GROEN BANENPLAN. Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEN BANENPLAN. Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West"

Transcriptie

1 GROEN BANENPLAN Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West GROENLINKS AMSTERDAM WEST/NIEUW-WEST Februari 2010

2 Vooraf Met de fusie van de stadsdelen per 1 mei aanstaande wordt een flinke schaalvergroting gerealiseerd. Amsterdam gaat van veertien naar zeven stadsdelen. Waarmee de stadsdelen fors grotere bestuurlijke eenheden worden. De fusie maakt dat makkelijker geuniformeerd beleid in het hele stadsdeel kan worden uitgevoerd. Het maakt ook dat de stadsdelen makkelijker met maatschappelijke partijen en partners als projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties afspraken kunnen maken over de voorwaarden waar bijvoorbeeld renovatieprojecten aan moeten voldoen. De nieuwe stadsdelen zijn feitelijk per mei grote gemeentes. De stadsdelen West en Nieuw- West zijn samen ongeveer even groot als de gemeente Utrecht ( inwoners). En zouden los van elkaar ook in de lijst van twintig grootste Nederlandse gemeenten staan. Deze omvang brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Wij vinden dat we deze verantwoordelijkheid nu moeten nemen. Want er is aanleiding genoeg voor. Wij moeten nu handelen. De wereld gaat gebukt onder een ernstige economische crisis én een klimaatcrisis. De eerste maakt dat wij van mening zijn dat we veel nadrukkelijk dan nu het geval is in moeten zetten op werkgelegenheid en het op school houden van onze jongeren. De tweede crisis maakt dat we nu niet op duurzaamheidsinitiatieven moeten bezuinigen. De combinatie van een werkgelegenheids- en duurzaamheidsoffensief biedt kansen voor de wijken en haar bewoners. Onze stadsdelen kampen met een forse werkloosheid. GroenLinks laat met dit groene banenplan zien juist op lokaal niveau een bijdrage te willen leveren aan het bestrijden van werkloosheid en uitsluiting. Als politici in deze delen van de stad spreken we hierbij uit dat we fors willen investeren in jongeren. Het is voor de positie van de jongeren die door de crisis zijn getroffen en voor de sociale samenhang in onze buurten en wijken cruciaal dat we het monster van de werkloosheid samen bestrijden. En tegelijkertijd proberen we de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad te verbeteren door in te zetten op werkgelegenheid die een bijdrage levert aan de vergroening van de stad of bijvoorbeeld helpt in beperking van het energieverbruik. De klimaattop in Kopenhagen lijkt welliswaar mislukt maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Ook neemt dat gegeven niet weg dat er lokaal juist kansen en mogelijkheden liggen om met de klimaatverbetering aan de slag te gaan. Natuurlijk, reintegratie is in Amsterdam formeel een bevoegdheid van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) maar wij vinden als politici van

3 GroenLinks dat juist de grote stadsdelen alles op alles moeten zetten om onze jongeren door de crisis te helpen. Het stadsdeel moet haar bijdrage leveren door bijvoorbeeld het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie. Wij zetten in op één stageplek per vijftig werknemers. Afgezien van wat je in je eigen werkorganisatie kunt doen zijn wij van mening dat er meer mogelijk is. Wij kunnen werkgelegeheid naar ons toe trekken door afspraken te maken met onze partners en door extra projecten te ondersteunen. Wij zetten in op duizend banen in de komende vier jaar. Vijfhonderd banen voor jongeren met goede ondersteuning en begeleiding in West en hetzelfde aantal in Nieuw-West. Wij willen investeren in de toekomst en dat doen we door in te investeren in jongeren en in duurzaamheid. We moeten ons inzetten voor de minder kansrijken in onze samenleving, ook als het even minder gaat met de economie. Wij zijn er van overtuigd dat juist groene banen iets wezenlijks opleveren voor de toekomst. Dat is onze verantwoordelijkheid en die nemen wij op ons. Dit plan is een voorstel van GroenLinks voor een nieuwe coalitie in de nieuwe bestuursperiode. We staan open voor partijen die constructief met ons in dezelfde richting willen werken. Paulus de Wilt (Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam Nieuw- West) Rutger Groot Wassink (Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam West) Dirk de Jager (Wethouderskandidaat GroenLinks Amsterdam West)

4 Samenvatting - De jeugdwerkloosheid is in Amsterdam gedurende 2009 met 13.7% toegenomen. - De prognose is dat de grote klap in de werkloosheid in 2010 komt - De werkloosheid in de stadsdelen West en Nieuw-West lag voor de crisis al boven het stedelijk niveau en was per januari 2009 fors. De werkloosheid onder allochtonen lag nog hoger. West: alg: 7.5%, 14,9%/ Nieuw- West: 8.3%, 13% - De risicofactoren voor grote werkloosheid zijn in de stadsdelen West en Nieuw- West allemaal sterk aanwezig (jongeren, populatie allochtonen, laagopgeleiden). - Amsterdam werkt mee aan het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid. Binnen de Amsterdamse aanpak is er extra budget voor de kwetsbare groepen (allochtonen, laagopgeleiden). - Het onderzoeksbureau SEO adviseert voor deze groepen extra banencreatie en gesubsidieerd werk als (tijdelijk) instrument. - In de stadsdeelorganisaties moet een groter aanbod van stage- en leerwerkplekken worden gerealiseerd (1 op 50). Volgens SEO is het belang van stageplaatsen en andersoortige leerwerkplekken groter dan ooit. - Stadsdelen hebben tal van projecten gepland en reeds (deels) gefinancierd. Via social return kan er veel werkgelegenheid in deze projecten worden gegenereerd. - GroenLinks West/ Nieuw-West wil dat deze werkgelegenheid wordt vertaald in banen (1 FTE + opleiding en begeleiding) voor jongeren uit deze stadsdelen. - Bij voorkeur leveren deze banen een bijdrage aan de vergroening en verduurzaming van de stadsdelen. - In Amsterdam West/ Nieuw- West is de komende vier jaar zeker 1000 FTE te realiseren. - Dat betekent duizend groene banen voor jongeren uit West/ Nieuw- West - GroenLinks committeert zich aan dit plan en zet in op een verruiming van het aantal banen.

5 De Amsterdamse arbeidsmarkt en de stadsdelen West/ Nieuw-West De recessie is voorbij maar de crisis woekert onverminderd door. Vooral jongeren en ouderen met een lage opleiding verliezen hun baan,met alle ingrijpende gevolgen van dien. Voor jongeren is de arbeidsmarkt door de crisis wel heel abrupt veranderd. Was tot voor kort iedereen nodig met het oog op de vergrijzing en kon je direct aan de slag als je je opleiding had afgerond. Nu zou je tegen jongeren die dreigen hun diploma te halen willen zeggen: blijf jij vooral nog maar even op school. Vorig jaar heeft het kabinet het Actieplan Jeugdwerkloosheid ingesteld. De daarin voorgestelde maatregelen zijn goed maar het slagen hangt wel af van een goede uitvoering van de gemaakte afspraken. Daarnaast moet elk middel dat kan worden ingezet nu ook worden ingezet. Het voorliggende banenplan kan aanhaken bij de Amsterdamse aanpak van de jeugdwerkloosheid. Ontwikkelingen Amsterdam De negatieve gevolgen van de crisis waren in 2009 minder heftig dan van te voren verwacht maar zeker niet positief. Zo nam de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gedurende 2009 met 13.7% toe 1. Het onderzoeksbureau SEO slaat in een onlangs verschenen rapport alarm 2 dan ook alarm. SEO stelt dat de stijging in de jeugdwerkloosheid nog meeviel omdat veel jongeren hun schoolcarriere hebben verlengd. Dit is positief maar ook uitstel van problemen. Volgens verwachting komt de bulk van deze jongeren in de zomer van 2010 alsnog van school. De verwachte stand van de werkloosheid stemt niet positief. Van eind 2009 naar eind De toename zal vrijwel geheel onder jongeren zijn. Amsterdamse allochtone jongeren worden harder dan anderen door deze crisis geraakt. Landelijk is de werkloosheid onder allochtonen nu 20.5% 3. En dat terwijl zij al de minste kansen en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt hadden. Zij zijn gemiddeld lager opgeleid dan hun autochtone leeftijdsgenoten, hebben minder toegang tot werkrelevante netwerken en hebben vaak tijdelijke contracten. Er dreigt een nieuwe tweedeling in de stad; er lijkt zich een onderklasse met een kleur te vormen. Als we niets doen, zal de tweedeling steeds groter worden: tussen hen die kansen benutten en diegenen die dat niet lukt, tussen winnaars en verliezers van de kansensamenleving, tussen hoog en laagopgeleiden, tussen oude Nederlanders en nieuwe Nederlanders. 1 Volgens wethouder Ossel. In: uitgebreid verslag Amsterdamse Werktop 2010 (december 2009) 2 De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited (oktober 2009), SEO Economisch Onderzoek 3 bron CBS, januari 2010

6 Wij willen en mogen dat niet laten gebeuren. Er moet koste wat kost voorkomen worden dat een verloren generatie ontstaat. Ook voor de crisis was de Amsterdamse arbeidsmarkt al flink verstoord. De forse werkloosheid en de gebrekkige effectiviteit van de re-integratie dwingen tot een fundamenteel andere aanpak. Wij pleiten voor een gericht offensief om de positie van de (allochtone) jongeren structureel te verbeteren. Dat betekent extra inzet en mogelijkheden in onderwijs, en het aanbieden van werk om te zorgen dat ook zij aan de slag blijven. Wij vinden dat het nu onvermijdelijk is om aanvullend te investeren in de arbeidsmarkt, te investeren in mensen. Daarvoor is nu extra werkgelegenheid nodig. GroenLinks stelt voor tijdelijk, en tegen bepaalde voorwaarden 1000 banen te creëren. Een belangrijk gedeelte van de financiering voor deze maatregel is te vinden in de bekostiging van reeds geplande projecten. Maar ook gemeentelijke en provinciale crisisfondsen kunnen worden ingezet. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar besloten geld vrij te maken om dit soort extra werkgelegenheid te creëren. De banen die dit soort initiatieven opleveren kunnen een cruciale bijdrage leveren aan het bestrijden van werkloosheid en het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt van de toekomst. Voorkomen moet worden dat jongeren blijvende schade in hun arbeidsmarktpositie oplopen. De stadsdeelgerichte werkgelegenheid kan worden ingezet in een grootschalig duurzaamheidsinitiatief. Met isolatieprojecten, vervangen van oude CV-ketels door energiezuinige ketels, het aanleggen van groene daken en andere duurzame investeringen snijdt het mes aan twee kanten. Een combinatie met de Wijkaanpak ligt in dit soort projecten voor de hand. In wijken waar de arbeidsparticipatie toch al beperkt was kan op deze manier worden gewerkt aan (bijvoorbeeld) het opknappen van de openbare ruimte en tegelijkertijd worden ingezet op stijgen van arbeidsdeelname. Ontwikkelingen in de stadsdelen Vanuit de Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) zijn alleen cijfers over 2009 bekent. De werkloosheid in de stadsdelen West en Nieuw-West lag voor de crisis al boven het stedelijk niveau en was per januari 2009 fors. De werkloosheid onder allochtonen lag nog hoger. West: algemene werkloosheidscijfer 7,5%, tegen 14,9% onder allochtonen. Dezelfde cijfers voor Nieuw- West: 8,3%, tegen 13%. De stadsdelen West hebben een bevolkingssamenstelling met een hoog risicoprofiel (allochtonen, jongeren, waardoor vaker een flexibele werkrelatie). Het is dan niet overdreven te vrezen dat de problemen die SEO verwacht voor een flink gedeelte in onze wijken zullen neerslaan.

7 Naar een werkgelegenheidsoffensief in West/ Nieuw West Van probleem naar politieke prioriteit GroenLinks West/ Nieuw- West zet in op Groen werkt : een groen banenplan dat nieuwe duurzame banen creëert door bijvoorbeeld jongeren onder begeleiding van vakmensen te leren hoe je huizen isoleert of oude energievretende cv-ketels vervangt. Dat houdt jongeren aan het werk waardoor zij minder schade op hun arbeidsmarktpositie oplopen. Ook biedt het mogelijkheden hen van een diploma te voorzien door bijvoorbeeld een EVC-certificaat (Elders Verworven Competentie). Doelgroep voor dit plan zijn jongeren tot en met 27 jaar (mogelijke uitloop naar 30 jaar) met slechte tot matige kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om voortijdig schoolverlaters tot en met niveau startkwalificatie. Wij zetten in op banen die onze economie verduurzamen en jongeren aan het werk helpen. Zo bestrijden we zowel de economische als de klimaatcrisis. Groen Werkt in Amsterdam! Social return Een belangrijk instrument om lokaal arbeidsmarktbeleid te voeren is social return. Social return is het koppelen van sociale doelstellingen aan het besteden van middelen voor allerlei diensten, werken en producten met als doel opleidingsmogelijkheden, werk- of stageplekken te creëren voor mensen die nu langs de kant staan. Het gaat er om om in aanbestedingen sociale eisen op te nemen. Daarbij kan de opdrachtgever kiezen uit twee varianten: bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom wordt aangewend voor het inzetten van werkzoekenden of stagiaires, of in het bestek wordt een sociale paragraaf opgenomen, die de opdrachtnemer zelf kan invullen. Het Rijk heeft begin dit jaar besloten experimenten met social return in te stellen. De FNV stelt in haar jaarlijkse Lokale Monitor Werk en Inkomen dat gemeenten veel meer werk zouden kunnen maken van social return. Wij stellen voor dit instrument in de stadsdelen West en Nieuw-West in te zetten. Plannen in de stijgers In de stadsdelen West/ Nieuw- West zijn diverse projecten en plannen in voorbereiding waar social return kan worden ingezet. Concreet gaat het om de volgende projecten. 1.) Radiaal West/ Brettenscheg 2.) Parkeergarages 3.) Renovatie 4.) Groene herprofilering 5.) Step2Save+

8 Radiaal West/Brettenscheg Totale voorgenomen investeringen van 2010 tot en met 2015 zijn 20 miljoen Euro per stadsdeel. Om een indruk te krijgen gaat het om investeringen in de groene westelijke scheg in de sfeer van: Ecologische verbindingen. Recreatieve verbindingen zoals enkele fietsbruggen en fietspaden. Deze vrij liggende nieuwe fietsverbindingen kunnen tevens gebruikt worden als snelle woon/werk verbinding tussen Haarlem en Amsterdam als alternatief voor de auto. Struinpaden, ruiterpaden en wandelroutes. Ontwaardering Haarlemmerweg (goed voor luchtkwaliteit). Haarlemmertrekvaart als vaarroute in ere herstellen met recreatieve functie. Verbindingen tussen West en de haven versterken i.v.m. werkgelegenheid in de haven. Dit is een groene investering in de stad die een economische impuls zal zijn voor West. Uitgaande van 10% sociaal return is een bedrag van 2 miljoen in te zetten voor het banenplan. Uitgaande van Euro op jaarbasis voor een baan met begeleiding en opleiding, komen we afgerond op 70 FTE over een periode van 5 jaar. Parkeergarages - Stadsdeel West wil buurtgarages laten bouwen voor bewoners om het blik onder de grond te stoppen en de openbare ruimte vrij te maken waardoor niet meer de auto maar de mens centraal komt te staan. Op dit moment zijn er concreet plannen voor 5 garages (twee in de Singelgracht, Admiralengracht, Pontsteiger en van Hoogendorpstraat). Uitgaande van 650 parkeerplekken a Euro per stuk voor de twee Singelgrachtgarages (zonder het deel van Stadsdeel centrum) en 200 parkeerplekken a per stuk voor de overige garages. Totaal is hier een investering mee gemoeid van globaal 50 miljoen Euro. Uitgaande van 10% social return is een bedrag van 5 miljoen beschikbaar. Uitgaande van Euro per arbeidsplaats per aar inclusief scholing en begeleiding. Komen we afgerond op 170 banen in de periode van 2012 tot Stadsdeel Nieuw- West heeft geen garages gepland.

9 Renovatie - Renovatie van woningen in West Renovatie van woningen, met name gericht op isolatie en de installatie, energiezuinige verwarming/warmwater voorziening en zonne-panelen. Uitgaande van de hoogwaardige duurzame renovatie van 20 bouwblokken in West, waarvan gemiddeld 50% in eigendom van de corporaties, zijnde 500 panden (2000 woningen). Uitgaande van gemiddelde renovatiekosten van per pand. Uitgaande dat hiervan 50% arbeidskosten zijn. Tegen een jaarloon van inclusief begeleiding en opleiding per werknemer. Uitgaande van 10% social return, zijnde 5 FTE per blok. Komt op 100 full time banen inclusief begeleiding en scholing over een periode van 4 jaar. - Renovatie woningen in Nieuw-West In stadsdeel Nieuw- West staat minder renovatie op de rol maar worden wel in de komende jaren 6000 woningen gebouwd. Hoeveel renovatie er precies komt is onduidelijk. Uitgaan van 300 FTE lijkt hier een voorzichtige schatting. Groene herprofilering Herinrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte is wat GroenLinks betreft vooral het opheffen van parkeerplekken en een groenere openbare ruimte door het aanleggen van parkjes. - herprofilering in Amsterdam West Op de planning staat een bedrag van 54 miljoen aan uitgaven in de openbare ruimte in stadsdeel West over de periode Uitgaande van 10% social return is dat 2,7 miljoen Euro. Uitgaande van de jaarlijkse kosten van een FTE inclusief begeleiding en scholing Komt het op 180 volwaardige betaalde banen met begeleiding en scholing over een periode van vier jaar. - herprofilering in Amsterdam Nieuw-West Nieuw- West heeft veel meer groen dan West. Maar dat betekent niet automatisch dat er dus meer kansen zijn de openbare ruimte groener in te richten. Het aantal het FTE s is dus laag gehouden. Step2Save+ Bij het Step2Save project krijgen bewoners van huurwoningen gratis advies over energiebesparing plus een besparingsbox. Dat bespaart hen geld en levert winst op voor het milieu. De adviezen worden gegeven door een groep vroegtijdig schoolverlaters. Zij zijn speciaal opgeleid voor dit project en zetten zo de stap naar een nieuwe loopbaan. Vandaar de toepasselijke naam Step2Save.

10 Step2Save is een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Nuon, gemeenten en woningcorporaties. Het idee voor het project is ontstaan in Amsterdam, waar in een jaar tijd wel adviezen zijn uitgereikt. Op dit moment onderzoeken gemeenten en woningcorporaties in Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn of Step2Save ook in deze gemeenten mogelijk is. Step2Save levert per advies jaarlijks een concrete CO 2 -besparing van ongeveer 200 kg op. Continuering van het project in een Step2Save+ variant is de inzet. Uitgaande van een team van 20 werknemers per stadsdeel over de periode van vier jaar. Uitgaande van dezelfde financieringsconstructie als het huidige Step to save project. Wat levert het op? Deze projecten samen leveren het volgende beeld op: Totaal voor West + Nieuw-West West Nieuw-West Brettenzone 70 0 FTE Buurtgarages FTE Duurzaame Renovaties FTE Groene herprofileringen FTE Step to Save FTE Totaal FTE

11 Gebruikte informatie Uitgebreid verslag Werktop Amsterdam 2010: kansrijk opleiden (december 2009) De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited. SEO onderzoek (oktober 2009) Actieplan Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (september 2009) Begrotingen 2010 van de stadsdelen West/ Nieuw-West Stadsdelen in cijfers 2009, Dienst Onderzoek en Statistiek (november 2009) Website Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen

Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen De wereldwijde crisis is van de banken overgeslagen naar overheden en raakt de nu ook bedrijven hard. Hoewel Nederland het internationaal gezien nog redelijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Social Return waarde-vol!!

Social Return waarde-vol!! Social Return waarde-vol!! Hier komt tekst Gemeente Utrecht Thea Smid-Verheul Hier komt ook tekst Wat en waarom? Social return bij inkoop is: het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden door middel

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Werkwoorden. Arnhem D66. Het banenplan van D66 Arnhem

Werkwoorden. Arnhem D66. Het banenplan van D66 Arnhem Werkwoorden D66 Arnhem Het banenplan van D66 Arnhem > Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels vijf jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn merkbaar. Vooral in Arnhem. Mensen verliezen

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Jongeren aan het werk!

Jongeren aan het werk! Jongeren aan het werk! PvdA-plan tegen de jeugdwerkloosheid Het zou je maar gebeuren. Klaar met je opleiding en vol goede moed op zoek naar een baan, en dan helemaal niets kunnen vinden. Vanuit je studentenflat

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum : Onderwerp Collegevoorstel Reg. nr : 0910431 Datum : Plan van aanpak Werkleerbanen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Samenvatting In het Plan van aanpak Werkleerbanen worden oplossingen geboden voor

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Aanbod van Arbeid 2016

Aanbod van Arbeid 2016 Aanbod van Arbeid 2016 Samenvatting Rapport over werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. In het rapport wordt verslag gedaan van een langlopend onderzoek onder ca. 4500 werkenden en niet-werkenden

Nadere informatie

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Arjen Edzes, Marten Middeldorp en Jouke van Dijk - Rijksuniversiteit Groningen. Schoolverlaters in Rotterdam

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Indeling Werken met een beperking Wie zijn de kwetsbare werkzoekenden? Wat is hun harde werkelijkheid? Wat doen we eraan? Uitdagingen Melkert banen 120 100 80 60 40

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren Raadsnummer 09.R/004.00I Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren 1 Inleiding De economische crisis is een feit. Bedrijven boeken grote verliezen, de ontslaggolf neemt serieuze vormen aan. De crisis

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie