Koers-winstverhouding (Price earnings ratio)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koers-winstverhouding (Price earnings ratio)"

Transcriptie

1 1 Strategie Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) Doel Perspectief Maat voor relatie tussen ondernemingswinst en prijs aandeel Managementvraagstuk Een aandeelhouder wil zicht hebben op de mogelijke rentabiliteit (winstgevendheid) van een beursgenoteerde onderneming. Hij wil immers weten wat hij mag verwachten als rendement op zijn investering. Bestaan er cijfers die uitdrukking geven aan rendementen in het verleden, en aan de prijs die nu betaald moet worden om aandeelhouder te worden? Beschrijving De koers-winstverhouding geeft aan hoeveel keer de winst van een onderneming door beleggers wordt betaald voor een aandeel op de aandelenmarkt. De koers-winstverhouding wordt berekend door de hoogte van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Berekening Koers-winstverhouding = Prijs aandeel op beurs Winst per aandeel Voorbeeld Van een onderneming is de volgende winst-en-verliesrekening gegeven. Bovendien is gegeven dat er aandelen uitgegeven zijn en dat de waarde daarvan op dit moment 324,70 euro per stuk bedraagt. MVO Marketing Verkoop Inkoop Planning Productie & onderhoud Kwaliteit Distributie & logistiek Research & Development Personeel & organisatie ICT Communicatie 28

2 Vereenvoudigde winst-en-verliesrekening over 2013 (bedragen 1.000, ) Netto-omzet Kostprijs van de omzet (waaronder inkoop twv 1.000) Bruto-omzetresultaat 600 Overige operationele kosten Verkoopkosten 200 Algemene beheerskosten (o.a. afschrijving op activa 80) Bedrijfsresultaat 300 Bijzondere baten en lasten 0 + Winst voor interest en belasting (brutowinst) 300 Interest 40 Winst voor belasting 260 Belasting (25,5 %, niveau 2013) 66 Nettowinst 194 Winst per aandeel = = 19,40 euro Koers-winstverhouding = 324,70 = 16,7 19,40 We lichten de volgende onderdelen van de koers-winstverhouding nader toe: Nettowinst: Als een bedrijf alle rekeningen aan toeleveranciers en salarissen heeft betaald, de rente op leningen en de belastingen heeft betaald enzovoort, houdt het helemaal onderaan de streep uiteindelijk als het goed is een bedrag over. Dat eindresultaat noemen we de nettowinst. (Zie ook de winst-enverliesrekening hiervoor, waarin je dit proces van begin tot einde kunt volgen.) Prijs aandeel op beurs: Koers, waarde van een aandeel op de beurs. Wat zegt dat nu? In het voorgaande voorbeeld zegt de uitkomst dat, als je een aandeel koopt voor 324,70 euro, je gemiddeld (als de nettowinst van ook een gemiddelde zou zijn) 16,7 jaar moet wachten voordat het rendement de oorspronkelijke aanschafwaarde van het aandeel overstijgt. (Hierbij gaan we er voor dit voorbeeld van uit dat alle winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend (winstuitkering per aandeel) en laten we dividendbelasting buiten beschouwing.) Overigens is het goed daarbij te bedenken dat we iets over de toekomst aan het koers-winstverhouding (price earnings ratio) 29

3 zeggen zijn vanuit de waarde van kengetallen, gebaseerd op het verleden. Dat moet daarom dus omzichtig en met de nodige slagen om de arm gebeuren. Dit kun je o.a. doen door gemiddelden over meerdere jaren te berekenen. De gemiddelde koers-winstverhouding van alle bedrijven bij elkaar kun je als een tijdreeks weergeven. De hoogte geeft de algehele waardering op de beurs aan. Norm: Bij een koers-winstverhouding van 0 tot 10 is de prijs van het aandeel van de onderneming ondergewaardeerd of is de verwachting van de markt dat de winst uit de onderneming zal afnemen. Bij een koers-winstverhouding van 11 tot 17 heeft het aandeel een redelijke prijs, bij een koers-winstverhouding van 18 tot 25 spreken we van overwaardering van het aandeel (de prijs is te hoog voor hetgeen geboden wordt aan mogelijke winst). Bij een koers-winstverhouding van meer dan 25 heeft het bedrijf (en weet de markt dat) zeer goede vooruitzichten. Of is er sprake van een zeepbeleffect: iedereen wil de aandelen hebben, de prijs op de beurs van het aandeel rijst de pan uit, om in de toekomst zeer fors te gaan dalen. Een hoge koers-winstverhouding is aantrekkelijk. Het vermogen van de eigenaars van de onderneming neemt toe. Nieuw aan te trekken vermogen kan tegen lage kosten worden aangetrokken. Waardoor wordt het kengetal beïnvloed? De algemene beursstemming beïnvloedt de koers van het aandeel, en daarmee de koers-winstverhouding. De winst-en-verliesrekening is een lang staatje met allemaal componenten die de winst en daarmee de koers-winstverhouding beïnvloeden. Welke managementacties? De beurskoers, en daarmee de koers-winstverhouding is afhankelijk van vele factoren. Emoties, beurssentiment etc. De koers kan op legale wijze beïnvloed worden door de winst te verhogen en goede pr te bedrijven ten aanzien van het bedrijf en zijn prestaties. Als er veel vraag is naar het aandeel stijgt de prijs van het aandeel. financieel perspectief 30

4 2 Pay-out ratio Doel Perspectief Maat voor beschikbaarheid van winst voor dividend Managementvraagstuk Aandeelhouders moeten tevredengesteld worden. Zij wensen (een snelle en hoge) vergoeding voor hun investeringen. Het is daarom goed om te weten welk deel van de winst eventueel beschikbaar is om als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Bestaat daar een kengetal voor? Beschrijving De pay-out ratio geeft aan welk deel van de nettowinst beschikbaar is als dividend (winstuitkering aan aandeelhouders). Berekening Pay-out ratio = Nettowinst na belasting Reserveringen 100% Nettowinst na belasting Strategie Marketing Verkoop Inkoop Planning Productie & onderhoud Kwaliteit Distributie Research & logistiek & Development Personeel & organisatie ICT Communicatie MVO 31

5 Voorbeeld Van een onderneming is de volgende winst-en-verliesrekening gegeven: Vereenvoudigde winst-en-verliesrekening over 2013 (bedragen 1.000, ) Netto-omzet Kostprijs van de omzet (waaronder inkoop twv 1.000) Bruto-omzetresultaat 600 Overige operationele kosten Verkoopkosten 200 Algemene beheerskosten (o.a. afschrijving op activa 80) Bedrijfsresultaat 300 Bijzondere baten en lasten 0 + Winst voor interest en belasting (brutowinst) 300 Interest 40 Winst voor belasting 260 Belasting (25,5 %, niveau 2013) 66 Nettowinst 194 Reserveringen (toevoegingen aan eigen vermogen) 94 Dividend 100 Pay-out ratio = % = % = 51,5% We lichten de volgende onderdelen van de formule toe: Nettowinst: Als een bedrijf alle rekeningen aan toeleveranciers en salarissen heeft betaald, de rente op leningen en de belastingen heeft betaald etc., houdt het helemaal onderaan de streep uiteindelijk als het goed is een bedrag over. Dat eindresultaat noemen we de nettowinst. (Zie ook de winst-en-verliesrekening hiervoor, waarin je dit proces van begin tot einde kunt volgen.) Reserveringen: Met reserveringen zijn hier de onttrekkingen aan de nettowinst bedoeld die je als appeltje voor de dorst toevoegt aan het eigen vermogen van de onderneming, de rest gaat normaal gesproken als dividend naar de aandeelhouders. financieel perspectief 32

6 Wat zegt dat nu? In het voorgaande voorbeeld zegt de uitkomst dat 51,5% van de winst na belasting en na de reserveringen beschikbaar is voor dividend aan de aandeelhouders. Hoe hoger dit percentage, hoe beter voor de aandeelhouder. Waardoor wordt het kengetal beïnvloed? De pay-out ratio wordt helemaal aan het einde van de winst-en-verliesrekening bepaald. Daarmee is deze afhankelijk van heel het voorgaande stuk in de winsten-verliesrekening, en alle andere posten die daarin voorkomen. De formule laat zien dat er met name (en uiteindelijk) een grote afhankelijkheid is van de beschikbare nettowinst na belastingen en van de reserveringen die je wilt plegen. Welke managementacties? Hoewel de aandeelhouder soms schreeuwt om rendement en shareholder value (waarde voor de aandeelhouder van het bedrijf), is het zaak een goede dividendpolitiek te voeren. Door de juiste reserveringen te plegen en zo reserves op te bouwen wordt de organisatie misschien voor de korte termijn wat minder rendabel, maar wel veel solvabeler en meer robuust. In de hedendaagse zakenwereld ligt er veel nadruk op de kortetermijnprestaties van de onderneming. Beloningen van topmanagers zijn (in)direct gekoppeld aan shareholder value. De verleiding is groot hieraan gevolg te geven door kortetermijnacties te ondernemen die tijdelijk de aandeelwaarde doen stijgen, maar niet noodzakelijkerwijs goed zijn voor de lange termijn. Het is zaak hier niet te zeer aan toe te geven. pay-out ratio 33

7 3 Winst per aandeel Strategie Doel Perspectief Maat voor relatie tussen ondernemingswinst en aantal uitgegeven aandelen Managementvraagstuk Om vermogen te kunnen aantrekken via aandeelhouders is het voor de reputatie van een onderneming belangrijk dat er voldoende winst gemaakt wordt. Winst is immers een financiële beloning voor de eerdere investering van de aandeelhouder. Hoe meer winst er te verwachten valt, hoe groter de bereidheid om te investeren. Zijn er voor de aandeelhouder kengetallen beschikbaar die hem een beeld geven van de winstgevendheid van de onderneming? Beschrijving De winst per aandeel geeft aan hoe groot de gerealiseerde nettowinst is als we deze relateren aan het aantal aandelen waarover de winst verdeeld moet worden. Berekening Winst per aandeel = Nettowinst Aantal uitgegeven aandelen MVO Communicatie Marketing Verkoop Inkoop Planning Productie & onderhoud Kwaliteit Distributie & logistiek Research & Development Personeel & organisatie ICT 34

8 Voorbeeld Van een onderneming is de volgende winst-en-verliesrekening gegeven, en weten we bovendien dat er aandelen uitgegeven zijn: Vereenvoudigde winst-en-verliesrekening over 2013 (bedragen 1.000, ) Netto-omzet Kostprijs van de omzet (waaronder inkoop twv 1.000) Bruto-omzetresultaat 600 Overige operationele kosten Verkoopkosten 200 Algemene beheerskosten (o.a. afschrijving op activa 80) Bedrijfsresultaat 300 Bijzondere baten en lasten 0 + Winst voor interest en belasting (brutowinst) 300 Interest 40 Winst voor belasting 260 Belasting (25,5 %, niveau 2013) 66 Nettowinst 194 Winst per aandeel = = 19,40 euro We lichten de volgende onderdelen van de formule toe: Nettowinst: Als een bedrijf alle rekeningen aan toeleveranciers en salarissen heeft betaald, de rente op leningen en de belastingen heeft betaald etc., houdt het helemaal onderaan de streep uiteindelijk als het goed is een bedrag over. Dat eindresultaat noemen we de nettowinst. (Zie ook de winst-en-verliesrekening hiervoor waarin je dit proces van begin tot einde kunt volgen.) Aandeel: Financiële deelname in een onderneming, uitgedrukt in eenheden (aantal stuks aandelen). winst per aandeel 35

9 Wat zegt dat nu? In het voorgaande voorbeeld zegt de uitkomst dat, als we de winst over alle aandelen zouden verdelen, we spreken over een winstniveau van 19,40 euro per aandeel. De winst per aandeel geeft zicht op de hoogte van het dividend (winstuitkering aan aandeelhouders) dat je mag verwachten op een aandeel. Het is immers niet alleen de winst die telt maar ook het gegeven met hoevelen je die winst moet delen. We moeten ons realiseren dat de winst per aandeel slechts een maximumwaarde voor het mogelijke dividend geeft. Wanneer je reserveringen ten laste van de winst brengt, daalt het beschikbare dividend daarmee. De winst per aandeel geeft het maximaal mogelijke dividend aan, wanneer alle winst gebruikt zou worden om aan de aandeelhouders terug te geven. Bij het aantal uitgegeven aandelen in de formule tellen de preferente aandelen overigens niet mee. Deze zijn al eerder ten laste van de winst gebracht (financiële lasten). Waardoor wordt het kengetal beïnvloed? De winst die we nodig hebben voor het berekenen van de pay-out ratio, wordt helemaal aan het einde van de winst-en-verliesrekening bepaald. Daarmee is de pay-out ratio afhankelijk van heel het voorgaande stuk in de winst-en-verliesrekening, en alle grootheden die daarin voorkomen. Het dividendbeleid van de onderneming. Het aantal aandelen dat de onderneming heeft uitgebracht. Welke managementacties? Juiste dosering van het aantal uitstaande aandelen. De juiste dividendpolitiek: enerzijds wil je de aandeelhouders tevredenstellen, anderzijds zijn reserveringen noodzakelijk om het bedrijf financieel weerbaar te maken voor de toekomst. Het is aan het topmanagement hiertussen goed te balanceren. Hoewel de aandeelhouder soms schreeuwt om rendement en shareholder value (waarde voor de aandeelhouder van het bedrijf), is het zaak een goede dividendpolitiek te voeren. Door de juiste reserveringen te plegen en zo reserves op te bouwen, wordt de organisatie misschien voor de korte termijn wat minder rendabel, maar wel veel solvabeler en meer robuust. In hedendaagse ondernemingen ligt veel nadruk op de kortetermijnprestaties van de onderneming. Beloningen van topmanagers zijn (in)direct gekoppeld aan shareholder value. De verleiding is groot hieraan gevolg te geven door kortetermijnacties te ondernemen die tijdelijk de aandeelwaarde doen stijgen, maar niet noodzakelijkerwijs goed zijn voor de lange termijn. Het is zaak hier niet te zeer aan toe te geven. financieel perspectief 36

10 4 Brutowinstmarge Doel Perspectief Maat voor winst die overblijft van omzet (voor interest en belastingen) Managementvraagstuk Een onderneming is opgezet om winst te maken. Er wordt door geldverstrekkers geld in de onderneming gestoken in de hoop dit geld met een zekere vermeerdering terug te krijgen. Ook voor het voortbestaan van de onderneming is winst maken belangrijk. Als er maar lang genoeg achter elkaar verlies gedraaid wordt, gaat de onderneming failliet. Hoe kunnen we, als we kijken naar de winst die een onderneming weet te behalen, bepalen in welke mate dit een tevredenstellende uitkomst is in vergelijking met de winst van de concurrentie? Beschrijving De brutowinstmarge geeft aan in welke mate je van de omzet nog winst overhoudt waarmee je de interest (rente) en belasting kunt voldoen. Berekening Brutowinstmarge = Winst voor interest en belasting (brutowinst) 100% Omzet Strategie Marketing Verkoop Inkoop Planning Productie & onderhoud Kwaliteit Distributie Research & logistiek & Development Personeel & organisatie ICT Communicatie MVO 37

11 Voorbeeld Van een onderneming is de volgende winst-en-verliesrekening gegeven: Vereenvoudigde winst-en-verliesrekening over 2013 (bedragen 1.000, ) Netto-omzet Kostprijs van de omzet (waaronder inkoop twv 1.000) Bruto-omzetresultaat 600 Overige operationele kosten Verkoopkosten 200 Algemene beheerskosten (o.a. afschrijving op activa 80) Bedrijfsresultaat 300 Bijzondere baten en lasten 0 + Winst voor interest en belasting (brutowinst) 300 Interest 40 Winst voor belasting 260 Belasting (25,5 %, niveau 2013) 66 Nettowinst 194 Brutowinstmarge = % = 15% 2000 We lichten de volgende onderdelen van de brutowinstmarge nader toe: Brutowinst: Winst voor interest en belastingen. Als een bedrijf alle rekeningen aan toeleveranciers en salarissen heeft betaald, komt het, voordat het uiteindelijk bij de nettowinst uitkomt, eerst op de brutowinst uit. Dit is de winst waar de te betalen rente aan geldverstrekkers en de te betalen belasting niet vanaf is gehaald. (Zie ook de winst-en-verliesrekening hiervoor, waarin je dit proces van begin tot einde kunt volgen.) Omzet: De omzet betreft alles wat het bedrijf verkocht heeft (eenheden maal prijs), deze staat helemaal bovenaan de winst-en-verliesrekening. financieel perspectief 38

12 Wat zegt dat nu? In het voorgaande voorbeeld zegt de uitkomst dat de brutowinst 15% is van de totale omzet. De brutowinstmarge is dus feitelijk de brutowinst (winst voor belasting en interest) uitgedrukt als fractie van de omzet. Dit geeft informatie over enerzijds de winstgevendheid (rentabiliteit) van de bedrijfsactiviteiten. Maar ook over de bufferruimte die de winst biedt voor het opvangen van stijgingen van kosten. Bijvoorbeeld schommelingen in de grondstofprijzen of de stijging van de lonen. Als je een brutowinstmarge van 1% hebt kun je doorgaans weinig van dit soort klappen opvangen, voordat je in de rode cijfers terechtkomt. Het is belangrijk niet alleen de winstmarge op ondernemingsniveau te kennen maar ook per product of productgroep. Dit laatste laat namelijk gedifferentieerder zien waar winst op gemaakt wordt en waar niet. Waardoor wordt het kengetal beïnvloed? Dit kengetal wordt per definitie beïnvloed door de kengetallen winst, interest en belasting, en daarmee door alle posten die voorkomen op de winsten-verliesrekening. Als er bijvoorbeeld veel kosten voor de omzet gemaakt moeten worden, blijft er weinig winst over, en verandert de uitkomst van dit ken - getal. Dit kengetal wordt eveneens per definitie beïnvloed door het kengetal omzet. Het succes van de concurrentie. Welke managementacties? Alle ondernemingen streven naar een hoge omzet. De mogelijkheid om dat ook te bereiken is ook afhankelijk van de concurrentie. Het is daarom belangrijk goed in de gaten te houden welke acties de concurrentie onderneemt. Dat geldt uiteraard ook aan de kant van de winst. Als je een hogere of te hoge marge vraagt (met als doel de winstgevendheid op te schroeven), kun je je uit de markt prijzen. Als je te hoge prijzen vraagt, gaat de klant namelijk kijken of de concurrentie niet goedkoper kan leveren. Managementacties zijn (relatief) beperkt tot de aandacht voor kosten en geïnvesteerd vermogen en een open oog voor de concurrentie. brutowinstmarge 39

13 5 Nettowinstmarge (Net profit margin) Strategie Doel Perspectief Maat voor winst die overblijft van omzet Managementvraagstuk Geldverstrekkers investeren in een onderneming om er uiteindelijk financieel beter van te worden. Hoe kunnen we, als we kijken naar de (netto)winst, bepalen in welke mate dit bijvoorbeeld voor de investeerders een tevredenstellend getal is in vergelijking met de concurrentie? Beschrijving De nettowinstmarge geeft de mate aan waarin je van de omzet nog winst overhoudt. Berekening Nettowinstmarge = Nettowinst 100% Omzet Voorbeeld Van een onderneming is de volgende winst-en-verliesrekening gegeven: MVO Communicatie Marketing Verkoop Inkoop Planning Productie & onderhoud Kwaliteit Distributie & logistiek Research & Development Personeel & organisatie ICT 40

14 Vereenvoudigde winst-en-verliesrekening over 2013 (bedragen 1.000, ) Netto-omzet Kostprijs van de omzet (waaronder inkoop twv 1.000) Bruto-omzetresultaat 600 Overige operationele kosten Verkoopkosten 200 Algemene beheerskosten (o.a. afschrijving op activa 80) Bedrijfsresultaat 300 Bijzondere baten en lasten 0 + Winst voor interest en belasting (brutowinst) 300 Interest 40 Winst voor belasting 260 Belasting (25,5 %, niveau 2013) 66 Nettowinst Nettowinstmarge = 100% = 9,7% We lichten de volgende onderdelen van de formule toe: Nettowinst: Als een bedrijf alle rekeningen aan toeleveranciers en salarissen heeft betaald, de rente op leningen en de belastingen heeft betaald etc., houdt het helemaal onderaan de streep uiteindelijk als het goed is een bedrag over. Dat eindresultaat noemen we de nettowinst. (Zie ook de winst-en-verliesrekening hiervoor, waarin je dit proces van begin tot einde kunt volgen.) Omzet: De omzet betreft alles wat we verkocht hebben (eenheden maal prijs), deze staat helemaal bovenaan de winst-en-verliesrekening. Wat zegt dat nu? In het voorgaande voorbeeld zegt de uitkomst dat de nettowinst 9,7% is van de totale omzet. De nettowinstmarge is dus feitelijk de nettowinst uitgedrukt als fractie van de omzet. Dit geeft informatie over enerzijds de rentabiliteit (winstgevendheid) van de bedrijfsactiviteiten en anderzijds over de bufferruimte die de winst biedt voor het opvangen van stijgingen van aan de omzet gerelateerde kosten. Bijvoorbeeld schommelingen in de grondstofprijzen of de stijging van de lonen. Bij een lage nettowinstmarge kun je weinig van dit soort klappen opvangen, voordat je in de rode cijfers terechtkomt. nettowinstmarge (net profit margin) 41

15 Het is belangrijk de winstmarge niet alleen op ondernemingsniveau te kennen maar ook per product of productgroep. Deze laatste laat namelijk gedifferentieerder zien waar winst op gemaakt wordt en waarop niet. Een onderzoek naar de nettowinstmarge in verschillende bedrijfstakken in de VS gaf het volgende beeld: Tabel nettowinstmarge Nettowinstmarge in % P 5,2 V 8,2 U 13,7 C 7,2 PK 15,1 M 6,7 E 5,6 R 6,4 (P = Productiebedrijven, V = Voedselproducenten, U = Uitgeverijen, C = Chemie, PK = Petroleum en kolen, M = Machinebouw, E = Elektronicaproducenten, R = Retail) Bron: United States Department of Commerce We zien dat de winstmarges in dit geval zich zo rond de 7% bewegen, met uitschieters naar 14-15% voor uitgeverijen en ondernemingen die in petroleum en kolen handelen. Waardoor wordt het kengetal beïnvloed? Dit kengetal wordt beïnvloed door het kengetal winst. Dit kengetal wordt beïnvloed door het kengetal omzet. Het wordt ook beïnvloed door de wijze waarop de concurrentie opereert (kostenniveau, marktaandeel). Daar waar de brutowinstmarge niet beïnvloed wordt door de hoogte van de belastingen en de rentestand voor de interestbetalingen, is dat hier bij de nettowinstmarge wel het geval. Belasting en interest zitten immers besloten in de nettowinst. Welke managementacties? Een stijging van de winst van de ene onderneming kan deels ten koste gaan van de winst van de andere onderneming. Bijvoorbeeld, omdat er omzet wegvloeit naar de concurrent. Het is daarom belangrijk in de gaten te houden wat de concurrentie doet, om daarop tijdig te kunnen anticiperen. Bij de brutowinst spelen belasting en interest geen rol, bij nettowinst wel. Een specifieke managementactie voor dit kengetal is dan ook het bijhouden van de ontwikkeling van deze beide factoren. En indien noodzakelijk overwegen om uit te wijken naar landen waar deze lasten lager drukken. Daarbij ook rekening houdend met alle andere relevante factoren zoals arbeidsproductiviteit, corruptie, reis- en verplaatsingskosten. financieel perspectief 42

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Voorwoord & Disclaimer

Voorwoord & Disclaimer Voorwoord & Disclaimer Dit document is de deelnemershandleiding voor de managementsimulatie: ProSim Advanced. De handleiding is zeer compact opgebouwd en bestaat uit een beknopte uitleg van de diverse

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18.1 Een verfrissende kijk op aandelenvermogen 18.2 Eigen Vermogen gewaardeerd als call-optie 18.3 Vreemd Vermogen uitgedrukt in optietermen

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie