Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009"

Transcriptie

1 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

2 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten van de Mens D. Veiligheid en Toezicht E. Behavioural Approaches to Tort and Contract F. Fiscale autonomie en haar grenzen

3 Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law

4 ZELFEVALUATIE ERASMUS SCHOOL OF LAW Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoeksvisitatie Rotterdam Juni 2009

5 Zelfstudie Erasmus School of Law 1

6 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Structuur Erasmus School of Law Organisatie van het onderzoek Karakterisering van de Erasmus School of Law Profiel van de ESL Wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde Externe positionering Strategie en beleid Strategische keuzes Beleid Samenwerkingsverbanden Kwaliteitszorg Promovendi-opleiding Doelstelling Selectie van promovendi Kwaliteitszorg promovendibeleid Reputatie en leiderschap Visie op leiderschap Externe erkenning Externe fondsenwerving Feiten en cijfers Financiële situatie Personeelsbeleid Voorzieningen voor het wetenschappelijk personeel Onderzoeksresultaten Kwaliteit onderzoeksoutput Kwantiteit onderzoeksoutput SWOT analyse Sterke en zwakke punten Bedreigingen en kansen...20 Annex Tabel 1-4 zelfstudie faculteit Annex Tabel 1 Niet-programma gebonden onderzoek (incl. publicatieoverzicht) Zelfstudie Erasmus School of Law 2

7 1. Algemene informatie 1.1 Structuur Erasmus School of Law Bij de Erasmus School of Law, de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (verder: ESL) werken circa 325 medewerkers. Hiervan behoort 168 man/vrouw tot het wetenschappelijk personeel: 40 hoogleraren, 10 bijzonder hoogleraren, 24 universitair hoofddocenten, 58 universitair docenten en 38 promovendi. Bij de ESL studeren circa 3800 studenten. De ESL verwelkomt jaarlijks circa 120 uitwisselingsstudenten van partneruniversiteiten in het buitenland. De ESL is opgebouwd uit vier capaciteitsgroepen, die elk weer bestaan uit een aantal secties. De secties opereren onder leiding van een sectiehoofd organisatorisch en financieel betrekkelijk zelfstandig. Naast de sectiehoofden kent elke capaciteitsgroep een voorzitter. De ESL omvat de volgende capaciteitsgroepen en secties: - capaciteitsgroep Publiekrecht, met de secties criminologie, Europees recht, internationaal publiekrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, - capaciteitsgroep Privaatrecht, met de secties arbeidsrecht, burgerlijk recht, handels- en ondernemingsrecht; internationaal privaatrecht & privaatrechtelijke rechtsvergelijking, - capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen, met de secties rechtstheorie, rechtseconomie, rechtspsychologie & rechtssociologie, informatica & recht, rechtsgeschiedenis, - capaciteitsgroep Fiscaal Recht, met de secties belastingrecht en bedrijfseconomie. De ESL kent een bestuursstructuur met een Bestuursteam, dat zich richt op de grote lijnen van het facultaire beleid en Dagelijkse Besturen voor onderwijs respectievelijk onderzoek. De ontwikkeling en toezicht op de uitvoering van het onderzoeksbeleid is in handen van het Dagelijks Bestuur Onderzoek (DB-OZ), dat bestaat uit de decaan, prof. mr. M.J. Kroeze (per 1 februari 2009), de onderzoeksdecaan, prof. dr. F. Amtenbrink (per 1 februari 2009), de faculteitsdirecteur, drs. J.B. Steevens, en de onderzoekscoördinator, mr. N.L.G.H. Weber. 1.3 Organisatie van het onderzoek De kern van de organisatie van het onderzoek is het onderzoekprogramma. In periode is het onderzoek verricht in vier, en vanaf 1 januari 2008 in zes onderzoeksprogramma s, elk onder leiding van een programmaleider. De programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het management van de door het DB-OZ goedgekeurde onderzoeksprogramma s. Samen vormen de programmaleiders de facultaire Commissie van programmaleiders, die tweemaandelijks onder voorzitterschap van de onderzoeksdecaan bijeenkomt. In de periode waren de programmaleiders van de onderzoekprogramma s: - prof. mr. R. de Lange (Rechten van de Mens) - prof. mr. H. van de Bunt (Veiligheid & Toezicht; vanaf: ; voorheen prof. mr. R.V. de Mulder) - prof. mr. K.F. Haak (Lex Mercatoria) - prof. mr. N.J.H. Huls (Domein van de Rechter) - vanaf : prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (Fiscale autonomie en haar grenzen) - vanaf : prof. mr. W.H. van Boom (Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking). In 2008 was nog rond 10% van het aantal fte s onderzoek niet-programmagebonden (zie ook par. 7.2). Het niet-programma gebonden onderzoek werd deels door wetenschappelijk personeel verricht dat niet in een onderzoeksprogramma participeerde omdat het geen Sanderskwalificatie (zie par. 3.4) had of stelselmatig onderzoek verrichte dat inhoudelijk bij geen van de bestaande onderzoeksprogramma s aansloot. Een andere categorie bestond uit personen die in beginsel wel in een van de facultaire onderzoeksprogramma s participeerden maar van wie een enkele publicatie buiten het thema van het programma viel en om die reden door de programmaleider niet in de Zelfstudie Erasmus School of Law 3

8 output van het programma was opgenomen. In 2006 en 2007, voor de komst van het onderzoeksprogramma s Behavioural Approaches to Contract and Tort en Fiscale autonomie en haar grenzen, was dit vooral het geval voor onderzoek op een deelterrein van het privaatrecht en op het gebied van het fiscaal recht. De taakverdeling tussen de sectiehoofden en de programmaleiders is als volgt. Het sectiehoofd is verantwoordelijk voor het leveren van gekwalificeerde onderzoekscapaciteit aan de facultaire onderzoeksprogramma s. Het sectiehoofd voert overleg en maakt afspraken met de programmaleider over de inzet van individuele onderzoekers in het onderzoeksprogramma. De programmaleiders bepalen in beginsel welke onderzoekers in hun programma zullen participeren. Daartoe is in ieder geval een Sanderskwalificatie vereist. Iedere programmaleider maakt aan het begin van het kalenderjaar met iedere deelnemer van zijn programma afspraken over de wetenschappelijke input van dat jaar ten behoeve van het programma. Het jaar daarop wordt de afspraak geëvalueerd en worden voor het dan lopende jaar opnieuw afspraken gemaakt. De programmaleider heeft het recht een deelnemer van zijn programma niet (verder) toe te laten, indien de afgesproken publicatienorm aantoonbaar niet wordt gehaald. Als aan de voorwaarden van toekennen van de Sanderskwalificatie én opname in een programma is voldaan, dan financiert de ESL het onderzoeksdeel van de aanstelling van de betrokken medewerker. Dat beslaat met ingang van 1 januari ,4 fte bij een voltijdse aanstelling. Het sectiehoofd speelt in dit verband een belangrijke rol als intermediair tussen de individuele medewerker en de programmaleider. Bij de beoordeling van de output van individuele medewerkers wordt het DB-OZ ondersteund door de Jury onderzoeksbeoordeling (JOB). De JOB bestaat uit vier hoogleraren en één U(H)D, die gezamenlijk zoveel mogelijk binnen alle facultaire programma s participeren. De leden van de JOB zijn de hoogleraren/u(h)d s die bij de voorlaatste ronde voor de Sanderskwalificatie de hoogste aantallen punten hebben gescoord dan wel, bij recent aangestelde hoogleraren en U(H)D s, de laatste drie jaar. De functies decaan, onderzoekdecaan, onderwijsdecaan en programmaleider zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de JOB. Onderstaand schema illustreert de inrichting van de onderzoekorganisatie. De pijlen geven de inhoudelijke afstemming weer tussen sectiehoofd, programmaleider en de individuele onderzoeker. De doorgetrokken streep geeft de beheerslijn aan. Zelfstudie Erasmus School of Law 4

9 Twee keer per jaar ontmoeten de hoogleraren elkaar gedurende anderhalve dag op het zogenoemde Hooglerarenweekend. Op deze bijeenkomsten vormt de ontwikkeling van het facultaire onderzoek een vast agendapunt. Dit biedt perspectief voor het verstevigen van de samenwerking binnen de faculteit en vormt een uitstekende voedingsbodem voor synergie. Zo zijn op deze bijeenkomsten in 2007 en 2008 de twee nieuwe programma s Fiscale autonomie en haar grenzen en Behavioural Approaches to Contract and Tort gepresenteerd en besproken. Sinds 1999 functioneert een Raad van Advies voor het onderzoek, die sinds 2001 uitsluitend uit externe leden bestaat. De Raad is disciplinair breed samengesteld, komt één maal per jaar bijeen en adviseert het DB-OZ over de grote lijnen van het onderzoekbeleid. De Raad heeft in 2006 ook de interne onderzoeksbeoordeling over van het onderzoek uitgevoerd. De samenstelling van de Raad van Advies is op dit moment: - Prof. mr. A.M. Hol (Universiteit Utrecht), voorzitter, sedert Prof. mr. A.G. Castermans (Universiteit Leiden), sedert Prof. mr. C. Flinterman (Universiteit Utrecht), sedert Prof. mr. J.W. Fokkens (Hoge Raad), sedert Prof. mr. A.W. Heringa (Universiteit Maastricht), sedert Prof. mr. C.J.H. Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen), sedert Mr. M. A. Loth (Hoge Raad), sedert Prof. mr. T.J. van der Ploeg (Vrije Universiteit Amsterdam), sedert Karakterisering van de Erasmus School of Law 2.1 Profiel van de ESL De Erasmus School of Law heeft zich vanaf haar oprichting in 1963 gemanifesteerd als een faculteit met een interdisciplinaire en empirische benadering van het recht, gedreven door oriëntatie op maatschappelijke vraagstukken. In toenemende mate kent het onderzoek naast een interdisciplinaire ook een internationale dimensie. De ESL streeft een internationaal en interdisciplinair profiel na met een sterke maatschappelijke en bedrijfsgerichte oriëntatie. In het visitatierapport van de commissie Ten Kate uit 2001 werd vastgesteld dat, uitgaande van de aandacht voor internationalisering, interdisciplinariteit en de verwevenheid van theorie en praktijk, drie programmatische invalshoeken waren gekozen, namelijk `Recht en economie`, `Recht en sociale cohesie` en `Recht en conflict`. De commissie Ten Kate plaatste kanttekeningen bij het hoge aantal onderzoeksprogramma s (destijds elf), de onderzoeksinzet en de productiviteit van de faculteit op dit gebied, en constateerde dat de kwaliteit van het onderzoek wel bevredigend was. Dit rapport was aanleiding voor de faculteit om de oriëntatie van het onderzoek aan de ESL en het onderzoeksbeleid verder aan te scherpen. Zoals in het rapport Facultaire maatregelen naar aanleiding van de interne onderzoeksbeoordeling (april 2009) vermeld, heeft de ESL haar onderzoek met ingang van 1 januari 2005 institutioneel op een nieuwe leest geschoeid. In de nieuwe onderzoeksopzet blijft de interdisciplinaire en empirische component een belangrijke rol spelen, naast het juridisch-dogmatische onderzoek. Het onderzoek werd in eerste instantie gebundeld in vier vakgebiedoverstijgende onderzoeksprogramma s, namelijk Rechten van de Mens, met als toespitsing het thema Rechten van de mens in complexe rechtsordes ; Veiligheid, met als toespitsing het thema Veiligheid en Toezicht ; Lex Mercatoria en Domein van de Rechter met als toespitsing het thema Legitimiteit van het rechterlijk oordeel. De strategische keuze om de nadruk op interdisciplinair en empirisch onderzoek te leggen uit zich ook door de instelling van voltijdse leerstoelen en de benoeming van hoogleraren op het terrein van de rechtseconomie (prof. dr. R.J. van den Bergh), de rechtssociologie (prof. mr. N.J.H. Huls) en de criminologie (prof. dr. H.G. van de Bunt). Zelfstudie Erasmus School of Law 5

10 Het terugbrengen van het grote aantal programma s en de maatregelen die vanaf 2005 golden om de versnippering van het onderzoek te voorkomen en facultair onderzoek rond een aantal thema s te profileren, werden in 2006 door de Visitatiecommissie interne onderzoeksbeoordeling positief opgemerkt. Ter versterking van het privaatrechtelijk onderzoek benoemde de ESL de hoogleraren prof.mr. W. van Boom (2004) en prof. mr. S.W. Lindenbergh (2005). Zij hebben een nieuwe onderzoekslijn voor het Rotterdamse privaatrechtelijke onderzoek uitgezet, wat heeft geresulteerd in het oprichten van het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking. Daarmee heeft de ESL naast het vooral positiefrechtelijk georiënteerd onderzoek in het kader van het programma Lex Mercatoria een sterke interdisciplinaire en empirische component op het terrein van het vermogens- en aansprakelijkheidsrecht aan haar onderzoek toegevoegd. Daarnaast is het facultaire onderzoek op het terrein van het handelsverkeers- en ondernemingsrecht versterkt door de komst van prof. mr. M.J. Kroeze als hoogleraar ondernemingsrecht (2004), prof.mr. L. Timmerman als hoogleraar Grondslagen van het ondernemingsrecht (2006) en prof. mr. F.G.M. Smeele als hoogleraar Commercial Law (2007). De focus van het fiscaalrechtelijke onderzoek is met ingang van 2008 gericht op het thema Fiscale autonomie en haar grenzen. 2.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde Een onderscheidend element van de ESL is de dynamiek en het ook echt over grenzen heen kijken. Zo is de ESL de eerste faculteit die samenwerking zocht met de rechtbank en het openbaar ministerie in de regio, wat is uitgemond in de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (zie par. 2.3). Interdisciplinariteit speelt zowel in onderwijs als onderzoek een belangrijke rol. Zo is de ESL de eerste juridische faculteit met een fulltime hoogleraar Rechtseconomie. Met de oprichting in 2000 van het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) is de facultaire onderzoekers op dit terrein een institutionele basis gegeven. De ESL staat internationaal bekend als een van de eerste universiteiten in Europa die stelselmatig de relatie en wisselwerking tussen economie en recht onderzoekt. Bovendien heeft de ESL met de Erasmus Mundus-erkenning van het postinitiële masterprogramma Law & Economics een door de Europese Commissie erkende opleiding of outstanding academic quality in huis die talent aantrekt uit Europa en de Verenigde Staten. Ook het criminologisch onderzoek is een uiting van de interdisciplinaire signatuur van het onderzoek van de ESL. Wetenschappelijke en maatschappelijke, in het bijzonder regionale, meerwaarde hebben ook het onderzoek en onderwijs op het gebied van het scheepvaart- en transportrecht, die in Nederland een dominante positie innemen. Diverse leden van het wetenschappelijk personeel zijn (mede-)auteur van gezaghebbende handboeken die zowel bij de wetenschap als ook in de rechtspraktijk en het juridisch onderwijs aansluiten. 1 Diverse wetenschappelijke medewerkers zijn direct betrokken bij maatschappelijke projecten ter hervorming van het recht, zoals in het kader van de Staatscommissie herziening Grondwet (prof. dr. R. de Lange en prof. dr. Overkleeft-Verburg) of in het kader van het opstellen van een nieuw Wetboek van Strafrecht voor de Antillen (prof. mr. H. de Doelder). Zie verder de opmerkingen over academische reputatie in de zelfstudies van de afzonderlijke programma s. 1 Zie bijvoorbeeld Elzinga & R. de Lange (2006) Van der Pot, Amtenbrink en Vedder (2008) Recht van de Europese Unie, Henrard (2008) Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief; prof. mr. P. Clausing, prof. mr. J.H. Wansink, De verzekeringsovereenkomst, Asser-serie, Bijzondere overeenkomsten, deel 5-VI; prof.mr. F.H.J. Mijnssen, mr. A.A. van Velten en prof.mr. A.I.M. van Mierlo, Zekerheidsrechten, Asser-serie, Goederenrecht, deel 3-III..Haak schrijft een Asser-deel over vervoerrecht, Kroeze bewerkt Asser-Van der Grinten-Maeijer, De rechtspersoon. Zelfstudie Erasmus School of Law 6

11 2.3 Externe positionering Bij de externe positionering van de ESL wordt rekening gehouden met het profiel van de ESL, de standplaats van de EUR en de zwaartepunten van het facultaire onderzoek. Diverse activiteiten van de ESL op regionaal, landelijk en internationaal niveau zijn bepalend voor de externe positionering van de ESL. Deze externe positionering uit zich zowel door contacten van individuele onderzoekers als door geïnstitutionaliseerde verbanden. Deze paragraaf beperkt zich tot de laatste categorie. Opgemerkt moet worden dat paragraaf 2.3 niet los kan worden gezien van paragraaf 3.3, die over samenwerking gaat. De hieronder genoemde verbanden dragen primair bij aan de externe positionering van de ESL, maar omvatten bijna allemaal ook samenwerking met externe partners. Omgekeerd geldt voor de samenwerkingsverbanden uit par. 3.3 dat zij bijdragen aan de externe positionering. - De ESL maakt deel uit van de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (SJSM) 2. In deze stichting werken de rechtbank Rotterdam, het Arrondissementsparket Rotterdam en de ESL samen. Deze stichting is het regionale platform voor juridische kennisdeling. De stichting onderhoudt een bijzondere leerstoel bij de ESL. Tot medio 2008 betrof dit de leerstoel Rechtspleging; thans (medio 2009) wordt een leerstoel Rechtshandhaving gerealiseerd. - Het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) 3 richt zich op het bevorderen van de studie van Law and Economics in Nederland en daarbuiten. RILE streeft dit doel na door het aanbieden van een breed onderwijsprogramma, dat loopt van undergraduate niveau tot gespecialiseerde cursussen en mogelijkheden voor promotieonderzoek en door het bevorderen van het academisch debat over Law and Economics door het organiseren van conferenties en workshops en het publiceren in boeken en vooraanstaande tijdschriften. - Het Instituut voor Ondernemingsrecht. Dit instituut is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Het Instituut voor Ondernemingsrecht is opgericht in 1982 en is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en het ondernemingsrecht. - The Rotterdam Institute of Private Law (RIPL) 4 houdt zich bezig met diepgaand onderzoek over de volle breedte van het privaatrecht. RIPL participeert in de onderzoekprogramma s Lex Mercatoria en Behavioural Approaches to Contract and Tort. - Het in 2007 opgerichte interfacultaire Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC) 5 brengt nationale en internationale wetenschappers, studenten, beleidsmakers en bestuurders bijeen in de hoogwaardige ontwikkeling en uitwisseling van kennis, inzichten en methoden op het gebied van toezicht en compliance. De samenstelling van het deelnemersveld (recht, economie, management en gedragswetenschappen) benadrukt de voorkeur van interdisciplinair onderzoek aan de ESL. - Met het Rotterdam Institute of Transport and Shipping Law (i.o.) wordt uitdrukking gegeven aan de nationaal en internationaal leidende positie van de ESL in het onderzoek en onderwijs op het gebied van het scheepvaart- en transportrecht, en wordt getracht de natuurlijke associatie, die bestaat tussen de EUR en de haven van Rotterdam en daarmee de sectoren scheepvaart en transport te versterken. - Het aan de ESL gevestigde Verzekeringsinstituut opereert onder de auspiciën van de Stichting Verzekeringswetenschap. De stichting heeft tot doel de beoefening van de verzekeringswetenschap te bevorderen; het doel van het verzekeringsinstituut is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en rotterdam_institute_of_law_and_economics_rile/) Zelfstudie Erasmus School of Law 7

12 studieopdrachten op het gebied van het verzekeringsrecht, het verlenen van adviezen en het verrichten van onderzoek ten behoeve van derden op het gebied van het verzekeringsrecht. - In 2009 is aan de ESL het Minority Research Network (MRN) 6 opgericht. Het MRN streeft ernaar met een interdisciplinaire aanpak minderhedenproblematiek te identificeren en te onderzoeken, en zodoende bij te dragen aan oplossingen. Naast deze instituten kan ook worden verwezen naar het facultaire beleid om (Engelstalige) publicaties in gerefereerde internationale tijdschriften te bevorderen en naar de introductie in 2007 van Erasmus Law Review 7, het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift van de ESL met een onafhankelijk double blind refereesysteem. Hiervoor is de Erasmus Law Review in het Social Science Research Network (SSRN) 8 geplaatst. Daarnaast wordt onderzoekers gevraagd om hun wetenschappelijk publicaties eveneens rechtstreeks op SSRN te plaatsen. Tot slot dragen de aanstelling van visiting professors en de Hofstra-lezing bij aan de externe positionering van de ESL. Om het jaar houdt een hoogleraar van Hofstra University (New York) een rede in Rotterdam, afgewisseld met een gastcollege van een Rotterdamse hoogleraar aan Hofstra University. 3. Strategie en beleid 3.1 Strategische keuzes De missie van de ESL is zich te blijven ontwikkelen als een academische instelling van hoogwaardig rechtsgeleerd en criminologisch onderwijs en onderzoek. Centraal staat het streven van de ESL naar een internationaal en interdisciplinair profiel met een sterke maatschappelijke en bedrijfsgerichte oriëntatie. Deze strategische keuze sluit aan bij de in het verleden gemaakte keuze voor de koers van de ESL en biedt goede aanknopingspunten om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering. In haar streven naar kwaliteit wil de ESL in Nederland tot de beste juridische faculteiten behoren en op geselecteerde onderdelen internationaal excelleren. Om in het onderzoek te kunnen excelleren zullen op deze onderdelen extra inspanningen worden gepleegd. Met name daar waar zich synergie tussen de vakgebieden voordoet en op gebieden waar de ESL bij uitstek kansen ziet. Dit betreft naast het programma Behavioural Approaches to Contract and Tort in het bijzonder nieuwe onderzoekinitiatieven op het gebied van de criminologie, het Europees en internationaal publiekrecht, de minderhedenproblematiek en Law and Innovation. 3.2 Beleid Het rapport Facultaire maatregelen naar aanleiding van de interne onderzoeksbeoordeling uit april 2009 bevat het beleid dat de ESL heeft ingezet dan wel geïntensiveerd naar aanleiding van de bevindingen van de interne visitatiecommissie uit Dit beleid omvatte: - het versterken van het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek; - uitbouwen van talentmanagement; - versterking promovendibeleid; - stimulering gebruik tweede geldstroom; - verbetering internationale zichtbaarheid van facultair onderzoek; - stimulering nieuwe internationale onderzoeksprogramma s; Zelfstudie Erasmus School of Law 8

13 - verbetering onderzoeksklimaat; - onderzoeksopleiding voor masterstudenten. Voor de resultaten van dit beleid wordt kortheidshalve verwezen naar bovengenoemde rapportage en deze zelfstudie. De aankomende jaren blijven bovenstaande thema s onverminderd actueel. In het bijzonder streeft de ESL de komende periode naar: - het creëren van interne en externe samenwerkingsvormen vanuit de lopende onderzoeksprogramma s; - het verwerven van middelen uit de tweede geldstroom; - het verwerven van Europese subsidies en middelen uit de vierde geldstroom 9. ESL investeert daartoe in hoogwaardige onderzoekprogramma s en stimuleert onderzoekers om kansen te benutten voor het verwerven van externe en aanvullende middelen voor onderzoek. Daarnaast trekt de ESL actief (potentiële) talentvolle onderzoekers aan. 3.3 Samenwerkingsverbanden De ESL heeft diverse formele samenwerkingsverbanden met Nederlandse en buitenlandse partners. - De ESL participeert in twee erkende onderzoekscholen, de onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) 10 en de onderzoeksschool Rechten van de Mens 11. Beide onderzoekscholen zijn door de KNAW hererkend tot De ESL is penvoerder van de onderzoeksschool OMV. In de OMV werkt de ESL-EUR samen met het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de Universiteit Leiden, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoeksschool Rechten van de Mens is een samenwerkingsverband van de EUR met de universiteiten van Utrecht, Maastricht, Tilburg, Leiden en het T.M.C. Asser Instituut. - Het Erasmus Law Network (ELN) is een initiatief van de ESL en gericht op het betrekken van juridische marktpartijen bij de ESL. De doelstelling is tweeledig: de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek daar waar inbreng vanuit de praktijk relevant is en meerwaarde heeft, en het verwerven van aanvullende middelen voor de ESL voor additionele investeringen in onderwijs, onderzoek en het voorzieningenniveau van de ESL ( de vierde geldstroom ). Daarnaast biedt het netwerk juridische marktpartijen een platform voor de uitwisseling van expertise. - Het European Master in Law and Economics-netwerk (EMLE) 12 is een internationaal samenwerkingsverband van de ESL met de universiteiten van Aix-en-Provence, Bologna, Haifa, Hamburg, Linkoping /Stockholm, Madrid, Manchester, Rotterdam, Wenen en Gent. De ESL voert daarvan de directie. Gelieerd aan het EMLEprogramma is het PhD program Law and Economics (EDLE) 13 met Bologna en Hamburg. Daarnaast bestaat een dergelijke overeenkomst met LUISS (Rome). - De ESL is lid van de European Public Law Organization (EOPL), een internationale organisatie met als doel het creëren en verspreiden van kennis op het gebied van het publiekrecht. De ESL is vertegenwoordigd in de Board of Directors van het EOPL. Ook neemt de ESL deel aan het academische netwerk van de bij de EOPL aangesloten Academy of European Public Law. - Met het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk (ORP) 14 richt zich de ESL voor wat betreft het postacademisch onderwijs (transfer van kennis) primair op de opleidingsbehoefte van juridische professionals, 9 De vierde geldstroom bestaat uit fondsen en sponsoring Zelfstudie Erasmus School of Law 9

14 zoals advocaten, notarissen, rechters en juristen in dienst bij bedrijven en overheden. De ESL is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) 15 en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkende opleidingsinstelling. Het ORP organiseert een veelheid aan PAO-cursussen (omzet 1,25 mln euro). Aan alle cursussen zijn PAO-punten toegekend in het kader van de permanente opleiding advocatuur. Voor notarissen zijn aan diverse opleidingen KNB-punten toegekend. - Het Center for Law & Innovation, een samenwerkingsverband tussen ESL en de Technische Universiteit Delft, is een kenniscentrum op het gebied van recht en innovatie. Onder innovatie dient ook technologische innovatie te worden begrepen, in die zin dat vindingen met een technologische component als kernobject van onderzoek van het Centre for Law & Innovation dienen. Daarnaast gaat het om innovatie van het recht zelf, zoals die voortvloeit uit technologische, maatschappelijke of sociale innovatie. - De ESL participeert in de Stichting T.M.C. Asser Instituut 16 in Den Haag. De ESL is ook betrokken bij het sturen van het onderzoek van dit instituut in het Inter-Faculty Asser Research Council for Law of the European Union - External Relations. - Het European-American Consortium for Legal Education (EACLE) 17 is een in 2000 opgericht consortium van vijf Europese (Erasmus University Rotterdam, University of Ghent, Helsinki University, University of Parma, Warsaw University) and vijf Amerikaanse (American University, University of Baltimore, University of Georgia, Hofstra University, Santa Clara University) juridische faculteiten met als doel de uitwisseling van zowel studenten als onderzoekers. Jaarlijks wordt een onderzoekscongres georganiseerd door een van de deelnemende universiteiten. - Het Rotterdam Law Network is een netwerk van Europese juridische faculteiten dat in 1995 op initiatief van de ESL is opgericht. In de loop der jaren is het netwerk uitgebreid tot een totaal van 26 partners. Binnen dit netwerk vindt uitgebreide studentenuitwisseling plaats. Ongeveer 70% van de inkomende uitwisselingsstudenten is afkomstig uit dit netwerk en ook veel Nederlandse studenten vinden hun weg naar partners in dit netwerk. - De driepartijensamenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Deze samenwerking is opgericht voor de ondersteuning van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Daarnaast worden ook de Universiteit van Aruba en de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo in Suriname ondersteund. - Het Center for International Legal Cooperation (CILC) 18 in Den Haag is een non-profit organisatie waarin de ESL deelneemt. Het richt zich op het versterken van experthulp aan ontwikkelingslanden in het proces van rechtsreform. - Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten in China, Indonesië en Zuid-Afrika. 3.4 Kwaliteitszorg Bij de ingrijpende herziening van de onderzoeksorganisatie na de interne onderzoeksbeoordeling over speelde het expliciteren van kwaliteitszorg een belangrijke rol. Onder verwijzing naar de hierboven (par 1.3) beschreven organisatie van het onderzoek, volgen hieronder de belangrijkste onderdelen in het systeem van kwaliteitszorg van de ESL. Deze elementen zijn uitgewerkt in de Nota onderzoeksbeleid : Sturen op kwaliteit, die per 1 januari 2005 in werking trad, in de Kadernota onderzoek en de notitie Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek, die per 1 januari 2007 van kracht zijn geworden, alsmede de Stimuleringsregeling Tweede geldstroom uit Recentelijk (juni 2009) werd bekend dat de erkenning van het ORP als opleidingsinstelling door de NOVA voor onbepaalde tijd wordt voortgezet Zelfstudie Erasmus School of Law 10

15 - De introductie in 2005 van de Sanderskwalificatie is essentieel in de kwaliteitszorg voor individuele onderzoekers Elke hoogleraar en universitair (hoofd)docent dient in één van de onderzoeksprogramma s te participeren. Secties ontvangen geen onderzoeksgeld voor onderzoekers die hun Sanderskwalificatie niet hebben behaald en bijgevolg niet mogen deelnemen aan een onderzoekprogramma. Daarmee krijgt de sectieleiding een groot belang bij het begeleiden van de onderzoeker bij het behalen van de Sanderskwalificatie. Voor de Sanderskwalificatie waren bij invoering in 2005 ten minste drie wetenschappelijke publicaties per jaar vereist 19. Per 1 januari 2007 zijn de voorstellen uit de notitie Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek van kracht geworden. De onderzoekstijd is verhoogd van 0,35 fte naar 0,40 fte bij een voltijdse aanstelling. Bovendien is een verfijnd puntensysteem geïntroduceerd voor de Sanderskwalificatie, door meer punten toe te kennen aan internationale, multidisciplinaire en rechtsvergelijkende publicaties, en voor publicaties die onderworpen zijn geweest aan externe peer review. Het puntensysteem beloont ook andere onderzoekstaken dan publiceren. Zo zijn ook punten te behalen door op te treden als promotor of co-promotor. De eis dat elke medewerker ten minste drie wetenschappelijke publicaties per jaar moet realiseren blijft onverminderd van kracht. - Een tweede belangrijk punt in kwaliteitszorg vormt de invoering van transparante advies- en besluitvormingsprocedures met betrekking tot het onderzoek. Met name de sectieleider en de programmaleider (zie paragraaf 1.3) spelen hierin een hoofdrol. De programmaleider verzoekt een onderzoeker die de Sanderskwalificatie heeft behaald toe te treden tot een onderzoeksprogramma. Daardoor verwerft de sectie van de betrokken onderzoeker financiering van die onderzoekstijd, waardoor het mogelijk is de onderzoeker aan te (blijven) stellen. Het sectiehoofd volgt de wetenschappelijke productie van zijn sectieleden, en bepaalt of een publicatie voldoet aan de eisen die aan een wetenschappelijke publicatie gesteld moeten worden. De programmaleider beslist uiteindelijke over het opnemen van de publicatie in de output van het programma. Op deze wijze wordt de voortgang en kwaliteit van de stroom van artikelen van individuele medewerkers door sectiehoofd en programmaleider direct gevolgd. - Bij de beoordeling van de output van individuele medewerkers wordt het DB-OZ ondersteund door de Jury onderzoeksbeoordeling (JOB). De JOB beoordeelt één keer in de twee jaar de totale output van elke onderzoeker en adviseert het DB-OZ over het al dan niet toekennen van de Sanderskwalificatie. Het DB-OZ neemt vervolgens daarover een besluit. - Op programmaniveau speelt de Commissie van Programmaleiders een centrale rol. In deze commissie vindt de discussie plaats over de voortgang van de onderzoekprogramma s, de ontwikkeling van nieuwe programma s en het beëindigen van programma s. De commissie adviseert het DB-OZ. Elk van de programmaleiders is daarnaast verantwoordelijk voor het overleg binnen zijn programma. De halfjaarlijkse Hooglerarenweekenden zijn het podium voor faculteitsbrede discussie over onderzoekszaken, maar ook voor de toekomstige programmering van het onderzoek. - Een ander belangrijk element in het kwaliteitszorgsysteem is de periodieke review van de resultaten van al het verrichte juridische onderzoek en de beleidsmatige keuzes daarbij door de onafhankelijke Raad van Advies. Deze review richt zich vooral op de interne coherentie van het facultaire onderzoek als geheel: de omvang, de coherentie van de publicaties in onderzoeksprogramma s, de kwaliteit en kwantiteit van de output van de betrokken onderzoekers en het promovendibeleid. - Het laatste element in de zorg voor de onderzoekskwaliteit is de facultaire toetsing van aanvragen voor promotieonderzoek. De interne procedure hiervoor is aangescherpt. Met ingang van 2008 worden alle aanvragen voor een promotieplaats bij NWO ingediend. Voorafgaand daaraan vindt een interne kwaliteitstoets plaats. 19 In de eerste SK-ronde, die nog geen financiële consequenties had, behaalde 79% van de gepromoveerde onderzoekers de Sanderskwalificatie. In 2007 vond de tweede SK-ronde plaats over de jaren 2004 tot en met Deze SK-ronde, die wel financiële consequenties had, behaalde 91% van de gepromoveerde onderzoekers de Sanderskwalificatie. Dit hogere percentage is vooral te verklaren door betere onderzoeksprestaties van het middenkader (UD s en UHD s). Zelfstudie Erasmus School of Law 11

16 Iedere aanvraag -opgesteld volgens het NWO-format- wordt voorgelegd aan de onderzoeksdecaan. De onderzoeksdecaan benoemt twee referenten vanuit de ESL die de aanvraag van commentaar voorzien. Dit kan indien gewenst anoniem. Het voorstel gaat -na eventuele aanpassing- voor advies naar de Commissie van Programmaleiders. De commissie betrekt in haar oordeel of en hoe de voorstellen passen bij de onderzoeksprogramma s. De Commissie van Programmaleiders brengt advies uit aan de onderzoeksdecaan. De onderzoeksdecaan besluit vervolgens om de definitieve aanvraag al dan niet in te dienen bij NWO. 4. Promovendi-opleiding 4.1 Doelstelling De doelstelling van de promovendi-opleiding is promovendi optimaal voor te bereiden op het doen van wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een proefschrift. Gezien de (kleine) onderwijstaak van promovendi, en mede met het oog op een verdere academische carrière na de promotie, omvat het programma ook een training in didactische basisvaardigheden. 20 De opleiding, in de zin van (cursorisch) onderwijs, en de begeleiding, in het bijzonder door de promotor, vullen elkaar aan. Beide worden bij aanstelling van de promovendus neergelegd in een Opleiding- en begeleidingsplan. Alle promovendi die bij de ESL worden aangesteld volgen het algemene facultaire opleidingsprogramma dat bestaat uit drie verplichte onderdelen. Het doel is het verwerven van algemene academische vaardigheden. Deze onderdelen zijn: - inleiding methoden. (eerste jaar van de aanstelling) - basisdidactiek (tweede jaar van de aanstelling) - mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (tweede jaar van de aanstelling). In aanvulling op de algemene cursussen volgen de promovendi die tot een onderzoeksschool behoren de specifieke promovendi-opleiding van hun eigen onderzoekschool. Op 31 december 2008 waren aan de onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid tien promovendi en aan de onderzoekschool Rechten van de Mens tien promovendi verbonden. Daarmee volgden ultimo 2008 twintig van de 38 van de ESL-promovendi een door een onderzoekschool aangeboden opleidingsprogramma. Promovendi-opleiding Maatschappelijke Veiligheid Promovendi van het onderzoeksprogramma Toezicht en Veiligheid nemen ook als juniorleden deel aan de door de KNAW geaccrediteerde Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Het lidmaatschap geeft o.a. toegang tot het onderwijsprogramma voor OMV-promovendi. Dit onderwijs wordt voornamelijk door seniorleden van de OMV verzorgd en heeft grote toegevoegde waarde naast het reguliere facultaire promovendi-onderwijs. Het educatieve programma laat de promovendi kennismaken met de fundamentele methoden van onderzoek die nieuw zijn ten opzichte van de eigen opleiding. Het biedt een stimulerende leeromgeving, waarin de ESLpromovendi met andere promovendi kunnen samenwerken aan en omgaan met complexe onderwerpen op het terrein van maatschappelijke veiligheid vanuit een multidisciplinair perspectief. Om in aanmerking te komen voor het OMV-certificaat, dienen promovendi deel te nemen aan het verplichte deel van het OMV-onderwijsprogramma. Dat bestaat uit: - twee PhD-seminars waarbij een presentatie van de onderzoeksplannen wordt gegeven en vaardigheden worden getraind; - basiscursussen Empirical Research Design en Legal Research Design; 20 Gemiddeld over 4 jaar gerekend zal de promovendus 75 % van de aanstellingstijd besteden aan onderzoek. De overige tijd wordt besteed aan het volgen van opleidingen, het geven van onderwijs en andere taken. Zelfstudie Erasmus School of Law 12

17 - Advanced Course Multidisciplinary Perspectives on Safety & Security in a Constitutional Democracy. Daarnaast kunnen OMV-promovendi research seminars, OMV-Integratiedagen en workshops volgen. Promovendi-opleiding Rechten van de Mens Het onderwijsprogramma voor de promovendi van de onderzoekschool Rechten van de Mens bestaat uit drie onderdelen: - cursussen die worden aangeboden door de deelnemende faculteiten (algemene vaardigheden en trainingsfaciliteiten); - cursussen die aansluiten op de opleidingswensen van de individuele promovendi (bijv. computer- en taalcursussen); - cursussen, seminars en andere door de onderzoekschool zelf georganiseerde activiteiten. Dit laatste onderdeel bestaat uit zeven afdelingen, waarvan drie (a, b en c) voor alle promovendi in de eerste twee jaren van hun aanstelling gevolgd moeten worden, en d. verplicht is in het eerste of tweede jaar: a. research seminars b. bijeenkomsten met buitenlandse experts c. de jaarlijkse onderzoekdag d. introductiecursus voor promovendi e. conferenties, lezingen en seminars f. relevante cursussen. Promovendi buiten de onderzoekscholen Voor de niet via een onderzoekprogramma aan een onderzoekschool verbonden promovendi wordt door promotor, de promovendus en de promovendicoördinator bekeken welk onderwijs buiten de algemene, facultaire cursussen in aanmerking komt. Deze groep bestond op 31 december 2008 uit zestien promovendi. Van deze zestien promovendi behoorden zes tot het onderzoekprogramma Lex Mercatoria, vier tot Het domein van de Rechter en zes promovendi waren verbonden aan het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort. De ESL overweegt deze groep, die naar verwachting de aankomende jaren verder zal slinken door het toenemen van de participatiegraad in de onderzoekscholen, een gestructureerd onderwijsaanbod aan te bieden via de facultaire onderzoekprogramma s waar deze promovendi onder vallen. Overige activiteiten voor promovendi Alle promovendi worden automatisch lid van de Juridische Aio-vereniging Rotterdam (JAR). De JAR zet zich in voor het versterken van de onderlinge contacten tussen de promovendi. Bovendien vindt de ESL het belangrijk dat haar medewerkers kennis nemen van het promotieonderzoek. Hiertoe wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie een posterpresentatie gehouden door de promovendi en is er in 2007 een facultair promovendiboekje verschenen. Verder vinden maandelijks facultaire promovendilunches plaats. Tijdens deze lunches presenteert een promovendus zijn onderzoek aan collega-promovendi en geïnteresseerde facultaire medewerkers 4.2 Selectie van promovendi De werving van promovendi vindt plaats binnen de zes onderzoeksprogramma s. Sinds 2005 is het selectiebeleid gericht op het beperken van de uitval van promovendi. Voorafgaand aan de aanstelling vindt een assessment plaats waarbij een externe deskundige beoordeelt of de kandidaat-promovendus in staat zal zijn een proefschrift af te ronden. Als dit assessment bepaalde deficiënties aanwijst die een succesvol functioneren als promovendus kunnen belemmeren, worden met de betreffende promovendus afspraken gemaakt over cursussen en trainingen op dat gebied, in aanvulling op de verplichte onderdelen van het opleidingsprogramma. Zelfstudie Erasmus School of Law 13

18 De promovendus wordt niet meteen voor vier jaar benoemd, maar in eerste instantie voor een periode van achttien maanden. Dit biedt de mogelijkheid tussentijds te beoordelen of voldoende kans bestaat op afronding van het proefschrift binnen de gestelde termijn. In aanvulling daarop is besloten promovendi met ingang van 2007 in de beginfase van hun onderzoek een intensievere begeleiding te geven. Niet onvermeld mag blijven dat de faculteit projecten onderneemt om het aantal allochtone medewerkers in wetenschappelijke functies te verhogen, zoals via het student-assistentenprogramma. In dit programma krijgen getalenteerde allochtone studenten een student-assistentschap aangeboden waarin zij worden gekoppeld aan promovendi van de faculteit. Op deze wijze kunnen zij kennismaken met en zich verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk worden de jonge onderzoekers gestimuleerd om de studenten wegwijs te maken in het doen van onderzoek. Het is de bedoeling dat deze doelgroep enthousiast wordt gemaakt voor het wetenschappelijke bedrijf en uiteindelijk geïnteresseerd raakt in wetenschappelijke functies. Studenten die geschikt worden geacht en interesse tonen, krijgen aan het eind van hun student-assistentschap de mogelijkheid om een NWO Mozaïekvoorstel te schrijven. Dit in 2007 geïntroduceerd programma wordt in 2009 voortgezet. Het heeft inmiddels landelijke belangstelling. 4.3 Kwaliteitszorg promovendibeleid De kwaliteitszorg voor promovendi berust op intensieve begeleiding van de promovendus, in het bijzonder in de eerste anderhalf jaar van de aanstelling. De promotor en de promovendus stellen voorafgaand aan het promotietraject een Opleidings- en begeleidingsplan vast, waarin ook een onderwijstraject is opgenomen. Het accent ligt op controle op de voortgang van het promotieonderzoek. Het Opleidings- en begeleidingsplan kent verschillende toetsmomenten. De promotor moet van elk toetsmoment verslag doen aan de onderzoeksdecaan. Bij onvoldoende voortgang spreekt de onderzoeksdecaan de promotor daarop aan. In de eerste vijftien maanden van de aanstelling zijn drie momenten bepalend voor de continuering van het dienstverband. - Na zes maanden: bespreking van een paper van de promovendus over de probleemstelling van het onderzoek. - Na tien maanden: bespreking van een paper van de promovendus over de methode van het onderzoek. - Medio maand veertien: bespreking van een paper van de promovendus met een overzicht van de voorgenomen behandeling van de geplande deelonderwerpen en een formele promovendusbeoordeling. Aan de evaluatiegesprekken na zes en tien maanden nemen de promotor en de promovendus deel. De promotor legt de resultaten van het gesprek vast en stuurt deze aan de promovendus, met een kopie aan de personeelsafdeling. De promovendus is ervoor verantwoordelijk dat deze gesprekken plaatsvinden en neemt het initiatief tot het maken van een afspraak daartoe. Indien dit niet lukt, wordt de promovendicoördinator geraadpleegd. De evaluatiegesprekken maken deel uit van het formele beoordelingsgesprek in de veertiende maand van de aanstelling. In het systeem van kwaliteitszorg speelt de promovendicoördinator een centrale rol. Deze functie wordt momenteel vervuld door mw. dr. E. Rood-Pijpers. Zij houdt jaarlijks met alle promovendi een voortgangsgesprek, waarin ook het gevolgde onderwijs en het oordeel van de promovendus over dat onderwijs aan de orde komen. Zij onderneemt zo nodig actie op basis van signalen uit dit gesprek, bijvoorbeeld wanneer de promovendus bepaalde opleidingswensen heeft. Ook begeleidt zij de promovendi die niet onder een onderzoekschool vallen bij het selecteren van cursussen en trainingen. Indien nodig verzoekt zij aan de onderzoeksdecaan van de ESL actie te ondernemen, wanneer op bestuurlijk niveau maatregelen moeten worden genomen. Naast de evaluatiegesprekken, de promovendusbeoordeling en het voortgangsgesprek met de promovendicoördinator vinden vanaf anderhalf jaar de gebruikelijk jaargesprekken (zie 6.2) plaats. In deze gesprekken tussen promovendus en leidinggevende wordt het functioneren in het algemeen besproken en komt de deelname aan de promovendi-opleiding ter sprake. De verslagen van deze gesprekken worden door de leidinggevende met de decaan besproken. Binnen de beide onderzoekscholen vindt een zelfstandige toetsing van het gevolgde opleidingsprogramma plaats. Zelfstudie Erasmus School of Law 14

19 Het promovendibeleid van de ESL is binnen de EUR als voorbeeld gesteld. Het aantal medewerkers dat de ESL zonder afronding van een proefschrift verlaat, is sterk gedaald. 5. Reputatie en leiderschap 5.1 Visie op leiderschap Voortbouwend op de in 2005 ingeslagen weg om het facultair onderzoek kwalitatief en kwantitatief op een hoger niveau te tillen, streeft de ESL er naar een nationaal en internationaal vooraanstaande universitaire onderzoeksinstelling te worden met een grote aantrekkingskracht op zowel internationale onderzoekers, die toonaangevend zijn op hun vakgebied, als op excellente studenten. Het facultair onderzoeksbeleid is gericht op het verwezenlijken van deze visie. 5.2 Externe erkenning De externe erkenning van de ESL blijkt uit stabiele inkomsten uit de derde geldstroom over een reeks van jaren en in het bijzonder uit het succes dat de ESL de afgelopen jaren boekte in het verwerven van subsidies uit de tweede geldstroom. De erkenning blijkt ook uit het vermogen van de ESL om goede onderzoekers van elders aan te trekken en uit het vermogen om formele samenwerkingsverbanden te sluiten met zeer gerenommeerde buitenlandse juridische faculteiten, zoals genoemd in paragraaf 3.3. De erkenning van het aan de ESL verricht onderzoek in de vorm van wetenschappelijke publicaties kan ook worden gemeten aan het belang voor deze publicaties op SSRN, de onderzoeksdatabase voor de sociale wetenschappen op Internet. Medio 2009 stond de ESL op de elfde plaats van juridische faculteiten buiten de Verenigde Staten. Eind 2007 was dat nog plaats Externe fondsenwerving In aanvulling op de eerste geldstroom verwerft de ESL traditioneel vooral middelen uit de derde geldstroom, en in mindere mate uit de tweede geldstroom. Vanwege de wenselijkheid om de tweede geldstroominkomsten te laten toenemen, zowel om redenen van onderzoeksreputatie als vanwege de noodzaak om additionele middelen te verwerven, heeft de ESL de afgelopen jaren nieuw beleid ontwikkeld. De stimuleringsregeling tweede geldstroom is daarvan de belangrijkste. Deze stimuleringsregeling geeft onderzoekers een financiële prikkel om tweede geldstroomaanvragen in te dienen. De eerste resultaten van het tweede geldstroombeleid zijn al zichtbaar. In 2006 zijn één VENI-subsidie een drietal vervangingssubsidies, en één SARO-subsidie door NWO gehonoreerd. Sinds 2007 kent de ESL ook een VIDI-laureaat. In 2008 zijn twee VENI-aanvragen ingediend, waarvan één VENI-subsidie is toegekend. Er zijn acht aanvragen ingediend bij Open Competitieronde van NWO. Vier van de acht voorstellen zijn als subsidiabel beoordeeld en twee daarvan komen daadwerkelijk in aanmerking voor subsidiering door NWO. Zeer recent zijn twee (in 2008 ingediende) subsidieaanvragen Conflict en veiligheid door NWO gehonoreerd. Een Europese subsidieaanvraag in het kader van KP7 is op dit moment nog in competitie. In 2006 en 2007 zijn aanvragen gehonoreerd voor subsidie uit het Zesde Kaderprogramma van de EU, over Organised Crime in the EU en New and Emerging Science and Technology. The Assessment of Eyewitness Memory. 6. Feiten en cijfers 6.1 Financiële situatie De ESL is financieel gezond en beschikt over een eigen vermogen dat voldoende groot is om bescheiden investeringen te doen en/of financiële tegenvallers op te vangen (zie tabel 2). De eerste geldstroom steeg in de jaren Zelfstudie Erasmus School of Law 15

20 van 13,9 naar 16,3 miljoen euro. De eerste geldstoom maakte in de deze drie jaren tussen de 77 en 80% uit van de totale facultaire inkomsten, die stegen van 17,8 naar 20,3 miljoen euro. In aanvulling op de eerste geldstroom verwerft de ESL traditioneel vooral middelen uit de derde geldstroom, en in mindere mate uit de tweede geldstroom. In par. 5.3 is al aangegeven dat de ESL er de afgelopen jaren in is geslaagd om haar positie in de tweede geldstroom te versterken; als percentage op de totale begroting blijft de tweede geldstroom beperkt tot ca. 1%. De omvang van de derde geldstroom bedraagt thans 19% van de totale inkomsten; toegespitst op uitsluitend het contractonderzoek 3-4%. De ESL streeft in ieder geval naar uitbreiding van haar tweede geldstroommiddelen, met als doelstelling acht gehonoreerde NWO aanvragen en een gehonoreerde Europese subsidieaanvraag binnen vijf jaar 21, en naar een aandeel van 25% derde geldstroommiddelen in Personeelsbeleid De onderzoekstaken zijn ondergebracht in de kernfuncties hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD); in de functie van wetenschappelijk onderzoeker (WO) en van promovendus. In beginsel vindt een benoeming plaats in een kernfunctie (hoogleraar, UHD, UD). Hiervoor wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld en dient de kandidaat aan een assessment deel te nemen. Een nieuwe medewerker wordt in het kader van het universitair mobiliteitsbeleid benoemd in de (kern)functie voor een periode van vijf jaar. Hierna dient een verdere verdieping plaats te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om een wetenschappelijk onderzoeker al dan niet in een tijdelijk functie aan te stellen Gelet op de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies worden bij een vacature voor universitair docent vrouwelijke gepromoveerden actief benaderd (scouting). Bij vacatures voor universitaire hoofddocenten en hoogleraren wordt een wervingsrapportage opgesteld, waaruit blijkt welke inspanningen zijn gepleegd om een vrouwelijke kandidaat voor de vacature te interesseren en op basis van welke argumenten eventuele vrouwelijke kandidaten zijn afgewezen. Vanaf 1 januari 2005 geldt dat als een medewerker voldoet aan de facultaire publicatienormen, de betrokkene de Sanderskwalificatie wordt toegekend voor maximaal twee jaar. Uitsluitend na verwerving van deze kwalificatie kan de betrokkene toetreden tot één van de onderzoekprogramma s. Er zal op sectieniveau naar oplossingen moeten worden gezocht als blijkt dat niet alle onderzoeksruimte wordt gefinancierd. Het bestuur ontwikkelt in dit opzicht flankerend personeelsbeleid. Scouting, werving en Selectie Om talentvolle onderzoekers te scouten is een aantal activiteiten opgezet. De ESL vindt haar onderzoekers vooral door middel van netwerken en scouting. Daarnaast maakt de ESL gebruik van wervingscampagnes via internet en vak- of dagbladen. De ESL maakt daarbij onderscheid naar verschillende carrièrefases: studenten, promovendi en jonge onderzoekers. Eén van de instrumenten is een zogenaamde tenure track volgens het grow or go-principe. Daarbij worden afspraken gemaakt over een groei naar een UHD-schap. Indien de afspraken worden nagekomen volgt een UHD benoeming (grow), zo niet een beëindiging van het dienstverband (go). Diverse tenure tracks zijn inmiddels ingezet. 21 Gestreefd wordt naar realisatie binnen vijf jaar van: - twee gehonoreerde VENI-aanvragen, - één gehonoreerde VIDI-aanvraag, - één gehonoreerde Mozaïekaanvraag, - vier gehonoreerde MagW (open ronde) aanvragen - één gehonoreerde European Research Council Grant Zelfstudie Erasmus School of Law 16

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Het stelsel ziet er als volgt uit. Er zijn vier onderzoeksprogramma s met ieder een programmaleider, te weten:

Het stelsel ziet er als volgt uit. Er zijn vier onderzoeksprogramma s met ieder een programmaleider, te weten: Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kadernota onderzoek Onderzoekbeleid institutioneel De faculteit heeft haar onderzoek met ingang van 1 januari 2005 institutioneel op een nieuwe

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Rol van de Raad van Hoogleraren De Raad van Hoogleraren is een adviesorgaan van het

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek [met ingang van 1 januari 2007]

Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek [met ingang van 1 januari 2007] Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bewaking kwaliteit juridisch onderzoek [met ingang van 1 januari 2007] 1. Inleiding In de notitie worden twee belangrijke onderwerpen uitgewerkt

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Juni 2016 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES

BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES De promovendus Doel van de functie Het verrichten van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen

Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen 1. Uitgangspunten voor subsidieaanvraag De internationaliseringsactiviteit maakt onderdeel uit van een opleiding van ESL De internationaliseringsactiviteit

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Beleidsplan Juli 2014-2019

Beleidsplan Juli 2014-2019 Beleidsplan Juli 2014-2019 Nijmegen, 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doel van de Stichting - uitgangspunten - doelstelling - onderzoek - doelgroepen 2. Werkzaamheden van de Stichting - strategie

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van promovendi

Arbeidsvoorwaarden van promovendi Arbeidsvoorwaarden van promovendi Inhoud Introductie... 2 Data en methoden... 2 Resultaten... 3 Contractduur... 3 FTE... 4 FTE - totaal... 4 FTE gerelateerd aan onderwijstaken en onderzoekstijd... 4 Conclusie...

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Rapport interne Onderzoeksbeoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam

Rapport interne Onderzoeksbeoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam Rapport interne Onderzoeksbeoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam 2001-2005 I Disciplineprotocol rechtswetenschappelijk onderzoek: faculteitsniveau... 5 A1 Korte karakterisering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen:

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen: Procedureregeling instelling leerstoelen en Het college van bestuur, gehoord de decanen, besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat?

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Workshop 8: de kwaliteit en beoordelingsprocedure van proefschriften Juridische dissertatie is nog steeds juweel Ondanks forse toename

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

- De specifieke eisen hebben betrekking op de kennis die verlangd kan worden van iedere onderzoeker op zijn specifieke onderzoeksgebied.

- De specifieke eisen hebben betrekking op de kennis die verlangd kan worden van iedere onderzoeker op zijn specifieke onderzoeksgebied. OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPROGRAMMA ALGEMEEN (voor de promovendi van de Ius Commune onderzoekschool) Hieronder wordt ingegaan op uitgangspunten van de opleiding (1), op de verantwoordelijkheden (2.1),

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Erasmus School of Law

Erasmus School of Law Erasmus School of Law Research Mid-Term Review 2012 Mid-Term Review Research 2012 Onderdeel van de six year evaluation cycle Onderzoek 2009-2011 Interne en lichte procedure Volgens landelijk SEP protocol

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Law Extra. Doelstelling van Law Extra

Law Extra. Doelstelling van Law Extra Law Extra Doelstelling van Law Extra De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt haar meest getalenteerde en ambitieuze studenten de mogelijkheid om naast de reguliere

Nadere informatie

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen:

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen: De Universitair Hoofddocent (UHD) 1. Algemeen a. Doelstelling van de functie b. Niveaubeschrijving functie c. Het UFO profiel van de Universitair Hoofddocent 2. De Universitair Hoofddocent bij FNWI a.

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Onderzoeker. Doel. College van van Bestuur. Directieraad. Dir. Onderzoeksinstituut. Voorzitter Capaciteitsgroep. BU-manager. Hoogleraar.

Onderzoeker. Doel. College van van Bestuur. Directieraad. Dir. Onderzoeksinstituut. Voorzitter Capaciteitsgroep. BU-manager. Hoogleraar. Onderzoeker Doel College van van Bestuur Verwerven en uitvoeren van vraaggestuurde onderzoeksprojecten, alsmede rapporteren over onderzoeksresultaten in opdracht van klanten passend bij het jaarplan van

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD.

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Hoogleraar Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling, samenhang en verzorging van toegewezen wetenschappelijke onderwijsonderdelen vanuit de eigen binnen het facultaire onderwijsprogramma,

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica:

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ex art. 9.15 lid I WHW ten behoeve van de universitaire lerarenopleidingen TUE De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien: Verordening advocatuur Artikel 4.4 Opleidingspunten http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten 1 Een advocaat behaalt elk kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten,

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie