushman & Wakefield, Kunstlaan 56 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Jérôme Lits, zijn de vastgoedexperts van Ascencio. De vergoeding exclusief btw van de vastgoedexperts wordt op forfaitaire basis bepaald per gebouw dat door de expert wordt gewaardeerd. De erelonen van de onafhankelijke experts van de Vennootschap over het afgelopen boekjaar bedragen EUR (excl. btw). 3. Financiële dienstverlening De Vennootschap doet voor haar financiële dienstverlening een beroep op BNP Paribas Fortis Bank NV. De vergoeding in het kader van haar financiële dienstverlening bedraagt over het afgelopen boekjaar EUR (excl. btw). 4. Externe beheerders Voor bepaalde locaties, hoofdzakelijk in Frankrijk, heeft Ascencio het gebouwenbeheer uitbesteed aan externe ondernemingen die hoog staan aangeschreven op de markt van het huurbeheer. De externe beheerders worden vergoed naar evenredigheid van de ontvangen huurgelden. Wat betreft het gedeelte dat niet aan de huurder doorgerekend kan worden, bedraagt de vergoeding van de externe beheerders EUR (alles inbegrepen) voor het boekjaar dat werd afgesloten op 30 september B.41 Identiteit van de bewaarders Niet van toepassing. De Vennootschap heeft geen vermogensbeheerder, investeringsadviseur, bewaarder of trustee. B.42 Bepaling en mededeling van de intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van de Vennootschap wordt elk kwartaal bepaald en meegedeeld in een persbericht over de jaar-, halfjaar- en kwartaalcijfers. B.43 Kruiselingse verplichtingen in andere instellingen voor collectieve belegging Niet van toepassing. De Vennootschap is geen instelling voor collectieve belegging in andere instellingen voor collectieve belegging. B.44 B.7 plus melding van een eventuele afwezigheid van werkzaamheden en financiële overzichten Niet van toepassing. De Vennootschap heeft werkzaamheden en op datum van het Registratiedocument zijn financiële overzichten opgesteld. B.45 Beschrijving van de portefeuille van de Vennootschap Ascencio is gespecialiseerd in het beleggen in winkel- of handelsruimten die overwegend in perifere stadsgebieden liggen. De Vennootschap is actief in België en Frankrijk. De vastgoedportefeuille van de Vennootschap bestaat uit 120 gebouwen (zonder de projecten in ontwikkeling) die samen een totale oppervlakte van m² vertegenwoordigen. Op 31 december 2013 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479 miljoen EUR. Kerncijfers van de Vennootschap op 30 september 2013 De kerncijfers van de portefeuille van de Vennootschap voor de financiële boekjaren die zijn afgesloten op 30 september 2013, 30 september 2012 en 30 september 2011 en voor de tussentijdse periode op 31 december 2013 worden weergegeven onder B.7 hiervoor (Belangrijke historische financiële informatie).

12 Analyse van de vastgoedportefeuille Op 30 september 2013 vertegenwoordigen de handelspanden 95% van de reële waarde van de portefeuille. Het resterende deel bestaat uit een beperkt aantal onroerende goederen bestemd als kantoor-, opslag- of woonruimte. Op 30 september 2013 vertegenwoordigen de gebouwen in België 66% van de reële waarde van het gebouwenbestand (45% in Wallonië, 16% in Vlaanderen en 5% in Brussel) en de gebouwen in Frankrijk 34%. Ascencio ziet er bovendien op toe haar huurders te diversifiëren. Deze zijn actief in een tiental activiteitensectoren, met evenwel een overwicht van de voedingssector (47%), de textiel/modesector (15%) en de vrijetijdssector (9%) met winkelketens zoals de Groep Mestdagh (13%), Carrefour (13%) of Grand Frais (Frankrijk) (12%). B.46 Indicatie van de meest recente intrinsieke waarde per Aandeel Op 31 december 2013 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 43,47 EUR (na uitkering in februari 2014 van een bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel voor het boekjaar ). Afdeling C - Effecten C.1 Type en categorie van de nieuwe aandelen / ISIN-code Alle Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven, in gedematerialiseerde vorm, overeenkomstig het Belgische recht. Het zal gaan om gewone kapitaal vertegenwoordigende aandelen (uitgedrukt in euro), van dezelfde categorie als de Bestaande Aandelen, die volledig volgestort en vrij verhandelbaar zullen zijn, met stemrecht en zonder vermelding van nominale waarde. Net zoals de Bestaande Aandelen, zullen de Nieuwe Aandelen ISIN-code BE hebben, en de Voorkeurrechten ISIN-code BE C.2 Munteenheid De uitgifte gebeurt in euro (EUR). C.3 Aantal aandelen en nominale waarde Het maatschappelijk kapitaal van Ascencio wordt, op datum van het Prospectus vertegenwoordigd door Bestaande Aandelen. De Bestaande Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, allemaal volledig volgestort en zonder vermelding van nominale waarde. Er is slechts één enkele categorie aandelen. C.4 Aan de Nieuwe Aandelen verbonden rechten 1. Stemrechten Elk Aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de door de wet bepaalde gevallen van opschorting. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en schuldenaars-pandnemers moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. 2. Dividenden Onder voorbehoud van hetgeen volgt participeren alle Aandelen op dezelfde wijze in de resultaten van de Vennootschap en geven ze recht op een deel van de dividenden die zouden worden uitgekeerd door de

13 Vennootschap. De Bestaande Aandelen van de Vennootschap geven, in het geval van uitkeerbare winst, recht op een dividend voor het volledige lopende boekjaar 2013/2014 alsook voor de toekomstige boekjaren van de Vennootschap. De Nieuwe Aandelen geven, in het geval van uitkeerbare winst, recht op een dividend voor het lopende boekjaar 2013/2014, dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar 2013/2014 alsook op de dividenden van de toekomstige boekjaren van de Vennootschap. Het door de Vennootschap gevolgde beleid inzake uitkeerbare dividenden wordt meer in detail beschreven onder Element C Rechten na vereffening De opbrengst van de vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, kosten en vereffeningskosten, worden verdeeld onder de Aandeelhouders naar rato van hun deelneming. 4. Voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging Ter gelegenheid van een kapitaalverhoging door inbreng in speciën kan de algemene vergadering of, in voorkomend geval, de raad van bestuur van de Zaakvoerder in het kader van het toegestane kapitaal het door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorkeurrecht voor de Aandeelhouders opheffen of beperken als aan de Aandeelhouders een onherleidbaar toekenningsrecht wordt verleend. C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid Onder voorbehoud van algemene beperkingen, zijn er geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen buiten deze die kunnen voortvloeien uit de wet. Geen enkele Bestaande Aandeelhouder heeft een lock-up verbintenis aangegaan in het kader van deze Verrichting. C.6 Toelating tot de verhandeling en plaats van notering De Voorkeurrechten (coupon nr. 9) zullen op 10 maart 2014 na sluiting van de beurs onthecht worden en kunnen verhandeld worden op Euronext Brussels tijdens de Inschrijvingsperiode, namelijk van 11 maart 2014 tot en met 25 maart De Bestaande Aandelen zullen dan ook ex-coupons nr. 9 en nr. 10 worden verhandeld vanaf 11 maart De aanvraag tot toelating op Euronext Brussels van de Nieuwe Aandelen werd ingediend. De toelating zal in principe gebeuren op 31 maart 2014 onder ISIN-code BE (zoals de Bestaande Aandelen) en ISIN-code BE voor de Voorkeurrechten. C.7 Beschrijving van het dividendbeleid Als publieke vastgoedbevak moet de Vennootschap als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat minstens overeenstemt met het positieve verschil tussen de volgende bedragen: - 80% van het bedrag gelijk aan de som van het gecorrigeerde resultaat en de netto meerwaarde op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de uitkeringsverplichting; en - de netto-afbouw, in de loop van het boekjaar, van de schulden van de Vennootschap. Hoewel Ascencio het statuut van vastgoedbevak heeft, blijft ze toch onderworpen aan artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat een dividend enkel mag worden uitgekeerd als, op datum van afsluiting van het betrokken boekjaar, het netto-actief ten gevolge van die uitkering niet is gedaald beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Daar de Vennootschap eveneens onder statuut van een Franse SIIC valt, moet ze zich ook houden aan enkele uitkeringsvoorwaarden als bepaald door de Franse wetgeving inzake SIIC s.

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België

De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 25 februari 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België ASCENCIO CVA Voorziene kapitaalverhoging met een bedrag

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

Aandelen: Kapitaalverhoging

Aandelen: Kapitaalverhoging Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 3 augustus 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E R D E K W A R T A A L V A N H E T B O E K J A

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 - Huurinkomsten tijdens het 1 ste kwartaal: +27% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar - Vastgoedportefeuille

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie