A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014"

Transcriptie

1 A fbouw Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw 2014 Datum: augustus 2014

2 Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn ruim bedrijven opgenomen, waar meer dan leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, juni 2014 Alle rechten voorbehouden. OO bladzijde 2 datum:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer 5 2. Ontwikkelingen in het onderwijs 6 3. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Bedrijvigheid en werkgelegenheid Vooruitzichten voor de Afbouw Beschikbaarheid van bpv-plaatsen en het arbeidsmarktperspectief van leerlingen Beschikbaarheid van bpv-plaatsen Arbeidsmarktperspectief van gediplomeerde leerlingen 23 OO bladzijde 3 datum:

4

5 1. Inleiding De sector Afbouw bestaat uit stukadoorsbedrijven, vloerenlegbedrijven en wand- en plafondmontagebedrijven. Tot de afbouwsector worden ondernemingen gerekend die activiteiten verrichten die gericht zijn op stukadoren, vloerenleggen, het vervaardigen van terrazzo, het aanbrengen van systeemplafonds, -wanden en -vloeren, betonreparatie, steengaasstellen, blokkenlijmen en elementenstellen. Voor de sector Afbouw zijn er mbo-opleidingen voor stukadoors, vloerenleggers en wand- en plafondmonteurs. Savantis onderhoudt de kwalificatiedossiers voor dit deel van de afbouwbranche. In dit rapport wordt de meest recente arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie over de sector Afbouw gepresenteerd. 1.1 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk worden de meest recente ontwikkelingen in het mbo onderwijs voor de kwalificaties van Savantis in de sector Afbouw weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Eerst wordt er ingegaan op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Afbouw om vervolgens de vooruitzichten te presenteren. In hoofdstuk 4 tot slot wordt de beschikbaarheid van opleidingsplaatsen en het arbeidsmarktperspectief van gediplomeerde leerlingen geschetst. OO bladzijde 5 datum:

6 2. Ontwikkelingen in het onderwijs Het opleidingsaanbod in de afbouwsector sluit aan op de belangrijkste deelsectoren: stukadoren, vloerenleggen en plafond- en wandmontage. De Kader- en Ondernemersopleiding bereidt voor op een leidinggevende functie binnen een afbouwbedrijf, bijvoorbeeld als uitvoerder, calculator of projectleider. Het kwalificatiedossier waar deze opleiding op gebaseerd is wordt gedeeld met de sector Schilderen en Onderhoud. Op 1 oktober 2013 werden 409 leerlingen opgeleid als stukadoor, vloerenlegger of wand- en plafondmonteur of middenkaderfunctionaris op verschillende niveaus van het mbo-onderwijs. De meeste leerlingen in de sector afbouw volgen een bbl-opleiding 1. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per opleiding. Tabel 1 Aantal leerlingen Afbouw per opleiding, 2007/ /2014 Naam kwalificatie Niveau 2007/ / / / / / 2013 Assistent afbouw Stukadoor (bbl) Stukadoor (bol) / 2014 Dekvloerenlegger Monteur Systeemwanden en -Plafonds Gezel Stukadoor Gezel Dekvloerenlegger Restauratiestukadoor Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud Totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2013 De afgelopen twee schooljaren is het leerlingaantal jaarlijks met 21 procent gedaald. De aanhoudende recessie en de moeilijkheden in de bouwgerelateerde sectoren liggen hieraan ten grondslag. In tegenstelling tot het schooljaar 2012/ toen het aantal bol-leerlingen daalde -- is er een stijging waarneembaar van het aantal bol-leerlingen in de opleiding Stukadoor (niveau 2). Om leerlingen ook in economisch moeilijke tijden een opleiding te kunnen laten volgen zijn de verschillende partijen in de sector overeengekomen het makkelijker te maken een mbo opleiding in de beroepsopleidende leerweg te volgen. Om dit te faciliteren hebben scholen onderling afgestemd 1 Bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV (Beroepspraktijkvorming). Het praktijkonderdeel beslaat uit ten minste 60% tot maximaal 80% van de opleiding. 2 Bol staat voor beroepsopleidende leerweg en bestaat uit doorgaans eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode BPV. Het praktijkonderdeel bestrijkt ten minste 20% en minder dan 60% van de opleiding. 3 De opleiding tot restauratiestukadoor op niveau 4 vindt plaats binnen het cursorisch beroepsonderwijs. Aan het begin van het schooljaar zijn de leerlingen die de opleiding volgden in het bekostigd mbo onderwijs uitgestroomd, waardoor deze niet meer hebben meegeteld voor de DUO-telling. 4 De opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud wordt gedeeld met de sector Schilderen en Onderhoud. Op basis van het relatiebeheersysteem van Savantis is het aantal leerlingen bepaald dat bij de sector Afbouw hoort. OO bladzijde 6 datum:

7 hoe de opleiding in de bol vorm het beste aangeboden kan worden. Het doel van deze insteek is de daling van de instroom van nieuwe leerlingen tegen te gaan. Figuur 1 geeft een grafisch overzicht van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen in de sector. Daarin is te zien dat het aantal leerlingen vanaf schooljaar 2008/2009 (het begin van de crisis) elk schooljaar gedaald is. Vanaf 2011/2012 is de jaarlijkse daling van het aantal leerlingen met ruim twintig procent het sterkst. Het gaat hier om leerlingen van alle leerjaren tezamen. Het deel van het totaal aantal leerlingen dat in het examenjaar zit doet in een bepaald schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt altijd iets achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Dat betekent dat wanneer het totaal aantal leerlingen stijgt, het aantal gediplomeerden een aantal jaar later ook een stijging doormaakt en vice versa. Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal leerlingen en gediplomeerden in de sector weer. In het schooljaar 2012/2013 hebben 251 leerlingen een diploma gehaald in de sector Afbouw (peildatum 1 oktober 2013). 5 Figuur 1. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden in de sector Afbouw, 2006/ /2014 Aantal leerlingen Afbouw Aantal gediplomeerden Afbouw /' /' /' /' /' /' /' /'14 Bron: DUO, peildatum 1 oktober Het aantal gediplomeerden loopt een aantal jaren achter op de daling van het aantal leerlingen. In 2012/2013 is er in lijn met de verwachtingen op basis van de daling van het aantal leerlingen sprake van een daling van het aantal gediplomeerden in de sector Afbouw. Naar verwachting zal deze daling van het aantal diploma s de komende schooljaren doorzetten. Dat betekent dat ook het aantal gediplomeerde afbouwers dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt af zal nemen. 5 Voor meer informatie over gediplomeerden zie Gediplomeerden in de sector Afbouw schooljaar 2012/2013. Statistisch jaaroverzicht deel op OO bladzijde 7 datum:

8 3. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 3.1 Bedrijvigheid en werkgelegenheid De afbouwsector bestaat uit verschillende deelsectoren. Tot de afbouwsector worden ondernemingen gerekend die activiteiten verrichten, die gericht zijn op stukadoren, vloerenleggen, het vervaardigen van terrazzo, het aanbrengen van systeemplafonds, -wanden en -vloeren, betonreparatie, steengaasstellen, blokkenlijmen en elementenstellen. De meeste bedrijven binnen de sector zijn stukadoorsbedrijven en stukadoorswerk maakt 41 procent van het werk in de sector uit. Ruim een derde van de werkzaamheden valt binnen de wand- en plafondsector. 6 De afbouwsector bestaat uit ruim bedrijven. Het overgrote deel van de bedrijven in de sector Afbouw staat geregistreerd bij het Bedrijfschap Afbouw. De bedrijven die ingeschreven staan bij het bedrijfschap kunnen worden onderverdeeld in bedrijven met personeel die onder de cao Afbouw vallen en bedrijven zonder personeel of vof's die niet onder de cao vallen. Het merendeel van deze bedrijven bestaat uit zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Er zijn bedrijven die de cao Afbouw volgen. Deze bedrijven hebben werknemers in dienst. 7 Binnen de Afbouw wordt veel gebruik gemaakt van flexibele krachten om de (seizoens)pieken en dalen van de productie op te vangen. Behalve werknemers in loondienst bestaan de werkenden in de sector uit zzp ers en uitzendkrachten, wat het moeilijk maakt om de werkgelegenheid in de Afbouw goed te kunnen bepalen. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal bedrijven naar de verschillende deelsectoren weergegeven. Hierin is te zien dat 60 procent van de bedrijven in de sector onder de stukadoors- en afbouwbedrijven vallen. Ruim een kwart van de bedrijven zijn actief in de plafond- en wandsector. Figuur 2. verdeling aantal bedrijven (inclusief zzp ers) per deelsector % 0% 4% 9% Stukadoors- en Afbouwbedrijven Plafond- en Wandsector Vloerenbedrijven 26% 60% Blokken- en elementenstellers Terrazzobedrijven Steengaasstellers Bron: Bedrijfschap Afbouw bewerkt door Savantis 8 De sector bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven. Uit CBS-cijfers over stukadoorsbedrijven en vloer- en wandafwerkingsbedrijven blijkt dat 99 procent van de bedrijven maximaal 10 werkzame 6 EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, Bedrijfschap Afbouw, stand per Verdeling op basis van de cijfers van Bedrijfschap Afbouw per OO bladzijde 8 datum:

9 personen heeft. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal bedrijven naar werkzame personen vanaf 2007 grafisch weergegeven. In de figuur is te zien dat het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon (zzp ers) vanaf 2007 een aantal jaren een stijging heeft doorgemaakt in de sector. Sinds 2009, toen de economische crisis toesloeg in de branche schommelt het aantal zzp ers. Ook is te zien dat de groei van het aantal bedrijven grotendeels te danken is aan de groei van het aantal zzp ers. Figuur 3. Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte stukadoorsbedrijven en vloer- en wandafwerkingsbedrijven werkzaam persoon 2 werkzame personen 3 tot 5 werkzame personen 5 tot 10 werkzame personen 10 tot 20 werkzame personen 20+ werkzame personen Bron: CBS, geraadpleegd op Wanneer gekeken wordt naar de verhouding van het aantal zzp ers op het totaal van het aantal bedrijven dat actief is in de sector is waar te nemen dat het percentage zelfstandigen de afgelopen jaren is toegenomen. In 2007 bestond 71 procent van de bedrijven uit één werkzame persoon. In 2014 is dit gestegen tot 82 procent. Deze stijging is grafisch weergegeven in figuur 4 (zie volgende pagina). OO bladzijde 9 datum:

10 Figuur 4. Percentage zzp ers in de sector 9 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 82% 80% 79% 78% 78% 77% 76% 71% Bron: CBS, bewerkt door Savantis. Geraadpleegd op Het aantal zzp ers dat actief is in de branche stijgt al jaren. Tegelijkertijd daalt het aantal bedrijven met personeel. Deze trend van afnemende bedrijven met personeel en een toename van het aantal zzp ers is te zien in figuur 5. Figuur 5. Aantal bedrijven ten opzichte van het aantal zzp ers in de afbouwbranche 1 werkzaam persoon bedrijven met werkzame personen Bron: CBS, bewerkt door Savantis. Geraadpleegd op Behalve het CBS houdt het bedrijfschap Afbouw ook gegevens bij over het aantal bedrijven in de sector Afbouw. Het aantal bedrijven dat geregistreerd is in de sector is in 2013 met één procent gestegen ten opzichte van Ten opzichte van 2010, toen het meeste aantal bedrijven 9 Het gaat hier om de stukadoorsbedrijven en vloer- en wandafwerkingsbedrijven volgens CBS. Het is de verhouding van het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon ten opzichte van het totale aantal bedrijven. 10 Stukadoorsbedrijven en vloer- en wandafwerkingsbedrijven, bedrijven met 1 werkzame persoon versus bedrijven met meer dan één werkzame persoon. OO bladzijde 10 datum:

11 geregistreerd was is er echter nog steeds sprake van een daling van 8 procent. 11 Deze afname is deels te wijten aan de crisis in de bouwgerelateerde sectoren. Figuur 6 laat zien dat het aantal werknemers dat onder de cao valt sterk is gedaald. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de betaalbaarheid van de collectieve uitgaven in de sector. 12 Tussen 31 december 2012 en 31 december 2013 is het aantal cao-werknemers afgenomen met 20 procent. Sinds eind 2007 is het aantal cao-werknemers met meer dan de helft (54%) afgenomen. Na twee jaar van daling is het aantal geregistreerde afbouwbedrijven weer licht toegenomen. Figuur 6 Ontwikkeling bedrijven en werknemers in de Afbouwsector, 31 dec dec 2013 Geregistreerde afbouwbedrijven Werknemers cao Werkgevers cao Bron: Bedrijfschap Afbouw Als gevolg van de aanhoudende economische crisis in de bouw nam het aantal faillissementen in de cao Afbouw toe. Dit draagt bij aan de daling van het aantal bedrijven dat de cao Afbouw volgt. Daarnaast is het aantal faillissementen een deel van de oorzaak dat het aantal werknemers waarop de cao van toepassing is vanaf 2007 met ruim vijftig procent is gedaald. Tegelijkertijd neemt het aandeel flexibele krachten in de sector toe. EIB geeft aan dat 35 procent van het door bedrijven uitgevoerde werk wordt gedaan door ingehuurd personeel. Zeker in economisch moeilijke tijden wanneer de werkvoorraad beperkt is hebben werkgevers de voorkeur om flexibel en voor lagere arbeidskosten te werken. 13 Faillissementen Bovenstaande gegevens laten zien dat het aantal cao bedrijven met personeel in de sector de laatste jaren afneemt. De Kamer van Koophandel (KvK) houdt gegevens bij over het aantal vestigingen en faillissementen in verschillende branches. Opgeheven vestigingen betreffen in dit 11 Bedrijfschap Afbouw, cijfers per 31-12, zie figuur X. 12 Sociale partners zijn zich bewust van dit probleem en willen om de tafel om dit te bespreken. Bron. NOA, Eenderde van bouwvakkers en bijna helft afbouwers al verdwenen, 31 mei EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, OO bladzijde 11 datum:

12 geval de som van het aantal opgeheven hoofd- en nevenvestigingen. 14 De reden van opheffing kan een algemene reden hebben, bijvoorbeeld de ondernemer staakt zijn/haar bedrijf (wegens te weinig omzet/leeftijd ondernemer etc.) of als reden opheffing door faillissement. In figuur 7 is de ontwikkeling van het aantal opgeheven vestigingen van de afgelopen twee jaren per maand weergegeven. Tijdens de wintermaanden december en januari is te zien dat het aantal opgeheven vestigingen in de branche toeneemt. Figuur 7. Ontwikkeling aantal opgeheven vestigingen Stukadoren Bron: Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Stukadoren Voor de subsector Vloeren en wanden is in onderstaande figuur te zien dat het aantal opgeheven vestigingen het hoogst is in januari en maart. Figuur 8. Ontwikkeling aantal opgeheven vestigingen Vloeren en wanden Bron: Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Vloeren en wanden De KvK houdt ook gegevens bij over het aantal nieuwe vestigingen. Hier gaat het om het aantal nieuwe vestigingen, dus de som van het aantal nieuw opgerichte bedrijven (starters) en nevenvestigingen. In onderstaande figuur is te zien dat het aantal nieuwe vestigingen bij stukadoren 14 Dit wordt per maand bijgehouden door de KvK. Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Stukadoren, peildatum OO bladzijde 12 datum:

13 over het algemeen hoger ligt dan het aantal opgeheven vestigingen. Met name in de maand januari is het aantal vestigingen toegenomen. Figuur 9. Ontwikkeling aantal nieuwe vestigingen Stukadoren Bron: Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Stukadoren Datzelfde geldt voor vestigingen in de subsector Vloeren en wanden (zie onderstaande figuur). Figuur 10. Ontwikkeling aantal nieuwe vestigingen Vloeren en Wanden Bron: Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Vloeren en wanden Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw van de cao werknemers in de afbouwsector is vergelijkbaar met het geheel van de Nederlandse beroepsbevolking. Doordat jongeren in de sector als bbl-leerling aan het werk kunnen gaan vanaf hun 16 e jaar, is het aantal jongeren in de sector iets groter dan in de beroepsbevolking als geheel. Omdat hier alleen de werknemers met een vaste aanstelling onder de cao in beeld zijn gebracht is dit niet per se het beeld van de sector als geheel. In onderstaande figuur is de leeftijdsverdeling weergegeven. 15 Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Stukadoren, Aantal nieuwe vestigingen binnen Stukadoren in Nederland peildatum Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Branche-informatie Vloeren en wanden, Aantal nieuwe vestigingen binnen Vloeren en wanden in Nederland peildatum OO bladzijde 13 datum:

14 Figuur 11. Leeftijdsopbouw Cao werknemers Afbouw en Nederlandse beroepsbevolking 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14% 10% 15 tot 25 jaar 26% 25% 22% 24% 24% 24% 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 14% 55 plus* 17% Werknemers cao afbouw Nederlandse beroepsbevolking Bron: CBS en A&O Services, bewerkt door Savantis. Peildatum Van de groep werknemers van 55 jaar en ouder is 42 procent ouder dan 60 jaar en zal dus de komende jaren de sector verlaten. Dit is 6 procent van het totaal aantal cao-werknemers. 3.2 Vooruitzichten voor de Afbouw Economie Voor de gehele economie verwacht het CPB een licht herstel in 2014 met een groei van 0,75 procent en in 2015 een groei van 1,25 procent. 17 In de periode verwacht het CPB een gemiddeld groei van 1,5 procent. 18 Doordat de arbeidsmarkt achterloopt op de economie zal de werkloosheid naar verwachting ook in 2014 nog stijgen tot gemiddeld 7 procent. 19 Voor de productie in de bouwsector wordt 2014 gezien als een overgangsjaar. Na jaren van afname van de productie verwacht ING dat de bouwproductie dit jaar met 3,5 procent groeit. Voor 2015 wordt een productiegroei van 2 procent verwacht. In het eerste kwartaal van 2014 is er sprake van een groei van de bouwproductie van bijna 3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van Dat betekent dat er voor het eerst sinds 2007/2008 vier kwartalen op rij een groei van de productie heeft opgetreden. Voor een deel is deze toename aan productie te wijten aan de milde en dus productieve winter. De verbetering van het ondernemersvertrouwen bij bouwbedrijven in mei laat ook zien dat er sprake is van een opwaartse trend. 20 In 2014 zal ook de afbouwproductie naar verwachting stabiliseren, al kan het herstel ook pas in 2015 komen als de huizenprijzen blijven dalen. Volgens het EIB zal de productie in de periode CPB, Centraal Economisch Plan 2014, 2014, p CPB, Juniraming 2012: De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief Begrotingsakkoord 2013, Centraal Planbureau. Juniraming 2013: economische vooruitzichten 2013 en 2014, 13 juni ING Economisch Bureau, Breed gedragen groei in de bouw. Kwartaal bericht bouw, 5 juni OO bladzijde 14 datum:

15 gemiddeld met 5,5 procent per jaar groeien. Bij een dergelijke groei zal in 2018 de afbouwproductie met 2,8 miljard weer boven het productieniveau van 2010 uitkomen. 21 In 2012 en 2013 voelden de wand- en plafondsector, de vloerenbedrijven en de blokken- en elementenstellers het meest van de crisis in de woning- en utiliteitsbouw. Bij een stabilisering van de economie en productie in 2014 zullen de wand- en plafondsector, de vloerenbedrijven en de blokken- en elementenstellers het eerste profiteren. De stukadoorsbedrijven en terrazzobedrijven voeren werk uit dat later in het productieproces plaatsvindt. Hierdoor is de verwachting dat deze bedrijven niet direct van het voorspelde productieherstel van de woningbouw profiteren. 22 Werkgelegenheid De werkgelegenheid in de sector is met het uitbreken van de crisis gedurende de afgelopen vier jaar gedaald. In de zogenaamde gespecialiseerde bouw, waar de afbouwsector onder wordt geschaard, verdween de afgelopen vijf jaar een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid. 23 De werkgelegenheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) is in verhouding minder sterk gedaald. 24 Zelfstandigen werken veelal aan het onderhoud van woningen in de minder conjunctuurgevoelige particuliere sector. 25 Het dieptepunt op de arbeidsmarkt in de sector bouwnijverheid wordt naar verwachting van het UWV in 2014 bereikt. Pas vanaf 2015 trekt de werkgelegenheid in de sector als geheel weer aan en zal het aantal vacatures toenemen. 26 In 2014 zal het aantal banen van werknemers in de bouwnijverheid nog afnemen met 2 procent. Voor 2015 wordt een groei van 2,1 procent van het aantal banen in de bouw verwacht. Ook het aantal vacatures zal in toenemen van 20 duizend in 2013 naar 29 duizend in 2014 en 42 duizend in Van een toename van de werkgelegenheid vanaf 2015 zullen vooral flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en zzp ers, als eerste profiteren. Om geen risico te nemen hebben bedrijven de neiging eerst gebruik te maken van flexibel personeel voordat zij vast personeel zullen aannemen. Daarnaast wordt verwacht dat de historische trend waarbij het aantal zzp ers toeneemt ten koste van het aantal werknemers verder zal doorzetten. 28 Werkloosheid en vacatures Het krimpen van de omzet in de sector heeft ook als gevolg dat de werkgelegenheid krimpt. In figuur 12 (zie volgende pagina) is de ontwikkeling van het aantal niet-werkende werkzoekende 29 stukadoors volgens registratie bij UWV weergegeven. In de figuur is te zien dat het aantal werkzoekenden vanaf het voorjaar afneemt. Ook is te zien dat het aantal werklozen in de winter van 2013/2014 hoger ligt dan het aantal werklozen in de winter van 2012/ EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, UWV, Sectorbeschrijving bouwnijverheid, 12 april Dit komt ook door de meetproblemen rondom de economische activiteiten en arbeidsvolume van zzp ers. Hoewel het aantal zzp ers niet afneemt neemt het aantal gewerkte uren wel af. Er kan dus sprake zijn van moeilijk meetbare zogenaamde verborgen werkloosheid. 25 EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, UWV, Sectorbeschrijving bouwnijverheid, 12 april UWV, Arbeidsmarktprognose , juni EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, Hierna ook wel werkzoekenden genoemd. Het gaat hierbij bij om personen die zich bij UWV inschrijven als werkzoekende zonder baan of minder dan 12 uur per week werken. Deze groep bestaat vooral uit uitkeringsgerechtigden met een WW- of WWB-uitkering maar het kunnen ook werkzoekenden zonder uitkering zijn. OO bladzijde 15 datum:

16 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Figuur 12. Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekende stukadoors januari 2013-april Stukadoors Bron: UWV, Niet-werkende werkzoekenden, peildatum In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal werkloze werkzoekende systeemwandenen plafondmonteurs weergegeven. In de figuur is te zien dat het aantal werkzoekenden na stabilisatie in het voorjaar en een lichte daling aan het begin van de zomer is toegenomen in de wintermaanden. Het aantal werkzoekenden in januari 2014 ligt ruim een kwart (26%) hoger dan het aantal werklozen in januari Figuur 13. Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekende systeemwanden enplafondmonteurs januari 2013-april Monteur Systeemwanden en -Plafonds Bron: UWV, Niet-werkende werkzoekenden, peildatum In de figuur zijn de volgende beroepen meegenomen: Meewerkend voorman stukadoor, restauratiestukadoor, stukadoor, voorman stukadoor. 31 In de figuur zijn de volgende beroepen meegenomen: gipswandensteller, monteur plafonds, monteur systeemwanden, plafondmonteur, systeemplafondmonteur en wand- en plafondmonteur. OO bladzijde 16 datum:

17 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Voor de (dek)vloerenleggers is een vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen. In de maanden april, mei en juni neemt het aantal werkzoekenden langzaam af waarna het aantal niet-werkende (dek)vloerenleggers weer toeneemt. Het aantal werklozen in januari 2014 ligt bijna een derde hoger dan het aantal werklozen in januari Figuur 14. Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekende (dek)vloerenleggers januari 2013-april (Dek)vloerenleggers Bron: UWV, Niet-werkende werkzoekenden, peildatum Het UWV houdt ook gegevens bij over het aantal vacatures per maand (nieuwe en reeds openstaande). De ontwikkeling van het aantal vacatures voor de stukadoors is weergegeven in figuur 15 (zie volgende pagina). Hierin is te zien dat het aantal vacatures flink toeneemt in de maanden mei, juni en juli. Het aantal vacatures ligt het hoogst in het voorjaar en de zomermaanden. Het aantal vacatures in de topmaand mei ligt bijna 8 keer zo hoog als het aantal vacatures in de maand december. 32 In de figuur zijn de volgende beroepen meegenomen: Beton-, cement-, terrazzovloerenlegger afwerker, terrazzovloerenlegger, lijmer/blokkensteller, dekvloerenlegger, cementvloerenlegger, betonvloerenlegger. OO bladzijde 17 datum:

18 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Figuur 15. Ontwikkeling aantal vacatures stukadoors januari 2013-april Stukadoors Aantal nieuwe vacatures Bron: UWV, Vacatures, peildatum Aantal openstaande vacatures Voor de monteur systeemwanden en plafonds is deze seizoen trend niet terug te zien. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal vacatures volgens het UWV weergegeven. Hierin is te zien dat het aantal vacatures in 2013 in maart en mei het hoogst ligt. In december is het aantal geregistreerde vacatures het laagst. Het aantal vacatures ligt in januari procent lager dan in januari Figuur 16. Ontwikkeling aantal vacatures systeemwanden en-plafondmonteurs januari april Monteur Systeemwanden en -Plafonds Aantal nieuwe vacatures Aantal openstaande vacatures Bron: UWV, Vacatures, peildatum In de figuur zijn vacatures voor de volgende beroepen meegenomen. Meewerkend voorman stukadoor, restauratiestukadoor, stukadoor, voorman stukadoor. 34 In de figuur zijn vacatures voor de volgende beroepen meegenomen. gipswandensteller, monteur plafonds, monteur systeemwanden, plafondmonteur, systeemplafondmonteur en wand- en plafondmonteur. OO bladzijde 18 datum:

19 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie In onderstaande figuur is het aantal vacatures voor (dek)vloerenleggers weergegeven. Het aantal vacatures ligt het hoogst in de maanden september en oktober. In tegenstelling tot bij de twee andere subsectoren is het aantal vacatures voor de (dek)vloerenleggers in de maand januari 2014 meer dan twee keer zo hoog als in januari In het gehele eerste kwartaal van 2014 ligt het aantal vacatures bijna een derde hoger dan in het eerste kwartaal van Figuur 17. Ontwikkeling aantal vacatures (dek)vloerenleggers januari 2013-april (Dek)vloerenleggers Aantal nieuwe vacatures Aantal openstaande vacatures Bron: UWV, Vacatures, peildatum In de figuur zijn vacatures voor de volgende beroepen meegenomen. Beton-, cement-, terrazzovloerenlegger afwerker, terrazzovloerenlegger, lijmer/blokkensteller, dekvloerenlegger, cementvloerenlegger, betonvloerenlegger. OO bladzijde 19 datum:

20 4. Beschikbaarheid van bpv-plaatsen en het arbeidsmarktperspectief van leerlingen 4.1 Beschikbaarheid van bpv-plaatsen Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs worden via stages en leerbanen opgeleid in de praktijk van een beroep. De zogenoemde beroepspraktijkvorming (bpv) is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Een leerbedrijf leidt een leerling (leerling-werknemer, stagiair) op voor het beroep waarvoor hij leert. Gewoon op de werkvloer in de dagelijkse praktijk. Savantis heeft de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te bevorderen en te toetsen. Het aantal leerbedrijven per sector is voortdurend in beweging. In de sector Afbouw was er al jaren sprake van een lichte stijging van het aantal leerbedrijven. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal erkende leerbedrijven in de Afbouw zien. Tabel 2 Erkende leerbedrijven in de sector Afbouw per 1 januari Jaar Stukadoren Vloerenleggen Plafond- & Wandmontage Totaal sector Afbouw Groei t.o.v ,9% 0% -6,5% -6,9% Bron: Savantis Na de stabilisatie in 2013 is het aantal leerbedrijven in de sector Afbouw in 2014 voor het eerst gedaald. Het aantal erkende leerbedrijven in de afbouw is bijna driemaal zo hoog als het huidige aantal leerlingen in de opleiding. Er is echter geen overschot aan bpv-plaatsen. Niet elk erkend leerbedrijf is namelijk elk jaar in staat om een of meer leerlingen op te leiden. De meeste leerlingen in de sector volgen een bbl-opleiding. Deze leerlingen komen tijdens hun opleiding in dienst bij het leerbedrijf. De daling van de werkgelegenheid heeft er voor gezorgd dat het aantal beschikbare leerplaatsen bij bedrijven is afgenomen. In de deelsector stukadoren is het aantal bbl-leerlingen de afgelopen vijf jaar meer dan gehalveerd. In figuur 18 (zie volgende pagina) is de ontwikkeling van het aantal erkende leerbedrijven voor de verschillende deelsectoren grafisch weergegeven. Hierin is goed te zien dat er voor het eerst sinds 2005 sprake is van een daling van het aantal erkende leerbedrijven in de sector Afbouw. OO bladzijde 20 datum:

21 Figuur 18. Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven in de sector Afbouw, Stukadoren Plafond- & Wandmontage Vloerenleggen Totaal sector Afbouw Bron: Savantis Om het in dienstnemen van leerlingen te stimuleren zijn de cao-partijen in de sector Afbouw (NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen) een tijdelijke maatregel overeengekomen. Voor alle leerlingen die tussen 1 mei 2013 en 1 mei 2014 met een bbl-opleiding startten golden aangepaste arbeidsvoorwaarden. De werkgever hoefde bijvoorbeeld de schooldag van de leerling-werknemer niet door te betalen en de leerlingen krijgen voor de duur van de opleiding, met een maximum van twee jaar, een aangepaste beloning. Voor de werkgever betekent dit een aanzienlijke kostenverlaging. Het uurloon is afhankelijk van de leeftijd en het leerjaar van de leerling. Als de leerling na afronding van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluit met de werkgever waarbij hij/zij de opleiding heeft gevolgd, en de leerling na één jaar nog steeds bij dezelfde werkgever in dienst is, dan komt de werkgever in aanmerking voor een vergoeding. 36 Ondanks de tijdelijk gunstiger maatregelen verwacht Savantis dat het het komende schooljaar moeilijk zal blijven voor leerlingen om een leerwerkplaats te vinden. De sectoren Vloerenleggen en Plafond & Wandmontage kennen een zeer klein aantal leerlingen. Op deze kleine schaal is het mogelijk om voor leerlingen, die vanwege een teruglopende werkgelegenheid bij het leerbedrijf worden ontslagen, een nieuwe leerwerkplek te vinden. Sectorplan Om de hier beschreven ontwikkelingen aan te pakken en de instroom in de sector te bevorderen hebben cao-partijen Schilderen en Onderhoud samen met de sector Afbouw eind 2013 een sectorplan opgesteld en ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Drie van de zes maatregelen die zijn opgenomen in het plan hebben als doel om meer leerlingen op te kunnen leiden en bestaande leerlingen een opleidingsplaats te garanderen. 36 NOA, Instroomimpuls vakopleiding Afbouw, 1 mei mei 2015, OO bladzijde 21 datum:

22 Door bedrijfsbezoeken worden bedrijven en instanties gestimuleerd om een (extra) leer/werkplaats of gedeeltelijke leer/werkplaats te bieden. Ook wordt binnen deze maatregel contact gelegd met gemeenten en woningcorporaties om alternatieve leerplaatsen te realiseren. In alle 35 arbeidsmarktregio s zullen jaarlijks gemiddeld 60 bezoeken plaatsvinden, oftewel in totaal bezoeken. In 2 jaar tijd worden dus bezoeken afgelegd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de regionale plannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De uitvoering zal gebeuren door samenwerkingsverbanden, scholen en Savantis en het hebben als doel om leer/werkplaatsen te behouden en te werven. Als tweede maatregel wordt aan de regionale samenwerkingsverbanden gevraagd of zij in hun praktijkruimte alternatieve beroepspraktijkvorming (BPV) willen verzorgen voor leerlingen afbouw op niveau 2 en 3. Door de praktijksimulatie aan het begin van de opleiding te plannen, leert de leerling basisvaardigheden die direct kunnen worden ingezet als hij vervolgens bij een leerbedrijf wordt uitgeplaatst. In plaats van 4 dagen gaat de leerling bij deze maatregel gemiddeld 3 dagen naar het opleidingsbedrijf. Dit geeft de bedrijven meer ruimte en verlaagt de drempel om een leerling aan te nemen. Volgens het plan leidt deze maatregel in 2014 en 2015 tot 585 respectievelijk 750 extra leerwerkplekken. WVA De afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs (WVA) is per 1 januari 2014 afgeschaft. Via deze afdrachtvermindering betaalde een werkgever die leerlingen en/of stagiairs aanneemt minder loonbelasting en premie volksverzekering. Deze regeling is omgezet naar Subsidieregeling praktijkleren met extra aandacht voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. 37 Doordat de financiële gevolgen van deze regeling nog niet exact bekend zijn kan nog niet worden ingeschat of dit een positief of negatief effect op de leerwerkbanenmarkt voor de sector heeft. 37 Antwoord voor bedrijven.nl, Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs verdwijnt OO bladzijde 22 datum:

23 4.2 Arbeidsmarktperspectief van gediplomeerde leerlingen Een deel van de gediplomeerden in de sector stroomt het volgende schooljaar door naar een andere (aansluitende) mbo-opleiding of, bij het behalen van een niveau 4-diploma, een opleiding in het hbo. Deze leerlingen komen niet (meteen) beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Van de leerlingen die een diploma hebben gehaald voor de opleiding assistent afbouw niveau 1 is de afgelopen twee schooljaren gemiddeld 65% doorgestroomd naar een andere mbo opleiding en gaat dus nog niet op zoek naar een baan. De overige 35 procent stroomt door naar de arbeidsmarkt. 38 Van de gediplomeerden van de opleiding dekvloerenlegger (niveau 2) doet gemiddeld 21 procent het jaar daarna een andere mbo opleiding. De overige 79 procent van de gediplomeerden van de afgelopen 2 schooljaar stroomt door naar de arbeidsmarkt. Van de afgestudeerden van de gezel opleiding dekvloerenleggen stromen alle leerlingen volgens de gegevens door naar de arbeidsmarkt. Van de gediplomeerde stukadoors (niveau 2) gaat gemiddeld een kwart door naar een andere opleiding op het mbo. De overige 75 procent gaat op zoek naar werk in een stukadoorsbedrijf. Van de gezel stukadoors op niveau 3 gaat gemiddeld 10 procent na het behalen van een diploma een andere mbo opleiding volgen. De overige meerderheid van 90 procent komt beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Van de afgestudeerde plafond-/wandmonteurs gaat gemiddeld 17 procent na het behalen van een diploma een andere mbo opleiding doen. De overige 83 procent gaat aan het werk. Voor de gediplomeerden op niveau 4 die de opleiding restauratiestukadoor succesvol hebben afgerond geldt dat deze allemaal doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) hebben op basis van historische cijfers per opleiding bekeken welk percentage van de afgestudeerden dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt een baan heeft van meer dan 12 uur per week in het jaar na afstuderen. 39 Voor dekvloerenleggers (niveau 2) geldt volgens het CBS dat 96% werk heeft van meer dan 12 uur na het behalen van een diploma. Van de afgestudeerde plafond-/wandmonteurs heeft 92% volgens het CBS een baan (+12 uur) in het jaar na afstuderen. Van gediplomeerde stukadoors (niveau 2) heeft 83% meer dan 12 uur werk volgens het CBS, volgens ROA is dit zelfs 100% waarvan 76% op niveau. Van de gezel stukadoors (niveau 3) heeft 95% werk in het jaar na het afstuderen (CBS). 40 Omdat het gaat om historische gegevens geeft dit puur een indicatie van de kans op werk na afstuderen. Niet over alle kwalificaties en uitstromen zijn gegevens bekend, maar de bekende percentages binnen de sectoren Afbouw en Schilderen en Onderhoud liggen over het algemeen vrij hoog. Dit sluit aan bij de reeds bekende trend dat veel van de bbl-leerlingen na afstuderen aan de slag kunnen blijven bij het bedrijf waar ze hun opleiding hebben genoten. In hoeverre de crisis de bekende percentages negatief zal beïnvloeden is de vraag. 38 Duo, bewerkt door Savantis in: Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis. Statistisch jaaroverzicht deel Deze cijfers zijn gepubliceerd in: SBB Doelmatigheidsrapportage 2014 sector Afbouw, hout en onderhoud, SBB Doelmatigheidsrapportage 2014 sector Afbouw, hout en onderhoud, OO bladzijde 23 datum:

24 Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor gediplomeerde leerlingen in de sector Afbouw niet gunstig. In 2014 zal de werkgelegenheid nog iets teruglopen. Dat betekent dat leerlingen in sommige gevallen moeite kunnen hebben om in de sector te blijven werken. Savantis verwacht wel dat een groot deel van de leerlingen na afronding van hun opleiding kan blijven werken bij hun werkgever. De arbeidsmarkt in de sector Afbouw is ingrijpend veranderd. Het aandeel zzp ers is sterk toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven met personeel dat pas gediplomeerde krachten aan kan nemen afgenomen. Er wordt ook veel gewerkt met flexibel personeel, zoals uitzendkrachten. Bedrijven zullen eerst de zogenaamde flexibele schil benutten voordat zij een gediplomeerde leerling als vast personeel aannemen. Ook gediplomeerde stukadoorsleerlingen beginnen na korte of langere tijd voor zichzelf of gaan aan de slag via een uitzendbureau. Vergrijzing Net als in de schilderssector neemt ook de vergrijzing in de afbouw toe. Tegelijkertijd is er sprake van ontgroening doordat het aantal jongeren dat instroomt substantieel afneemt. Dit zorgt op de middellange termijn voor een omvangrijke vervangingsvraag. 41 Tegelijkertijd wordt ook verwacht dat de aantrekkende economie zal zorgen voor een toenemende vraag naar personeel. Het UWV verwacht dat het aantal vacatures dat zal ontstaan in de bouw stijgt van circa dit jaar naar een gemiddelde van in de periode van 2014 tot en met Voor de periode vanaf 2015 zijn de vooruitzichten voor gediplomeerde leerlingen dan ook gunstiger. Wel zorgt de veranderde arbeidsmarkt ervoor dat vakmanschap nog belangrijker zal zijn voor gediplomeerde leerlingen om zich te onderscheiden. Een verhoging van de doorstroom van leerlingen binnen de afbouwopleidingen 42 zorgt voor een vergroting van dit vakmanschap. FNV Bouw schat in dat om aan de stijgende toekomstige vraag in de bouw te kunnen voldoen het noodzakelijk is dat de al jaren dalende instroom van jongeren in (af)bouwopleidingen op het mbo wordt tegengehouden. Doordat de met name de bbl-leerlingen afhankelijk zijn van een dienstverband bij een bedrijf is de instroom van jongeren in de sector gevoelig voor de economische schommelingen. 43 Doordat het aantal leerlingen dat een afbouwopleiding volgt en daarna instroomt in de branche al jaren afneemt verwacht het UWV dat de huidige ruime arbeidsmarkt en hoge werkloosheid van tijdelijke aard is. De bouw en daarmee de afbouw biedt volgens het UWV na de crisis goede perspectieven voor vakbekwame schoolverlaters EIB (2013).Trends en ontwikkelingen in de Afbouwbranche, Bijvoorbeeld van medewerker stukadoor naar gezel stukadoor en doorstroom naar de kader- en ondernemersopleiding. 43 FNV Bouw Nieuws, UWV: er komt weer werk in de bouw, FNVbouw.nl, UWV, Sectorbeschrijving bouwnijverheid, 12 april OO bladzijde 24 datum:

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud 2013

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud 2013 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud Datum: november Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

S childeren. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud. O nderhoud

S childeren. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud. O nderhoud S childeren en Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Schilderen en Onderhoud 2014 Datum: augustus 2014 O nderhoud Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Waddinxveen, augustus 2012 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 4 SCHILDEREN EN ONDERHOUD... 5 1. ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS...

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Vastgesteld op 20 november 2013 Ingediend op 22 november 2013 bij het Agentschap SZW. DIR2.2013.0145 bladzijde 2 datum: 20 november 2013

Vastgesteld op 20 november 2013 Ingediend op 22 november 2013 bij het Agentschap SZW. DIR2.2013.0145 bladzijde 2 datum: 20 november 2013 Colofon Dit sectorplan is opgesteld door het samenwerkingsverband Sectorplan Schilderen, Onderhoud en Afbouw OnderhoudNL ondernemersorganisatie Schilderen en Onderhoud NOA ondernemersorganisatie Stukadoren

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming sinds 1995 verdrievoudigd Uitgaven bpv vooral aan mbo ers De totale uitgaven in 211 van leerbedrijven aan beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2008-2009 Op welke uitdagingen en knelpunten moeten we vanuit onderwijs- en arbeidsmarktperspectief

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc Sector Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Datum: november Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Samenvatting Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Fundeon 2010

Samenvatting Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Fundeon 2010 Samenvatting Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Fundeon 2010 Inleiding In deze samenvatting schetsen we de voornaamste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt en de beroepspraktijkvormingsmarkt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Kansen zien en grijpen

Kansen zien en grijpen Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor 2011-2012 Kansen zien en grijpen Consument zijn terughoudend in de aanschaf van luxeartikelen. Kansen liggen vooral in reparatie en restauratie 2 Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Onderwerpen Voorraad wvoorraad wvoorraad wvoorraad woningen Perioden 1995 2000 2007 2008 Regio's aantal aantal aantal aantal Nederland

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink Statistisch Jaaroverzicht Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2013 Datum: December 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking

Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking In deze samenvatting worden de hoofdlijnen die uit de verschillende onderzoeken van OOM in 2011 naar voren komen op een

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie