MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013

2 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van Victas Organisatie inrichting Kerngegevens 7 3 MISSIE EN VISIE Missie Visie 10 4 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Cliënt & Communicatie Bedrijfsvoering 17 5 ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG Zorgpad Volwassenen Zorgpad Forensisch Zorgpad Jeugd 22 6 BELEID EN ORGANISATIE Accountmanagement Kwaliteitsbeleid Klachten en incidenten Veiligheid en milieu Personeelsbeleid 28 7 BUSINESS DEVELOPMENT 29 8 E-HEALTH 31 9 SAMENLEVING Omgevingsbeheer Kennisoverdracht FINANCIEL BELEID 34

3 4 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / uitgangspunten VAN DE VERSLAGLEGGING 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Dit jaardocument van Victas betreft de verslagperiode Als uitgangspunt voor het jaardocument zijn de Regeling Verslaglegging Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Het jaardocument is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur langs twee lijnen tot stand gekomen: de jaarrekening en het maatschappelijk verslag. De jaarrekening is opgesteld door de afdeling Bedrijfsvoering. Aan het maatschappelijk verslag hebben verscheidene afdelingen van de instelling een bijdrage geleverd. De cijfermatige gegevens uit het maatschappelijk verslag zijn afkomstig uit de geautomatiseerde informatie- en registratiesystemen van Victas. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam Stichting Victas Adres Tolsteegsingel 2a Postcode 3582 AC Plaats Utrecht Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel Internetpagina Structuur van Victas 2.3 Organisatie inrichting Per juli 2013 heeft een kanteling van de organisatiestructuur plaatsgevonden. De zorglijnen Langdurig, Curatief en Forensisch hebben plaatsgemaakt voor de zorgpaden Jeugd, Volwassenen en Forensisch. Achtergrond hiervan is de invoering van de zorgmodernisering, waarbij een logistiek pad is ontwikkeld voor de verschillende cliëntengroepen. Hierdoor kan Victas de zorg en zorglogistiek beter organiseren. Tegelijkertijd zijn verschillende administratieve De Stichting Victas is als Stichting Verslavingszorg processen samengevoegd en is een Client Contact Utrecht per 29 juli 2003 toegelaten voor de Centrum ingericht. Hiermee wordt strakker AWBZ-functies artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 blijkens gestuurd op de wachtlijsten, de doorstroom van de toelatingsbeschikking V&VTOEL/ cliënten tussen intra- en extramuraal en bieden Eind 2012 is in verband met de naamswijziging en we een duidelijk aanspreekpunt voor de cliënten. locatiewijzigingen een wijzigingsverzoek bij het Ook is een afdeling Medische Zorg ingevoerd, CIBG ingediend. Ingevolge het besluit d.d. 14 waaronder alle functionarissen zijn geplaatst die februari 2013 (TZi ) is Victas toegelaten zorgpad overstijgend werken, zoals artsen, als instelling voor medische specialistische zorg, psychiaters, verpleegkundig specialisten en welke zorg behoort tot de ingevolge de klinisch psychologen. Binnen de drie zorgpaden Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties. zijn zorgtrajecten ontwikkeld. Een van deze trajecten is een klinische opname. Om zo specia- Juridische structuur listisch mogelijke zorg te leveren binnen de Stichting Victas te Utrecht klinieken zijn de twee klinieken als aparte afdeling Organisatorische structuur geplaatst binnen de organisatiestructuur. Zie organogram op volgende pagina De behandeling van cliënten in de klinieken Toelatingen wordt geboden door de behandelaars van de Verblijf en instelling voor verschillende zorgpaden. medisch specialistische zorg Reclassering Verslavingsreclassering Medezeggenschapstructuur De stichting kent een medezeggenschap van Medewerkers.

4 6 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Organogram per 1 juli 2013 CLIËNTENRAAD Eerste geneeskunde RAAD VAN TOEZICHT RAAD VAN BESTUUR Manager beleidsbureau/ bestuurssecretaris ONDERNEMINGSRAAD 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De stichting Victas is een instelling voor verslavingspsychiatrie met als werkgebied de provincies Utrecht en Flevoland. Primair richten de activiteiten zich op cliënten die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken/gamen/ internetten en seksverslaving. Deze cliënten hebben bijna in alle gevallen ook last van een comorbide aandoening. Alhoewel volwassenen het grootste aandeel hebben in het cliëntenbestand, is het aandeel jongeren (12 tot 24 jarigen) licht gestegen. De doelgroep ouderen (55+) is nagenoeg gelijk gebleven. Onze kernactiviteiten bestaan uit het leveren van ambulante zorg en intramurale zorg. Tevens biedt Victas preventie, voorlichting, consultatie en ondersteuning aan naasten en partners. Bovendien verricht Victas reclasseringswerkzaamheden voor verslaafde justitiabelen. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Zorgadministratie Financiële administratie Manager bedrijfsvoering ICT Manager Zorgpad Jeugd Manager Zorgpad Volwassenen Ambulant 1 Ambulant 2 fact Preventie en Veldwerk Facilitair Verstrekkingen Manager Cliënt en communicatie Manager HR Directeur Zorg Manager klinieken Cliënt Contact Centrum Flexpool Kerngegevens (aantal bedrag) Cliënten Aantal cliënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal feitelijke bedden op 31 december, inclusief beschermd wonen Waarvan feitelijke bedden beschermd wonen Productie Aantal verzorgingsdagen, inclusief beschermd wonen, exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE in loondienst op 31 december 456,02 426,96 388,7 bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Manager Zorgpad forensisch Specialistische zorg High Care Aantal bedden per 31 december Leijenhoven 30 Lunetten 0 Reclassering Forensisch ambulant FVK Basalt win jezelf terug Spinoza 0 Eykman 0 Basalt 24 A.B.C.-straat 72 Totaal 126

5 8 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Werkgebieden Inzet voor gemeentes Veel van de activiteiten van Victas worden in en ten behoeve van verschillende gemeentes uitgevoerd. Naast de gemeenten Utrecht en Amersfoort worden ook voor de gemeenten Veenendaal, Woerden, De Bilt, Soest, Nijkerk, Nieuwegein, Houten, Zeist en Wijk bij Duurstede activiteiten uitgevoerd. Inzet AWBZ, ZVW en Justitie De activiteiten die Victas uitvoert in het kader van AWBZ en ZVW vinden plaats in Midden-Nederland. Daarnaast levert Victas ook zorg vanuit een justitieel kader. In opdracht van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en in opdracht van DFORZO (Directie Forensische Zorg) worden activiteiten uitgevoerd binnen het arrondissement Midden-Nederland. In Almere beschikt Victas over de forensische verslavingskliniek Basalt (24 bedden). Samenwerkingsrelaties Medezeggenschapsorganen: Ondernemingsraad Cliëntenraad Toezichthouders: Inspectie voor de Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Raad van Toezicht Victas Kwaliteitsbewaking: Lloyds (certificerend bureau voor het verrichten van de externe audit HKZ) Stichting Benchmark GGZ (benchmarking van de effectiviteit van de behandeling) KIWA-Prismant (steekproef cliënttevredenheid middels CQ-index) Vakorganisaties: Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 Ketenpartners: Samenwerkings partners Verslavingszorg landelijk GGZ Centraal Iriszorg Landelijk Zorgsysteem Veteranen Netwerk Verslavingszorg Resultaten Scoren Tactus Verslavingszorg Verslavingszorg Noord Nederland Novadic- Kentron Altrecht Ketenpartners opleiding & scholing Expertise Centrum Forensische psychiatrie Hogeschool Utrecht IVO Julius, centrum voor Gezondheidswetenschappen Utrecht Nispa ROC- Asa ROC Midden Nederland Trimbos Universiteit Amsterdam Universiteit Utrecht UMC Utrecht Financiën Accountant Auditorganisatie Bank Dforzo Gemeentelijke overheid NZA Subsidieverleners Verzekeraars Zorgkantoren Overige stakeholders Benchmark GGZ, stichting Dienst Justitiële Inrichting GGZ Nederland Ministerie van Justitie Ministerie van VWS Openbaar Ministerie Oostvaarderskliniek Psychiatrisch Casusregister Reclassering Nederland SVG Ketenpartners regionaal Altrecht Amerpoort AZC Beweging 3.0 Bewindvoering Bureau Jeugdzorg Careyn Zuwe Aveant Centrum Jeugd en Gezin A foort Cumulus Diakonessenhuis Eleos Exodus Gemeenten GG&GD Gemeente DMO Gids, stichting Hofpoort ziekenhuis Huisartsenposten Icare JOU, jongerenwerk Utrecht Juliana-oord Kwintes Leger des Heils Meander, medisch centrum MEE Meerkanten, GGZ Flevoland Mitros Politie Pro Persona Ravelijn, stichting Reclassering Nederland(SRN) RIAGG Amersfoort RIBW SBWU Sinaï Centrum Slachtofferhulp Stadsring 51 Timon Tussenvoorziening, de Vaartserijn VitrasCMD Welzijn Amersfoort, stichting Wending, de Woningstichting Waag, de Het overzicht van de ketenpartners staat op de volgende pagina.

6 10 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / MISSIE EN VISIE 4. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFS- VOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Missie Victas gaat uit van de kracht, kwaliteiten en talenten van de cliënt en helpt deze te versterken. Behandeling en zorg zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt met het oog op het optimaliseren van participatie in de 3.2 Visie Victas is van mening dat de sterke kanten van cliënten moeten worden verstevigd en waar nodig de maatschappelijke inbedding van cliënten moet worden verbeterd. Dit omdat maatschappelijk welzijn essentieel is in de strijd tegen versla Normen voor goed bestuur De Raad van Toezicht heeft als opvatting dat hij alleen maar goed kan functioneren als zijn leden daadwerkelijk een gemeenschappelijke visie kunnen bereiken en die ook uitstralen. Een dergelijk gemeenschappelijke opvatting kan vergaderen, de waarneming, informatie en verantwoording en de bevoegdheid ten aanzien van de wijziging van het reglement. In het informatieprotocol zijn afspraken vastgelegd over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. maatschappij. Wij doen dat vanuit ons motto willen, werken, winnen. Winnen van verslaving begint met willen, met motivatie. Vervolgens is het hard werken. Uiteindelijk is het doel om samen kleine stapjes te maken. Elk stapje is winst. Naast langdurig verslaafden behandelt en begeleidt Victas ook jongeren en mensen met lichte verslavingsproblemen. Victas richt zich naast het behandelen ook op het voorkomen van verslaving. Daarom is Victas op meerdere terreinen werkzaam: preventie, veldwerk, behandeling en maatschappelijke integratie (activering). Victas werkt hierin graag samen met andere organisaties om de maatschappelijke inbedding van cliënten te verbeteren. Zo levert Victas een bijdrage aan een leefbare en veilige samenleving. ving. Daarnaast zien we de cliënt in een sociale context, waarbij de sociale omgeving bijzonder belangrijk is; we stimuleren zoveel mogelijk gezonde sociale relaties. Daar waar verslaving gepaard gaat met psychiatrische of psychologische aandoeningen, dienen de problemen gelijktijdig aangepakt te worden. Victas heeft hiervoor programma s ontwikkeld en zoekt waar nodig samenwerking met gespecialiseerde GGZ-instellingen. Victas richt zich op herstelgerichte zorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen en wordt aandacht gevraagd voor rehabilitatie. Wij leveren een maatschappelijk relevante bijdrage. We doen dat in open dialoog met de samenleving. alleen ontstaan als regelmatig tijd wordt besteed aan strategische discussies en er continue verdieping plaatsvindt over de zaken waar Victas mee bezig is. In 2011 is de Governancestructuur van Victas in overeenstemming gebracht met de Zorgbrede Governancecode In 2012 zijn alle daarbij behorende documenten zoals het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur, de statuten en het informatieprotocol nogmaals tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Deze documenten worden in 2014 geëvalueerd Raad van Bestuur Naam Dhr. H.F.X. Geerdink De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar - buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur - het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze worden in het jaargesprek besproken. De honorering van de bestuurder is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. De honorering van de bestuurder valt binnen de normen van de NVZD. Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht ROC van Twente Lid Raad van Toezicht stichting Senang 4.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat krachtens de statuten van Victas uit minimaal vijf leden en is Good Governance, afspraken tussen Raad van belast met het toezicht op en controle van de Bestuur en Raad van Toezicht Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht als taak Victas te adviseren, in het Toezicht zijn in de statuten, het reglement Raad bijzonder over de financiële en beleidsmatige van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur jaarstukken. vastgelegd. Onder meer zijn hierin opgenomen de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Mevrouw Schippers is wegens het verlopen Raad van Bestuur, de wijze van benoeming, van de zittingstermijn per oktober 2013 ontslag en schorsing, de taken en verantwoorde- teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht lijkheden van de voorzitter, de commissies, en lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. de besluitvorming, de frequentie en wijze van Mevrouw Schippers was lid van de Raad van

7 12 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad. In 2013 is de werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht gestart onder leiding van een executive search bureau. In november heeft de Raad van Toezicht, gehoord het positief advies van de Ondernemingsraad en de voordracht van de Cliëntenraad, besloten twee nieuwe leden te benoemen. Mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg is per 1 januari 2014 benoemd als lid op voordracht van de Cliëntenraad met als aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid. Mevrouw drs. M.E. van der Meer is per 1 januari 2014 benoemd als lid met als aandachtsgebied Financiën. NAAM Mw. A. van Vliet - Kuiper Dhr. M.B. Botman Dhr. P.M.G. Emmelkamp Mw. C. Schippers Dhr. C.J.A. van den Broek FUNCTIE RVT VICTAS Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Voorzitter financiële commissie Vice-voorzitter en lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht tot 1 oktober 2013 Lid financiële commissie tot 1 oktober 2013 Lid Raad van Toezicht Lid financiële commissie HOOFD- EN NEVENFUNCTIES Dijkgraaf van waterschap Velt en Vecht (hoofdfunctie) Nationaal Restauratiefonds (Bestuurslid) Lid van de commissie Aedescode De Gooise Scholen federatie (Voorzitter van de Raad van Toezicht) Commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) Bestuursadviseur Botman Advies en Management B.V. (hoofdfunctie); Stichting Meander Omnium (voorzitter Raad van Toezicht) Per Saldo (lid bestuur) Antroz (voorzitter Raad van Toezicht per ) Akademiehoogleraar, Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen; Rector Netherlands Institute of Advanced Studies in the Social Sciences and Humanities (NIAS); Distinguished adjunct professor, King Abdulaziz University Senior consultant De Waag; Hoofdredacteur Clinical Psychology & Psychotherapy Lid wetenschappelijke adviesraad Cure & Care; Secretaris-penningmeester Golestan Foundation; Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland. Projectdirecteur bij het Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), Ministerie van Financiën (hoofdfunctie); Waarnemend directeur Ontwikkeling Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf Seyster Veste (Lid Raad van Commissarissen) Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, directeur Beleid & Strategie, college van procureurs-generaal (hoofdfunctie) Extern lid Rekenkamer Utrecht Werkwijze Raad van Toezicht De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en de corporate governance code. De leden van de Raad van Toezicht zijn noch arbeidsrechtelijk noch anderszins verbonden aan de stichting Victas. De leden van de Raad van Toezicht opereren volledig onafhankelijk. Vergaderingen De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar plenair, waarvan één keer zonder de bestuurder. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zevenmaal vergaderd. In de vergadering zonder bestuurder is aandacht besteed aan het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In de vergaderingen met de bestuurder werd aan de hand van het directieverslag de voortgang van de dagelijkse zaken gevolgd, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de strategie en koers van de instelling en de ingebruikname van de locatie A.B.C.-straat. Daarnaast is de Raad van Toezicht bijeengekomen voor een strategisch overleg, overleggen met de financiële commissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid, overleg met de Cliëntenraad en artikel-24 overleg met de Ondernemingsraad. In 2013 zijn in de overleggen met de Raad van Bestuur op hoofdlijnen de volgende thema s besproken: De (strategische) koers van de organisatie Strategie en (voortgang) strategisch meerjarenplan Strategische vastgoedplannen huisvesting Wijziging topstructuur als gevolg van de zorgmodernisering Financiering en exploitatie A.B.C.-Straat Financiële situatie (productieverdeling) Het jaardocument 2012 Zorgpaden / zorgmodernisering Managementletter KPMG Cliëntgegevens en cliëntstromen Online behandeling Evaluatie accountant Inrichting commissie Kwaliteit en Veiligheid Procedure werving nieuw RvT-lid Begroting en zorginkoop voor het jaar 2014 Commissies De Raad van Toezicht kent drie commissies: een remuneratiecommissie, een financiële commissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met het verwoorden van het oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van de Raad van Bestuur en de daaraan gekoppelde beloning. De financiële commissie houdt zich bezig met de voorbereidingen van de oordeelsvorming en besluiten van de Raad van Toezicht aangaande de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, inclusief de risicoparagraaf opgesteld door de Raad van Bestuur. De financiële commissie voert ook het overleg met de externe accountant over de jaarcijfers. In dit overleg is tevens een oordeelsvorming over de interne beheersing en controle aan de orde. De commissie Kwaliteit en Veiligheid spreekt met de bestuurder, de eerste geneeskundige en de directeur Zorg. Onderwerpen van gesprek zijn zorg en veiligheidsbeleid, MATE, monitoring en CQ en ROM, HKZ, zorgmodernisering, kwalificaties medewerkers en bijscholing, wachtlijsten, uitstroom, kwaliteitsmanagementsysteem en innovatie en samenwerking Victas binnen de verslavingszorg. Besluiten Raad van Bestuur waaraan de Raad van Toezicht zijn goedkeuring heeft verleend In 2013 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: De jaarrekening 2012 Het maatschappelijk jaarverslag 2012 Het Meerjarenbeleidplan Inrichting topstructuur Victas en reorganisatie Jaarplan 2014

8 14 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Besluiten Raad van Toezicht In 2013 heeft de Raad van Toezicht besloten om: Decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur over gevoerd beleid Procedure werving en profiel RvT-lid Benoeming KMPG tot accountant van Victas - Instellen commissie Kwaliteit en Veiligheid - Vaststellen aangepast reglement RvT Mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg op voordracht van de Cliëntenraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 Mevrouw drs. M.E. van der Meer te benoemen als lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 De Raad van Toezicht bespreekt zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de bestuurder en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Deze vergoeding is geïndexeerd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening is besproken. De vergoeding is gebaseerd op de NvTZ-norm en volgt de Zorgbrede Governancecode. Deze is ook in de jaarrekening opgenomen. 4.4 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is geregeld in het Reglement voor de Centrale Cliëntenraad van Victas. Structuur en ondersteuning Naast de centrale Cliëntenraad is de deelraad Amersfoort actief. De deelraad Amersfoort heeft als aandachtgebied de regio Eemland/ Veenendaal. Naast het behartigen van de belangen van cliënten, heeft een delegatie van de deelraad zitting in de lokale WMO-raad en het platform WMO in Amersfoort. In 2013 is de deelraad Almere geïnstalleerd. De centrale Cliëntenraad geeft in zijn werkwijze voor- neemt deel aan het samenwerkingsverband De Achterkant (cliëntenraden OGGZ Utrecht) en het kennisnetwerk het Zwarte Gat (gezamenlijke cliëntenraden verslavingszorg). Het samenwerkingsverband De Achterkant is initiatiefnemer van project Doen en Laten: een cliëntgestuurde werkwijze om kwetsbare mensen op eigen kracht te laten wonen en participeren als burger in de stad Utrecht. Daarnaast is de Cliëntenraad betrokken bij overleg met een groot aantal externe instanties, waaronder de gemeente Utrecht en ketenpartners. De Cliëntenraad voert overleg met de Raad van Bestuur en behandelt adviesaanvragen van de Raad van Bestuur. In 2013 heeft de Cliëntenraad achtmaal formeel overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Tweemaal was hierbij een afvaardiging namens de Raad van Toezicht aanwezig. Ter ondersteuning van de werkzaamheden beschikt de Cliëntenraad over een ondersteuner voor 32 werkuren per week, een vastgesteld jaarbudget, een ruime raadkamer met computers, administratieve en publicitaire faciliteiten. Adviezen De Cliëntenraad brengt door het jaar heen - gevraagd en ongevraagd - adviezen uit aan het bestuur, maar ook aan professionals binnen Victas of andere zorginstellingen in de regio.deze adviezen komen voor het grootste deel voort uit directe contacten met de achterban (ongevraagde adviezen) en voor een ander deel uit formele adviesaanvragen door het bestuur van de instelling. In 2013 waren belangrijke onderwerpen: De inzet van ervaringsdeskundigen Inzet van eigen keukens ten behoeve van cliënten in klinische setting De reorganisatie als gevolg van de zorgmodernisering Vernieuwing van het klachtenreglement cliënten (inclusief BOPZ) Adviezen van de Cliëntenraad zijn altijd serieus genomen en nooit zonder geldige argumenten en/of overleg afgewezen. Dit is volledig in overeenstemming met de richtlijnen in de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen. Ongevraagde adviezen worden behandeld conform een overeenkomst tussen het bestuur en de Cliëntenraad, waarin onder meer is vastgelegd dat collectieve klachten direct worden gericht aan de functionaris die verantwoordelijk is. Deze adviezen hebben vooral betrekking op de dagelijkse praktijk van de klinieken. Overleg met de Raad van Bestuur De belangrijkste onderwerpen van gesprek tijdens de overleggen met de Raad van Bestuur waren: Impact bezuinigingen en bijbehorende reorganisatie Inzet ervaringsdeskundigheid en cliënten trainen hulpverleners Zorgverkoop Verhuizing naar de A.B.C.-Straat Veiligheidsplan Victas Start BOPZ-afdeling Pand- en huisregels Inzet geestelijke verzorging Het jaarplan van Victas 2014 Overleg met de Raad van Toezicht Tweemaal per jaar vindt overleg plaats van de Cliëntenraad met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Naast de gebruikelijke terugblik en vooruitblik werd in de overleggen met de Raad van Toezicht gesproken over: Inzet ervaringsdeskundigheid Impact bezuinigingen en de reorganisatie Verhuizing naar de A.B.C.-Straat Veiligheidsplan Werving nieuw lid Raad van Toezicht op voordracht Cliëntenraad De financiële situatie 4.5 Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers is geregeld in het Reglement voor de Ondernemingsraad van Victas, dat op zijn beurt weer is afgeleid van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Reorganisatie Medio 2013 is in het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad meerdere malen gesproken over vraagstukken, die gezamenlijk de opmaat vormden voor een adviesaanvraag over de reorganisatie van Victas. De implementatie van de zorgpaden leidde tot adviesaanvragen over een nieuwe management(top)structuur. Als gevolg van de zorginkoop 2013 werd in de herziene begroting een taakstelling opgenomen. De ondernemingsraad en vakbonden werden hiervan op de hoogte gesteld en medio 2013 ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de inkrimping van de formatie. Hoewel het beleid erop gericht bleef gedwongen ontslagen te voorkomen, overlegden bestuurder, vakbonden en ondernemingsraad over een worst-case-scenario en de inhoud van een daarvoor benodigd addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan. De ondernemingsraad ging in een vroegtijdig stadium akkoord met een premobiliteit periode om de schade zoveel mogelijk te beperken en adviseerde positief over een inkrimping van de formatie. In september volgde een positief advies over de uiteindelijke reorganisatie, die vrijwel in elke geleding voelbaar zou zijn. Een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad was aanwezig bij de bijeenkomsten van de plaatsingscommissie, die verantwoordelijk was voor het vinden van passende werkplekken voor herplaatsingskandidaten. In november konden bestuurder, ondernemingsraad en vakbonden het reorganisatietraject afsluiten met de constatering dat er geen gedwongen ontslagen waren gevallen. rang aan directe belangenbehartiging van cliënten. Verhuisplanning A.B.C.-Straat Daarnaast ondersteunt hij cliëntgestuurde projecten, CQ-index

9 16 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Veiligheid en de A.B.C.-straat Er is regelmatig overleg gevoerd tussen bestuurder en ondernemingsraad over het veilig kunnen werken en verblijven op de A.B.C.-straat. De uitvoering van het hiervoor opgestelde veiligheidsplan werd (en wordt) op de voet gevolgd door de ondernemingsraad en de ingestelde pandcommissie A.B.C.-straat. Bij deze commissiebijeenkomsten is een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad aanwezig. Advies- en instemmingsaanvragen De ondernemingsraad adviseerde de bestuurder in 2013 over de aanstelling van twee leden van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad behandelde een zeventiental instemming- en adviesaanvragen, waaronder roosterwijzigingen binnen de klinieken, bereikbaarheidsdienst artsen en psychiaters, klachtenregeling voor medewerkers en de procedure Veilig Incidenten Melden. In 2013 heeft de ondernemingsraad geen afdelingsbezoeken afgelegd, wel werd in het najaar - in samenwerking met de vakbonden - een achterbanbijeenkomst belegd over de voorgenomen reorganisatie. Contact met de achterban wordt onder meer onderhouden via de `volgers`. Volgers zijn medewerkers die ook alle officiële OR-post ontvangen. Het verslagjaar werd met twee vacatures afgesloten. Eind 2013 is gestart met het organiseren van de OR-verkiezing die in januari 2014 zal plaatsvinden. De ondernemingsraad beschikt over een ambtelijk secretariaat van 22 uren per week. 4.6 Cliënt & Communicatie De start van 2013 stond in het teken van implementatie van de nieuwe naam Victas en de bijbehorende huisstijl. Er is gestart met associatiesessies met medewerkers waarbij de vragen: wie zijn we, wat doen we en wat zeggen we centraal stonden. Naar aanleiding hiervan heeft focus plaatsgevonden en is de kern van de belevingswaarden van de organisatie geformuleerd: Willen, werken, winnen. Bij verslaving ben je een stukje van jezelf kwijt, het draait om de motivatie en de wil jezelf terug te winnen. Aan de hand van associaties van de belevingswaarden willen, werken, winnen is de van het Latijnse woord victorie afkomstige naam Victas voorgesteld. Een stevige, voor alle locaties toepasbare, merknaam. Het online concept is vormgegeven met het winvan nl -concept. De payoff van Victas is Win jezelf terug geworden. Het logo is vorm gegeven in een grafische stijl, met een open stukje in de V, dit staat symbool voor het terug te winnen stuk van jezelf dat je kwijt geraakt bent door je verslaving. Quotes van medewerkers die hebben deelgenomen aan de associatiesessies, zijn gebruikt in de introductiecampagne. De verhuizing naar de A.B.C.-straat was een goed moment om naast de geplande nieuwe huisstijl ook de naam aan te passen. Op 15 mei is de nieuwe corporate website van Victas gelanceerd als basis voor drie nieuwe e-healthplatforms. Omdat alcohol een van de speerpunten is in onze communicatie-inspanningen, is in het najaar van 2013 ingezet op de promotie van deze internetbehandeling. De social media accounts, en met name Twitter, zijn nieuw leven ingeblazen om de positie van Victas als relevante kennispartner te Congres Op 24 april heeft Victas een indrukwekkend congres georganiseerd met als thema de successen van de verslavingszorg, onder leiding van Eva Brouwer, journaliste van RTV Utrecht. Tijdens het congres werd onze nieuwe film over de Kleine Haag vertoond, in het bijzijn van dr Jeff Turnbull, de geestelijk vader van de alcohol poli. Een mooi instrument om Victas op een overtuigende manier neer te zetten. Cliënt Contact Centrum Het Cliënt Contact Centrum (CCC) is gestart in 2013 als onderdeel van de zorgmoderniseing. Zij is verantwoordelijk voor het het planbaar maken van de zorg van Victas. Cliënten kunnen met het CCC contact opnemen voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen. Ook de intakes worden gepland door het CCC. De aanmelding, receptie, afsprakenbalie, zorgmonitor, afhandeling receptuur en centrale diagnostiek vallen eveneens onder de taken van het CCC. 4.7 Bedrijfsvoering Huisvesting Begin 2013 stond voornamelijk in het teken van de ingebruikname van de nieuwe locatie A.B.C.-straat en de daaraan gekoppelde verhuizing van de diverse afdelingen, het afstoten van panden in Den Dolder en Lunetten en de herverdeling van de gehuurde ruimten binnen diverse wijkbureaus en zorginstellingen. In november mocht architect Jacco D. Visser de Rietveldprijs in ontvangst nemen voor het ontwerp van het pand aan de A.B.C.-straat. In navolging van het strategisch huisvestingplan is een LTOP (Lange Termijn OnderhoudsPlan) opgesteld. Voor de verkoop van de locatie Biltstraat 111 hebben zich twee geïnteresseerde partijen gemeld. Onderhandelingen over de verkoop lopen nog. Het ontwerp van de nieuw te bouwen heroïneverstrekking in het Stadskantoor heeft medio 2013 de definitieve ontwerpfase bereikt. Deze is tot stand gekomen in breed overleg binnen de diverse werkgroepen van Victas en de Gemeente Utrecht. De verhuizing vindt plaats in het najaar van ICT In 2013 heeft een integratie plaatsgevonden van de systemen die in gebruik waren bij P&O. Door deze integratie kan meer gestuurd wordt op self-service door medewerkers van Victas en vergroot dit de efficiency. De afdeling Opleidingen heeft een aantal modules in gebruik genomen, waarbij E-learning wordt ondersteund. De effectiviteit van het leren is vergroot door de blended manier van leren. versterken en om meer mensen te attenderen op de mogelijkheden van e-health. De hosted desktopomgeving is verder geoptimaliseerd. Invoering hiervan in 2012 heeft in 2013 In november is het boek FAS: kinderen met alcoholschade verschenen. Victas heeft hieraan geleid tot een aanzienlijke daling in het aantal meldingen en incidenten. een bijdrage geleverd. Dit boek heeft landelijk veel publiciteit gekregen. Binnen alle vestigingen van Victas is een Wifinetwerk opgezet voor medewerkers. Daar waar sprake is van klinieken en/of cliëntenopvang is ertoegang tot wifi voor onze cliënten.

10 18 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Onze EPD-software is in 2013 geschikt gemaakt om parallelle dbc s te registreren en factureren. Bewaking en verantwoording, risicobeheersing en controlesystemen Victas kent een planning en controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende hoofdprocessen: De verantwoording gedurende en na afsluiting van het jaar. Deze komt tot uitdrukking in het jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) en in de jaarafrekeningen richting financiers. Per kwartaal of half jaar vindt tussentijdse verantwoording plaats aan de financiers. De jaarlijkse directiebeoordeling is in de P&C-cyclus een belangrijk instrument, waarmee de Raad van Bestuur de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem analyseert. Aan de hand van informatie over de resultaten uit de audits, klachten en incidenten en de uitkomsten van metingen van processen wordt beoordeeld of het managementsysteem nog doeltreffend is en of de organisatie zichzelf continu verbetert. Indien nodig, vindt er bijsturing plaats door de Raad van Bestuur. Monitoring van de uitvoering en bijsturing ten opzichte van de eindejaarsprognose. In december wordt een begroting opgesteld door het MT, die rond de jaarwisseling door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Na afloop van het eerste kwartaal wordt op basis van voortschrijdend inzicht een eerste eindejaarsprognose opgesteld, die na het tweede en derde kwartaal wordt bijgewerkt. Deze prognoses vormen het instrument om gedurende het jaar bij te sturen. A3-Jaarplannen Eind 2013 zijn de jaarplannen voor 2014 opgesteld volgens de A3-systematiek, hetgeen een afgeleide is van het INK-model. In 2014 zullen alle maand- en kwartaalgesprekken tussen bestuurder en managers aan de hand van deze A3-plannen worden gevoerd. De opgestelde begroting voor 2014 sluit hierbij aan en is de norm voor de geleverde prestaties. 5. ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG Victas is organisatorisch verdeeld in drie zorgpaden: Volwassenen, Jeugd en Forensische zorg. Daarnaast is de afdeling Medische Zorg ingericht, een onderdeel Klinieken en een Centraal Indicatie Orgaan. CIO Het Centraal Indicatie Orgaanis vanaf zomer 2013 operationeel. Alle cliënten die zich aanmelden bij Victas, nemen contact op via het Cliënt Contact Centrum en krijgen binnen twee weken een intake. Onderdeel van deze intake is de afname van de MATE, die een zorgzwaartesuggestie doet voor behandeling of zorg op de verslaving. Deze zorgzwaarte-indicatie is richtinggevend voor het advies dat de intaker uitbrengt in een CIO. Vanaf september is er dagelijks, met uitzondering van het weekend, een CIO, waarin gemiddeld twaalf cliënten multidisciplinair besproken worden. In het CIO wordt een behandeladvies geformuleerd en vastgesteld, onder verantwoordelijkheid van een Hoofdbehandelaar. Dit behandeladvies is opgebouwd uit producten (interventies/trainingen/therapieën) uit een van de productenboeken. Elk zorgpad heeft een eigen productenboek met behandelaanbod op verslaving. Er is één productenboek, het plusmoduleboek, met een behandelaanbod op de comorbide psychiatrische stoornis, dat op alle zorgpaden aangeboden kan worden. Alle behandelaars die intakes verrichten, hebben instructie gehad over de werkwijze van het CIO en een werkinstructie op indicatie en herindicatie. Evaluatie van CIO/CCC vindt tweewekelijks plaats. Deelnemers zijn: Directeur Zorg, voorzitters CIO, teammanager CCC en manager Zorgpad Volwassenen. 5.1 Zorgpad Volwassenen Nieuwe indeling Het Zorgpad Volwassenen is sinds juli ingedeeld in vier onderdelen: Ambulant 1, Ambulant 2, FACT en Verstrekkingen. De cliënten worden hiermee toebedeeld aan teams die gespecialiseerd zijn in het leveren van een bepaald type zorg. Daarmee kunnen wij nog betere zorg leveren aan onze cliënten. Verdeling van alle cliënten naar leeftijdsklasse: 74% Jeugd Volwassen Ouderen 16% 9% (1% Geboortedatum onbekend)

11 20 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Overzicht primaire problematiek: 45% Ouderen (55+) Volwassen (24-55) Eindtotaal? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alcohol Cocaïne Multiproblem Cannabis Heroïne Methadon Gokken Anders Hieronder volgt een overzicht van een aantal Utrecht gedetacheerd is binnen buurtteam belangrijke ontwikkelingen in het zorgpad Overvecht. De communicatie en samenwerking volwassenen. onderling is daardoor verbeterd. De lijnen zijn kort, waardoor uitstroom vanuit Fact teams Regio (F)ACT Amersfoort sneller plaatsvindt richting de buurtteams. In de regio Amersfoort is een pilot met (F)ACT-teams gestart vanaf 1 juli In de zomer van 2013 is een Victas-medeweker Twee medewerkers zijn vanuit Victas hierbij aangesteld als teamleider voor een buurtteam gedetacheerdbij het team stadskern Amersfoort) in Amersfoort. De werving van een tweede en in team Soest/ Baarn Het bijzondere van deze medewerker voor een buurtteam in Amersfoort pilot is/was dat verschillende soorten instellingen is naar tevredenheid afgerond in hun krachten hebben gebundeld voor de clienten. De pilot is afgerond en de conclusie is dat het HAP-medische zorg prostituees Utrecht wordt uitgebreid met 4 Regio Fact teams. Voorwaarde vanuit Victas daarbij is dat wij in de wijken zijn de prostituees niet meer op één plek gecon- De prostitutiezone Zandpad is gesloten. Daarmee waar verslavingsproblematiek groot is, meer centreerd en vergt het veel inspanning de juiste diversiteit aan functionarissen leveren. zorg te levern. De specialistische (freelance) huisartsen die vanuit Victas worden ingezet voor Buurtteams de spreekuren aan het Zandpad hebben extra De samenwerking met de buurtteams Utrecht diensten moeten draaien. Ook zijn zij aanwezig is verstevigd, doordat een SPV-er vanuit (F)ACT geweest bij bijeenkomsten voor de prostituees GHB Speed georganiseerd door de GG en GD en gemeente Utrecht. Voor de prostituees hebben de sluitingen veel gevolgen: geen inkomsten en dus vertrek naar andere gemeenten of zelfs het illegale circuit. Bekeken vanuit de medische zorg is dit een zorgwekkende ontwikkeling, in het licht van de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van de prostituees in het bijzonder. In april zijn de eerste ramen gesloten, gevolgd door het sluiten van alle ramen in juli. De artsen hebben hun spreekuren wel laten doorgaan om zo de prostituees alsnog in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van anonieme medische zorg. Zorg en Medicatie: verdere implementatie RIOB Er is een herstart gemaakt met de verdere implementatie van de RIOB binnen Zorg en Medicatie. Hoewel de werkwijze RIOB al voor een groot deel wordt uitgevoerd conform de voorschriften is gebleken dat extra aandacht noodzakelijk was om volledig volgens de richtlijn te werken. Er is een werkgroep geïnstalleerd die met voorbereidend werk is begonnen. Psychodiagnostisch centrum Per 1 september is de eerste klinisch psycholoog aangesteld binnen Victas, die het geplande (psycho)diagnostisch centrum heeft ingericht. Hiermee is een belangrijke stap gezet tot verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling; we zijn nu in staat snellere en betere diagnostiek voor indicatiestelling en tijdens trajecten te bieden. Bovendien stelt het Victas in staat dubbele DBC s (behandelingen op co-morbiditeit) af te sluiten en een behandeling beter aan te laten sluiten bij de specifieke behandelbehoefte van iedere unieke cliënt. Samenwerking met Diakonessenziekenhuis rond risicozwangeren Bij de polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap van het Diakonessenziekenhuis werken verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, psychiaters, psychologen, medisch maatschappelijk werkers, stichting MEE en Victas samen om vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd te begeleiden. Dit zijn verslaafde zwangeren, die extra zorg nodig hebben. 5.2 Zorgpad Forensisch Naast optimalisatie van de uitvoering van zorg lag in 2013 binnen het Zorgpad Forensisch de focus op een inhoudelijke uitbreiding en standaardisatie van het behandelaanbod. In 2013 is daarom de start gemaakt met de zorgmodernisering, waarbij het draait om transparantie, verbetering van de zorglogistiek en ambulantisering. Reclassering In 2013 is geïnvesteerd in het project Middelpunt in samenwerking met de SVG. Vanuit Victas is een portefeuillehouder aangesteld, die invulling kan geven aan het realiseren van een brede aanpak voor jongvolwassenen. Inhoudelijk ligt het startpunt van het project Middelpunt in de eerste plaats bij het verkrijgen van inzicht in het huidige aanbod van interventies en aanpakken ten behoeve van de doelgroep van jongvolwassenen (JOVO s) binnen Victas. Hierdoor wordt bovendien duidelijk waar kansen en mogelijkheden voor verbetering liggen. De doelstelling is deze kansen en mogelijkheden zo breed mogelijk in kaart te brengen; dus niet alleen op het gebied van advies, toezicht en het uitvoeren van gedragsinterventies (de strikte reclasseringstaken), maar ook op het gebied van (vroeg)signalering, zorgtoeleiding en zorg. Op deze manier kan Victas in een zo vroeg mogelijk stadium in contact komen met potentiële jeugdige cliënten. Onderdeel van onze aanpak is het aanbieden van programma s in Jeugd Justitiele Inrichtingen (JJI s). Victas participeert daarnaast in een groot aantal netwerken en is bezig een gerichte aanpak te ontwikkelen voor jongvolwassenen, die aansluit bij de Wrap-around-care-methodiek.

12 22 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Forensische polikliniek In 2013 lag de focus op de uitbreiding van risicotaxatie en het borgen van risicobeheersing. De medewerkers van het forensische FACT-team, de forensische poli en van Basalt zijn getraind in het gebruiken van de START (Short- Term Assessment of Risk and Treatability). De START is een op onderzoek gebaseerde en op de klinische praktijk gerichte methode voor de dynamische beoordeling van risico s en behandelmogelijkheden. Het forensische FACT-team is officieel gecertificeerd en Victas beschikt als eerste instelling in Nederland over een forensisch (F)ACT team. Bij alle cliënten die in zorg zijn van het FOR FACT team vindt, ongeacht hun juridische status, minimaal eens per jaar een risicotaxatie plaats. Onderzoek en innovatie Victas heeft vanuit het Zorgpad Forensisch bijgedragen aan de ontwikkeling van de wrap-around-care-methodiek. De wrap-aroundcare-methodiek is zowel voor cliënten als professionals erg bruikbaar. Dit is de belangrijkste uitkomst van het in augustus 2013 verschenen rapport Een mooi leven leiden en er iets van maken van het lectoraat Werken in Justitieel Kader (Hogeschool Utrecht). De programmacommissie van het KFZ (Kwaliteit Forensische zorg) heeft een call uitgeschreven om richtlijnen te ontwikkelen inzake aspecten van problematisch middelengebruik onder forensische patiënten. Voor deze call is Victas geselecteerd en heeft hiermee een subsidie toegekend gekregen om deze richtlijn te ontwikkelen. Deze onderzoekslijn is opgezet met meer- 5.3 Zorgpad Jeugd (Veldwerk, Preventie en Jeugd) Transitie jeugdzorg Gemeenten bereidden zich in 2013 voor op de overname en inrichting (koers, bekostiging en strategie) van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onder meer de Jeugd-GGZ en provinciale jeugdzorg. Victas/B Open volgt en is betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente Amersfoort en Utrecht en enkele regionale samenwerkingsverbanden.daarbij adviseert zij waar mogelijk de gemeenten bij het bepalen van visie en strategie voor de Jeugd GGZ. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten vanaf 2014 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het doel is de zorg voor onder meer jeugd herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch te laten zijn. Naast deelname in sommige buurt- of wijkteams traint de afdeling Preventie hiervoor alle professionals binnen het werkveld.. Ze geven hen handvatten om te kunnen signaleren en de cliënt te begeleiden. Zorgtrajecten In 2013 zijn binnen het Zorgpad Jeugd zorgtrajecten geformeerd. Het zorgtraject met bijbehorende producten is een passend antwoord op de vraag van de cliënt, waarbij aanvullend maatwerk mogelijk is op het gebied van co-morbiditeit zoals ADHD. Alle behandelaren zijn tevens getraind in het afnemen van de Mate Youth. Dit is een speciale intake gericht op jeugd. Primaire problematiek Verschil Cannabis 52,2% 44,5% -7,7% Alcohol 19,4% 21,0% 1,6% Cocaïne 6,7% 11,0% 4,3% Multiproblem 5,0% 4,9% -0,1% Gamen 5,0% 2,7% -2,3% Gokken 4,4% 3% -1,4% GHB 1,7% 3,4% 1,7% XTC 1,7% 1,2% -0,4% Speed 1,7% 2,4% 0,8% Anders, namelijk 1,1% 2,7% 1,6% Seksverslaving/ Porno 0,6% 0,9% 0,4% Overige opiaten 0,6% -0,6% Methadon 0,6% 0,6% Casinospelen 0,3% 0,3% Heroïne 1,2% 1,2% Eindtotaal 100% 100% Preventie en Veldwerk Preventie richt zich op het voorkomen of het vroegtijdig onderkennen van verslavingsproblematiek. Veldwerk richt zich op het in kaart brengen van risicogroepen en hen toeleiden naar zorg. Preventie had het volgende bereik in 2013: Samenwerking met netwerkpartners Er is flink geïnvesteerd in de samenwerking met netwerkpartners. Met name op het gebied van trainingen, het uitwisselen van kennis en kunde, maar zeker ook op het gebied van het leveren van outreachende consulten en spreekuren. Daarnaast wordt met enkele ketenpartners gekeken waar intensiever en aanvullend kan worden samengewerkt in het traject van de cliënt. Alle initiatieven zijn gebaseerd op de stepped care-gedachte (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig). Online communicatie en vernieuwing website Jongeren vormen een doelgroep die door hun hoge mate van internetgebruik voorop lopen in deze ontwikkeling. Omgedraaid betekent dit dat wanneer je de doelgroep jongeren wil aanspreken of zelfs maar bereiken een goed online aanbod onontbeerlijk is. In 2013 is daarom een nieuwe website voor B Open ontwikkeld. Doel van de nieuwe online communicatie is om meer ouders en jongeren (vroegtijdig) toe te leiden naar informatie en lichte vormen van (online) hulpverlening, wat naadloos aansluit op de stepped care gedachte. Inzet van online communicatie is een prima middel om eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfmanagement te bevorderen. Een interventie op het gebied van e-health specifiek voor jongeren is (landelijk) nog niet ontwikkeld, maar staat voor 2014 op de planning; al dan niet met andere zorgaanbieders. dere (keten)partners ter bevordering van adoptie van elders ontwikkelde kennis en behandelmethoden. Basalt (de Forensische Verslavingskliniek van Victas) wil vanwege haar expertise op dit terrein bijdragen aan het opstellen van richtlijnen en werkt daarbij samen met onderzoeksinstituut IVO en de Oostvaarderskliniek. Behandelingen Voor Jeugd behandelingen zien we een afname in behandeling van Cannabis en een toename op harddrugs als GHB, Cocaïne en Heroïne. Het percentage gameverslaafden gaat omlaag. Het absolute aantal is echter gelijk gebleven. Het percentage alcoholverslaafden neemt licht toe. Wat betreft problematiek had Victas in 2013 een JONGEREN < JONGEREN > VOLWASSENEN 2582 OUDERS 2250 PROFESSIONALS 2711 bredere groep jeugdigen in behandeling. DOELGROEPEN BEREIK PREVENTIE

13 24 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / BELEID EN ORGANISATIE 6.1 Accountmanagement Zorgverkoop Het proces van zorgverkoop was in 2013 een complex geheel, met name verkoop van de zorg bij de zorgverzekeraars. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij met één zorgverzekeraar afspraken werden gemaakt, zijn eind 2013 met zes partijen contractbesprekingen geweest. Slechts met twee daarvan hebben daadwerkelijk fysieke afspraken plaatsgevonden. De andere vier zorgverzekeraars hebben zich beperkt tot papieren correspondentie. Aangezien de zes contractpartijen allemaal verschillende eisen stellen, zal 2014 voor een belangrijk deel in het teken staan van een goede registratie en verantwoording hiervan. Het accountmanagement richting overige financiers is in het najaar van 2013 ingericht. 6.2 Kwaliteitsbeleid Victas is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Een zorgorganisatie met een HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen, moet het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2008-normen als basis en omvatten daarnaast branche-specifieke eisen. Deze branche-specifieke eisen zijn tot stand gekomen doordat zorginstellingen samen met cliënten en verzekeraars hebben vastgesteld waaraan zorg in ieder geval moet voldoen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Naast het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg komt de laatste jaren steeds meer focus te liggen op het borgen en continu verbeteren van veiligheid. Audits 2013 In 2013 hebben twee interne auditrondes plaatsgevonden. De auditronde voorjaar 2013 heeft zich gefocust op de PDCA-cyclus, de auditronde in najaar 2013 op veiligheid. De uitkomsten van deze auditrondes zijn gecommuniceerd in de organisatie en waar nodig als input gebruikt ter verbetering. De verbetermaatregelen worden gemonitord door de Raad van Bestuur. September 2013 heeft er een externe hercertificeringaudit plaatsgevonden. Het HKZ-certificaat is verlengd. Tijdens de externe audit zijn tevens enkele aandachtspunten met betrekking tot veiligheid besproken, zodat Victas in 2014 kan voldoen aan het (verplichte) veiligheidsaddendum van het HKZ-keurmerk. 6.3 Klachten en incidenten Klachten Victas kent bij de klachtenprocedure 3 stappen, te weten: 1. Een interne bemiddeling tussen klager en betrokken medewerker(s) 2. Een interne bemiddeling onder leiding van een lid van de Klachtencommissie 3. Een zitting van de Klachtencommissie In 2013 zijn 66 klachten ingediend bij de Klachtencommissie door 55 verschillende klagers. Dit is een toename ten opzichte van De toename kan voornamelijk in verband worden gebracht met de opstart in het nieuwe pand aan de A.B.C.-straat. Het merendeel van de klachten is opgelost door interne bemiddeling. Eén klacht is niet ontvankelijk verklaard. Drie klachten zijn behandeld in een zitting, hiervan is één klacht ongegrond verklaard en de andere twee klachten zijn voor nader onderzoek nog in behandeling bij de Klachtencommissie. Het grootste gedeelte van de klachten betreft klachten vanuit het Forensische werkveld in verband met het gesloten karakter. Ook zijn er relatief veel klachten geweest naar aanleiding van de samenvoeging van verschillende afdelingen naar een nieuwe kliniek verschil t.o.v. vorig Jaar Categorie aantal % Aantal % Aantal Bejegening 9 24% 5 8% -3 Behandeling 13 34% 21 32% 8 Medicatie 2 5% 5 8% 3 Intake 1 3% 1 2% Ontslag/ overplaatsing 0 0% 2 3% 2 Verlof 0 0% 2 3% 2 Ongewenste intimiteiten 0 0% 0 0% Privacy 1 3% 3 5% 2 Veiligheid 0 0% 6 9% 6 Personele bezetting 0 0% 5 8% 5 Hotelfunctie 0 0% 4 6% 4 Dwang & drang 0 0% 0 0% Dossier en informatie 0 0% 1 2% 1 Financieel 0 0% 1 2% 1 Communicatie 0 0% 5 8% 5 Overige 12 32% 5 8% -7 Totaal aantal klachten

14 26 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / Incidenten In 2013 zijn in totaal 258 incidenten gemeld. In de tweede helft van 2013 is een enorme toename van het aantal meldingen in vergelijking met de eerste helft. Dit komt waarschijnlijk door het invoeren van het nieuwe online meldingssysteem, waardoor incidenten sneller en makkelijker kunnen worden gemeld. Tegelijkertijd heeft in deze periode een reorganisatie plaats gevonden. Binnen Victas wordt de prisma oorzaak analyse uitgevoerd bij incidenten, die vallen in de categorieën 2, 3 en 4. De lichte incidenten (categorie 1) blijven buiten beschouwing. De items management (organisatie) en patiënt-gerelateerde factoren (overige basisoorzaken) vallen op door de hoge aantallen. De eerste groep gaat met name over reorganisatievraagstukken (problemen bij minder personeel, rooster- en planningsfouten). Het tweede item betreft meldingen over de zwaardere cliëntenpopulatie. Daarnaast is een significant aantal incidenten gemeld op gebied van medicatiefouten door menselijke oorzaken (onzekerheid over werkwijze, gebrekkige werk- en controleprotocollen en onduidelijke procedures). Eind 2013 zien we een kleine afname van de meldingen. De Eerste Geneeskundige van Victas heeft speciale aandacht voor de medicatiemeldingen. 6.4 Veiligheid en milieu Op de locatie A.B.C.-straat zijn een aantal wijzigingen en uitbreidingen gedaan binnen de technische voorzieningen. Zo zijn in het gebouw van de gesloten afdeling paniekkastjes (POK) vervallen. Officiële goedkeuring hiervoor is afgegeven door B&W en de VRU. Afstellingen van het oproepalarmsysteem zijn hierop aangepast, evenals uitbreiding van de camerabewaking en opvolging. Op het terrein van veiligheid en milieu zijn alle verplichte keuringen uitgevoerd en is technisch onderhoud gepleegd, conform de wettelijke normen. Gegevensbeveiliging De informatie over cliënten wordt opgeslagen in hun elektronisch patiënten dossier, watgoed beveiligd is. Hulpverleners kunnen alleen toegang krijgen tot die onderdelen van het EPD, die voor hen relevant zijn. De toegang zelf is geregeld met behulp van RSA-tokens, pincodes en wachtwoorden. Deze tokens worden centraal beheerd en uitgegeven door de applicatiebeheerder van het EPD. Zij worden alleen uitgereikt aan medewerkers die vooraf getraind zijn in het gebruik van het EPD. Het EPD is webbased en de internetverbinding loopt via SSL (secure socket layer). Het geheel is ondergebracht bij een professionele application Victas doet mee aan de Community of Practice serviceprovider (ASP), die met een hoogwaardig Energie besparen in de Utrechtse zorg datacenter en een SLA zorgdraagt voor optimale Overzicht incidenten 2013 In september is het convenant Duurzame zorg ondertekend. Hoofddoel is het terugdringen van databeveiliging en het maken van back-ups middels een Tivoli back-up systeem. de CO2-uitstoot in de stad Utrecht. Acties die in zijn opgestart: Energiebesparingsonderzoek: het opstellen van een footprint, toetsing ontwerp en realisatie, controle functionele werking Onderzoek naar de besparing en investering van LED-verlichting Concept voorstel maken voor een campagne energiebesparing door middel van gestructureerde gedragsverandering. Planning is dat bovenstaande onderwerpen in het 0 technisch (ontwerp) technisch (constructie) technisch (extern) technisch (materiaal) mamagement menselijke oorzaken patient gerelateerd overig totaal 0 agressie medicatie overig totaal eerste kwartaal van 2014 in conceptvorm worden aangeboden aan de gemeente.

15 28 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / BUSINESS DEVELOPMENT 6.5 Personeelsbeleid de formele procedure vijf te overgebleven aan Business Development Teams (BDT) Intensivering contacten Ontegenzeggelijk is 2013 een veel bewogen jaar boventalligen. Zonder daarbij aan de ernst van de Victas heeft begin 2013 in het kader van Sociale met huisartsen(praktijken) geweest. Met als inhoudelijk zwaartepunt de individuele situatie van de betrokken medewer- Innovatie het concept van Business Development Huisartsen zijn veruit de belangrijkste verwijzers reorganisatie in het derde kwartaal. Hieronder kers af te willen doen, kunnen we hier spreken Teams geïntroduceerd. Hiermee wordt de van patiënten naar Victas. In 2013 is een programma volgt puntsgewijs een overzicht van de van een erg goed resultaat. Door de plaatsings- denkkracht van medewerkers gemobiliseerd gestart om de relatie met huisartsen en onder- ontwikkelingen in commissie is intensief gezocht naar oplossingen, en het belang ervan onderschreven. Alle steunend personeel, zoals praktijkondersteuners ten einde zoveel mogelijk mensen binnen de medewerkers worden gestimuleerd ideeën (POH s GGZ en Somatiek) en praktijk/doktersassis- Digitalisering en informatievoorziening HR grenzen van de mogelijkheden te kunnen plaat- over specifieke doelgroepen of middelen en tentes sterk te verbeteren. Tientallen huisartsen zijn Informatie is een van de belangrijkste sen. Er is voortdurend gecommuniceerd over de gewoonten kenbaar te maken. Onder leiding van geïnterviewd en op basis van de managementassets in de huidige tijd en de voortgang van het proces. De conclusie van de de manager Business Development wordt het idee zo verkregen klantinzichten is een actieplan mogelijkheden nemen nog altijd snel toe. Om dit evaluatie met de vakbonden van het doorlopen bekeken door de bedenker en een klein aantal opgezet. Alle huisartsen in de regio ontvangen proces in goede banen te leiden, heeft Victas een traject was dan ook dat zowel ten aanzien collega s. Aan de hand van een vast format, eens perkwartaal een persoonlijke brief, waarin medewerker vrijgemaakt om zich volledig te van het uiteindelijke resultaat als ten aanzien het Business Model Canvas, wordt het idee informatie is opgenomen over belangrijke onder- richten op de informatievoorziening HR. van het proces met tevredenheid kon worden beoordeeld. Als het idee aansluit bij de strategie werpen zoals start van geaccrediteerde workshops In 2013 is de 2e fase van e-hrm geïmplementeerd. teruggekeken. van Victas en kansrijk is, wordt een BDT gestart. in Utrecht en Veenendaal, nieuwe campagnes, Naast voor medewerkers en leidinggevenden In 2013 zijn elf teams gestart, waaronder Niet- e-health, de introductie van de mogelijkheid van toegankelijke persoonsgegevens is nu ook de Victas Vitalis Westerse Allochtonen, Seksverslaving, Veteranen, collegiaal overleg met de verslavingsarts van dienst verzuimregistratie en -afhandeling gedigitali- Victas wil dat medewerkers op een plezierige, Ouderen, Huisartsen en B2B. (24 uurs bereikbaarheidsdienst) en aansluiting bij seerd. Implementatie van opleidingsmanagement veilige en gezonde manier, vitaal en bevlogen, hun Zorgdomein. is in een vergevorderd stadium. werk kunnen blijven doen. Om daar als werkgever aan bij te kunnen dragen, is het van belang in kaart Flexpool te brengen hoe het gesteld is met de vitaliteit, Het hebben van een flexibele schil is in deze welke risico s er zijn en hoe risico s teruggedron- tijd onmisbaar. Het hebben van een goed gen kunnen worden. Daarom heeft Victas een functionerende flexpool draagt hier aan bij. projectgroep voor gezondheidsmanagement in In 2013 hebben wij daarom een teammanager het leven geroepen: Victas Vitalis. In 2013 zijn Flexpool aangesteld. diverse activiteiten georganiseerd waarbij gezondheidsbevordering van medewerkers voorop Reorganisatie staat. De aftrap hiervan was het programma De tweede helft van 2013 heeft in het teken BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en gestaan van het zorgvuldig vormgeven en Ontspanning), waarbij onder andere onderzoek begeleiden van de reorganisatie. Van de initiële naar werkdruk, het aanbieden van stoppen met dertig fte waarvan we afscheid zouden moeten roken-cursussen en bewegingsprogramma s zoals nemen, op basis van de aan de productie gerela- de e-fitdag, sportclinics en Preventief Medisch teerde formatie, is uiteindelijk bij afronding van Onderzoek (PMO) centraal staan.

16 30 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / E-HEALTH Vijftig huisartsen in nascholingsprogramma B2B programma Victas Vitality Revitalisering november is extra ingezet op de promotie van verslavingszorg Victas is in 2013 gestart met de ontwikkeling van Victas heeft de overtuiging dat het inzetten van beide websites. In de grafiek hieronder is zichtbaar Op 27 en 28 november 2013 hebben de DUO een business-to-business (B2B) programma onder moderne communicatie- en informatietechnolo- dat dit voor een hogere instroom heeft gezorgd. DAGEN van de WDH/NWU plaatsgevonden. de nieuwe merknaam Victas Vitality. Doel is om gie in de behandeling van cliënten belangrijk is. Daarnaast zijn de huisartsen in ons werkgebied In deze organisatie zijn de ongeveer 120 huisart- organisaties te begeleiden bij het verhogen van de Dergelijke vernieuwingen maken de zorg leuker, geïnformeerd over de online behandelmogelijk- sen in de regio Noordwest-Utrecht verenigd. duurzame inzetbaarheid van mensen en de efficiënter en effectiever. heden.in 2013 zijn 164 cliënten ingestroomd, in De DUO DAGEN zijn twee dagen, waarop nascho- veiligheid op de werkvloer. Er wordt geappelleerd Voorgaande jaren leidde e-health een slapend 2012 waren dat er 92. ling van huisartsen wordt georganiseerd. Onder aan goed werkgeverschap, maatschappelijk bestaan, maar in 2013 is geïnvesteerd in leiding van een preventiemedewerker/trainer en verantwoord ondernemen en Corporate Social het online behandelen van cliënten. Toekomstvisie de manager Business Development van Victas zijn Responsibility. Gezondheidsgerelateerde arbeids- Naast Alcoholproblematiek worden nu ook online Victas heeft in 2013 een strategische koers de huisartsen in een drie uur durende workshop uitval (absenteïsme), presenteïsme (wel aanwezig, behandelingen gegeven voor problemen bepaald voor de ontwikkeling van e-health. meegenomen in de wereld van verslaving en de niet productief) en onveiligheid op de werkvloer met Benzodiazepinen en Cannabis. e-health heeft de potentie mensen te helpen komende ingrijpende verandering in de structuur worden voor een aanzienlijk deel veroorzaakt In 2013 zijn 23 professionals getraind in het online bij het herwinnen van de regie over hun leven, van de GGZ (introductie Basis GGZ m.i.v. 1 januari door middelengebruik en verslaving aan gewoon- behandelen en is de behandelorganisatie opnieuw waaronder hun gezondheid. Daarom wil Victas in 2014). De huisartsen gaven unaniem aan dat ten Victas kan als expertcentrum op het gebied vormgegeven. De online behandelingen zijn nu de nabije toekomst een groot deel van haar zij meer oog moeten hebben voor verslavingspro- van verslaving een belangrijke bijdrage leveren ingebed in het reguliere primaire proces. cliënten blended behandelen. Dit wil zeggen blematiek, te weinig weten en een grote behoefte aan het verhogen van vitaliteit van werknemers dat behandelaar en cliënt elkaar afwisselend hebben aan meer samenwerking met Victas. en daarmee het succes van organisaties. De Marketing treffen via zowel internet als telefoon en in Opnieuw een belangrijke stap op weg naar provincie Utrecht telt ruim bedrijven, Om potentiële cliënten te werven voor deze een face-to-face gesprek. een goede samenwerking met de huisartsen waarin zo n mensen werkzaam zijn. vorm van behandeling is een aantal initiatieven Het zwaartepunt moet liggen op het inpassen in de regio. ontplooid.twee nieuwe marketingsites zijn van e-health in het aanbod van Victas, dit gelanceerd: en kan zowel bestaand als nog te ontwikkelen Participatie in het Landelijk Van juni tot aanbod zijn. Zorgsysteem voor Veteranen Victas participeert als enige expertcentrum op 30 het gebied van verslavingszorg in het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). In 2013 heeft dit programma een hogere prioriteit gekregen 25 in 2013: totaal 164 vanwege de maatschappelijk relevantie. Er wordt hard gewerkt aan een betere positionering binnen 20 de groep van LZV-partners (waaronder De Basis, Centrum 45, Militaire GGZ en het Sinaï Centrum) 15 om een belangrijkere bijdrage te leveren aan de zorg voor veteranen en tot een hogere mate van 10 doorverwijzing te komen. 5 0 jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

17 32 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / SAMENLEVING 9.1 Omgevingsbeheer Omgevingsbeheer vraagt om een continue investering. Zowel in Utrecht als in Amersfoort houdt het team Veldwerk en het team van de Kleine Haag nauw contact met buren en belanghebbenden, signaleert overlast en brengt de klachten in kaart. Victas Utrecht, locatie A.B.C.-straat, investeert in een goede, duurzame relatie met de buurtbewoners. 9.2 Kennisoverdracht Naast zorgverlening en het bijdragen aan overlastvermindering heeft Victas een belangrijke rol in de overdracht van kennis over verslavingspsychiatrie, het herkennen van verslavingsproblematiek en het leren er mee om te gaan. Dit komt op diverse terreinen tot uiting en loopt uiteen van het opleiden voor beroepen in de verzorging en verpleging, het helpen bij beleidsvorming en een grotere investering in het uitbrengen van publicaties. Publicaties 2013 Kronenberg, L. M., Goossens, P. J. J., Etten van D. M., Achterberg van, T., van den Brink van den, W., Need for Care and Life Satisfaction in Adult Substance Use Disorder Patients With and Without Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) or Autism Spectrum Disorder (ASD) Perspectives in Psychiatric Care, 2014 Bakkenes, M., Etten van D.M., Depressie veroorzaakt door een middel, Nurse Academy GGZ, vol, Bovens, R.H.L.M., Etten van D.M., Weingart, S., Advies ouderen en verslaving, In opdracht van Resultatenscoren, 2013 M. Bakkenes, D.M. van Etten : Patiënten met verslavingsproblematiek In: dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens, dr. P.J.J. Goossens (red): Effectief verplegen 4. Uitgever: Kavanah, plaats: Dwingerloo, jaar: 2013 Hermanns, J., Menger, A., Butter, R., Croes, L. d., D.Heij, & Casteleijn, L. (2013). Wraparound care as a booster of the crime reducing effects of community-based probation. In I. Durnesco & F. McNeil (Eds.), Understanding penal practices. London: Routledge. Heij, D., Casteleijn, L., Croes, L. De & Menger, A. (2013). Regie op samenwerking tussen professionals. In A. Menger, L. Krechtig & J. Bosker (Red.), Werken in gedwongen kader; Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp ).Amsterdam: SWP. Presentaties Dick van Etten: ouderen en verslaving in de praktijk -van taboe naar behandeling, congres, Medilex Workshop: Lous Krechtig met Marije Lans en Eva van der Pluijm. Hoe weeg je het belang van verschillende botsende waarden af? Congres Vakmanschap van de Reclasseringswerker Laurens de Croes, Lonieke Casteleijn, Donnalee Heij en Barbara Keuning: Hoe werk je samen met andere professionals? Congres Vakmanschap van de Reclasseringswerker Werkgroep Wetenschap en Innovatie De Werkgroep Wetenschap en Innovatie bestaat uit een externe voorzitter en vertegenwoordiging vanuit de zorgpaden en het beleidsbureau. De doelstellingen van deze commissie zijn het stimuleren en beoordelen van lopend en voorgenomen onderzoek, begeleiding in de onderzoekspraktijk en promotie van de wetenschap. Donnalee Heij, Marije Lans en Lonieke Casteleijn: Verslaafd aan middelen. In: A. Menger, L. Krechtig, J. Bosker: Werken in gedwongen kader; Methodiek voor het forensisch sociaal werk, 1ste druk, Donnalee Heij, Lonieke Casteleijn, Laurens de Croes en Anneke Menger: Regie op samenwerking tussen professionals. In: A. Menger, L. Krechtig, J. Bosker: Werken in gedwongen kader; Methodiek voor het forensisch sociaal werk 1ste druk, In 2013 zijn zes onderzoeken gestart, drie afgerond en een onderzoek gestopt. Daarnaast zijn er vijf lunchreferaten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals zorgmodernisering en klinische detox. Eind 2013 is een onderzoekcoördinator aangesteld, die de onderzoekslijnen binnen Victas verder vorm gaat geven.

18 FINANCIEL BELEID Financieel beleid De toegenomen druk op budgetten voor verslavingszorg vraagt om een flexibele organisatie en een strategie met onder meer kostenverlaging tot doel, teneinde de activiteiten ook in de toekomst financierbaar te houden. Als gevolg hiervan is in 2013 de personele formatie met dertig arbeidsplaatsen verminderd en staat ook voor 2014 een verdere personeelsverlaging op het programma. In eerste instantie heeft deze krimp een negatief effect op de flexibele organisatie, omdat de krimp juist daar het snelst kan worden gerealiseerd. Met betrekking tot de niet-personele kosten is in 2013 een inkoopprogramma gestart om kostenvoordeel te behalen zonder aan kwaliteit in te leveren. Administratieve organisatie en interne controle Er is een medewerker expliciet belast met de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Ten opzichte van 2012 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet, waardoor Victas eerder over financiële informatie beschikt. In 2014 worden met name de processen rondom opbrengstverantwoording verder aangescherpt. Opbrengsten en resultaat Zie separate financiële jaarrekening. Investeringen Naast kleine investeringen in ICT en organisatieverbetering, was de oplevering van de nieuwe kliniek aan de A.B.C.-straat de belangrijkste investering van Dit object is nu formeel geactiveerd en er wordt inmiddels maandelijks op afgeschreven. Er heeft een desinvestering plaatsgevonden voor de locatie Lunetten, die door de oplevering van de A.B.C.-straat overbodig is geworden. Werkkapitaal In 2013 zijn maatregelen genomen het werkkapitaal aanzienlijk beter te beheersen. Zo wordt onder andere op weekbasis een liquiditeitsprognose voor het komende jaar opgesteld en bijgesteld. Er is een duidelijke verharding merkbaar rondom de voorfinanciering van zorg. Zowel zorgverzekeraars als banken stellen steeds meer eisen aan solvabiliteit en liquiditeit, alvorens tot bevoorschotting over te gaan of het rekening courant faciliteit toe te staan. Solvabiliteit, liquiditeit en financiering Zie financiële jaarrekening. Voor een toelichting op het gebruik financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeitsen kasstroomrisico s wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening bladzijde 9.

19 win jezelf terug

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2012

Maatschappelijk jaarverslag 2012 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3 2.2 Structuur van de organisatie 3 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016

Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016 Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016 Utrecht, april 2013 Utrecht, april 2013 Inhoud 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1. Missie 1.2. Visie 1.3. Kernwaarden 1.4. Achtergrond 1.5. Verslavingstrends 1.6. Zorgmodernisering

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-teams Flevoland

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-teams Flevoland Verbeterplan Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief FACT-teams Flevoland Inleiding Almere, februari 2016 L.s., Het behandelteam van het programma sociale psychiatrie (Fact teams 1,2,3,4) hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie