Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips"

Transcriptie

1 Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod bestaat uit een publiek aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en Europa. Er werd een aanvraag ingediend tot notering op Alternext Brussels voor alle aandelen van de Vennootschap (inclusief de aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de bestaande warrants). Het Aanbod loopt van 6 juni tot en met 20 juni 2007, tenzij vervroegde afsluiting. Sole Lead Manager, Bookrunner & Listing Sponsor Waarschuwing: Een belegging in aandelen van Ecodis houdt risicoʼs in, zoals uitgelegd in de rubriek Risicofactoren in het begin van dit Prospectus. Meer specifiek moet aandacht worden besteed aan de items Risicoʼs verbonden aan de financiële structuur en winstgevendheid en Risicoʼs verbonden aan de bescherming van intelectuele eigendomsrechten Alternext Brussels is een marktsegment van Euronext Brussels met een minder strenge reglementering dan Eurolist by Euronext, aangezien het geen gereglementeerde markt is in de betekenis van artikel 2, 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg biedt het niet dezelfde garanties als een gereglementeerde markt m.b.t. supervisie en informatie aan het publiek. Prospectus op datum van 29 mei 2007

2 Inhoudstafel Samenvatting...1 Risicofactoren...15 Afwijzingen van aansprakelijkheid en kennisgevingen...27 Hoofdstuk I : Algemene informatie en informatie over de verantwoordelijkheid voor het prospectus en de controle van de rekeningen Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Prospectus Verantwoordelijkheid voor de controle van de rekeningen Goedkeuring van het Prospectus Wettelijke publicaties Beschikbare informatie...31 Hoofdstuk II : Algemene informatie over het Aanbod en Toelating tot de notering op Alternext Brussels Doel van de kapitaalverhoging Overzicht van de beslissingen met betrekking tot het Aanbod Belangrijke informatie Modaliteiten van het Aanbod Waardebepaling Informatie in verband met de Aandelen van de Vennootschap Belgisch belastingstelsel...60 Hoofdstuk III : Algemene informatie over Ecodis en haar aandelenkapitaal Algemene informatie Doel van de Vennootschap Structuur van de groep Kapitaal en aandelen van de Vennootschap Warrantenplannen De aandeelhouders Bekendmaking van belangrijke deelnemingen Openbare overnamebiedingen Uitkoopbod Marktmisbruik...88

3 Hoofdstuk IV : Corporate governance Algemeen Raad van bestuur Comités van de raad van bestuur Bezoldiging van de bestuurders en van het uitvoerend management Aandelen en warrants in het bezit van bestuurders en het uitvoerend management Commissaris Verrichtingen van bestuurders en verrichtingen met verbonden vennootschappen. Belangenconflicten van de bestuurders en het uitvoerend management Bezoldigingen en voordelen van de bestuurders en het uitvoerend management Relaties met belangrijke aandeelhouders Hoofdstuk V : De activiteiten van Ecodis Bedrijfsprofiel Markt De ecodis technologie, producten en diensten Onderzoek en ontwikkeling Organisatiestructuur Ambitie en strategie Belangrijke overeenkomsten Overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages Hoofdstuk VI : Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management Overzicht Factoren die de bedrijfsresultaten beïnvloeden Bedrijfsresultaten Balans Recente ontwikkelingen Vooruitzichten...228

4 Hoofdstuk VII : Financiële informatie Inleiding Geconsolideerde jaarrekening van Ecodis NV van het boekjaar Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de vennootschap Ecodis NV over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Statutaire balans en resultatenrekening van Ecodis NV voor de boekjaren 2004, 2005 en 2006 (in 000) Verschillenanalyse Belgische Boekhoudregels ten opzichte van International Financial Reporting Standards (IFRS)...260

5 Samenvatting Deze samenvatting is niet bedoeld om volledig te zijn. Ze moet worden gelezen als inleiding tot de meer gedetailleerde informatie elders in dit Prospectus. Ze bevat geselecteerde informatie over Ecodis en het Aanbod. Ze bevat niet alle informatie die voor beleggers van belang kan zijn. Deze samenvatting moet worden gelezen samen met, en wordt in haar geheel bepaald door, de meer gedetailleerde informatie en de geconsolideerde jaarrekening en haar toelichtingen opgenomen in dit Prospectus. Ze moet eveneens in samenhang worden gelezen met wat in Risicofactoren wordt uiteengezet. De Vennootschap is niet burgerlijk aansprakelijk voor deze samenvatting of voor een vertaling ervan, tenzij ze misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is in samenhang met de andere delen van dit Prospectus. Elke beslissing om in de Aangeboden Aandelen te beleggen moet gebaseerd zijn op de overweging van het Prospectus in zijn geheel door de belegger. Wanneer een aanspraak in verband met de informatie in het Prospectus voor een rechtbank wordt gebracht, is het mogelijk dat de eisende belegger volgens de toepasselijke wetgeving de kosten moet dragen van de vertaling van het Prospectus voor het geschil aanhangig wordt gemaakt. Samenvatting van de activiteiten Ecodis en de waterdesinfectiemarkt Ecodis biedt een ecologisch alternatief voor de bestaande waterdesinfectietechnieken aan. Haar vitale en onvervangbare karakter maakt water economisch zeer belangrijk met enorme marktmogelijkheden tot gevolg. Daarenboven neemt de vraag naar veiligheid in sterke mate toe, zowel door de overheden, de bedrijfswereld als de publieke opinie. Voor de watermarkt, en meer specifiek de niche van de waterdesinfectering, heeft dit een belangrijke impact op haar structuur en omvang, met name door: toenemende regulering vanwege de overheden, ondermeer REACH (die de industrie verplicht om meer verantwoordelijkheid te dragen omtrent de risico s van chemische stoffen) en de wetgeving die maatregelen oplegt ter preventie van legionella voor publiek toegankelijke plaatsen; toenemend besef van verantwoordelijk door de bedrijfswereld, vrees voor reputatieschade en uitzicht op belangrijke kostenbesparingen; toenemende druk van de publieke opinie. De grootste problemen met veilig gebruik van water bevinden zich niet zozeer in het door distributiebedrijven geleverde drinkwater, maar komen voort uit besmetting die optreedt in het eigen netwerk van de consument en bij hergebruik. Hierbij speelt de bio-film in de leidingen een belangrijke rol vermits ze de ideale schuil- en broedplaats is voor micro-organismen. De markt voor desinfectie heeft een omvang van ongeveer EUR 5,3 miljard van water en wordt algemeen beschouwd als een stabiele groeimarkt met een verwachte jaarlijkse groei van 10% tot 15%. 1

6 Het streven naar veiligheid, betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid leidt tot een sterke interesse in innoverende gedecentraliseerde technologieën die eveneens monitoring en adequate controle mogelijk maken. Hierdoor raken traditionele chemicaliën en thermische methoden onder druk ten voordele van technologieën zoals membraanfiltratie, UV-licht en ozon. De Ecodis technologie Ecodis heeft een technologie ontworpen die water desinfecteert op basis van de natuurlijke karakteristieken van het te behandelen water en dus zonder toevoeging van chemicaliën of zouten. De technologie, waarbij vrije radicalen worden gevormd door anodische elektrolyse, is efficiënt bij het doden van een hele reeks bacteriën, schimmels, virussen en protozoa en kan gebruikt worden bij de bestrijding van gevaarlijke chemische stoffen in water zoals cyanide, ammonium en pseudo-oestrogenen. De ecodis technologie, die gebaseerd is op 10 jaar wetenschappelijk onderzoek, staat in voor een volledige ontsmetting van het leidingstelsel. Dit gebeurt via een uniek 4 stappenproces : eerst en vooral vormt de ecodis een barrière ("gatekeeper"): bacteriën die via het koude water binnenkomen, worden ogenblikkelijk gedood in de elektrolysecel; de elektrolysecel produceert ook oxidantia die voor een blijvende restdesinfectie zorgen: bacteriën, die zich verderop in het leidingstelsel in de waterstroom bevinden, worden hierdoor geëlimineerd; een derde actie van de ecodis is het volledig doden van de biofilm: herbesmetting van het water, door bacteriën vanuit de biofilm, is daardoor uitgesloten; in een laatste stap wordt de biofilm geleidelijk verwijderd (sanering), waardoor de dode biofilm niet als voedingsbodem (habitat) voor nieuwe micro-organismen kan dienen. De wetenschappelijke kennis die Ecodis gedurende tien jaar heeft opgebouwd in talrijke domeinen, gaande van materiaalkunde en elektronica over chemie tot microbiologie en wateranalyse, zit vervat in het software-pakket verbonden aan het toestel, dat volledig intern is ontwikkeld door Ecodis. Deze software zorgt voor de optimale configuratie en dimensioneren van de ecodis cel voor nieuwe installaties en de automatische sturing van het desinfecteringsproces bij gebruik, in functie van specifieke en veranderende omgevingsfactoren. Tot slot biedt de software belangrijke mogelijkheden inzake supervisie, alarmering en rapportering en analyse. Bovendien gebeurt alles real-time online zodat de interventies ter plaatste bij de klant tot een minimum kunnen worden herleid. 2

7 Competitieve positionering De ecodis bezit een combinatie van eigenschappen waardoor ze algemeen kan worden beschouwd als een zeer complete desinfecteertechnologie, die duidelijk inspeelt op de nieuwe tendensen in wetgeving en publieke opinie. De technologie combineert de voordelen van de verschillende bestaande technieken en voegt bovendien functionaliteiten toe: De technologie van Ecodis combineert het desinfecteervermogen van de chemische methoden, zowel als gate-keeper als voor de restdesinfectie, met de milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en veiligheid (zowel in gebruik als m.b.t. bijproducten) van innoverende methoden als UV-licht en membraantechnologie. De Ecodis technologie is in staat de bio-film fysiek te verwijderen in tegenstelling tot de door Ecodis gekende alternatieve methoden voor waterdesinfectie. De toepassing die Ecodis ontwikkelde is volautomatisch en maakt continue online monitoring en registratie mogelijk, waardoor ze haar klanten een zeer betrouwbare oplossing kan bieden met een lage werkingskost. Deze eigenschappen stellen Ecodis in staat een gebruiksvriendelijke en performante oplossing te bieden voor problemen waarvoor alternatieve technieken slechts een suboptimale aanpak kunnen garanderen. Ecodis vandaag Door het aanbieden van een technologische totaaloplossing, dat naast de verkoop van het toestel eveneens een belangrijk dienstenaanbod inhoudt, positioneert Ecodis zich als een solutions provider voor het beheer van de waterdesinfectie van de klant. Dit servicemodel is gericht op een optimale lange termijn klantenbinding via een maximaal comfortniveau en het genereren van jaarlijks recurrente inkomsten via een vergoeding van de technologie. Op middenlange termijn streeft Ecodis voor bepaalde productgroepen naar een contractueel service of exploitatiemodel met een omzetafrekening op basis van het aantal behandelde kubieke meters water. Ecodis werkt vandaag aan de afwerking en standaardisatie van haar huidige productgroep gericht op het desinfecteren van binnenkomend leidingwater. Hiermee positioneert Ecodis zich in twee grote toepassingsgebieden: Desinfectie van sanitair water in het kader van legionella-preventie bij o.a. rust- en ziekenhuizen, hotels, campings, sportcentra, zwembaden, personeelsdouches, etc. Preventie tegen velerlei vormen van bacteriële besmetting die producten en/of productieprocessen in belangrijke mate aantasten in o.a. voedingsindustrie, farmaceutische en chemische nijverheid, metaalverwerking en electronica. 3

8 Hoewel Ecodis, als onderneming met focus op R&D, slechts sinds enkele jaren op de markt (vanaf 2002) actief is en ze de commerciële activiteiten pas recent heeft geïntensifieerd, heeft ze al meer dan 50 klantenreferenties hoofdzakelijk op het vlak van inkomend water en legionella-preventie, haar huidige focus. Deze referenties situeren zich voornamelijk in de zorgsector (o.a. Sint-Augsutinus ziekenhuis in Antwerpen), overheidssector (o.a. Regie der Gebouwen) en industrie (o.a. Colruyt, Danone, Panasonic, Campina, Centerparcs, etc.) in Vlaanderen en in het buitenland. In het kader van de legionella-preventie heeft Ecodis als eerste onderneming in Nederland een voorlopige certificering gekregen. In België bevindt de aanvraagprocedure zich in een eindfase naar de verwachting van de Vennootschap. De ambities van Ecodis Ecodis heeft de ambitie om op middellange termijn uit te groeien tot Europees marktleider inzake de ontwikkeling, productie, verkoop en beheer van milieuvriendelijke watertechnologie. Momenteel focust Ecodis op de afwerking van haar huidige totaaloplossing en wil de Vennootschap starten met de commercialisering op grote schaal. Hiertoe zal ze een structuur uitbouwen die de verwachte snelle groei van de activiteiten zal kunnen dragen. Deze structuur houdt ondermeer het opzetten in van een intern productie- en verkoopsapparaat, dat indien nodig via partnerships zal worden versterkt. De geografische salesfocus van Ecodis is op korte termijn voornamelijk gericht op de Benelux als thuismarkt, en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als eerste exportmarkten. Op middellange termijn voorziet Ecodis een gefaseerde en planmatige Europese expansie. Steunend op haar technologisch platform, zal Ecodis daarnaast blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om de bestaande oplossing aan te passen voor andere toepassingen en de fundamentele werking verder te verbeteren: Ecodis zal zich concentreren op volgende product ontwikkelingen: Via miniaturisatie zal de ecodis technologie kunnen gebruikt worden in dispensers voor frisdrank, individuele douchekoppen, in een desinfectiepen voor toeristen, mobilhomes, etc. De ecodis technologie is geschikt voor de desinfectie van zowel kleine privé zwembaden en whirlpools als middelgrotere zwembaden met een volume kleiner dan 200m. Voor de problematiek van de koelsystemen en torens, zowel in het kader van legionellapreventie als voor redenen van efficiëntie, kan Ecodis een oplossing bieden. Bovendien zal Ecodis fundamenteel onderzoek uitvoeren naar de nieuwe generatie van de Ecodiscel waardoor deze eveneens ingezet zal kunnen worden in de zuivering van afvalwater. Via een evenwichtige combinatie van een gefaseerde commercialisering en verdere inspanningen in onderzoek en ontwikkeling heeft Ecodis het volste vertrouwen om, uitgaande van haar technologisch potentieel, uit te groeien tot een referentie in de Europese markt voor waterdesinfectie. 4

9 Corporate Governance Na afsluiting van het Aanbod zal de raad van bestuur uit zeven leden bestaan: 1 uitvoerend bestuurder, 3 niet-uitvoerende bestuurders en 3 onafhankelijke bestuurders. De commissaris van de Vennootschap is VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Entrepotkaai 3 te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Alain Bolssens, bedrijfsrevisor en lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De raad van bestuur van de Vennootschap zal na de afsluiting van het Aanbod zijn corporate governance charter toepassen dat hoofdzakelijk steunt op de aanbevelingen die worden geformuleerd in de Belgische Corporate Governance Code die op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance werd gepubliceerd. In principe is de Vennootschap niet onderworpen aan de Code, aangezien deze slechts van toepassing is op vennootschappen die op een gereglementeerde markt genoteerd zijn. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft het voornemen om de Belgische Corporate Governance Code in het algemeen na te leven. De raad van bestuur zal het corporate governance charter van tijd tot tijd opnieuw bekijken en er de wijzigingen in aanbrengen die hij noodzakelijk en aangewezen acht. 5

10 Samenvatting van het Aanbod Vennootschap Aanbod Aangeboden Aandelen De naamloze vennootschap Ecodis, opgericht naar Belgisch recht, die de emittent is van de aandelen in het Aanbod. Het Aanbod wordt georganiseerd als een openbaar aanbod in België vooral bestemd voor particuliere beleggers en een private plaatsing voor institutionele beleggers in België en Europa. Het Aanbod bestaat een Basisaanbod van Nieuwe Aandelen voor een bedrag van maximaal EUR 15 miljoen. Dit Basisaanbod kan in het kader van de Overtoewijzingsoptie worden verhoogd met een bedrag van maximaal EUR 2,25 miljoen in bestaande aandelen. De Aangeboden Aandelen zijn dividendgerechtigd voor het boekjaar dat start op 1 januari 2007 en de daaropvolgende boekjaren. Nieuwe Aandelen De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven voor een bedrag van maximaal EUR 15 miljoen, overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 5 juni Deze Nieuwe Aandelen zullen genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen en zullen recht geven op verminderde roerende voorheffing of VVPR, die zal vertegenwoordigd worden door een afzonderlijk verhandelbare VVPR-strip per Nieuw Aandeel. Verkopende Aandeelhouders De Verkopende Aandeelhouders zullen uitsluitend in de Overtoewijzingsoptie aandelen aanbieden. Ieder van de bestaande aandeelhouders draagt pro rata zijn aandelenparticipatie bij tot de Overtoewijzingsoptie. 6

11 Voorbehouden Tranche Vrije Tranche Overtoewijzingsoptie Het gedeelte van het Aanbod dat wordt voorbehouden voor Geert Pepping, PE Group NV, Leo Stevens & Cie BVBA, Bart Stragier en Marc Pirenne. De voornoemde personen genieten van een prioritaire toewijzing, waarbij de door hen onderschreven aandelen niet kunnen worden verminderd. Het gedeelte van het Aanbod dat niet via de Voorbehouden Tranche wordt geplaatst, en dat openstaat voor alle beleggers via een openbare aanbieding in België, en voor institutionele beleggers in Europa via een private plaatsing. De Verkopende Aandeelhouders kennen aan de Lead Manager het recht toe om gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum Aandelen van de Vennootschap, voor een bedrag dat niet hoger mag zijn dan 15% van het Basisaanbod, te kopen tegen de Inschrijvingsprijs, om eventuele overtoewijzingen te dekken. De Overtoewijzingsoptie zal kunnen worden uitgeoefend ongeacht het feit of het Basisaanbod volledig wordt ingeschreven. De Overtoewijzingsaandelen zullen bestaande aandelen zijn en zullen geen recht geven op verminderde roerende voorheffing (VVPR). Inschrijvingsperiode De Inschrijvingsperiode vangt aan op 6 juni 2007 en zal naar verwachting sluiten op 20 juni 2007, onder voorbehoud van Vervroegde Afsluiting. De Inschrijvingsperiode kan vervroegd worden afgesloten door de Lead Manager, in samenspraak met de Vennootschap, maar zal in elk geval ten minste zes beursdagen lopen vanaf de beschikbaarheid van het Prospectus. Elke Vervroegde Afsluiting van de Inschrijvingsperiode zal in de Belgische financiële pers worden aangekondigd en op de website van de Vennootschap en de Lead Manager. Inschrijvingsprijs De Inschrijvingsprijs zal een vaste en enige prijs zijn die voor alle beleggers, zowel particuliere en institutionele beleggers, zowel in de Voorbehouden Tranche als in de Vrije Tranche, van toepassing zal zijn. Deze Inschrijvingsprijs zal door de Lead Manager worden bepaald 7

12 in samenspraak met de Vennootschap. De Inschrijvingsprijs zal in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd op 6 juni Toewijzing Er wordt verwacht (zonder dat dit echter een verplichting inhoudt vanwege de Lead Manager of de Vennootschap) dat ten minste 35% van de daadwerkelijk toegewezen Aandelen zal worden toegekend aan particuliere beleggers in België, behoudens mogelijkheid tot clawback. Indien in één van beide tranches de vraag op significante wijze het aantal aangeboden aandelen in deze tranche overschrijdt, houdt de Lead Manager, in samenspraak met de Vennootschap, zich het recht voor om een deel van de Aandelen uit de andere tranche toe te wijzen aan de investeerders die hebben ingeschreven in de tranche waarin de vraag significant het aanbod overschrijdt. De Lead Manager zal voor de toewijzing van de Aangeboden Aandelen redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de Nieuwe Aandelen met VVPR-strips worden afgeleverd aan particuliere beleggers die in België woonachtig zijn en aan beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische belasting op rechtspersonen, in deze volgorde. Allocatiedatum Betaling, vereffening en aflevering De Aangeboden Aandelen zullen worden toegewezen op de Allocatiedatum, dit is de eerste beursdag volgend op de afsluiting van de Inschrijvingsperiode, naar verwachting op 21 juni De Inschrijvingsprijs van de toegewezen aandelen moet volledig betaald worden in euro, uiterlijk op de Betaaldatum, te weten de derde beursdag volgend op de Allocatiedatum, naar verwachting op 26 juni De aandelen en VVPR-strips zullen op de vierde beursdag na de afsluiting van de Inschrijvingsperiode, naar verwachting op 26 juni 2007, aan de beleggers worden afgeleverd. Alle Aangeboden Aandelen en VVPR-strips worden afgeleverd door een inschrijving op rekening bij Euroclear Belgium, centraal bewaarder van de Belgische effecten en uitsluitend beschikbaar in de vorm van een inschrijving op rekening. Lock-up Periode De huidige aandeelhouders en de Vennootschap hebben met de Lead Manager een overeenkomst van niet-vervreemding van Aandelen van de Vennootschap afgesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de Noteringsdatum, behoudens uitzonderingen. 8

13 Deze regeling wordt verder beschreven in Hoofdstuk II, Lock-up afspraken. Aanwending van de opbrengst Kosten en vergoedingen van tussenpersonen De Vennootschap beoogt de netto-opbrengst van het Aanbod aan te wenden voor strategische investeringen, o.m. in onderzoek en ontwikkeling en opstartkosten voor de grootschalige commercialisering van haar oplossing, en voor de financiering van haar groei, o.m. van het werkkapitaal. De kosten van het Aanbod die ten laste vallen van de Vennootschap worden geschat op een maximum bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro. Deze omvatten de wettelijke en administratieve kosten, de vergoeding van de CBFA en Euronext Brussels, de kosten voor de wettelijk verplichte bekendmakingen en voor de adviseurs, en de vergoeding van de Lead Manager en Underwriter. De kosten in verband met de verkoop van de Overtoewijzingsaandelen, zijnde de vergoedingen m.b.t. de verkoop- en de underwriting, vallen ten laste van de Verkopende Aandeelhouders in verhouding tot de Overtoewijzingsaandelen die zij elk voor openbare verkoop aanbieden. Toelating tot Alternext Brussels Een verzoek tot opname op Alternext Brussels werd ingediend voor alle aandelen van de Vennootschap, evenals voor de aandelen die kunnen worden uitgegeven naar aanleiding van de nog uitstaande warrants van Ecodis. Voor de VVPR-strips zal geen verzoek tot opname worden ingediend. De VVPR-strips zullen vrij overdraagbaar zijn aan derden op de openbare veilingmarkt van Euronext Brussel. De Vennootschap voorziet dat de verhandelingen in effecten zullen aanvangen op de eerste beursdag na de Allocatiedatum, naar verwachting op of rond 22 juni Vanaf de Noteringsdatum tot de geplande Leveringsdatum zullen de aandelen van de Vennootschap op Alternext Brussels worden genoteerd en verhandeld op een as-if-and-when-issued-ordelivered basis. Aandelencode Code: ECOD ISIN: BE Kalender van het Aanbod De volgende datums zijn de geplande datums, behoudens 9

14 onvoorziene omstandigheden en vroegere/latere afsluiting: 06/06/2007 Publicatie van de Inschrijvingsprijs 06/06/2007 Start van de Inschrijvingsperiode 13/06/2007 Eerste mogelijkheid van Vervroegde Afsluiting 20/06/2007 Afsluiten van de Inschrijvingsperiode 21/06/2007 Allocatiedatum 22/06/2007 Publicatie in de Belgische pers van de resultaten van het Aanbod en allocatie 22/06/2007 Noteringsdatum 26/06/2007 Afsluitingsdatum (betaling, vereffening en aflevering) 10

15 Geselecteerde Financiële Informatie Alle financiële informatie die in deze samenvatting wordt weergegeven, is gebaseerd op de geauditeerde en geconsolideerde resultaten van de Vennootschap op 31 december 2006 en 31 december 2005 en de vooruitzichten van de Vennootschap voor de periode (zoals weergegeven in Hoofdstuk VI, 6). Historische en prospectieve resultatenrekening Resultatenrekening (in EUR duiz.) Bedrijfsopbrengsten Aankopen Bruto-marge Andere Bedrijfskosten ,166 EBITDA Afschrijvingen Bedrijswinst ,091 Financieel Resultaat Verlies van het Boekjaar ,119 De netto-kaspositie van de Vennootschap bedraagt EUR 1 miljoen op datum van dit prospectus. Resultatenrekening (in EUR duiz.) Omzet ,487 8,358 20,721 36,070 62,317 Operationele kosten ,380-4,475-7,391-10,384-20,309-30,930-48,683 EBITDA ,666-3,904-2, ,140 13,634 Afschrijvingen EBIT ,091-3,815-4,137-2, ,351 12,690 Investeringen in vaste activa , Veranderingen in netto werkkapitaal ,386 3,004 5,260 11

16 Risicofactoren Een investering in de Aangeboden Aandelen houdt belangrijke risico s in met betrekking tot Ecodis, haar activiteiten en het Aanbod, zoals beschreven in de sectie "Risicofactoren" hieronder. Alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen, moeten aanstaande beleggers, samen met de andere informatie in dit Prospectus, alle factoren en risico s afwegen die horen bij een belegging in de Aandelen van Ecodis, inclusief de volgende risico s: De commerciële strategie van Ecodis omvat maatregelen die ertoe strekken de uitgaven inzake onderzoek en ontwikkeling te verhogen, strategische acquisities van producten en technologieën te verrichten en nieuwe producten en diensten te lanceren. De Vennootschap verwacht aanzienlijke kosten bij de uitvoering van de hiervoor beschreven maatregelen. Het welslagen van de uitvoering is afhankelijk van een groot aantal factoren waarvan verscheidene onafhankelijk zijn van de wil van de Vennootschap. Sinds de oprichting tonen de jaarrekeningen van de groep een negatief resultaat, voornamelijk gelinkt aan de geleverde inspanningen in onderzoek en ontwikkeling. Het business plan voorziet dat de Vennootschap ook in de eerstkomende boekjaren verliezen zal boeken. Het succes van de Vennootschap hangt gedeeltelijk af van de mogelijkheden voor de Vennootschap (en eventuele toekomstige licentiehouders) om haar technologie vertrouwelijk te houden voor derden en/of door intellectuele eigendomsrechten te beschermen, deze rechten te behouden en af te dwingen. Ecodis wordt geconfronteerd met concurrentie van diverse aard wat betreft de activiteit van alternatieve waterbehandeling. Niettemin maakt Ecodis zich sterk dat het op heden een technologische voorsprong van minstens 3 jaar heeft t.a.v. haar concurrenten. De sector van waterbehandeling wordt gekarakteriseerd door een continue technologische ontwikkeling en een snelle evolutie van de behoeften van het cliënteel. Bijgevolg zijn het succes van de Vennootschap en haar bestendige groei in zekere mate afhankelijk van haar vermogen om deze ontwikkelingen te volgen. Het menselijk kapitaal van Ecodis is een sleutelfactor voor de duurzame ontwikkeling van de Vennootschap. De getrouwheid van haar medewerkers is dan ook een wezenlijk element voor het welslagen van Ecodis. Het verlies van één of meerdere sleutelfiguren of van een leidinggevende figuur zou de groei van de Vennootschap kunnen afremmen. Tot op heden is zij in grote mate afhankelijk van de voortdurende inspanningen van haar management en van bepaalde sleutelfiguren. De sector van waterbehandeling wordt sterk beïnvloed door de wetgeving terzake, die een invloed heeft op de vraag naar de producten en de diensten van Ecodis. 12

17 Bijkomende Informatie Kapitaal Op de Datum van dit Prospectus bedraagt het aandelenkapitaal van de Vennootschap EUR ,48 vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde die elk een identiek gedeelte van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Er staan nog warrants uit. Statuten De statuten van de Vennootschap bevatten onder meer bijzondere regels voor het beheer van de Vennootschap, haar aandeelhoudersvergadering (met inbegrip van regels met betrekking tot het recht om de aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen en het stemrecht) en de vereffening van de Vennootschap. Voor het publiek beschikbare informatie De documenten die volgens de toepasselijke wetgeving worden onthuld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Brechtsebaan 30, 2900 Schoten, op het telefoonnummer +32 (0) en/of op de website van de Vennootschap op Samenstelling van het aandeelhouderschap voor en na het Aanbod AANDEELHOUDER AANTAL AANDELEN AANTAL WARRANTS PERCENTAGE (GEDILUEERD) Ecodis Holding NV ,18 Anel BVBA ,78 VEMA NV ,23 Hervest Participations NV ,86 Arcae NV ,15 PE Group NV ,26 Pieter Van Rompay ,14 Geert Pepping ,14 Diverse natuurlijke personen ,81 Stichting Administratiekantoor ,00 Ecodis Warranthouders ,46 Totaal aantal uitgegeven In hoofdstuk II, 6.1 wordt vermeld wie de bovenstaande aandeelhouders controleert. 13

18 De verwachte aandeelhoudersstructuur na de voltooiing van het Aanbod, uitgaande van een volledige plaatsing van het Basisaanbod en de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie zal worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers op 6 juni 2007, samen met de Inschrijvingsprijs (zie hiervoor Hoofdstuk 1, 4). 14

19 Risicofactoren Een investering in de Aangeboden Aandelen houdt belangrijke risico s in. Alvorens kandidaat-beleggers beslissen om op het Aandeel in te schrijven, moeten zij de volgende risicofactoren en de overige informatie in dit Prospectus zorgvuldig beoordelen en in overweging nemen. Indien één of meer van de hierna beschreven risico s zich voordoet kan dit een beduidende ongunstige weerslag hebben op de kasstromen van de Vennootschap, haar bedrijfsresultaten, haar financiële toestand en haar vermogen om haar activiteiten voort te zetten. Bovendien kan de aandelenkoers sterk terugvallen indien één van deze risico s zich zou voordoen, en zou de investeerder in dat geval zijn belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. De hierna besproken risico s zijn niet de enige risico s waaraan de Vennootschap blootgesteld is. Bijkomende risico s en onzekerheden die de Vennootschap op dit ogenblik niet kent of onbelangrijk acht, zouden eveneens haar activiteiten kunnen aantasten en een belangrijke nadelige weerslag kunnen hebben op haar kasstromen, haar bedrijfsresultaten, haar financiële toestand, haar vermogen om haar activiteiten voort te zetten en op haar aandelenkoers. De volgorde waarin de risico s worden vermeld, weerspiegelt niet noodzakelijk de waarschijnlijkheid waarmee zij zich kunnen voordoen of de omvang van hun mogelijke weerslag op de kasstromen van de Vennootschap, haar bedrijfsresultaten en financiële toestand, haar vermogen om haar activiteiten voort te zetten en haar aandelenkoers. Dit Prospectus bevat ook toekomstgerichte verklaringen die risico s en onzekerheden inhouden. De werkelijke resultaten kunnen in belangrijke mate verschillen van de in deze toekomstgerichte verklaringen verwachte resultaten, dit als gevolg van factoren zoals de hierna en elders in dit Prospectus beschreven risico s. Beleggers moeten zorgvuldig overwegen of een belegging in de Aangeboden Aandelen voor hen geschikt is, in het licht van de informatie in dit Prospectus en van hun persoonlijke omstandigheden. Risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap Risico's verbonden aan de implementatie van de commerciële strategie van Ecodis De commerciële strategie van Ecodis omvat maatregelen die ertoe strekken de uitgaven inzake onderzoek en ontwikkeling te verhogen, strategische acquisities van producten en technologieën te verrichten, de bestaande producten en diensten verder uit te bouwen binnen Europa en nieuwe producten en diensten te lanceren. Dit strategisch plan dient te worden beoordeeld in het licht van de risico's, uitgaven en uitdagingen waarmee een jonge handelsonderneming geregeld wordt geconfronteerd. De Vennootschap verwacht aanzienlijke kosten bij de uitvoering van de hiervoor beschreven maatregelen. Het welslagen van de uitvoering is afhankelijk van een groot aantal factoren waarvan verscheidene onafhankelijk zijn van de wil van de Vennootschap. Het gaat onder meer om de economische conjunctuur, de concurrentiële omgeving en andere 15

20 voorwaarden en onzekere factoren. Bijgevolg kan niet worden gegarandeerd dat de Vennootschap erin zal slagen haar ondernemingsstrategie succesvol te verwezenlijken. Het is mogelijk dat een succesvolle uitvoering van het groeibeleid meer financiële middelen vereist dan de Vennootschap aanvankelijk had ingeschat. Ecodis kan niet garanderen dat het de gewenste groei effectief zal realiseren. De Vennootschap beschikt momenteel nog niet over de volledig uitgebouwde structuur die vereist zal zijn om de verwachte omzetten te realiseren. Het kan niet worden gegarandeerd dat de Vennootschap er in zal slagen om deze structuur op te zetten. Risico's verbonden aan de financiële structuur en winstgevendheid Sinds de oprichting tonen de jaarrekeningen van de groep een negatief resultaat, voornamelijk gelinkt aan de geleverde inspanningen in onderzoek en ontwikkeling. Om deze verliezen te financieren heeft de Vennootschap verschillende kapitaalsverhogingen doorgevoerd. De Vennootschap bevindt zich in de situatie beschreven in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Het business plan voorziet dat de Vennootschap ook in de eerstkomende boekjaren verliezen zal boeken. Hoewel het op basis van het business plan de verwachting is dat de netto opbrengst van de verrichting voldoende zal zijn om deze verdere verliezen te financieren, kan dit niet worden gegarandeerd. Risico's verbonden aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten Het succes van de Vennootschap hangt gedeeltelijk af van de mogelijkheden voor de Vennootschap (en eventuele toekomstige licentiehouders) om haar technologie vertrouwelijk te houden voor derden en/of door intellectuele eigendomsrechten te beschermen, deze rechten te behouden en af te dwingen. De Vennootschap kan niet garanderen dat zij in staat zal zijn eventuele intellectuele eigendomsrechten te verwerven en vervolgens te vrijwaren van betwistingen door derden met betrekking tot hun geldigheid, hun toepassingsgebied en/of hun afdwingbaarheid. Een substantieel onderdeel van de technologie van de Vennootschap valt onder fabrieks- en zakengeheimen. De Vennootschap meent dat zij gelet op de vertrouwelijkheid van haar know-how over een belangrijk concurrentieel voordeel beschikt. Hoewel de Vennootschap zo goed mogelijk deze geheimen via ondermeer geheimhoudingsovereenkomsten en afgeschermde computernetwerken tracht te beschermen, is het risico niet uitgesloten dat bepaalde geheimen aan derden worden bekendgemaakt en de Vennootschap hierdoor bepaalde concurrentiële voordelen verliest. De Vennootschap schat dit risico echter laag in. De Vennootschap is de houder van twee Beneluxmerken : het Benelux woord- en beeldmerk "ECODIS, innovation in water" ingeschreven onder het nummer sedert 26 januari 2001 en het Benelux woordmerk "ECODIS" ingeschreven onder het nummer sedert 3 april 2007 in alle relevante klassen. Hoewel ingeschreven, blijven merken vatbaar voor betwisting door derden. 16

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL ETN. FR. COLRUYT Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT FAGRON Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer: 0890.535.026 RPR Gent (Kortrijk) (de Vennootschap) BIJZONDER

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD door ELEX NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie