Huygens ING. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huygens ING. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Huygens ING Jaarverslag 2012

2 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per 1 januari 2011 ontstaan door een fusie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Huygens Instituut. Nadat in 2011 de nodige aandacht was gegeven aan het inrichten van onze organisatie, is als vervolg daarop in 2012 vorm gegeven aan ons onderzoekprogramma. Intussen lag het echte onderzoek natuurlijk niet stil. In dit beknopte document doen wij verslag over de ingezette koers en de in 2012 behaalde resultaten. The Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING for short) is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). It was founded in January of 2011 when the Institute for the History of the Netherlands (ING) and the Huygens Institute merged. After devoting the necessary attention to setting up the organisation in 2011, the focus in 2012 was on structuring our research programme. Naturally, actual research had continued in the interim. This document is a summary of the direction we took and the results we achieved in Inhoud: Missie en doelstellingen 4 Organisatie 6 Wetenschappelijke resultaten 9 Nederland Leest: Willem Frederik Hermans 10 Bijzondere gebeurtenissen 12 Digitale disseminatie 20 Huygens ING als uitgever 22 Samenwerking en kennisbenutting 24 Onderzoeksaanvragen 26 Financiën en personeel 30 Contents: Mission and objectives 5 Organisation 7 Academic results 9 The Netherlands Is Readin 11 Special events 13 Digital dissemination 21 Huygens ING as a publisher 23 Collaboration and the use of knowledge 25 Research applications 27 Finances and staff 31 2 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 3

3 Missie en doelstellingen Huygens ING verricht fundamenteel, geavanceerd en interdisciplinair onderzoek om nieuwe inzichten te verschaffen in de ontwikkeling van Nederland. Het instituut is er voor collega-onderzoekers, het onderwijs, het bedrijfsleven, de media, de erfgoedsector en iedereen die behoefte heeft aan nieuwe en betrouwbare kennis over het Nederlandse verleden. De belangrijkste onderzoeksterreinen van het instituut zijn geschiedenis, letterkunde, filologie en digital humanities. Huygens ING wil dus niet alleen vernieuwend onderzoek verrichten maar ook maatschappelijke waarde creëren door zijn producten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo levert het instituut niet alleen research value, maar ook social and cultural value. Het sterke punt van Huygens ING is dat het hoogwaardige bronnenpublicaties en onderzoeksdata produceert, tools ontwikkelt én vernieuwend onderzoek verricht. Het instituut combineert traditionele (en steeds zeldzamer wordende) geesteswetenschappelijke kennis over bronnen en teksten met expertise op het gebied van informatica en softwareontwikkeling. Het instituut ziet zichzelf als een geesteswetenschappelijk onderzoekslaboratorium, waarin ruimte is voor het experiment. De ambitie van Huygens ING is om internationaal toonaangevend te zijn op het terrein van tekst- en bronnenonderzoek. De digitale edities, bronnenpublicaties, corpora, databases en daaraan gerelateerde tools zetten de toon: theoretisch, methodologisch en technisch zijn zij vernieuwend. Het instituut maakt zichzelf zichtbaar, niet alleen in de internationale wetenschappelijke wereld, maar ook in de Nederlandse maatschappij. Het voert daarom ook een aantal projecten uit met een hoog publiek profiel. Het instituut onderhoudt nauwe banden met het universitaire onderzoek en onderwijs. Mission and objectives Huygens ING performs fundamental, advanced and interdisciplinary research to gain new insights into developments in the Netherlands. The institute serves fellow researchers, the education sector, the business community, the media, the heritage sector and everyone who needs new and reliable information about Dutch history. The institute s main research areas are: history, literature, philology and digital humanities. Huygens ING not only wants to perform innovative research, but also desires to create social value by making its products accessible for the wider public. In this way, the institute delivers research value as well as social and cultural value. One of the strengths of Huygens ING is that it produces high-quality source publications and research data, develops tools and performs innovative research. The institute combines traditional (and increasingly scarce) humanities knowledge of sources and texts with expertise in the fields of computer science and software development. The institute sees itself as a humanities research laboratory in which there is room for experiment. Huygens ING s ambition is to be at the vanguard of text and source research. Its digital editions, source publications, corpora, databases and related tools set the tone: they are innovative in terms of theory, methodology and technology. The institute attracts attention and publicity not only in the international academic world, but also in Dutch society. It therefore carries out a number of projects with a high public profile and has close ties with university research and the education sector. 4 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 5

4 Organisatie Organisation Na de fusie tussen Huygens en ING in 2011 startte een instituutsbrede discussie over het onderzoeksprogramma, die in de zomer van 2012 werd afgerond. De drie invalshoeken van het programma zijn dat het methodologisch experimenteel en vernieuwend is, multidisciplinair en gebaseerd op de primaire bronnen. Naast een instituutsbrede aandacht voor nieuwe methodes, kent het programma drie inhoudelijke hoofdlijnen, gericht op de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, de schepping van de vroeg-moderne kennissamenleving en het Nederlandse literaire erfgoed. Zoals bij de geesteswetenschappen gebruikelijk, zijn deze thema s, met name het eerste en het derde, gevuld met verscheidene projecten, die overigens ieder voor zich vaak wel een naar geesteswetenschappelijke maatstaven grote omvang hebben. In 2012 stelde de KNAW een nota vast over De contouren van een vernieuwings- en stimuleringsprogramma voor de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW. Hierin neemt de KNAW zich voor de geesteswetenschappen te vernieuwen door de krachten van de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW te bundelen in een KNAW Humanities Centre. Het Centre zal zijn zwaartepunt krijgen in Amsterdam. Het betreft een intensivering van de onderlinge samenwerking op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, collecties en diensten, bedrijfsvoering en e-humanities-technologie. De eigen identiteit en expertise van de instituten vormen daarbij het uitgangspunt. Huygens ING kan zich goed vinden in het perspectief zoals in de Contourennota geschetst. De digitalisering van bronnen en onderzoekspraktijk is de belangrijkste ontwikkeling die zich voor de Geesteswetenschappen aandient. Deze ontwikkeling vergt een belangrijke investering in de ICT-ondersteuning, en een toenemende verwevenheid tussen die ondersteuning en het onderzoek zelf. Huygens ING heeft zelf in deze richting al belangrijke stappen gezet. Bij clustering met KNAW-instituten waarvoor hetzelfde geldt, zal deze investering beter renderen. Daarvoor zal Huygens ING wel offers moeten brengen. Voor de meerderheid van het personeel betekent clustering te Amsterdam een verhuizing of langer forensen. Bovendien is de bestaande vestigingsplaats van het instituut in Den Haag zeer efficiënt door de nabijheid van Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek. In december 2012 nam dr. Henk Wals afscheid als directeur van Huygens ING. In 2004 werd hij door de KNAW benoemd tot directeur van het (toen nog: Constantijn) Huygens Instituut. Hij gaf leiding aan een ingrijpende taakuitbreiding en heroriëntatie van dit instituut. Onder zijn leiding vond in 2011 de fusie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Huygens Instituut plaats. Huygens ING is hem erkentelijk voor zijn grote inzet voor het instituut in die acht jaar. Wals is als directeur opgevolgd door prof.dr. Lex Heerma van Voss, hoofd van de onderzoeksgroep Politiek-institutionele Geschiedenis. Ultimo 2012 zag de organisatie en het management er als volgt uit: Following the merger of Huygens and the ING in 2011, an institute-wide discussion was launched about the research programme which was completed in The three starting points of the programme are that research studies should be methodologically experimental and innovative, multidisciplinary and based on primary sources. Alongside institute-wide attention for new methods, the programme has three main, content-related lines, focusing on the development of Dutch society, the creation of the Early Modern knowledge society and the Dutch literary heritage. As is usual in the humanities, these themes, particularly the first and third, comprise various projects each of which individually is of considerable scope by academic standards. In 2012, the KNAW drew up an outline memorandum entitled: De contouren van een vernieuwings- en stimuleringsprogramma voor de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW [Outline for an Innovation and Incentive Programme for the Humanities Institutes of the KNAW]. In this document, the KNAW expressed its intention to innovate the humanities by combining the forces of its humanities institutes in a KNAW Humanities Centre. The Centre is to be located in Amsterdam and will involve an intensification of mutual collaboration in the fields of academic research, collections and services, operations and e-humanities technology. The individual identity of each institute is the starting point in this regard. Huygens ING endorses the objectives sketched in the Outline Memorandum. The digitisation of sources and research practice is the most important development in the humanities. This development demands a major investment in IT support, and the increased interlinking of this support and the research itself. Huygens ING has already taken major steps in this direction. By joining the cluster of KNAW institutes, to which the latter also applies, this investment will deliver better yields. Huygens ING will, however, have to make sacrifices. For the majority of staff, the clustering in Amsterdam means relocating or a longer commute. Moreover, the current location of the institute in The Hague is very convenient due to its proximity to the National Archives and the National Library of the Netherlands. Henk Wals departed as Director of Huygens ING in December In 2004, the KNAW had appointed him Director of the Huygens Institute (at the time, still the Constantijn Huygens Institute). He was in charge of a far-reaching expansion of the remit of the institute as well as a re-orientation. The merger of the Institute for the History of the Netherlands (ING) and the Huygens Institute took place under his leadership in Huygens ING is grateful to him for all his efforts for the institute over those eight years. Professor Lex Heerma van Voss, Head of the Political-Institutional History research group, succeeded Henk Wals as Director. At the end of 2012, the organisation and management was as follows: Directie: Lex Heerma van Voss (algemeen directeur), René T. Jongerius (directeur bedrijfvoering) Management: Lex Heerma van Voss (director), René T. Jongerius (director of finance and administration) Onderdeel Onderzoeksgroep Politiek-institutionele Geschiedenis Onderzoeksgroep Wetenschapsgeschiedenis Onderzoeksgroep Letterkunde: Groep Digitale Naslagwerken Staf (secretariaat/receptie/beheer/pr): ICT-beheer en ontwikkeling Leiding Lex Heerma van Voss (ad interim) Charles M.J.M. van den Heuvel Karina van Dalen-Oskam Els Kloek directeur bedrijfsvoering directeur bedrijfsvoering Section Political-Institutional History History of Science research group Literary Studies research group: Digital Reference Works research group Support Staff (secretariat/reception/administration/pr): ICT Support and Development Research leaders Lex Heerma van Voss (ad interim) Charles M.J.M. van den Heuvel Karina van Dalen-Oskam Els Kloek director of finance and administration director of finance and administration 6 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 7

5 Wetenschappelijk publicaties Scholarly publications Artikelen in tijdschriften, gerefeerd Articles in journals, peer-reviewed Artikelen in tijdschriften, niet gerefeerd Articles in journals, not peer-reviewed Wetenschappelijke resultaten Boeken en monografiën Books and monographs Hoofdstukken in boeken Chapters in books Dissertaties Dissertations Congresbijdragen (bundels en proceedings) Vakpublicaties Conference contributions (collective volumes and proceedings) Professional publications Artikelen in tijdschriften Articles in journals Lemmata Lemmas Rapporten Reports Ook in 2012 kwamen de wetenschappelijke resultaten nog nagenoeg geheel voort uit projecten die in de beide samenstellende instituten gestart zijn. In de hierbij geplaatste tabel zijn de aantallen opgenomen. Het jaar 2011 vormt voor de komende jaren de nulmeting waaraan de resultaten getoetst kunnen worden. Voor wat betreft de vergelijking met eerdere jaren kunnen de cijfers alleen naast die van het Huygens Instituut gezet worden; het ING had een andere manier van tellen. In 2011 en 2012 zijn de reeds verschenen delen van de door of vanwege het instituut uitgegeven seriewerken gedigitaliseerd. Dit verklaart het grote aantal in de rubriek Gedigitaliseerde versie van oudere, gedrukte editie. Het nog resterende deel van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën wordt in 2013 gedigitaliseerd en via beschikbaar gesteld. Recensies Reviews Populariserende publicaties Popular publications Boeken Books Artikelen in tijdschriften Articles in magazines Bijdragen in dag/weekbladen Contributions to daily/weekly newspapers Overige publicaties Other publications Boekredactie Book editing Tijdschriftredactie Journal editing Bronontsluiting Access to sources Gedrukte tekstedities Textual editions in print Digitale tekstedities Textual editions digital Tekstedities, zowel gedrukt als digitaal verschenen Textual editions, in print and digital Gedigitaliseerde versie van oudere, gedrukte editie Digitised version of older, print edition Informatietechnologische producten IT products Academic results Onderzoeksprogrammatuur Research software Thematische websites/portals Thematic websites/portals Datasets Datasets Voordrachten en bijeenkomsten Lectures and meetings Voordrachten/lezingen als keynote speaker Lectures/addresses as keynote speaker Overige voordrachten/lezingen Other lectures/addresses Georganiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten Organised academic meetings In 2012, virtually all the academic results came from projects that had been started by the two institutes. The figures are set out in the table below constitutes the baseline measurement against which the results can be assessed in the years ahead. Regarding comparisons with earlier years, the figures can only be compared to the Huygens Institute because the ING applied a different method of counting. In 2011 and 2012, the volumes of series published by or on behalf of the institute were digitised. This explains the high figure in the category Digitised version of older, print edition. The remaining volumes of the Rijks Geschiedkundige Publicatiën will be digitised 2013 and will be accessible via 8 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 9

6 Nederland Leest: Willem Frederik Hermans Huygens ING was in 2012 intensief betrokken bij de Nederland Leest-campagne van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Sinds 2006 organiseert de CPNB elk najaar een Nederland Leest-campagne. Het boek dat de hele maand november centraal stond was Willem Frederik Hermans roman De donkere kamer van Damokles (1958), waarmee de schrijver bij het grote publiek doorbrak. In 2010 werd de roman uitgegeven in deel 3 van de Volledige Werken. Deze wetenschappelijke editie vormt de basis voor de diverse herdrukken die in het kader van Nederland Leest verschenen. De totale oplage van zo n exemplaren maakten van De donkere kamer van Damokles de wetenschappelijk bezorgde literaire tekst met de grootste oplage ooit in het Nederlandse taalgebied. Huygens ING was op allerlei manieren actief tijdens de Nederland Leest-maand. Op verzoek van de Stichting Lezen maakte het Hermans-team een korte film over De donkere kamer voor de jongerenpagina van de Nederland Leest-site. Met het Letterkundig Museum werd een tentoonstelling samengesteld, en in samenwerking met datzelfde Letterkundig Museum en de Bibliotheek Den Haag vond in de Centrale Bibliotheek aldaar een speciale Nederland Leest-avond plaats over De donkere kamer van Damokles. Huygens ING medewerker Peter Kegel ging onder leiding van Philip Freriks, ambassadeur van Nederland Leest, in discussie met Hermans-biograaf Willem Otterspeer en literair criticus Elsbeth Etty. Met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam werd een tentoonstelling van foto s van Hermans samengesteld, en Huygens ING onderzoeker Jan Gielkens nam deel aan een samen met het Booncentrum in Antwerpen georganiseerd debat over twee groten uit de Nederlandstalige literatuur: Hermans en Louis Paul Boon. Ook in de pers was er aandacht voor het Hermans-onderzoek van Huygens ING. NOS-Nieuwsuur en Opium TV besteedden aandacht aan De donkere kamer van Damokles met bezoeken aan het Hermans-archief en het Letterkundig Museum. In de Volkskrant begeleidden Gielkens en Kegel Arjan Peters bij diens bezoek aan het archief-hermans. De regulaire werkzaamheden aan de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gingen intussen gewoon door. In september 2012 verscheen deel 15 (Beschouwend Werk), met daarin onder andere Wittgenstein (1990) en Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (1994). Eind oktober 2012 verscheen deel 4, met daarin de romans Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten (1971) en Het Evangelie van O. Dapper Dapper (1973). In totaal zijn nu 11 delen van de Volledige Werken verschenen. The Netherlands Is Reading: Willem Frederik Hermans In 2012, Huygens ING was intensively involved in the Nederland Leest campaign of the Collective Promotion for the Dutch Book Foundation (CPNB). The CPNB has been organising the campaign every autumn since The book that was highlighted for the entire month of November was Willem Frederik Hermans novel De donkere kamer van Damokles, 1958, which was the first of Hermans books to gain him a wide audience. In 2010, the novel was published in volume 3 of the Volledige Werken. This scholarly edition forms the basis for the various reprints that were published within the framework of the Nederland Leest campaign. Some 750,00 copies were printed, making De donkere kamer van Damokles the scholarly edition with the most copies ever printed in the Netherlands. Huygens ING was active in the Nederland Leeest campaign in many different ways. At the request of the Dutch Reading Foundation, the Hermans team produced a short film about De donkere kamer van Damokles for the youth page of the Nederland Leest website. An exhibition was created in collaboration with the Letterkundig Museum (Museum of Literature) and, in collaboration with that same museum and the Bibliotheek Den Haag (The Hague Library) a special Nederland Leest evening on De donkere kamer van Damokles was held in the Centrale Bibliotheek (Central Library) in The Hague. Huygens ING staff member Peter Kegel engaged in a discussion with Hermans biographer Willem Otterspeer and literary critic Elsbeth Etty. Philip Freriks, ambassador for Nederland Leest moderated the discussion. An exhibition of photos of Hermans was created in collaboration with the Nederlands Fotomuseum (Netherlands Museum of Photography) in Rotterdam, and Huygens ING researcher Jan Gielkens participated in a debate on two giants of Dutch-language literature, Hermans and Louis Paul Boon, organised in collaboration with Louis Paul Booncentrum (the documentation centre for the study of Modern Literature in Flanders) in Antwerp. The press also devoted attention to the Hermans research of Huygens ING. NOS-Nieuwsuur (Dutch television current affairs programme) and Opium TV (Dutch television talk show) focused on De donkere kamer van Damokles with visits to the Hermans archive and the Letterkundig Museum. In de Volkskrant (Dutch national daily newspaper) Jan Gielkens and Peter Kegel were Arjan Peters guides on his visit to the Hermans archive. In the mean time, normal work on the Volledige Werken of Willem Frederik Hermans continued. Volume 15 (Beschouwend Werk) was published in September 2012, and contained the pieces Wittgenstein (1990) and Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (1994) among others. Volume 4, containing the novels Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten (1971) and Het Evangelie van O. Dapper Dapper (1973) was published in 2012, at the end of October. Eleven volumes of the Volledige Werken have now been published. 10 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 11

7 Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Op 1 maart promoveerde Gerrit de Graaf aan de Theologische Universiteit Kampen op een proefschrift over de culturele interactie tussen gereformeerde zendelingen en de Papoea s van Boven Digoel tussen de jaren 1956 en De Graaf schreef dit proefschrift als onderdeel van het project Repertorium Zendings- en Missiearchieven. Op 14 juni promoveerde Han Jordaan aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld Slavernij en Vrijheid op Curaçao; De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. Dit proefschrift was één van de doelstellingen van het project Nederlanders en de cultuur in de Atlantische Wereld, c c Dr. Gerrit Knaap trad bij beiden op als co-promotor. Op 25 januari publiceerde Huygens ING een online database met historische gegevens over verenigingen, die in de jaren bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon zijn erkend. Daaronder vallen clubs met zeer uiteenlopende doelstellingen zoals schoolverenigingen, sociëteiten, zangclubs, woningbouwcorporaties, maar ook politieke organisaties zoals de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Hoewel bekend was dat Nederland een periode met een bloeiend verenigingsleven heeft gekend, was het tot nu toe niet eenvoudig daarvan een overzicht te krijgen. Met deze database is dat veel gemakkelijker geworden. Op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, gaf Els Kloek bij de bijeenkomst 12 hours to be present in De Balie in Amsterdam de aftrap voor de crowdfunding campagne voor het project 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Crowdfunders werd gevraagd één van de 1001 vrouwen te adopteren voor een bedrag tussen de 15 en 500 euro. Aan de campagne werd bekendheid gegeven met een folder, een facebookpagina, een twitteraccount, een promofilmpje en de website De campagne is eind februari 2013 afgesloten met het verschijnen van het gelijknamige boek. In één jaar tijd is zo k 70 aan steun van particulieren binnengekomen. Daarmee is dit een van de meest succesvolle crowdfundingcampagnes van Nederland. Op 20 maart werd Common Fate, Common Future, een publicatie van Huygens ING en het Luxemburgse Centre Virtuel de la Connaissance sur l Europe (CVCE), uitgereikt door staatssecretaris Ben Knapen tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Luxemburg. Hare Majesteit heeft de samenwerking tussen de twee instituten bij die gelegenheid genoemd als een voorbeeld voor Europese coöperatie. Common Fate, Common Future behandelt de voorgeschiedenis van de Euro tot aan de oliecrisis in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Hieruit blijkt dat een gezamenlijke munt al snel na de oorlog, vanaf 1947, onderwerp van gesprek was tussen Europese landen. Dit is veel eerder dan doorgaans wordt aangenomen. Uit het boek komt naar voren dat de problemen van het voeren van een gezamenlijke munt, zoals soevereine controle over de nationale begrotingen, al tientallen jaren geleden werden onderkend. Special events during the whole of the year On 1 March, the Theological University in Kampen awarded Gerrit de Graaf a doctorate by for his thesis on the cultural interaction between Reformed Church missionaries and Papuans in the Boven Digoel Regency from 1956 to Mr De Graaf wrote his thesis as part of the Index of the Dutch Mission Archives project. On 14 June, Han Jordaan was awarded a doctorate by Leiden University for his thesis entitled Slavernij en Vrijheid op Curaçao; De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. This thesis was one of the goals of The Dutch and Dutch Culture in the Atlantic Region c c.1870 project. Gerrit Knaap was a co-supervisor. On 25 January, Huygens ING released an online database with historical information on 9,000 associations, recognised as legal entities by Royal Decree, from 1855 to Among these associations are clubs with greatly varied objectives such as school associations, societies, singing clubs and housing corporations, as well as political organisations like the Society for the Well-Being of the Javanese. Although it was known that associations had flourished for a time in the Netherlands, up until now it had not been easy to get a clear picture of this. The database makes this much easier. On International Women s Day (8 March) at the 12 Hours to Be Present meeting in De Balie in Amsterdam, Els Kloek kicked off the 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis crowdfunding campaign, a compilation of 1001 biographies of famous women of the Netherlands. Crowdfunders were asked to adopt one of the 1001 women for an amount ranging from 15 to 500 euros. The campaign was publicised through a leaflet, a facebook page, a twitter account, a promotional video clip and website. The campaign closed in 2013, at the end of February, with the publication of the book of the same name. In a year s time, private funding to the amount of 70,000 euros was raised, making this one of the most successful crowdfunding campaigns in the Netherlands. On 20 March, Common Fate, Common Future, a publication of Huygens ING and the Luxembourg Centre virtuel de la Connaissance sur l Europe (CVCE), was presented by State Secretary Ben Knapen during a state visit by Queen Beatrix to Luxembourg. Queen Beatrix referred to the collaboration between the two institutes as a fine example of European cooperation. Common Fate, Common Future covers the background of the euro up to the oil crisis in the 1970s. It shows that a common monetary unit had already been a subject of discussion among European countries soon after the war, in This is much earlier than had been assumed. The book demonstrates that the problems of a common monetary unit, such as sovereign control of national budgets, had been recognised decades ago. Special events during the whole of the year 12 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 13

8 Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Op 20 en 21 maart 2013 vond in het kader van het door Huygens ING geïnitieerde Interedition-project het internationaal symposium Scholarly Digital Editions, Tools and Infrastructure plaats. Dit symposium bood een overzicht van ontwikkelingen op het vlak van digitale methoden en technieken voor literair en historisch onderzoek. Met resultaten zoals CollateX (automatische tekstcollatie), StemmaWeb (computer supported stemmatics) en Juxta werd gedemonstreerd hoe verschillende projecten kunnen profiteren van gedeelde ontwikkelinspanning. Het belang van internationale samenwerking bij het ontwikkelen van software en methodes voor textual scholarship is groot. De actieve internationale open source development community die door Interedition is ontstaan, bevordert de uitwisseling van technische kennis, standaarden en code. Hierdoor neemt de kwaliteit, herbruikbaarheid en houdbaarheid van data en tools in de wetenschappelijke textual scholarship community toe. Op 10 en 11 mei werd in Amsterdam een internationaal congres georganiseerd over Imitation, Translation and Transfer; perspectives on the dynamics of neo-latin and the vernacular. Deze bijeenkomst over de dynamische interactie tussen het Neolatijnse en het volkstalige circuit werd georganiseerd door Huygens ING medewerkers Tom Deneire en Jan Bloemendal in samenwerking met UvA, VU en Radboud Universiteit. Op het programma stonden lezingen door twaalf internationale sprekers, gaande van vertalingen uit Quattrocento Italië over elegische poëzie uit zestiende-eeuws Frankrijk tot zeventiende-eeuwse Duitse geleerdencultuur. Op 21 en 22 mei vond bij Huygens ING een workshop plaats over muiterijen in de Age of Revolution, van het midden van de achttiende eeuw tot de jaren De workshop was georganiseerd door Lex Heerma van Voss in samenwerking met Marcus Rediker (Pittsburgh), Clare Anderson (Leicester) en Niklas Frykman (Claremont McKenna College). Muiterijen bleken op alle wereldzeeën aantoonbaar, en in de toen ook al globaliserende wereld onderling verbonden. De resultaten van de workshop worden gepubliceerd door Cambridge University Press. Op 25 mei werd de database Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw gelanceerd. Het bestand geeft informatie over 4400 broederschappen. Rooms-katholieke broederschappen zijn lekenverenigingen en een haast vergeten onderdeel van het Rijke Roomse Leven, dat pas in de jaren 60 van de vorige eeuw teloor is gegaan. Hoewel de geschiedenis van broederschappen al veel verder terug gaat, gebruikten de kerkelijke autoriteiten ze in de negentiende eeuw voor het eerst als een sociaal instrument om gelovigen sterker aan de kerk te binden, tot een vroom en gehoorzaam leven te bewegen en om het gebruik van sacramenten als biecht en communie te verhogen. Special events during the whole of the year The Scholarly Digital Editions, Tools and Infrastructure international symposium was held on March 2013, within the framework of the Interedition project initiated by Huygens ING. This symposium offered an overview of developments in the field of digital methods and technologies for literary and historical research. Results like CollateX (automatic text collation), StemmaWeb (computer supported stemmatics) and Juxta demonstrated how different projects can benefit from shared development efforts. International collaboration is of great importance in the development of software and methods for textual scholarship. The active, international open source development community created by Interedition promotes the sharing of technological knowledge, standards and code. This increases the quality, reusability and durability of data and tools in the textual scholarship community. On May, an international conference entitled Imitation, Translation and Transfer: Perspectives on the Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular was held in Amsterdam. Huygens ING staff members Tom Deneire and Jan Bloemendal organised the conference in collaboration with the University of Amsterdam, VU University Amsterdam and Radboud University. The programme included lectures by twelve international speakers. The subjects ranged from Quattrocento Italian translations, elegiac poetry in sixteenth century France, to seventeenth century circulation of knowledge and seventeenth century German scholarly culture. On May, Huygens ING hosted a workshop on Mutinies in the Age of Revolution, from the Mid-Eighteenth Century to the 1840s. Lex Heerma van Voss organised the workshop in collaboration with Marcus Rediker (University of Pittsburgh), Clare Anderson (University of Leicester) and Niklas Frykman (Claremont McKenna College). It turned out that mutinies can be shown to have taken place on all the earth s seas, and that they were interconnected in a world that was already becoming globalised. Cambridge University Press published the results of the workshop. On 25 May, the database of 19th century Roman Catholic religious fraternities in the Netherlands was launched. The database contains information on 4,400 fraternities. Roman Catholic fraternities were lay societies and were an all-but-forgotten part of the Rijke Roomse Leven Roman (the period in which Roman Catholic church life and institutions flourished) that only waned in the 1960s. Although the history of the fraternities stretches back much further, it was only in the nineteenth century that Church authorities began using them as a social instrument to bind the faithful more closely to the Church, to advocate a life of piety and obedience and to increase the use of sacraments like confession and communion. Special events during the whole of the year 14 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 15

9 Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Op 1 juni werd in de reeks Classicale Acta het negende deel gepresenteerd. Dit deel beslaat de provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van die periode. Als onderdeel van het door NWO gesubsidieerde project Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Century vond te Utrecht van 30 augustus tot 1 september de internationale conferentie God s word questioned plaats over de veranderingen in de status van de Bijbel in de zeventiende eeuw. In die tijd kwam door vernieuwend tekstkritisch en historisch onderzoek de traditionele visie op de Bijbel op losse schroeven te staan. Van een door God woordelijk geïnspireerde gids voor het heil degradeerde het boek, althans in de ogen van een intellectuele elite, tot een nogal losse samenstelling van een aantal bronnen over de geschiedenis van het Joodse volk. Dit centrale thema werd op de conferentie door experts uit binnen- en buitenland uitgewerkt in 21 lezingen die ook buiten de sessies tot een geanimeerde gedachtewisseling leidden. De conferentie trok een (internationaal) publiek van ongeveer 60 toehoorders. Op vrijdagavond 31 augustus hielden Anthony Grafton en Jonathan Israel, twee gezaghebbende historici, bovendien lezingen voor een algemenere kring van meer dan 200 belangstellenden in de Tinbergenzaal in het Trippenhuis te Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door Dirk van Miert en Henk Nellen (Huygens ING) en Piet Steenbakkers en Jetze Touber (Descartes Centrum). Op 19 oktober werd in het Scheltemacomplex in Leiden een symposium gehouden over de roman Kort Amerikaans, de roman waarmee Jan Wolkers vijftig jaar geleden doorbrak. Er waren lezingen van Ewoud Kieft, Kees t Hart, Peter Kegel (Huygens ING), Dick Matena en Onno Blom (Huygens ING). Er werden enkele documentaires vertoond, en er was een kleine expositie met originele manuscripten, aantekeningen, foto s, tekeningen en schilderijen van Jan Wolkers. Aan het slot van de dag werden drie boeken gepresenteerd: de jubileumeditie van Kort Amerikaans, Dagboek 1970 van Jan Wolkers en het derde deel van de verstripping van Kort Amerikaans door Dick Matena. Op 29 oktober vond op het Huygens ING een workshop plaats, getiteld CLARIN s Turn Towards The Literary Tekst, georganiseerd door Els Stronks (Universiteit Utrecht) en Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING). De ochtend werd gevuld met lezingen van Tim Cole (Illinois), Chris Meister (Hamburg), Maciej Eder (Krakau), en Mike Kestemont (Antwerpen) en Karina van Dalen-Oskam. In de middag waren er discussiegroepen, over (a) infrastructurele kwesties, (b) semantische analyses en tools voor semantische analyses, en (c) kwantitatieve benaderingen. De bijeenkomst werd goed bezocht en bleek voor velen een goede introductie te zijn tot enkele kernaspecten van de digital humanities. Special events during the whole of the year On 1 June, the ninth volume of the series Classicale Acta was presented. This volume covers the province of Gelderland and contains the meeting reports of the Classes of Nijmegen, Tiel and Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) and Nederveluwe (Harderwijk). This source provides vivid insight into the social, cultural and church life of the period. As part of the NWO-subsidised project Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Century, on 30 August-1 September, the international conference God s Word Questioned was held in Utrecht. The focus was on the changes in the status of the Bible in the seventeenth century. In that period, innovative historical research and critical textual research called the traditional vision of the Bible into question. The book degenerated from being a guide to salvation inspired by the word of God, to a somewhat loosely-knit compilation of several sources on the history of the Jewish people, at least in the eyes of the intellectual elite. Experts from the Netherlands and abroad fleshed out this central theme at the conference in 21 addresses which led to animated discussions outside the sessions as well. The conference attracted a local and international audience of about 60 visitors. Moreover, on Friday 31 August, in the evening, Anthony Grafton and Jonathan Israel, two leading historians, gave lectures to a general audience of over 200 interested persons in the Tinbergenzaal of the Trippenhuis in Amsterdam. Dirk van Miert and Henk Nellen (Huygens ING) and Piet Steenbakkers and Jetze Touber (Descartes Centre) organised the conference. On 19 October, in the Scheltema Complex in Leiden, a symposium was held on Kort Amerikaans, the novel that marked Jan Wolkers breakthrough, fifty years ago. There were lectures by Ewoud Kieft, Kees t Hart, Peter Kegel (Huygens ING), Dick Matena and Onno Blom (Huygens ING). A few documentaries were shown and there was a small exhibition of original manuscripts, notes, photos, drawings and paintings by Jan Wolkers. Three books were presented at the close of the day: the anniversary edition of Jan Wolkers Kort Amerikaans, Dagboek 1970, and the third volume of the comic book of Kort Amerikaans by Dick Matena. On 29 October, Huygens ING hosted a workshop entitled CLARIN s Turn Towards the Literary Text organised by Els Stronks (Utrecht University) and Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING). The morning sessions had lectures by Tim Cole (University of Illinois), Chris Meister (University of Hamburg), Maciej Eder (University of Krakow), en Mike Kestemont (University of Antwerp) and Karina van Dalen-Oskam. In the afternoon, there were discussion groups on (a) infrastructural issues, (b) semantic analyses and tools for semantic analyses, and (c) quantitative approaches. The workshop was well attended and for many it turned out to be a good introduction to several of the key aspects of digital humanities. Special events during the whole of the year 16 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 17

10 Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen Dr. Maciej Eder, een van de jonge pioniers op het gebied van de computationele stilistiek, verbleef als gast bij Huygens ING van 21 oktober tot en met 1 november. Op 23 oktober gaf hij voor de medewerkers de lezing Literature in numbers, or measuring the style, waarin hij enkele casussen uit zijn onderzoek naar laat-latijnse literatuur behandelde en inging op de software die hij daarvoor heeft ontwikkeld. Eder heeft op 25 en 26 oktober een workshop gegeven waarin hij een kleine groep medewerkers in het werken met deze software heeft geïnstrueerd. Sebastiaan Derks (Huygens ING) organiseerde samen met Dries Raeymaekers (Universiteit Antwerpen) op 8 en 9 november een internationaal colloquium The Key to Power? The Culture of Access in Early Modern Courts, , met 21 excellente bijdragen over de visualisatie, de representatie en distributie van het recht op toegang aan zowel Europese als Aziatische hoven. Het colloquium was onderdeel van het ESF Research Networking Programme PALATIUM. Van 22 tot 24 november vond in Amsterdam, in het Trippenhuis en in het Bethaniënklooster, de negende conferentie van de European Society for Textual Scholarship (ESTS) plaats, ditmaal georganiseerd door Huygens ING. Met het conferentiethema Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing werden de uiteenlopende editiepraktijken zoals die binnen historisch georiënteerde wetenschappelijke disciplines als geschiedenis en letterkunde zijn ontstaan kritisch bevraagd op hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Vooral de aldoor veranderende publicatiemogelijkheden van bronnen in digitale vorm maken het noodzakelijk de ratio achter traditionele editie- en andere ontsluitingswijzen opnieuw te bezien. Vijfenvijftig deelnemers uit vijftien landen presenteerden een panorama aan onderwerpen en inzichten uit de internationale editiewetenschap. De gedachtenwisseling tijdens dit congres tussen vertegenwoordigers van zowel nieuwe als meer traditionele benaderingen en tussen literaire, historische en andere disciplines was het belangrijke winstpunt van dit congres. Voorafgaand aan het congres, op 21 november, waren er bij Huygens ING in Den Haag twee bijeenkomsten van het Network for Digital Methods in the Arts and Humanities (NeDiMAH): een Expert Meeting on Digital Scholarly Editions met ruim dertig deelnemers, en een workshop Using Large-Scale Text Collections for Research: Status and Needs met twaalf deelnemers. Voorafgaand en tijdens het congres vond bij Huygens ING in Den Haag en in het Trippenhuis ook een bootcamp van Interedition plaats. Deze in 2012 afgesloten COST Action bestaat voort als informeel netwerk, waarin ICT-ontwikkelaars van diverse internationale universiteiten en instituten samen software ontwikkelen voor geesteswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder voor de editiewetenschap. Op 19 december organiseerde Huygens ING met het Mulier Instituut en stichting De Sportwereld een seminar over sportgeschiedenis. De drie instellingen presenteerden een onderzoeksprogramma voor de Nederlandse sportgeschiedenis. Het is bedoeld als inspiratie voor onderzoekers en om een bijdrage te leveren aan afstemming en samenwerking. Special events during the whole of the year VMaciej Eder, one of the young pioneers in the field of computational stylistics, stayed as a guest at Huygens ING from 21 October to 1 November. On 23 October he gave a lecture to the staff entitled: Literature in numbers, or Measuring the Style, in which he treated several cases from his research into Late Latin literature and examined the software he has developed for his research. Mr Eder gave a workshop on October in which he instructed a small group of staff on how to use the software. Together with Dries Raeymaekers (University of Antwerp), Sebastiaan Derks (Huygens ING) organised an international colloquium entitled The Key to Power? The Culture of Access in Early Modern Courts, on 8-9 November. There were 21 excellent contributions on the visualisation, representation and distribution of the rights to court access in both Europe and Asia. The colloquium was part of the ESF PALATIUM Research Networking Programme. The ninth conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS) took place on November in the Trippenhuis and the Bethaniënklooster in Amsterdam, this time organised by Huygens ING. Under the theme Editing Fundamentals: Historical and Literary Paradigms in Source Editing, varied editing practices like those within historically oriented academic disciplines like history and literary studies, were critically examined in terms of their differences and similarities. Particularly the constantly changing options for publishing sources in digital format make it necessary to review the thinking behind traditional access to editions and other ways of access. Fifty-five participants from fifteen countries presented a broad spectrum of subjects and insights from the international textual scholarship world. The sharing of thoughts and ideas by the representatives of both new and more traditional approaches, and between literature, history and other disciplines was one of the main gains from this conference. Prior to the conference referred to above, on 21 November, there were two meetings of the Network for Digital Methods in the Arts and Humanities (NeDiMAH) at Huygens ING in The Hague: an expert meeting on Expert Meeting on Digital Scholarly Editions with over thirty participants, and a workshop entitled Using Large-scale Text Collections for Research: Status and Needs with twelve participants. Prior to and during the conference, there was an Interedition boot camp at Huygens ING in The Hague and at the Trippenhuis. The COST Action project which closed in 2012 will continue as an informal network in which IT developers from various international universities and institutes develop software for humanities research together, particular for scholarly editing. On 19 December, Huygens ING, the Mulier Institute and Stichting De Sportwereld, organised a seminar on the history of sports. The three organisations presented a research programme for studying the history of Dutch sports. The programme is intended to inspire researchers and as a contribution to coordination and collaboration. Special events during the whole of the year 18 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 19

11 Digitale disseminatie Digital dissemination Huygens ING kent een vijftal algemene websites: (met informatie over het instituut zelf), (een website met informatie en bronnen over Nederlandse geschiedenis, gericht op de professionele historici), (een website met informatie en bronnen voor tekstwetenschappers en neerlandici), (biografische informatie en bronnen) en (wetenschapshistorische informatie en bronnen). Naast diverse project-specifieke websites vormen deze de belangrijkste disseminatiekanalen van het instituut. Ook maakt Huygens ING gebruik van Facebook en Twitter om contact te houden met geïnteresseerden. Huygens ING verzorgt tevens een tweetal bibliografische voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek: de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) en de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) als ook een tweetal biografische voorzieningen: het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland (DVN) en het Biografische Woordenboek van Nederland (BWN). De opmaak van het DBNG is 2012 geheel vernieuwd, waarbij ook extra functionaliteit is toegevoegd zoals een dynamische link naar Worldcat. Huygens ING has five general websites: (with information on the institute), (with information on sources about Dutch history aimed at professional historians), (with information on sources for scholarly editors and Dutch linguists), (with biographical information and sources) and (information and sources on the history of science). Alongside various project-specific websites, these five websites constitute the major dissemination channels of the institute. Huygens ING also uses Facebook and Twitter to stay in contact with interested persons. Huygens ING provides two online bibliographies for academic research: the Bibliography of Dutch Language and Literature Studies (BNTL) and the Digital Bibliography of Dutch History (DBNG), and two online biographical databases: the Digital Index of Dutch Women (DVN) and the Biographical Dictionary of the Netherlands (BWN). The layout of the DBNG was completely revamped in 2012 and extra functionality was added, such as a dynamic link to Worldcat. Biografische en bibliografische informatie Ontsloten titels BNTL Nieuwe thesaurus records BNTL 978 Ontsloten titels DBNG Nieuw thesaurus records DBNG 506 Toegevoegde lemmata BWN 28 9 Toegevoegde lemmata DVN Unieke websitebezoekers portaal.nl Biographic and bibliographic information Titles made accessible, BNTL New BNTL thesaurus records 978 Titles made accessible, DBNG New DBNG thesaurus records 506 Lemmas added, BWN 28 9 Lemmas added, DVN Unique website visitors annually (en voorafgaand (and previously De webstatistiek is gemeten met Google Analytics met uitzondering van Van Gogh (2011/12) en DBNG (2011); bij Huygens en Textualscholarship betreft de telling 2011 alleen het tweede halfjaar. The web statistics were measured with Google Analytics with the exception of Van Gogh (2011/12) and DBNG (2011); for Huygens and Textualscholarship, the numbers for 2011 only represent the second half of the year. 20 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 21

12 Huygens ING als uitgever Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis trad van oudsher zelf als uitgever op voor de bronnenpublicaties die uit het werkprogramma van het instituut voortkwamen. Hoofdmoot in het uitgeefprogramma vormden de Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie en Kleine Serie (RGP GS en KS), waarvan in de loop der jaren respectievelijk 263 en 111 delen zijn verschenen. In het digitale tijdperk is voor bronnenuitgaven beschikbaarstelling via websites en database de geëigende weg en is er een afnemende belangstelling voor de papieren versies ervan. Zoals elders in dit jaarverslag aangegeven, is Huygens ING doende de RGP-delen te digitaliseren. Gelet hierop heeft Huygens ING besloten zijn rol als uitgever geleidelijk af te bouwen. In 2012 is een webshop (www.huygens-b2c.nl) ingericht via welke de papieren uitgaven van de aflopen vijf jaar nog beschikbaar zijn. De uitgeefvoorraden zijn grotendeels geliquideerd. Nieuwe bronnenuitgaven zullen in principe nog slechts digitaal verschijnen. Bronnenuitgaven zullen via de webshop in printing-on-demand verkrijgbaar zijn voor zover voor bepaalde uitgaven voldoende belangstelling valt te verwachten of indien in het verleden aan de bewerkers harde toezeggingen zijn gedaan over een papieren uitgave. De webshop zal ook worden gebruikt om op eenvoudige wijze instituutspublicaties beschikbaar te stellen die zich niet lenen voor uitgave via een commerciële uitgever. Huygens ING as a publisher Traditionally, the Institute for the History of the Netherlands acted as the publisher for the source publications that emerged from its own work programme. The Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie and Kleine Serie (RGP GS and KS), of which 263 and 111 volumes respectively were published over the years, constituted the largest part of the publishing programme. In the digital era, the appropriate way in which to provide access to source publications is via websites and databases, and interest in print versions is waning. As stated earlier in this annual report, Huygens ING is working on digitising the volumes of the RGP. In light of the above, Huygens ING has decided to phase out its role of publisher. In 2012, a webshop was set up (www.huygens-b2c.nl) which still makes available hard-copy publications of the last five years. The publishing stocks have been largely liquidated. New source publications will, in principle, only be published in digital format. Source publications are available via printing-on-demand at the webshop insofar as interest in certain publications can be expected or if the editors have received confirmation for a print publication. The webshop will also be used to make available, in a simple way, the institute s publications that are not suitable for publication by a commercial publisher. 22 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 23

13 Samenwerking en kennisbenutting Collaboration and the use of knowledge Huygens ING voert projecten uit in samenwerking met bijna alle Nederlandse universiteiten en ook met veel archieven, bibliotheken en musea. Zo is het instituut penvoerder van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis, een samenwerkingsverband van een 20-tal universiteiten en instituten. Ook met buitenlandse universiteiten wordt samengewerkt, zoals in het geleerdenbrievenproject met de universiteiten van Stanford en Oxford. Eric Jorink is gedurende het academisch jaar als Andrew W. Mellon visiting scholar verbonden aan het Courtauld Institute of Art, University of London. Het Courtauld, een van s werelds topinstituten op het gebied van kunstgeschiedenis, wordt door de Mellon Foundation jaarlijks in staat gesteld om een gastonderzoeker, afkomstig uit een andere discipline, aan te stellen. Deze werkt gedurende een jaar intensief samen met een van de eigen stafleden op het gebied van onderzoek en onderwijs, en wordt geacht mee te helpen nieuw onderzoeksvragen te formuleren. Eric Jorink geeft, samen met Joanna Woodall, specialist op het gebied van de schilderkunst in 16e-eeuws Antwerpen, een MA-cursus getiteld Visualising Knowledge in the Early Modern Netherlands. Eerst Antwerpen, en later Amsterdam vormde het mondiale middelpunt van de bloeiende interactie tussen kunsten en wetenschappen. Dit nog weinig geëxploreerde thema wordt gedurende het fellowship in kaart gebracht. Om de in het instituut geproduceerde kennis snel te laten doordringen in het onderwijs stelt het Huygens ING een flink aantal van zijn senioronderzoekers in deeltijd beschikbaar aan de universiteiten. Het instituut biedt stageplaatsen voor getalenteerde studenten en geeft voor groepen studenten regelmatig presentaties van lopende projecten. Karina van Dalen-Oskam werd in deeltijd benoemd als onbezoldigd hoogleraar Computationale Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Huygens ING performs projects in collaboration with almost every Dutch research university as well as with many archives, libraries and museums. It is also the coordinating institute of the Political History Research School, a partnership of some 20 research universities and institutes. Huygens ING also collaborates on projects with foreign universities, such as the project on the correspondence between scholars in collaboration with the universities of Stanford and Oxford. In the academic year, Eric Jorink was attached to the Courtauld Institute of Art (University of London) as an Andrew W. Mellon visiting scholar. The Courtauld is one of the world s leading institutes in the field of art history. The Mellon Foundation provides a subsidy for the appointment of a guest researcher from a different discipline every year. The researcher works intensively in that year (with his/her own staff) in the fields of research and education, and is expected to assist in formulating new research questions. Together with Joanna Woodall, a specialist in the field of painting in 16th century Antwerp, Eric Jorink is giving an MA course entitled Visualising Knowledge in the Early Modern Netherlands. First Antwerp, and later Amsterdam, were the global centres of a flourishing interaction between the arts and sciences. This little-explored theme will be examined during the fellowship. Huygens ING has made a large number of its senior researchers available to research universities on a part-time basis in order to allow the knowledge the institute produces to penetrate quickly into the education sector. The institute offers internships to talented students and regularly gives presentations on ongoing projects to groups of students. Karina van Dalen-Oskam was appointed (part-time) Professor of Computational Literary Studies at the University of Amsterdam. Ultimo 2012 waren de volgende medewerkers als hoogleraar een aan universiteit verbonden: The following staff members were attached to universities as professors at the end of 2012: Herman Brinkman Universiteit van Amsterdam Tekstoverlevering en teksteditie, i.h.b. van de Middeleeuwen Herman Brinkman University of Amsterdam Text transmission and textual editing, particular in the Middle Ages Jan Burgers Universiteit van Amsterdam Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland Jan Burgers University of Amsterdam Access to sources and equipment for researching the history of the Netherlands Karina van Dalen-Oskam Universiteit van Amsterdam Computationele Literatuurwetenschap Karina van Dalen-Oskam University of Amsterdam Computational Literary Studies Lex Heerma van Voss Universiteit Utrecht Vergelijkende geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen Lex Heerma van Voss Utrecht University Comparative History of Labour and Labour Relationships Annemarie Kets-Vree Vrije Universiteit Editiewetenschap Annemarie Kets-Vree VU University Amsterdam Textual Scholarship Henk Nellen Erasmus Universiteit Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context Henk Nellen Erasmus University History of Ideas in the Early Modern Period in its Social Context Ida Nijenhuis Radboud Universiteit Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek Ida Nijenhuis Radboud University Access to sources and criticism of sources for historical research Mariken Teeuwen Universiteit Utrecht Transmissie van Middeleeuwse Latijnse teksten Mariken Teeuwen Utrecht University Transmission of Medieval Latin Texts 24 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 25

14 Onderzoeksaanvragen NWO heeft een subsidie toegekend aan het internationaliseringsproject Het is niet onopgemerkt gebleven : an international network studying the Circulation of Dutch Literature (CODL). Coördinatoren van dit project zijn Ton van Kalmthout (Huygens ING), Elke Brems (Hogeschool-Universiteit Brussel) en Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest). CODL bestudeert de nationale en internationale verspreiding en receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied. Ook bouwt CODL een infrastructuur op voor de internationale samenwerking van onderzoekers van de historische Nederlandse letterkunde op langere termijn. Onder de titel De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief vond op 4 december in Brussel een eerste symposium plaats, met lezingen van letterkundigen uit Brussel, Den Haag, Gent, Groningen, Leuven, Luik, Parijs en Wroclaw. Voor 2014 en 2015 staan conferenties op stapel in Wassenaar, Rome, Boedapest en Den Haag. Huygens ING speelt ook een rol in de projecten Nederlab (NWO groot) en BiographyNED (Netherlands escience Center) en in het HORIZON-project E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, , alle in 2012 gehonoreerd. In Nederlab wordt beoogd alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden doorzoekbaar te gemaakt en tools voor de analyse van deze teksten te ontwikkelen. In BiographyNED worden tools ontwikkeld (in ieder geval demonstrators daarvan) om binnen het door Huygens ING gebouwde Biografisch Portaal mensen en events aan elkaar te koppelen. In het Horizon-project wordt onderzocht op welke manieren de Verenigde Staten in de afgelopen eeuw als cultureel model hebben gefungeerd voor Nederland. Binnen het programma Publiek Privaat Center for the Digital Humanities van de KNAW, UvA en VU werd het project Dynamic Drawings in Enhanced Publications gehonoreerd. Huygens ING en DANS verkennen samen met BRILL Academic Publishers en game developer Dylan Nagel in een kortlopend experiment nieuwe wijzen van het uitgeven, archiveren en het hergebruik van publicaties die in drukvorm en via het web complementair worden gebruikt: enhanced publications. Aan Jan Burgers is een subsidie toegekend door de Commissie Investeringen van het Gebied Geesteswetenschappen van NWO om in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen een digitaal instrument te ontwikkelen voor de datering en lokalisering van laat-middeleeuws handschriften. Naar verwachting zal dit resulteren in software die in staat is die paleografische meetlat automatisch toe te passen. Aan Esther van Gelder werd door NWO een Rubicon-subsidie toegekend voor haar onderzoek Selling the nation s nature: Jan Christiaan Sepp s publishing projects on the flora and fauna of the Netherlands ( ). Van Gelder zal haar onderzoek grotendeels uitvoeren binnen de groep wetenschapsgeschiedenis van Huygens ING. Research applications The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) allocated a subsidy for the internationalisation project entitled Het is niet onopgemerkt gebleven: an International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL). Ton van Kalmthout (Huygens ING), Elke Brems (Brussels University-University College) and Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd University, Budapest) are the project coordinators. CODL studies the national and international dissemination and reception of literature from Dutch-speaking areas. The project is also building a network of researchers studying historic Dutch literature to enable them to collaborate internationally in the long term. On 4 December, a first symposium was held in Brussels under the title De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief. The symposium included lectures by literature experts from Brussels, The Hague, Ghent, Groningen, Leuven, Liège, Paris and Wroclaw. Conferences are scheduled for 2014 and 2015 in Wassenaar, Rome, Budapest and The Hague. Huygens ING is also participating in the Nederlab (NWO-wide) and BiographyNED (Netherlands escience Centre) projects and in the HORIZON project entitled E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, , funding for all of which was granted in The Nederlab project intends to make searchable all digitalised Dutch texts from c. 800 to the present, and to develop tools for the analysis of these texts. In BiographyNED, tools (or at minimum, demonstrator tools) are being developed to link people and events within the Biografisch Portaal constructed by Huygens ING. The Horizon project is examining the ways in which the United States has served as a cultural model for the Netherlands over the past hundred years. Funding was granted for the project Dynamic Drawings in Enhanced Publications within the programme of the Public-private Center for the Digital Humanities of the KNAW, UvA and the VU. Together with BRILL Academic Publishers and game developer Dylan Nagel, in a short-duration experiment, Huygens ING and DANS are exploring new ways of publishing, archiving and reusing publications that are being used complementarily in print form and via the web: enhanced publications. The NWO division Humanities awarded Jan Burgers a grant to develop a digital instrument for dating and localising Late-Medieval handwritten texts, in collaboration with the University of Amsterdam and the University of Groningen. The expectation is that this project will deliver software that is capable of automatically applying the palaeographic yardstick tool. The NWO awarded to Esther van Gelder a Rubicon grant for her research project entitled Selling the Nation s Nature: Jan Christiaan Sepp s Publishing Projects on the Flora and Fauna of the Netherlands ( ). Dr. Van Gelder will perform most of her research within the Huygens ING History of Science research group. 26 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 27

15 Financiën en personeel Het bij de start van Huygens ING in 2011 ingezette voorzichtige financiële beleid is ook in 2012 voortgezet. Zo is terughoudend omgegaan met de vervanging van personeel bij ziekte en zwangerschap en werden investeringen in nieuwe apparatuur en meubilair beperkt tot het hoogst noodzakelijk. Gekoerst werd op een exploitatieresultaat van k 80 maar het uiteindelijk resultaat is k 315. Dit vindt zijn oorzaak in een groot aantal, grotendeels eenmalige, meevallers, waaronder de opbrengst uit de liquidatie van de uitgeverijvoorraden. Vertrokken medewerkers op tijdelijke contracten wisten in 2012 relatief snel een plek op de arbeidsmarkt te vinden, waardoor de uitkeringslasten laag waren. De algemene reserve bedraagt daardoor ultimo 2012 k 676 en voldoet thans nagenoeg aan de KNAW-norm. Deze buffer zal de komende jaren hard nodig zijn in verband met het verslechterende financiële perspectief. Eind 2011 is door Achmea Vitale een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd. Op basis daarvan is een ARBO-meerjarenplan opgesteld, dan de instemming heeft gekregen van de Onderdeelscommissie. Een groot knelpunt vormt de werving van ICT-personeel. Vanwege het grote aantal verworven projecten, waaronder diverse CLARIN-projecten, heeft Huygens ING grote behoefte aan extra programmeurs/ ontwikkelaars. Zowel tijdelijk als vaste vacatures blijken zeer moeilijk vervulbaar. Baten 2011 k 2012 k Income Basisfinanciering KNAW KNAW basic funding Strategiefonds en andere interne bijdragen Strategy fund and other internal contributions Externe baten External income Subtotaal Subtotal Lasten Expenditure Personele lasten Personnel costs Materiële en rentelasten Material and interest costs Afschrijvingen Depreciation Subtotaal Subtotal Exploitatieresultaat Operating result Algemene reserve ultimo jaar General reserve at the end of the year Bestemmingsreserve ultimo jaar Special-purpose reserve at the end of the year Finances and staff The prudent financial policy implemented when Huygens ING was established in 2011 was continued in Restraint was exercised in replacing personnel who were absent due to illness, and investment in new equipment and furniture was restricted to what was absolutely essential. The aim was an operating result of k 80 but ultimately the result was k 315. The reason for this was a large number of windfalls, mainly one-off in nature, including the revenues from the liquidation of the publishing stocks. Staff members under temporary contract who departed were able to find work relatively quickly so that the burden of paying benefits was low. This meant that the general reserve at the end of 2012 was 676 and now meets the KNAW requirement to all intents and purposes. This buffer will be desperately needed in the years ahead due to worsening financial prospects. Achmea Vitale performed a Risk Inventory & Evaluation (RI&E) at the end of Based on the results, a multi-year occupational health and safety plan was drawn up which was approved by the subcommittee of the Works Council. Recruiting IT staff proved to be a big problem. Due to the large number of projects acquired, including various CLARIN projects, Huygens ING needed additional programmers/developers. It is proving difficult to fill vacancies for both temporary and permanent positions. 28 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 29

16 Financiën en personeel (vervolg) In de tabel hierna wordt de personeelsbezetting ultimo 2012 weergegeven. In 2012 heeft één vaste medewerker wegens pensionering de dienst verlaten en liepen enkele tijdelijke aanstellingen af. Dit werd ruimschoots gecompenseerd door de instroom van promovendi en tijdelijke onderzoekondersteunende medewerkers ten laste van nieuwe, externe gefinancierde projecten. Per saldo is de omvang van de staf met 7,7 f.t.e. gegroeid. ( Finances and staff (continued) The table below shows the staffing level at the end of One permanent staff member left employment in 2012 due to retirement, and several temporary contracts ended. This was more than compensated for by the intake of PhD candidates and temporary research-support staff for the new, externally funded projects. The bottom line is that the staff grew in size by 7.7 FTEs. De personeelsbezetting zag er ultimo 2012 als volgt uit: personen f.t.e. Vast wetenschappelijk personeel 38 32,7 Tijdelijk wetenschappelijk personeel 9 (2) 5,3 (+1,4) Promovendi 4 3,7 Vast ondersteunend personeel 33 27,9 Tijdelijk ondersteunend personeel 13 (1) 7,4 (+0,8) Totaal 97 (3) 77,0 (+2,2) w.v. vrouw 46 33,7 w.v. man 51 (3) 43,3 (+2,2) De bezetting ultimo 2012 uitgesplitst naar afdeling: personen f.t.e. Directie 2 2,0 Staf: (secretariaat, receptie, communicatie) 10 7,4 Wetenschapsgeschiedenis 20 (+1) 14,7 (+0,8) Letterkunde 19 (+1) 14,9 (+0,4) Politiek institutionele geschiedenis 24 (+1) 19,2 (+1,0) Digitale naslagwerken 8 6,6 ICT-beheer en -ontwikkeling 12 10,7 Elders gedetacheerd 2 1,5 totaal 97 (3) 77,0 (+2,2) Met deze menskracht werd in 2012 de volgende onderzoeksinzet gerealiseerd: (tussen haakjes: medewerkers elders in dienst doch mede door Huygens ING betaald) (tussen haakjes: medewerkers elders in dienst doch mede door Huygens ING betaald) 2011 f.t.e f.t.e. Vast wetenschappelijk personeel 27,1 24,1 Tijdelijk wetenschappelijk personeel 4,7 4,9 Promovendi 1,5 1,8 Ondersteunend personeel 16,1 20,6 totaal 49,4 51,5 Staffing level at the end of 2012: Persons FTEs Permanent research staff 38 32,7 Temporary research staff 9 (2) 5,3 (+1,4) PhD candidates 4 3,7 Permanent support staff 33 27,9 Temporary support staff 13 (1) 7,4 (+0,8) total 97 (3) 77,0 (+2,2) Number of women 46 33,7 Number of men 51 (3) 43,3 (+2,2) Staffing level at the end of 2012 according to department: Persons FTEs Management 2 2,0 Support: (secretariat, reception, communications) 10 7,4 History of Science 20 (+1) 14,7 (+0,8) Literary Studies 19 (+1) 14,9 (+0,4) Political-Institutional History 24 (+1) 19,2 (+1,0) Digital Reference Works 8 6,6 ICT Support and Development 12 10,7 Seconded elsewhere 2 1,5 total 97 (3) 77,0 (+2,2) This workforce was involved in research as follows: (between brackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING) (between brackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING) 2011 f.t.e FTEs Permanent research staff 27,1 24,1 Permanent research staff 4,7 4,9 PhD candidates 1,5 1,8 Support staff 16,1 20,6 totaal 49,4 51,5 In het jaar 2012 waren 18 stagiaires, 14 gastonderzoekers en 11 vrijwilligers gedurende kortere of langere periode bij Huygens ING actief. Huygens ING werkt nauw samen met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), dat administratief is ondergebracht bij Huygens ING maar formeel een zelfstandige rechtspersoon is. De cijfermatige gegevens in dit jaarverslag zijn exclusief de cijfers voor het KNHG. In 2012, 18 interns, 14 guest researchers and 11 volunteers worked at Huygens ING for short or long periods. Huygens ING works closely with the Royal Netherlands Historical Society (KNHG), that has been brought under Huygens ING for administrative purposes but is officially an independent legal entity. The figures listed in this annual report do not include the figures for the KNHG. 30 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 31

17 Bijlage: Output 2012 in titels Bijlage: Output 2012 in titels Artikel in tijdschrift, gerefereed (wetenschappelijk) Articles in scholarly journal (peer-reviewed) Bloemendal, J. (2012). Veiled Bilingualism and Editing the Erasmi Opera Omnia (ASD). Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, Boot, P. (2012). Literary Evaluation in Online Communities of Writers and Readers. Scholarly and Research Communication, 3(2). Boot, P. (2012). Some digital editions and some remaining challenges. Janus, 1. Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Immer nach Norden. Gebrauch und Function von Eigennamen im Roman Oben ist es still von Gerbrand Bakker. Ein Pilotprojekt zur vergleichenden literarischen Onomastik. Beiträge zur Namenforschung Neue Folge, Band 47(Heft 1), Dalen-Oskam, K.H. van (2012). The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van Maerlant s Scolastica (1271). Literary and Linguistic Computing, 27(4), Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Who is Hvalbiff? Name and identity in W. F. Hermans Beyond sleep. Oslo Studies in Language, 4(2), Deneire, T.B. (2012). Ruzie in het Latijn over de volkstaal? Een poëtische dialoog tussen Caspar Barlaeus en Constantijn Huygens herbezien. Spiegel der Letteren, 54(1), Deneire, T.B. (2012). The Hermeneutics of Topicality. Justus Lipsius s Dedications to the House of Habsburg. Latomus: Revue d Études Latines, 71, Deneire, T.B. (2012). The Philology of Justus Lipsius s Prose Style. Wiener Studien, 125, Dijk, S. van (2012). La correspondance d Isabelle de Charrière en ligne. Cahiers de l AIEF (Association Internationale des Etudes de Français), 64, Heerma van Voss, L. & Leeuwen, M.H.D. van (2012). Charity in the Dutch Republic: an introduction. Continuity and Change, 27(2), Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). Multidimensional Classifications: Past and Future Conceptualizations and Visualizations. Knowledge Organization, 39(6), Ittersum, M.J. van (2012). Confronting Grotius Legacy in an Age of Revolution: The Cornets de Groot Family in Rotterdam, English Historical Review, cxxvii(529), Kalmthout, A.B.G.M. van (2012). De duurzaamste monumenten van vervlogen tijden: P.A.M. Boeke van Hensbroeks Der wereld letterkunde, voor Nederlanders bewerkt ( ). Spiegel der Letteren, 54(3), Kuiper, W.T.J.M. (2012). Valentijn ende Oursson: Auteur, vertaler, censor en doelgroep. Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, 30, Leeuwen, C.W. van (2012). On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms towards Europe. contemporary european history, 21(3), Nellen, H.J.M. (2012). Minimal Religion, Deism and Socinianism: On Grotius s motives for Writing De Veritate. Grotiana, 33, Nellen, H.J.M. (2012). On the Occasion of the Acquisition of the First Edition of De Iure Belli ac Pacis by the Peace Palace Library. Grotiana, 33, Steinova, E. (2012). Jews and Christ Interchanged: Discursive Strategies in the Passio Iudeorum Pragensium. Graeco-Latina Brunensia, 17, Teeuwen, M.J. (2012). The Digital Edition: New Possibilities and Challenges. Apocrypha, 23, Zoggel, M. van (2012). Van een hartveroverende bescheidenheid. Zelfironie als intentionele auteursstrategie? Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM), 64, Zundert, J. van (2012). If You Build It, Will We Come? Large Scale Digital Infrastructures as a Dead End for Digital Humanities. Historical Social Research, 37(3), Artikel in tijdschrift, niet gerefereed (wetenschappelijk) Articles in scholarly journal (not peer-reviewed) Haas, A.S. de (2012). A la recherche des enfans du Sr. Frederic ou les soeurs hollandaises de Mme Saint-Aubin. Une famille de théâtre au XVIIIe siècle. Revue d Histoire du Théâtre, 64, Haas, A.S. de (2012). De Sampiemons, een kermisfamilie. Popellum. Volkspoppentheater wereldwijd., 10. Haas, A.S. de (2011). Een onbekende traditie in de Amsterdamse Schouwburg. De tussenspelen in Focquenbrochs Min in t lazarushuis (ca ). Jaarboek Amstelodamum, 103, Haas, A.S. de & Rodenburg, K. (2012). Op zoek naar Maria van Heyst. De vrouw op het pastel van Charles Howard Hodges. Origine, 20(1), Haas, A.S. de (2012). Signalement van: Kolfin en Van der Veen (red.), Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw. De zeventiende eeuw, 28, Haas, A.S. de (2012). Silhouetten maken de mens. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 32, Kloek, E.M. (2012). Lui en tevreden, gezapig en bruut. Nederlandse mannen in de ogen van vreemdelingen. De gids, Kloek, E.M. & Damsma, D. (2012). T Huys Best. Huiselijkheid in Holland sedert de Gouden Eeuw. Holland: Historisch tijdschrift, 44(3), Nellen, H.J.M. (2012). The History of Grotius and His Printers, Explained on the Basis of Five Portraits. International Journal of Legal Information, 39(2), Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2012). Barbaric and Uneducated? Modesty Unveiled in the Vernacular Editions by Cornelis van Ghistele and Dirck Coornhert. Acta Musei Nationalis Pragae, Series C, Historia Litterarum, 57(3), Zuidervaart, H.J. (2011). De opmerkelijke geschiedenis van de Haagse instrumentmakersfirma Eastland & Regenboog (c ), of hoe het beruchte Engelse patent voor de achromatische telescoop in Nederland werd ontdoken. Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Revue d Histoire des Sciences et des Universités, 4, Boek / Monografie (wetenschappelijk) Books / Monographs (scholarly) Dierikx, M.L.J., Smits, M.G.M. & Suijlekom, L.T. van (2012). Common Fate, Common Future. A Documentary History of Monetary and Financial Cooperation in Europe, The Hague: Huygens ING. Roelevink, J. (2012). Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Weijers, O. & Calma, M.B. (2012). Le travail intellectuel à la Faculté des arts de Paris : textes et maîtres (ca ), Vol. 9 : S-Z (Studia Artistarum. Études sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, 33). Turnhout: Brepols. Boek / Monografie (populariserend) Books / Monographs (popular publications) Jeurgens, C., Kappelhof, A.C.M. & Karabinos, M. (2012). Colonial Legacy in South East Asia The Dutch Archives. s.l.: Stichting Archief Publicaties. Veldmeijer, A.J., Witton, Mark & Nieuwland, I.J.J. (2012). Pterosaurs: Flying Contemporaries of the Dinosaurs. Leiden: Sidestone Press. Hoofdstuk in boek / boekdeel Chapters in books / sections of books Boot, P. (2012). Similar or Dissimilar Loves? Amoris Divini Emblemata and its Relation to Amorum Emblemata. In Simon McKeown (Ed.), Otto Vaenius and his emblem books (Glasgow Emblem Studies, 15) (pp ). Glasgow. Cailliau, C. (2012). Medienwechsel in der Praxis: Die Verzen (1894) von Willem Kloos. In Anne Bohnenkamp (Ed.), Medienwechsel / Medienwandel in der Editionswissenschaft (Beihefte zu editio) (pp ). Berlin: De Gruyter. Cruijningen, P.J. van (2012). Bevolking en sociale verhoudingen. In W. Mijnhardt & P. Brusse (Eds.), Gechiedenis van Zeeland. Deel II (pp ). Zwolle: WBooks. Cruijningen, P.J. van (2012). Economie. In W. Mijnhardt & P. Brusse (Eds.), Geschiedenis van Zeeland. Deel II (pp ). Zwolle: WBooks. Cruijningen, P.J. van (2012). Farmers strategie and the West-Zeeland-Flanders grain trade. In E. Thoen & P. van Cruijningen (Eds.), Food supply, demand and trade. Aspects of the economic relationship between town and countryside (Middle Ages - 19th century) (pp ). Turnhout: Brepols. Cruijningen, P.J. van (2012). Land en water. In W. Mijnhardt & P. Brusse (Eds.), Geschiedenis van Zeeland. Deel II (pp ). Zwolle: WBooks. Dijk, S. van (2012). Préface. In G. Leduc (Ed.), Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la construction de l Europe (pp ). Parijs: L Harmattan. Haas, A.S. de (2012). Klassieke toneelheldinnen in het classicistisch tijdperk, ca ca In A.J.P. Raat e.a. (Ed.), De Oudheid in de achttiende eeuw / Classical Antiquity in the eighteenth century (pp ). Leiden: Werkgroep De Achttiende Eeuw. Haas, A.S. de (2012). Teatro tra 1670 e Religione, patria e politica. In Jeannette E. Koch e.a. (Ed.), Harba lori fa! Percorsi di letteratura fiamminga e olandese (pp ). Napels: Napoli University Press. Heerma van Voss, L. (2012). The Worst Class of Workers: Migration, Labor Relations and Living Strategies of Prostitutes around In M van der Linden & L Lucassen (Eds.), Working on Labor (Studies in Global Social History, 9) (pp ). Leiden: Brill. Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). Envisioning Knowledge Architectures for a World Society. Paul Otlet s Architectural and Epistemic Design Strategies. In R. Heyninckx & T. Aevermaete (Eds.), Making a New World. Architecture and Communities in Interwar Europe (pp ). Leuven: Leuven University Press. Heuvel, C.M.J.M. van den & Rayward, W. Boyd (2012). Visionen und Visualisierungen der 32 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 33

18 Bijlage: Output 2012 in titels Bijlage: Output 2012 in titels Datenintegration. In F. Hartmann (Ed.), Vom Buch zur Datenbank (Forschung Visuelle Kultur, Band 2) (pp ). Berlin: Avinus Verlag. Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). Archives of Dutch Christian missionary organisations and missionaries. Information = Power. From Hagiography to Historiography. In Charles Jeurgens, Ton Kappelhof & Michael Karabinos (Eds.), Colonial Legacy in South East Asia The Dutch Archives (pp ). Stichting Archief Publicaties. Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). Colonial Archives. In Charles Jeurgens, Ton Kappelhof & Michael Karabinos (Eds.), Colonial Legacy in South East Asia The Dutch Archives (pp. 7-25). Stichting Archief Publicaties. Jorink, H.G.M. & Zuidervaart, H.J. (2012). The Miracle of Our Time. How Isaac Newton was Fashioned in the Netherlands. In H.G.M. Jorink & A. Maas (Eds.), Newton and the Netherlands. How Isaac Newton was Fashioned in the Dutch Republic (pp ). Leiden: Leiden University Press. Jorink, H.G.M. (2012). In the Twilight Zone. Isaac Vossius and the Scientific Communities in France, England and the Dutch Republic. In H.G.M. van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac Vossus ( ) between Science and Scholarship (Brill s Studies in Intellectual History, 214) (pp ). Leiden and Boston: Brill. Jorink, H.G.M. & Maas, A (2012). Introduction. In Newton and the Netherlands. How Isaac Newton was Fashioned in the Dutch Republic (pp. 7-12). Leiden: Leiden University Press. Jorink, H.G.M. & Miert, D.K.W. van (2012). Epilogue: Isaac Vossius in Context. In H.G.M. van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac Vossius ( ) Between Science and Scholarship (Brill s Studies in Intellectual History, 214) (pp ). Leiden and Boston: Brill. Jorink, H.G.M. & Miert, D.K.W. van (2012). Introduction. The Challenger: Isaac Vossius and the European World of Learning. In H.G.M van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac Vossius ( ) Between Science and Scholarship (Brill s Studies in Intellectual History, 214) (pp. 1-13). Leiden and Boston: Brill. Jorink, H.G.M. (2012). Sloane and the Dutch Connecttion. In M. Hunter, A. Walker & A. MacGregor (Eds.), From Books to Bezoars. Sir Hans Sloane and his Collections (pp ). Londen: British Libary Publishing. Kalmthout, A.B.G.M. van (2012). Nuchtere zin en een sprankje poezie, aangewakkerd tot een weldadige gloed. A.E.H. Swaen en de Engelse letteren. In Anne van Buul (Ed.), Lopende vuurtjes: Engelse kunst en literatuur in Nederland en Belgie rond 1900 (pp ). Hilversum: Verloren. Kappelhof, A.C.M. (2012). Besturen op afstand. Ambtelijke rapportages over de sociaaleconomische toestand van de Meierij van s-hertogenbosch In Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, (pp ). Hilversum: Verloren. Kloek, E.M. (2012). Therese Schwartze: portret van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana, In Portret in portret in de Nederlandse kunst (pp ). Bussum: Uitgeverij Thoth. Knaap, G.J. (2012). The Dutch Colonial Archival Legacy in an Age of Regime Change, c c In Charles Jeurgens, Ton Kappelhof & Michael Karabinos (Eds.), Colonial Legacy in Southeast Asia; The Dutch Archives (Jaarboek, 11) (pp ). s-gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. Kouw, M., Heuvel, C.M.J.M. van den & Scharnhorst, A.M. (2012). Exploring Uncertainty in Knowledge Representations: Classifications, Simulations, and Models of the World. In P Wouters, A Beaulieu, A.M. Scharnhorst & S Wyatt (Eds.), Virtual Knowledge. Experimenting in the Humanities and Social Sciences (pp ). Cambridge (MASS): The MIT Press. Miert, D.K.W. van (2012). The French Connection: From Casaubon and Scaliger, via Saumaise, to Vossius. In D.K.W. van Miert & H.M.G. Jorink (Eds.), Isaac Vossius ( ) Between Science and Scholarship (Brill s Studies in Intellectual History, 214) (pp ). Leiden and Boston: Brill. Nieuwland, I.J.J. (2012). The Wandering Friend. Andrew Carnegie s Dinosaur Invades Europe, In Joe Kember, John Plunkett & Jill A Sullivan (Eds.), Popular Exhibitions, Science and Showmanship, (pp ). London: Pickering & Chatto. Roelevink, J. (2012). Bibliografie van A.Th. van Deursen. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.), Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen (pp ). Amsterdam: Bert Bakker. Roelevink, J. (2012). Recht doen aan overleden naasten. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.), Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen (pp ). Amsterdam: Bert Bakker. Roelevink, J. (2012). Student-assistent voor het leven. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.), Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen (pp ). Amsterdam: Bert Bakker. Roelevink, J. (2012). Van Deursen in het Haagse. In J Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.), Een gereformeerde jongen. A.Th. van Deursen (pp ). Amsterdam: Bert Bakker. Zoggel, M. van (2012). Commentaar bij Herinneringen van een engelbewaarder. In J. Gielkens & P. Kegel (Eds.), Willem Frederik Hermans - Volledige Werken, deel 4: Romans: Herinneringen van een engelbewaarder, Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Amsterdam: De Bezige Bij. Zoggel, M. van (2012). Commentaar bij Malle Hugo. In Willem Frederik Hermans - Volledige Werken, deel 15: Beschouwend werk: De schrijfmachine mijmert gekkepraat, Wittgenstein, Gitaarvissen en banjoklokken, Malle Hugo. Amsterdam: De Bezige Bij. Zuidervaart, H.J. (2012). The invisible technician made visible. Telescope making in the seventeenth and early eighteenth-century Dutch Republic. In Alison D. Morrison-Low, Sven Dupré, Stephen Johnston & Giorgio Strano (Eds.), From Earth-Bound to Satellite. Telescopes, Skills and Networks (History of Science and Medicine Library vol. 23: Scientific Instruments and Collections, vol. 2) (pp ). Leiden/Boston: Brill. Zuidervaart, H.J. (2012). The true inventor of the telescope. A survey of 400 years of debate. In Albert van Helden, Sven Dupré, Rob van Gent & Huib Zuidervaart (Eds.), The Origins of the Telescope (pp. 9-44). Amsterdam: KNAW Press. Zuidervaart, H.J. (2012). The Van Nierop & Van Dam Dynasty of Mathematical Practitioners. In Marlise Rijks (Ed.), The Correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop ( ) (Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands, 3). The Hague: Huygens ING - DWC. Zundert, J. van, Beaulieu, J.A. & Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Between Tradition and Web 2.0: elaborate as a Social Experiment in Humanities Scholarship. In T. Takševa (Ed.), Social Software and the Evolution of User Expertise: Future Trends in Knowledge Creation and Dissemination (pp ). Hershey PA (USA): IGI Global. Zundert, J. van, Antonijevic, S., Dalen-Oskam, K.H. van, Beaulieu, A., Zeldenrust, D.A. & Andrews, T.L. (2012). Cultures of Formalization Towards an encounter between humanities and computing. In D.M. Berry (Ed.), Understanding Digital Humanities (pp ). New York NY (USA): Palgrave MacMillan. Dissertatie, intern voorbereid Dissertations (prepared internally) Graaf, G.R. de (2012, maart 01). De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea s van Boven Digoel ( ). (Kampen: Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland). Jordaan, H.R. (2012, juni 14). Slavernij en Vrijheid op Curacao; De dynamiek van een achttiendeeeuws Atlantisch handelsknooppunt. Universiteit Leiden (Leiden: Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren). Congresbijdrage (bundels en proceedings) Conference contributions (collective volumes and proceedings) Aloni, M., Cranenburgh, A.W. van, Fernández, R. & Sznajder, M. (2012). Building a Corpus of Indefinite Uses Annotated with Finegrained Semantic Functions. In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 12), Istanbul, Turkey. European Language Resources Association (ELRA). Boot, P. (2012). Contextual factors in literary quality judgments: A quantitative analysis of an online writing community. In Digital Humanities Conference Abstracts (pp ). Hamburg. Boot, P., Erp, M van, Aroyo, L & Schreiber, G (2012). The changing face of the book review. In ACM Web Science 2012: Conference Proceedings (pp ). Cranenburgh, A.W. van (2012). Efficient parsing with linear context-free rewriting systems. In Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), Avignon, France (pp ). Cranenburgh, A.W. van (2012). Literary authorship attribution with phrase-structure fragments. In Proceedings of the Computational Linguistics for Literature workshop, Montreal, Canada (pp ). Stroudsburg,PA: Association for Computational Linguistics. Dalen-Oskam, K.H. van & Zundert, J. van (2012). Digital editions with elaborate: from practice to theory. In Digital Humanities 2012 Conference Abstracts (pp ). Hamburg. Dalen-Oskam, K.H. van, Hoover, D., Bauman, S. & Piez, W. (2012). Text analysis meets encoding. In Digital Humanities Conference abstracts (pp ). Hamburg. Dijk, S. van, Hoogenboom, H. J., Sanz, A., Bergenmar, J. & Olsson, L.-J. (2012). Data sharing, virtual collaboration, and textual analysis: working on Women Writers in History. In Digital Humanities 2012 Conference Abstracts (pp ). Hamburg. Dijk, S. van (2012). Traductrices françaises : préférences genrées? In G. Leduc (Ed.), Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la construction de l Europe (pp ). Parijs: L Harmattan. Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). The Dutch Connection. Donker Duyvis and Perceptions of American and European Decimal Classification Systems in the First Half of the Twentieth Century. In T Carbo & T Bellardo Hahn (Eds.), International Perspectives on the History of Information Science and Technology. Proceedings of the ASIS&T Pre-Conference on the History of ASIS&T and Information Science and Technology (pp ). Medway NJ: Information Today/ASIST. 34 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 35

19 Bijlage: Output 2012 in titels Bijlage: Output 2012 in titels Nellen, H.J.M. (2012). Grotius s Memory Honoured. In Publications of the Peace Palace Library. Den Haag: Peace Palace Library. Nellen, H.J.M. (2012). Hugo Grotius and the Right to Wage War. In A. Steiner-Weber et al. (Ed.), Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009) (pp ). Leiden: Brill. Oppenraay, A.M.I. van (2012). The Critical Edition of Aristotle s De animalibus in the Arabic- Latin Translation of Michael Scot. Its Purpose and Its Significance for the History of Science. In A.M.I. van Oppenraay (Ed.), The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle Vol. 22. Aristoteles Semitico-Latinus (ASL) (pp ). Leiden-Boston: Brill. Roorda, D. & Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). Annotation as a New Paradigm in Research Archiving. Two Case Studies: Republic of Letters- Hebrew Text Database. In 75th annual Meeting ASIS&T2012. ASIS&T. Tielhof, M. van (2012). The rise and decline of the Amsterdam grain trade. In P. van Cruyningen & E. Thoen (Eds.), Food supply, demand and trade. Aspects of the economic relationship between town and countryside (Middle-Ages 19th century). (pp ). Turnhout: Brepols. Zundert, J. van, Reside, D., Fraistat, N. & Vershbow, B. (2012). Code sprints and Infrastructure. In Digital Humanities 2012 Conference Abstracts (pp ). Hamburg. Zundert, J. van & Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Delta in 3D: Copyists Distinction by Scaling Burrow s Delta. In Digital Humanities 2012 Conference Abstracts (pp ). Hamburg. Zundert, J. van (2012). If You Build It, Will We Come? In The Cologne Dialogue on Digital Humanities Cologne (DE). Zundert, J. van (2012). Ten (10) Reasons Why We Should Only Make Digital Editions From Here On, Or: Why Paper Based Editions Are Dead. In Workshop methods and means for digital analysis of ancient and medieval texts and manuscripts (KU Leuven). Leuven (BE). Zundert, J. van (2012). The Simplest Thing That Could Possibly Work and Other Complicated Solutions. In Interedition Symposium: Scholarly Digital Editions, Tools and Infrastructure. The Hague (NL). Zundert, J. van, Middell, G. & Andrews, T.L. (2012). Tools XOR Theory? Digital models and methods for textual scholarship. In Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing The 9th conference of the European Society for Textual Scholarship Amsterdam (NL). Artikel (vakpublicatie) Articles (journals) Boot, P. (2012). Brieven van Alfred Escher. Boot, P. (2012). De wandelende werkvloer. De opmars van de Virtual Research Environments. E-data & Research, 6(3), 3. Boot, P. (2012). De wetenschap kan dataintensiever. E-data & Research, 6(4), 6. Boot, P. (2012). E-onderzoek naar referentieculturen. E-data & Research, 7(1), 3. Boot, P. (2012). I killed the Internet. Boot, P. (2012). Manuscripten koning Arthur op tafel. E-data & Research, 7(1), 1. Boot, P. (2012). Online boekdiscussie. Aankondiging van een serie artikelen over online boekdiscussie. Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: 8Weekly. Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: TenPages. com. Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: watleesjij. nu. Boot, P. (2012). Zoeken door de hele Loe de Jong. E-data & Research, 6(3), 3. Burgers, J.W.J. (2012). Leve de scan! Nieuwe onderzoeksmogelijkheden door de digitale ontsluiting van charters. Archievenblad, 116(10), Burgers, J.W.J. & Schomaker, L.R.B. (2012). Paleografen zetten hun horloges weer gelijk. E-data & Research, 6(4), 1. Cailliau, C. (2012). [Recensie van] In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos. Gielkens, J.A.W., Gaarlandt, R. & Idema, R. (2012). Deze omslagen zijn niet bestemd om lang bewaard te worden. De grafische slagzinnen van Ben Mohr. De Parelduiker, 17(1), Gielkens, J.A.W. (2012). Doorslaggevend. Gielkens, J.A.W. (2012). Doorslaggevend (2). Gielkens, J.A.W. (2012). Feitelijk. Gielkens, J.A.W. (2012). Het Boek van de Buissche Heide. Gielkens, J.A.W. (2012). Zeven letters, een leesteken, een streep. Heerma van Voss, L., Kemper, F., Breuker, P. & Wals, H. (2012). Sport en maatschappij in Nederland: contouren van een nieuw sporthistorisch onderzoeksprogramma. De Sportwereld, Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). Koloniale archieven : een begrip onder de loep. Archievenblad, 116(5), Kappelhof, A.C.M. (2011). Hervormingsbewegingen binnen de katholieke kerk in stad en land van Breda ( ). Jaarboek De Oranjeboom, 64, 1-8. Kappelhof, A.C.M. (2011). Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onderwijs in stad en land van Breda tussen 1500 en 1800, in het bijzonder de Franse scholen. Jaarboek De Oranjeboom, 64, Kappelhof, A.C.M. (2012). It is our task, our duty to spread the light throughout the Indies. Native education in the Netherlands Indies Meuleman, H.E. (2012). Voorlopig niet te raadplegen: De buurman van J.J. Voskuil. Oostveen, A.M.P. (2012). Een leesbaar graf. Jacques Perk in glorie hersteld. Oostveen, A.M.P. (2012). Gelukkig hebben we de foto s nog. Over De bibliotheek van Kees Fens. Oostveen, A.M.P. (2012). Pietepeuterigheden van het dagelijks leven. Tielhof, M. van (2012). Tot Nut van den Javaan. E-data & Research, 6(3), 4. Zoggel, M. van (2012). Een vader en een zoon. Over Rutger Kopland en Abe Lenstra. Zoggel, M. van (2012). Fortuyn en Woede. Over Oorlogshond van Robert Anker. Dietsche Warande & Belfort, 175(4), Zoggel, M. van (2012). Gerrit Komrij en de eindstreep. Zoggel, M. van (2012). Krakers en consultants. Afrekenen met de eigen tijd: Joost de Vries en Peter Buwalda. Dietsche Warande & Belfort, 157(2), Zoggel, M. van (2012). Tussen aanmelding en lidwording. Hella Haasse en de Kultuurkamer. Lemma (vakpublicatie) Entries (journals) Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Hendrik van Stralen [Jz.] ( ), bestuurder en minister. In A.J.C.M. dr. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland Den Haag: Huygens ING. Hoekstra, F.G. (2012). Beck, Pieternella. In E.M. dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Kloek, E.M. (2012). Hendrika Hofhuis. In E.M. dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Kloek, E.M. (2012). Margaretha Zelle. In E.M. dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Kloek, E.M. (2012). Mary Beij. In E.M. dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Scherer, M. (2012). Anna Elisabeth Niesink ( ), atlete. In E.M. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Scherer, M. (2012). Jacoba Adriana Hollestelle ( ), zangeres. In E.M. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Scherer, M. (2012). Maria Johanna Braun ( ), zwemster. In E.M. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Scherer, M. (2012). Wilhelmina Elizabeth van Bree ( ), wielrenster. In E.M. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Scherer, M. (2012). Willemijntje den Ouden ( ), zwemster. In E.M. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Huygens ING. Schillings, M.C.W. (2012). Dooren, Petrus Cornelis Ludovicus van, ondernemer (Tilburg Tilburg ). In A.J.C.M. dr. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland: Den Haag: Huygens ING. Recensie (vakpublicatie) Reviews (journals) Bloemendal, J. (2013). Verzameld werk 5 [Bespreking van het boek Erasmus, Spreekwoorden]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128, VII. Boot, P. (2012). Controverses in de Digital Humanities [Bespreking van het boek Controversies around the Digital Humanities. Speciaal nummer van Historical Social Research, 37 (2012) 3.]. Deneire, T.B. (2012). [Bespreking van de boeken Hadrianus Junius ( ): Een humanist uit Hoorn & The Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius ( ): Northern Humanism at the Dawn of the Dutch Golden Age]. Renaissance Quarterly, 65(1), Derks, S.C. (2012). Ferrante Gonzaga: het individu en het systeem [Bespreking van het boek Ferrante Gonzaga. Il Mediterraneo, L Impero ( ). Atti del Convegno di studi, Guastalla, 5-6 ottobre 2007]. Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis, 18(2011), Dierikx, M.L.J. (2012). [Bespreking van het boek Lichter dan lucht, los van de aarde. Geschiedenis van de ballon- en luchtscheepvaart in Nederland]. TSEG, 9(4), Dijk, S. van (2012). Recensie van: DuPeyrou : un homme et son hôtel [Bespreking van het boek DuPeyrou : un homme et son hôtel.]. 36 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 37

20 Bijlage: Output 2012 in titels Bijlage: Output 2012 in titels Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers, 7, Dijk, S. van (2012). Recensie Vrouwen rondom Huygens [Bespreking van het boek Vrouwen rondom Huygens]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128. Gabriëls, A.J.C.M. (2012). De kussenslopen werden geteld [Bespreking van het boek Napoléon et ses hommes. La Maison de l empereur, ]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(3), Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Een tragische held [Bespreking van het boek Voor een nieuw Oostenrijk. Aartshertog Johan als legerhervormer en generaal, ]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(2), Gielkens, J.A.W. (2012). [recensie van Mary Gabriel, Love and Capital. Karl and Jenny Marx and the Birth of Revolution (2011)] [Bespreking van het boek Mary Gabriel, Love and Capital. Karl and Jenny Marx and the Birth of Revolution]. IRSH, 57(2), Kets-Vree, A. (2012). Nieuwe editie in de Vlaamse Debutenreeks [Bespreking van het boek Germinal. Documentaire varianteneditie door Femke Vandevelde en Edward Vanhoutte.]. Kets-Vree, A. (2012). Recensie van Vrienden en Visioenen. Een biografie van Tachtig [Bespreking van het boek Vrienden en Visioenen. Een biografie van Tachtig.]. Platform Boekbeoordelingen, 127. Knaap, G.J. (2012). H. Hägerdal, Lords of the Land, Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, [Bespreking van het boek H. Hägerdal, Lords of the Land, Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, ]. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 31(2), Meuleman, H.E. (2012). Das Büro: geil oder klasse? [Bespreking van het boek Das Büro. Direktor Beerta]. Miert, D.K.W. van (2012). [Bespreking van het boek I have always loved the Holy Tongue. Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in the History of Scholarship]. Erasmus of Rotterdam Society Yearbook, 32, Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het boek Erik De Bom, Geleerden en politiek. De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(1), Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het boek Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos ( )]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 28(3), v-vi. Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het boek Bonaventura Vulcanius, Works and Networks, Bruges Leiden 1614]. Renaissance Quarterly, 65(1), Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2012). [Bespreking van het boek Françoise Fery-Hue, Cent cinq rondeaux d amour. Un roman dialogué pour l édification du futur François Ier]. De Gulden Passer, 2-5. Nieuwland, I.J.J. (2012). Review of Paul Brinkman, The second Jurassic dinosaur rush. Museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century. [Bespreking van het boek The second Jurassic dinosaur rush. Museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century.]. Archives of Natural History, 39(2), Oostveen, A.M.P. (2012). [Recensie] Ewoud Kieft, Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog [Bespreking van het boek Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog]. Nednr., 17(1), Smits, M.G.M. (2012). [Bespreking van het boek P. van Cruyningen, Boeren aan de macht? Boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, ]. BMGN - LCHR, 127(review 4). Smits, M.G.M. (2012). [Bespreking van het boek Daniël Broersma, Het groene front voorbij. De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland ]. BMGN - LCHR, 127(review 88). Teeuwen, M.J. (2012). Books and Articles from the Netherlands: [Bespreking van het boek an overview of dissertations, editions, proceedings, volumes of Dutch colleagues in the field of Medieval Latin]. Archivum Latinitatis Medii Aevi, 69 (2011), Zoggel, M. van (2012). Auteursintenties in institutioneel perspectief [Bespreking van het boek Ralf Grüttemeier - Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis]. Spiegel der Letteren, 54(2), Rapport (vakpublicatie) Reports (journals) Bruijn, P.G. de, Gielkens, J.A.W., Bostoen, K.J.S. & Verbij-Schillings, J. (2012). Advies van de Commissie van Voordracht voor de Kruyskamp-prijs Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Cranenburgh, A.W. van (2012). Extracting tree fragments in linear average time. Amsterdam: Institute for Logic, Language and Computation (ILLC). Teeuwen, M.J., Raaijmakers, J.M. & Renswoude, I. van (2012). Karolingische Klöster. Wissenstransfer und kulturelle Innovation International Conference in the Lorsch Museum Centre Lorsch, 31 October-2 November, (AHF-Information 174). München: Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland. Artikel (populariserend) Articles (popular publications) Bleeker, P.E. (2012). Kennisbijeenkomst Digitaal Lezen. Bleeker, P.E. (2012). Robert Darnton Digitize, Democratize: Libraries and the Digital Future. Bloemendal, J. (2012). Elckerlijc of: Wat is een editie? Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Nordic Noir: waar komt commissaris Van Veeteren vandaan? Textualscholarship.nl, 15 mei 201. Deneire, T.B. (2012). Nachten in Vlaanderen (1919). Deneire, T.B. (2012). Nachten in Vlaanderen (1919). Historici.nl. Dijk, S. van & Jongbloed, H. (2012). De vier nieuwe brieven van Belle van Zuylen. Tirade, Gabriëls, A.J.C.M. (2012) in soundbites. Historici.nl. Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Ivo Schöffer en zijn Biografisch Woordenboek van Nederland. Historici.nl. Gent, M.J. van (2012). Oudste katholieke voetbalorganisatie ontdekt. Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek, november(2012), 8. Gent, M.J. van (2012). Van de rand van een ledikant naar het kampioenschap van Nederland. Over Oegstgeest. Een uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest, 2012(24-1), Gent, M.J. van (2012). Databank met sportbonden en sportclubs. Mededelingenblad Historische vereniging Oud Leiden, 34(5), Gent, M.J. van (2012). Eenige wenken voor aanstaande hockey-speelsters. Gielkens, J.A.W. (2012). Druil. Gielkens, J.A.W., Kegel, P.W. & Doppen, B. (2012). Korte documentaire: Maar dit fantastische dubbelganger verhaal wordt natuurlijk niet geloofd. Het ontstaan van De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans. Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek / Stichting Lezen. Gielkens, J.A.W. (2012). Günter Grass, een goede Duitser. Gielkens, J.A.W. (2012). Het is weer Boekenweek! Gielkens, J.A.W. (2012). Vergetelheid. Kuiper, W.T.J.M. (2012). Column 85: Anna Bijns. Neder-L. Kuiper, W.T.J.M. (2012). Column 90: 100 % DNA match Jacob van Maerlant. Neder-L. Miert, D.K.W. van (2012). Scaliger, de wijnkelder van Louise de Colligny, en de koning van Marokko. Historici.nl. Nieuwland, I.J.J. (2012). Early Dutch Books Online: een pleidooi voor slordig en veel. Historici.nl. Roelevink, J. (2012). Het vermeende zwijgen van Willem van Oranje. Openbaar Bestuur, 22(nr 12, december), Roelevink, J. (2012). Lodewijk Napoleon, flitskoning van Holland. De tentoonstelling over Lodewijk Napoleon en zijn Paleis op de Dam. Protestants Nederland, 78 (8-9 augustus-september), Roelevink, J. (2012). Oranje na het dodelijke schot: De twee laatste woorden bleven als het ware in de mond steken. Protestants Nederland, 78 (5 mei), Roelevink, J. (2012). Zweeg Willem van Oranje na het schot? Smits, M.G.M. (2012). De Ardennen van Jacques Perk. Smits, M.G.M. (2012). Verweesde groentjes. Suijlekom, L.T. van (2012). De historische achtergronden van een Europa in crisis. Synghel, G.A.M. Van (2012). Een nieuwe Bossche oorkonde. In Brabant, 2, 13. Synghel, G.A.M. Van (2012). Van ondoorgrondelijke Latijnse oorkonden naar begrijpelijke Nederlandse teksten. In Brabant, 5, 8-9. Synghel, G.A.M. Van (2012). Via een oude oorkonde naar Hollywood. In Brabant, 2, 8-9. Tielhof, M. van (2012). Personen zoeken op Historici.nl. Genealogie: Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 18(1), Bijdrage in week- of dagblad (populariserend) Contributions in weekly or daily newspapers (popular publications) Kegel, P.W. ( ). Bijdrage aan Nieuwsuur (NOS NTR) Item Nederland leest W.F. Hermans. Nieuwsuur (NOS NTR) Kegel, P.W. ( ). Bijdrage aan Opium TV (Avro): Item Nederland leest: W.F. Hermans in het Letterkundig Museum. Opium TV (Avro) Kegel, P.W. & Gielkens, J.A.W. ( ). Hoe Hermans de Donkere Kamer schreef. De Volkskrant Roelevink, J. ( ). Willem de Zwijger was niet monddood na schot. Reformatorisch Dagblad 38 Jaarverslag Huygens ING Huygens ING Annual Report 39

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Open Science in context: the national portal NARCIS

Open Science in context: the national portal NARCIS Open Science in context: the national portal NARCIS Elly Dijk Senior policy advisor DANS/NARCIS National Open Access Desk OpenAIRE CC BY: openaccess.nl Workshop BE-OPEN (Boosting Engagement of Serbian

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht

Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird, Den Haag Inleiding Digitale omgeving dream of the

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Naar een bibliotheek voor

Naar een bibliotheek voor Naar een bibliotheek voor (lees)machines steven.claeyssens@kb.nl @sclaeyssens Een n-aantal mogelijk talen gebruikt hetzelfde vocabulaire; in sommige laat het symbool bibliotheek de correcte definitie

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1 TU Delft Library Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek 16.04.2010 15 th Seminar of the 1 Facts & figures (1) Delft University of Technology Students > Technical University > 15,000 (14% abroad)

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C.

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

University of Groningen. Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan

University of Groningen. Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan University of Groningen Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie