Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009"

Transcriptie

1 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

2 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten van de Mens D. Veiligheid en Toezicht E. Behavioural Approaches to Tort and Contract F. Fiscale autonomie en haar grenzen

3 Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law

4 ZELFEVALUATIE ERASMUS SCHOOL OF LAW Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoeksvisitatie Rotterdam Juni 2009

5 Zelfstudie Erasmus School of Law 1

6 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Structuur Erasmus School of Law Organisatie van het onderzoek Karakterisering van de Erasmus School of Law Profiel van de ESL Wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde Externe positionering Strategie en beleid Strategische keuzes Beleid Samenwerkingsverbanden Kwaliteitszorg Promovendi-opleiding Doelstelling Selectie van promovendi Kwaliteitszorg promovendibeleid Reputatie en leiderschap Visie op leiderschap Externe erkenning Externe fondsenwerving Feiten en cijfers Financiële situatie Personeelsbeleid Voorzieningen voor het wetenschappelijk personeel Onderzoeksresultaten Kwaliteit onderzoeksoutput Kwantiteit onderzoeksoutput SWOT analyse Sterke en zwakke punten Bedreigingen en kansen...20 Annex Tabel 1-4 zelfstudie faculteit Annex Tabel 1 Niet-programma gebonden onderzoek (incl. publicatieoverzicht) Zelfstudie Erasmus School of Law 2

7 1. Algemene informatie 1.1 Structuur Erasmus School of Law Bij de Erasmus School of Law, de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (verder: ESL) werken circa 325 medewerkers. Hiervan behoort 168 man/vrouw tot het wetenschappelijk personeel: 40 hoogleraren, 10 bijzonder hoogleraren, 24 universitair hoofddocenten, 58 universitair docenten en 38 promovendi. Bij de ESL studeren circa 3800 studenten. De ESL verwelkomt jaarlijks circa 120 uitwisselingsstudenten van partneruniversiteiten in het buitenland. De ESL is opgebouwd uit vier capaciteitsgroepen, die elk weer bestaan uit een aantal secties. De secties opereren onder leiding van een sectiehoofd organisatorisch en financieel betrekkelijk zelfstandig. Naast de sectiehoofden kent elke capaciteitsgroep een voorzitter. De ESL omvat de volgende capaciteitsgroepen en secties: - capaciteitsgroep Publiekrecht, met de secties criminologie, Europees recht, internationaal publiekrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, - capaciteitsgroep Privaatrecht, met de secties arbeidsrecht, burgerlijk recht, handels- en ondernemingsrecht; internationaal privaatrecht & privaatrechtelijke rechtsvergelijking, - capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen, met de secties rechtstheorie, rechtseconomie, rechtspsychologie & rechtssociologie, informatica & recht, rechtsgeschiedenis, - capaciteitsgroep Fiscaal Recht, met de secties belastingrecht en bedrijfseconomie. De ESL kent een bestuursstructuur met een Bestuursteam, dat zich richt op de grote lijnen van het facultaire beleid en Dagelijkse Besturen voor onderwijs respectievelijk onderzoek. De ontwikkeling en toezicht op de uitvoering van het onderzoeksbeleid is in handen van het Dagelijks Bestuur Onderzoek (DB-OZ), dat bestaat uit de decaan, prof. mr. M.J. Kroeze (per 1 februari 2009), de onderzoeksdecaan, prof. dr. F. Amtenbrink (per 1 februari 2009), de faculteitsdirecteur, drs. J.B. Steevens, en de onderzoekscoördinator, mr. N.L.G.H. Weber. 1.3 Organisatie van het onderzoek De kern van de organisatie van het onderzoek is het onderzoekprogramma. In periode is het onderzoek verricht in vier, en vanaf 1 januari 2008 in zes onderzoeksprogramma s, elk onder leiding van een programmaleider. De programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het management van de door het DB-OZ goedgekeurde onderzoeksprogramma s. Samen vormen de programmaleiders de facultaire Commissie van programmaleiders, die tweemaandelijks onder voorzitterschap van de onderzoeksdecaan bijeenkomt. In de periode waren de programmaleiders van de onderzoekprogramma s: - prof. mr. R. de Lange (Rechten van de Mens) - prof. mr. H. van de Bunt (Veiligheid & Toezicht; vanaf: ; voorheen prof. mr. R.V. de Mulder) - prof. mr. K.F. Haak (Lex Mercatoria) - prof. mr. N.J.H. Huls (Domein van de Rechter) - vanaf : prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (Fiscale autonomie en haar grenzen) - vanaf : prof. mr. W.H. van Boom (Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking). In 2008 was nog rond 10% van het aantal fte s onderzoek niet-programmagebonden (zie ook par. 7.2). Het niet-programma gebonden onderzoek werd deels door wetenschappelijk personeel verricht dat niet in een onderzoeksprogramma participeerde omdat het geen Sanderskwalificatie (zie par. 3.4) had of stelselmatig onderzoek verrichte dat inhoudelijk bij geen van de bestaande onderzoeksprogramma s aansloot. Een andere categorie bestond uit personen die in beginsel wel in een van de facultaire onderzoeksprogramma s participeerden maar van wie een enkele publicatie buiten het thema van het programma viel en om die reden door de programmaleider niet in de Zelfstudie Erasmus School of Law 3

8 output van het programma was opgenomen. In 2006 en 2007, voor de komst van het onderzoeksprogramma s Behavioural Approaches to Contract and Tort en Fiscale autonomie en haar grenzen, was dit vooral het geval voor onderzoek op een deelterrein van het privaatrecht en op het gebied van het fiscaal recht. De taakverdeling tussen de sectiehoofden en de programmaleiders is als volgt. Het sectiehoofd is verantwoordelijk voor het leveren van gekwalificeerde onderzoekscapaciteit aan de facultaire onderzoeksprogramma s. Het sectiehoofd voert overleg en maakt afspraken met de programmaleider over de inzet van individuele onderzoekers in het onderzoeksprogramma. De programmaleiders bepalen in beginsel welke onderzoekers in hun programma zullen participeren. Daartoe is in ieder geval een Sanderskwalificatie vereist. Iedere programmaleider maakt aan het begin van het kalenderjaar met iedere deelnemer van zijn programma afspraken over de wetenschappelijke input van dat jaar ten behoeve van het programma. Het jaar daarop wordt de afspraak geëvalueerd en worden voor het dan lopende jaar opnieuw afspraken gemaakt. De programmaleider heeft het recht een deelnemer van zijn programma niet (verder) toe te laten, indien de afgesproken publicatienorm aantoonbaar niet wordt gehaald. Als aan de voorwaarden van toekennen van de Sanderskwalificatie én opname in een programma is voldaan, dan financiert de ESL het onderzoeksdeel van de aanstelling van de betrokken medewerker. Dat beslaat met ingang van 1 januari ,4 fte bij een voltijdse aanstelling. Het sectiehoofd speelt in dit verband een belangrijke rol als intermediair tussen de individuele medewerker en de programmaleider. Bij de beoordeling van de output van individuele medewerkers wordt het DB-OZ ondersteund door de Jury onderzoeksbeoordeling (JOB). De JOB bestaat uit vier hoogleraren en één U(H)D, die gezamenlijk zoveel mogelijk binnen alle facultaire programma s participeren. De leden van de JOB zijn de hoogleraren/u(h)d s die bij de voorlaatste ronde voor de Sanderskwalificatie de hoogste aantallen punten hebben gescoord dan wel, bij recent aangestelde hoogleraren en U(H)D s, de laatste drie jaar. De functies decaan, onderzoekdecaan, onderwijsdecaan en programmaleider zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de JOB. Onderstaand schema illustreert de inrichting van de onderzoekorganisatie. De pijlen geven de inhoudelijke afstemming weer tussen sectiehoofd, programmaleider en de individuele onderzoeker. De doorgetrokken streep geeft de beheerslijn aan. Zelfstudie Erasmus School of Law 4

9 Twee keer per jaar ontmoeten de hoogleraren elkaar gedurende anderhalve dag op het zogenoemde Hooglerarenweekend. Op deze bijeenkomsten vormt de ontwikkeling van het facultaire onderzoek een vast agendapunt. Dit biedt perspectief voor het verstevigen van de samenwerking binnen de faculteit en vormt een uitstekende voedingsbodem voor synergie. Zo zijn op deze bijeenkomsten in 2007 en 2008 de twee nieuwe programma s Fiscale autonomie en haar grenzen en Behavioural Approaches to Contract and Tort gepresenteerd en besproken. Sinds 1999 functioneert een Raad van Advies voor het onderzoek, die sinds 2001 uitsluitend uit externe leden bestaat. De Raad is disciplinair breed samengesteld, komt één maal per jaar bijeen en adviseert het DB-OZ over de grote lijnen van het onderzoekbeleid. De Raad heeft in 2006 ook de interne onderzoeksbeoordeling over van het onderzoek uitgevoerd. De samenstelling van de Raad van Advies is op dit moment: - Prof. mr. A.M. Hol (Universiteit Utrecht), voorzitter, sedert Prof. mr. A.G. Castermans (Universiteit Leiden), sedert Prof. mr. C. Flinterman (Universiteit Utrecht), sedert Prof. mr. J.W. Fokkens (Hoge Raad), sedert Prof. mr. A.W. Heringa (Universiteit Maastricht), sedert Prof. mr. C.J.H. Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen), sedert Mr. M. A. Loth (Hoge Raad), sedert Prof. mr. T.J. van der Ploeg (Vrije Universiteit Amsterdam), sedert Karakterisering van de Erasmus School of Law 2.1 Profiel van de ESL De Erasmus School of Law heeft zich vanaf haar oprichting in 1963 gemanifesteerd als een faculteit met een interdisciplinaire en empirische benadering van het recht, gedreven door oriëntatie op maatschappelijke vraagstukken. In toenemende mate kent het onderzoek naast een interdisciplinaire ook een internationale dimensie. De ESL streeft een internationaal en interdisciplinair profiel na met een sterke maatschappelijke en bedrijfsgerichte oriëntatie. In het visitatierapport van de commissie Ten Kate uit 2001 werd vastgesteld dat, uitgaande van de aandacht voor internationalisering, interdisciplinariteit en de verwevenheid van theorie en praktijk, drie programmatische invalshoeken waren gekozen, namelijk `Recht en economie`, `Recht en sociale cohesie` en `Recht en conflict`. De commissie Ten Kate plaatste kanttekeningen bij het hoge aantal onderzoeksprogramma s (destijds elf), de onderzoeksinzet en de productiviteit van de faculteit op dit gebied, en constateerde dat de kwaliteit van het onderzoek wel bevredigend was. Dit rapport was aanleiding voor de faculteit om de oriëntatie van het onderzoek aan de ESL en het onderzoeksbeleid verder aan te scherpen. Zoals in het rapport Facultaire maatregelen naar aanleiding van de interne onderzoeksbeoordeling (april 2009) vermeld, heeft de ESL haar onderzoek met ingang van 1 januari 2005 institutioneel op een nieuwe leest geschoeid. In de nieuwe onderzoeksopzet blijft de interdisciplinaire en empirische component een belangrijke rol spelen, naast het juridisch-dogmatische onderzoek. Het onderzoek werd in eerste instantie gebundeld in vier vakgebiedoverstijgende onderzoeksprogramma s, namelijk Rechten van de Mens, met als toespitsing het thema Rechten van de mens in complexe rechtsordes ; Veiligheid, met als toespitsing het thema Veiligheid en Toezicht ; Lex Mercatoria en Domein van de Rechter met als toespitsing het thema Legitimiteit van het rechterlijk oordeel. De strategische keuze om de nadruk op interdisciplinair en empirisch onderzoek te leggen uit zich ook door de instelling van voltijdse leerstoelen en de benoeming van hoogleraren op het terrein van de rechtseconomie (prof. dr. R.J. van den Bergh), de rechtssociologie (prof. mr. N.J.H. Huls) en de criminologie (prof. dr. H.G. van de Bunt). Zelfstudie Erasmus School of Law 5

10 Het terugbrengen van het grote aantal programma s en de maatregelen die vanaf 2005 golden om de versnippering van het onderzoek te voorkomen en facultair onderzoek rond een aantal thema s te profileren, werden in 2006 door de Visitatiecommissie interne onderzoeksbeoordeling positief opgemerkt. Ter versterking van het privaatrechtelijk onderzoek benoemde de ESL de hoogleraren prof.mr. W. van Boom (2004) en prof. mr. S.W. Lindenbergh (2005). Zij hebben een nieuwe onderzoekslijn voor het Rotterdamse privaatrechtelijke onderzoek uitgezet, wat heeft geresulteerd in het oprichten van het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking. Daarmee heeft de ESL naast het vooral positiefrechtelijk georiënteerd onderzoek in het kader van het programma Lex Mercatoria een sterke interdisciplinaire en empirische component op het terrein van het vermogens- en aansprakelijkheidsrecht aan haar onderzoek toegevoegd. Daarnaast is het facultaire onderzoek op het terrein van het handelsverkeers- en ondernemingsrecht versterkt door de komst van prof. mr. M.J. Kroeze als hoogleraar ondernemingsrecht (2004), prof.mr. L. Timmerman als hoogleraar Grondslagen van het ondernemingsrecht (2006) en prof. mr. F.G.M. Smeele als hoogleraar Commercial Law (2007). De focus van het fiscaalrechtelijke onderzoek is met ingang van 2008 gericht op het thema Fiscale autonomie en haar grenzen. 2.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde Een onderscheidend element van de ESL is de dynamiek en het ook echt over grenzen heen kijken. Zo is de ESL de eerste faculteit die samenwerking zocht met de rechtbank en het openbaar ministerie in de regio, wat is uitgemond in de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (zie par. 2.3). Interdisciplinariteit speelt zowel in onderwijs als onderzoek een belangrijke rol. Zo is de ESL de eerste juridische faculteit met een fulltime hoogleraar Rechtseconomie. Met de oprichting in 2000 van het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) is de facultaire onderzoekers op dit terrein een institutionele basis gegeven. De ESL staat internationaal bekend als een van de eerste universiteiten in Europa die stelselmatig de relatie en wisselwerking tussen economie en recht onderzoekt. Bovendien heeft de ESL met de Erasmus Mundus-erkenning van het postinitiële masterprogramma Law & Economics een door de Europese Commissie erkende opleiding of outstanding academic quality in huis die talent aantrekt uit Europa en de Verenigde Staten. Ook het criminologisch onderzoek is een uiting van de interdisciplinaire signatuur van het onderzoek van de ESL. Wetenschappelijke en maatschappelijke, in het bijzonder regionale, meerwaarde hebben ook het onderzoek en onderwijs op het gebied van het scheepvaart- en transportrecht, die in Nederland een dominante positie innemen. Diverse leden van het wetenschappelijk personeel zijn (mede-)auteur van gezaghebbende handboeken die zowel bij de wetenschap als ook in de rechtspraktijk en het juridisch onderwijs aansluiten. 1 Diverse wetenschappelijke medewerkers zijn direct betrokken bij maatschappelijke projecten ter hervorming van het recht, zoals in het kader van de Staatscommissie herziening Grondwet (prof. dr. R. de Lange en prof. dr. Overkleeft-Verburg) of in het kader van het opstellen van een nieuw Wetboek van Strafrecht voor de Antillen (prof. mr. H. de Doelder). Zie verder de opmerkingen over academische reputatie in de zelfstudies van de afzonderlijke programma s. 1 Zie bijvoorbeeld Elzinga & R. de Lange (2006) Van der Pot, Amtenbrink en Vedder (2008) Recht van de Europese Unie, Henrard (2008) Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief; prof. mr. P. Clausing, prof. mr. J.H. Wansink, De verzekeringsovereenkomst, Asser-serie, Bijzondere overeenkomsten, deel 5-VI; prof.mr. F.H.J. Mijnssen, mr. A.A. van Velten en prof.mr. A.I.M. van Mierlo, Zekerheidsrechten, Asser-serie, Goederenrecht, deel 3-III..Haak schrijft een Asser-deel over vervoerrecht, Kroeze bewerkt Asser-Van der Grinten-Maeijer, De rechtspersoon. Zelfstudie Erasmus School of Law 6

11 2.3 Externe positionering Bij de externe positionering van de ESL wordt rekening gehouden met het profiel van de ESL, de standplaats van de EUR en de zwaartepunten van het facultaire onderzoek. Diverse activiteiten van de ESL op regionaal, landelijk en internationaal niveau zijn bepalend voor de externe positionering van de ESL. Deze externe positionering uit zich zowel door contacten van individuele onderzoekers als door geïnstitutionaliseerde verbanden. Deze paragraaf beperkt zich tot de laatste categorie. Opgemerkt moet worden dat paragraaf 2.3 niet los kan worden gezien van paragraaf 3.3, die over samenwerking gaat. De hieronder genoemde verbanden dragen primair bij aan de externe positionering van de ESL, maar omvatten bijna allemaal ook samenwerking met externe partners. Omgekeerd geldt voor de samenwerkingsverbanden uit par. 3.3 dat zij bijdragen aan de externe positionering. - De ESL maakt deel uit van de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (SJSM) 2. In deze stichting werken de rechtbank Rotterdam, het Arrondissementsparket Rotterdam en de ESL samen. Deze stichting is het regionale platform voor juridische kennisdeling. De stichting onderhoudt een bijzondere leerstoel bij de ESL. Tot medio 2008 betrof dit de leerstoel Rechtspleging; thans (medio 2009) wordt een leerstoel Rechtshandhaving gerealiseerd. - Het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) 3 richt zich op het bevorderen van de studie van Law and Economics in Nederland en daarbuiten. RILE streeft dit doel na door het aanbieden van een breed onderwijsprogramma, dat loopt van undergraduate niveau tot gespecialiseerde cursussen en mogelijkheden voor promotieonderzoek en door het bevorderen van het academisch debat over Law and Economics door het organiseren van conferenties en workshops en het publiceren in boeken en vooraanstaande tijdschriften. - Het Instituut voor Ondernemingsrecht. Dit instituut is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Het Instituut voor Ondernemingsrecht is opgericht in 1982 en is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en het ondernemingsrecht. - The Rotterdam Institute of Private Law (RIPL) 4 houdt zich bezig met diepgaand onderzoek over de volle breedte van het privaatrecht. RIPL participeert in de onderzoekprogramma s Lex Mercatoria en Behavioural Approaches to Contract and Tort. - Het in 2007 opgerichte interfacultaire Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC) 5 brengt nationale en internationale wetenschappers, studenten, beleidsmakers en bestuurders bijeen in de hoogwaardige ontwikkeling en uitwisseling van kennis, inzichten en methoden op het gebied van toezicht en compliance. De samenstelling van het deelnemersveld (recht, economie, management en gedragswetenschappen) benadrukt de voorkeur van interdisciplinair onderzoek aan de ESL. - Met het Rotterdam Institute of Transport and Shipping Law (i.o.) wordt uitdrukking gegeven aan de nationaal en internationaal leidende positie van de ESL in het onderzoek en onderwijs op het gebied van het scheepvaart- en transportrecht, en wordt getracht de natuurlijke associatie, die bestaat tussen de EUR en de haven van Rotterdam en daarmee de sectoren scheepvaart en transport te versterken. - Het aan de ESL gevestigde Verzekeringsinstituut opereert onder de auspiciën van de Stichting Verzekeringswetenschap. De stichting heeft tot doel de beoefening van de verzekeringswetenschap te bevorderen; het doel van het verzekeringsinstituut is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en rotterdam_institute_of_law_and_economics_rile/) Zelfstudie Erasmus School of Law 7

12 studieopdrachten op het gebied van het verzekeringsrecht, het verlenen van adviezen en het verrichten van onderzoek ten behoeve van derden op het gebied van het verzekeringsrecht. - In 2009 is aan de ESL het Minority Research Network (MRN) 6 opgericht. Het MRN streeft ernaar met een interdisciplinaire aanpak minderhedenproblematiek te identificeren en te onderzoeken, en zodoende bij te dragen aan oplossingen. Naast deze instituten kan ook worden verwezen naar het facultaire beleid om (Engelstalige) publicaties in gerefereerde internationale tijdschriften te bevorderen en naar de introductie in 2007 van Erasmus Law Review 7, het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift van de ESL met een onafhankelijk double blind refereesysteem. Hiervoor is de Erasmus Law Review in het Social Science Research Network (SSRN) 8 geplaatst. Daarnaast wordt onderzoekers gevraagd om hun wetenschappelijk publicaties eveneens rechtstreeks op SSRN te plaatsen. Tot slot dragen de aanstelling van visiting professors en de Hofstra-lezing bij aan de externe positionering van de ESL. Om het jaar houdt een hoogleraar van Hofstra University (New York) een rede in Rotterdam, afgewisseld met een gastcollege van een Rotterdamse hoogleraar aan Hofstra University. 3. Strategie en beleid 3.1 Strategische keuzes De missie van de ESL is zich te blijven ontwikkelen als een academische instelling van hoogwaardig rechtsgeleerd en criminologisch onderwijs en onderzoek. Centraal staat het streven van de ESL naar een internationaal en interdisciplinair profiel met een sterke maatschappelijke en bedrijfsgerichte oriëntatie. Deze strategische keuze sluit aan bij de in het verleden gemaakte keuze voor de koers van de ESL en biedt goede aanknopingspunten om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering. In haar streven naar kwaliteit wil de ESL in Nederland tot de beste juridische faculteiten behoren en op geselecteerde onderdelen internationaal excelleren. Om in het onderzoek te kunnen excelleren zullen op deze onderdelen extra inspanningen worden gepleegd. Met name daar waar zich synergie tussen de vakgebieden voordoet en op gebieden waar de ESL bij uitstek kansen ziet. Dit betreft naast het programma Behavioural Approaches to Contract and Tort in het bijzonder nieuwe onderzoekinitiatieven op het gebied van de criminologie, het Europees en internationaal publiekrecht, de minderhedenproblematiek en Law and Innovation. 3.2 Beleid Het rapport Facultaire maatregelen naar aanleiding van de interne onderzoeksbeoordeling uit april 2009 bevat het beleid dat de ESL heeft ingezet dan wel geïntensiveerd naar aanleiding van de bevindingen van de interne visitatiecommissie uit Dit beleid omvatte: - het versterken van het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek; - uitbouwen van talentmanagement; - versterking promovendibeleid; - stimulering gebruik tweede geldstroom; - verbetering internationale zichtbaarheid van facultair onderzoek; - stimulering nieuwe internationale onderzoeksprogramma s; Zelfstudie Erasmus School of Law 8

13 - verbetering onderzoeksklimaat; - onderzoeksopleiding voor masterstudenten. Voor de resultaten van dit beleid wordt kortheidshalve verwezen naar bovengenoemde rapportage en deze zelfstudie. De aankomende jaren blijven bovenstaande thema s onverminderd actueel. In het bijzonder streeft de ESL de komende periode naar: - het creëren van interne en externe samenwerkingsvormen vanuit de lopende onderzoeksprogramma s; - het verwerven van middelen uit de tweede geldstroom; - het verwerven van Europese subsidies en middelen uit de vierde geldstroom 9. ESL investeert daartoe in hoogwaardige onderzoekprogramma s en stimuleert onderzoekers om kansen te benutten voor het verwerven van externe en aanvullende middelen voor onderzoek. Daarnaast trekt de ESL actief (potentiële) talentvolle onderzoekers aan. 3.3 Samenwerkingsverbanden De ESL heeft diverse formele samenwerkingsverbanden met Nederlandse en buitenlandse partners. - De ESL participeert in twee erkende onderzoekscholen, de onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) 10 en de onderzoeksschool Rechten van de Mens 11. Beide onderzoekscholen zijn door de KNAW hererkend tot De ESL is penvoerder van de onderzoeksschool OMV. In de OMV werkt de ESL-EUR samen met het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de Universiteit Leiden, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoeksschool Rechten van de Mens is een samenwerkingsverband van de EUR met de universiteiten van Utrecht, Maastricht, Tilburg, Leiden en het T.M.C. Asser Instituut. - Het Erasmus Law Network (ELN) is een initiatief van de ESL en gericht op het betrekken van juridische marktpartijen bij de ESL. De doelstelling is tweeledig: de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek daar waar inbreng vanuit de praktijk relevant is en meerwaarde heeft, en het verwerven van aanvullende middelen voor de ESL voor additionele investeringen in onderwijs, onderzoek en het voorzieningenniveau van de ESL ( de vierde geldstroom ). Daarnaast biedt het netwerk juridische marktpartijen een platform voor de uitwisseling van expertise. - Het European Master in Law and Economics-netwerk (EMLE) 12 is een internationaal samenwerkingsverband van de ESL met de universiteiten van Aix-en-Provence, Bologna, Haifa, Hamburg, Linkoping /Stockholm, Madrid, Manchester, Rotterdam, Wenen en Gent. De ESL voert daarvan de directie. Gelieerd aan het EMLEprogramma is het PhD program Law and Economics (EDLE) 13 met Bologna en Hamburg. Daarnaast bestaat een dergelijke overeenkomst met LUISS (Rome). - De ESL is lid van de European Public Law Organization (EOPL), een internationale organisatie met als doel het creëren en verspreiden van kennis op het gebied van het publiekrecht. De ESL is vertegenwoordigd in de Board of Directors van het EOPL. Ook neemt de ESL deel aan het academische netwerk van de bij de EOPL aangesloten Academy of European Public Law. - Met het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk (ORP) 14 richt zich de ESL voor wat betreft het postacademisch onderwijs (transfer van kennis) primair op de opleidingsbehoefte van juridische professionals, 9 De vierde geldstroom bestaat uit fondsen en sponsoring Zelfstudie Erasmus School of Law 9

14 zoals advocaten, notarissen, rechters en juristen in dienst bij bedrijven en overheden. De ESL is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) 15 en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkende opleidingsinstelling. Het ORP organiseert een veelheid aan PAO-cursussen (omzet 1,25 mln euro). Aan alle cursussen zijn PAO-punten toegekend in het kader van de permanente opleiding advocatuur. Voor notarissen zijn aan diverse opleidingen KNB-punten toegekend. - Het Center for Law & Innovation, een samenwerkingsverband tussen ESL en de Technische Universiteit Delft, is een kenniscentrum op het gebied van recht en innovatie. Onder innovatie dient ook technologische innovatie te worden begrepen, in die zin dat vindingen met een technologische component als kernobject van onderzoek van het Centre for Law & Innovation dienen. Daarnaast gaat het om innovatie van het recht zelf, zoals die voortvloeit uit technologische, maatschappelijke of sociale innovatie. - De ESL participeert in de Stichting T.M.C. Asser Instituut 16 in Den Haag. De ESL is ook betrokken bij het sturen van het onderzoek van dit instituut in het Inter-Faculty Asser Research Council for Law of the European Union - External Relations. - Het European-American Consortium for Legal Education (EACLE) 17 is een in 2000 opgericht consortium van vijf Europese (Erasmus University Rotterdam, University of Ghent, Helsinki University, University of Parma, Warsaw University) and vijf Amerikaanse (American University, University of Baltimore, University of Georgia, Hofstra University, Santa Clara University) juridische faculteiten met als doel de uitwisseling van zowel studenten als onderzoekers. Jaarlijks wordt een onderzoekscongres georganiseerd door een van de deelnemende universiteiten. - Het Rotterdam Law Network is een netwerk van Europese juridische faculteiten dat in 1995 op initiatief van de ESL is opgericht. In de loop der jaren is het netwerk uitgebreid tot een totaal van 26 partners. Binnen dit netwerk vindt uitgebreide studentenuitwisseling plaats. Ongeveer 70% van de inkomende uitwisselingsstudenten is afkomstig uit dit netwerk en ook veel Nederlandse studenten vinden hun weg naar partners in dit netwerk. - De driepartijensamenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Deze samenwerking is opgericht voor de ondersteuning van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Daarnaast worden ook de Universiteit van Aruba en de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo in Suriname ondersteund. - Het Center for International Legal Cooperation (CILC) 18 in Den Haag is een non-profit organisatie waarin de ESL deelneemt. Het richt zich op het versterken van experthulp aan ontwikkelingslanden in het proces van rechtsreform. - Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten in China, Indonesië en Zuid-Afrika. 3.4 Kwaliteitszorg Bij de ingrijpende herziening van de onderzoeksorganisatie na de interne onderzoeksbeoordeling over speelde het expliciteren van kwaliteitszorg een belangrijke rol. Onder verwijzing naar de hierboven (par 1.3) beschreven organisatie van het onderzoek, volgen hieronder de belangrijkste onderdelen in het systeem van kwaliteitszorg van de ESL. Deze elementen zijn uitgewerkt in de Nota onderzoeksbeleid : Sturen op kwaliteit, die per 1 januari 2005 in werking trad, in de Kadernota onderzoek en de notitie Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek, die per 1 januari 2007 van kracht zijn geworden, alsmede de Stimuleringsregeling Tweede geldstroom uit Recentelijk (juni 2009) werd bekend dat de erkenning van het ORP als opleidingsinstelling door de NOVA voor onbepaalde tijd wordt voortgezet Zelfstudie Erasmus School of Law 10

15 - De introductie in 2005 van de Sanderskwalificatie is essentieel in de kwaliteitszorg voor individuele onderzoekers Elke hoogleraar en universitair (hoofd)docent dient in één van de onderzoeksprogramma s te participeren. Secties ontvangen geen onderzoeksgeld voor onderzoekers die hun Sanderskwalificatie niet hebben behaald en bijgevolg niet mogen deelnemen aan een onderzoekprogramma. Daarmee krijgt de sectieleiding een groot belang bij het begeleiden van de onderzoeker bij het behalen van de Sanderskwalificatie. Voor de Sanderskwalificatie waren bij invoering in 2005 ten minste drie wetenschappelijke publicaties per jaar vereist 19. Per 1 januari 2007 zijn de voorstellen uit de notitie Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek van kracht geworden. De onderzoekstijd is verhoogd van 0,35 fte naar 0,40 fte bij een voltijdse aanstelling. Bovendien is een verfijnd puntensysteem geïntroduceerd voor de Sanderskwalificatie, door meer punten toe te kennen aan internationale, multidisciplinaire en rechtsvergelijkende publicaties, en voor publicaties die onderworpen zijn geweest aan externe peer review. Het puntensysteem beloont ook andere onderzoekstaken dan publiceren. Zo zijn ook punten te behalen door op te treden als promotor of co-promotor. De eis dat elke medewerker ten minste drie wetenschappelijke publicaties per jaar moet realiseren blijft onverminderd van kracht. - Een tweede belangrijk punt in kwaliteitszorg vormt de invoering van transparante advies- en besluitvormingsprocedures met betrekking tot het onderzoek. Met name de sectieleider en de programmaleider (zie paragraaf 1.3) spelen hierin een hoofdrol. De programmaleider verzoekt een onderzoeker die de Sanderskwalificatie heeft behaald toe te treden tot een onderzoeksprogramma. Daardoor verwerft de sectie van de betrokken onderzoeker financiering van die onderzoekstijd, waardoor het mogelijk is de onderzoeker aan te (blijven) stellen. Het sectiehoofd volgt de wetenschappelijke productie van zijn sectieleden, en bepaalt of een publicatie voldoet aan de eisen die aan een wetenschappelijke publicatie gesteld moeten worden. De programmaleider beslist uiteindelijke over het opnemen van de publicatie in de output van het programma. Op deze wijze wordt de voortgang en kwaliteit van de stroom van artikelen van individuele medewerkers door sectiehoofd en programmaleider direct gevolgd. - Bij de beoordeling van de output van individuele medewerkers wordt het DB-OZ ondersteund door de Jury onderzoeksbeoordeling (JOB). De JOB beoordeelt één keer in de twee jaar de totale output van elke onderzoeker en adviseert het DB-OZ over het al dan niet toekennen van de Sanderskwalificatie. Het DB-OZ neemt vervolgens daarover een besluit. - Op programmaniveau speelt de Commissie van Programmaleiders een centrale rol. In deze commissie vindt de discussie plaats over de voortgang van de onderzoekprogramma s, de ontwikkeling van nieuwe programma s en het beëindigen van programma s. De commissie adviseert het DB-OZ. Elk van de programmaleiders is daarnaast verantwoordelijk voor het overleg binnen zijn programma. De halfjaarlijkse Hooglerarenweekenden zijn het podium voor faculteitsbrede discussie over onderzoekszaken, maar ook voor de toekomstige programmering van het onderzoek. - Een ander belangrijk element in het kwaliteitszorgsysteem is de periodieke review van de resultaten van al het verrichte juridische onderzoek en de beleidsmatige keuzes daarbij door de onafhankelijke Raad van Advies. Deze review richt zich vooral op de interne coherentie van het facultaire onderzoek als geheel: de omvang, de coherentie van de publicaties in onderzoeksprogramma s, de kwaliteit en kwantiteit van de output van de betrokken onderzoekers en het promovendibeleid. - Het laatste element in de zorg voor de onderzoekskwaliteit is de facultaire toetsing van aanvragen voor promotieonderzoek. De interne procedure hiervoor is aangescherpt. Met ingang van 2008 worden alle aanvragen voor een promotieplaats bij NWO ingediend. Voorafgaand daaraan vindt een interne kwaliteitstoets plaats. 19 In de eerste SK-ronde, die nog geen financiële consequenties had, behaalde 79% van de gepromoveerde onderzoekers de Sanderskwalificatie. In 2007 vond de tweede SK-ronde plaats over de jaren 2004 tot en met Deze SK-ronde, die wel financiële consequenties had, behaalde 91% van de gepromoveerde onderzoekers de Sanderskwalificatie. Dit hogere percentage is vooral te verklaren door betere onderzoeksprestaties van het middenkader (UD s en UHD s). Zelfstudie Erasmus School of Law 11

16 Iedere aanvraag -opgesteld volgens het NWO-format- wordt voorgelegd aan de onderzoeksdecaan. De onderzoeksdecaan benoemt twee referenten vanuit de ESL die de aanvraag van commentaar voorzien. Dit kan indien gewenst anoniem. Het voorstel gaat -na eventuele aanpassing- voor advies naar de Commissie van Programmaleiders. De commissie betrekt in haar oordeel of en hoe de voorstellen passen bij de onderzoeksprogramma s. De Commissie van Programmaleiders brengt advies uit aan de onderzoeksdecaan. De onderzoeksdecaan besluit vervolgens om de definitieve aanvraag al dan niet in te dienen bij NWO. 4. Promovendi-opleiding 4.1 Doelstelling De doelstelling van de promovendi-opleiding is promovendi optimaal voor te bereiden op het doen van wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een proefschrift. Gezien de (kleine) onderwijstaak van promovendi, en mede met het oog op een verdere academische carrière na de promotie, omvat het programma ook een training in didactische basisvaardigheden. 20 De opleiding, in de zin van (cursorisch) onderwijs, en de begeleiding, in het bijzonder door de promotor, vullen elkaar aan. Beide worden bij aanstelling van de promovendus neergelegd in een Opleiding- en begeleidingsplan. Alle promovendi die bij de ESL worden aangesteld volgen het algemene facultaire opleidingsprogramma dat bestaat uit drie verplichte onderdelen. Het doel is het verwerven van algemene academische vaardigheden. Deze onderdelen zijn: - inleiding methoden. (eerste jaar van de aanstelling) - basisdidactiek (tweede jaar van de aanstelling) - mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (tweede jaar van de aanstelling). In aanvulling op de algemene cursussen volgen de promovendi die tot een onderzoeksschool behoren de specifieke promovendi-opleiding van hun eigen onderzoekschool. Op 31 december 2008 waren aan de onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid tien promovendi en aan de onderzoekschool Rechten van de Mens tien promovendi verbonden. Daarmee volgden ultimo 2008 twintig van de 38 van de ESL-promovendi een door een onderzoekschool aangeboden opleidingsprogramma. Promovendi-opleiding Maatschappelijke Veiligheid Promovendi van het onderzoeksprogramma Toezicht en Veiligheid nemen ook als juniorleden deel aan de door de KNAW geaccrediteerde Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Het lidmaatschap geeft o.a. toegang tot het onderwijsprogramma voor OMV-promovendi. Dit onderwijs wordt voornamelijk door seniorleden van de OMV verzorgd en heeft grote toegevoegde waarde naast het reguliere facultaire promovendi-onderwijs. Het educatieve programma laat de promovendi kennismaken met de fundamentele methoden van onderzoek die nieuw zijn ten opzichte van de eigen opleiding. Het biedt een stimulerende leeromgeving, waarin de ESLpromovendi met andere promovendi kunnen samenwerken aan en omgaan met complexe onderwerpen op het terrein van maatschappelijke veiligheid vanuit een multidisciplinair perspectief. Om in aanmerking te komen voor het OMV-certificaat, dienen promovendi deel te nemen aan het verplichte deel van het OMV-onderwijsprogramma. Dat bestaat uit: - twee PhD-seminars waarbij een presentatie van de onderzoeksplannen wordt gegeven en vaardigheden worden getraind; - basiscursussen Empirical Research Design en Legal Research Design; 20 Gemiddeld over 4 jaar gerekend zal de promovendus 75 % van de aanstellingstijd besteden aan onderzoek. De overige tijd wordt besteed aan het volgen van opleidingen, het geven van onderwijs en andere taken. Zelfstudie Erasmus School of Law 12

17 - Advanced Course Multidisciplinary Perspectives on Safety & Security in a Constitutional Democracy. Daarnaast kunnen OMV-promovendi research seminars, OMV-Integratiedagen en workshops volgen. Promovendi-opleiding Rechten van de Mens Het onderwijsprogramma voor de promovendi van de onderzoekschool Rechten van de Mens bestaat uit drie onderdelen: - cursussen die worden aangeboden door de deelnemende faculteiten (algemene vaardigheden en trainingsfaciliteiten); - cursussen die aansluiten op de opleidingswensen van de individuele promovendi (bijv. computer- en taalcursussen); - cursussen, seminars en andere door de onderzoekschool zelf georganiseerde activiteiten. Dit laatste onderdeel bestaat uit zeven afdelingen, waarvan drie (a, b en c) voor alle promovendi in de eerste twee jaren van hun aanstelling gevolgd moeten worden, en d. verplicht is in het eerste of tweede jaar: a. research seminars b. bijeenkomsten met buitenlandse experts c. de jaarlijkse onderzoekdag d. introductiecursus voor promovendi e. conferenties, lezingen en seminars f. relevante cursussen. Promovendi buiten de onderzoekscholen Voor de niet via een onderzoekprogramma aan een onderzoekschool verbonden promovendi wordt door promotor, de promovendus en de promovendicoördinator bekeken welk onderwijs buiten de algemene, facultaire cursussen in aanmerking komt. Deze groep bestond op 31 december 2008 uit zestien promovendi. Van deze zestien promovendi behoorden zes tot het onderzoekprogramma Lex Mercatoria, vier tot Het domein van de Rechter en zes promovendi waren verbonden aan het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort. De ESL overweegt deze groep, die naar verwachting de aankomende jaren verder zal slinken door het toenemen van de participatiegraad in de onderzoekscholen, een gestructureerd onderwijsaanbod aan te bieden via de facultaire onderzoekprogramma s waar deze promovendi onder vallen. Overige activiteiten voor promovendi Alle promovendi worden automatisch lid van de Juridische Aio-vereniging Rotterdam (JAR). De JAR zet zich in voor het versterken van de onderlinge contacten tussen de promovendi. Bovendien vindt de ESL het belangrijk dat haar medewerkers kennis nemen van het promotieonderzoek. Hiertoe wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie een posterpresentatie gehouden door de promovendi en is er in 2007 een facultair promovendiboekje verschenen. Verder vinden maandelijks facultaire promovendilunches plaats. Tijdens deze lunches presenteert een promovendus zijn onderzoek aan collega-promovendi en geïnteresseerde facultaire medewerkers 4.2 Selectie van promovendi De werving van promovendi vindt plaats binnen de zes onderzoeksprogramma s. Sinds 2005 is het selectiebeleid gericht op het beperken van de uitval van promovendi. Voorafgaand aan de aanstelling vindt een assessment plaats waarbij een externe deskundige beoordeelt of de kandidaat-promovendus in staat zal zijn een proefschrift af te ronden. Als dit assessment bepaalde deficiënties aanwijst die een succesvol functioneren als promovendus kunnen belemmeren, worden met de betreffende promovendus afspraken gemaakt over cursussen en trainingen op dat gebied, in aanvulling op de verplichte onderdelen van het opleidingsprogramma. Zelfstudie Erasmus School of Law 13

18 De promovendus wordt niet meteen voor vier jaar benoemd, maar in eerste instantie voor een periode van achttien maanden. Dit biedt de mogelijkheid tussentijds te beoordelen of voldoende kans bestaat op afronding van het proefschrift binnen de gestelde termijn. In aanvulling daarop is besloten promovendi met ingang van 2007 in de beginfase van hun onderzoek een intensievere begeleiding te geven. Niet onvermeld mag blijven dat de faculteit projecten onderneemt om het aantal allochtone medewerkers in wetenschappelijke functies te verhogen, zoals via het student-assistentenprogramma. In dit programma krijgen getalenteerde allochtone studenten een student-assistentschap aangeboden waarin zij worden gekoppeld aan promovendi van de faculteit. Op deze wijze kunnen zij kennismaken met en zich verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk worden de jonge onderzoekers gestimuleerd om de studenten wegwijs te maken in het doen van onderzoek. Het is de bedoeling dat deze doelgroep enthousiast wordt gemaakt voor het wetenschappelijke bedrijf en uiteindelijk geïnteresseerd raakt in wetenschappelijke functies. Studenten die geschikt worden geacht en interesse tonen, krijgen aan het eind van hun student-assistentschap de mogelijkheid om een NWO Mozaïekvoorstel te schrijven. Dit in 2007 geïntroduceerd programma wordt in 2009 voortgezet. Het heeft inmiddels landelijke belangstelling. 4.3 Kwaliteitszorg promovendibeleid De kwaliteitszorg voor promovendi berust op intensieve begeleiding van de promovendus, in het bijzonder in de eerste anderhalf jaar van de aanstelling. De promotor en de promovendus stellen voorafgaand aan het promotietraject een Opleidings- en begeleidingsplan vast, waarin ook een onderwijstraject is opgenomen. Het accent ligt op controle op de voortgang van het promotieonderzoek. Het Opleidings- en begeleidingsplan kent verschillende toetsmomenten. De promotor moet van elk toetsmoment verslag doen aan de onderzoeksdecaan. Bij onvoldoende voortgang spreekt de onderzoeksdecaan de promotor daarop aan. In de eerste vijftien maanden van de aanstelling zijn drie momenten bepalend voor de continuering van het dienstverband. - Na zes maanden: bespreking van een paper van de promovendus over de probleemstelling van het onderzoek. - Na tien maanden: bespreking van een paper van de promovendus over de methode van het onderzoek. - Medio maand veertien: bespreking van een paper van de promovendus met een overzicht van de voorgenomen behandeling van de geplande deelonderwerpen en een formele promovendusbeoordeling. Aan de evaluatiegesprekken na zes en tien maanden nemen de promotor en de promovendus deel. De promotor legt de resultaten van het gesprek vast en stuurt deze aan de promovendus, met een kopie aan de personeelsafdeling. De promovendus is ervoor verantwoordelijk dat deze gesprekken plaatsvinden en neemt het initiatief tot het maken van een afspraak daartoe. Indien dit niet lukt, wordt de promovendicoördinator geraadpleegd. De evaluatiegesprekken maken deel uit van het formele beoordelingsgesprek in de veertiende maand van de aanstelling. In het systeem van kwaliteitszorg speelt de promovendicoördinator een centrale rol. Deze functie wordt momenteel vervuld door mw. dr. E. Rood-Pijpers. Zij houdt jaarlijks met alle promovendi een voortgangsgesprek, waarin ook het gevolgde onderwijs en het oordeel van de promovendus over dat onderwijs aan de orde komen. Zij onderneemt zo nodig actie op basis van signalen uit dit gesprek, bijvoorbeeld wanneer de promovendus bepaalde opleidingswensen heeft. Ook begeleidt zij de promovendi die niet onder een onderzoekschool vallen bij het selecteren van cursussen en trainingen. Indien nodig verzoekt zij aan de onderzoeksdecaan van de ESL actie te ondernemen, wanneer op bestuurlijk niveau maatregelen moeten worden genomen. Naast de evaluatiegesprekken, de promovendusbeoordeling en het voortgangsgesprek met de promovendicoördinator vinden vanaf anderhalf jaar de gebruikelijk jaargesprekken (zie 6.2) plaats. In deze gesprekken tussen promovendus en leidinggevende wordt het functioneren in het algemeen besproken en komt de deelname aan de promovendi-opleiding ter sprake. De verslagen van deze gesprekken worden door de leidinggevende met de decaan besproken. Binnen de beide onderzoekscholen vindt een zelfstandige toetsing van het gevolgde opleidingsprogramma plaats. Zelfstudie Erasmus School of Law 14

19 Het promovendibeleid van de ESL is binnen de EUR als voorbeeld gesteld. Het aantal medewerkers dat de ESL zonder afronding van een proefschrift verlaat, is sterk gedaald. 5. Reputatie en leiderschap 5.1 Visie op leiderschap Voortbouwend op de in 2005 ingeslagen weg om het facultair onderzoek kwalitatief en kwantitatief op een hoger niveau te tillen, streeft de ESL er naar een nationaal en internationaal vooraanstaande universitaire onderzoeksinstelling te worden met een grote aantrekkingskracht op zowel internationale onderzoekers, die toonaangevend zijn op hun vakgebied, als op excellente studenten. Het facultair onderzoeksbeleid is gericht op het verwezenlijken van deze visie. 5.2 Externe erkenning De externe erkenning van de ESL blijkt uit stabiele inkomsten uit de derde geldstroom over een reeks van jaren en in het bijzonder uit het succes dat de ESL de afgelopen jaren boekte in het verwerven van subsidies uit de tweede geldstroom. De erkenning blijkt ook uit het vermogen van de ESL om goede onderzoekers van elders aan te trekken en uit het vermogen om formele samenwerkingsverbanden te sluiten met zeer gerenommeerde buitenlandse juridische faculteiten, zoals genoemd in paragraaf 3.3. De erkenning van het aan de ESL verricht onderzoek in de vorm van wetenschappelijke publicaties kan ook worden gemeten aan het belang voor deze publicaties op SSRN, de onderzoeksdatabase voor de sociale wetenschappen op Internet. Medio 2009 stond de ESL op de elfde plaats van juridische faculteiten buiten de Verenigde Staten. Eind 2007 was dat nog plaats Externe fondsenwerving In aanvulling op de eerste geldstroom verwerft de ESL traditioneel vooral middelen uit de derde geldstroom, en in mindere mate uit de tweede geldstroom. Vanwege de wenselijkheid om de tweede geldstroominkomsten te laten toenemen, zowel om redenen van onderzoeksreputatie als vanwege de noodzaak om additionele middelen te verwerven, heeft de ESL de afgelopen jaren nieuw beleid ontwikkeld. De stimuleringsregeling tweede geldstroom is daarvan de belangrijkste. Deze stimuleringsregeling geeft onderzoekers een financiële prikkel om tweede geldstroomaanvragen in te dienen. De eerste resultaten van het tweede geldstroombeleid zijn al zichtbaar. In 2006 zijn één VENI-subsidie een drietal vervangingssubsidies, en één SARO-subsidie door NWO gehonoreerd. Sinds 2007 kent de ESL ook een VIDI-laureaat. In 2008 zijn twee VENI-aanvragen ingediend, waarvan één VENI-subsidie is toegekend. Er zijn acht aanvragen ingediend bij Open Competitieronde van NWO. Vier van de acht voorstellen zijn als subsidiabel beoordeeld en twee daarvan komen daadwerkelijk in aanmerking voor subsidiering door NWO. Zeer recent zijn twee (in 2008 ingediende) subsidieaanvragen Conflict en veiligheid door NWO gehonoreerd. Een Europese subsidieaanvraag in het kader van KP7 is op dit moment nog in competitie. In 2006 en 2007 zijn aanvragen gehonoreerd voor subsidie uit het Zesde Kaderprogramma van de EU, over Organised Crime in the EU en New and Emerging Science and Technology. The Assessment of Eyewitness Memory. 6. Feiten en cijfers 6.1 Financiële situatie De ESL is financieel gezond en beschikt over een eigen vermogen dat voldoende groot is om bescheiden investeringen te doen en/of financiële tegenvallers op te vangen (zie tabel 2). De eerste geldstroom steeg in de jaren Zelfstudie Erasmus School of Law 15

20 van 13,9 naar 16,3 miljoen euro. De eerste geldstoom maakte in de deze drie jaren tussen de 77 en 80% uit van de totale facultaire inkomsten, die stegen van 17,8 naar 20,3 miljoen euro. In aanvulling op de eerste geldstroom verwerft de ESL traditioneel vooral middelen uit de derde geldstroom, en in mindere mate uit de tweede geldstroom. In par. 5.3 is al aangegeven dat de ESL er de afgelopen jaren in is geslaagd om haar positie in de tweede geldstroom te versterken; als percentage op de totale begroting blijft de tweede geldstroom beperkt tot ca. 1%. De omvang van de derde geldstroom bedraagt thans 19% van de totale inkomsten; toegespitst op uitsluitend het contractonderzoek 3-4%. De ESL streeft in ieder geval naar uitbreiding van haar tweede geldstroommiddelen, met als doelstelling acht gehonoreerde NWO aanvragen en een gehonoreerde Europese subsidieaanvraag binnen vijf jaar 21, en naar een aandeel van 25% derde geldstroommiddelen in Personeelsbeleid De onderzoekstaken zijn ondergebracht in de kernfuncties hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD); in de functie van wetenschappelijk onderzoeker (WO) en van promovendus. In beginsel vindt een benoeming plaats in een kernfunctie (hoogleraar, UHD, UD). Hiervoor wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld en dient de kandidaat aan een assessment deel te nemen. Een nieuwe medewerker wordt in het kader van het universitair mobiliteitsbeleid benoemd in de (kern)functie voor een periode van vijf jaar. Hierna dient een verdere verdieping plaats te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om een wetenschappelijk onderzoeker al dan niet in een tijdelijk functie aan te stellen Gelet op de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies worden bij een vacature voor universitair docent vrouwelijke gepromoveerden actief benaderd (scouting). Bij vacatures voor universitaire hoofddocenten en hoogleraren wordt een wervingsrapportage opgesteld, waaruit blijkt welke inspanningen zijn gepleegd om een vrouwelijke kandidaat voor de vacature te interesseren en op basis van welke argumenten eventuele vrouwelijke kandidaten zijn afgewezen. Vanaf 1 januari 2005 geldt dat als een medewerker voldoet aan de facultaire publicatienormen, de betrokkene de Sanderskwalificatie wordt toegekend voor maximaal twee jaar. Uitsluitend na verwerving van deze kwalificatie kan de betrokkene toetreden tot één van de onderzoekprogramma s. Er zal op sectieniveau naar oplossingen moeten worden gezocht als blijkt dat niet alle onderzoeksruimte wordt gefinancierd. Het bestuur ontwikkelt in dit opzicht flankerend personeelsbeleid. Scouting, werving en Selectie Om talentvolle onderzoekers te scouten is een aantal activiteiten opgezet. De ESL vindt haar onderzoekers vooral door middel van netwerken en scouting. Daarnaast maakt de ESL gebruik van wervingscampagnes via internet en vak- of dagbladen. De ESL maakt daarbij onderscheid naar verschillende carrièrefases: studenten, promovendi en jonge onderzoekers. Eén van de instrumenten is een zogenaamde tenure track volgens het grow or go-principe. Daarbij worden afspraken gemaakt over een groei naar een UHD-schap. Indien de afspraken worden nagekomen volgt een UHD benoeming (grow), zo niet een beëindiging van het dienstverband (go). Diverse tenure tracks zijn inmiddels ingezet. 21 Gestreefd wordt naar realisatie binnen vijf jaar van: - twee gehonoreerde VENI-aanvragen, - één gehonoreerde VIDI-aanvraag, - één gehonoreerde Mozaïekaanvraag, - vier gehonoreerde MagW (open ronde) aanvragen - één gehonoreerde European Research Council Grant Zelfstudie Erasmus School of Law 16

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004 Bèta s in Banen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen oktober 2004 (herziene versie van de nota d.d. september 2001) 1 Bèta s in Banen (versie september 2001) Leden

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft Freedom to excel Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft staat voor de uitdaging een bedreiging om te zetten in een kans. De financiële situatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Science System Assessment Universitaire onderzoeksloopbanen Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Het Rathenau Instituut stimuleert publiek debat en politieke oordeelsvorming over maatschappelijke,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie