GROEN BANENPLAN. Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEN BANENPLAN. Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West"

Transcriptie

1 GROEN BANENPLAN Voor een GroenLinks werkgelegenheidsoffensief voor de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw- West GROENLINKS AMSTERDAM WEST/NIEUW-WEST Februari 2010

2 Vooraf Met de fusie van de stadsdelen per 1 mei aanstaande wordt een flinke schaalvergroting gerealiseerd. Amsterdam gaat van veertien naar zeven stadsdelen. Waarmee de stadsdelen fors grotere bestuurlijke eenheden worden. De fusie maakt dat makkelijker geuniformeerd beleid in het hele stadsdeel kan worden uitgevoerd. Het maakt ook dat de stadsdelen makkelijker met maatschappelijke partijen en partners als projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties afspraken kunnen maken over de voorwaarden waar bijvoorbeeld renovatieprojecten aan moeten voldoen. De nieuwe stadsdelen zijn feitelijk per mei grote gemeentes. De stadsdelen West en Nieuw- West zijn samen ongeveer even groot als de gemeente Utrecht ( inwoners). En zouden los van elkaar ook in de lijst van twintig grootste Nederlandse gemeenten staan. Deze omvang brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Wij vinden dat we deze verantwoordelijkheid nu moeten nemen. Want er is aanleiding genoeg voor. Wij moeten nu handelen. De wereld gaat gebukt onder een ernstige economische crisis én een klimaatcrisis. De eerste maakt dat wij van mening zijn dat we veel nadrukkelijk dan nu het geval is in moeten zetten op werkgelegenheid en het op school houden van onze jongeren. De tweede crisis maakt dat we nu niet op duurzaamheidsinitiatieven moeten bezuinigen. De combinatie van een werkgelegenheids- en duurzaamheidsoffensief biedt kansen voor de wijken en haar bewoners. Onze stadsdelen kampen met een forse werkloosheid. GroenLinks laat met dit groene banenplan zien juist op lokaal niveau een bijdrage te willen leveren aan het bestrijden van werkloosheid en uitsluiting. Als politici in deze delen van de stad spreken we hierbij uit dat we fors willen investeren in jongeren. Het is voor de positie van de jongeren die door de crisis zijn getroffen en voor de sociale samenhang in onze buurten en wijken cruciaal dat we het monster van de werkloosheid samen bestrijden. En tegelijkertijd proberen we de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad te verbeteren door in te zetten op werkgelegenheid die een bijdrage levert aan de vergroening van de stad of bijvoorbeeld helpt in beperking van het energieverbruik. De klimaattop in Kopenhagen lijkt welliswaar mislukt maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Ook neemt dat gegeven niet weg dat er lokaal juist kansen en mogelijkheden liggen om met de klimaatverbetering aan de slag te gaan. Natuurlijk, reintegratie is in Amsterdam formeel een bevoegdheid van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) maar wij vinden als politici van

3 GroenLinks dat juist de grote stadsdelen alles op alles moeten zetten om onze jongeren door de crisis te helpen. Het stadsdeel moet haar bijdrage leveren door bijvoorbeeld het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie. Wij zetten in op één stageplek per vijftig werknemers. Afgezien van wat je in je eigen werkorganisatie kunt doen zijn wij van mening dat er meer mogelijk is. Wij kunnen werkgelegeheid naar ons toe trekken door afspraken te maken met onze partners en door extra projecten te ondersteunen. Wij zetten in op duizend banen in de komende vier jaar. Vijfhonderd banen voor jongeren met goede ondersteuning en begeleiding in West en hetzelfde aantal in Nieuw-West. Wij willen investeren in de toekomst en dat doen we door in te investeren in jongeren en in duurzaamheid. We moeten ons inzetten voor de minder kansrijken in onze samenleving, ook als het even minder gaat met de economie. Wij zijn er van overtuigd dat juist groene banen iets wezenlijks opleveren voor de toekomst. Dat is onze verantwoordelijkheid en die nemen wij op ons. Dit plan is een voorstel van GroenLinks voor een nieuwe coalitie in de nieuwe bestuursperiode. We staan open voor partijen die constructief met ons in dezelfde richting willen werken. Paulus de Wilt (Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam Nieuw- West) Rutger Groot Wassink (Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam West) Dirk de Jager (Wethouderskandidaat GroenLinks Amsterdam West)

4 Samenvatting - De jeugdwerkloosheid is in Amsterdam gedurende 2009 met 13.7% toegenomen. - De prognose is dat de grote klap in de werkloosheid in 2010 komt - De werkloosheid in de stadsdelen West en Nieuw-West lag voor de crisis al boven het stedelijk niveau en was per januari 2009 fors. De werkloosheid onder allochtonen lag nog hoger. West: alg: 7.5%, 14,9%/ Nieuw- West: 8.3%, 13% - De risicofactoren voor grote werkloosheid zijn in de stadsdelen West en Nieuw- West allemaal sterk aanwezig (jongeren, populatie allochtonen, laagopgeleiden). - Amsterdam werkt mee aan het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid. Binnen de Amsterdamse aanpak is er extra budget voor de kwetsbare groepen (allochtonen, laagopgeleiden). - Het onderzoeksbureau SEO adviseert voor deze groepen extra banencreatie en gesubsidieerd werk als (tijdelijk) instrument. - In de stadsdeelorganisaties moet een groter aanbod van stage- en leerwerkplekken worden gerealiseerd (1 op 50). Volgens SEO is het belang van stageplaatsen en andersoortige leerwerkplekken groter dan ooit. - Stadsdelen hebben tal van projecten gepland en reeds (deels) gefinancierd. Via social return kan er veel werkgelegenheid in deze projecten worden gegenereerd. - GroenLinks West/ Nieuw-West wil dat deze werkgelegenheid wordt vertaald in banen (1 FTE + opleiding en begeleiding) voor jongeren uit deze stadsdelen. - Bij voorkeur leveren deze banen een bijdrage aan de vergroening en verduurzaming van de stadsdelen. - In Amsterdam West/ Nieuw- West is de komende vier jaar zeker 1000 FTE te realiseren. - Dat betekent duizend groene banen voor jongeren uit West/ Nieuw- West - GroenLinks committeert zich aan dit plan en zet in op een verruiming van het aantal banen.

5 De Amsterdamse arbeidsmarkt en de stadsdelen West/ Nieuw-West De recessie is voorbij maar de crisis woekert onverminderd door. Vooral jongeren en ouderen met een lage opleiding verliezen hun baan,met alle ingrijpende gevolgen van dien. Voor jongeren is de arbeidsmarkt door de crisis wel heel abrupt veranderd. Was tot voor kort iedereen nodig met het oog op de vergrijzing en kon je direct aan de slag als je je opleiding had afgerond. Nu zou je tegen jongeren die dreigen hun diploma te halen willen zeggen: blijf jij vooral nog maar even op school. Vorig jaar heeft het kabinet het Actieplan Jeugdwerkloosheid ingesteld. De daarin voorgestelde maatregelen zijn goed maar het slagen hangt wel af van een goede uitvoering van de gemaakte afspraken. Daarnaast moet elk middel dat kan worden ingezet nu ook worden ingezet. Het voorliggende banenplan kan aanhaken bij de Amsterdamse aanpak van de jeugdwerkloosheid. Ontwikkelingen Amsterdam De negatieve gevolgen van de crisis waren in 2009 minder heftig dan van te voren verwacht maar zeker niet positief. Zo nam de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gedurende 2009 met 13.7% toe 1. Het onderzoeksbureau SEO slaat in een onlangs verschenen rapport alarm 2 dan ook alarm. SEO stelt dat de stijging in de jeugdwerkloosheid nog meeviel omdat veel jongeren hun schoolcarriere hebben verlengd. Dit is positief maar ook uitstel van problemen. Volgens verwachting komt de bulk van deze jongeren in de zomer van 2010 alsnog van school. De verwachte stand van de werkloosheid stemt niet positief. Van eind 2009 naar eind De toename zal vrijwel geheel onder jongeren zijn. Amsterdamse allochtone jongeren worden harder dan anderen door deze crisis geraakt. Landelijk is de werkloosheid onder allochtonen nu 20.5% 3. En dat terwijl zij al de minste kansen en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt hadden. Zij zijn gemiddeld lager opgeleid dan hun autochtone leeftijdsgenoten, hebben minder toegang tot werkrelevante netwerken en hebben vaak tijdelijke contracten. Er dreigt een nieuwe tweedeling in de stad; er lijkt zich een onderklasse met een kleur te vormen. Als we niets doen, zal de tweedeling steeds groter worden: tussen hen die kansen benutten en diegenen die dat niet lukt, tussen winnaars en verliezers van de kansensamenleving, tussen hoog en laagopgeleiden, tussen oude Nederlanders en nieuwe Nederlanders. 1 Volgens wethouder Ossel. In: uitgebreid verslag Amsterdamse Werktop 2010 (december 2009) 2 De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited (oktober 2009), SEO Economisch Onderzoek 3 bron CBS, januari 2010

6 Wij willen en mogen dat niet laten gebeuren. Er moet koste wat kost voorkomen worden dat een verloren generatie ontstaat. Ook voor de crisis was de Amsterdamse arbeidsmarkt al flink verstoord. De forse werkloosheid en de gebrekkige effectiviteit van de re-integratie dwingen tot een fundamenteel andere aanpak. Wij pleiten voor een gericht offensief om de positie van de (allochtone) jongeren structureel te verbeteren. Dat betekent extra inzet en mogelijkheden in onderwijs, en het aanbieden van werk om te zorgen dat ook zij aan de slag blijven. Wij vinden dat het nu onvermijdelijk is om aanvullend te investeren in de arbeidsmarkt, te investeren in mensen. Daarvoor is nu extra werkgelegenheid nodig. GroenLinks stelt voor tijdelijk, en tegen bepaalde voorwaarden 1000 banen te creëren. Een belangrijk gedeelte van de financiering voor deze maatregel is te vinden in de bekostiging van reeds geplande projecten. Maar ook gemeentelijke en provinciale crisisfondsen kunnen worden ingezet. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar besloten geld vrij te maken om dit soort extra werkgelegenheid te creëren. De banen die dit soort initiatieven opleveren kunnen een cruciale bijdrage leveren aan het bestrijden van werkloosheid en het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt van de toekomst. Voorkomen moet worden dat jongeren blijvende schade in hun arbeidsmarktpositie oplopen. De stadsdeelgerichte werkgelegenheid kan worden ingezet in een grootschalig duurzaamheidsinitiatief. Met isolatieprojecten, vervangen van oude CV-ketels door energiezuinige ketels, het aanleggen van groene daken en andere duurzame investeringen snijdt het mes aan twee kanten. Een combinatie met de Wijkaanpak ligt in dit soort projecten voor de hand. In wijken waar de arbeidsparticipatie toch al beperkt was kan op deze manier worden gewerkt aan (bijvoorbeeld) het opknappen van de openbare ruimte en tegelijkertijd worden ingezet op stijgen van arbeidsdeelname. Ontwikkelingen in de stadsdelen Vanuit de Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) zijn alleen cijfers over 2009 bekent. De werkloosheid in de stadsdelen West en Nieuw-West lag voor de crisis al boven het stedelijk niveau en was per januari 2009 fors. De werkloosheid onder allochtonen lag nog hoger. West: algemene werkloosheidscijfer 7,5%, tegen 14,9% onder allochtonen. Dezelfde cijfers voor Nieuw- West: 8,3%, tegen 13%. De stadsdelen West hebben een bevolkingssamenstelling met een hoog risicoprofiel (allochtonen, jongeren, waardoor vaker een flexibele werkrelatie). Het is dan niet overdreven te vrezen dat de problemen die SEO verwacht voor een flink gedeelte in onze wijken zullen neerslaan.

7 Naar een werkgelegenheidsoffensief in West/ Nieuw West Van probleem naar politieke prioriteit GroenLinks West/ Nieuw- West zet in op Groen werkt : een groen banenplan dat nieuwe duurzame banen creëert door bijvoorbeeld jongeren onder begeleiding van vakmensen te leren hoe je huizen isoleert of oude energievretende cv-ketels vervangt. Dat houdt jongeren aan het werk waardoor zij minder schade op hun arbeidsmarktpositie oplopen. Ook biedt het mogelijkheden hen van een diploma te voorzien door bijvoorbeeld een EVC-certificaat (Elders Verworven Competentie). Doelgroep voor dit plan zijn jongeren tot en met 27 jaar (mogelijke uitloop naar 30 jaar) met slechte tot matige kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om voortijdig schoolverlaters tot en met niveau startkwalificatie. Wij zetten in op banen die onze economie verduurzamen en jongeren aan het werk helpen. Zo bestrijden we zowel de economische als de klimaatcrisis. Groen Werkt in Amsterdam! Social return Een belangrijk instrument om lokaal arbeidsmarktbeleid te voeren is social return. Social return is het koppelen van sociale doelstellingen aan het besteden van middelen voor allerlei diensten, werken en producten met als doel opleidingsmogelijkheden, werk- of stageplekken te creëren voor mensen die nu langs de kant staan. Het gaat er om om in aanbestedingen sociale eisen op te nemen. Daarbij kan de opdrachtgever kiezen uit twee varianten: bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom wordt aangewend voor het inzetten van werkzoekenden of stagiaires, of in het bestek wordt een sociale paragraaf opgenomen, die de opdrachtnemer zelf kan invullen. Het Rijk heeft begin dit jaar besloten experimenten met social return in te stellen. De FNV stelt in haar jaarlijkse Lokale Monitor Werk en Inkomen dat gemeenten veel meer werk zouden kunnen maken van social return. Wij stellen voor dit instrument in de stadsdelen West en Nieuw-West in te zetten. Plannen in de stijgers In de stadsdelen West/ Nieuw- West zijn diverse projecten en plannen in voorbereiding waar social return kan worden ingezet. Concreet gaat het om de volgende projecten. 1.) Radiaal West/ Brettenscheg 2.) Parkeergarages 3.) Renovatie 4.) Groene herprofilering 5.) Step2Save+

8 Radiaal West/Brettenscheg Totale voorgenomen investeringen van 2010 tot en met 2015 zijn 20 miljoen Euro per stadsdeel. Om een indruk te krijgen gaat het om investeringen in de groene westelijke scheg in de sfeer van: Ecologische verbindingen. Recreatieve verbindingen zoals enkele fietsbruggen en fietspaden. Deze vrij liggende nieuwe fietsverbindingen kunnen tevens gebruikt worden als snelle woon/werk verbinding tussen Haarlem en Amsterdam als alternatief voor de auto. Struinpaden, ruiterpaden en wandelroutes. Ontwaardering Haarlemmerweg (goed voor luchtkwaliteit). Haarlemmertrekvaart als vaarroute in ere herstellen met recreatieve functie. Verbindingen tussen West en de haven versterken i.v.m. werkgelegenheid in de haven. Dit is een groene investering in de stad die een economische impuls zal zijn voor West. Uitgaande van 10% sociaal return is een bedrag van 2 miljoen in te zetten voor het banenplan. Uitgaande van Euro op jaarbasis voor een baan met begeleiding en opleiding, komen we afgerond op 70 FTE over een periode van 5 jaar. Parkeergarages - Stadsdeel West wil buurtgarages laten bouwen voor bewoners om het blik onder de grond te stoppen en de openbare ruimte vrij te maken waardoor niet meer de auto maar de mens centraal komt te staan. Op dit moment zijn er concreet plannen voor 5 garages (twee in de Singelgracht, Admiralengracht, Pontsteiger en van Hoogendorpstraat). Uitgaande van 650 parkeerplekken a Euro per stuk voor de twee Singelgrachtgarages (zonder het deel van Stadsdeel centrum) en 200 parkeerplekken a per stuk voor de overige garages. Totaal is hier een investering mee gemoeid van globaal 50 miljoen Euro. Uitgaande van 10% social return is een bedrag van 5 miljoen beschikbaar. Uitgaande van Euro per arbeidsplaats per aar inclusief scholing en begeleiding. Komen we afgerond op 170 banen in de periode van 2012 tot Stadsdeel Nieuw- West heeft geen garages gepland.

9 Renovatie - Renovatie van woningen in West Renovatie van woningen, met name gericht op isolatie en de installatie, energiezuinige verwarming/warmwater voorziening en zonne-panelen. Uitgaande van de hoogwaardige duurzame renovatie van 20 bouwblokken in West, waarvan gemiddeld 50% in eigendom van de corporaties, zijnde 500 panden (2000 woningen). Uitgaande van gemiddelde renovatiekosten van per pand. Uitgaande dat hiervan 50% arbeidskosten zijn. Tegen een jaarloon van inclusief begeleiding en opleiding per werknemer. Uitgaande van 10% social return, zijnde 5 FTE per blok. Komt op 100 full time banen inclusief begeleiding en scholing over een periode van 4 jaar. - Renovatie woningen in Nieuw-West In stadsdeel Nieuw- West staat minder renovatie op de rol maar worden wel in de komende jaren 6000 woningen gebouwd. Hoeveel renovatie er precies komt is onduidelijk. Uitgaan van 300 FTE lijkt hier een voorzichtige schatting. Groene herprofilering Herinrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte is wat GroenLinks betreft vooral het opheffen van parkeerplekken en een groenere openbare ruimte door het aanleggen van parkjes. - herprofilering in Amsterdam West Op de planning staat een bedrag van 54 miljoen aan uitgaven in de openbare ruimte in stadsdeel West over de periode Uitgaande van 10% social return is dat 2,7 miljoen Euro. Uitgaande van de jaarlijkse kosten van een FTE inclusief begeleiding en scholing Komt het op 180 volwaardige betaalde banen met begeleiding en scholing over een periode van vier jaar. - herprofilering in Amsterdam Nieuw-West Nieuw- West heeft veel meer groen dan West. Maar dat betekent niet automatisch dat er dus meer kansen zijn de openbare ruimte groener in te richten. Het aantal het FTE s is dus laag gehouden. Step2Save+ Bij het Step2Save project krijgen bewoners van huurwoningen gratis advies over energiebesparing plus een besparingsbox. Dat bespaart hen geld en levert winst op voor het milieu. De adviezen worden gegeven door een groep vroegtijdig schoolverlaters. Zij zijn speciaal opgeleid voor dit project en zetten zo de stap naar een nieuwe loopbaan. Vandaar de toepasselijke naam Step2Save.

10 Step2Save is een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Nuon, gemeenten en woningcorporaties. Het idee voor het project is ontstaan in Amsterdam, waar in een jaar tijd wel adviezen zijn uitgereikt. Op dit moment onderzoeken gemeenten en woningcorporaties in Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn of Step2Save ook in deze gemeenten mogelijk is. Step2Save levert per advies jaarlijks een concrete CO 2 -besparing van ongeveer 200 kg op. Continuering van het project in een Step2Save+ variant is de inzet. Uitgaande van een team van 20 werknemers per stadsdeel over de periode van vier jaar. Uitgaande van dezelfde financieringsconstructie als het huidige Step to save project. Wat levert het op? Deze projecten samen leveren het volgende beeld op: Totaal voor West + Nieuw-West West Nieuw-West Brettenzone 70 0 FTE Buurtgarages FTE Duurzaame Renovaties FTE Groene herprofileringen FTE Step to Save FTE Totaal FTE

11 Gebruikte informatie Uitgebreid verslag Werktop Amsterdam 2010: kansrijk opleiden (december 2009) De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited. SEO onderzoek (oktober 2009) Actieplan Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (september 2009) Begrotingen 2010 van de stadsdelen West/ Nieuw-West Stadsdelen in cijfers 2009, Dienst Onderzoek en Statistiek (november 2009) Website Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100).

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie