Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen door Tom Merchiers onder leiding van Prof. dr. ir. S. Manigart

2

3 Ondergetekende Tom Merchiers bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld. Tom Merchiers

4 Woord vooraf Het schrijven van een eindverhandeling is ongetwijfeld de moeilijkste, maar tegelijkertijd ook de meest interessante, opdracht die men tijdens een licentiaatopleiding moet voltooien. Na een intensieve literatuurstudie dient men de nieuw verworven kennis om te zetten tot een bondig en goed gestructureerd werk. Voor deze opdracht staat men echter niet alleen. Hierbij wens ik dan ook de personen te danken die mij sterk hebben geholpen bij het voltooien van dit eindwerk. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. dr. ir. Sophie Manigart, voorzitter van de vakgroep bedrijfsfinanciering van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wens ik Wouter De Maeseneire, assistent bij dezelfde vakgroep, hartelijk te bedanken voor de vele nuttige tips en opmerkingen, die het op punt stellen van deze eindverhandeling aanzienlijk hebben versoepeld. Ook wens ik nog alle ondernemingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek te bedanken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om mij te ontvangen en te woord te staan. Tenslotte gaat een speciale dank uit naar mijn ouders, die mij gedurende vier jaar aan de Gentse universiteit, tenvolle en op alle mogelijke manier hebben ondersteund. Zonder hun steun zou ik waarschijnlijk nooit tot het schrijven van dit dankwoord zijn geraakt.

5 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I: DEFINIËRING VAN DE OVERNAMEMARKT Vormen van overnames Takeover of acquisition Merger Situatie in België Categorieën van overnames Horizontale overname Verticale overname Overname gericht op diversificatie of conglomeraatvorming Motieven voor overnames Synergieën Operationele synergie Financiële synergie Empirische resultaten Hubris motief Groei Belastingsmotief Diversificatie Agency theorie Overnames als oplossing voor agency-problemen Agency-kosten van vrije cashflow Economische motieven Creatie van marktmacht Geografische expansie Boekhoudkundige verwerking van overnames Aankoop methode Pooling of interests -methode Financiering van de overname Overname in aandelen Overname in cash Banklening Junk bonds Kapitaalverhoging Empirische resultaten met betrekking tot overnames Aankondigingperiode Returns voor de aandeelhouders van de doelwit onderneming Returns voor de aandeelhouders van de biedende onderneming Totale periode, van aankondiging tot afronding van de overname Post-overnameperiode I -

6 HOOFDSTUK II: VERSCHIL IN WAARDECREATIE EN IN KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN NAARGELANG HET GEBRUIKTE BETALINGS- MEDIUM IN OVERNAMES Verschil in waardecreatie tussen cash-overnames en aandelenovernames Abnormale returns voor aandeelhouders van de biedende onderneming Abnormale returns voor de aandeelhouders van de doelwitonderneming Karakteristieken van ondernemingen naargelang het gebruikte betalingsmedium Karakteristieken van het doelwit Resultaten Mogelijke verklaringen Karakteristieken van de bieder Resultaten...41 HOOFDSTUK III: ASPECTEN DIE EEN EFFECT KUNNEN HEBBEN OP DE BESLISSING INZAKE BETALINGSMEDIUM Informatieasymmetrie Wat is informatieasymmetrie? Eenzijdige informatieasymmetrie Tweezijdige informatieasymmetrie Invloed van het betalingsmedium op de informatieasymmetrie Eenzijdige informatieasymmetrie Tweezijdige informatieasymmetrie Signaling hypothese Invloed van informatieasymmetrie en competitie op het betalingsmedium Belastingseffecten Situatie in de VS Overname in cash Overname in aandelen Invloed op de overnamepremie Situatie in België Natuurlijke personen vs. vennootschappen Aankoop van activa vs. aankoop van aandelen Manier van overnemen Managementeigendom Overnames van private ondernemingen Investerings-opportuniteiten De pecking order theorie Risico en risicoverdeling Soorten risico s Marktrisico voor sluiting van de deal Risico s omtrent de synergieën II -

7 8.1.3 Risico op overwaardering Hoe groot is het risico voor de bieder? Risicoverdeling tussen de twee aandeelhoudersgroepen Fixed-share vs. fixed-value deal Earn out agreement Hoe kan men het doelwit beschermen tegen prijsrisico s...68 HOOFDSTUK IV: EMPIRISCH ONDERZOEK Ontwikkeling van de hypothesen Steekproef Resultaten Algemeen Betalingsmedium Informatieasymmetrie Concurrentie Managementeigendom Investeringsopportuniteiten Beschikbaarheid van cash Risico en risicoverdeling...85 ALGEMEEN BESLUIT...90 REFERENTIES...I BIJLAGEN...IX 1 Bijlage I: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden in aandelen... IX 2 Bijlage II: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden in cash... XI 3 Bijlage 3: Vragenlijst voor ondernemingen die betaalden met een mix van cash en aandelen... XIII - III -

8 Index van de tabellen Tabel I-1: Belang en aard van de overnametransacties van holdingbieders en nietholdingbieders...5 Tabel I-2: Invloed op de winst per aandeel van een overname met aandelenruil...19 Tabel I-3: Abnormale returns van bieders en doelwitten tijdens aankondigingperiode in tender offers (aantal ondernemingen en t-waarde)...24 Tabel I-4: één maand aankondigingeffecten voor bieders en doelwitten in mergers...24 Tabel I-5: abnormale returns over de totale periode...25 Tabel I-6: Cumulatieve abnormale returns in tender offers en mergers tijdens de postovernameperiode...26 Tabel I-7: Post-overname returns voor bieders gedurende verschillende decennia...27 Tabel II-1: Surplusrendementen voor de bieders tijdens verschillende periodes rondom de aankondiging...30 Tabel II-2: Abnormale returns (%) voor bieders volgens betalingsmedium (z-statistieken tussen haakjes)...31 Tabel II-3: Abnormale returns (%) voor doelwitten volgens betalingsmedium (z-statistieken tussen haakjes)...33 Tabel II-4: Abnormale returns in overnames volledig in cash vs. overnames volledig in aandelen, voor de VS en het VK...34 Tabel II-5: Abnormale returns voor doelwit en bieder volgens betalingsmethode en per periode...35 Tabel II-6: Definiëring van de variabelen die een onderscheid kunnen maken tussen de doelwitten...36 Tabel II-7 : Definiëring van de variabelen die een onderscheid kunnen maken tussen de bieders...40 Tabel III-1: Kruistabel van omvang van het bod, betalingsmedium en competitie...48 Tabel III-2: Verschil in competitie tussen vriendelijke en vijandige overnames...49 Tabel III-3: Belastingseffecten van het betalingsmedium...50 Tabel III-4: Verschil in betalingsmedium tussen vriendelijke en vijandige overnames...55 Tabel III-5: Gewogen gemiddelde abnormale return voor bieders en doelwitten volgens type van overname IV -

9 Tabel III-6: Management eigendom in ondernemingen geklasseerd volgens betalingsmedium in overnames...57 Tabel III-7: Abnormale returns voor bieders volgens managementeigendom en betalingsmethode...59 Tabel III-8: Percentage van overnames volgens betalingsmedium en Q-ratio...62 Tabel III-9: Deel van de marktwaarde van de bieder dat in gevaar kan komen...66 Tabel III-10: Verdeling van de risico s tussen de bieder en het doelwit...67 Tabel IV-1: Te onderzoeken hypothesen...71 Tabel IV-2: Overzicht van de onderzochte bedrijven en het gebruikt betalingsmedium...72 Tabel IV-3: Overzicht van de resultaten...88 Index van de figuren Figuur IV-1: Koersverloop Telindus...73 Figuur IV-2: Koersverloop Punch International...74 Figuur IV-3: Koersverloop Resilux...75 Figuur IV-4: Koersverloop Best Of Internet...77 Figuur IV-5: Koersverloop Omega Pharma V -

10 INLEIDING Nooit werden hogere bedragen geïnvesteerd in fusies en overnames van ondernemingen dan in de voorbije jaren, alhoewel de fusie- en acquisitiegolf de laatste maanden toch wat aan intensiteit heeft ingeboet. In de huidige, vijfde, overnamegolf, die rond 1994 begon, merken we dat de overnames vooral gedreven zijn door het zoeken naar potentiële synergieën. Ook worden vaak strategische motieven aangehaald, ingegeven door trends als deregulering en globalisering. Een andere trend die de afgelopen jaren duidelijk op de voorgrond treedt, is die van de megaovernames met een waarde van enkele honderden miljarden Euro s. De meeste van deze monstertransacties worden betaald in aandelen aangezien slechts weinig ondernemingen over zoveel cash beschikken. Wanneer we kijken naar het percentage van het totale aantal deals merken we evenwel dat er nog steeds veel meer overnames zuiver in cash worden betaald. Maar kijkt men naar het percentage van de totale waarde van transacties, dan ziet men de laatste drie à vier jaar een ware explosie van overnames waarbij enkel aandelen worden gebruikt als betalingsmiddel. Terwijl in 1988 nog slechts 5% van de totale waarde van de deals volledig in aandelen werd betaald is dit in 1998 gegroeid tot om en bij 50%. Verhoging van de aandeelhouderswaarde wordt hierbij dan het vaakst genoemd als drijfveer. De vraag is echter of de aandeelhouderswaarde van zowel de aandeelhouders van de bieder als van deze van het doelwit wordt verhoogd. Vele studies hebben immers uitgewezen dat een bieder gemiddeld geen abnormale returns moet verwachten bij de aankondiging van een overname. Deze studies maakten echter geen onderscheid naargelang het gebruikte betalingsmedium. Empirische studies die hierin wel een onderscheid maakten, komen tot de conclusie dat zowel de biedpremies als de abnormale returns van de fusie of overname systematisch gerelateerd zijn aan de betalingsmethode. De verschillende studies vinden, bijna zonder uitzondering, hogere abnormale returns voor doelwitten en bieders in een cashtransactie dan voor doelwitten en bieders in een aandelentransactie. De bedoeling van dit werk is om na te gaan van welke factoren de beslissing inzake betalingsmedium afhankelijk is en hoe de bevindingen van hogere abnormale returns in een cashtransactie, voor zowel de aandeelhouders van de bieder als deze van het doelwit, te verklaren zijn

11 De keuze van dit onderwerp is te verklaren door een grote interesse in alles wat met de beurs te maken heeft. Gezien de frequentie waarmee ondernemingen tegenwoordig fusies en overnames aankondigen, de duizelingwekkende bedragen die hiermee samenhangen en de implicaties die deze transacties kunnen hebben op de koersen van de betrokken partijen, is deze materie dan ook een heel belangrijk onderdeel hiervan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook voor België na te gaan of de abnormale returns, veroorzaakt door overnames, systematisch gerelateerd zijn aan het betalingsmedium. De markt voor overnames tussen beursgenoteerde bedrijven is in België echter niet sterk ontwikkeld, in tegenstelling tot deze in de Angelsaksische landen, en ook informatie omtrent het betalingsmedium dat bij de overnames wordt gebruikt is heel schaars. Door deze beperkingen werd ervoor gekozen om bij diverse beursgenoteerde, Belgische bedrijven, die zich recent op het overnamepad hadden begeven, na te gaan welke de belangrijkste factoren waren, die hun beslissing omtrent het betalingsmedium hebben beïnvloed. In hoofdstuk I wordt een korte inleiding tot de overnamemarkt gegeven, met een aantal definities omtrent de belangrijkste concepten, de redenen waarom overnames plaatsvinden en tenslotte de impact hiervan op de beurskoersen van de betrokken ondernemingen. Dit maakt het mogelijk voor de lezer om het vervolg van dit werk goed te kunnen situeren. Daarna gaan we over tot de eigenlijke studie van de verschillen tussen een cashovername en een overname door middel van een aandelenruil. Hoofdstuk II start met een overzicht van de belangrijkste bevindingen van empirische onderzoeken die een onderscheid maken tussen de verschillende betalingsmedia. Nadien bekijken we de verschillen in financiële karakteristieken van bieders en doelwitten naargelang de overname in cash of in aandelen wordt betaald. In hoofdstuk III krijgen we een uitgebreid overzicht van de aspecten die een impact kunnen hebben op de beslissing in verband met de manier van betalen, en op de abnormale returns voor zowel bieder als doelwit. In hoofdstuk IV tenslotte, komt het onderzoek aan bod. Er wordt uitgelegd wat de bedoeling van het onderzoek is, hoe er is te werk gegaan en uiteraard worden ook de resultaten uitvoerig belicht

12 HOOFDSTUK I: Definiëring van de overnamemarkt Het hoofdstuk begint met een algemene schets van het hoe en waarom van overnames. Er wordt begonnen met enkele belangrijke begrippen te verklaren. Daarna worden kort de verschillende redenen voor het bestaan van overnames weergegeven. Vervolgens bekijken we hoe de boekhoudkundige verwerking van een overname in elkaar zit en welke de verschillende mogelijkheden zijn. Ook wordt kort nagegaan op welke manieren men een overname kan financieren en ten slotte eindigt dit hoofdstuk met een beschrijving van de empirische resultaten omtrent mogelijke waardecreatie bij overnames. 1 Vormen van overnames In de literatuur onderscheidt men twee belangrijke vormen van overnames, namelijk takeovers en mergers. 1.1 Takeover of acquisition Een takeover of acquisition kan men definiëren als een transactie of serie van transacties, waarbij een persoon (individu, groep van individuen of vennootschap) de controle verwerft over de activa van een onderneming, ofwel direct door de eigenaar te worden van die activa, ofwel indirect door controle te krijgen over het management van die onderneming (WEINBERG, 1971). Wanneer de aandelen in handen zijn van een kleine groep van personen, zal een takeover normalerwijze uitgevoerd worden door een overeenkomst met de houders van het geheel van het aandelenkapitaal van de doelwitonderneming. Wanneer de aandelen publiek verhandeld worden, (een beursgenoteerde onderneming) kan de overname uitgevoerd worden: 1) door een overeenkomst tussen de overnemer en diegenen die de controle hebben over de doelwitonderneming; 2) door de aankoop van aandelen op de beurs; 3) door gebruik te maken van een openbaar overnamebod

13 De overname waarbij men gebruik maakt van een openbaar overnamebod dat rechtstreeks aan de aandeelhouders wordt uitgebracht, wordt omschreven als een Tender Offer. Een bekend voorbeeld van een echte overname is de overname van Bass door Interbrew. Hierbij kocht Interbrew alle aandelen van Bass en ging de onderneming, althans voorlopig, over in de structuur van Interbrew. 1.2 Merger Een merger kan worden gedefinieerd als: een overeenkomst waarbij de activa van twee of meerdere ondernemingen onder de controle komen van één onderneming, (die kan, maar moet niet, één van de originele ondernemingen zijn) en die als aandeelhouders heeft, alle, of bijna alle, aandeelhouders van de vroegere ondernemingen (WEINBERG, 1971). Een merger wordt uitgevoerd door de aandeelhouders van één of meerdere ondernemingen die hun aandelen ruilen voor aandelen van de andere, of van een nieuwe onderneming. De overeenkomst wordt over het algemeen uitgevoerd door een omruilbod van één van de ondernemingen voor de aandelen van de andere onderneming, of door een derde onderneming voor de aandelen van de overige twee ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is de recent geplande fusie in de staalwereld waarbij Usinor (Frankrijk), Arbed (Luxemburg) en Aceralia (Spanje) zouden fusioneren tot een nieuw geheel dat tot op heden de voorlopige naam New Co draagt. In deze transactie krijgen alle aandeelhouders van de vroegere ondernemingen hun respectievelijk deel van de nieuwe entiteit. Het voornaamste verschil tussen een takeover en een merger is dat in een takeover de directe, of indirecte controle over de activa van de overgenomen onderneming volledig overgaat naar de overnemer. In een merger wordt het aandeelhoudersschap in de combinatie verdeeld tussen de aandeelhouders van de beide ondernemingen. 1.3 Situatie in België In de typisch Angelsaksische visie zou volgens VAN HULLE (1997) een overname idealiter op ingrijpende wijze de efficiëntie van het management en zodoende ook de waarde van de bedrijfsactiviteiten van het doelwit verbeteren, met een stijging van de aandelenprijzen tot - 4 -

14 gevolg. Deze veranderingen zouden doorgaans ook gepaard gaan met een fundamentele omschakeling in de controle over de bedrijfsactiviteiten. Deze visie is steeds expliciet of impliciet aanwezig in wetenschappelijk empirisch onderzoek over overnames. Er bestaan echter belangrijke verschillen in corporate governance tussen de Angelsaksische en Continentaal- Europese wereld. Het is dus van belang om na te gaan of de overnames op het Europese vasteland wel aan dit beeld voldoen. VAN HULLE (1997) gaat dit na voor overnametransacties tussen 1985 en 1995, waarbij Belgische beursgenoteerde ondernemingen betrokken waren. De auteur gaat na in welke mate deze transacties aan het Angelsaksische beeld voldoen, en zoniet, welke invloed dit heeft op de grootte en de verdeling van de voordelen. Er gebeurt een opdeling van de steekproef in twee groepen, naargelang de bieder een holding of een niet-holding is. Volgens de Angelsaksische visie zou men a-priori verwachten dat het moeilijker is om grote meerwaarden te creëren op het niveau van de overkoepelende structuur, en dat overnames waarbij de bieder een holding is, dus minder waarde zouden creëren. De waardecreatie zal dan ook tot uiting komen in de aandelenkoersen waarbij dan, bij een typische overname grotere beursrendementen te verwachten zijn. In onderstaande tabel krijgen we een overzicht van het belang en de aard van de overnametransacties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de bieder een holding is of niet. Holdingbieders Tabel I-1: Belang en aard van de overnametransacties van holdingbieders en nietholdingbieders Nietholdingbieders sign. verschil (5) aantal transacties met beursgenoteerde doelwitten gemiddelde uitkoopwaarde (1) (in mld. BEF) 2,270 2,148 Ns Mediaan uitkoopwaarde (in mln. BEF) 261,4 367 Ns gemiddelde beurskapitalisatie doelwit (2) ( in mld. BEF) 12,2 2,845 Ns Mediaanwaarde beurskapitalisatie doelwit (in mld. BEF) 1, ,6 Ns gemiddelde uitkooppercentage (3) (%) Ns Mediaan uitkooppercentage (%) Ns gemiddelde beurskapitalisatie (4) (in mld. BEF) aantal controlewijzigingen Ns aantal holdingdoelwitten 17 7 Ns Bron : VAN HULLE (1997) 11,1

15 (1) = aantal gewone aandelen waarvoor geboden maal biedprijs per aandeel; (2) = aantal gewone aandelen maal beursprijs op datum bod; (3) = aantal gewone aandelen waarvoor geboden op totaal aantal gewone aandelen; (4) = gemiddelde beurskapitalisatie van Belgische onderneming op de contantmarkt van de beurs van Brussel in 1990; (5) = significantie getest met t-test, χ²- test of een tekentest voor mediaanwaarden. Men stelt vast dat de uitkooppercentages veelal beperkt zijn (resp. 30 en 43%). Aansluitend hierbij kan men zich afvragen in welke mate de Belgische overnames gepaard gaan met veranderingen in controle. Er wordt aangenomen dat er, in het kader van de transactie, geen controlewijziging plaatsgrijpt indien de overnemer reeds twee jaar voor de transactie een meerderheidsparticipatie in zijn bezit heeft. Van de 29 overnames verricht door holdingbieders zijn er 18 (62%) waarbij er een controleverandering heeft plaatsgegrepen. Bij de niet-holdingbieders is de ratio 15 op 20 (75%). Samenvattend stelt VAN HULLE (1997) dan ook: dat heel wat overnames in de Belgische praktijk niet overeenstemmen met de reeds aangehaalde dominerende Angelsaksische visie. 2 Categorieën van overnames 2.1 Horizontale overname Een fusie of overname is horizontaal als het gaat over het samenbrengen van twee ondernemingen die in essentie dezelfde producten of diensten produceren, hetzij producten of diensten die in directe concurrentie staan met elkaar (WEINBERG, 1971). Horizontale overnames worden gereguleerd door de overheid omwille van het potentiële negatieve effect dat ze kunnen hebben op competitie. Indien een horizontale fusie of overname er voor zorgt dat de combinatie zo een sterke stijging van haar marktmacht ondervindt, dat dit kan leiden tot anticompetitieve effecten, dan kan de transactie tegengehouden worden op basis van de antitrust -wetgeving (GAUGHAN, 1996). Ondernemingen die dit soort van overnames doen, presteren over het algemeen beter dan ondernemingen die overnames doen gericht op diversificatie. Dat het echter niet altijd goed gaat bewijst de fusie tussen de Duitse autoproducent DaimlerBenz en zijn Amerikaanse collega Chrysler die op 7 mei 1998 werd bekend gemaakt. De fusiegroep is vandaag 5 miljard - 6 -

16 dollar minder waard dan Daimler-Benz alleen voor de overname. Dat was toen 55.4 miljard dollar (KBC Economisch Financiële Berichten). 2.2 Verticale overname Men spreekt over een verticale fusie of overname indien één van de twee ondernemingen een leverancier of een potentiële leverancier, een klant of een potentiële klant is van goederen of diensten van de andere onderneming. Hier is het meestal de bedoeling om de levering of verkoop van goederen of diensten te verzekeren en het in de groep houden van alle winstmarges bij de ontwikkeling van een product (WEINBERG, 1971). Verticale overnames kunnen de toetredingsdrempels verhogen en dus de concurrentie verlagen wanneer ze bereiken dat een potentiële toetreder tot één schakel van de productieketen, tegelijk tot al de andere schakels moet toetreden. Er zijn nog andere redenen waarom een onderneming zich verticaal zou willen integreren in de verschillende stadia van de ontwikkeling van een product. Planning van voorraden en productie kan efficiënter verlopen, als gevolg van een betere informatiedoorstroming in één onderneming. Transacties binnen een onderneming kan de kosten van het zoeken naar de beste prijs, het opstellen van contracten, het ontvangen van betalingen en van slechte communicatie verminderen indien de onderneming zich verticaal integreert (WESTON, CHUNG en HOAG, 1990). 2.3 Overname gericht op diversificatie of conglomeraatvorming In deze categorie worden de overnames geclassificeerd waarbij de ondernemingen geen concurrenten zijn en ze geen koper-verkoper relatie hebben (GAUGHAN, 1996). Bij dit soort van overnames tracht men het ondernemingsspecifiek risico te verkleinen door gebruik te maken van diversificatie. Dit was voornamelijk populair in derde overnamegolf, naar het einde van de jaren 60 toe (COHEN en MOATTI, 2000). Een verhoogde stabiliteit van de winsten betekent minder risico en een lager minimumrendement wat tot een hogere beurskoers zou moeten leiden. Maar aangezien, vanuit een marktbenadering van het risico, de aandeelhouder echter zelf de diversificatie kan doorvoeren door het op de markt aankopen van de aandelen van het doelwit, mag dit eigenlijk geen stijging van de waarde van de onderneming tot gevolg hebben (OOGHE, 1998). Vele van de grote en logge conglomeraten - 7 -

17 die tijdens deze periode werden gevormd, werden in de jaren 80 dan ook overgenomen en in stukken verkocht door de zogenaamde corporate raiders. WANSLEY, LANE en YANG (1983) deden een onderzoek waarbij ze de surplusrendementen van de doelwitten in 52 overnames die niet gericht zijn op conglomeraatvorming (horizontale of verticale overnames), vergeleken met deze van 151 overnames gericht op conglomeraatvorming. Zij vonden dat de returns voor de doelwitaandeelhouders groter waren in horizontale of verticale overnames dan in overnames gericht op conglomeraatvorming. 3 Motieven voor overnames 3.1 Synergieën Eenvoudig uitgedrukt verwijst synergie naar het fenomeen van = 3. In de overnamemarkt vertaalt dit zich in de mogelijkheid van een ondernemingscombinatie om meer winst te maken dan de som van de individuele winsten van de stand-alone ondernemingen. BRADLEY et al. (1988) definiëren de totale synergiewinsten van een succesvolle overname als de som van de veranderingen in de rijkdom van de aandeelhouders van de bieder en het doelwit : Π = Wt + Wa met: Π : totale synergiewinst Wt : verandering in de rijkdom van aandeelhouders van de bieder Wa : verandering in de rijkdom van aandeelhouders van het doelwit De twee grote types van synergie zijn operationeel en financieel, waarbij operationele synergie verwijst naar de efficiëntiewinsten die kunnen worden afgeleid uit horizontale of verticale overnames. Financiële synergieën vloeien voort uit de mogelijkheid dat de kapitaalkosten kunnen worden verlaagd door het combineren van één of meerdere ondernemingen (GAUGHAN, 1996)

18 3.1.1 Operationele synergie A) Economies of scale Economies of scale of schaalvoordelen kan men omschrijven als een daling van de kost per eenheid product als gevolg van een minder dan evenredige evolutie van de productiekosten met de productie (VAN ROMPUY, 1991). Deze voordelen vloeien meestal voort uit het feit dat alle ondernemingen vaste kosten hebben die ze soms moeten spreiden over lage niveaus van output. Als het outputniveau stijgt, vermindert de eenheidskost van een product. Hierbij spreekt men soms van spreading overhead. Andere bronnen van deze winsten zijn verhoogde specialisatie, zowel van arbeid als van management, en het efficiëntere gebruik van kapitaal, dat moeilijker kan zijn bij lage niveaus van output (GAUGHAN, 1996). B) Economies of scope Economies of scope, of scope-effecten worden vaak verward met schaalvoordelen. Het is de mogelijkheid van een onderneming om één bepaalde set van inputs te gebruiken voor een ruimere waaier van producten of diensten. Een goed voorbeeld van een sector waar deze effecten een belangrijke rol spelen is de banksector, waarbij de infrastructuur kan gebruikt worden om een grote hoeveelheid producten en/of diensten aan te bieden (VANDER VENNET, 2001) Financiële synergie Financiële synergie verwijst naar de impact van een fusie of overname op de kapitaalkost van de overnemer. Indien er financiële synergieën bestaan, dan zou de kapitaalkost verlaagd moeten worden. De combinatie van twee ondernemingen kan het ondernemingsrisico verkleinen indien de cashflows niet perfect gecorreleerd zijn. Hierdoor verkleint het financiële risico van de onderneming, waardoor ook de kapitaalkost daalt (GAUGHAN, 1996)

19 3.1.3 Empirische resultaten Volgens BRADLEY et al. (1983) impliceert de synergie-hypothese dat de aandeelhouders van de doelwitonderneming enkel een verandering in rijkdom ervaren indien de controle over hun onderneming getransfereerd wordt naar een andere onderneming. Dit houdt in dat de aandeelhouders van doelwitten in niet-succesvolle overnames geen permanente verhoging van hun rijkdom zullen ervaren. Hun empirische analyse van de returns op de aandelen van ondernemingen op wie een niet-succesvol bod is uitgebracht, is consistent met de synergiehypothese. In een later artikel onderzoeken dezelfde auteurs (BRADLEY et al., 1988) de grootte en de verdeling van de synergiewinsten van succesvolle tender offers. Ze komen hierbij tot een drievoudige conclusie: 1. Succesvolle tender offers genereren significante synergiewinsten en leiden tot een efficiëntere allocatie van ondernemingsmiddelen. 2. De aandeelhouders van zowel doelwitten als bieders realiseren significant positieve abnormale returns. Het grootste deel van de winsten wordt echter overgeheveld naar de aandeelhouders van het doelwit. 3. Zowel de rate of return als de dollarwinsten voor aandeelhouders van de doelwitten zijn toegenomen in de tijd, terwijl de returns voor de aandeelhouders van de biedende ondernemingen verminderd zijn. In de meest recente subperiode (81-84) slikken de bieders zelfs een significant abnormaal verlies. Hierbij dient men echter op te merken dat de vooropgestelde doelen inzake synergieën zeker niet altijd worden behaald. Denken we bijvoorbeeld maar aan de moeilijkheden die sommige banken hebben om na een overname de informatiesystemen van de twee ondernemingen op elkaar af te stemmen. 3.2 Hubris motief Dit motief werd geïntroduceerd door ROLL (1986). Hij onderzocht de rol die hubris, de overmatige trots van de manager of eigenaar van de bieder, speelt in het verklaren van

20 overnames. Deze hypothese impliceert dat managers overnames zullen doen omwille van persoonlijke redenen en dat de puur economische winsten voor de bieder niet de enige, zelfs niet de belangrijkste redenen zijn. Hij gebruikt deze hypothese om te verklaren waarom managers overnamepremies bieden voor een onderneming die reeds correct gewaardeerd wordt door de markt. De hubris-hypothese in zijn extreme vorm neemt volgens VARAIYA (1986) aan dat: 1. Financiële markten efficiënt zijn, zodanig dat in de prijzen van de aandelen alle informatie over individuele ondernemingen vervat zit. 2. Productmarkten efficiënt zijn, in de zin dat geen enkele industriële reorganisatie winsten kan opleveren in geaggregeerde output tegen dezelfde kosten, of verminderingen van kosten met dezelfde geaggregeerde output. 3. Arbeidsmarkten efficiënt zijn, in de zin dat managers tewerkgesteld zijn in de meest optimale positie. Volgens ROLL (1986) voorspelt de hubris-hypothese dat men de volgende effecten zou moeten waarnemen rond de aankondiging van de overname: 1. De gecombineerde waarde van bieder en doelwit zou lichtjes moeten dalen. 2. De waarde van de biedende onderneming moet dalen. 3. De waarde van het doelwit moet stijgen. Het onderzoek dat hieromtrent reeds is verricht, blijkt niet veel steun te bieden voor de eerste hypothese. MALATESTA (1983) onderzocht de effecten op de combinatie en vond dat het bewijs aangeeft dat er op lange termijn geen netto-impact is op de gecombineerde waarde van de aandelen. Een aantal studies (JENSEN en RUBACK, 1983) toont aan dat de aankondiging van een overname inderdaad leidt tot een daling van de aandelenkoers van de bieder (hypothese 2). DODD (1980) vindt statistisch significante, negatieve returns voor de bieder tijdens de aankondigingperiode. Niet alle studies zijn hier echter mee in overeenstemming. ASQUITH (1983) vindt geen constant patroon van dalende aandelenkoersen voor de bieder na de aankondiging van een overname

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt Masterproef voor

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Major Financieel Management

Rotterdam School of Management Major Financieel Management Waarom gebruiken olie en gas ondernemingen financiële hedging activiteiten? Master thesis PTO Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Major Financieel Management Auteur : Norman Meerkerk Studentnummer

Nadere informatie

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Effecten van Ontbundeling Energiebedrijven op Overnamerisico s in de Elektriciteitssector. Prof. dr. Hans Schenk MBA

Effecten van Ontbundeling Energiebedrijven op Overnamerisico s in de Elektriciteitssector. Prof. dr. Hans Schenk MBA Effecten van Ontbundeling Energiebedrijven op Overnamerisico s in de Elektriciteitssector Prof. dr. Hans Schenk MBA Positiememorandum in opdracht van IMSA, Amsterdam Augustus 2005 Tjalling C. Koopmans

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Optiestrategieën in de Euronext Markt

Optiestrategieën in de Euronext Markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P.

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Verwijmeren Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Woord vooraf. Georges Kenis

Woord vooraf. Georges Kenis Woord vooraf Deze masterproef vormt het sluitstuk van een erg belangrijke periode in mijn leven, namelijk mijn studies handelsingenieur. Dankzij deze studies heb ik immers de mogelijkheid gekregen mij

Nadere informatie

de kassa altijd rinkelt?

de kassa altijd rinkelt? ?Waar de kassa altijd rinkelt? Private equity, hefboomfondsen en het nieuwe casinokapitalisme Internationaal vakverbond Vertaling en samenvatting: Emiel Vervliet nummer 15 december 2007 www.mo.be MO*papers

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Het rendement van advies op beleggerssites

Het rendement van advies op beleggerssites UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het rendement van advies op beleggerssites Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Center Applied Research. Personeelsopties

Center Applied Research. Personeelsopties i Center Applied Research Personeelsopties Ontwikkelingen, economische prestaties, winstvertekening en externe verslaggeving van Nederlandse beursondernemingen Onderzoek verricht door Center Applied Research

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie