De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom."

Transcriptie

1 Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te Nieuwegein. Aanwezig: - de heer Prof.dr. W. van Voorden, voorzitter Stichting Administratiekantoor; - de heer ir. L.H. Keijts, bestuurslid - de heer mr. W.F.C. Baars, bestuurslid - de heer drs. P.C. van der Linden, kandidaat bestuurslid - de heer mr. P.H.N. Quist, als notaris verbonden aan Stibbe - de heer mr. S. Buijn, kandidaat notaris verbonden aan Stibbe - mevrouw mr. H.H. Kersten, kantoor Stibbe - (vertegenwoordigers van) 2 beurscertificaathouders (VEB en Via Finis) - de heer T. Meulemans, certificaathouder (als toehoorder) - medewerkers Ballast Nedam (2) i.v.m. notulen 1. Opening De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter stelt de heren Keijts en Baars, bestuursleden, de heer Van der Linden, kandidaat bestuurslid, en zichzelf voor. Vervolgens stelt de voorzitter de heer Quist, als notaris verbonden aan Stibbe, voor en deelt mede dat de heer Quist zorg zal dragen voor een ordelijk verloop van de vergadering. Tevens zijn ter vergadering aanwezig mevrouw H.H. Kersten en de heer S. Buijn, beiden van kantoor Stibbe in verband met mogelijke vragen over de claim emissie. De voorzitter meldt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. aanstaande vrijdag om uur begint in het bedrijfsrestaurant van Ballast Nedam. De voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de vergadering conform artikel 11.4 en artikel 8 van de Administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden. Het betreft een informatieve vergadering; er zal daarom niet gestemd worden. 2a. Vacature in het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam De voorzitter geeft kennis van een vacature in het bestuur van de Stichting en geeft aan dat hij na de aanstaande Aandeelhoudersvergadering aftredend is als voorzitter en bestuurslid. Na een derde periode is hij niet meer herbenoembaar. De heer Tomic, namens Vereniging van Effectenbezitters VEB, vraagt hoe de heer Van Voorden aan het eind van zijn maximale periode kan zijn als hij in 2006 (dus 8 jaar geleden) is benoemd. De voorzitter antwoordt dat dat klopt omdat hij in 2006 tijdens de zittingsperiode van een andere bestuur in diens plaats is benoemd. De eerste termijn was dus korter dan vier jaar en vervolgens is hij de maximale tweemaal herbenoemd. Notulen Vergadering van Certificaathouders 1/16

2 De heer Tomic merkt op dat hij dat anders gelezen dacht te hebben in de statuten. De heer Quist merkt op dat je strikt genomen volgens de statuten drie maal voor vier jaar benoemd kunt worden. Dus de heer Van Voorden zou strikt genomen nog drie jaar bestuurslid kunnen zijn na een herverkiezing, maar heeft aangegeven dit niet te willen. 2b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam De voorzitter stelt de vergadering in de gelegen aanbevelingen te doen voor de benoeming van een bestuurder. De heer Tomic vraagt of het mogelijk is om hier een eventuele voordracht te doen ter vergadering. Hij hoort graag hoe het gaat met het aanbevelen van een bestuurder. De voorzitter antwoordt dat er nu gelegenheid toe is. Weliswaar heeft het bestuur zelf al een voornemen tot benoemen van iemand, maar suggesties zijn welkom en zullen worden meegenomen. De heer Tomic merkt op dat het volgens hem de eerste keer is dat certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld om suggesties ter vergadering te doen en niet van te voren schriftelijk of zo. Hij vraag vervolgens wat er zou gebeuren als hij nu een naam zou poneren. De voorzitter antwoordt dat de resterende bestuursleden zich daarover buigen. Enkele weken geleden is door het bestuur een naam genoemd, die ook vermeld is op de agenda en toelichting voor deze vergadering, en er heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden. Het voornemen van het bestuur is om de heer Van der Linden te vragen toe te treden tot het bestuur. De Tomic stelt dat degene die nu ter vergadering zou worden voorgesteld dus al een achterstand heeft. Hij gaat ervan uit dat het feit dat er dan nog geen kennismakingsgesprek is gevoerd, niet van doorslaggevende betekenis zou zijn en dat een mogelijke andere kandidaat evenveel kans maakt. De voorzitter antwoordt dat het aan zijn medebestuursleden is om af te wegen wie dan het best passende bestuurslid zou zijn en dat hij een suggestie van de heer Tomic aan hen zal door leiden. De vraag rijst vervolgens of de heer Tomic suggesties voor kandidaten heeft. De heer Tomic geeft aan dat wellicht de heer Slagter, aftredend directeur van de VEB, met zijn achtergrond als belangenbehartiger deze positie zou kunnen vervullen. De voorzitter vraagt of hij die naam mee kan geven aan de bestuursleden. De heer Tomic antwoordt dat dat natuurlijk kan. De heer Baars vraagt aan de notaris om aan te geven hoe dit nu in zijn werk gaat en of er een officiële voordracht van iemand moet komen of dat dat mondeling kan. De heer Quist zegt dat, hoewel dit nog niet eerder is gebeurd, certificaathouders ter vergadering, dus ook mondeling, gegadigden kunnen voordragen. Wellicht zijn er nog anderen met suggesties? Notulen Vergadering van Certificaathouders 2/16

3 De heer Baars legt uit dat hij er een probleem mee heeft dat de heer Slagter wordt voorgedragen, maar hier kennelijk zelf nog niet van op de hoogte is. De heer Tomic erkent dat als de heer Slagter een kandidaat was, dit toch nog wel schriftelijk door hem zou moeten worden bestendigd. Zijn vraag was eigenlijk of het mogelijk was ter vergadering iemand voor te dragen en dat stuit kennelijk toch wel op een horde. De heer Quist bevestigt dat het mogelijk is, maar zegt dat het bestuur beslist en dat het wellicht meeweegt dat de heer Slagter niet van zijn voordracht op de hoogte is. De heer Tomic kan zich voorstellen dat er, nadat hij de heer Slagter heeft geïnformeerd, er wellicht van zijn kant een brief zal komen. Maar hij doet nu niet officieel een voordracht. Op de vraag van de heer Quist of hij het de heer Slagter wel heeft gevraagd, antwoordt de heer Tomic dat ze het er wel over hebben gehad., maar niet zo heel concreet. De heer Van der Lof, van Via Finis Invest, vraagt zich af of het niet het bestuur is dat de heer Slagter moet vragen. De heer Quist antwoordt dat het bestuur benoemt en dat natuurlijk alleen zal doen als de heer Slagter zelf kandidaat wil zijn en als ze na afweging hem het meest geschikt zouden vinden. De voorzitter wijst erop dat agendapunt 2b op de agenda van de vergadering staat en dat een aanbeveling dus zou kunnen zijn voorbereid door bijvoorbeeld met een brief op zak hier aan te komen. Hoewel de kandidatuur van de heer Slagter een wat spontane indruk maakt, zal de procedure gevolgd moeten worden en als de heer Slagter een serieuze kandidaat is, zal de voorzitter dat door leiden naar de andere bestuursleden. De heer Baars vindt dat in ieder geval na een mondelinge mededeling een schriftelijke kandidatuur met een behoorlijk cv moet volgen. De heer Quist zegt dat het niet aan het bestuur is om contact op te nemen maar dat het initiatief bij de heer Slagter ligt. De heer Tomic is het daarmee eens en zegt dat hij daarom niet officieel een kandidaatstelling doet. Het was hem alleen vanuit de statuten niet duidelijk hoe het proces zou kunnen werken indien ter vergadering een kandidaat werd aanbevolen. De voorzitter stelt voor de procedure te volgen. Vanuit het bestuur is er reeds een kandidaat, dus adviseert de voorzitter de heer Tomic om te polsen hoe hard de mogelijke kandidatuur van de heer Slagter is, mede gezien het feit dat de voorzitter na de Aandeelhoudersvergadering aanstaande vrijdag aftreedt en het mooi zou zijn als het nieuwe bestuurslid meteen zou aantreden zodat er geen gat valt. De heer Tomic zegt dat te begrijpen en zegt dat het puur praktisch gezien vanuit de VEB ook te kort dag zou zijn om dat voor vrijdag te regelen. Maar het punt waar het de VEB om blijft gaan, zoals ook ooit bij de Telegraaf Mediagroep aangebracht, hoe reëel het is dat er vanuit de vergadering een voordracht komt die dan ook echt door het bestuur in beraad wordt genomen, wetende dat het bestuur al een eigen kandidaat klaar heeft staan. De heer Baars vraagt of de kandidaatstelling van de heer Slagter dan sowieso theoretisch is. Notulen Vergadering van Certificaathouders 3/16

4 De heer Tomic antwoordt dat het op dit moment theoretisch is en dat hij genoeg informatie heeft gekregen. Hij doet de suggestie dat welllicht in de toekomst het een gedachte is om tot een maand voor de agendering van het agendapunt de gelegenheid te geven voor te dragen. De voorzitter vindt dat een punt dat genoteerd moet worden. Alternatief zou zijn om een tweede vergadering te houden, maar gezien de opkomst is dat wellicht geen goed plan. De heer Quist verifieert nog bij de heer Tomic of dit betekent dat zijn suggestie niet als een aanbeveling in de zin van de statuten moet worden beschouwd. De heer Tomic antwoordt hierop bevestigend. 2c. Voornemen van het bestuur tot benoeming van drs. P.C. van der Linden tot bestuurslid van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam De voorzitter deelt mee dat het bestuur het voornemen heeft om de heer drs. P.C. van der Linden te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting. De heer Van der Linden is geboren in 1953 en heeft een loopbaan, als statutair directeur, van 23 jaar bij Batenburg Techniek en is daaraan in totaal 33 jaar verbonden geweest. Hij is vanochtend afgetreden op de algemene vergadering als CEO (of statutair directeur) van Batenburg Techniek. Hij heeft ruime ervaring als statutair directeur van een beursgenoteerde onderneming en kennis en achtergrond in de bouw- en installatiewereld. Naar het oordeel van het bestuur is dit een goede invulling voor de vacature die open is. De heer Tomic begrijpt de achtergrond van de heer Van der Linden en vraagt hoever het een rol heeft gespeeld dat de heer Van Voorden en de heer Van der Linden elkaar kennen omdat de heer Van Voorden commissaris is geweest bij Batenburg. Zijn er door de collega-bestuursleden nog wel andere namen geopperd? De voorzitter antwoordt dat het duidelijk mag zijn dat hij de heer Van der Linden hoog waardeert. Bij een vacature kijken alle bestuursleden rond naar mogelijke kandidaten. De voorzitter, zelf al jaren weg bij Batenburg, las dat de heer Van der Linden zou aftreden en heeft zijn naam voorgedragen. De heer Keijts vult aan dat er met de heer Baars ook nog over andere namen is gesproken, maar er is alleen een gesprek geweest met de heer Van der Linden. De heer Tomic vraagt wat de doorslag heeft gegeven in dit geval. De heer Keijts antwoordt dat dat de ervaring als voorzitter is geweest, omdat beide bestuursleden die rol niet ambiëren. Tevens heeft hij ervaring met dit soort bedrijven en de relatie met aandeelhouders. En hij is gemotiveerd, wat ook belangrijk is. De heer Keijts vindt het voorstel van de heer Tomic voor het aanbrengen van kandidaten overigens prima, maar dat moet nog wel besproken worden. De heer Tomic vraagt of hij goed heeft begrepen dat de heer Van der Linden ook meteen voorzitter wordt. De heer Keijts beaamt dat. Notulen Vergadering van Certificaathouders 4/16

5 De heer Tomic wil voor de notulen toch nog wel opmerken dat, ook al had de VEB bij een mogelijke stemming wellicht niet tegen gestemd, de VEB wel zijn bedenkingen heeft gezien de gang van zaken en strubbelingen met beleggers bij Batenburg in het verleden. Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar er waren voor de VEB wat bedenkingen of vraagtekens. De voorzitter vraagt vervolgens of de leden van de VEB niet überhaupt tegen een administratiekantoor zijn. De heer Tomic antwoordt bevestigend en zegt daar later misschien nog wel op terug te komen. De voorzitter gaat over naar agendapunt 3. 3a. Herbenoeming van de heer ir. L.H. Keijts als bestuurslid De voorzitter geeft kennis van een vacature in het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam omdat volgens rooster van aftreden de huidige bestuursperiode van de heer Keijts eindigt op 8 april 2014 of na de eerstvolgende vergadering van certificaathouders na die datum De heer Keijts kan voor een periode van vier jaar worden herbenoemd en heeft aangegeven herbenoembaar te zijn. 3b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam De voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming en vraagt de heer Tomic of hij in dit kader dezelfde naam wil poneren. De heer Tomic zegt dat hij dit niet gaat herhalen. 3c. Voornemen van het bestuur tot benoeming van ir. L.H. Keijts tot bestuurslid van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam De voorzitter geeft aan dat het bestuur, nu er geen voorstellen komen, over zal gaan tot de herbenoeming van de heer Keijts. 4. Toelichting van het bestuur op het verslag over 2013 De voorzitter licht toe dat dat er in 2013 een drietal vergaderingen zijn geweest, waarbij de Raad van Bestuur bij twee aanwezig is geweest. Er is een bijeenkomst geweest op 26 april, waarbij aan de orde zijn geweest de algemene gang van zaken, de jaarcijfers van Ballast Nedam en vaststelling van het verslag van de Stichting over 2012, met vaststelling van de balans van de stichting. Op 16 mei is er voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering ook een vergadering geweest van het bestuur, ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering, en op 1 november is er wederom een vergadering geweest met de Raad van Bestuur waar de algemene gang van zaken en met name de zorgen over de ontwikkelingen aan de orde zijn geweest en een update is gegeven van de derde kwartaalcijfers. Notulen Vergadering van Certificaathouders 5/16

6 De voorzitter vraagt of er hierover vragen zijn. De heer Tomic wil allereerst zeggen dat, ondanks dat de VEB geen voorstander is van certificering, het wel gewaardeerd en op prijs gesteld wordt dat er jaarlijks een vergadering plaats vindt en dat er gelegenheid is om toch met elkaar te kunnen praten. Het bestuur legt verantwoording af over de werkzaamheden, er kan een beetje gediscussieerd worden over hoe het met Ballast Nedam gaat en hoe u tot uw uiteindelijke stemgedrag in de vergadering komt. Daarom een paar vragen, ook naar aanleiding van het verslag dat de VEB wel wat beknopt vindt. Erg summier ook vergeleken met een aantal andere gecertificeerde beursfondsen, zoals een Heijmans, een Unilever of een Telegraaf Mediagroep. De voorzitter vraagt of er nog zoveel administratiekantoren zijn. De heer Tomic geeft als antwoord dat het er helaas nog altijd 13 zijn. Het wordt wel minder, langzaam, maar we zullen zien welke ontwikkelingen er nog komen, misschien ook bij Ballast Nedam in de toekomst. Als de heer Tomic kijkt naar het aantal stemmen dat de stichting vertegenwoordigt in de loop der jaren, dan varieert het een beetje, maar het is in ieder geval altijd boven de 25%. Het is geen echte trend en dat schommelt van jaar op jaar. Daarom toch eerst de vraag waarom eigenlijk nog certificering handhaven? De voorzitter merkt op dat dit een vraag is die eigenlijk jaarlijks terugkeert. De bedoeling met de certificering is om te voorkomen dat in een bepaalde vergadering een zodanige macht van één of enkele aandeelhouders aanwezig is, dat daar de stemming door kan worden beïnvloed. De stichting kan dan met de stemmen die er zijn een zekere continuïteit leveren om te voorkomen dat er rare dingen in een vergadering gebeuren. Dat kan werken ter bescherming van de kleinere certificaathouders. Bij Ballast Nedam is de certificering geen beschermingsconstructie en het is mogelijk om steminstructies te geven over elk agendapunt of ook zelf gemachtigd te worden te stemmen. Dit is een faciliteit die is geboden. Ik wil daar ook nog aan toevoegen dat keer op keer de vraag wel aan de orde komt of het zinvol is om te doen of niet. In 2005 is dat uitdrukkelijk aan de orde geweest. En vorig jaar is aan de orde geweest de vraag is het nou verstandig het voort te zetten. Toen is een overzicht gemaakt van de voors en tegens. Het is niet aan het bestuur om te zeggen deze stichting is zo belangrijk dat die moet door functioneren. Het is de onderneming zelf geweest, de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, die, na een schriftelijke voorbereiding hier in het bedrijf, heeft besloten om de stichting toch voort te laten bestaan. Dus kennelijk vindt men de voordelen van de stichting toch nog zo belangrijk en dat bedrag kan niet worden bespaard door de stichting op te heffen omdat een aantal posten gewoon door blijven lopen. De heer Tomic verneemt graag welke kosten zouden doorlopen op het moment van opheffing van de stichting. Voorzitter zegt dat dit betreft de kosten van de registratie van aandelen, de certificering en het secretariaat betreft. De heer Tomic vindt het argument dat de kosten niet bespaard kunnen worden, die kleine euro, een raar argument om het maar te handhaven. De voorzitter acht de voordelen groter dan de kosten. Notulen Vergadering van Certificaathouders 6/16

7 De heer Tomic begrijpt de voordelen niet helemaal. Het argument van de continuïteit in stemgedrag doet het lijken alsof Ballast Nedam een aantal grootaandeelhouders niet vertrouwt. Wat maakt het uit of ze een keer zouden tegenstemmen, daar kan best een krachtig signaal vanuit gaan. Maar de stichting is er dan om die tegenstand als het ware op te heffen. Dat zou ook impliceren dat u altijd met de bestuursvoorstellen meestemt en is dat oordeel dan wel zo onafhankelijk. De voorzitter bestrijdt die uitspraak. De stichting geeft een onafhankelijk oordeel. De heer Tomic stelt vast dat Ballast Nedam een paar turbulente jaren achter de rug heeft met een flinke dreun een paar maanden geleden bij het bekend worden van de claim emissie en de jaarcijfers. Hij vraagt zich vervolgens af of het bestuur niet heeft geopperd om de certificering af te schaffen nu er zo n forse kapitaalsinjectie nodig is en er een offer van de kapitaalverschaffers wordt gevraagd, om zo vervolgens de kapitaalverschaffer ook het juridische eigendom van de kapitaalbijdrage te geven. Dus om niet meer het juridische en economische eigendom uit elkaar te halen zoals het nu in feite is. De voorzitter antwoordt dat, op het moment dat de aandeelhouder of de certificaathouder dat wenst, hij/zij de juridische en economische eigendom samen heeft, doordat een volmacht wordt gegeven. De heer Tomic is zich daarvan bewust, maar wijst op de nog altijd minimaal 25% in de aandeelhoudersvergadering door de stichting vertegenwoordigd wordt. Die kan ook gewoon niet uitgebracht worden als stem van de kapitaalsverschaffer. De voorzitter zegt dat die vraag niet aan de orde is geweest, waarschijnlijk omdat er belangrijker dingen speelden in de afgelopen maanden. De heer Tomic kan zich voorstellen dat dit onderwerp wel op het prioriteitenlijstje van het bestuur zou kunnen staan. De voorzitter antwoordt dat het daar niet op staat. Vorig jaar is het expliciet aan de orde geweest en daar is toen een besluit over genomen in de onderneming. Een jaarlijkse heroverweging ligt niet zo voor de hand en is ook niet bij de voorzitter opgekomen. De heer Tomic vraagt of hij dan toch mag vragen of het bestuur dit toch in ieder geval actief bij Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van de onderneming onder de aandacht wil brengen in een volgend overleg. De voorzitter zegt graag mee te denken, maar het is in 2005 expliciet aan de orde geweest en ook in Daar zat acht jaar tussen. Het is wel heel snel om het nu weer onder de aandacht te brengen, dan praten we over een cyclus van twee jaar. Maar wellicht dat de maatschappelijke ontwikkelingen op dat punt gebeuren en het aantal administratiekantoren zienderogen afneemt en dan is het misschien toch een aandachtspunt om even te bekijken. De heer Tomic is het ermee eens dat de tussenperiode nu korter is, maar er hebben zich natuurlijk wel bepaalde significante gebeurtenissen voorgedaan bij Ballast Nedam. Dus in dat kader zou hij het graag aan de opvolger en medebestuurders van de voorzitter mee willen geven. De voorzitter merkt op niet zozeer het verband te zien tussen wat er zich nu bij Ballast Nedam heeft voorgedaan en de noodzaak om in het licht van die problematiek de certificering aan de orde te stellen. Maar als het gaat om nog een keer heroverwegen, dan geeft hij het graag mee aan de bestuursleden of ze zich daar nog een keer over buigen. Notulen Vergadering van Certificaathouders 7/16

8 De heer Tomic wil dat graag. Onder het lijstje met minnen van afschaffing van de stichting vielen voor de vennootschap kennelijk de kosten? Welke andere punten stonden er nog op dat lijstje? De voorzitter antwoordt dat de nota op basis waarvan besloten is, nooit aan de Stichting ter hand gesteld is, maar dat hij de plussen daarstraks al genoemd heeft. De heer Quist zegt in aanvulling dat de vragen van de heer Tomic begrijpelijk zijn en dat het ook niet de eerste keer is dat we ze horen, maar dat het forum waarin ze gesteld worden misschien een beetje bijzonder is. De stichting heeft een bestuur, dat vervult zijn statutaire taak, maar heeft die taak wel aanvaard, maar niet gezocht. Het forum waarbinnen de heer Tomic die vragen stelt zou meer voor de hand liggen in de AvA. De heer Tomic snapt wel dat het initiatief en de uiteindelijke besluitvorming bij de onderneming liggen, maar de bestuurders kunnen ook uit hun rol bij de onderneming aankaarten dat ze vanuit de certificaathoudersvergadering hebben begrepen dat er bezwaren zijn tegen de certificering. De voorzitter denkt het punt dan voorlopig hier te kunnen afsluiten. De heer Tomic kan dan op de AvA van zijn opvattingen blijk geven. In de onderneming werd vorig jaar besloten de Stichting te handhaven en ook het bestuur ziet het nut van de stichting, maar niet zodanig dat het blijft zitten tegen elke opvatting van de onderneming in. De heer Tomic betwijfelt of de rol van de bestuursleden werkelijk zo passief is en wil toch nogmaals graag zeggen dat de VEB het graag zou zien dat het economische en juridisch eigendom bij elkaar worden gebracht en dat de kapitaalverschaffer ook stem kan uitbrengen. Bij Ballast Nedam ziet de VEB de rol van het administratiekantoor helemaal niet, omdat er bij de grootaandeelhouders toch iedere keer ook uit de jaarvergadering blijk is gegeven van hun betrokkenheid. Qua stemgedrag zijn er in ieder geval geen gekke dingen gebeurd. De voorzitter beaamt dat het percentage certificaathouders dat het bestuur vertegenwoordigt, fluctueert. Maar het is jaren rond de 50 geweest en met 70% in vaste handen zit bij de grootaandeelhouders, kun je afleiden dat de grootaandeelhouders ook niet elke vergadering acte de préséance hebben gegeven. De heer Tomic zegt dat het natuurlijk ook een recht is om te komen, het is geen plicht. De voorzitter stelt voor het hierbij te laten en vraagt wie hij verder het woord kan geven. De heer Meulemans stelt de vraag over de komende claim emissie of de nieuwe certificaten ook gewoon weer onder de stichting zullen vallen of dat het technisch misschien anders is. De voorzitter denkt dat de behandeling van de emissie en de aandelen die via de emissie verschijnen niet anders zal zijn dan de aandelen die er nu zijn. Dit wordt door mevrouw Kersten bevestigd. De heer Meulemans vraagt of er wel met het bestuur over is gesproken, want hij kan zich moeilijk voorstellen dat er een claimemissie komt en dat dat helemaal buiten het bestuur van de certificaathouders omgaat. Of komt die claim emissie onder een ander clubje te staan? De voorzitter antwoordt dat er niet over is gesproken met het bestuur. Notulen Vergadering van Certificaathouders 8/16

9 De heer Tomic heeft vervolgens nog een opmerking bij agendapunt 4, namelijk over het verslag zoals dat in het jaarverslag van Ballast Nedam is opgenomen. Het is beknopt, zeker ten opzichte van een aantal andere administratiekantoren die, zover dat mogelijk is bij administratiekantoren, best practice zijn in Nederland. De vragen die opkwamen waren o.a. welke punten heeft u bijvoorbeeld bij de eerste bestuursvergadering van 2013 gesteld aan het bestuur? Hoe gaat u zo n vergadering in, met vragen en een paar aandachtspunten die u bij het bestuur onder de aandacht wilt brengen? De voorzitter antwoordt dat er een agenda is met daarop ook de toelichting van de Raad van Bestuur op de gang van zaken op. Aan de hand van cijfers op dat moment wordt tot in zeker detail een toelichting gegeven hoe de stand van zaken is. De heer Tomic vraagt of daar bijvoorbeeld de analistenpresentatie wordt gebruikt, die bestuurders dan in die vergadering langslopen? Dat lijkt vanuit oogpunt van koersgevoelige informatie in ieder geval verstandig. Kan het bestuur een paar voorbeelden van vragen noemen? De voorzitter zegt dat het bestuur vaak dezelfde presentatie krijgt als aan de analisten. Vragen gebeurt aan de hand van de toelichting die dan wordt gegeven. Het is een vergadering in een kleine groep en dan gaat het makkelijk als er wat wordt verteld om door te vragen. De heer Tomic vraagt of er notulen worden gemaakt van die bijeenkomst en vindt het, na een ontkennend antwoord van de voorzitter, opvallend dat dat niet het geval is. Vooral vergeleken met een aantal andere administratiekantoren, waar heel concreet wordt aangegeven welke vragen zijn gesteld en wat daarop de antwoorden waren. De voorzitter antwoordt dat hij een aantal jaren bij de Telegraaf Mediagroep verbonden is geweest en dat daar nooit, of hooguit 1x, een certificaathoudersvergadering is gehouden. De heer Tomic heeft ook Heijmans genoemd, maar wat moet de maatstaf zijn? Het bestuur wordt een paar keer per jaar geïnformeerd door de Raad van Bestuur. Het kan vragen stellen in alle openheid, het krijgt daar antwoorden op. Het wordt niet genotuleerd en van de vergaderingen wordt wel verslag gedaan met een aantal punten. De heer Tomic zegt dat zijn vragen meer komen omdat hij wil kijken in hoe het bestuur een oordeel vormt hoe te stemmen. Dat doet het bestuur hopelijk niet klakkeloos, maar na een overleg met de bestuur, de medebestuursleden, lezing van het jaarverslag van Ballast Nedam en hopelijk ook van een BAM, Heijmans, Dura Vermeer, Volker Wessels etc. Het stichtingsbestuur moet toch op een bepaalde manier verantwoordelijk en goed geïnformeerd daarover stem uitbrengen. De voorzitter zegt dat het bestuur dat zo goed mogelijk probeert te doen. De heer Tomic geeft aan iets meer gevoel te willen krijgen over wat voor soort vragen heeft bijvoorbeeld in de laatste vergadering gesteld zijn aan de bestuurder? De voorzitter geeft aan dat er bijvoorbeeld over een project dat nogal verliesgevend is geweest, gevraagd is waar dat in zat, of er een leereffect is geweest, hoe lang dat doorloopt, hoe diep het zit, wat de consequenties daarvan zijn. Op die manier is het zo wat verder uitgegraven. De heer Tomic vraagt of het antwoord tevreden stellend of geruststellend was en of de voorzitter dit probleemproject gaan aankaarten op de aandeelhoudersvergadering. Notulen Vergadering van Certificaathouders 9/16

10 De voorzitter antwoord dat er open communicatie is. Op de aandeelhoudersvergadering maakt het probleemproject onderdeel uit van de totale verliezen die besproken zullen worden. Het stichtingsbestuur neemt niet alles wat besproken wordt met de bestuurder 1 op 1 mee naar de aandeelhoudersvergadering. Ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering lezen de bestuursleden natuurlijk het jaarverslag en heeft het bestuur opvattingen, ook opvattingen die zij in het verleden al hebben gedebiteerd ter vergadering, en op basis daarvan hebben zij hun inbreng. Een zaak als solvabiliteit komt natuurlijk ook ieder jaar of iedere keer aan de orde. En er zal aanstaande vrijdag over die solvabiliteit wel weer iets gezegd worden. De heer Tomic vraagt of het bestuur, na de claim emissie - gesteld dat die gewoon helemaal doorgaat zoals gepland-, de solvabiliteit op een voldoende hoog niveau acht. De voorzitter verzoekt de heer Tomic om zich te beperken tot de agenda voor deze vergadering en zegt dat hij wat hij vrijdag gaat zeggen nog even in grote lijnen voor zichzelf wil houden. Bovendien vraagt hij zich af of dat echt de bedoeling van deze bijeenkomst is. De heer Tomic betoogt dat bijeenkomst bedoeld is om met de certificaathouders te praten over wat het bestuurd gedaan heeft in het afgelopen jaar en vooruitblikken op wat het gaat doen in de aandeelhoudersvergadering. De voorzitter zegt dat hij een beetje de indruk heeft dat hij de vergaderingen met de Raad van Bestuur zit te herhalen en wat hij vrijdag gaat zeggen aan de commissarissen en Raad van Bestuur ook al hier gaat zitten herhalen. Hij vraagt de heer Tomic vervolgens of hij door kan naar punt 5. De heer Tomic wil dat niet tegenhouden, maar maakt graag toch één opmerking om aan de opvolger en de bestuurders die aanblijven mee te geven: kijk naar het verslag, want daar zijn echt heel belangrijke verbeteringen mogelijk. Het verslag zoals in het jaarverslag is nog erg summier, er zijn de laatste jaren verbeterslagen gemaakt door de administratiekantoren en wij denken dat die ook bij Ballast Nedam eigenlijk voor het oprapen liggen. De voorzitter zegt dat hij dat graag doorgeeft. 5. Verklaring over voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. De voorzitter geeft een opsomming van de stempunten op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering op (vaststelling van de jaarrekening 2013, decharge leden Raad van Bestuur, decharge leden Raad van Commissarissen, benoeming registeraccountant, voorstel tot statutenwijziging in verband met de doelomschrijving, voorstel tot statutenwijziging in verband met het kapitaal en verlenen van machtiging om de statuten daadwerkelijk te wijzigen bij een notaris van Stibbe, claim emissie, aanwijzing inzake uitgifte van aandelen, beperking op uitsluiting van het voorkeursrecht, en machtiging tot inkopen van aandelen en certificaten van aandelen) en meldt dat het bestuur, zich primair richtend op de certificaathouders, maar ook rekening houdend met het belang van de onderneming, heeft overlegd over de agendapunten en besloten heeft de voorstellen te steunen. De heer Tomic geeft aan zich te kunnen voorstellen dat het bestuur, mede gezien het feit dat uit de notulen vorig jaar al blijkt dat het bestuur vindt dat de transitie sneller en beter had gekund, in deze vergadering geen decharge zou verlenen voor het beleid over Ballast Nedam heeft toch een flinke dreun gehad die heeft moeten leiden tot een noodemissie. Notulen Vergadering van Certificaathouders 10/16

11 De voorzitter is het met de heer Tomic eens dat de door de Raad van Bestuur beloofde snelheid van aanpassing aan de strategie een jaar later niet helemaal gelukt was. Daar heeft hij de vinger opgelegd, maar hij zoekt de oorzaken niet in eerste instantie in de bemanning van de Raad van Bestuur als wel in de dramatische ontwikkelingen in de bouw. Die hebben steeds de ontwikkeling, in gang gezet vanuit de onderneming, ingehaald. Dat is het beeld dat het bestuur ervan heeft. En als je het zo ziet, dan blijft overeind dat het tempo van behalen van targets wat traag is geweest, maar dat is zeker niet volledig verwijtbaar aan de Raad van Bestuur. De heer Tomic vindt dat de Raad van Bestuur natuurlijk verantwoordelijk is vanuit de Holding functie en wellicht anderhalf, twee jaar geleden in één keer de bakens flink had moeten verzetten, zodat Ballast Nedam nu mogelijk in een andere gezondheid geweest was. De voorzitter vraagt zich af, als we geweten zouden hebben wat zich allemaal zou voltrekken, of dat vragen zijn die je in verwijtbare zin mag stellen aan degene die aan het roer staat. De heer Tomic antwoordt dat het wellicht niet verwijtbaar is, maar het had gekund om destijds al iets eerder in te grijpen waardoor het traject waar Ballast Nedam nu in zit, vermeden had kunnen worden. Dat houdt voor de VEB wel verband met de snelheid die door het management is betracht. Uiteindelijk zit het management daar met een bepaalde dashboard voor zich van hoe ligt de markt ervoor. Het kan geen verrassing zijn geweest hoe de bouwmarkt erbij ligt in ieder geval in de afgelopen twee jaar. De voorzitter geeft als voorbeeld de regiobedrijven, waarvan al een aantal jaren geleden geconstateerd is dat de performance beter kan. Daar is ook op ingegrepen, maar de verslechtering is zodanig geweest dat iedere keer weer bij de regiobedrijven de performance niet naar behoren was. Nu zijn er maatregelen genomen daardoor er überhaupt geen regiobedrijven meer zijn. Dan is de vraag of ze niet jaren geleden afgeschaft hadden moeten worden? Wat had je dan gedaan met ontslagen, afvloeiingsregelingen e.d. Waarschijnlijk weet niemand het. De heer Meulemans vraagt om een toelichting bij punt 8, kapitaalvermindering. De nominale waarde zou van zes euro naar één euro gaan. Wat is daarvan het voordeel? De voorzitter speelt de vraag door naar mevrouw Kersten. Mevrouw Kersten let vervolgens uit dat de verlaging van de nominale waarde van de aandelen het mogelijk maakt om de uitgiftekoers lager te laten zijn bij de claim emissie dan die zes euro. Het is nog helemaal niet duidelijk en nog niet vastgesteld wat de uitgiftekoers zal zijn, want dat zullen de banken samen met de onderneming uiteindelijk bepalen, maar het is gebruikelijk bij een claim emissie dat er een discount zal plaatsvinden. Ook wat die discount zal zijn wordt later bepaald. Maar door het nominale bedrag te verlagen, is er in ieder geval flexibiliteit om aan de hand van de geldende marktomstandigheden de juiste uitgiftekoers te bepalen zodat de claim emissie ook gaat slagen. De heer Meulemans vraagt of het ook gedaan wordt om meer agio te creëren? Mevrouw Kersten beaamt dat het verschil eigenlijk wordt geconverteerd in een agioreserve. Dus er wordt geen geld terugbetaald. De heer Meulemans vraagt zich af of, als je de nominale waarde op zes euro laat staan, er dan zo n verwatering optreedt dat straks de huidige certificaathouders onder water komen te staan? Notulen Vergadering van Certificaathouders 11/16

12 Mevrouw Kersten antwoordt hierop dat al dan niet onder water afhangt van of je wel of niet inschrijft op de claims emissie, maar de verlaging van die zes naar één is echt een technische maatregel om flexibiliteit te hebben voor het bepalen van de uitgiftekoers bij die claim emissie. De heer Quist vult aan dat je niet onder de nominale waarde, dus nooit onder de zes euro zoals het nu is, mag emitteren. Dat is een wettelijk voorschrift. Mevrouw Kersten zegt dat je door niet verlagen een soort bodemprijs erin legt, die ongewenst zou kunnen blijken te zijn om de claim emissie ook daadwerkelijk te doen en ook tot een succes te maken. De heer Meulemans vraagt vervolgens hoe het stichtingsbestuur daarover denkt. De voorzitter zegt de redenering te begrijpen en er eigenlijk niks op tegen te hebben. Hij heeft begrepen dat het nodig is voor de claim emissie, om die te laten slagen en geen technische barrières te hebben. Mevrouw Kersten beaamt dat. De heer Tomic heeft nog een vraag over de herbenoeming van de accountant. Vorig jaar heeft u daar een vraag over gesteld die een paar jaar terug ging, waarop een antwoord is gegeven wat op zijn minst het halve verhaal blijkt te zijn geweest, vanuit de Raad van Bestuur en dat de accountantswissel van KPMG naar EY niet geheel vrijwillig is gegaan. De voorzitter graaft in zijn herinnering. Hij heeft inderdaad een of twee vergaderingen terug gevraagd of die wisseling van accountant niet een keer tijd werd. Toen heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen geantwoord dat ze die ruimte nog hadden en tevreden waren met KPMG. Voorts nam hij een voorschot voor het volgend jaar en zei KPMG al gevraagd te hebben de boeken te controleren. De voorzitter zegt vorig jaar buitengewoon verbaasd te zijn geweest toen hij merkte dat zijn woord niet gestand was gedaan, maar dat men over was gestapt naar EY en heeft dat toen ook gevraagd. De heer Tomic doelt op het verhaal dat toch vanuit AFM dwingend is opgelegd om KPMG in ieder geval de controle 2012 af te laten maken maar dat daarna moest worden gewisseld van accountant. De voorzitter zegt dat hem dat niet bekend is. De heer Baars voegt toe dat het ook niet in het jaarverslag staat. Er is gezegd dat men de carrousel voor heeft willen zijn, zodat niet alle grote kantoren al bezet zouden zijn en daarom hebben ze eerder afscheid genomen van KPMG. Als u vraagt is dat vrijwillig gebeurd, ik kan u vertellen: KPMG is niet gelukkig. De heer Tomic kan zich dat voorstellen. Vanuit de AFM is in ieder geval na de situatie rondom de fraude en de smeergeld affaire wel door de heer Everts, de bestuurder van de AFM, gezegd dat KPMG-Ballast het jaar mochten afmaken, maar dat daarna er een wissel moet komen. Wellicht dat dat punt voor u aanleiding is geweest om in uw samenkomsten met de Raad van Bestuur daar nog eventjes op terug te komen? De voorzitter heeft het toen voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en daar is een antwoord op gegeven en daar is het bij gebleven. Notulen Vergadering van Certificaathouders 12/16

13 De heer Tomic zegt dat achteraf gezien dat antwoord in ieder geval toch op zijn minst onvolledig blijkt te zijn geweest. De voorzitter zegt niet geweten te hebben dat door de AFM druk is uitgeoefend, maar wel te hebben aangevoeld dat men kennelijk met KPMG niet door wilde gaan. Ook heeft hij gelezen over de smeergeldaffaires en dat dat allemaal met elkaar verband hield. De heer Tomic vraagt wat het gevoel van het bestuur is over het nieuwe strategische plan Geeft het het bestuur comfort, gaat het Ballast Nedam lukken? De voorzitter zegt dat het plan in zijn beleving eigenlijk een voortzetting is van de strategie zoals die al jaren wordt gepropageerd binnen Ballast Nedam, alleen de afwikkeling van de wat slechtere onderdelen heeft vertraging opgelopen en nu is er rigoureus op de niche projecten en de grootschalige gecompliceerde projecten ingezet. Dat zijn toch de meest winst brengende en dat moet lukken, zeker met de kapitaalsinjectie erbij. De heer Tomic vraagt of het bestuur de omvang van de kapitaalsinjectie voldoende acht. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend en geeft aan dat er ook het plan is om te desinvesteren. Dat levert ook het nodige op. 6. Rondvraag De voorzitter vraagt wie hij het woord kan geven voor de rondvraag. De heer Van der Lof heeft een open vraag die aansluit bij wat zijn linkerbuurman al gevraagd heeft, namelijk waarvoor zitten we eigenlijk bij elkaar hier, vandaag. Wat is het doel van deze vergadering? De voorzitter antwoordt dat hij probeert in alle openheid te antwoorden. Het doel is te informeren over de punten die over tafel zijn gekomen, er zijn een paar vacatures, er is gemeld hoe het bestuur meent daaraan invulling te geven. Er zijn ook bedrijven die deze vergadering niet houden. Tot op heden zijn deze vergaderingen door degenen die bezoeken gewaardeerd. U ziet de agendapunten, vacatures, voorgenomen stemgedrag. Verantwoording is een wat te zwaar woord, maar als ons een vraag wordt gesteld proberen we daar in alle openheid een zo goed mogelijk antwoord op te geven. De heer Van der Lof geeft aan dat hij denkt dat het in de regel zo is dat de certificaathouders die hier aanwezig zijn, zelf ook de aandeelhoudersvergadering gaan bezoeken, helemaal als dat op één dag is. Eigenlijk zit daar een wat onlogisch element in dat de stichting die certificaathouders vertegenwoordigt die er niet zijn en vervolgens verantwoording aflegt aan de certificaathouders die er wel zijn. De opkomst is niet alleen vandaag, maar vaak heel erg weinig op deze vergadering. Het bestuur zegt dat het voortbestaan is gerechtvaardigd als de certificaathouders voldoende vertrouwen hebben in die stichting. Uit de notulen blijkt dat u dan bedoelt dat er een behoorlijk percentage certificaathouders ter vergadering door de stichting moet blijven worden vertegenwoordigd. De voorzitter voegt daaraan toe: door de jaren heen. De heer Van der Lof vraagt zich af in hoever het nou bewust zo is. Iemand die zich niet aanmeldt voor de AvA wordt automatisch door de stichting vertegenwoordigd. Notulen Vergadering van Certificaathouders 13/16

14 De voorzitter zegt dat de stichting het restant in de vergadering vertegenwoordigt, dus de certificaten waar geen machtiging voor wordt verleend om zelf te stemmen of een steminstructie wordt gegeven aan de heer Quist van Stibbe. De heer Van der Lof vraagt voor alle helderheid of het bestuur een certificaathouder die zich niet aanmeldt voor de aandeelhoudersvergadering van Ballast Nedam ziet als een blijk van vertrouwen in de stichting. De voorzitter zegt dat dat misschien niet zo bewust gedacht is, maar iemand die daar geen vertrouwen in heeft, die zal juist opkomen en zijn eigen weg volgen. De heer Van der Lof zegt dat er altijd een bepaalde mate van subjectiviteit zit in wat goed is en wat niet goed is, maar misschien is het toch goed dat het bestuur zich afvraagt of het instrument wat nu gebruikt wordt, het voldoende vertrouwen in de stichting, wel het goede instrument is. Want dat iemand zich niet aanmeldt voor de aandeelhoudersvergadering, betekent niet automatisch dat het iemand is die het vertrouwen in de stichting uitspreekt. De heer Keijts oppert dat er meestal geen betere methode voor is. De heer Baars vraagt de heer Van der Lof om een alternatief te noemen voor deze methode. Voor de heer Van der Lof blijft de vraag of de stichting wel zoveel recht heeft om te bestaan als er zoveel opkomst is in de aandeelhoudersvergadering. Mede gezien het feit dat en niet zoveel administratiekantoren meer zijn in Nederland. Als er inderdaad zo n dreiging was van de afwezigheid van aandeelhouders en specifiek bij Ballast Nedam, dan zou toch heel Nederland vergeven zijn van de stichtingen zoals hier. De voorzitter denkt dat de heer Van der Lof aangeeft dat het een kwestie van afweging is. Die ook vorig jaar hier weer heeft plaats gevonden, met name bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het stichtingsbestuur heeft gezegd: wij zitten hier om de belangen van de certificaathouders te vertegenwoordigen. Mocht de onderneming vinden, om welke reden dan ook, dat het niet meer passend is, of de kosten teveel zijn, dan zouden wij zeggen dan is de afweging de andere kant op gevallen. De heer Van der Lof heeft het over percentages. Vorig jaar was dat 26%, dat was laag, misschien zelfs het laagst in een aantal jaren. De voorzitter herinnert zich bewegingen tussen de 40 en 60%, hetgeen een fors percentage is. De vraag is ook weleens aan de orde geweest hoever dat mag zakken, want dan valt de bodem uit de stichting. Het gaat al een beetje spannen als het 20, 18, 16 is. Maar dat zou een jaar kunnen zijn. Als er sprake is van een claim emissie, dan zullen de aandeelhouders wel allemaal opkomen. Misschien moet je dat wel over vijf jaar bekijken. Het is een afweging die tot op heden bij Ballast Nedam geleid heeft tot de situatie zoals die is. De heer Van der Lof geeft als alternatief, in zijn ogen objectief, meetpunt van vertrouwen het aantal certificaathouders in deze vergadering van de stichting. De voorzitter stelt dat hij het ook zo kan uitleggen dat de certificaathouders in deze vergadering niet verschijnen omdat ze het volste vertrouwen hebben in het bestuur. De heer Tomic vindt dat de voorzitter dat niet kan zeggen. Dat past niet. Notulen Vergadering van Certificaathouders 14/16

15 De heer Van der Lof vindt het, met alle respect, een naïeve veronderstelling van de voorzitter. De heer Tomic zegt dat de voorzitter dat niet zo kan stellen. U zegt zolang de certificaathouders voldoende vertrouwen in de stichting hebben, dat wil zeggen dat een behoorlijk percentage certificaathouders ten vergadering door de stichting moet blijven worden vertegenwoordigd. Wat is dan een behoorlijk percentage? De voorzitter antwoordt dat dat niet met een schaartje geknipt is. De heer Tomic stelt dat de voorzitter eigenlijk zegt: zolang we nog één aandeel vertegenwoordigen, blijven wij bestaan. Want dan is er kennelijk een rol omdat een certificaathouder denkt: ik laat het aan de stichting. De heer Baars bestrijdt dat de voorzitter dat zegt, want hij had het over 26 procent, 20 procent. Waar ligt de grens? De voorzitter voegt hieraan toe: en over hoeveel jaar? De heer Tomic antwoordt dat als je door de jaren heen kijkt, de grootaandeelhouders van Ballast Nedam toch in ruime meerderheid iedere vergadering vertegenwoordigd zijn geweest. De vertegenwoordiging door de stichting was in 2011: 36%, in 2012: 49,5% en 2013: 26,3%. De voorzitter denkt dat het in de jaren daarvoor nog hoger was. De heer Tomic zegt dat het volgens het jaarverslag van Ballast Nedam, en uw verslag in het specifiek, in de afgelopen jaren 2010: ook 36%, 2009: 22%, in % wederom. Met andere woorden alles wat u niet vertegenwoordigde, was er wél of was vertegenwoordigd en dat is altijd minimaal 45% geweest. 45% Was het minimum in Daarna was het 77%, 60% in 2011, in %, en in het afgelopen jaar 73%. Dat zijn opkomstpercentages waar andere beursfondsen jaloers op zijn. En afgaand op die opkomst denken wij als VEB dat het administratiekantoor hier bij Ballast Nedam geen rol heeft. Ik wil u niet uw nevenfunctie ontnemen, maar er is continuïteit in opkomst en stemgedrag. De voorzitter deelt mee dat hij de discussie wil beëindigen. Het bestaansrecht van het administratiekantoor is inmiddels hier twee of driemaal besproken en hij heeft geen argumenten meer, behalve degene die al genoemd zijn. De heer Tomic wil tot slot aangeven dat er wel gepeild kan worden of er vertrouwen is het administratiekantoor, hetgeen ook bij een aantal anderen gebeurd is, namelijk door gewoon een stemming te houden. Op de agenda plaatsen en hier in deze vergadering, waarbij uiteraard alleen de aanwezigen mogen stemmen. De voorzitter herhaalt nog maals dat vorig jaar dat besluitvormingsproces heeft plaats gevonden door de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en dat zij aan de hand van een nota een besluit hebben genomen over hoe zij hun onderneming het beste ingericht willen zien. De heer Van der Lof zegt dat hij helemaal het standpunt van het bestuur begrijpt, maar het zou raar zijn om de discussie hier niet ter sprake te brengen, ondanks dat het bestuur niet gaat over het voortbestaan van de stichting. Notulen Vergadering van Certificaathouders 15/16

16 7. Sluiting De voorzitter gaat over tot de sluiting en deelt mee dat de conceptnotulen van deze vergadering binnen drie maanden op de website komen. Daar kan vervolgens drie maanden op gereageerd worden, waarna ze worden vastgesteld. De heer Baars neemt het woord en spreekt de voorzitter toe. Beste Wim, het is niet je laatste optreden als voorzitter van de STAK, want die is aanstaande vrijdag als ik het goed begrijp tijdens de AvA. Maar het is wel jouw officiële laatste vergadering als voorzitter hier met de certificaathouders. In 2006, het is al gememoreerd, ben je toegetreden tot het bestuur van de STAK en in 2010 ben je voorzitter geworden. En je hebt een aantal woelige tijden meegemaakt. Eigenlijk is de performance van Ballast Nedam sinds 2006 nauwelijks verbeterd, je hebt een aantal laat ik het noemen vermeende fraudepraktijken meegemaakt en je hebt ook wat bestuurders zomaar plotseling zien vertrekken. Allemaal omstandigheden waarin je toch iedere keer weer heel erg je rust bewaarde en je rug recht hield. Ook discussie met voornamelijk de VEB maar ook andere certificaathouders over het nut van het bestaan van onze stichting heb je iedere keer keurig doorstaan en je bent, anders dan ik waarschijnlijk gedaan had, je bent niet onrustig geworden, je bent niet boos geworden, je hebt dat iedere keer weer keurig beantwoord. En je bent altijd heel erg toegewijd gebleven. Je bereidt je buitengewoon goed voor en uit alles blijkt dat je een ervaren bestuurder bent. En ik weet dat als je nou van binnen kijkt, dat je daar ook al veel ervaring mee hebt opgedaan, Vrijdag de laatste keer, we hebben heel veel van je genoten. We hebben heel veel van je geleerd en we willen jou toch, net als straks het bestuur, een klein aandenken meegeven aan het samenzijn, en dat hebben we in dit kleine cadeautje aan jou overhandigd. De voorzitter zegt dat hij geen afscheidsspeech gaat houden. Wel bedankt hij voor de deze attentie en ook de steun die hij altijd van zijn mede bestuursleden heeft gehad in het optreden in het openbaar of het semi openbaar. Hij wenst zijn mede-bestuursleden veel succes voor de toekomst met alle perikelen die Ballast Nedam hopelijk niet overkomen. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om uur de vergadering. Aldus vastgesteld op 31 oktober P.C. van der Linden Voorzitter Notulen Vergadering van Certificaathouders 16/16

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van het bestuur, de heer ir. L.H. Keijts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van het bestuur, de heer ir. L.H. Keijts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2015 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2015 ML CONCEPT VERSLAG voor de vergadering van houders van certificaten van aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 9 om 14.00 uur in het hoofdgebouw van Telegraaf Media Groep N.V., Basisweg

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, 1. Opening De heer Nijenhof, voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 4 maart 2008 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: Het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

12 september 2005 HvM/sw

12 september 2005 HvM/sw /1 VERSLAG van de vergadering van certificaathouders van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, donderdag 3 februari 2005 om 11.00 uur, in het Telegraaf-gebouw te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT VERSLAG van de vergadering van houders van Certificaten van Aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 11 om 14.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op maandag 29 juni 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur.

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur. Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 19 april 2012, gehouden in de Beurs van Berlage te Amsterdam Opening De heer DAS opent de vergadering om

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie