Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer ) en de klant worden door huidige algemene voorwaarden beheerst, met uitsluiting van alle andere, zelfs tegenstrijdige, bedingen. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en gelden voor alle offerten, opdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. Door ondertekening van de bestelbon erkent de klant de algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd. Offerten en bestellingen Art. 2 : Onze offertes geschieden zonder verbintenis onzerzijds en verbinden onze firma slechts na schriftelijke orderbevestiging. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Met betrekking tot de prijs verbinden zij ons slechts voor de duur van de offerte met een maximum periode van één maand. Na deze termijn dienen zij telkens schriftelijk herbevestigd te worden om geldig te blijven. Art. 3 : In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van minimaal 30% van de waarde van de bestelling, tenzij de leverancier een grotere schade kan bewijzen onder meer omdat het order of het werk specifiek en uitsluitend voor de opdrachtgever werd aangemaakt en besteld. Levering Art. 4 : Leveringstermijnen gaan in op het ogenblik van het tot stand komen der overeenkomst en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering der opdracht of zo de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering of opstart leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij bij bestelling of het plaatsen van het order expressis verbis en schriftelijk werd bevestigd en voor aanvaard getekend werd door de opdrachtgever en de leverancier dat de datum der plaatsing en/of levering tegen de welbepaalde en onderling overeengekomen dag als conditio sine qua non werd overeengekomen. Art. 5 : De klant is gehouden tot betaling van de prijs zodra de levering is gebeurd of de dienst is geactiveerd conform aan de bestelling en leveringsvoorwaarden, zelfs indien door omstandigheden, vreemd aan CON- NECTINGPEOPLE PRO, de goederen of de dienst niet onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Art. 6 : De levering, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op risico en op kosten van de klant. Art. 7 : Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht of installatie door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding verplicht is. Klachten Art.8 : Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn slechts ontvankelijk, zo deze aangetekend aan ons worden gericht binnen de zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de dag der leveringen der koopwaren of diensten, respectievelijk vanaf de factuurdatum. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteit en/of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel ons gericht op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. Betaling Art.9: Betaling gebeurt ten laatste binnen de 15 dagen na factuurdatum op de zetel van CONNECTINGPEOPLE PRO, behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt een herinnering toegestuurd, waarvan de kosten ( 7 ), naast en bovenop de interesten en het forfaitair schadebeding, ten laste van de klant vallen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, op basis van 1% van het factuurbedrag per begonnen maand. Naast en boven de

2 conventionele rente wordt elke niet op zijn vervaldag betaalde schuld verhoogd met een schadebeding ten bedrage van 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 per factuur en een maximum van per factuur. Bij niet-conforme uitvoering der werken of leveringen heeft de koper recht op een gemeenrechtelijke vergoeding, welke desgevallend in de overeenkomst tussen beide partijen werd omschreven. CONNECTINGPEOPLE PRO beschikt tevens over het recht om verdere leveringen en prestaties onmiddellijk te schorsen en/of definitief te beëindigen. Art.10: Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling. Art.11: In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, behoudt CONNECTINGPEOPLE PRO zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Verbreking, contractduur en overdracht Art.12 : CONNECTINGPEOPLE PRO heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, in volgende gevallen: a) Niet naleving door de klant van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen b) Staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of collectieve schuldenregeling, WCO faillissement, overlijden van de klant, vermindering van de waarborgen, protest ten laste van de klant, beslag ten laste van de klant. c) Beschadiging, vernietiging of verlies van het gehuurde materieel. In deze gevallen is CONNECTINGPEOPLE PRO gerechtigd, zonder enige pleegvorm, het materieel terug te nemen. De klant zal zijn medewerking verlenen om CONNECTINGPEOPLE PRO terug in het bezit te stellen van het materieel. Alle kosten ervan zijn ten laste van de klant. De klant is in deze gevallen, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd vastgesteld op de actuele waarde der nog te vervallen mensualiteiten, verhoogd met de restwaarde van het materieel. Art.13 : Indien de klant het contract opzegt voor de vervaldatum, moet hij CONNECTINGPEO-PLE PRO een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding betalen, gelijk aan de nog te vervallen sommen tot het einde van het contract. Tevens is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50,00 voor de administratiekosten veroorzaakt door de voortijdige opzegging. Art.14 : De klant kan zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CONNECTINGPEOPLE PRO. Art.15 : Ieder contract wordt afgesloten voor een termijn van 24 maanden, tenzij anders vermeld op de bestelbon. Dit contract wordt automatisch verlengd met de initiële contractduur tenzij de klant dit contract minstens twee maanden voor de einddatum met een aangetekend schrijven opzegt. De klant kan ten allen tijde 20% van zijn contractuele waarde annuleren voor vervaldatum zonder schadevergoeding. Ongeoorloofd gebruik Art.16 : De klant mag op geen enkele wijze van de geleverde goederen, aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van CONNECTINGPEOPLE PRO of derden. De activiteiten van de klant mogen daar evenmin aanleiding toe geven. De klant verzekert ten allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op de apparatuur ter beschikking gesteld door CONNECTINGPEOPLE PRO. De klant zal CONNECTINGPEOPLE PRO integraal vrijwaren en desgevallend op eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens CONNECTINGPEOPLE PRO die met ongeoorloofd gebruik verband houdt. Art.17 : Het gebruik van sites met illegale software of content zijn verboden. Zo laat CONNECTINGPEOPLE PRO bij wijze van voorbeeld geen pornografisch materiaal toe, evenmin illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen door de klant middels de apparatuur en systemen van CONNECTINGPEOPLE PRO activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar worden gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit. Spamming is op alle door CONNECTINGPEOPLE PRO ter beschikking gestelde apparatuur en systemen verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van CONNECTINGPEOPLE PRO, alsook aan elk redelijk verzoek van derden tot verwijdering of aanpassing van eigen inhoud. CONNECTINGPEOPLE PRO draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwade

3 trouw of ongeoorloofd gebruiken van de producten of diensten. De klant doet afstand van zijn recht om enige schadevergoeding van CONNECTINGPEOPLE PRO te eisen. De klant zal CONNECTINGPEOPLE PRO tevens integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Art.18 : CONNECTINGPEOPLE PRO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en de vorm op de Web Connect, SEO Connect, Campaign Connect, File Connect en Backup Connect. De klant dient steeds zelf rekenschap dienaangaande af te leggen ten overstaan van de bevoegde instanties op basis van de vigerende Internationale rechtsregels, Europese normen en Belgische wetgeving. CONNECTINGPEOPLE PRO levert de Cloud Diensten in het algemeen steeds zonder nadelige erkentenis en mits en voor zover dat de diensten door de klant worden afgenomen en bejegend als een goede huisvader. Art.19 : Het algemeen gebruikersbeleid (Acceptable Use Policy) voor onze Campaign Connect zoals bepaald in de Service Level Agreement (SLA), en terug te vinden op de website is onverkort van toepassing. Controle Art.20 : Het is de klant verboden zich van de ter beschikking gestelde apparatuur te ontdoen of de bestemming ervan te wijzigen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. Art.21 : De klant is ertoe gehouden CONNECTING-PEOPLE PRO onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen in geval van opeising, retentie, beslag, ongeval, diefstal of beschadiging van de apparatuur. De klant is tevens gehouden iedereen steeds te melden en te bevestigen dat de apparatuur eigendom is en toebehoort aan CONNECTINGPEOPLE PRO. Art.22 : De klant is ertoe gehouden wijzigingen van zijn contactgegevens, zoals adressen, telefoonnummers en e- mailadressen onverwijld aan CONNECTINGPEOPLE PRO te melden. De klant alleen draagt de volle verantwoordelijkheid van het niet of niet tijdig melden van adreswijziging of wijziging van contactgegevens. Elke berichtgeving of betekening zal rechtsgeldig gebeuren op het door de klant medegedeeld adres. Art.23: CONNECTINGPEOPLE PRO vraagt de klant haar op de hoogte te brengen van iedere on- wettige inhoud of gebruik, zodat CONNECTINGPEOPLE PRO de nodige maatregelen kan treffen en de betreffende gegevens kan verwijderen of ontoegankelijk maken. De klant stelt verder alle informatie ter beschikking die nodig is voor CONNECTINGPEOPLE PRO ter vervulling van haar verplichtingen die voortvloeien uit de vigerende wetten, in het bijzonder onder meer de privacywet en wet inzake informaticacriminaliteit. Gebruik van software Art.24 : De klant erkent door het geven van een bestelling voorafgaand door CONNECTINGPEOPLE PRO voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van de software die niet door CONNECTINGPEOPLE PRO wordt ontwikkeld, maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. Eventuele inbreuken op deze voorwaarden kunnen geenszins tot een aansprakelijkheid van CONNECTINGPEOPLE PRO leiden. Geen enkele overeenkomst met CONNECTINGPEOPLE PRO brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, tenzij expliciet anders overeengekomen. CONNECTINGPEOPLE PRO of haar licentiegever, blijft volledig en exclusief eigenaar van de software. De klant erkent uitdrukkelijk dat CONNECTINGPEOPLE PRO en haar zakenpartners eigenaar zijn en blijven der intellectuele eigendom en dat zij als klant of gebruiker deze intellectuele rechten steeds ten volle zullen respecteren en geen enkele daad zullen stellen welke afbreuk zou doen of kunnen doen waardoor de intellectuele eigendom van CONNECTINGPEOPLE PRO en haar partners of leveranciers in het gedrang komen of bedreigd en gekrenkt worden. De klant verkrijgt louter een gebruiksrecht en zal zich houden aan de normen opgelegd door de houder en/of eigenaar van de rechten en in geen geval de software ter beschikking stellen van derden op welke wijze ook. Geen gebruik is toegestaan door derden van de bedrijfsprocessen van de klant. Registratie van domeinnamen Art.25 : De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen en voorwaarden van de relevante verantwoordelijke voor de domeinnamen (DNS Belgium vzw, EURid vzw) De klant verklaart dat hij werd geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden die eveneens terug te vinden zijn op de website van CONNECTINGPEOPLE PRO. De klant erkent uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen.

4 Art.26 : CONNECTINGPEOPLE PRO draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registeren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz. Webhosting De klant zal CONNECTINGPEOPLE PRO integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. Art.27 : De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting. De klant verklaart dat hij voldoende werd geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden die eveneens terug te vinden zijn op de website van CONNECTINGPEOPLE PRO. De klant erkent uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen Storingen en onderhoud Art.28 : De klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de overeenkomst, vermindering van de prijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het materieel of storing van de dienst, om eender welke reden ook, fout van derden of overmacht inbegrepen. In geval van verlies of tenietgaan van het ter beschikking gestelde materieel ongeacht de oorzaak, zal de klant CONNECTINGPEOPLE PRO schadeloos stellen voor alle door deze laatste geleden schade. Art.29 : CONNECTINGPEOPLE PRO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele uitval van de dienst door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het CONNECTINGPEOPLE PRO netwerk. Art.30 : Voor vragen of problemen die zich voordoen met betrekking tot de producten of diensten, kan de klant zich wenden tot de helpdesk Bij interventies ter plaatse bij de klant of extra prestaties zullen de werken uitgevoerd worden in regie aan 75,00/uur (inclusief reistijden). Art.31 : CONNECTINGPEOPLE PRO garandeert steeds dat de dienstverlening door haar wordt bejegend als goede huisvader. Bij eventuele niet beschikbaarheid van de dienst worden de nodige inspanningen geleverd om deze zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te kunnen stellen. Aansprakelijkheid Art.32 : De klant zal het goed of de dienst als een goede huisvader gebruiken. De klant verbindt zich te gedragen naar alle wettelijke voorschriften waaraan het gebruik en het bezit onderworpen zijn. De klant vrijwaart CONNECTINGPEOPLE PRO volledig tegen alle schadelijke gevolgen die deze laatste mocht ondervinden door het niet naleven van die wettelijke voorschriften. Alle herstellingen met inbegrip van de eventuele verplaatsingskosten en materialen, alsmede onderhoudswerken zijn ten laste van de klant. Art.33 : Bij het vervullen van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst handelt CONNECTINGPEOPLE PRO steeds met de nodige voorzichtigheid en vakkundigheid. De standaard kwaliteitsgarantie die CONNECTINGPEOPLE PRO biedt, worden vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). Zie artikel 40, 41 en 42 De toepassing van de SLA wordt onder meer opgeschort in volgende gevallen (niet exhaustief) : a) problemen veroorzaakt door de uitrusting van de klant, zoals configuratiefouten, onderbrekingen in de werking van de uitrusting van de klant of incompatibiliteit met de door CONNECTINGPEOPLE PRO vastgelegde interfaces; b) een gebrek aan de locatie van de klant of problemen op die locatie zoals een onderbreking van de dienst door schade berokkend aan het geleverde materieel te wijten aan fouten begaan door de klant of een onderbreking door problemen met de stroomvoorziening van de klant; c) onderhoudswerkzaamheden; d) een gebrek aan melding door de klant; Art.34 : CONNECTINGPEOPLE PRO is niet aansprakelijk voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou veroorzaakt worden door het geleverde materieel of de dienst, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van CONNECTINGPEOPLE PRO of haar aangestelde. CONNECTINGPEOPLE PRO draagt geen aansprakelijkheid voor o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

5 CONNECTINGPEOPLE PRO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor technische of andere storingen in de apparatuur of het product. De klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van de apparatuur, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van CONNECTINGPEOPLE PRO, de leverancier en/of de producent. Art.35 : CONNECTINGPEOPLE PRO zal ten opzichte van de klant enkel en alleen aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade ten gevolge van het niet naleven door CONNECTINGPEOPLE PRO van de door haar opgenomen verplichtingen. De aansprakelijkheid van CONNECTING-PEOPLE PRO zal in elk geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen over een periode van 6 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifiek project waarmee de claim in verband staat. Art.36 : CONNECTINGPEOPLE PRO of haar leverancier zijn in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor interferenties van derden met het informaticasysteem van de klant. De klant draagt als enige verantwoordelijkheid voor de beveiliging van zijn systemen. Art.37 : De klant moet zijn burgerlijke verantwoordelijkheid uit hoofde van het gebruik en het bewaren van het materieel of de dienst doen verzekeren voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. Verwerking van persoonsgegevens Art.38 : Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren verzamelt CONNECTINGPEOPLE PRO, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door CONNECTINGPEOPLE PRO tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat CONNECTINGPEOPLE PRO toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant wenst dat zijn gegevens hiertoe niet worden aangewend, kan hij dit melden per aangetekend schrijven of per op het adres De verwerking van de gegevens heeft als hoofddoel het beheer van de voormalige, toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het aanbieden en de promotie van producten en diensten en het beheer van en de toegang tot het deel van de website(s) gereserveerd voor de klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn van dit doel en geeft door ondertekening van de bestelbon toestemming aan CONNECTINGPEOPLE PRO om deze persoonsgegevens te verwerken mits het gestipuleerde doel van de verwerking wordt gerespecteerd. De klant erkent tevens dat hij voldoende op de hoogte werd gebracht van zijn recht om zich tegen het gebruik voor marketingdoeleinden te verzetten. Art.39 : De klant heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen door een schrijven te richten aan CONNECTINGPEOPLE PRO Onder geen beding worden de verwerkte persoonsgegevens overgemaakt aan derden, behoudens CONNECTINGPEOPLE PRO hiertoe van overheidswege zou worden verplicht. CONNECTINGPEOPLE PRO behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Service Level Agreement (SLA) Art.40 : Service Level Agreement (SLA), ook wel bekend als Diensten Niveau Overeenkomst (DNO), is een overeenkomst tussen Connectingpeople Pro BVBA en u als klant waarbij een minimaal aanvaardbaar serviceniveau wordt vastgelegd. Art.41 : De SLA met betrekking tot de prijzen die in jullie bezit zijn is een best Effort U kunt zich wenden tot onze helpdesk voor vragen omtrent problemen die zich voordoen met de applicaties. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot onze infodesk voor vragen over de door u afgenomen diensten. Ondersteuning op het instellen van en/of ftp clients wordt alleen online geboden. Met online wordt bedoeld via onze Website en remote assistentie. Er is geen gegarandeerde reactietijd op storingen, over het algemeen binnen 24 uur.

6 Wij garanderen steeds dat de door U gehuurde dienstverlening door ons steeds wordt bejegend als een goede huisvader, en dat wij er alles aan doen om bij eventuele niet beschikbaarheid van de diensten deze zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen. Art.42 : Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en de vorm op onze Web Connect, SEO Connect en File Connect platformen. Als klant dient U steeds rekenschap af te leggen tegenover de bevoegde instanties op basis van de Belgische wetgeving. Connectingpeople Pro levert de Cloud Connect diensten steeds zonder nadelige erkentenis en in de veronderstelling dat zijn diensten worden afgenomen en beheerd als een goede huisvader. Intellectuele eigendomsrechten. Art.43 : Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/ of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CONNECTINGPEOPLE PRO of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van CONNECTINGPEOPLE PRO of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. CONNECTINGPEOPLE PRO verklaart en staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CONNECTINGPEOPLE PRO geleverde producten en/of resultaten van de diensten Deelbaarheid en onafhankelijkheid van de clausules Art.44 : Een volledige of gedeeltelijke nietige, vernietigbare of onuitvoerbare clausule leidt niet automatisch tot de nietigheid van de integrale overeenkomst en vormt geen reden tot ontbinding. In de mate een clausule als onwettig of ongeldig zou worden beschouwd, dient deze clausule als onafhankelijke clausule te worden aanzien die de toepassing van de andere bepalingen niet in de weg staat. In voorkomend geval zullen partijen te goeder trouw handelen en zich inspannen om de betrokken clausule te vervangen door een wettelijke of geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de betrokken bepaling. Bevoegdheid en toepasselijk recht Art.45 : De overeenkomst tussen CONNECTINGPEOPLE PRO en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht. Art.46 : Alle geschillen voortvloeiende uit huidige overeenkomst, vallen onder de territoriale bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van de maatschappelijke zetel van CONNECTINGPEOPLE PRO.

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie