Algemene voorwaarden Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer ) en de klant. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en gelden voor alle offerten, opdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant of opdrachtgever als zonder enig voorbehoud aanvaard, beschouwd. Offerten en bestellingen Art. 2 : Offerten en de hierin opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Art. 3 : Offerten zijn geldig voor een periode van 1 maand, te rekenen vanaf de datum van opmaak. Na deze termijn dienen zij telkens schriftelijk herbevestigd te worden om geldig te blijven. Art. 4 : Opdrachtgever is wie het order heeft geplaatst, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren. Art. 5 : In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 30% van de waarde van de bestelling, tenzij de leverancier een grotere schade kan bewijzen onder meer omdat het order of het werk specifiek en uitsluitend voor de opdrachtgever werd aangemaakt en besteld. Levering Art. 6: Leveringstermijnen worden enkel indicatief opgegeven en zijn niet bindend. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering of opstart leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij bij bestelling of het plaatsen van het order expressis verbis en schriftelijk werd bevestigd en voor aanvaard getekend werd door de opdrachtgever en de leverancier dat de datum der plaatsing en/of levering tegen de welbepaalde en onderling overeengekomen dag als conditio sine qua non werd overeengekomen. Art. 7 : De klant is gehouden tot betaling van de prijs zodra de levering is gebeurd of de dienst is geactiveerd conform aan de bestelling en leveringsvoorwaarden, zelfs indien door omstandigheden, vreemd aan LET S CONNECT, de goederen of de dienst niet onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Art. 8 : De levering, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op risico en op kosten van de klant. Art. 9 : Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht of installatie door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding verplicht is Klachten Art. 10 : De ontvangen goederen dienen bij ontvangst door de klant te worden nagekeken. Klachten betreffende de geleverde goederen of gepresteerde diensten kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk per fax of per aangetekend schrijven toekomen bij LET S CONNECT binnen de 7 dagen na levering van de goederen of de begindatum van het presteren van de dienst. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Ongeoorloofd gebruik Art. 11 : De klant mag op geen enkele wijze van de geleverde goederen, aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van LET S CONNECT of derden. De activiteiten van de klant mogen daar evenmin aanleiding toe geven. De klant verzekert ten allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op de apparatuur ter beschikking gesteld door LET S CONNECT. De klant zal LET S CONNECT integraal vrijwaren en desgevallend op eigen - 1 -

2 kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens LET S CONNECT die met ongeoorloofd gebruik verband houdt. Art. 12 : Het gebruik van sites met illegale software of content zijn verboden. Zo laat LET S CONNECT bij wijze van voorbeeld geen pornografisch materiaal toe, evenmin illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen door de klant middels de apparatuur en systemen van LET S CONNECT activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar worden gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit. Spamming is op alle door LET S CONNECT ter beschikking gestelde apparatuur en systemen verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van LET S CONNECT, alsook aan elk redelijk verzoek van derden tot verwijdering of aanpassing van eigen inhoud. LET S CONNECT draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw of ongeoorloofd gebruiken van de producten of diensten. De klant doet afstand van zijn recht om enige schadevergoeding van LET S CONNECT te eisen. De klant zal LET S CONNECT tevens integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Art. 13 : LET S CONNECT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en de vorm op de Web Connect, SEO Connect, Campaign Connect, File Connect en Backup Connect. De klant dient steeds zelf rekenschap dienaangaande af te leggen ten overstaan van de bevoegde instanties op basis van de vigerende Internationale rechtsregels, Europese normen en Belgische wetgeving. LET S CONNECT levert de Cloud Diensten in het algemeen steeds zonder nadelige erkentenis en mits en voor zover dat de diensten door de klant worden afgenomen en bejegend als een goede huisvader. Art. 14 : Het algemeen gebruikersbeleid (Acceptable Use Policy) zoals bepaald in de Service Level Agreement (SLA) en terug te vinden op de website van LET S CONNECT is onverkort van toepassing. Controle Art. 15 : Het is de klant verboden zich van de ter beschikking gestelde apparatuur te ontdoen of de bestemming ervan te wijzigen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. Art. 16 : De klant is ertoe gehouden LET S CONNECT onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen in geval van opeising, retentie, beslag, ongeval, diefstal of beschadiging van de apparatuur. De klant is tevens gehouden iedereen steeds te melden en te bevestigen dat de apparatuur eigendom is en toebehoort aan LET S CONNECT. Art. 17 : De klant is ertoe gehouden wijzigingen van zijn contactgegevens, zoals adressen, telefoonnummers en adressen onverwijld aan LET S CONNECT te melden. De klant alleen draagt de volle verantwoordelijkheid van het niet of niet tijdig melden van adreswijziging of wijziging van contactgegevens. Elke berichtgeving of betekening zal rechtsgeldig gebeuren op het door de klant medegedeeld adres. Art. 18 : LET S CONNECT vraagt de klant haar op de hoogte te brengen van iedere onwettige inhoud of gebruik, zodat LET S CONNECT de nodige maatregelen kan treffen en de betreffende gegevens kan verwijderen of ontoegankelijk maken. De klant stelt verder alle informatie ter beschikking die nodig is voor LET S CONNECT ter vervulling van haar verplichtingen die voortvloeien uit de vigerende wetten, in het bijzonder ondermeer de privacywet en wet inzake informaticacriminaliteit. Gebruik van software Art. 19 : De klant erkent door het geven van een bestelling voorafgaand door LET S CONNECT voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van de software die niet door LET S CONNECT wordt ontwikkeld, maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. Eventuele inbreuken op deze voorwaarden kunnen geenszins tot een aansprakelijkheid van LET S CONNECT leiden. Geen enkele overeenkomst met LET S CONNECT brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, tenzij expliciet anders overeengekomen. LET S CONNECT of haar licentiegever, blijft volledig en exclusief eigenaar van de software. De klant erkent uitdrukkelijk dat LET S CONNECT en haar zakenpartners eigenaar zijn - 2 -

3 en blijven der intellectuele eigendom en dat zij als klant of gebruiker deze intellectuele rechten steeds ten volle zullen respecteren en geen enkele daad zullen stellen welke afbreuk zou doen of kunnen doen waardoor de intellectuele eigendom van LET S CONNECT en haar partners of leveranciers in het gedrang komen of bedreigd en gekrenkt worden. De klant verkrijgt louter een gebruiksrecht en zal zich houden aan de normen opgelegd door de houder en/of eigenaar van de rechten en in geen geval de software ter beschikking stellen van derden op welke wijze ook. Geen gebruik is toegestaan door derden van de bedrijfsprocessen van de klant. Registratie van domeinnamen Art. 20 : De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen en voorwaarden van de relevante verantwoordelijke voor de domeinnamen (DNS Belgium vzw, EURid vzw, ) De klant verklaart dat hij werd geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden die eveneens terug te vinden zijn op de website van LET S CONNECT. De klant erkent uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen Art. 21 : LET S CONNECT draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registeren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz. Webhosting De klant zal LET S CONNECT integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. Art. 23 : De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting. De klant verklaart dat hij voldoende werd geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden die eveneens terug te vinden zijn op de website van LET S CONNECT. De klant erkent uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen Storingen en onderhoud Art. 24 : De klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de overeenkomst, vermindering van de prijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het materieel of storing van de dienst, om eender welke reden ook, fout van derden of overmacht inbegrepen. In geval van verlies of tenietgaan van het ter beschikking gestelde materieel ongeacht de oorzaak, zal de klant LET S CONNECT schadeloos stellen voor alle door deze laatste geleden schade. Art. 25 : LET S CONNECT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele uitval van de dienst door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het LET S CONNECT netwerk. Art. 26 : Voor vragen of problemen die zich voordoen met betrekking tot de producten of diensten, kan de klant zich wenden tot de helpdesk of op het nummer +32 (0) Ondersteuning voor het instellen van en/of ftp cliënts, wordt alleen online geboden. Art. 27 : LET S CONNECT garandeert steeds dat de dienstverlening door haar wordt bejegend als goede huisvader. Bij eventuele nietbeschikbaarheid van de dienst worden de nodige inspanningen geleverd om deze zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te kunnen stellen. Er is geen gegarandeerde reactietijd op storingen. Over het algemeen wordt ernaar gestreefd te reageren binnen 24 uur. Aansprakelijkheid Art. 28 : De klant zal het goed of de dienst als een goede huisvader gebruiken. De klant verbindt zich te gedragen naar alle wettelijke voorschiften waaraan het gebruik en het bezit onderworpen zijn. De klant vrijwaart LET S CONNECT volledig tegen alle schadelijke gevolgen die deze laatste mocht ondervinden door het niet naleven van die wettelijke voorschriften. Alle herstellingen met inbegrip van de eventuele verplaatsingskosten en materialen, alsmede onderhoudswerken zijn ten laste van de klant. Art. 29 : Bij het vervullen van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst handelt LET S CONNECT steeds met de nodige voorzichtigheid en vakkundigheid. De standaard kwaliteitsgarantie die LET S CONNECT biedt, worden vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De toepassing van de SLA wordt ondermeer opgeschort in volgende gevallen (niet exhaustief) : a) problemen veroorzaakt door de uitrusting van de klant, zoals configuratiefouten, onderbrekingen in de werking van de - 3 -

4 uitrusting van de klant of incompatibiliteit met de door LET S CONNECT vastgelegde interfaces; b) een gebrek aan de locatie van de klant of problemen op die locatie zoals een onderbreking van de dienst door schade berokkend aan het geleverde materieel te wijten aan fouten begaan door de klant of een onderbreking door problemen met de stroomvoorziening van de klant; c) onderhoudswerkzaamheden; d) een gebrek aan melding door de klant; Art. 30 : LET S CONNECT is niet aansprakelijk voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou veroorzaakt worden door het geleverde materieel of de dienst, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van LET S CONNECT of haar aangestelde. LET S CONNECT draagt geen aansprakelijkheid voor o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. LET S CONNECT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor technische of andere storingen in de apparatuur of het product. De klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van de apparatuur, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van LET S CONNECT, de leverancier en/of de producent. Art. 31 : LET S CONNECT zal ten opzichte van de klant enkel en alleen aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade ten gevolge van het niet naleven door LET S CONNECT van de door haar opgenomen verplichtingen. De aansprakelijkheid van LET S CONNECT zal in elk geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen over een periode van 6 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifiek project waarmee de claim in verband staat. Art. 32 : LET S CONNECT of haar leverancier zijn in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor interferenties van derden met het informaticasysteem van de klant. De klant draagt als enige verantwoordelijkheid voor de beveiliging van zijn systemen. Art. 33 : De klant moet zijn burgerlijke verantwoordelijkheid uit hoofde van het gebruik en het bewaren van het materieel of de dienst doen verzekeren voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. Betaling Art. 34 : Betaling gebeurt ten laatste binnen de 20 dagen na factuurdatum op de zetel van LET S CONNECT, behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt een herinnering toegestuurd, waarvan de kosten ( 5 ), naast en bovenop de interesten en het forfaitair schadebeding, ten laste van de klant vallen. Bij wanbetaling wordt het factuurbedrag van rechtswege, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% en met een minimum van 150 euro. Daarnaast wordt tevens van rechtswege en door het louter verstrijken der vervaldatum bij laattijdige betaling een nalatigheidsintrest van 10% aangerekend te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. LET S CONNECT beschikt tevens over het recht om verdere leveringen en prestaties onmiddellijk te schorsen en of definitief te beëindigen Art. 35 : Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling. Art. 36 : In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, behoudt LET S CONNECT zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Verbreking en overdracht Art. 37 : LET S CONNECT heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, in volgende gevallen: a) Niet naleving door de klant van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen b) Staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of collectieve schuldenregeling, WCO, faillissement, overlijden van de klant, - 4 -

5 vermindering van de waarborgen, protest ten laste van de klant, beslag lastens de klant c) Beschadiging, vernietiging of verlies van het gehuurde materieel. In deze gevallen is LET S CONNECT gerechtigd, zonder enige pleegvorm, het materieel terug te nemen. De klant zal zijn medewerking verlenen om LET S CONNECT terug in het bezit te stellen van het materieel. Alle kosten ervan zijn ten laste van de klant. De klant is in deze gevallen, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd vastgesteld op de actuele waarde der nog te vervallen mensualiteiten, verhoogd met de restwaarde van het materieel. Art. 38 : Indien de klant het contract opzegt voor de vervaldatum, moet hij LET S CONNECT een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding betalen, gelijk aan de nog te vervallen sommen tot het einde van het contract. Tevens is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 100 voor de administratiekosten veroorzaakt door de voortijdige opzegging. Art. 39 : De klant kan zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LET S CONNECT. Verwerking van persoonsgegevens Art. 40 : Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren verzamelt LET S CONNECT, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door LET S CONNECT tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat LET S CONNECT toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant wenst dat zijn gegevens hiertoe niet worden aangewend, kan hij dit melden per aangetekend schrijven of per op het adres De verwerking van de gegevens heeft als hoofddoel het beheer van de voormalige, toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het aanbieden en de promotie van producten en diensten en het beheer van en de toegang tot het deel van de website(s) gereserveerd voor de klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn van dit doel en geeft door ondertekening van de bestelbon toestemming aan LET S CONNECT om deze persoonsgegevens te verwerken mits het gestipuleerde doel van de verwerking wordt gerespecteerd. De klant erkent tevens dat hij voldoende op de hoogte werd gebracht van zijn recht om zich tegen het gebruik voor marketingdoeleinden te verzetten. Art. 41 : De klant heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen door een schrijven te richten aan LET S CONNECT Onder geen beding worden de verwerkte persoonsgegevens overgemaakt aan derden, behoudens LET S CONNECT hiertoe van overheidswege zou worden verplicht. LET S CONNECT behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Intellectuele eigendomsrechten Art. 42 : Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij LET S CONNECT of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van LET S CONNECT of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. LET S CONNECT verklaart en staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking - 5 -

6 hebben op de door LET S CONNECT geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Deelbaarheid en onafhankelijkheid van de clausules Art. 43 : Een volledige of gedeeltelijke nietige, vernietigbare of onuitvoerbare clausule leidt niet automatisch tot de nietigheid van de integrale overeenkomst en vormt geen reden tot ontbinding. In de mate een clausule als onwettig of ongeldig zou worden beschouwd, dient deze clausule als onafhankelijke clausule te worden aanzien die de toepassing van de andere bepalingen niet in de weg staat. In voorkomend geval zullen partijen te goeder trouw handelen en zich inspannen om de betrokken clausule te vervangen door een wettelijke of geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de betrokken bepaling. Bevoegdheid en toepasselijk recht Art. 44 : De overeenkomst tussen LET S CONNECT en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht. Art. 45 : Alle geschillen voortvloeiende uit huidige overeenkomst, vallen onder de territoriale bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van de maatschappelijke zetel van LET S CONNECT

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Real Internet Solutions BVBA

Algemene Voorwaarden Real Internet Solutions BVBA Algemene Voorwaarden Real Internet Solutions BVBA Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, Real Internet Solutions BVBA (ondernemingsnummer BE 0464.341.572) en de klant worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemeen Algemene Voorwaarden Algemeen Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. Algemene Voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Christophe Zenner, Westergemstraat 280, 9032

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2. Offertes Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van Digithales zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.

2. Offertes Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van Digithales zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Cited BVBA (verder vermeld onder haar commerciële naam "Digithales") is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Digithales

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

WINLIN "Algemene Voorwaarden shared hosting" v1.5 2009

WINLIN Algemene Voorwaarden shared hosting v1.5 2009 WINLIN "Algemene Voorwaarden shared hosting" v1.5 2009 Artikel 1: Algemeen Winlin bvba ("Winlin") is slechts gebonden voor uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Winlin van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

3.1 Alle aanbiedingen van Zet tot het leveren van diensten zijn vrijblijvend.

3.1 Alle aanbiedingen van Zet tot het leveren van diensten zijn vrijblijvend. 3.2.Q. Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Algemeen Artikel 1 1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden : deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden

!!! Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Denktank, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden b.v.b.a THAU

Algemene Verkoopsvoorwaarden b.v.b.a THAU Algemene Verkoopsvoorwaarden b.v.b.a THAU Totaal aantal pagina s: 6 pagina s. Artikel 1: Definities 1.1. Het productiehuis: Thau B.V.B.A., met zetel te 3020 Winksele,Klein Dalenstraat 45D. De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. RK-Web

ALGEMENE VOORWAARDEN. RK-Web ALGEMENE VOORWAARDEN RK-Web Plechelmusstraat 70 5931 LG Tegelen Tel.: 06 814 77 820 e-mail: info@rk-web.nl site: www.rk-web.nl Artikel 1 - Definities. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie