Jaarverslag Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstellingen Inspanningen en prestaties Geleverde zorgdiensten Platform Projecten Overige initiatieven Organisatie Medewerkers RSO Haaglanden Raad van Commissarissen Aandeelhouders 4.4 Gebruikersraad Stuurgroep Architectuur Omgeving Externe bijeenkomsten Communicatie en relatiebeheer Website Nieuwsbrief Twitter Financiën...12 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Dit jaarverslag van de Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) Haaglanden geeft een overzicht van de activiteiten die samen met zorgaanbieders in 2013 uitgevoerd zijn om zorg en ICT met elkaar te verbinden. Doelstelling van RSO is om door het mogelijk maken van het elektronisch uitwisselen van informatie de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Dit vindt plaats door het leveren van zorgdiensten, het bieden van een platform voor kennisdelen en besluitvorming in de regio en het coördineren van regionale projecten. Om de bestuurlijke aansturing zo integraal en zo efficiënt mogelijk in te richten is in 2013 door de aandeelhouders in RSO en het bestuur van de Stichting besloten om de aansturing van RSO Haaglanden B.V. onder te brengen bij het bestuur van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. De aandelen in RSO Haaglanden zullen op 20 januari 2014 overgedragen worden aan de Stichting Transmurale Zorg Den Haag. RSO Haaglanden B.V. heeft de volgende drie functies in de verbinding tussen zorg en ICT: Exploitatie van zorgdiensten Platformfunctie Projectcoördinatie De exploitatie van de zorgdiensten blijft in RSO Haaglanden. Vanaf 2014 worden de platformfunctie en de projectcoördinatie ondergebracht bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.. Mia van Leeuwen Directeur RSO Haaglanden Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 3 van 12

4 2. Doelstellingen De primaire doelstelling van RSO Haaglanden in 2013 was om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te verbeteren door het organiseren van het berichtenverkeer tussen hulpverleners. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van de door RSO te leveren diensten: E-Verwijzen: ZorgDomein (verwijzing van huisartsen naar ziekenhuizen en Parnassia Groep) E-Transfer: Techxx (transfer van ziekenhuizen, Sophia Revalidatie en Parnassia Groep naar VVT instellingen) Edifact en Zorgmail: E.Novation (voor zorginstellingen, apothekers en huisartsen) In 2013 is besloten de contracten met de drie leveranciers te verlengen. Er is veel aandacht geweest voor de verbetering van de bestaande kwaliteit, de benutting van de mogelijkheden van doorontwikkeling en de optimalisatie van het gebruik van de drie diensten. Een tweede doelstelling was om vanuit de platformfunctie bijeenkomsten te organiseren aan de hand van thema s die door de deelnemende zorgaanbieders aangedragen werden. Hier wordt in hoofdstuk drie verder op in gegaan. Een aantal van deze thema s, hebben geleid tot projecten. Deze projecten zijn in hoofdstuk drie nader uitgewerkt. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 4 van 12

5 3. Inspanningen en prestaties 3.1 Geleverde zorgdiensten In 2013 zijn door RSO Haaglanden de volgende diensten geleverd aan zorgaanbieders in de regio Haaglanden: E-Transfer (POINT) E-Verwijzen (ZorgDomein) Edifactberichtenverkeer (ZorgMail) E-Transfer In 2013 zijn in Point e-transferdossiers aangemaakt. In totaal zijn dossiers verstuurd. Alle ziekenhuizen in de regio, Sophia Revalidatie en Parnassia werken met POINT evenals bijna alle VVT instellingen. In 2013 zijn nog 3 nieuwe VVT organisaties aangesloten. E-Verwijzen In 2013 zijn in de regio Haaglanden in totaal verwijzingen naar de Haagse Ziekenhuizen verstuurd en diagnostiek aanvragen ingediend bij de Haagse Ziekenhuizen. Dit maakt een totaal aantal van berichten. Dit is een verhoging van bijna 30% ten opzichte van Edifact De drie ziekenhuizen en de Parnassia groep maken hier gebruik van. In totaal zijn er over 2013 door deze instellingen berichten verstuurd. Dat is daling van 1% ten opzichte van Voor zowel E-Transfer en E-Verwijzen zijn een stuur- als gebruikersgroep actief. Deze zijn in 2013 regelmatig bijeen geweest. In deze groepen heeft overleg plaatsgevonden over de afspraken rondom het gebruik en de gewenste aanpassingen in het systeem. In deze groepen hebben de vertegenwoordigers van de deelnemende zorgaanbieders en de leverancier zitting. De Edifact gebruikersgroep is in 2013 eenmaal bijeen geweest. Er was geen aanleiding voor meer bijeenkomsten. 3.2 Platform Patiëntportalen 17 januari en 15 april 2013 Op verzoek van één van de Haagse ziekenhuizen is in 2012 een inventariserend traject gestart over de mogelijkheden en het gebruik van patiëntportalen in de regio Haaglanden. In 2013 zijn in samenwerking met het Nictiz twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de landelijke ontwikkelingen zijn besproken, een inventarisatie is gedaan van het gebruik van portalen in de regio Haaglanden en de behoefte aan samenwerking is besproken. Hierbij waren ruim 20 afgevaardigden betrokken uit verschillende zorginstellingen. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 5 van 12

6 In dit traject is voorzien in de behoefte om op dít onderwerp regionaal kennis met elkaar te delen. Door de relatie met Nictiz te leggen is ook de landelijk beschikbare kennis in de regio ingebracht. Verpleegkundige overdracht oktober 2013 Door verdergaande digitalisering wordt het steeds belangrijker om standaarden te realiseren om gegevens uit te wisselen. V&VN, Actiz en Nictiz hebben voor de verpleegkundige overdracht een nieuwe standaard ontwikkeld: de (kernset) e-overdracht. Deze standaard ondersteunt de overdracht van gegevens. RSO Haaglanden onderstreept het belang hiervan en heeft hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd voor transfermedewerkers en zorgbemiddelaars uit de Curatieve- en VVT instellingen. In de bijeenkomst is besproken waarom er standaarden zijn en wat de consequenties hiervan zijn voor de verpleegkundige e- Overdracht via POINT. Hierbij waren ruim 35 personen aanwezig. 3.3 Projecten Aansluiting regio Haaglanden op het Landelijk Schakel Punt (LSP) Bij de initiële invoering van de landelijke zorginfrastructuur (hierna LSP genoemd) in 2009 door het Ministerie van VWS heeft een deel van de Nederlandse huisartsen en apothekers zich aangesloten. Ook is het merendeel van de gebruikte informatiesystemen gekwalificeerd voor aansluiting op het LSP. Na de afwijzing van de EPD wet in 2011 en terugtrekking van VWS als verantwoordelijke voor het LSP hebben de zorgaanbieders - verenigd in de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) - het initiatief genomen om de implementatie van het LSP door te starten. RSO Haaglanden heeft in juni 2013 samen met SFZ (apothekers) en de SMASH (huisartsen) een plan van aanpak Implementatie LSP voor de regio Haaglanden bij VZVZ ingediend. Dit plan voldeed aan de eisen zoals deze gesteld werden door VZVZ en daarmee de eisen voor een financiële vergoeding. In het plan is een aantal doelstellingen geformuleerd: Een opt-in procedure voor de regio Haaglanden Eind 2013 minimaal 70% van de huisartsen en 70% van de apothekers aangesloten op het LSP en 30% van de patiëntdossiers van de huisartsen en 10% van de patiëntdossiers van de apothekers zijn via het LSP raadpleegbaar Eind 2014 is 90% van de huisartsen en apothekers aangesloten op het LSP en is 40% van de patiëntdossiers via het LSP raadpleegbaar Om deze doelen te bereiken is een stuurgroep opgericht die 10x bijeen is geweest in De minimale doelstellingen en de daadwerkelijk gerealiseerde doelstellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 31 dec Aansl. (%) Huisartsenpraktijken Apotheken Huisartsenposten Ziekenhuis apotheken Patiënten Aansl. Patiënten Aansl. Aansl. (%) (%) (%)( (aantal) (aantal) Streefresultaat: 70% 30% 70% 10% 90% 50% Waarneem retour berichten (%) Daadwerkelijk per 31 dec % 5,85% 87% 5,22% 100% 0 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 6 van 12

7 In overleg met VZVZ zijn de gestelde doelstellingen aangepast en opgeschoven naar egpo In februari is gestart met 2 pilots met het elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg (egpo). Het egpo is een internettoepassing voor de ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking waarin informatie over patiënten snel, overal en overzichtelijk beschikbaar is. Het systeem faciliteert de communicatie tussen zorgverleners onderling én tussen zorgverleners en patiënten over het zorgactieplan. Het egpo is de digitale uitvoering van het Gestructureerd Patiënten Overleg(GPO), ook wel Kernteamoverleg genoemd, wat leidt tot proactieve samenhangende zorg. In juli zijn de resultaten van de evaluatie bekend geworden, waarna in september een projectplan is opgesteld voor fase 2. In deze fase wordt het egpo verder uitgerold in de regio Haaglanden. Voor dit project is een stuurgroep opgericht die maandelijks bijeen kwam. Beschikbare capaciteit In januari 2013 is een aantal partijen gevraagd een offerte uit te brengen voor het elektronisch inzichtelijk maken van de vrije bedden in de regio Haaglanden. Besloten is om deze applicatie door Techxx in POINT te laten bouwen. Hiertoe is veelvuldig overleg geweest tussen de opgerichte projectgroep (met daarin vertegenwoordiging van zowel de curatieve als VVT kant) en de leverancier Techxx. In november is, na een testfase, de applicatie beschikbare capaciteit in POINT live gegaan. Het systeem wordt goed bijgehouden aan de VVT kant en kan geraadpleegd worden door alle deelnemers in POINT. 3.4 Overige initiatieven E-recept In mei is in samenwerking met NICTIZ een plan van aanpak Pilot Elektronisch Receptuitwisseling van 2 e naar 1 e lijn in de regio Haaglanden opgesteld. In dit plan wordt de aanpak beschreven om de pilot te realiseren waarbij HL7-recepten vanuit een ziekenhuis (het MCH) naar openbare apotheken in de Haagse regio worden verstuurd. Deze pilot is in 2013 uitgevoerd en wordt begin 2014 geëvalueerd. Digitalisering van het laborderproces In 2013 is door de RSO onderzocht of een verdere digitalisering van het laborderproces via ZorgDomein in de regio Haaglanden zinvol en haalbaar was. De laboratoria stonden achter het idee van verdere digitalisering. Vanuit de huisartsen was hiervoor nauwelijks belangstelling. Mede doordat de module zeer kostbaar zou worden, is besloten dit initiatief niet verder voort te zetten. Verwijzing basiszorg VVT RSO Haaglanden heeft ZorgDomein verzocht een voorstel op te stellen voor e-verwijzen van huisartsen naar VVT instellingen mbt basiszorg. Dit voorstel is gepresenteerd aan de leden Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 7 van 12

8 van Zorgscala en besproken met een vertegenwoordiging van verschillende VVT instellingen. Mede door de hoge kosten hiervoor is besloten dit initiatief in 2013 niet voort te zetten. Secure mail RSO Haaglanden heeft in 2013 zorggedragen voor het aansluiten van 10 casemanagers dementie op ZorgMail. Hierdoor zijn zij in staat om via een versleutelde verbinding veilig met elkaar te kunnen mailen. 4. Organisatie 4.1 Medewerkers RSO Haaglanden Vaste medewerkers van de RSO op 31 december 2013 zijn: Mia van Leeuwen Dave Ormel Caroline Harteveld directeur (0,3 FTE) Service Level Manager (1 FTE) Management Assistant (0,7 FTE) Naast bovengenoemde vaste medewerkers, werken in de RSO vele medewerkers mee die zich vanuit de Zorgaanbieders inzetten in de verschillende werk- en stuurgroepen. 4.2 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is in 2013 driemaal bijeen geweest. In 2013 heeft de RSO afscheid genomen van de heren Tombrock (hij had namens de huisartsen zitting in de RvC) en Van Son (hij nam namens de verzekeraars deel aan de RvC). Deze plekken zijn niet ingevuld. De samenstelling van de RvC in 2013 was: R. van der Meer Voorzitter en tevens commissaris namens de apothekers R. Barge Commissaris namens de curatieve instellingen N. Olsthoorn Commissaris namens de VVT-instellingen 4.3 Aandeelhouders De Aandeelhouders zijn in 2013 tweemaal bijeen geweest. Waarvan eenmaal met het bestuur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag. Onderwerp was toen de overdracht van de aandelen van de RSO naar de Stichting. De heer van Houdenhoven van het Haga ziekenhuis is in de AvA opgevolgd door mevrouw Tasche. De heren Tombrock en Van Son hebben in 2013 afscheid genomen van de AvA. Deze plekken zijn niet ingevuld. In de AvA hadden in 2013 zitting: R. Barge Bronovo Ziekenhuis E. de Glint Zorgscala K. Machielse Menzis/Azivo M. van der Meer Sophia Revalidatie R. van der Meer KNMP en SFZ Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 8 van 12

9 A. van Ooijen SMASH Haaglanden M. Oosterveld SFZ M. Tasche Haga Ziekenhuis E. Teurlings SFZ W. Geerlings MCH N. van der Zeijden Parnassia 4.4 Gebruikersraad De gebruikersraad is in 2013 elke 2 maanden bijeen geweest. In de Gebruikersraad worden ontwikkelingen of wijzigingen die financiële en/of organisatorische consequenties voor de deelnemende zorgaanbieders kunnen hebben, besproken. In de Gebruikersraad zitten vertegenwoordigers van de curatieve instellingen, VVT instellingen, huisartsen en apothekers. 4.5 Stuurgroep Architectuur De stuurgroep architectuur is ingesteld door de RSO Haaglanden om de technische uitgangspunten en de landelijke normeringen te bewaken. Met de stuurgroep is in 2013 via de mail contact geweest en informatie uitgewisseld. De stuurgroep is niet fysiek bijeen geweest. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 9 van 12

10 5. Omgeving 5.1 Externe bijeenkomsten RSO Haaglanden heeft in 2013 deelgenomen en een bijdrage geleverd aan diverse bijeenkomsten met externe partijen, zoals; De regiodagen van het NICTIZ. Deze regiodagen zijn bijeenkomsten waar alle Regionale Samenwerkings Organisaties elkaar treffen en onderlinge samenwerking en voortgang besproken wordt. Het Regionaal Architectuur Platform, dat landelijk door NICTIZ georganiseerd wordt. Het regio overstijgend Point overleg. Regioraad VZVZ. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 10 van 12

11 6. Communicatie en relatiebeheer 6.1 Website De website is in 2013 op hoofdlijnen bijgehouden. Gegevens zijn regelmatig geactualiseerd. Eind 2013 is besloten de website onder de site van de Stichting Transmurale Zorg te plaatsen. Onder de kop Activiteiten zijn 2 onderdelen toegevoegd: RSO Haaglanden. Hier zijn de drie diensten die de RSO levert omschreven. Onder het onderdeel Zorg en ICT komen de platform- en projectenfunctie aan de orde. 6.2 Nieuwsbrief In de nieuwsbrief van de Stichting Transmurale Zorg is een rubriek RSO Haaglanden opgenomen. Hier worden nieuwsberichten van de RSO onder geplaatst. De nieuwsbrief wordt elke eerste maandag van de maand verzonden naar ongeveer 2000 abonnees. 6.3 Twitter In 2013 is opnieuw gestart met het versturen van tweets. Dit zal in 2014 verder uitgebouwd worden. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 11 van 12

12 7. Financiën Het jaar 2013 is met een licht positief resultaat afgesloten. Dit positieve resultaat is het gevolg van bezuinigingen in de organisatie zelf en het aanpassen van de tarieven. In 2013 is besloten de zorgdiensten vooraf per kwartaal bij de instellingen te factureren. Bijna alle facturen worden binnen de termijn van 30 dagen betaald. Aan het einde van elke maand worden de ingekomen facturen betaald. Indien nodig worden tussentijdse betalingen gedaan. Voor de financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Pagina 12 van 12

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag Van proces naar resultaat Inhoudsopgave Inleiding... 2 Uitstroom in relatie tot de workflow... 2 Ontwikkeling...

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013. 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2. 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2

Samenvatting Jaarverslag 2013. 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2. 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2 Inhoud 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2 2 De inhoudelijke resultaten in 2013... 3 2.1 Exploreren/Agenderen... 3 2.1.1 Rol Patiënt Cliënt;... 3 2.2 Exploreren en agenderen

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

ZorgnaZorg Pilot. E-overdracht via XDS NN. Open Podium GERRIT 9 februari 2017

ZorgnaZorg Pilot. E-overdracht via XDS NN. Open Podium GERRIT 9 februari 2017 ZorgnaZorg Pilot E-overdracht via XDS NN Open Podium GERRIT 9 februari 2017 Karin Borkhuis, manager Nazorg / leidinggevende Transferverpleegkundigen Gerard van Kernebeek, projectleider XDS, EPIC Projectgroep

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Regio Haaglanden

Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Regio Haaglanden Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Haaglanden Versie: aanpassing nav overleg met Documentdatum: 21 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding en achtergrond... 3 1.1 Plan van aanpak regionale implementatie LSP...

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 nov 2015 Aan de orde Regio Amsterdam Situatie 2010 Wat

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Sleutelnet Jaarverslag 2013

Sleutelnet Jaarverslag 2013 Sleutelnet arverslag 2013 Inleiding Sleutelnet kijkt terug op een mooi jaar, waarin we weer op diverse fronten de zorgcommunicatie in onze regio hebben versterkt. 2013 stond vooral in het teken van de

Nadere informatie

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Welkom Agenda Waarom 1 HIS De Zorggroep als contractpartij Implementatie, clusterbeheer, servicemanagement, innovatie De andere zaal Medicom Uurtje uitleg

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ September 2016 hebben de regionale huisartsenorganisatie en de GGZ-aanbieders in de regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst (Raamovereenkomst)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v.

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 mei 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering elektronisch

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen we bereiken?... 3 4. Ontwikkelingen... 4 5. Focus

Nadere informatie

Hét aanspreekpunt voor uitwisseling van zorgcommunicatie Regionaal ZorgCommunicatie Centrum

Hét aanspreekpunt voor uitwisseling van zorgcommunicatie Regionaal ZorgCommunicatie Centrum Regionaal ZorgCommunicatie Centrum Het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg door het initiëren, faciliteren en stimuleren van informatieuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt Bertus Buitenhuis

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt  Bertus Buitenhuis SAMENWERKEN MET IT Samenwerken rondom cliënt www.samenwerken.it Bertus Buitenhuis bertus@samenwerken.it 06 36 43 23 63 VOORDELEN EDIFACT STEKKER ONS ücommunicatie op basis van de veilige netwerken die

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 5 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering landelijk elektronisch

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl Aanleiding

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon!

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Geslacht m /v Geboortedatum ------------------- Voorletters -------------------- Roepnaam ------------------- Achternaam ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele Jaarplan 2016 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele App... 6 2.2 Regionaal Zorgpad... 7 2.3 Inrichting

Nadere informatie

De schakel tussen zorgproces en ICT oplossing DIGITALE OVERDRACHT BOUWSTEEN VAN VALUE BASED HEALTHCARE

De schakel tussen zorgproces en ICT oplossing DIGITALE OVERDRACHT BOUWSTEEN VAN VALUE BASED HEALTHCARE DIGITALE OVERDRACHT BOUWSTEEN VAN VALUE BASED HEALTHCARE Mei 2017 Inhoudsopgave 1 Value Based Healthcare. Nieuws onder de zon? 1 2 De rol van de patiënt 2 3 Laaghangend fruit 3 3.1 Welke hindernissen zijn

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld.

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld. Sectorplan Informatievoorziening VVT primaire (zorg)processen Eerste stappen plan van aanpak Dit plan is opgesteld om de VVT-sector handvatten te bieden bij het realiseren van een duurzaam informatiestelsel.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO. Anne Landstra

SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO. Anne Landstra SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO Anne Landstra Agenda Het RZCC in het kort; Project E-overdracht; Van papier naar digitaal Strategie Aanpak Winst voor de patiënt Winst voor de regio Zuidoost Nederland 4 ziekenhuizen

Nadere informatie

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is?

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is? 1 2 3 Start POINT in Amsterdam 10 maart 2010 Gesprekken over de implementatie van POINT vonden al veel eerder plaats dan de daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst met Techxx op 10 maart 2011

Nadere informatie

DHW SSO KIS NEN OZIS. Lab

DHW SSO KIS NEN OZIS. Lab HL 7 HetHis MIRA NEN 7513 DHW OZIS KIS SSO NEN 7510 MedRec Zorg domein GGZ MedOvd MedVri TeleMC Medeur Edifact MedLab Lab Zorg mail MedMut Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van dit

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU 14-11-2014 Fred Smeele Programmamanager Registratie aan de Bron (Nictiz/NFU) Opleiding : Fysicus, daarna

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Sessie 10: Patiënt en ICT. Informatiedagen Zorgcommunicatie

Sessie 10: Patiënt en ICT. Informatiedagen Zorgcommunicatie Sessie 10: Patiënt en ICT Informatiedagen Zorgcommunicatie Onderwerpen Platform Patiënt en ehealth Referentie Systeemfunctie Model Uitgangspunten ehealth diensten Authenticatie patiënt Planning 2013 Patiënt

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland

Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland 7 Han Tanis Arno Timmermans Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland ir. drs. J.E.P. (Han) Tanis, directeur Vecozo drs. A.E. (Arno) Timmermans, voorzitter raad van bestuur Westfriesgasthuis Digitale

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Drechtzorg

Ontwikkelagenda Drechtzorg Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020 Doel ontwikkelagenda Een meerjarig, maar flexibel, beleidskader over waar we binnen Drechtzorg gezamenlijk aan werken van 2017-2020. De ontwikkelagenda kijkt naar de

Nadere informatie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie Informatiestandaard eoverdracht Pim Volkert Coördinator Terminologie 23 september 2014 Inhoud eoverdracht In welke gevallen? Informatiestandaarden wat zijn dat? eoverdracht wat zit erin? ART-DECOR Vragen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners.

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie