Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: (c) This finding aid is written in Dutch.

2

3 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Inhoud... 8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Bewaarplaats van originelen...9 Afgescheiden archiefmateriaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A. Instelling B. Opheffing C. Agenda's, notulen en verslagen...13 D. Adviezen E. Achtergrondstudies...19 F. Niet gedrukte adviezen...21 G. Adviezen van derden, voordrachten en lezingen...23 H. Persberichten... 24

4

5 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid Periode: Archiefbloknummer: O18 Omvang: 1,50 meter; 98 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen / Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat informatie betreffende de instelling en opheffing van de Raad, agenda's en notulen van raadsvergaderingen en informele voorzittersoverleggen, uitgebrachte adviezen, achtergrondstudies, niet gedrukte adviezen, voordrachten en lezingen, persberichten en verslagen welke gebruikt zijn bij de taakuitvoering van de organisatie.

6 6 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Alle stukken in dit archief zijn in een goede materiële staat. Alle stukken kunnen worden aangevraagd en/of gekopieerd. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid, , inv.nr....

7 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Bij de Wet van 20 mei 1966 (Stb. 1996/227) is de Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid (RAWB) ingesteld. Met de invoering van de Wet Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (Stb. 1990/589) wordt de Wet van 20 mei 1966 (Stb. 1966/227) ingetrokken en wordt de RAWB opgeheven. De Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) is de opvolger van de RAWB. De taak van de RAWB was het adviseren van de regering inzake het beleid op het gebied van de wetenschapsbeoefening in nationaal en internationaal verband. Onder wetenschapsbeoefening wordt hier zowel het zuiver- als het toegepast wetenschappelijk onderzoek verstaan alsmede het met gebruikmaking van de resultaten van zulk onderzoek uitgevoerd ontwikkelingswerk. De RAWB viel onder de verantwoordelijkheid van de Minister waaronder het wetenschapsbeleid valt. Tijdens de duur dat de RAWB heeft bestaan heeft zij geen naamwijzigingen ondergaan. De RAWB bestond uit leden en een (plaatsvervangend) voorzitter, die benoemd werden door de Minister waaronder het wetenschapsbeleid valt, waarbij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies gaf. De ministerraad gaf advies over de benoeming van de (plaatsvervangend) voorzitter. Daarnaast beschikte de RAWB over een secretariaat waarin werd voorzien door de Minister waaronder het wetenschapsbeleid valt. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief dat voor bewerking in aanmerking kwam is gevormd door de RAWB en heeft gefunctioneerd in de periode Het archief was grotendeels ondergebracht aan de Javastraat 42 te Den Haag. Het ging in totaal om ongeveer 35 strekkende meter te bewerken archief. Het archief is na selectie en beschrijving in 2008 aan het Nationaal Archief overgedragen. Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD De inhoud van het archief bestaat uit instelling, adviezen, achtergrondstudies, notulen, voordrachten/lezingen, persberichten en opheffing. De materiele verzorging vond plaats volgens de geldende "Regeling duurzaamheid archiefbescheiden." (Stcrt. 18 september 2001, nr. 180). Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Het archief is bewerkt conform de selectiebeslissingen die zijn vastgelegd in de selectielijst op het beleidsterrein Wetenschapsbeleid (Stcrt. 26 september 2002, nr. 185). De voor vernietiging bestemde neerslag is tijdens de bewerking bij Bruil Archief Advisering uit het archief verwijderd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief bestond bij het begin van de bewerking uit drie gedeelten: 1. Raadstukken 2. Brieven 3. Advies met bijbehorende informatie. Het archief is geselecteerd aan de hand van de selectielijst van het Wetenschapsbeleid [096.1], vastgesteld in 2002 en opgenomen in de Staatscourant nr. 2002/185). Het te bewaren archiefmateriaal is volgens de gebruikelijke richtlijnen materieel verzorgd. Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Bij de aanvang van de bewerking besloeg het archief 35 strekkende meter, waar van na selectie 1,5 strekkende meter archief voor bewaring werd aangemerkt. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld. Deze worden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) overgedragen. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Om te komen tot een helder, duidelijk overzicht van de te bewaren documenten is gekozen voor een van algemeen naar bijzonder.

9 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN Buiten dit archief (vindplaats Nationaal Archief) zijn elders geen originelen opgeslagen. Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Buiten dit archief (vindplaats Nationaal Archief) zijn elders geen kopieën beschikbaar. Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Archief van de Landelijke Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne (LASOM) van het Ministerie van onderwijs en Wetenschappen, Dit archief bevindt zicht bij het Nationaal Archief te Den Haag. Archieven van de afdelingen Hoger Onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappen en het Directoraat-Generaal voor de Wetenschappen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (1911) Dit archief bevindt zicht bij het Nationaal Archief te Den Haag. Archieven van de Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924) (1989). Dit archief bevindt zicht bij het Nationaal Archief te Den Haag. Archief van de Academische Raad, (1956) Dit archief bevindt zich bij het Nationaal Archief te Den Haag. Archief van de rechtsopvolger van de RAWB, de Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT). Dit archief bevindt zich op de vestiging van AWT aan de Javastraat 42 te Den Haag.

10

11 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Instelling A. INSTELLING 1-7 Instelling omslagen 1 Stukken over de voorgeschiedenis van de instelling van de raad, Document van de lezing gehouden in Leiden, Document van het "Reglement voor het stellen van nadere regels voor de werkwijze", Brieven waarin de reacties van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Academische Raad, Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie en Raad voor het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek over de instelling van de raad, Document van de wettelijke vaststelling Wet van 29 mei 1966 (Stb. 1966/227) art. 6 met betrekking tot de instelling van de RAWB, Verslagen van de besprekingen over de organisatie voor het wetenschapsbeleid in Nederland nrs. 1 t/m 9, Artikelen met betrekking tot de oprichting,

12 12 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid B. Opheffing B. OPHEFFING 8 Stukken over de opheffing van de RAWB omslag

13 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 13 C. Agenda's, notulen en verslagen C. AGENDA'S, NOTULEN EN VERSLAGEN 9-33 Agenda's en notulen Raadsvergaderingen omslagen 9 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1966 nr. 1-3 (Agenda 1 ontbreekt) 10 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1967 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1968 nr (Agenda 16 en verslag 19 ontbreken) 12 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1969 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1970 nr (Agenda 41, 44, 52 en verslag 38, 52 ontbreken) 14 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1971 nr (Agenda 53, 57 en verslag 57, 60 ontbreken) 15 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1972 nr (Agenda 72, 75 en verslag 68, 71, 72 ontbreken) 16 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1973 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1974 nr (Agenda 88 ontbreekt) 18 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1975 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1976 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1977 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1978 nr (Agenda 139 ontbreekt) 22 Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1979 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1980 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1981 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1982 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1983 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1984 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1985 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1986 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1987 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1988 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1989 nr Agenda en notulen Raadsvergaderingen 1990 nr (Agenda 64 en verslag 63 ontbreken) Agenda's en verslagen informeel Voorzittersoverleg omslagen 34 Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1967 nr. 1-4 (Agenda 2 ontbreekt) 35 Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1968 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1969 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1970 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1971 nr (Agenda 21 ontbreekt) 39 Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1972 nr (Agenda 24 ontbreekt) 40 Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1973 nr (Agenda 28, 29 en verslag 27, 28 ontbreken)

14 14 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1974 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1975 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1976 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1977 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1978 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1979 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1980 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1981 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1982 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1983 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1984 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1985 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1986 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1987 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1988 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1989 nr Agenda en verslagen informeel voorzittersoverleg 1990 nr Agenda en verslagen Stafvergaderingen RAWB omslag (Agenda 1 mei, 1 september, 9 oktober en 11 december en verslag 14 augustus, 2 oktober en 5 november ontbreken.)

15 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 15 D. Adviezen D. ADVIEZEN Adviezen Zittingsperiode omslagen 59 Advies 1: RAWB Interim-advies inzake de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkelingswerk tot en met 1971 (1969) Advies 2: Vervolginterim-advies inzake de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkelingswerk (1969) Advies 3: Voortgangsadvies 1970 inzake de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkelingswerk (1970) 60 Advies 4: Advies inzake de mogelijkheden voor een bredere inspraak bij de voorbereiding van het wetenschapsbeleid (1970) Advies 5: Bestuurlijke organisatie van het wetenschapsbeleid in Nederland (1970) Advies 6: Voorlopige nota inzake de meest doelmatige wijze van financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen (1970) Advies 7: Algemene beschouwingen inzake het wetenschapsbeleid ter afsluiting van de periode (1971) Advies 8: Innovatieadvies Opgenomen in bundel "Organisatie van de wetenschapsbeoefening in Nederland" (1973) 61 Advies 9: Jaaradvies 1972 (1972) Advies 10: Commentaar op het wetenschapsbudget 1973 (1973) Advies 11: Advies inzake enige aspecten van het wetenschapsbudget 1974 Advies 12: Beschouwingen over de nota wetenschapsbeleid (1975) Advies 13: Advies inzake het Rapport Verkenningscommissie Sociaal Onderzoek (1975) 62 Advies 14: Jaaradvies 1976 (1976) Advies 15: Commentaar op de discussienota Sectorraden (1976) Advies 16: De mobiliteit van wetenschappelijke onderzoekers (1976) Advies 17: Advies inzake het rapport van de verkenningscommissie onderwijsresearch (1977) Adviezen Zittingsperiode omslagen 63 Advies 1: Advies inzake nationaal programma voor energieonderzoek (1977) Advies 2: Jaaradvies 1977 (1977) Advies 3: Commentaar op de discussienota Sectorraden (1976) Advies 4: Advies herstructurering TNO (1977) Advies 5: Advies inzake het nationaal programma onderzoek milieuhygiëne (1977) 64 Advies 6: Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Onderzoek van belang voor het ruimtelijke beleid (1978) Advies 7: Jaaradvies 1978 (1978) Advies 8: Advies inzake de meerjarenvisie voor het landbouwkundig en visserijonderzoek (1978) Advies 9: Advies inzake relatie overheid - industriële Research and Development (R&D) (1978) Advies 10: Wetenschap voor zwakke groepen (1978)

16 16 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Advies 11: Wetenschapsonderzoek (1978) Advies 12: Advies inzake enige aanbevelingen in het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR-)rapport "Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis" (1978) Advies 13: Advies inzake "Hoofdlijnen van het nationaal programma arbeidsmarktonderzoek" (1978) 65 Advies 14: Advies inzake Financiering en organisatie van het universitaire onderzoek (1979) Advies 15: Jaaradvies 1979 (1979) 66 Advies 16: Wetenschappelijke en technische informatieverzorging (1980) Advies 17: Jaaradvies 1980 (1980) Advies 18: Advies inzake ruimtevaart (1980) Advies 19: Advies inzake het nationaal programma onderzoek milieuhygiëne II (1980) Advies 20: Advies inzake het chemisch onderzoek (1980) Advies 21: Advies inzake wetenschapsonderzoek II (1980) Adviezen Zittingsperiode omslagen 67 Advies 22: Jaaradvies 1981 (1981) Advies 23: Advies inzake de omvang van het universitaire onderzoek (1981) Advies 24: Advies inzake de maatschappelijke beoordeling van wetenschappelijk onderzoek (1981) Advies 25: Advies inzake de taakverdeling tussen de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Economische Zaken op het punt van het Wetenschapsbeleid (1981) 68 Advies 26: Advies inzake selectieve financiering en stimulering van universitair onderzoek (1982) Advies 27: Jaaradvies 1982 (1982) Advies 28: Advies inzake wetenschapsonderzoek III (1982) Advies 29: Advies inzake voorontwerp TNO wet (1982) 69 Advies 30: Jaaradvies 1983 (1983) Advies 31: Advies inzake biochemisch onderzoek (1983) Advies 32: Advies inzake taakverdeling en concentratie in het wetenschappelijk onderwijs (1983) (dit advies is ook gepubliceerd als kamerstuk II, zitting , nr.13) Advies 33: Advies inzake de prioriteiten in het gezondheidsonderzoek (1983) Advies 34: Advies inzake voorontwerp Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-)wet (1983) Advies 35: Advies inzake organisatie en financiering van het onderwijsonderzoek (1983) 70 Advies 36: Advies inzake deelneming aan de bouw en exploitatie van de European Remote Sensing (ERS-1) satelliet (1984) Advies 37: Advies inzake biologisch onderzoek (1984) Advies 38: Commentaar op de nota gedrags- en maatschappijwetenschappen (1984) Advies 39: Jaaradvies 1984 (1984) 71 Advies 40: Advies inzake intentioneel apparatuurschema

17 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 17 (1985) Advies 41: Advies inzake groei- en krimpgebieden in het materiaalonderzoek (1985) Advies 42: Advies inzake grote technologische instituten (1985) Advies 43: Jaaradvies 1985 (1985) Advies 44: Advies inzake documentatie- en studiecentrum Japan (1985) Advies 45: Advies inzake natuurkundig onderzoek (1985) Adviezen Zittingsperiode omslagen 72 Advies 46: Advies inzake de organisatie van het universitaire onderwijs en onderzoek (1986) Advies 47: Jaaradvies (1986) Advies 48: Advies inzake onderzoek naar arbeidsvraagstukken (1986) Advies 49: Advies inzake astronomisch onderzoek (1986) Advies 50: Advies onderzoek grote steden (1986) 73 Advies 51: Advies over de toekomst van het wetenschaps- en technologiebeleid in Nederland. Jaaradvies (1987) Advies 52: Advies inzake het onderzoekbeleid ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking (1987) Advies 53: Advies inzake Echotoxicologie (1987) Advies 54: Advies inzake transport en transito-onderzoek (1987) Advies 55: Jaaradvies 1987 Deel II (1987) Advies 56: Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid (1987) Advies 57: Advies inzake ontwerp - Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) (1987) Advies 58: Advies inzake concept beleidsnotitie Internationalisering van Onderwijs en Onderzoek (1987) Advies 59: Advies over het missiepatroon van de grote technologische instituten (1987) 74 Advies 60: Advies over het missiepatroon van de niet-universitaire onderzoeksinstituten met aparte Appendix (1988) Advies 61: Jaaradvies 1988 (1988) Advies 62: Advies inzake procestechnologisch onderzoek in Nederland (1988) 75 Advies 63: Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Godgeleerdheid (1989) Advies 64: Bewegende grenzen- naar een beleid voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek in de jaren '90 (1989) Advies 65: Advies inzake de positie van het multidisciplinair onderzoek (1989) Advies 66: Advies inzake registratie wetenschappelijk onderzoek (1989) Advies 67: Advies inzake het werktuigbouwkundig en maritiemtechnisch onderzoek in Nederland (1989) Advies 68: Jaaradvies 1989 (1989) Advies 69: Advies inzake ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) 1990 (1989) Advies 70: Zorgen over het milieuonderzoek. Een advies naar aanleiding van het Nationaal Milieubeleidsplan (1989)

18 18 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Advies 71: Within new boundaries. European integration and the research framework within the Netherlands (1989) 76 Advies 72: Advies inzake Eureka (1990) Advies 73: Nederland kennisland. Advies inzake de sterktes en zwaktes van het kennissysteem ten behoeve van de Nederlandse economie (1990) Advies 74: Advies inzake het civieltechnisch en geodetisch onderzoek in Nederland (1990) Advies 75: Jaaradvies Een kwart eeuw wetenschapsbeleid (1990) Advies 76: Advies inzake onderzoekscholen (1990) Advies 77: De toekomst van de geesteswetenschappen in Nederland (1990)

19 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 19 E. Achtergrondstudies E. ACHTERGRONDSTUDIES 77 Achtergrondstudies zittingsperiode omslag Achtergrondstudie 1: De wetenschappelijke productiviteit per instelling en per wetenschapsgebied (1979). Achtergrondstudie 2: De Nederlandse in- en uitvoer van kennisintensieve goederen (1979). Achtergrondstudie 3: Een kosteninventarisatie van het medisch-wetenschappelijk onderzoek (1979). Achtergrondstudie 4: Materiële uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek van universiteiten en hogescholen (1980). Achtergrondstudie 5: Wetenschapsonderzoek in Nederland. Een inventarisatie (1980) Achtergrondstudies Zittingsperiode omslagen 78 Achtergrondstudie 6: Maatschappelijke beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Verslag van een symposium gehouden op 26 maart 1982 (1982) Achtergrondstudie 7: Internationale wetenschappelijke instituten (1982) 79 Achtergrondstudie 8: De omvang en aard van het gezondheidsonderzoek in Nederland (1983) Achtergrondstudie 9: De presentaties van het Nederlandse gezondheidsonderzoek (1983) Achtergrondstudie 10: Relaties tussen leeftijd, mobiliteit en productiviteit van wetenschappelijke onderzoekers (1983) 80 Achtergrondstudie 11: Wetenschaps- en Technologie indicatoren (1983). Een vergelijking van Nederland met het buitenland op basis van kwantitatieve gegevens (1984) 81 Achtergrondstudie 12: Waarde en rol van methoden bij onderzoeksprogrammering (1985) Achtergrondstudie 13: Octrooistatistieken als technologie-indicator (1985) 82 Achtergrondstudie 14: The development of Dutch science policy in international perspective (1986 Achtergrondstudie 15: Implementatie van prioriteiten in het wetenschappelijk onderzoek (1986) Achtergrondstudie 16: Sociale innovatie. Uitdrukking van een zich vernieuwende cultuur (1986) Achtergrondstudies Zittingsperiode omslagen 83 Achtergrondstudie 17: Co-citaties clusteranalyse en natuurkunde (1987) Achtergrondstudie 18: Uitgangspunten en percepties in het Nederlands technologiebeleid (1987) 84 Achtergrondstudie 19: Verkenning van voor Nederland kansrijke technologische ontwikkelingen (1988) Achtergrondstudie 20: Wetenschaps- en technologie-indicatoren 1988 (1988)

20 20 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid Achtergrondstudie 21: Beyond frontiers-science policy in European perspective (1989) 86 Achtergrondstudie 22: De waarde van kennis voor diensten. Een oriëntatie op processen van ontwikkeling en spreiding van kennis in de intermediaire dienstverlening (1990) Achtergrondstudie 23: De geesteswetenschappen in Nederland: een overzicht (1990)

21 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 21 F. Niet gedrukte adviezen F. NIET GEDRUKTE ADVIEZEN Niet gedrukte adviezen omslagen 87 Advies 1: Advies inzake uitbreiding CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) / instelling Nationaal Instituut voor kernfysica en hoge-energie fysica ( ) Advies 2: Advies inzake de bestemming van de beleidsruimte voor wetenschappen en technologie (2 december 1969) Advies 3: Advies inzake ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (8 februari 1968) Advies 4: Tweede advies inzake ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (23 oktober 1969) Advies 5: Derde advies inzake ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (13 september 1971) 88 Advies 6: Advies inzake bescherming van kwaliteit van het universitair onderzoek in Nederland (opgesteld met KNAW) april Advies 7: Advies inzake Rapport werkgroep Indonesische studies (9 februari 1983) Advies 8: Advies inzake Notitie Knelpunten in het alfa-onderzoek (10 november 1983) 90 Advies 9: Advies inzake Tweede interim-rapport werkgroep Externe advisering (9 januari 1984) Advies 10: Advies inzake het Informaticastimuleringsplan, voorlopige reactie (24 februari 1984), vervolgreactie (10 september 1984) Advies 11: Advies inzake voortgang verkenning biologie (21 augustus 1984) Advies 12: Advies inzake grote technologische instituten, voorlopige reactie, later opgenomen in gedrukt advies nr. 42 (augustus 1984) Advies 13: Advies inzake het Rapport van de Verkenningscommissie onderzoek informatieverzorging (21 september 1984) Advies 14: Advies inzake Derde interim-rapport werkgroep Externe advisering (16 oktober 1984) 91 Advies 15: Advies inzake de Wet op het wetenschappelijk onderzoek. Later opgenomen in gedrukt advies nr. 43 (16 januari 1985) Advies 16: Advies inzake het groei- en krimpbeleid (1 april 1985) Advies 17: Advies inzake het Stimuleringsprogramma gezondheidsonderzoek (27 juni 1985) Advies 18: Advies inzake het Intentioneel apparaatschema (3 september 1985) 92 Advies 19: Advies inzake beoordeling ex-post van voorwaardelijk gefinancierde universitaire onderzoeksprogramma's (28 januari 1986) Advies 20: Advies inzake het Intentioneel apparaatschema (11 mei 1986) Advies 21: Advies inzake het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en letteren (24 juli 1986) Advies 22: Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Economie (20 november 1986) 93 Advies 23: Advies over toekomstige activiteiten op het terrein van de

22 22 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid voorlichting en de public relations voor de RABW (4 januari 1987) Advies 24: Brief inzake aanpak advies missiepatroon onderzoekinstituten (8 april 1987) Advies 25: Advies inzake ontwerp- Intentioneel apparaatschema (3 juni 1987) Advies 26: Advies inzake het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures voor onderzoekers als indicator van recente ontwikkelingen in het speur- en ontwikkelingswerk (oktober 1987) Advies 27: Advies inzake de conceptbeleidsnotitie Internationalisering van onderwijs en onderzoek (1 november 1987) 94 Advies 28: Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Wijsbegeerte (7 januari 1988) Advies 29: Advies inzake het concept-ontwerp Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (7 maart 1988) 95 Advies 30: Advies inzake het rapport van de verkenningscommissie bouwkunde (13 juni 1989) Advies 31: Advies inzake positie fundamenteel onderzoek (1 oktober 1989)

23 OCW / Raad Advies Wetenschapsbeleid 23 G. Adviezen van derden, voordrachten en lezingen G. ADVIEZEN VAN DERDEN, VOORDRACHTEN EN LEZINGEN 96 Advies van de Europa-Commissie aan de RAWB (september 1989) omslag 97 Voordrachten en lezingen 1967, , pak Research en maatschappij; Rede door prof. dr. C.J.F. Böttcher, voorzitter van de RAWB, ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. M. van Blankenstein-prijs op 12 december Voordracht op het symposium over de vermaatschappelijking van het universitaire beleid door prof. dr. H.G. van Bueren op 14 mei Voordracht voor de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) door prof. dr. C.J.F. Böttcher op 13 april 1982 Voordracht door prof. dr. H.G. van Bueren: "Het beoordelen en stimuleren van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek" op 3 april Voordracht door prof. dr. H.G. van Bueren: "Organisatie en de structuur van het wetenschapsbedrijf en het wetenschapsbeleid van de Nederlandse overheid" op 17 oktober Verslag van de strategische conferentie over het groei- en krimpbeleid voor het wetenschap onderzoek door prof. dr. H.G. van Bueren van 15 maart Voordracht voor managementcursus voor TNO door prof. dr. H.G. van Bueren op 22 oktober "De positie van het tandheelkundig onderzoek in Nederland", voordracht voor de gezamenlijke onderzoeksretraite van het Amsterdamse Subfaculteiten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) door prof. dr. H.G. van Bueren op 28 november "Onderwijs en technologie", voordracht voor het Nederlands Universitair Wetenschapsbureau (NUW) door prof. dr. H.G. van Bueren op 23 januari Inleiding ten behoeve van het Seminar Internationale Samenwerking door prof. dr. H.G. van Bueren op 28 januari Voordracht "Knippen en scheren, bus voor meneer!" door prof. dr. H.G. van Bueren op 1 juli "Is de universiteit dienstplichtig?" Inleiding tot het jubileumsymposium: "Chemie in het zilver, halen weg goud", door prof. dr. H.G. van Bueren op 1 oktober Voordracht over de organisatie en de structuur van het wetenschapsbedrijf en het wetenschapsbeleid van de Nederlandse overheid door prof. dr. H.G. van Bueren op 4 mei 1988.

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.81.06 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie Normalisatie Telefoontoestellen, 1946-1950

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Nummer archiefinventaris: 3.19.81 Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie