JAARVERSLAG OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

2 2

3 Onderwijskundig jaarverslag Jaar School OBS De Driehoek Schoolleider Jolein Orelio Datum juni 16 Inleiding In ons jaarplan staat beschreven welke doelen wij dit schooljaar willen bereiken en hoe we de denken te gaan bereiken. Deze doelen zijn een concrete uitwerking van de koers die we in het schoolplan verwoord hebben. Daarnaast vermelden we welke activiteiten we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In dit jaarverslag kijken we terug. Hebben we onze doelen behaald, op de wijze waarop gepland? Wat is er anders gegaan en/ of wat hebben we nog meer gedaan? Gekozen verbeterpunten (globaal) Beleidsterrein Thema Gekozen verbeterpunten 1 Actieve rol leerlingen Eigenaarschap en autonomie leerlingen vergroten m.b.v. Denken om te leren / gespreksvoering metacommunicatie leerlingen. 2 Actieve rol leerlingen Invoeren digitaal portfolio 3 Aanbod Implementatie nieuwe taal- en spellingmethode Staal 4 Opbrengsten Rekenen: afstemming methode - Cito toetsen & transfer handelend rekenen naar platte vlak. 5 Onderwijsorganisatie Samenwerking groep versterken en effectiever organiseren 6 Passend onderwijs Interne expertise en verantwoordelijkheden van IB-er ook naar leerkrachten brengen. Eigenaarschap van lkr vergroten in samenwerking externe expertise en mbt ontwikkelingsperspectieven 7 Organisatie Efficiënte administratie 8 Personeelsbeleid/ professionele ontwikkeling Vonk afronden & borgen Overige actiepunten 9 Wonderwoordenwinkel Herhaling sociaal-emotioneel programma Wonderwoorden en aanvulling 10 Cultuurloper Voorzichtige start met deelname cultuurloper. 11 Project duurzaamheid Project duurzaamheid starten i.s.m de gemeente Laarbeek 12 Sportcoach Coaching-on-the-job startend leerkracht, pauze activiteiten en specifieke sportclinics. 3

4 13 Raamwerk VaSST en zeker Leren kennen in overgang naar VO en hanteren. 14 Kwaliteitskaarten Evaluatie van de verbeterpunten per beleidsterrein Beleidsterrein 1. Actieve rol leerlingen Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Eigenaarschap en autonomie van leerlingen vergroten Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kinderen kunnen met de hulp van leerkrachten aangeven waar zij staan t.o.v. een doel en t.o.v. een gekozen leerlijn. 1. Leerkrachten maken gekozen leerlijn van dat leerjaar inzichtelijk voor kinderen; 2. Leerlingen beoordelen zichzelf (reflecteren) 3. Leerkrachten gaan in gesprek met kinderen en helpen hen reflecteren, doelen stellen en plan van aanpak te maken. 4. Team neemt deel aan project Pabo De Kempel => Evalueren om te leren, (leergesprekken met kinderen voeren). Dit gaat gepaard met scholing en coaching-on-the-job. Jacobine en Team studiedagen 8 nov, 6 dec 17 en 19 maart 18 en gedurende het hele schooljaar. Directie Ook dit schooljaar heeft elke leerkracht gezocht naar mogelijkheden om het eigenaarschap en de autonomie van kinderen te vergroten. We hebben samen gezocht naar manieren om de cyclus van Evalueren om te leren in te zetten tijdens de klassikale instructies. Met name de stap van controleren, zijn we op de goede weg, heeft aandacht gekregen. Het stellen van doelen en klassikaal evalueren gebeurde al een aantal jaar. We hebben echter nog niet bereikt dat we deze cyclus structureel in hebben kunnen zetten in gespreksvoering met kinderen. Als we kijken naar de gestelde activiteiten, dan hebben we enkel in de 4e activiteit een stapje gezet, door m.b.v. coaching on the job de cyclus in te zetten tijdens klassikale instructies. Als we kijken naar de doelsituatie dan is er nog geen leerlijn die voor kinderen helder is. Oorzaken van het niet bereiken van dit doel: Enerzijds hadden we sterke behoefte aan een plek waar we gespreksvoering met kinderen konden vastleggen. Het portfolio van Schoolpoort zou aan de start van het schooljaar al zo ver zijn, dat we hier al snel mee aan de slag zouden kunnen (verbeterpunt 2). Helaas was dit niet het geval. We hebben (mede) hierdoor ook geen leerlijn gekozen waarmee we aan de slag zouden gaan. Maar anderzijds is het ook te wijten aan het feit dat we onvoldoende ruimte op het rooster hebben weten te creëren, zodat er gesprekken individuele kinderen gevoerd konden worden. Wel zijn er door leerkrachten wel stappen gezet in het verbeterpunt. Er zijn diverse initiatieven en experimenten geweest met het stellen van persoonlijke doelen, de reflectie op deze doelen en de vervolgstap, het nieuwe logische doel formuleren, reflecteren op rekendoelen en op sociaal-emotionele doelen. Soms was de beloning hierin leidend, ipv de intrinsieke motivatie. Deze vormen van eigenaarschap verlenen waren niet nieuw in dit schooljaar. Nieuw dit schooljaar was het werken met hulpgroepen. Door andere keuze te maken in het rooster en meer verantwoordelijkheid bij kinderen te leggen, ontstond ruimte om zgn hulpgroepen te creëren. Kinderen konden zelf inschrijven voor bepaalde hulpgroepen met hun eigen hulpvraag hierin. Op een vast moment in het rooster werden diverse hulpgroepen 4

5 Kosten Evaluatie (wanneer) Professionaliseringsuren en wtf Jacobine 1 juni 18 tijdens studiedag jaarplan evaluatie uitgevoerd door de leerkracht. Kinderen die zich ingeschreven hadden, wisten dat hun hulpvraag dan beantwoord zou worden. Het is echter niet gelukt de daarbij behorende leergesprekken over keuzes e.d. te voeren. Borging (hoe) Door te gaan werken met een portfolio en ouder-kindgesprekken Doel behaald? Nee Kortom: we zijn niet tevreden over het proces en het resultaat t.a.v. dit verbeterpunt. Volgend schooljaar blijft dit een verbeterpunt en moeten we het proces anders inrichten. Beleidsterrein 2. Actieve rol leerlingen Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Eigenaarschap van kinderen mogelijk maken door de inzet van een digitaal portfolio. In alle groepen wordt het portfolio in meer of mindere mate ingezet. Schoolpoort (ontwikkelaar van een digitaal portfolio) heeft in zijn digitale ontwikkeling hun deadlines niet gehaald. Direct na de zomer zou het presentatiedeel openstaan voor ons en rond november alles. Nu aan het eind van het schooljaar is ons verteld dat in juni alles wat wij nodig hebben af is, Activiteiten (hoe) 1. Studiedag waarin kennisgemaakt wordt met mogelijkheden portfolio van Schoolpoort; zodat kinderen zelf kunnen plannen op de beschikbare leerlijnen en we de communicatie met ouders m.b.v. het digitale portfolio (mede) kunnen gaan 2. Keuzen over de onderdelen die we in willen zetten maken. voeren. We hebben dit nog niet bekeken en de vraag is of we hier echt mee aan de slag zullen gaan. 3. Keuzen gaan implementeren en evalueren. Alle leerkrachten hebben tijdens een studiedag iets kunnen zien van Betrokkenen team Schoolpoort, maar eigenlijk bleek dit zonde van onze tijd. Periode (wanneer) Studiedag 28 september 17 en gedurende het schooljaar Omdat er wel echt behoefte was aan een portfolio, zijn er m.n. In de Eigenaar (wie) directie onderbouw wat eerste pogingen gedaan om met een papieren trotsportfolio Kosten 1000,- te gaan werken. Evaluatie (wanneer) Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie Borging (hoe) Door te gaan werken met het portfolio en ouder-kindgesprekken Doel behaald? Nee Kortom: we zijn niet tevreden. Volgend schooljaar gaan we nog 1x in gesprek met Schoolpoort en als daar niet al een passend product ligt, gaan we zelf een digitaal portfolio ontwikkelen in de GOogle omgeving. 5

6 Beleidsterrein 3. Aanbod Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Nieuwe taal en spellingmethode Staal implementeren Gewenste Staal Taal en Staal Spelling is situatie (doel) volledig uitgevoerd volgens de Activiteiten (hoe) handleiding. 1. Implementatiebijeenkomst 29 september 17 o.l.v. externe deskundige. 2. 2e bijeenkomst 6 december Alle taal- en spellingslessen volgens methode uitvoeren. Betrokkenen Team m.n. gr 4 t/m 8 Periode Schooljaar (wanneer) Eigenaar (wie) directie Kosten 1350,- Evaluatie (wanneer) Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie Borging (hoe) Uitvoeren De implementatie van Staal heeft de nodige beroering gebracht. Enerzijds een methode die erg aanspreekt en een erg hoog niveau heeft. Anderzijds een zeer klassikale, leerkrachtafhankelijke methode. Vooral dit laatste past niet zo sterk bij onze werkwijze en visie. Maar door ervaring en kleine aanpassingen begint de methode steeds meer te passen en resultaat te laten zien. De thema s van taal spreken erg aan. Pittige opdrachten maar het is fijn dat er meer lijn zit in opbouw van de leerlijn stellen. Bij spelling is de koppeling van grammatica met spelling erg prettig, de kinderen zien het verband. De eisen zijn hoog. Het lijkt alsof deze aanpak van spelling voor de kinderen duidelijker is en beter beklijft. Kinderen zijn bewuster met spelling bezig, ook buiten de spellinglessen. We zijn ook in groep 8 met Staal gaan werken. Het hogere niveau van deze methode zorgde voor een grote achterstand in het begin. Zeker met spelling. Uiteindelijk is het dankzij de aanpak van de methode wel redelijk gelukt om de kinderen op het gewenste niveau te krijgen. Afgelopen jaar heeft enkel groep 6/7 Staal in een heterogene groep aangeboden. Daarmee is het rooster erg vol met instructies. Wat betekent dit voor komende schooljaar als alle groepen heterogeen zullen gaan werken met Staal? We hebben er in het eerste jaar (nog?) niet voor gekozen om te werken met het plusmateriaal van spelling, misschien is dat voor volgend schooljaar wel een optie, aangezien we zien dat er nu te weinig differentiatie is voor de plusgroep. De kracht van de spellingmethode zit in de voortdurende herhaling van alle aangeboden categorieën. Dit vraagt wel om diversiteit en afwisseling van de werkvormen waarin de herhaling geboden wordt. Doel behaald? Ja Kortom: we zijn blij met de nieuwe methode. We lopen echter wel aan tegen de grote leerkrachtafhankelijkheid. Komend schooljaar zullen we weloverwogen keuzes maken in wat we wel en niet uitvoeren, vanuit het te bereiken doel. Beleidsterrein 4. Opbrengsten Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Rekenopbrengsten De rekenopbrengsten zijn op de cito-toetsen niet hoger geworden en ook niet schoolbreed voldoende, ondanks het feit dat de geplande activiteiten grotendeels uitgevoerd zijn. Er is geen teamafstemming geweest over de voorbereiding op de citotoets. Wel is het leerkrachthandelen 6

7 Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten Evaluatie (wanneer) Borging (hoe) Rekenopbrengsten schoolbreed voldoende. Afstemming tussen Cito-toets en methode gerealiseerd. Transfer handelend rekenen naar platte vlak heeft voldoende aandacht gekregen. (Resultaat: hogere opbrengst) 1. Groepsbesprekingen waarin leerkrachthandelen en analyse centraal staan. 2. Twee studiemomenten rekenen over leerkrachthandelen en voorbereiding afstemming met Cito-toets. 3. Deelname aan landelijke rekendagen en wedstrijden. Rekencoördinator, IB-er en team Studiedag 6 december 17 & 19 maart 18 en gedurende het schooljaar in groepsbesprekingen en teamoverleggen Rekencoördinator en IB-er. In formatie Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie Door te gaan werken met het portfolio en ouder-kindgesprekken meerdere malen bevraagd en besproken. We zien discrepanties tussen de resultaten tussen de methodetoetsen en de citotoetsen. Ook zien we verschillen in aanbod tussen methode en gevraagde in citotoets. Nog niet in elke groep is hiervoor het aanbod aangepast. En als derde aandachtspunt zien we dat het verschil in vaardigheid van kale sommen t.o.v. contextsommen enorm groot is. UIt de context de gevraagde som halen wordt onvoldoende beheerst. Waar we zien dat het uitrekenen van kale sommen wel verbeterd is, in onze ogen. Dit laatste zou goed te danken kunnen zijn aan het rekenonderzoek wat we dit jaar samen met De Kempel (pabo) en stagiaire uitgevoerd hebben. Dit onderzoek was gericht op de vraag hoe we structureel het automatiseren van kinderen konden verbeteren. Hiervoor zijn 3 verschillende automatiseringscircuits uitgeprobeerd, waardoor elke dag (met vooral veel enthousiasme) door kinderen geautomatiseerd werd. Dit onderzoek wordt vervolgd komend schooljaar, maar heeft ook al het nodige opgeleverd: - Betrokkenheid bij kinderen en leerkrachten - Afspraken over werkwijze komend schooljaar - Al een grote variatie in spelletjes en werkvormen, aanvullend op de methode - En de borging van materialen en ideeën Komend schooljaar gaat onze rekencoördinator nog zelfstandig verder met de uitwerking, aanvulling en borging van de opbrengsten. In kleutergroep zien we, door splitsing 0-1 en 2(?) echt ontwikkeling en een grotere betrokkenheid bij kinderen. Dit zou goed te danken kunnen zijn dat we door deze splitsing beter af kunnen stemmen in ons aanbod op het niveau van de betreffende kinderen en de kleinere groep, waardoor elke kind vaker aan de beurt is. Groep 3 laat als enige op de citotoetsen een groei in opbrengst zien. Dankzij de kleine, homogene groep hebben we veel tijd voor herhaling gehad en hebben we hen beter kunnen voorbereiden op de opdrachten van de toets. Wat niet ter sprake komt of nog niet aan bod was geweest en toch in de toets gevraagd wordt is besproken. En er is veel aandacht besteed aan het gebruik maken van kladblad/tekenen in het boek. Toch weer de extra tijd die we nu hadden besteed aan groep intensief en niet aan groep verdieping! Dit is een belangrijk aandachtspunt voor komend schooljaar. Komend schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe rekenmethode, dan wel rekenaanpak. 7

8 Doel behaald? Nee Kortom: We zijn enkel tevreden over de rekenopbrengsten in de groepen 1 t/m 3 en niet van de groepen 4 t/m 8. En we zijn ook tevreden over de betrokkenheid bij het automatiseren en de resultaten op de methodetoetsen van de kale sommen. De transfer van handelend rekenen naar het platte vlak in context verdient nog onze aandacht. Beleidsterrein 5. Onderwijsorganisatie Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Samenwerking groep versterken en effectiever organiseren Gewenste situatie (doel) Optimaliseren van het onderwijs in de onderbouwgroepen door slimme organisatievormen en heldere verdeling werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Activiteiten (hoe) 1. Rooster samen maken en afstemmen 2. Nieuwe organisatievormen en werkverdeling uitproberen. Betrokkenen Leerkrachten groepen 1/2 en 2/3 Periode (wanneer) Start schooljaar, studiedag 29 september, evaluatie en bijstelling gedurende het schooljaar. Eigenaar (wie) Directie Kosten - Evaluatie (wanneer) Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie Borging (hoe) Vervolgafspraken voor schooljaar Tot half maart 18 hadden we een groep 0/1/2 en een groep 2/3. Daarna hebben we in de ochtenden gewerkt met een groep 0/1, een groep 2 en een groep 3. En in de middagen werden de groepen 2 en 3 samengevoegd. Deze wijziging in organisatie heeft (mede na enkele scholenbezoeken) geleid tot meer samenwerking in de middag en aanpassingen in het rooster. We zijn voor alle kinderen in de groepen 0 t/m 3 keuze colleges aan gaan bieden, zodat we meer aansluiten bij de beleving van elk kind. Hierdoor is er ook meer afstemming in de aanpak van beide groepen. We zijn nog niet volledig tevreden over de afstemming en organisatie, maar zien wel zoveel voordelen, dat we komend schooljaar met een vergelijkbare organisatie zullen gaan werken. Tevens signaleerden we dat we niet meer zo tevreden zijn over het betekenisvol onderwijs verzorgen. Komend schooljaar zal zodoende versterken van het ontwikkelingsgericht onderwijs een doel in ons jaarplan zijn. Doel behaald? Ja, maar... Kortom: we hebben mooie stappen gezet. Het rooster is afgestemd en we hebben het onderwijs anders ingericht. Komend schooljaar gaan we verder op de ingeslagen weg. Beleidsterrein 6. Passend Onderwijs Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Interne expertise en verantwoordelijkheden van IB-er ook De expertise van leerkrachten groeit door de hele school. Er zijn naar leerkrachten brengen. meer gesprekken enkel voorbereid (en niet gevoerd) met IB. Echter 8

9 Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Eigenaarschap van leerkrachten vergroten in samenwerking externe partners/ expertise en mbt ontwikkelingsperspectieven (OPP). Interne expertise en verantwoordelijkheden van IB-er ook naar leerkrachten brengen. Eigenaarschap van leerkrachten vergroten in samenwerking externe partners/ expertise en mbt ontwikkelingsperspectieven. Voorbereiding van gesprekken met ouders door IB en betreffende leerkracht, waarin expliciete aandacht voor samenwerkingspartners. Leerkrachten voeren de gesprekken. IB ondersteunt nog daar waar nodig. Taak leerkracht: OPP opstellen. Eerst samen met IB en vervolgens loslaten. Team Gedurende het schooljaar Directie en IB-er de routes en mogelijkheden zijn vaak nog te specifiek, waardoor leerkrachten zich nog graag laten ondersteunen in het gesprek door IB. We zien hier een verschil tussen onderbouw en bovenbouw. In onderbouw zijn de kaders van wat nodig is en wat de intensiteit van de problematiek is, nog niet volledig duidelijk waardoor gesprekken veelal met IB en leerkracht gevoerd zijn. Expertise is meer verspreid door vooraf afstemming in de gesprekken en leerkrachten zijn meegenomen in het proces. Bij de OPP s (ontwikkelingsperspectieven) van m.n. onze ZMLK leerlingen is het OPP opgesteld met leerkracht en is ambulante begeleiding SSOE enkel nog ter bevestiging aangevraagd. Betrokkenen Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten - Evaluatie (wanneer) Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie Borging (hoe) Vervolgafspraken voor schooljaar Doel behaald? Ja De interne expertise bij leerkrachten is groot en de samenwerking met IB blijft. Samen weet je meer. De OPP s zijn ook echt van de leerkracht. Beleidsterrein 7. Organisatie Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Administratie, overlegstructuur en beheerszaken kritisch bekijken en verbeteren. Er zijn minimaal 3 zaken aangepast waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. We hebben dit schooljaar ons doel in principe bereikt. We werken nu 1. zonder groepsplannen, dus een document minder; 2. we hebben werkdrukverlagende afspraken gemaakt over de KIJK-lijnen en 3. De voorbereiding van de groepsbespreking is vereenvoudigd. Als 4e mogelijke verbeterpunt is gesproken Activiteiten (hoe) 1. Documenten vereenvoudigen (MDO, OPP etc.) over het verplaatsen van de groepsbespreking in juni naar start schooljaar. Dit plan heeft echter voor- en nadelen en hebben we nog onvoldoende uit kunnen diepen 9

10 2. In kaart brengen wat we daadwerkelijk gebruiken en waarde toevoegt (groepsplannen, adaptief toetsen?) 3. Tijdsplanning rondom toetsen invoeren, evalueren en analyseren kritisch bekijken en onszelf daarin ruimte geven. 4. Iedereen trekt aan de bel wanneer hij/zij signaleert dat de toegevoegde waarde niet ervaren wordt. Betrokkenen team Periode Schooljaar (wanneer) Eigenaar (wie) team Kosten - Evaluatie Studiedag 1 juni 18 jaarplan evaluatie (wanneer) Borging (hoe) Gebruik maken van nieuwe formats en werken volgens nieuwe afspraken. met elkaar. Komend schooljaar zullen we in de loop van het jaar met elkaar kijken of wenselijk is. We ervaren dat het maken van de groepsoverzichten nog steeds veel tijd kost. Maar we vinden dit ook belangrijk. Er is behoefte om het meer een werkdocument te laten zijn, dan een halfjaarlijkse evaluatie. Het nieuwe formulier voor de groepsbespreking is prettig. Leerkrachten hebben het idee dat ze minder dingen dubbel aan het doen zijn. Het beperken van het aantal KIJK-lijnen werkte ook werkdrukverlagend. Nu is het beeld van elk kind helder en bekend. We houden in de gaten of we op deze wijze voldoende informatie hebben vastgelegd om de ontwikkeling van elk kind te volgen. Leerkrachten geven aan dat zij zich eigenaar voelen van de werkdrukverlagende administratie en dat zij zich hierin gehoord voelen. Wel merken we dat het nodig blijft om de nieuwe afspraken te herhalen en kort te bespreken, zodat we allemaal doen wat is afgesproken. Doel behaald? Ja We hebben ons doel behaald. We zullen dergelijke verbeterpunten voortdurend moeten blijven signaleren, om samen het werk dat er toe doet te blijven doen. Beleidsterrein 8. Personeelsbeleid persoonlijke ontwikkeling Evaluatie juni 18 Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Persoonlijke ontwikkeling leerkrachthandelen m.b.v. collegiale consultatie. Vervolg schooljaar , waarin afronding niet plaats kon vinden a.g.v. gebrek aan vervangers. Professionele leergemeenschap Vonk heeft geen vervolg, dan wel afronding gekregen in de vorm waarin het de afgelopen twee jaren is uitgevoerd. Wel zijn bijna alle leerkrachten één of twee keer bij collega s op andere scholen gaan kijken (en zijn collega s van andere scholen bij ons komen kijken). Deze collegiale consultaties werden als enorm waardevol ervaren. 10

11 Activiteiten (hoe) Project Vonk: collegiale consultatie, op hulpvraag bekeken worden door een vast maatje. Feedbackgesprekken verdiepen met coaching-on-the-job. 1. rondes collegiale consultatie in vaste koppels vanuit een hulpvraag (kijken & bekeken worden) 2. Gevolgd door feedbackgesprek met een coach. 3. Vorm bepalen van collegiale consultatie voor de toekomst 4. Collegiale consultatie uitvoeren zoals met elkaar bepaald. Betrokkenen Coach (=IB-er) & leerkrachten Periode (wanneer) 2 dagen gedurende het schooljaar Eigenaar (wie) Coach (& directie) Kosten Extra middelen vanuit PlatOO voor inhuur externe deskundige en vervanging tijdens collegiale consultatie en feedbackgesprekken. Evaluatiemoment 1 juni 18 tijdens studiedag: jaarplan evaluatie & in voortgangsgesprekken Borging (hoe) Voortgangsgesprekken door directie. In project Vonk was het verhogen van de coach- en feedbackvaardigheden het hoofddoel. In de gesprekken met ouders ervaren zowel IB als leerkrachten dat gesprekken vaak soepeler verlopen en we beter onze doelen bereiken. Een andere vorm van collegiale consultatie die ook dit schooljaar weer is ingezet zijn de klassenbezoeken door ons intern expertisecentrum van PlatOO. Ook deze bezoeken dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. Leerkrachten zetten steeds vaker bewust de coachingsstappen die ze geleerd hebben in Vonk, in gesprekken en evaluaties. Doel behaald? Ja De coachings- en feedbackvaardigheden van leerkrachten zijn toegenomen. Net zoals de behoefte van leerkrachten om feedback te vragen en elkaar te bezoeken. Overige geplande activiteiten Evaluatie juni 18 Doel behaald? Verdieping en herhaling Ja wonderwoorden voor Nee leerkrachten, kinderen en ouders 9 Wonderwoordenwinkel 10 Cultuurloper Voorzichtige start met deelname cultuurloper. Dit schooljaar is er meer vrijheid in eigen keuzes die aansluiten bij thema s in de school t.a.v. kunst en Het was goed voor alle betrokkenen om de hulpmiddelen van de Wonderwoordenwinkel samen herhaald te hebben. De opkomst bij de ouderavond was ook hoog. Waarschijnlijk mede dankzij het combinatieprogramma met de informatieavond. De verwachting was echter dat er een nieuw thema toegevoegd zou worden. Dit is bij de kinderen ook gebeurd, maar voegde niet toe wat we gehoopt hadden. De Cultuurloper heeft 8 stappen die doorlopen zullen gaan worden. De eerste 3 stappen, de intake, het assessment en het ambitiegesprek zijn gezet. Voor het nieuwe schooljaar worden 2 teambijeenkomsten gepland om onze visie met elkaar te vormen en vanuit deze visie het cultuuronderwijs op De Driehoek vorm te geven. Ja 11

12 11 Project duurzaamheid cultuur. Een tweede cultuurcoördinator gaat zich bezighouden met invulling van dit deel van het kunst en cultuurprogramma. Wellicht project duurzaamheid starten i.s.m de gemeente Laarbeek. Gemeente Laarbeek heeft een grote subsidie op het gebied van duurzaamheid tot haar beschikking, waar zij goede passende projecten voor zoeken. Ook wij gaan kijken of we een passend project in deze kunnen ontwerpen en uitvoeren. 12 Sportcoach Coaching-on-the-job van startend leerkracht (aan de gymopleiding). Pauzespelactiviteiten Clinics van diverse sporten ter kennismaking 13 Raamwerk VaST en zeker Het raamwerk is gericht op kinderen met ASS in de voorbereiding naar het VO. Dit raamwerk goed leren kennen voor de overgang naar VO en dit gaan hanteren. Jacobine is gestart met cursus ICC om te werken aan een cultuurplan voor onze school.ze is bezig met het schrijven van dit plan a.d.h.v. de geleverde input van het team. In het nieuwe jaar wordt dit met iedereen besproken en worden eventuele aanpassingen gedaan om er als team samen achter te kunnen staan. De wens is er wel, maar de prioriteit (nog) niet. Coaching-on-the-job is niet uitgevoerd door de sportcoach. Valt helaas niet mee om structurele afspraken te maken met de sportcoach van de gemeente. Pauzespelactiviteiten is gebeurd. De sportcoach heeft nu nog vooral mee gevoetbald met de kinderen en daarin heeft hij wel gestuurd op sportiviteit en samenspel. Er zijn 3 verschillende clinics uitgevoerd in de groepen 4 t/m 8, judo, atletiek en turnen. Wordt ingezet. Is bekend bij bovenbouw leerkrachten. Nee Ja Nee Ja 12

13 Overige niet-geplande activiteiten Evaluatie juni Koffieuurtje ouders - directie ingevoerd. 3 momenten gepland op wisselende dagen waarop ouders in gesprek kunnen met directie De opkomst is niet zeer hoog geweest. 3 Ouders elke keer. Wel een plezierige groepsgrootte om met ouders echt een gesprek te kunnen voeren. Ook komend schooljaar zullen we deze blijven aanbieden. 14 Gesprek overdracht VO Gesprek met enkele collega s van het VO. Hoe kunnen we de overdracht verbeteren en op basis waarvan geven wij een advies. We hebben het idee dat hier wel echt wat mee gedaan is tijdens de warme overdracht. 15 Nieuw eindverslag groep 8. Er is een nieuw eindverslag ontworpen voor de leerlingen van groep 8. Hierin hebben de kinderen zelf ook een rol. 16 Keuze ateliers We hebben dit schooljaar voor het eerst sinds jaren weer gewerkt met ateliers in de groepen 5 t/m 8. Kinderen konden kiezen in welk atelier ze een aantal weken wilden werken. Dit was een succes. 13

14 We hebben dit schooljaar niet alle geplande kwaliteitskaarten afgenomen. De vragenlijsten die ook voor ouders bedoeld zijn zullen vanuit PlatOO komend najaar afgenomen worden. De overige kwaliteitskaarten zijn wel afgenomen. Helaas zijn deze door sommigen dubbel ingevuld, waardoor er niet volledig juiste resultaten zijn. We kunnen er echter genoeg uit signaleren. Kwaliteitskaarten die we we hebben beoordeld (evalueren) Beleidsterrein Directie Team Anderen Evaluatie juni 18 1 Pedagogisch handelen X X We zijn tevreden over ons pedagogisch handelen in algemene zin. 2 Zorg en begeleiding X X We zijn ook tevreden over onze zorg en begeleiding. Uitzondering is het bewaken van onze grenzen van zorg. We hebben hierover uitgebreid met elkaar gesproken en daaruit bleek dat het met name schortte aan de interne communicatie en de fase waarin een proces zich bevindt. Dit aandachtspunt nemen we mee in het jaarplan van Schoolklimaat X X We zijn tevreden over het schoolklimaat. In maart, toen we deze evaluatie invulden waren we tevreden over de betrokkenheid van ouders bij de school. We merken dat er aan het einde van het schooljaar meer activiteiten zijn waar we ouders bij nodig hebben en dat het in de bovenbouw maar moeizaam lukt om voldoende begeleiding te krijgen. Ook dit punt gaat (samen met communicatie met ouders) mee naar het komende jaarplan. 4 Beroepshouding X X We scoren onszelf hierop ook voldoende. Met recht, aangezien de onderwijsinspecteur dit ook vastgesteld heeft. 5 Burgerschap X X Bij de vragenlijst over burgerschap scoren we onszelf altijd onvoldoende op het gestructureerde aanbod. We hebben met elkaar gesproken over wat we eigenlijk verstaan onder burgerschap en met elkaar vastgesteld dat we dankzij het Kanjeren en de methode van wereldoriëntatie, Blink, wel voldoende doen aan burgerschap. 6 Opbren gsten X X We hebben ook dit jaar een mooi resultaat behaald bij de IEP eindtoets. We scoren voldoende op deze toets. Gezien de VO-adviezen T.o.v. de resultaten op de citotoetsen in januari hebben we een mooie groei gerealiseerd. Niet alle vakgebieden zijn voor alle leerjaren voldoende. M.n. rekenen blijft achter. Zoals eerder al genoemd, zal dit komend schooljaar opnieuw in het jaarplan opgenomen worden, om het ingezette traject tijd te gunnen om te landen in de (hogere) opbrengsten. 14

15 7 Contacten met ouders X X X Deze vragenlijsten worden in najaar 2018 afgenomen, wanneer vanuit PlatOO de 8 Externe contacten X X X vragenlijst sociale veiligheid afgenomen wordt. 9 Sociale veiligheid X X De vragenlijsten sociale veiligheid voor de leerlingen zijn 2x per jaar afgenomen middels de SCOL. Met de uitkomsten wordt het groepsoverzicht algemeen aangepast en daar waar nodig worden gesprekken gevoerd met individuele kinderen. Ook wordt de SCOL schoolbreed geanalyseerd en worden er in groepsbespreking en in teamoverleg passende afspraken gemaakt (afhankelijk van de uitkomsten). 15

16 Scholingsplan De minister vindt de professionalisering van leerkrachten zo belangrijk dat hij daar 500,- per fte voor uittrekt. Voor ons betekent dit 4200,- voor leerkrachten om externe scholingen te kunnen volgen. Ook houden we er rekening mee dat sommige scholingen enkel tijdens lestijd van leerkrachten gevolgd kan worden. Elk jaar kunnen enkele leerkrachten vervangen worden. Dit gaat op toerbeurt. Te volgen scholing Wat? Wie? Wanneer? Evaluatie juni 18 1 Teamscholing portfolio team 28 september Laat nog op zich wachten (zie doel 2) 17 2 Implementatie Staal team 29 september Afgerond (zie doel 3) en 6 december 17 3 Workshop Wonderwoorden winkel Leerlingen, team & ouders 13 sept 17 De dag met de kinderen weer erg leuk en leerzaam. Blij met de map met lesideeën van de Wonderwoorden winkel. Coördinator wonderwoorden Jeanne & Daniël 13 sept 17 Gedaan, nemen we mee in de kanjerwerkgroep 4 Leergesprekken met kinderen => project De Kempel Jacobine en team 8 nov, 6 dec 17 & 19 maart 18 & coaching on-the-job 5 Leernetwerken IB J. Beaumont Gedurende schooljaar Kort en krachtige ideeën, fijn Wisselend enthousiast. De niveauverschillen zijn groot. Daarnaast weet onze IB-er bij wie te zijn gedurende het jaar met haar vragen. Zij is zelf ook sparringpartner van haar vraagbaken. 6 Leernetwerken excellentie D. Simons D. Derks 7 Diverse scholingen vanuit POP-gesprekken: Kinderboeken D. Simons D Moors Gedurende schooljaar Gedurende schooljaar Sept 17 Praktische invulling, kunnen zelf agendapunten aanleveren en soms een kennisoverdracht. Was weer leuk! Komend jaar weer! 16

17 Inspiratiedag Jonge kind M. van Berlo C. van Cuijck G. van Rijt K. vd Linden Februari 18 2 van de 3 workshops zeer waardevol. Meteen bruikbaar in de klas. Teamcoaching J. Beaumont Sept 17 Mooie aanvulling op de coachingsopleiding, wat direct in de dagelijkse praktijk ingezet kan worden. Levert meer inzicht op in processen in teams. Trainer beelddenken K. Steevens 2 dgn Waardevolle nieuwe inzichten. Was wel vooral gericht op één-op-één werken, maar het inzicht helpt om op zoek te kunnen naar passende hulpmiddelen voor de beelddenkers in de klas. Dag Onderwijs in Balans D. Simons 1 dag Eigen ontwikkeling. 8 Vervanging lkr-en voor scholing Dit schooljaar niet nodig gehad. 9 BHV herhaling J. Bekkers D. Simons S. van Berne D. Derks 2 dagdelen 10 Raamwerk VaST en zeker D. Derks Is nu bekend en wordt toegepast. 11 IEP PlatOO Bijna hele team Coaching on-the-job door gedragsexpert. Doel beter afstemmen als leerkracht op specifieke (gedrags-)vragen van kinderen. Dit helpt. 12 Collegiale consultatie externe Bijna hele team Bezoeken die passend waren bij de vragen van de leerkrachten. collega s 13 Inspiratiemiddag Kempel D. Derks Aantal heel leuke dingen gezien toekomst van het onderwijs. D. Moors 14 Inspiratiedag Evoluon ICT D. Moors Inspirerende dag 15 Bezoek Ipon met 3 workshops D. Moors M.n. Workshop van Prowise was interessant. Nu neem ik deel aan een bètaversie van Presenter Allerlei ICT-bijeenkomsten D. Moors Allerlei bijeenkomsten vanuit mijn rol als ict-coördinator voor PlatOO die ik ook meeneem in mijn rol als leerkracht. De één is interessanter dan de andere. 17 Inspiratieavond Kempel S. van Berne 1 avond Inspirerende avond over zelfsturing 17

JAARPLAN. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

JAARPLAN. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel JAARPLAN 2017 2018 OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School OBS De Driehoek Schoolleider Jolein Orelio

Nadere informatie

JAARPLAN. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

JAARPLAN. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel JAARPLAN 2018 2019 OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2018-2019 Jaar 2018-2019 School OBS De Driehoek Schoolleider Jolein Orelio

Nadere informatie

OBS De Driehoek. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle Rixtel

OBS De Driehoek. OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle Rixtel JAARPLAN OBS De Driehoek 2016 2017 OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle Rixtel 0492 383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2016 2017 Jaar 2016 2017 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag juni 2017 Jaarverslag 2016-2017 2016 2017 OBS De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl Onderwijskundig jaarverslag 2016-2017 Jaar 2016-2017 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

JAARVERSLAG OBS DE DRIEHOEK

JAARVERSLAG OBS DE DRIEHOEK JAARVERSLAG OBS DE DRIEHOEK 2014-2015 Jan van Rixtelstraat 26 www.3hoek.nl 5735 GA Aarle-Rixtel info@3hoek.nl 0492-383003 1 Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 Jaar 2014-2015 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan De leerkrachten samen eigenaar van het onderwijs Juni 2015

Jaarplan De leerkrachten samen eigenaar van het onderwijs Juni 2015 Bas Bresters pagina 1 22-2- - 1 - Jaarplan De leerkrachten samen eigenaar van het onderwijs Juni Gebouw, huisvestingsplannen Dit is de hoofdprioriteit dat het huidige gebouw rust uitstraalt. Dat betekent

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Jaarplan 2018-2019 OBS It Kruirêd Mûnein www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Datum 10-07-2018 Datum School & omgeving Inleiding Naar

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf 2015 2016 Doel: Het plannen van de doelen en activiteiten op het gebied van schoolontwikkeling over het komende schooljaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool den Akker

Jaarplan Basisschool den Akker Jaarplan 2018-2019 Basisschool den Akker Beste lezer, Voor u ligt het jaarplan 2018-2019 van basisschool den Akker. In dit jaarplan wordt beschreven welke doelen de school stelt voor het schooljaar 2018-2019.

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 22-6-2016 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

IEDEREEN is hier. SAMEN het. welkom! Wij maken. verschil! Hier werken TROTSE vakmensen! Wij zetten net dat stapje EXTRA!

IEDEREEN is hier. SAMEN het. welkom! Wij maken. verschil! Hier werken TROTSE vakmensen! Wij zetten net dat stapje EXTRA! SCHOOLAGENDA 2018-2019 IEDEREEN is hier welkom! Wij maken SAMEN het verschil! Hier werken TROTSE vakmensen! Wij zetten net dat stapje EXTRA! Openbare basisschool De Driehoek Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

St. Theresiaschool. Schooljaarplan

St. Theresiaschool. Schooljaarplan St. Theresiaschool Schooljaarplan 2018-2019 Directeur Mw. M. Wielage Adres Postweg 131 Plaats Barger-Compascuum Telefoon 0591-349275 E-Mail sttheresiaschool@primenius.nl Datum 17-7-2018 Inhoudsopgave Leerlijn

Nadere informatie

- Hernieuwde visie is geschreven. - Speerpunten voor de komende jaren zijn helder

- Hernieuwde visie is geschreven. - Speerpunten voor de komende jaren zijn helder Doel 2018-2019 Herschrijven ICTbeleidsplan Verdieping in onderwijsvernieuwingen ICT/O&MM Centrale opslag groepsplannen in Parnassys Oriëntatie op de inrichting van de MOO Oriëntatie op rapporten in ParnasSys,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS

AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS Domein Passend onderwijs Onderwijs Opbrengst gericht passend onderwijs Achtergrond De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolverbeterplan

Schoolverbeterplan Schoolverbeterplan 2018-2019 uit het schoolplan 2015 2019 en na evaluatie sop 2017-2018 Uitwerking van de ontwikkeldoelen per. Bij onderwerpen die in de WMK worden behandeld dienen de kernkwaliteiten,

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Jaarplan 2018/2019 St. Cyriacusschool Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur een vergaderoverzicht. Daarin staat vermeld, wat er

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Jaar 2018-2019 School De Wegwijzer Schoolleider Mark Mondé Datum nov. 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 beschrijven we wat onze voornemens zijn. Daarnaast vermelden we welke

Nadere informatie

Wees koppig ten aanzien van je doelen en flexibel ten aanzien van je werkwijzen

Wees koppig ten aanzien van je doelen en flexibel ten aanzien van je werkwijzen Een puntje vooraf.. Na de presentatie over wereldoriëntatie en na de presentatie over de nieuwe organisatie is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Wees koppig ten aanzien van je doelen en flexibel

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Evaluatie jaarplan

Jaarverslag Evaluatie jaarplan Jaarverslag 2016-2017 Evaluatie jaarplan Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Basisschool De Kandelaar School Basisschool De

Nadere informatie

Bonifatiusschool. Schooljaarplan

Bonifatiusschool. Schooljaarplan Bonifatiusschool Schooljaarplan 2018-2019 Directeur Mw. R. van der Velde Adres Kapelweg 15 Plaats Ter Apel Telefoon 0599 581890 E-Mail ramona.vandervelde@primenius.nl Inhoudsopgave Borging... 3 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

SCHOOLVERBETERPLAN

SCHOOLVERBETERPLAN SCHOOLVERBETERPLAN 2017-2018 SAMEN onderweg met aandacht voor iedereen ONDERWIJS OP MAAT Breed en eigentijds onderwijsaanbod Als school werken we aan de totstandkoming van een breed en eigentijds aanbod,

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 RKBS De Duinsprong Drunen Datum: 19 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam RKBS De Duinsprong Schoolnaam RKBS De Duinsprong

Nadere informatie

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum Jaarplan 2017-2018 School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum 1 Beste lezer, Voor je ligt het jaarplan 2017-2018 In volgorde zullen de volgende ontwikkelingsonderwerpen aan bod komen 1. Verhogen van de opbrengsten

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Jaarplan!en!jaarverslag!! !

Jaarplan!en!jaarverslag!! ! Jaarplanenjaarverslag 201812019 Jacob&Maris& & Versie9april2018 VastgestelddoorE.Walravenop8juni2018 17NJ.JacobMaris.Jaarplan.201842019 1 Woordvooraf VooruligthetjaarplanvanmontessorischoolJacobMaris201842019.Inditjaarplan

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Heerlen Datum: 27 juni 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 20-05-2019 Datum Inleiding Vanaf schooljaar 2019-2020 evalueren

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

[1] Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (interne en externe beoordeling)

[1] Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (interne en externe beoordeling) Onderwijskundig jaarplan Jaar 2017-2018 School OBS Het Klokhuis Schoolleider Sjanny Kusters Datum Juli 2017 Inleiding We geven in dit jaarplan aan [1] welke beleidsterreinen we gaan beoordelen (zelfevaluatie),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni Jaarplan 2016-2017 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 28 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 20-06-2016 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

1. Heb je het afgelopen schooljaar contact gehad met de OSA van jullie school? o Ja 43 o Nee 1

1. Heb je het afgelopen schooljaar contact gehad met de OSA van jullie school? o Ja 43 o Nee 1 Evaluatie inzet Ondersteuningsadviseur (OSA) voor intern begeleiders. Respons: 44 1. Heb je het afgelopen schooljaar contact gehad met de OSA van jullie school? o Ja 43 o Nee 1 2. Zo ja, heb je samen met

Nadere informatie

Mgr.Bekkersschool. Schooljaarplan

Mgr.Bekkersschool. Schooljaarplan Mgr.Bekkersschool Schooljaarplan 2017-2018 Directeur Mw. A. Alers Adres Prins Bernhardlaan 87 Plaats Veendam Telefoon 0598-615375 E-Mail ans.alers@primenius.nl Datum 2-10-2017 Inhoudsopgave Borging...

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni/ Juli Beste ouder(s), verzorger(s), Korte terugblik. Planning juni activiteiten

NIEUWSBRIEF. Juni/ Juli Beste ouder(s), verzorger(s), Korte terugblik. Planning juni activiteiten NIEUWSBRIEF Juni/ Juli 2014 Beste ouder(s), verzorger(s), Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Inmiddels zijn de voortgangsgesprekken in volle gang en zijn de schoolverlaters druk bezig

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2018 2019 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Finsterwolde Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 JAARPLAN SCHOOLJAAR 2016-2017 1 INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 2. BURGERSCHAP 3 3. VEILIG LEREN LEZEN 4 4. TAAL EN SPELLING IN BEELD 4 5. ACTIEF OUDERSCHAP 5 6. ZIEN 6 7. ENGELS 6 8. ANALYSE / TRENDANALYSE

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T Jaarplan 2017-2018 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan + evaluatie Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2018 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan 2017-2018 Cluster Oudenbosch, Zegge, Bosschenhoofd Cluster Oudenbosch, Zegge, Bosschenhoofd maakt deel uit van: Onderwijskundig jaarplan Jaar 2017-2018 Cluster Oudenbosch, Zegge,

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARPLAN

OBS Koningin Beatrix JAARPLAN OBS Koningin Beatrix JAARPLAN 2017-2018 Jacqueline de Fouw Buren, 1 sept.2017 1 Inleiding Dit jaarplan is een logisch vervolg op het jaarverslag 2016-2017 en onderdeel van het schoolplan 2015-2019. Visie

Nadere informatie

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR Jaarplan Openbare basisschool voor Daltononderwijs Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR 2017-2018 Speerpunten 2017/2018 PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK CHECK (wanneer) Werken in domeinen

Nadere informatie