Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen door Tom Merchiers onder leiding van Prof. dr. ir. S. Manigart

2

3 Ondergetekende Tom Merchiers bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld. Tom Merchiers

4 Woord vooraf Het schrijven van een eindverhandeling is ongetwijfeld de moeilijkste, maar tegelijkertijd ook de meest interessante, opdracht die men tijdens een licentiaatopleiding moet voltooien. Na een intensieve literatuurstudie dient men de nieuw verworven kennis om te zetten tot een bondig en goed gestructureerd werk. Voor deze opdracht staat men echter niet alleen. Hierbij wens ik dan ook de personen te danken die mij sterk hebben geholpen bij het voltooien van dit eindwerk. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. dr. ir. Sophie Manigart, voorzitter van de vakgroep bedrijfsfinanciering van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wens ik Wouter De Maeseneire, assistent bij dezelfde vakgroep, hartelijk te bedanken voor de vele nuttige tips en opmerkingen, die het op punt stellen van deze eindverhandeling aanzienlijk hebben versoepeld. Ook wens ik nog alle ondernemingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek te bedanken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om mij te ontvangen en te woord te staan. Tenslotte gaat een speciale dank uit naar mijn ouders, die mij gedurende vier jaar aan de Gentse universiteit, tenvolle en op alle mogelijke manier hebben ondersteund. Zonder hun steun zou ik waarschijnlijk nooit tot het schrijven van dit dankwoord zijn geraakt.

5 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I: DEFINIËRING VAN DE OVERNAMEMARKT Vormen van overnames Takeover of acquisition Merger Situatie in België Categorieën van overnames Horizontale overname Verticale overname Overname gericht op diversificatie of conglomeraatvorming Motieven voor overnames Synergieën Operationele synergie Financiële synergie Empirische resultaten Hubris motief Groei Belastingsmotief Diversificatie Agency theorie Overnames als oplossing voor agency-problemen Agency-kosten van vrije cashflow Economische motieven Creatie van marktmacht Geografische expansie Boekhoudkundige verwerking van overnames Aankoop methode Pooling of interests -methode Financiering van de overname Overname in aandelen Overname in cash Banklening Junk bonds Kapitaalverhoging Empirische resultaten met betrekking tot overnames Aankondigingperiode Returns voor de aandeelhouders van de doelwit onderneming Returns voor de aandeelhouders van de biedende onderneming Totale periode, van aankondiging tot afronding van de overname Post-overnameperiode I -

6 HOOFDSTUK II: VERSCHIL IN WAARDECREATIE EN IN KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN NAARGELANG HET GEBRUIKTE BETALINGS- MEDIUM IN OVERNAMES Verschil in waardecreatie tussen cash-overnames en aandelenovernames Abnormale returns voor aandeelhouders van de biedende onderneming Abnormale returns voor de aandeelhouders van de doelwitonderneming Karakteristieken van ondernemingen naargelang het gebruikte betalingsmedium Karakteristieken van het doelwit Resultaten Mogelijke verklaringen Karakteristieken van de bieder Resultaten...41 HOOFDSTUK III: ASPECTEN DIE EEN EFFECT KUNNEN HEBBEN OP DE BESLISSING INZAKE BETALINGSMEDIUM Informatieasymmetrie Wat is informatieasymmetrie? Eenzijdige informatieasymmetrie Tweezijdige informatieasymmetrie Invloed van het betalingsmedium op de informatieasymmetrie Eenzijdige informatieasymmetrie Tweezijdige informatieasymmetrie Signaling hypothese Invloed van informatieasymmetrie en competitie op het betalingsmedium Belastingseffecten Situatie in de VS Overname in cash Overname in aandelen Invloed op de overnamepremie Situatie in België Natuurlijke personen vs. vennootschappen Aankoop van activa vs. aankoop van aandelen Manier van overnemen Managementeigendom Overnames van private ondernemingen Investerings-opportuniteiten De pecking order theorie Risico en risicoverdeling Soorten risico s Marktrisico voor sluiting van de deal Risico s omtrent de synergieën II -

7 8.1.3 Risico op overwaardering Hoe groot is het risico voor de bieder? Risicoverdeling tussen de twee aandeelhoudersgroepen Fixed-share vs. fixed-value deal Earn out agreement Hoe kan men het doelwit beschermen tegen prijsrisico s...68 HOOFDSTUK IV: EMPIRISCH ONDERZOEK Ontwikkeling van de hypothesen Steekproef Resultaten Algemeen Betalingsmedium Informatieasymmetrie Concurrentie Managementeigendom Investeringsopportuniteiten Beschikbaarheid van cash Risico en risicoverdeling...85 ALGEMEEN BESLUIT...90 REFERENTIES...I BIJLAGEN...IX 1 Bijlage I: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden in aandelen... IX 2 Bijlage II: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden in cash... XI 3 Bijlage 3: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden met een mix van cash en aandelen... XIII - III -

8 Index van de tabellen Tabel I-1: Belang en aard van de overnametransacties van holdingbieders en nietholdingbieders...5 Tabel I-2: Invloed op de winst per aandeel van een overname met aandelenruil...19 Tabel I-3: Abnormale returns van bieders en doelwitten tijdens aankondigingperiode in tender offers (aantal ondernemingen en t-waarde)...24 Tabel I-4: één maand aankondigingeffecten voor bieders en doelwitten in mergers...24 Tabel I-5: abnormale returns over de totale periode...25 Tabel I-6: Cumulatieve abnormale returns in tender offers en mergers tijdens de postovernameperiode...26 Tabel I-7: Post-overname returns voor bieders gedurende verschillende decennia...27 Tabel II-1: Surplusrendementen voor de bieders tijdens verschillende periodes rondom de aankondiging...30 Tabel II-2: Abnormale returns (%) voor bieders volgens betalingsmedium (z-statistieken tussen haakjes)...31 Tabel II-3: Abnormale returns (%) voor doelwitten volgens betalingsmedium (z-statistieken tussen haakjes)...33 Tabel II-4: Abnormale returns in overnames volledig in cash vs. overnames volledig in aandelen, voor de VS en het VK...34 Tabel II-5: Abnormale returns voor doelwit en bieder volgens betalingsmethode en per periode...35 Tabel II-6: Definiëring van de variabelen die een onderscheid kunnen maken tussen de doelwitten...36 Tabel II-7 : Definiëring van de variabelen die een onderscheid kunnen maken tussen de bieders...40 Tabel III-1: Kruistabel van omvang van het bod, betalingsmedium en competitie...48 Tabel III-2: Verschil in competitie tussen vriendelijke en vijandige overnames...49 Tabel III-3: Belastingseffecten van het betalingsmedium...50 Tabel III-4: Verschil in betalingsmedium tussen vriendelijke en vijandige overnames...55 Tabel III-5: Gewogen gemiddelde abnormale return voor bieders en doelwitten volgens type van overname IV -

9 Tabel III-6: Management eigendom in ondernemingen geklasseerd volgens betalingsmedium in overnames...57 Tabel III-7: Abnormale returns voor bieders volgens managementeigendom en betalingsmethode...59 Tabel III-8: Percentage van overnames volgens betalingsmedium en Q-ratio...62 Tabel III-9: Deel van de marktwaarde van de bieder dat in gevaar kan komen...66 Tabel III-10: Verdeling van de risico s tussen de bieder en het doelwit...67 Tabel IV-1: Te onderzoeken hypothesen...71 Tabel IV-2: Overzicht van de onderzochte bedrijven en het gebruikt betalingsmedium...72 Tabel IV-3: Overzicht van de resultaten...88 Index van de figuren Figuur IV-1: Koersverloop Telindus...73 Figuur IV-2: Koersverloop Punch International...74 Figuur IV-3: Koersverloop Resilux...75 Figuur IV-4: Koersverloop Best Of Internet...77 Figuur IV-5: Koersverloop Omega Pharma V -

10 INLEIDING Nooit werden hogere bedragen geïnvesteerd in fusies en overnames van ondernemingen dan in de voorbije jaren, alhoewel de fusie- en acquisitiegolf de laatste maanden toch wat aan intensiteit heeft ingeboet. In de huidige, vijfde, overnamegolf, die rond 1994 begon, merken we dat de overnames vooral gedreven zijn door het zoeken naar potentiële synergieën. Ook worden vaak strategische motieven aangehaald, ingegeven door trends als deregulering en globalisering. Een andere trend die de afgelopen jaren duidelijk op de voorgrond treedt, is die van de megaovernames met een waarde van enkele honderden miljarden Euro s. De meeste van deze monstertransacties worden betaald in aandelen aangezien slechts weinig ondernemingen over zoveel cash beschikken. Wanneer we kijken naar het percentage van het totale aantal deals merken we evenwel dat er nog steeds veel meer overnames zuiver in cash worden betaald. Maar kijkt men naar het percentage van de totale waarde van transacties, dan ziet men de laatste drie à vier jaar een ware explosie van overnames waarbij enkel aandelen worden gebruikt als betalingsmiddel. Terwijl in 1988 nog slechts 5% van de totale waarde van de deals volledig in aandelen werd betaald is dit in 1998 gegroeid tot om en bij 50%. Verhoging van de aandeelhouderswaarde wordt hierbij dan het vaakst genoemd als drijfveer. De vraag is echter of de aandeelhouderswaarde van zowel de aandeelhouders van de bieder als van deze van het doelwit wordt verhoogd. Vele studies hebben immers uitgewezen dat een bieder gemiddeld geen abnormale returns moet verwachten bij de aankondiging van een overname. Deze studies maakten echter geen onderscheid naargelang het gebruikte betalingsmedium. Empirische studies die hierin wel een onderscheid maakten, komen tot de conclusie dat zowel de biedpremies als de abnormale returns van de fusie of overname systematisch gerelateerd zijn aan de betalingsmethode. De verschillende studies vinden, bijna zonder uitzondering, hogere abnormale returns voor doelwitten en bieders in een cashtransactie dan voor doelwitten en bieders in een aandelentransactie. De bedoeling van dit werk is om na te gaan van welke factoren de beslissing inzake betalingsmedium afhankelijk is en hoe de bevindingen van hogere abnormale returns in een cashtransactie, voor zowel de aandeelhouders van de bieder als deze van het doelwit, te verklaren zijn

11 De keuze van dit onderwerp is te verklaren door een grote interesse in alles wat met de beurs te maken heeft. Gezien de frequentie waarmee ondernemingen tegenwoordig fusies en overnames aankondigen, de duizelingwekkende bedragen die hiermee samenhangen en de implicaties die deze transacties kunnen hebben op de koersen van de betrokken partijen, is deze materie dan ook een heel belangrijk onderdeel hiervan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook voor België na te gaan of de abnormale returns, veroorzaakt door overnames, systematisch gerelateerd zijn aan het betalingsmedium. De markt voor overnames tussen beursgenoteerde bedrijven is in België echter niet sterk ontwikkeld, in tegenstelling tot deze in de Angelsaksische landen, en ook informatie omtrent het betalingsmedium dat bij de overnames wordt gebruikt is heel schaars. Door deze beperkingen werd ervoor gekozen om bij diverse beursgenoteerde, Belgische bedrijven, die zich recent op het overnamepad hadden begeven, na te gaan welke de belangrijkste factoren waren, die hun beslissing omtrent het betalingsmedium hebben beïnvloed. In hoofdstuk I wordt een korte inleiding tot de overnamemarkt gegeven, met een aantal definities omtrent de belangrijkste concepten, de redenen waarom overnames plaatsvinden en tenslotte de impact hiervan op de beurskoersen van de betrokken ondernemingen. Dit maakt het mogelijk voor de lezer om het vervolg van dit werk goed te kunnen situeren. Daarna gaan we over tot de eigenlijke studie van de verschillen tussen een cashovername en een overname door middel van een aandelenruil. Hoofdstuk II start met een overzicht van de belangrijkste bevindingen van empirische onderzoeken die een onderscheid maken tussen de verschillende betalingsmedia. Nadien bekijken we de verschillen in financiële karakteristieken van bieders en doelwitten naargelang de overname in cash of in aandelen wordt betaald. In hoofdstuk III krijgen we een uitgebreid overzicht van de aspecten die een impact kunnen hebben op de beslissing in verband met de manier van betalen, en op de abnormale returns voor zowel bieder als doelwit. In hoofdstuk IV tenslotte, komt het onderzoek aan bod. Er wordt uitgelegd wat de bedoeling van het onderzoek is, hoe er is te werk gegaan en uiteraard worden ook de resultaten uitvoerig belicht

12 HOOFDSTUK I: Definiëring van de overnamemarkt Het hoofdstuk begint met een algemene schets van het hoe en waarom van overnames. Er wordt begonnen met enkele belangrijke begrippen te verklaren. Daarna worden kort de verschillende redenen voor het bestaan van overnames weergegeven. Vervolgens bekijken we hoe de boekhoudkundige verwerking van een overname in elkaar zit en welke de verschillende mogelijkheden zijn. Ook wordt kort nagegaan op welke manieren men een overname kan financieren en ten slotte eindigt dit hoofdstuk met een beschrijving van de empirische resultaten omtrent mogelijke waardecreatie bij overnames. 1 Vormen van overnames In de literatuur onderscheidt men twee belangrijke vormen van overnames, namelijk takeovers en mergers. 1.1 Takeover of acquisition Een takeover of acquisition kan men definiëren als een transactie of serie van transacties, waarbij een persoon (individu, groep van individuen of vennootschap) de controle verwerft over de activa van een onderneming, ofwel direct door de eigenaar te worden van die activa, ofwel indirect door controle te krijgen over het management van die onderneming (WEINBERG, 1971). Wanneer de aandelen in handen zijn van een kleine groep van personen, zal een takeover normalerwijze uitgevoerd worden door een overeenkomst met de houders van het geheel van het aandelenkapitaal van de doelwitonderneming. Wanneer de aandelen publiek verhandeld worden, (een beursgenoteerde onderneming) kan de overname uitgevoerd worden: 1) door een overeenkomst tussen de overnemer en diegenen die de controle hebben over de doelwitonderneming; 2) door de aankoop van aandelen op de beurs; 3) door gebruik te maken van een openbaar overnamebod

13 De overname waarbij men gebruik maakt van een openbaar overnamebod dat rechtstreeks aan de aandeelhouders wordt uitgebracht, wordt omschreven als een Tender Offer. Een bekend voorbeeld van een echte overname is de overname van Bass door Interbrew. Hierbij kocht Interbrew alle aandelen van Bass en ging de onderneming, althans voorlopig, over in de structuur van Interbrew. 1.2 Merger Een merger kan worden gedefinieerd als: een overeenkomst waarbij de activa van twee of meerdere ondernemingen onder de controle komen van één onderneming, (die kan, maar moet niet, één van de originele ondernemingen zijn) en die als aandeelhouders heeft, alle, of bijna alle, aandeelhouders van de vroegere ondernemingen (WEINBERG, 1971). Een merger wordt uitgevoerd door de aandeelhouders van één of meerdere ondernemingen die hun aandelen ruilen voor aandelen van de andere, of van een nieuwe onderneming. De overeenkomst wordt over het algemeen uitgevoerd door een omruilbod van één van de ondernemingen voor de aandelen van de andere onderneming, of door een derde onderneming voor de aandelen van de overige twee ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is de recent geplande fusie in de staalwereld waarbij Usinor (Frankrijk), Arbed (Luxemburg) en Aceralia (Spanje) zouden fusioneren tot een nieuw geheel dat tot op heden de voorlopige naam New Co draagt. In deze transactie krijgen alle aandeelhouders van de vroegere ondernemingen hun respectievelijk deel van de nieuwe entiteit. Het voornaamste verschil tussen een takeover en een merger is dat in een takeover de directe, of indirecte controle over de activa van de overgenomen onderneming volledig overgaat naar de overnemer. In een merger wordt het aandeelhoudersschap in de combinatie verdeeld tussen de aandeelhouders van de beide ondernemingen. 1.3 Situatie in België In de typisch Angelsaksische visie zou volgens VAN HULLE (1997) een overname idealiter op ingrijpende wijze de efficiëntie van het management en zodoende ook de waarde van de bedrijfsactiviteiten van het doelwit verbeteren, met een stijging van de aandelenprijzen tot - 4 -

14 gevolg. Deze veranderingen zouden doorgaans ook gepaard gaan met een fundamentele omschakeling in de controle over de bedrijfsactiviteiten. Deze visie is steeds expliciet of impliciet aanwezig in wetenschappelijk empirisch onderzoek over overnames. Er bestaan echter belangrijke verschillen in corporate governance tussen de Angelsaksische en Continentaal- Europese wereld. Het is dus van belang om na te gaan of de overnames op het Europese vasteland wel aan dit beeld voldoen. VAN HULLE (1997) gaat dit na voor overnametransacties tussen 1985 en 1995, waarbij Belgische beursgenoteerde ondernemingen betrokken waren. De auteur gaat na in welke mate deze transacties aan het Angelsaksische beeld voldoen, en zoniet, welke invloed dit heeft op de grootte en de verdeling van de voordelen. Er gebeurt een opdeling van de steekproef in twee groepen, naargelang de bieder een holding of een niet-holding is. Volgens de Angelsaksische visie zou men a-priori verwachten dat het moeilijker is om grote meerwaarden te creëren op het niveau van de overkoepelende structuur, en dat overnames waarbij de bieder een holding is, dus minder waarde zouden creëren. De waardecreatie zal dan ook tot uiting komen in de aandelenkoersen waarbij dan, bij een typische overname grotere beursrendementen te verwachten zijn. In onderstaande tabel krijgen we een overzicht van het belang en de aard van de overnametransacties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de bieder een holding is of niet. Holdingbieders Tabel I-1: Belang en aard van de overnametransacties van holdingbieders en nietholdingbieders Nietholdingbieders sign. verschil (5) aantal transacties met beursgenoteerde doelwitten gemiddelde uitkoopwaarde (1) (in mld. BEF) 2,270 2,148 Ns Mediaan uitkoopwaarde (in mln. BEF) 261,4 367 Ns gemiddelde beurskapitalisatie doelwit (2) ( in mld. BEF) 12,2 2,845 Ns Mediaanwaarde beurskapitalisatie doelwit (in mld. BEF) 1, ,6 Ns gemiddelde uitkooppercentage (3) (%) Ns Mediaan uitkooppercentage (%) Ns gemiddelde beurskapitalisatie (4) (in mld. BEF) aantal controlewijzigingen Ns aantal holdingdoelwitten 17 7 Ns Bron : VAN HULLE (1997) 11,1

15 (1) = aantal gewone aandelen waarvoor geboden maal biedprijs per aandeel; (2) = aantal gewone aandelen maal beursprijs op datum bod; (3) = aantal gewone aandelen waarvoor geboden op totaal aantal gewone aandelen; (4) = gemiddelde beurskapitalisatie van Belgische onderneming op de contantmarkt van de beurs van Brussel in 1990; (5) = significantie getest met t-test, χ²- test of een tekentest voor mediaanwaarden. Men stelt vast dat de uitkooppercentages veelal beperkt zijn (resp. 30 en 43%). Aansluitend hierbij kan men zich afvragen in welke mate de Belgische overnames gepaard gaan met veranderingen in controle. Er wordt aangenomen dat er, in het kader van de transactie, geen controlewijziging plaatsgrijpt indien de overnemer reeds twee jaar voor de transactie een meerderheidsparticipatie in zijn bezit heeft. Van de 29 overnames verricht door holdingbieders zijn er 18 (62%) waarbij er een controleverandering heeft plaatsgegrepen. Bij de niet-holdingbieders is de ratio 15 op 20 (75%). Samenvattend stelt VAN HULLE (1997) dan ook: dat heel wat overnames in de Belgische praktijk niet overeenstemmen met de reeds aangehaalde dominerende Angelsaksische visie. 2 Categorieën van overnames 2.1 Horizontale overname Een fusie of overname is horizontaal als het gaat over het samenbrengen van twee ondernemingen die in essentie dezelfde producten of diensten produceren, hetzij producten of diensten die in directe concurrentie staan met elkaar (WEINBERG, 1971). Horizontale overnames worden gereguleerd door de overheid omwille van het potentiële negatieve effect dat ze kunnen hebben op competitie. Indien een horizontale fusie of overname er voor zorgt dat de combinatie zo een sterke stijging van haar marktmacht ondervindt, dat dit kan leiden tot anticompetitieve effecten, dan kan de transactie tegengehouden worden op basis van de antitrust -wetgeving (GAUGHAN, 1996). Ondernemingen die dit soort van overnames doen, presteren over het algemeen beter dan ondernemingen die overnames doen gericht op diversificatie. Dat het echter niet altijd goed gaat bewijst de fusie tussen de Duitse autoproducent DaimlerBenz en zijn Amerikaanse collega Chrysler die op 7 mei 1998 werd bekend gemaakt. De fusiegroep is vandaag 5 miljard - 6 -

16 dollar minder waard dan Daimler-Benz alleen voor de overname. Dat was toen 55.4 miljard dollar (KBC Economisch Financiële Berichten). 2.2 Verticale overname Men spreekt over een verticale fusie of overname indien één van de twee ondernemingen een leverancier of een potentiële leverancier, een klant of een potentiële klant is van goederen of diensten van de andere onderneming. Hier is het meestal de bedoeling om de levering of verkoop van goederen of diensten te verzekeren en het in de groep houden van alle winstmarges bij de ontwikkeling van een product (WEINBERG, 1971). Verticale overnames kunnen de toetredingsdrempels verhogen en dus de concurrentie verlagen wanneer ze bereiken dat een potentiële toetreder tot één schakel van de productieketen, tegelijk tot al de andere schakels moet toetreden. Er zijn nog andere redenen waarom een onderneming zich verticaal zou willen integreren in de verschillende stadia van de ontwikkeling van een product. Planning van voorraden en productie kan efficiënter verlopen, als gevolg van een betere informatiedoorstroming in één onderneming. Transacties binnen een onderneming kan de kosten van het zoeken naar de beste prijs, het opstellen van contracten, het ontvangen van betalingen en van slechte communicatie verminderen indien de onderneming zich verticaal integreert (WESTON, CHUNG en HOAG, 1990). 2.3 Overname gericht op diversificatie of conglomeraatvorming In deze categorie worden de overnames geclassificeerd waarbij de ondernemingen geen concurrenten zijn en ze geen koper-verkoper relatie hebben (GAUGHAN, 1996). Bij dit soort van overnames tracht men het ondernemingsspecifiek risico te verkleinen door gebruik te maken van diversificatie. Dit was voornamelijk populair in derde overnamegolf, naar het einde van de jaren 60 toe (COHEN en MOATTI, 2000). Een verhoogde stabiliteit van de winsten betekent minder risico en een lager minimumrendement wat tot een hogere beurskoers zou moeten leiden. Maar aangezien, vanuit een marktbenadering van het risico, de aandeelhouder echter zelf de diversificatie kan doorvoeren door het op de markt aankopen van de aandelen van het doelwit, mag dit eigenlijk geen stijging van de waarde van de onderneming tot gevolg hebben (OOGHE, 1998). Vele van de grote en logge conglomeraten - 7 -

17 die tijdens deze periode werden gevormd, werden in de jaren 80 dan ook overgenomen en in stukken verkocht door de zogenaamde corporate raiders. WANSLEY, LANE en YANG (1983) deden een onderzoek waarbij ze de surplusrendementen van de doelwitten in 52 overnames die niet gericht zijn op conglomeraatvorming (horizontale of verticale overnames), vergeleken met deze van 151 overnames gericht op conglomeraatvorming. Zij vonden dat de returns voor de doelwitaandeelhouders groter waren in horizontale of verticale overnames dan in overnames gericht op conglomeraatvorming. 3 Motieven voor overnames 3.1 Synergieën Eenvoudig uitgedrukt verwijst synergie naar het fenomeen van = 3. In de overnamemarkt vertaalt dit zich in de mogelijkheid van een ondernemingscombinatie om meer winst te maken dan de som van de individuele winsten van de stand-alone ondernemingen. BRADLEY et al. (1988) definiëren de totale synergiewinsten van een succesvolle overname als de som van de veranderingen in de rijkdom van de aandeelhouders van de bieder en het doelwit : Π = Wt + Wa met: Π : totale synergiewinst Wt : verandering in de rijkdom van aandeelhouders van de bieder Wa : verandering in de rijkdom van aandeelhouders van het doelwit De twee grote types van synergie zijn operationeel en financieel, waarbij operationele synergie verwijst naar de efficiëntiewinsten die kunnen worden afgeleid uit horizontale of verticale overnames. Financiële synergieën vloeien voort uit de mogelijkheid dat de kapitaalkosten kunnen worden verlaagd door het combineren van één of meerdere ondernemingen (GAUGHAN, 1996)

18 3.1.1 Operationele synergie A) Economies of scale Economies of scale of schaalvoordelen kan men omschrijven als een daling van de kost per eenheid product als gevolg van een minder dan evenredige evolutie van de productiekosten met de productie (VAN ROMPUY, 1991). Deze voordelen vloeien meestal voort uit het feit dat alle ondernemingen vaste kosten hebben die ze soms moeten spreiden over lage niveaus van output. Als het outputniveau stijgt, vermindert de eenheidskost van een product. Hierbij spreekt men soms van spreading overhead. Andere bronnen van deze winsten zijn verhoogde specialisatie, zowel van arbeid als van management, en het efficiëntere gebruik van kapitaal, dat moeilijker kan zijn bij lage niveaus van output (GAUGHAN, 1996). B) Economies of scope Economies of scope, of scope-effecten worden vaak verward met schaalvoordelen. Het is de mogelijkheid van een onderneming om één bepaalde set van inputs te gebruiken voor een ruimere waaier van producten of diensten. Een goed voorbeeld van een sector waar deze effecten een belangrijke rol spelen is de banksector, waarbij de infrastructuur kan gebruikt worden om een grote hoeveelheid producten en/of diensten aan te bieden (VANDER VENNET, 2001) Financiële synergie Financiële synergie verwijst naar de impact van een fusie of overname op de kapitaalkost van de overnemer. Indien er financiële synergieën bestaan, dan zou de kapitaalkost verlaagd moeten worden. De combinatie van twee ondernemingen kan het ondernemingsrisico verkleinen indien de cashflows niet perfect gecorreleerd zijn. Hierdoor verkleint het financiële risico van de onderneming, waardoor ook de kapitaalkost daalt (GAUGHAN, 1996)

19 3.1.3 Empirische resultaten Volgens BRADLEY et al. (1983) impliceert de synergie-hypothese dat de aandeelhouders van de doelwitonderneming enkel een verandering in rijkdom ervaren indien de controle over hun onderneming getransfereerd wordt naar een andere onderneming. Dit houdt in dat de aandeelhouders van doelwitten in niet-succesvolle overnames geen permanente verhoging van hun rijkdom zullen ervaren. Hun empirische analyse van de returns op de aandelen van ondernemingen op wie een niet-succesvol bod is uitgebracht, is consistent met de synergiehypothese. In een later artikel onderzoeken dezelfde auteurs (BRADLEY et al., 1988) de grootte en de verdeling van de synergiewinsten van succesvolle tender offers. Ze komen hierbij tot een drievoudige conclusie: 1. Succesvolle tender offers genereren significante synergiewinsten en leiden tot een efficiëntere allocatie van ondernemingsmiddelen. 2. De aandeelhouders van zowel doelwitten als bieders realiseren significant positieve abnormale returns. Het grootste deel van de winsten wordt echter overgeheveld naar de aandeelhouders van het doelwit. 3. Zowel de rate of return als de dollarwinsten voor aandeelhouders van de doelwitten zijn toegenomen in de tijd, terwijl de returns voor de aandeelhouders van de biedende ondernemingen verminderd zijn. In de meest recente subperiode (81-84) slikken de bieders zelfs een significant abnormaal verlies. Hierbij dient men echter op te merken dat de vooropgestelde doelen inzake synergieën zeker niet altijd worden behaald. Denken we bijvoorbeeld maar aan de moeilijkheden die sommige banken hebben om na een overname de informatiesystemen van de twee ondernemingen op elkaar af te stemmen. 3.2 Hubris motief Dit motief werd geïntroduceerd door ROLL (1986). Hij onderzocht de rol die hubris, de overmatige trots van de manager of eigenaar van de bieder, speelt in het verklaren van

20 overnames. Deze hypothese impliceert dat managers overnames zullen doen omwille van persoonlijke redenen en dat de puur economische winsten voor de bieder niet de enige, zelfs niet de belangrijkste redenen zijn. Hij gebruikt deze hypothese om te verklaren waarom managers overnamepremies bieden voor een onderneming die reeds correct gewaardeerd wordt door de markt. De hubris-hypothese in zijn extreme vorm neemt volgens VARAIYA (1986) aan dat: 1. Financiële markten efficiënt zijn, zodanig dat in de prijzen van de aandelen alle informatie over individuele ondernemingen vervat zit. 2. Productmarkten efficiënt zijn, in de zin dat geen enkele industriële reorganisatie winsten kan opleveren in geaggregeerde output tegen dezelfde kosten, of verminderingen van kosten met dezelfde geaggregeerde output. 3. Arbeidsmarkten efficiënt zijn, in de zin dat managers tewerkgesteld zijn in de meest optimale positie. Volgens ROLL (1986) voorspelt de hubris-hypothese dat men de volgende effecten zou moeten waarnemen rond de aankondiging van de overname: 1. De gecombineerde waarde van bieder en doelwit zou lichtjes moeten dalen. 2. De waarde van de biedende onderneming moet dalen. 3. De waarde van het doelwit moet stijgen. Het onderzoek dat hieromtrent reeds is verricht, blijkt niet veel steun te bieden voor de eerste hypothese. MALATESTA (1983) onderzocht de effecten op de combinatie en vond dat het bewijs aangeeft dat er op lange termijn geen netto-impact is op de gecombineerde waarde van de aandelen. Een aantal studies (JENSEN en RUBACK, 1983) toont aan dat de aankondiging van een overname inderdaad leidt tot een daling van de aandelenkoers van de bieder (hypothese 2). DODD (1980) vindt statistisch significante, negatieve returns voor de bieder tijdens de aankondigingperiode. Niet alle studies zijn hier echter mee in overeenstemming. ASQUITH (1983) vindt geen constant patroon van dalende aandelenkoersen voor de bieder na de aankondiging van een overname

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren Frederik Verplancke onder leiding van Prof. dr. Gerrit

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Een empirische analyse van de post-overname

Een empirische analyse van de post-overname UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 Een empirische analyse van de post-overname performantie bij Europese bedrijven Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Samenvatting goodwill en waardecreatie van overnames

Samenvatting goodwill en waardecreatie van overnames Samenvatting goodwill en waardecreatie van overnames Dit proefschrift gaat over goodwill als maatstaf voor waardecreatie. Een aantal jaren geleden heeft zich in de Verenigde Staten van Amerika (hierna

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Examenvragen en oplossingen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 138 3,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Pagina 1 van

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Bachelor scriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS. BSc Economie en Bedrijfseconomie

Bachelor scriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS. BSc Economie en Bedrijfseconomie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS BSc Economie en Bedrijfseconomie Bachelor scriptie Abnormale rendementen in Nederland en Duitsland na fusies en overnames Samenvatting In dit

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs VIVES BRIEFING 2016/09 De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES 1 DE IMPACT VAN CONCURRENTIE OP DE PRODUCTMIX

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren.

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren. NOTARISBAROMETER VASTGOED AAN DE KUST WWW.NOTARIS.BE S1 2017 VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Productie en Kosten

Hoofdstuk 7: Productie en Kosten Economie, een Inleiding Hoofdstuk 7: Productie en Kosten 1 Productie en Kosten Constructie van kostenfunctie Resultaat van optimale keuze van productiefactoren gegeven prijzen gegeven te produceren output

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Realiseerbare waarde als grondslag

Realiseerbare waarde als grondslag 24 Realiseerbare waarde als grondslag IFRS 3 heeft een impact op de wijze waarop ondernemingen de activa en passiva bij acquisities meten en waarderen. Dat in lijn met de regelgeving die zich steeds meer

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Private familiebedrijven en de keuze van financiering Promotor : Prof.

Nadere informatie

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands T. +31 33 422 6100 www.nutreco.com Datum 4 november 2014

Nadere informatie

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 30 januari 2013 van 9.00-12^00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HEDGEFONDSEN EN PRIVATE EQUITY IN NEDERLAND

HEDGEFONDSEN EN PRIVATE EQUITY IN NEDERLAND HEDGEFONDSEN EN PRIVATE EQUITY IN NEDERLAND samenvatting Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Verwijmeren RSM Erasmus University, Rotterdam 4 oktober 2007 Dit

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138

KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138 KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138 ZIN EN ONZIN VAN EEN VERLAGING VAN DE PATRONALE LASTEN Paul De Grauwe Departement Economie, KU Leuven

Nadere informatie

Beoordeling van investeringsvoorstellen

Beoordeling van investeringsvoorstellen Beoordeling van investeringsvoorstellen C2010 1 Beoordeling van investeringsvoorstellen Ir. drs. M. M. J. Latten 1. Inleiding C2010 3 2. De onderneming C2010 3 3. Investeringen G2010 3 4. Selectiecriteria

Nadere informatie

Financiën en risicomanagement

Financiën en risicomanagement Financiën en risicomanagement Leergang Bedrijfskunde voor de Agribusiness Miranda Meuwissen, Alfons Oude Lansink Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Inhoud Risico-identificatie & stress test (Miranda)

Nadere informatie

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!)

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VRAAG 1 WELKE VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN ZIJN JUIST? 1) IRR HOUDT GEEN REKENING MET DE GROOTTE VAN DE INVESTERING. 2) INDIEN EEN ONDERNEMING PROJECTEN DOORVOERT

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie