care basis van het eerste ontwikkel- en leertraject dat we al achter de rug hadden, met een nog sterker partnership als gevolg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "care basis van het eerste ontwikkel- en leertraject dat we al achter de rug hadden, met een nog sterker partnership als gevolg."

Transcriptie

1 1 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR care ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR speciale editie Partezis oktober 2009 Tar/Fac RT in de startblokken van Partezis en CHIREC een uitgave van TENACS publishing & communication V.U.: An Haesaerts Bijenstraat Gent MAKING IT HEALTHY België - Belgique P.B. GENT X 3/1607 P verschijnt 12 x per jaar Met de overname van de Sibelmed-bedrijfstak van Siemens België in 2008, bevestigde Partezis zijn aan wezigheid op de ziekenhuismarkten van de hoofdstad en van het zuiden van het land. Zo telt Partezis voortaan talrijke Brusselse en Waalse ziekenhuizen onder zijn klanten, waaronder onder meer de groep Iris en de groep CHIREC. Met deze laatste ziekenhuisgroep ging Partezis boven dien een bijzonder pilootpartnership aan voor de ver dere ontwikkeling en vervolmaking van een nieuwe geavan ceerde oplossing voor de tariferingen en factureringen in Belgische ziekenhuizen. Tar/Fac RT, met in zijn naam een knipoog naar één van de meest innovatieve eigenschap pen van de toepassing, zijnde de mogelijkheid tot realtime facturatie, gaat er in oktober live. Bruno Lefébure & Bruno le Marchand De ziekenhuisgroep CHIREC heeft de Brusselse ziekenhuizen Edith Cavell, Basiliek en Leopoldpark onder zijn vleugels, maar ook het ziekenhuis van Braine-Waterloo en de polikliniek Bois de la Pierre. Een gepersonaliseer - de en kwaliteitsvolle gezondheidszorg waarbij de patiënt in het centrum staat van alle zorgen en zelf de behandelende arts mag kiezen, is het gemeenschappelijke uitgangspunt van deze instellingen. Deze kwaliteitszorg, die men terugvindt op alle niveaus van het multi-site instituut, ligt tevens aan de basis van de betrokkenheid van CHIREC bij de ontwikkeling van de nieuwe Tar/ Fac-software van Partezis, die er vanaf oktober 2009 operationeel gaat. Tegelijk met het operatio - neel gaan van Tar/Fac RT in CHIREC, zal de oplossing op de markt gepositioneerd wor den als de meest geavanceerde in zijn soort, gebaseerd op het moderne JAVA-platform. De webbased toepassing zal zijn Belgische gebruikers ongekende voordelen bieden, met name de onmiskenbare troef om de factuur reeds te genereren op het moment dat de patiënt het ziekenhuis verlaat, in plaats van op het einde van de volgende maand. Wat heeft CHIREC ertoe aangezet om als ziekenhuisgroep zelf zo intensief deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe software voor tarifering en facturering? Bruno Lefébure, algemeen administratief en financieel directeur bij CHIREC: De versie van de software die we tot op vandaag voor tarifering en facturering in gebruik hebben en die weldra zal vervangen worden door Tar/Fac RT van Partezis, dateert van Ook al is deze software niet overdreven verouderd, toch beantwoordt ze al geruime tijd niet meer aan onze noden. Zo werd het steeds moeilijker om nieuwe ontwikkelingen aan te brengen en om de software te gebruiken in combinatie met andere software-applicaties die gebaseerd zijn op modernere technolo gieën. Toen er na een analyse van het bestaande marktaanbod geen producten bleken te bestaan die aan onze verwachtingen voldeden, besloten wij in samenwerking met Siemens nieuwe software te ontwikkelen. De overname door Partezis eind 2008 is voor ons een unieke kans geweest om het project nog eens te evalueren en opnieuw te definiëren op basis van het eerste ontwikkel- en leertraject dat we al achter de rug hadden, met een nog sterker partnership als gevolg. Stond u van in het begin positief tegenover de overname van het project door Partezis? Bruno Lefébure: Wij waren tevreden en gerustgesteld dat het project werd overgenomen door een nationale partner met specifieke IT-expertise binnen de ziekenhuissector, die bovendien het strategische belang van de applicatie tariferingfacturering erkent. Vanaf het begin van de samenwerking met Partezis, werd duidelijk dat dit project de kern uitmaakt van hun knowhow. Daarenboven werd er onmiddellijk voor de nodige middelen gezorgd om de organisatie in de juiste richting te sturen. Achteraf is gebleken dat Partezis een zeer professionele en gestruc tureerde projectaanpak hanteert, die wij bijzonder appreciëren. De vragen van ons uit werden dan ook steeds nauwkeurig en snel opgevolgd. Aan welke concrete noden van CHIREC kan de nieuwe Tar/Fac-software, in tegenstelling tot de vorige, wel beantwoorden? Bruno Lefébure: De nieuwe software moet in de eerste plaats een snelle en efficiënte integratie toelaten van de gegevens die door andere software die wij gebruiken behandeld worden, bijvoorbeeld boekhoudkundige, medische en verpleegkundige gegevens. De ze integratiemogelijkheid was ook al aanwezig in onze oude software, maar de handeling werd steeds ingewikkelder en zwaarder, met uiteindelijk veel te veel patches. De meest innovatieve func tionaliteit van Tar/Fac RT is en blijft uiteraard de moge lijkheid om een correcte fac tuur op te stellen en mee te geven met de patiënt op het moment van ontslag. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe rules engine die ervoor zorgt dat de tarifering- en factureringgegevens constant en automatisch up-to-date wor- VERDEROP IN DEZE SPECIAL EDITION: POINT OF VIEW Rudi Van de Velde en Patrice Degoulet over het EMD als de GPS p. 4-5 van de geneeskunde LAUNCH Azis for Mental HealthCare p. 6 BEST CHOICE Partezis kiest voor MS BizTalk Server p. 8 SUCCESS STORY 1 ERP backoffice Azis p. 8 SUCCESS STORY 2 HCPS: de kaap van 100 is overschreden p. 10 INNOVATION Mobiel en paperless werken in woon- en zorgcentra p. 11 BREAKING NEWS Partezis lanceert e-learning voor Belgische zorgsector p. 12 den gehouden. Het draaien van nachtelijke routines om de factuur te kunnen opstellen, is hiermee dan ook volledig achterhaald. Het resultaat is een veel efficiëntere en meer vereenvou digde manier van wer - ken, zeker wanneer de patiënt een buitenlander is die enkel naar België komt om zich te laten verzorgen. Patricio Sackmann, facture rings - verantwoordelijke van de groep CHIREC, vult aan: Tar/Fac RT is ook de ideale toepassing voor multi-site organisaties. Tot nu toe moest elke CHIREC-instelling zijn aanvragen individueel beheren. vervolg zie pagina 2

2 2 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR vervolg pagina 1 In de nieuwe software hoeft elk dossier maar eenmaal geregistreerd te worden, onafhankelijk van het traject dat de patiënt aflegt over de verschillende sites. CHIREC zal van deze multi-site logica meteen de vruchten plukken, maar met de heersende consolida tie trend binnen de zorgsec tor zullen weldra ook vele andere zorgverstrekkers deze functionaliteit weten te appre ciëren. Daarnaast zorgt Tar/Fac RT voor een opmer kelijke tijdwinst voor alle handelingen die te maken hebben met de verzeker baarheid van de patiënten, en automatische controles en verbeteringen, op nieuw dankzij de zo ge - naamde rules engine. Deze functionaliteit verruimt de parametrise ringsmoge lijkheden aan zien lijk en stelt de facturerings dienst bovendien in staat om zelfstandig te werken. De rules engine munt namelijk zo uit in gebruiksgemak dat voor waarden onbeperkt kunnen gewijzigd en toe gevoegd wor - den door de gebruiker zelf, zonder tus senkomst van de infor maticadienst of de program meurs van Partezis. Bruno le Marchand, business development manager bij Partezis: De optimalisatie van de factuur, of de verificatie van al deze voorwaarden, treedt boven dien onmiddellijk en auto matisch in werking, wat op zijn beurt de betrouwbaarheid van de data verhoogt. Dit alles samen zorgt voor een snel lere en correcte facturatie, waarbij het risico dat men bepaalde ingrepen of ma terialen vergeet aan te reke nen, wordt beperkt tot een minimum. Vanaf oktober gaat Tar/ Fac RT live in het eerste ziekenhuis. Een volgende uitdaging? Patricio Sackmann: Tijdens de pilootfase werd de software getest door een aantal personen, wanneer ze echt in gebruik wordt ge nomen, zal ze aan meer dan 3000 gebruikers ter beschikking worden gesteld. Dat brengt uiteraard wat stress en onzekerheid met zich mee, maar we zijn opti mistisch. De positieve resultaten van de tests stellen ons gerust. Eigenlijk kunnen we niet wachten om eraan te begin - nen zodat we ons op korte termijn in multi-site dimensie kunnen lanceren. Wat was achteraf gezien de grootste toegevoegde waarde van de samenwerking tussen CHIREC en Partezis? Patricio Sackmann: Het engagement van CHIREC in de ontwerp-, ontwikkel- en testfasen van de software was essentieel. Alleen hier Nieuw tarifering-factureringsysteem van Partezis blinkt uit in gebruiksgemak, snelheid en total cost of use door konden wij rekening hou den met concrete noden die enkel duidelijk worden in de praktijk, bijvoorbeeld voor het begrip van de nome n- clatuur en de interpretatie ervan. Bruno le Marchand: Partezis betrekt steeds zijn doelgroepen bij zijn ontwikkelprojecten. De inbreng, de expertise en de visie van de manschappen in het veld is voor ons cruciaal. Sec torspecifieke software kun je nu eenmaal onmogelijk in een labo ontwerpen, zonder re kening te houden met de concrete noden van de ge bruikers. Ook in het geval van Tar/Fac RT heeft de nauwe samenwerking met CHIREC ongetwijfeld geleid tot een rijkere functionaliteit van de software. De goede ver standhouding met CHIREC en de professionele indruk die hun projectteam nalaat, maakt tot slot dat wij alvast uitkijken naar een vervolg op deze samenwerking! Meer weten over Tar/Fac RT? Aarzel niet om contact op te nemen met het sales team van Partezis op of Tar/Fac RT realiseert meerwaarde voor Carenet en regelgeving Partezis, de IT-vertrouwenspartner van de Belgische zorgsector, brengt een nieuwe verbeterde oplossing voor tarifering en facturering op de markt: Tar/Fac RT, of voluit Tarifering/Facturering REAL TIME. De productvernieuwing kwam eind vorig jaar in een stroomversnelling met de overname van de Sibelmed-bedrijfstak van Siemens Healthcare. Via kruisbestuiving zijn de IT-specialisten van Partezis er in snel tempo in geslaagd de best of both worlds, een moderne technologie en een rijke functionaliteit, te verenigen in één oplossing. Tar/Fac RT loopt inmiddels als pilootproject bij drie Bel gische ziekenhuizen en zal nadien voor de natio - nale ziekenhuissector op de markt worden gebracht. Experts Roger Mertens en Bruno le Marchand zijn zeer te spreken over de nieuwe oplossing: Het zal de ziekenhuis me dewerkers toe laten een stuk efficiënter en sneller te werken. Partezis lanceert met Tar/ Fac RT een innovatieve oplossing voor tarifering-facturering, die antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de zorgsector. De meerwaarde van de nieuwe oplossing blijkt vooral in het Carenet-domein en in de aanwezigheid van een Rules Engine, die door de gebruiker kan gedefinieerd en beheerd worden, zegt Bruno le Marchand, business devel opment manager bij Partezis. Welke verrijkingen werden aangebracht in het domein Carenet? Solution consultant Tar/Fac Roger Mertens: Carenet maakt het voor ziekenhuizen en zieken fondsen mogelijk niet alleen patiëntadministratieve ge ge vens, maar ook factu re rings gegevens uit te wis selen. Vroeger gebeurde dat vooral manueel, met veel papierwerk tot gevolg. Van daag gebeurt de com municatie elektronisch en heeft ze een bilateraal ka rakter. Terwijl het zieken fonds gegevens van het ziekenhuis ontvangt, krij gen de ziekenhuizen van de mutualiteit dus ook berichten in verband met de opname. Op die manier kunnen zij zich ervan vergewissen dat de patiënt in kwestie in derdaad bij het ziekenfonds is aan gesloten en verzekerd, en dat de mutualiteit de factuur van de patiënt zal beharti gen. In Tar/Fac RT is deze berich tenstroom veel trans paranter. De oplossing maakt komaf met de dui zend-en-één lijsten om alles te con troleren. De controle gebeurt volledig online. Wat zijn de andere mogelijkheden van het systeem? Roger Mertens: Via Carenet kan de eigenlij - ke factuur worden overgemaakt aan het ziekenfonds. In de nieuwe oplossing verloopt de opvolging hiervan nu een stuk vlotter. Vroe - ger gebeurde dat door de raadpleging van verschil lende lijsten, wat een erg tijdrovende bezigheid was. Nu kan dat volledig online. Zo kan de gebruiker in één overzichtsscherm zien wat hij per patiënt van Carenet heeft ontvangen. In het nieuwe systeem is ook een workflow beschikbaar. Wat betekent dit concreet? Bruno le Marchand: Daardoor kan de gebruiker op één overzichtelijk scherm zien wat al verzonden is, wat al verbeterd is en wat nog moet worden verzonden. In het facturerings systeem ko men later integraal alle door de mutualiteit terug gekoppelde gegevens te recht. In onze vroegere oplossing was dat niet aanwezig. Dat gaf aanleiding tot factuurcorrecties. Wat kan de gebruiker nog opvragen? Roger Mertens: Hij kan in real time de VIgegevens opvragen. Bovendien kan hij online de status van een elektronische factureringszending opvolgen en ziet hij dus hoever het staat met de verwerking door de mutualiteit. Daarnaast krijgt hij ook alle gegevens over het foutenpercentage, wat zal worden betaald en dus ook wat financieel geweigerd wordt. Ook het volledige afrekeningsbestand is online beschikbaar. Wie op een geweigerd record klikt, wordt automatisch gestuurd naar het programma waar de correctie kan plaatsvinden. Een groot verschil met nu, waar de gebruiker voortdurend verder moet afdalen in de structuur om een bepaald record te wijzigen. Het nieuwe product toont niet alleen alle zones, maar biedt ook de kans het re sultaat van de uitgevoerde correctie te simuleren in een voorlopige factuur. Tar/Fac RT omvat ook een Rules Engine. Waarom is dit interessant? Bruno le Marchand: Ziekenhuisfacturering is een materie die door de over - heid aan strikte regels is onder worpen. Partezis zorgt zelf voor voortdurende updates hier van, maar biedt via deze oplossing de gebruiker tevens de mogelijkheid om, zonder tus senkomst van een infor mati - cus, eigen tariferings- en fac turerings regels te be palen. Die kun nen dus worden gediver sifieerd in functie van de be ta lings instantie. Zeker voor heel specifieke situaties is dit interessant. Welke optimalisaties zijn nog voorzien? Roger Mertens: Het registratiescherm voor OK-prestaties bevat meer mogelijkheden: in eenzelf - de operatiezitting kunnen tot maximaal tien ingrepen worden ingegeven. De bijhorende anesthe sie presta - ties worden automa tisch ge toond met het cor recte a a nr e k e n i n g s p e r c e n t a g e. Ook wordt het honorarium me teen zichtbaar bij de registratie. Wanneer, op basis van de regelgeving, een afweging moet worden gemaakt tussen twee verstrekkingen, houdt het systeem rekening met ne ven - componenten, wat voor een positieve financiële im pact zorgt. In de VI-layout kan bovendien altijd een voor lopige factuur worden opgemaakt. Daarnaast bevat het no men clatuurbestand alle pseu donummers en zijn de helptek - sten online be schik baar. Deze oplossing, gekoppeld aan de grote expertise en know how van Partezis in zieken huis-it, is daardoor een abso lute aan rader voor ieder Belgisch ziekenhuis.

3 SAP for HealthCare een krachtig en vernieuwend digitaal ziekenhuishart Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is één van de vijf Belgische ziekenhuizen die operationeel zijn met SAP for HealthCare. Het ziekenhuis telt vandaag 266 erkende hospita li satie bedden en 36 plaatsen voor daghos pitalisatie. Tegen 2013 zal het ziekenhuis op de site een bijkomende oppervlakte van 8000 m² in gebruik nemen. Nadat de boekhouding van het ziekenhuis operationeel was met Azis ADMIN SAP FI/ CO, volgde een grondige voor bereiding van de harttrans plantatie. Deze diende namelijk uit gevoerd te worden zonder de werking van het zieken huis te com promitteren. Vooral de koppelingen met de toe passin - gen voor tari fering-facture - ring, medische beeldvorming en medicatie beheer, alsook met het Me disch Dossier en het Apo theek pakket waren hierbij cru ciaal, benadrukt Hilde Van den Wyngaert, Sinds de succesvolle opstart in oktober vorig jaar, doet het werken met SAP for HealthCare ons nadenken over verdere informatisering Het administratief beheer van de patiënten is één van de centrale processen binnen een ziekenhuis, dan niet het meest centrale. Het is namelijk het proces dat alle andere processen in gang zet: de klinische, de logistieke en de financiële processen. Bij Partezis vergelijken we de toepassing die de pa tiëntenadministratie ondersteunt dan ook graag met het digitaal hart van het ziekenhuis. Een geschikte donor voor dit belangrijke orgaan vond Partezis in SAP met zijn keuze voor de toepassing SAP for HealthCare. hoofd admini stra tief departement van het Sint-Andrieszieken huis. Rijke en mature toepassing Een grondige voorbereiding van deze harttransplantatie resulteerde op 20 oktober 2008 in een vlotte over schakeling op SAP for HealthCare. Sinds die dag is de pa tiëntenadministratie in het Sint- Andriesziekenhuis in Tielt naadloos geïntegreerd met de boekhouding, omdat beide operationeel zijn op SAP, een krachtig platform met veelvuldige uitbrei dingsmogelijkheden voor de informatisatie van andere ziekenhuisondersteunende dien sten zoals de logistieke processen, Warehouse Management, Human Resources Ma nagement, Patrimoniumbe heer, Material Management, De integratie van verschillen de toepassingen op eenzelfde platform was een belangrijke beweegreden, zo niet de be langrijkste, om over te scha kelen naar SAP for HealthCare, motiveert ad junct algemeen directeur Sofie Blancquaert. Hoe minder verschillende user interfaces, hoe eenvou diger voor de gebruiker. Hoe minder kop pelingen, hoe minder kans op een file of onderbreking van de ge ge vensstroom. De implementatie van SAP for HealthCare is inderdaad een uitdagend traject ge - weest voor ons ziekenhuis, bevestigt algemeen directeur Roger Van de Walle. Sinds de succesvolle opstart in okto - ber vorig jaar, doet het wer - ken met de toepassing ons na denken over verdere informatisering, om de stap te maken naar een stroom lij - ning van onze processen en een verbetering van de efficiëntie van ons ziekenhuis. SAP zal hierin uiteraard een belangrijke rol spelen. Inmiddels droegen reeds vijf implementaties bij tot de verdere verrijking en groei van de toepassing. Azis CARAD SAP for Health Care is hiermee dan ook meer dan ooit klaar voor positio nering op de Belgi sche markt als een krachtig en ver nieuw - end digitaal ziekenhuishart. care Algemeen directeur Roger Van de Walle St.- Andriesziekenhuis Tielt Voor meer informatie over de solution group Azis CARAD in het algemeen of SAP for HealthCare in het bijzonder: contacteer het sales team van Partezis op of 3 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR

4 SPECIAL POINT OF VIEW 4 POINT OF VIEW Het EMD als GPS van de geneeskunde Het ideale Elektronisch Medisch Dossier (EMD)? Een IToplossing die, steunend op zorgvuldig uitgetekende zorg - paden en guidelines, artsen helpt om patiënten op de best mogelijke manier te diagnosticeren en te leiden in de behandeling. We zijn op de goede weg, maar door de enorm complexe wetenschap die de geneeskunde is, zal het nog wel een paar jaar duren voor we die ultieme state-ofthe-art oplossing op de markt kunnen brengen. Het zijn de woorden van Rudi Van de Velde, gepassioneerd professor en chief information officer van het UZ Brussel. Samen met een veertigtal medewerkers ontwikkelde hij een CIS (Clinical Information System) dat is afgestemd op de manier waarop in België geneeskunde wordt bedreven. Door zijn modulaire opbouw kan dit systeem zich ook inpassen in elk regionaal ziekenhuis. Rudi Van de Velde en ICT, het zijn twee handen op één buik. In mijn jeugdjaren was ik al gefascineerd door wetenschappen en wiskunde. Daarom werd ik ingenieur. Had de richting informatica toen al bestaan, had ik ze zeker gevolgd. Ik moest wachten tot mijn legerdienst voor ik voor het eerst in aanraking kwam met main framecomputers. Later creëerde ik voor de universi teit de programma s voor een aantal vakken. Nog later docto reerde ik over de architec tuur van klinische informatie systemen met als promotor Prof. Dr. Scherrer van het univer sitair ziekenhuis van Genève, de vader van de medische informatieverwerking in Europa. Hoe kwam u uiteindelijk bij UZ Brussel terecht? Na een paar tussenstappen slaagde ik in mijn ingang s- examen voor een betrekking bij de VUB. Ik werd toegewezen aan het UZ. Daar hielp ik mee aan de oprichting van dit universitair ziekenhuis. In de beginjaren ben ik aldus verantwoorde - lijk geweest voor zowat alles wat niet medisch was: de organisatie van de opnamedienst, tarificatie en facturatie, het medisch archief, de afspraakbalies, het onthaal, enzovoort. Zo leerde ik de verschillende businessprocessen prima kennen en was de basis gelegd om al die medicoadministratieve activiteiten in geautomatiseerde processen te gieten. Hoe bent u erin geslaagd dat alles in een toonaangevend EMD te vertalen? De beoordeling of ons systeem toonaangevend is, laat ik liever aan anderen over, en in de eerste plaats aan onze gebruikers. We creë erden een informatie systeem dat goed aansloot bij de organisatie van dit zieken - huis as such. In ver gelijking met de andere ziekenhuizen uit het Bel gisch landschap was onze oplossing vrij uitzonderlijk, omdat ze niet was gebaseerd op de klas - sieke mainframe computers die je toen in alle andere universitaire zieken huizen vond. We waren ook één van de eersten om over te stappen naar een client/ server ar chitectuur op Unix compu ters en om expert Rudi Van de Velde system technology in te schakelen. Vandaag hebben we een meerlagen archi tectuur waar de business lo - g ica en de gebruikerstoe - gang netjes van elkaar zijn opgesplitst. Daardoor konden we heel flexibel inspe - len op ver anderingen en slaag den we erin al het werk met minder mensen te doen. Wat dreef u om met een aantal buitenlandse collega s, zoals met Prof. Dr. Degoulet hier, samen te zitten om een zo generisch mogelijk CIS te ontwerpen? Met collega Degoulet schreef ik drie jaar geleden overigens ook een boek over de architectuur van medische informatiesystemen. We wilden met ons gezamenlijk project vooral tegemoet komen aan een vraag van de Europese Commissie, zodat in ternationale informatie-uitwis seling en dataoverdracht tussen ziekenhuizen op die manier een stuk vlot ter zou kunnen gebeuren. De samenwer king betekende een enorme verrijking en was vruchtbaar. Patrice Degoulet: Het mag gezegd zijn dat ons boek een mijlpaal was in de manier waarop klinische informatiesystemen worden op ge bouwd. Het wordt trouwens hoog tijd om het te actualiseren. De boodschap om te werken met objectgeoriënteerde componenten die medisch betekenisvol zijn in een ziekenhuis organisatie is nog steeds relevant vandaag. En nu kunnen we verwijzen naar con - crete verwezen lijkingen. Het klinisch werkstation dat Rudi heeft opgebouwd aan het UZ Brussel is daar een lichtend voorbeeld van. Dit is van Europese topkwaliteit. Hadden we maar een systeem met zo een brede en geintegreerde functionaliteit in onze ziekenhuizen in Parijs. Wat geldt binnen de geledingen in een ziekenhuis, geldt trouwens des te meer in de communicatie met de verwijzers en de huisartsen, en waarom niet met de patiënt zelf. De transmurale communicatie heeft trou wens een prachtige toe komst met het elektronisch medisch dossier. Denk maar aan hoe het er nog geen tien jaar geleden aan toe ging. Met moeite kunnen we ons nog voor stellen hoe geneeskunde te be drijven zonder enige vorm van elektronische commu nicatie. En dan staat de penetratie van het elektronisch me disch dossier in de zieken huizen eigenlijk nog in zijn kinderschoenen. Rudi Van de Velde: Inspelend op die trend, hebben we ook portalen ontwikkeld, zowel voor de verwijzers als voor de patiënten zelf. Dit leverde me ook inzichten op die ik nu goed kan gebruiken als voorzitter van de G19, de Belgian Care Provider Telematic Advisory Group van ehealth, de openbare instelling die een veilige elektronische informatie-uitwisseling wil bevorderen en ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg in België. Er zijn reeds een aantal goed lopende projecten zoals het netwerk rond Charleroi (RSW - Réseaux Santé Wallon) en in het Gentse (GZO Gents Ziekenhuisoverleg). Maar ook in andere streken zoals in Brussel komt een analoog e-health project voor de Brusselse ziekenhuizen en artsenkringen (Abrumet) stilaan op gang. Welke evolutie hebben HIS-systemen de voorbije jaren ondergaan? Rudi Van de Velde: We komen van ver. Dagelijks verwerken we online 8000 aanvragen voor onderzoe - ken en medicatie en meer dan 4000 nota s en brieven van artsen. Daarenboven wordt ook het klinische werkstation nog eens meer dan maal per dag ondervraagd. Een zieken huis zal mijns inziens wel licht nooit volle dig papier loos worden, maar de pa pierwinkel wordt wel enorm teruggeschroefd. Zo hebben we bij UZ Brussel op van daag bijna ons vol le - dig archief ingescand en gedigi taliseerd. We waren daar 5 jaar geleden mee gestart en dit heeft sinds dien veel navolging gekre gen in an dere ziekenhuizen. De papieren dossiers die toch nog opduiken, worden, daags voor de volgende op name van de patiënt in kwestie, alsnog ingescand. Zo be spaar je heel wat ruimte die je voor iets veel nuttigers kunt gebruiken, want in een ziekenhuis is er áltijd te weinig plaats. Digitalisering is één ding, maar hoe wordt er met die gegevens gewerkt? Patrice Degoulet: De voordelen voor de ziekenhuizen om gezwind informatie uit te wisselen zijn evident. Neem nu maar iets simpel als het vermij - den van dubbele aanvragen voor onderzoeken of het reke ning houden met tegenindicaties bij het voorschrijven. Er is steeds min - der tijd en er moet steeds meer gebeuren. Het juiste doen op het juis te moment spaart direct tijd en rompslomp achteraf. In mijn adviserende rol naar de over - heid hamer ik dikwijls op het terugverdieneffect van een meer doorgedreven in formatisering van de zie kenhuizen. Deze infor - ma tisering gaat uiteraard ge paard met be langrijke in vesteringen in diensten, soft ware en com puterma - te riaal. Doch, als een zieken - huis zijn investe ringen con - centreert op de gelijke op - lossingen gericht op zijn specifieke doel stellingen maak ik me sterk dat op zelfs 3 tot 5 jaar die al renderend zijn. Al bij al beschouwd zijn vele zo niet de meeste bedrijfs doel stellingen gebaat met een versnelling en een verdieping van de processen waarmee patiënten worden bediend. vervolg zie pagina 5

5 POINT OF VIEW (vervolg) SPECIAL 5 POINT OF VIEW (VERVOLG) vervolg pagina 4 Prof. Dr. Patrice Degoulet, ICT-directeur van het Georges Pompidou ziekenhuis en professor in de medische informatica aan de universiteit René Descartes Hoe sterk is uw systeem op vandaag en hoe kan het nog verder evolueren? Rudi Van de Velde: Op de generatieschaal van Gartner wordt ons systeem nu al ingedeeld tussen ni - veau 3 en 4 op een maxi - mum van 5. Binnen 4 à 5 jaar zullen we streven om de absolute toplaag te bereiken. In dit digitaal tijdperk komt het erop aan om medici en zorgverleners ervan te over tuigen op een efficiënte manier met de geïnstalleer de software te werken. Het is van cruciaal belang om de digitale informatie op een intelligente manier te gebruiken. Dat kan onder meer via guidelines en zorgpaden, die de GPS van de genees kunde zullen worden. Die toe passingen hebben het poten - tieel om de zorg kwa liteit omhoog te stuwen. Belan g- rijk bij die ont wikkelingen wordt de sa menwerking met andere ziekenhuizen om een vol doende breed platform te creëren om dit financieel haalbaar te maken. Op die manier kunnen we een volledig geïntegreerde omgeving aanbieden, die ook aan sluit met de func tiona liteiten van andere ni chele veranciers. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg, maar wij zijn erg positief gestemd. in actie Partezis houdt van actie en dynamiek. Daarom trekken zijn medewerkers er regelmatig, gewapend met een beursstand, op uit om potentiële klanten te benaderen en bestaande klanten te informeren over de nieuwste IT-trends binnen de zorgsector en hoe Partezis daarop inspeelt met zijn solutions. Uiteraard blijft het hier niet bij. Zo neemt Partezis ook graag zelf het initiatief om, al dan niet in samenwerking met één van zijn strategische partners, diverse klantenevents te organiseren. Hieronder een greep uit de voorlopige event kalender van Partezis voor het laatste kwartaal van 2009: 1/10/2009 Lamot - Mechelen Laat de crisis uw investeringsbudget niet dirigeren! Ontdek hoe de Partezis-partituur u harmonisch door de crisis begeleidt Tijdens dit event laat Partezis, in samenwerking met strategische partners en tevreden klanten, ziekenhuisdirecties en -managers ontdekken hoe ze door de juiste budgettoetsen te bespelen de crisis kunnen trotseren zonder de toekomst van hun ziekenhuis te hypothekeren. 6/10/2009 De Flint - Amersfoort Regas Symposium 2009 Jaarlijks organiseert Regas B.V. een groots symposium in De Flint in Amersfoort. Autoriteiten uit de zorgsector komen er hun visie op het centrale thema belichten en vertellen hoe ICT in hun ogen hier een substantiële bijdrage aan kan leveren. Het thema van dit jaar luidt het netwerk van de cliënt. Partezis zal, als partner van Regas voor de Belgische geestelijke gezondheidszorg, met een stand aanwezig zijn op de netwerkmarkt die naar aanleiding van het symposium wordt ingericht in de foyer van De Flint /10/2009 Nekkerhal - Mechelen 15/10/2009 ICC - Gent Expo 60+ Naar tweejaarlijkse traditie zal Partezis uiteraard ook in 2009 deelnemen aan deze vakbeurs voor de ouderenzorgsector, met dat verschil dat de vertrouwenspartner voor de zorgsector deze keer zelfs met 2 standen aanwezig zal zijn. De eerste stand deelt Partezis met strategisch partner CMS. Op de tweede stand kunnen bezoekers kennis maken met de Partezis-oplossing voor dienstroosterplanning HCPS en de unieke e-learningoplossing voor de zorgsector, die Partezis aanbiedt vanuit een partnership met TCG en GiVi Group. En wie deelneemt aan de tombola op deze stand, kan zelfs een ipod shuffle winnen. Partezis en Regas presenteren... Azis for MHC - de vernieuwde solution suite van Partezis voor de Belgische geestelijke gezondheidszorg Naar aanleiding van het recent aangekondigde partnership met Regas voor het Elektronisch PatiëntenDossier voor de geestelijke gezondheidszorg in België organiseert Partezis een event om zijn solution suite voor deze sector te herlanceren. De geestelijke gezondheidszorgsector kan tijdens dit event uiteraard ook uitgebreid kennismaken met de Regas-software.

6 6 PARTEZIS EN REGAS LANCEREN BEURS AZIS HEALTHCARE FOR LAUNCH MHC SPECIAL Partezis en Regas lanceren Azis for MHC Op donderdag 15 oktober 2009 lanceren Partezis en Regas in aanwezigheid van de Belgische geestelijke gezondheidszorgsector de solution suite van Partezis voor deze doelgroep onder de noemer Azis for Mental HealthCare, of kortweg Azis for MHC. Aanleiding voor de herlancering van deze suite is de recent aangekondigde samen werking met Regas, ontwikkelaar van software voor zorginstellin - gen in België en Nederland. Vanuit deze samenwerking zal een EPD-oplossing worden aangeboden die perfect de specifieke processen binnen de psychiatrie ondersteunt. Via een voorstudie identificeerden we op het vlak van het EPD een manifeste discrepantie tussen de behoeften van de psychiatrie enerzijds en die van algemene ziekenhuizen anderzijds. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing die optimaal aansluit bij de specifieke behoeften van de geestelijke gezondheidszorg. beurs HealthCare LAUNCH power for care Wouter Bols, lead implementation consultant Partezis Net als de andere solution suites van Partezis telt ook Azis for MHC vijf onderliggende solution groups: Azis ADMIN for MHC, Azis CARAD for MHC, Azis CARE for MHC, Azis INTEL for MHC en Azis COLLAB for MHC. Azis CARE for MHC kreeg recent een nieuwe invulling via het par tnership met Regas omtrent de verdeling, de implemen tatieservices, de bijkomende ontwikkelingen in functie van integratie en lokalisering en de eersteen tweede lijns sup portser vices na ver koop van het Regas Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) binnen de Belgische geestelijke gezondheids zorg sector. De psychiatrie heeft nood aan een eigen aanpak voor de ondersteuning van de toch wel zeer specifieke zorgprocessen binnen hun sector, verdedigt for MHC for MHC Wouter Bols, lead imple mentation consultant bij Partezis. Via een voorstudie identificeerden we op het vlak van het EPD een manifeste discrepantie tussen de behoef - ten van de psychiatrie ener - zijds en die van algemene zieken huizen anderzijds. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing die optimaal aansluit bij de specifieke behoeften van de geestelijke gezondheidszorg. De werkprocessen binnen zorginstellingen worden steeds meer geïntegreerd in het EPD. Alle gegevens van de patiënt worden erin opgeslagen. Van persoonlijke informatie tot zorgin houdelijke gegevens. De Regas software gaat echter verder dan de loutere re gistratie van deze data. Zo ondersteunt het Regas EPD onder meer ook een flexibele procesmatige werkwijze met volledige integratie van behandelplannen, workflowmanagement en documentma nagement in de psychiatrie. Vermaatschappelijking van de zorg Daarnaast faciliteert en bevordert de software ook de communicatie en samen wer king met extramurale zorg verleners en de patiënt zelf, die via het web directe toe gang kunnen krijgen tot het dossier. Met deze func tio na liteit anticipeert het Regas EPD op de vermaat schap pe lijking van de zorg, een ten dens die aan belang wint in de geestelijke ge zond heidszorg en boven dien door de Belgische over heid wordt ge dragen. In het EPD van Regas hebben wij voor de Belgische gees - for MHC for MHC for MHC Financials Logistics Enterprise Asset Management Quality Management Workflow Management HRM Patient Management Billing & Invoicing te lijke gezondheidszorg een open, vernieuwende en functioneel rijke oplossing gevonden die bovendien klaar is voor de dag van morgen, bevestigt Wouter Bols. De oplossing faciliteert de gebruiker om zijn organisatie meer procesgericht in te richten, met als resultaat een sterk geoptimaliseerde ma nier van werken, en dit onder meer aan de hand van een door dachte workflowmanagementstructuur. Precies wat de gees telijke gezondheids zorg heel hard nodig heeft. Daarnaast is het vandaag de enige lokale oplossing die het volledige zorgtraject, inclusief de extramurale zorg, integreert en zo de pro ductnaam patiën tendossier eindelijk volwaardig tot zijn recht laat komen. Dat deze flexibele toepassing, tot slot, reeds beproefd is bij 150 klanten in Nederland en sinds Management & Performance Reporting Operational reporting Multidisciplinary Patient Record Support of Entire Care Process Support of Transmural Care Integrated Treatment Plans Medication Pharmacy Lab vorig jaar ook een repre sentatieve Belgische klant telt, heeft onze keuze voor Regas uiteraard bijkomend bekrachtigd. Wij zochten software waarin het volledige patiëntendossier kon worden opgenomen, met daarenboven de mogelijkheid om verschillende autorisa tieniveaus voor gegevenstoegang toe te kennen, verklaart Raf De Rijcke, gedelegeerd bestuurder van het Provincialaat Broeders van Liefde. Louter een elektronische dos sierkast volstond voor ons niet. Met Regas kozen we fundamen - teel voor de on dersteuning van zorg proces sen én workfl o w. Duurzaam partnership Terwijl Regas zich wil toespitsen op het product ownership binnen dit partnership, ligt de focus van Partezis als value added reseller (VAR) eerder op de creatie van lokale en sectorspecifieke functionele add-on s boven op bewezen eigentijdse IT-oplossingen en het aanbod van aanvullende services. Als vertrouwenspartner van onze strategische doelgroepen willen wij niet alleen garant staan voor een kwalitatief softwareportfolio, maar tevens voor de toegevoegde waarde die we er zelf bovenop aanbieden: bijbehorende im plementatieservices en sup portservices, én lokale con ti - nuïteit, verduidelijkt Roger Lemmens, CEO van Partezis. Aan de basis hiervan liggen uiteraard een sterk product en een duurzaam partnership met de productowner. Regas heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van registratiesoftware voor de welzijnszorgsector. Voor de implementatie en het beheer van de software werkt het bedrijf vanuit zijn full service strategy samen met gekwalificeerde lokale part ners. De eerste positieve ervaringen met de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde leren ons dat een lokale begeleiding essentieel is bij het implementatieproces, stelt Tom De Clercq, zaak voerder van Regas bvba België. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in Partezis, een IT-bedrijf met jarenlange ervaring en sectorkennis, een volwaar - dige partner hebben gevon - den voor de implementatie van het Regas EPD in de Bel - gi sche geestelijke gezondheidszorg. Bovendien kunnen dankzij de combinatie Partezis en Regas in deze sector voor - taan zowel de sociaal-adminis tra tieve, de medische als de zorg gegevens efficiënt en geïntegreerd worden gehanteerd bij het verlenen van een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. De nieuwe strategie en ambitie van Partezis, tot slot, biedt de sector continuïteitsgarantie naar in - houd en services. for MHC Portal & Process Integration Wilt u zich ook laten over tuigen van de troeven van Azis for MHC in het algemeen of Azis CARE for MHC in het bijzonder? Neem dan zeker contact op met Wouter Bols op of op het mobiele nummer

7 Partezis en CIES participeren in nationaal benchmarkproject Paul Meuwissen, lead implementation consultant Azis INTEL Partezis wil zijn benchmarkproject voor ziekenhuizen opwaarderen tot een nationaal Belgisch bench markplatform. Deze zomer werd een belangrijke stap gezet om dit doel te bereiken via een samenwerkingsakkoord tussen Partezis en prof. Marie-Christine Closon van CIES (Centre d Études Interdisciplinaires en Économie de la Santé). Deze samenwerking heeft tot doel om te komen tot de meest representatieve nationale bench markdata bank voor de Belgische ziekenhuissector. De samenwerking Partezis/ CIES verhoogt de repre - sen tativiteit van Matrix, het benchmarkproject van Partezis, met verblij ven, van naar verbijven of 66 pro - cent van alle klassieke hospitalisaties in België. De 68 deelnemende ziekenhuizen vertegenwoordigen hierbij 62 procent van alle Belgi - sche ziekenhuizen. Met zoveel gegevens, vanuit de 3 gewesten én vanuit alle types van ziekenhuizen, wordt het mogelijk om de nationale gemiddelden zeer dicht te benaderen. Zelfs voor zeldzame patho logiën kunnen dankzij de samenwerking statistisch be trouwbare analyses ge rea liseerd worden. Perfecte tandem De voordelen van de sa menwerking tussen Partezis en CIES zijn legio, met complementariteit als be langrijkste. Zo vormen beide partners als het ware een perfecte tandem. Terwijl Partezis als IT-partner via dit partnership zijn sectorspecifieke techno logische knowhow inbrengt, levert CIES meerwaarde van - uit zijn academisch karakter. Als universitair onderzoekscentrum zal het zijn wetenschappelijke methodologie en zijn theoretische en praktische ervaring bijdragen aan het gezamenlijke benchmarkproject. Hun ervaring situeert zich onder meer in socio-econo misch onderzoek, studies in opdracht van het Kennis centrum, samenwerking tus sen ziekenhuizen en performantieanalyse tussen zie - kenhuizen. De benchmarkactiviteiten van CIES hebben in de eerste plaats betrekking op de verantwoorde activiteit, PharmaChallenge (forfai tarisering van geneesmiddelen) en referentiebedragen. Zoals Partezis op dit vlak de referentie is in Vlaanderen, is CIES dat dan ook voor het Franstalige landsgedeelte. Een ander voorbeeld van complementariteit is de versmelting van de finan - ciële benadering van Matrix met de meer op beleid en beheer gerichte feedback van CIES. Op dit domein heeft CIES bovendien een eigen interactief feedbackconcept ontwikkeld. Tot slot moet de bundeling van expertise ook leiden tot fre quentere en nieuwe soorten feedback en zowel in functie van de individuele als de ge meenschappel ijke behoef ten van de zie ken hui - zen. Een eerste feed back in het kader van deze nieuwe sa men werking MKG-verant woorde bedden op basis van de geregistreerde gegevens 2008/1 is voorzien tegen half december Wenst u meer informatie over de geavanceerde tools en services die Partezis ziekenhuizen aanbiedt vanuit de solution group Azis INTEL? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met het sales team van Partezis. U vindt de coördinaten van de account managers terug in de contactkader onder aan de laatste pagina van deze krant. Matrix Benchmarking HPM Healthcare Performance Management Ad Hoc Query Operational Reporting HOSPITAL PATIENT PATIENT ADMINISTRATIONN ADMINISTRATIONN CARE Financials Logistics Enterprise Asset Managementnt Quality Management Workflow Management HRM Legal Registers (MZG, Carenet, FinHosta) Patient Management Billing & Invoicing care Deze samenwerking is de eerste stap naar een nieuwe, neutrale en onafhankelijke nationale database. Het is hierbij niet alleen onze bedoeling om alle benchmarkactiviteiten van en voor Belgische ziekenhuizen te bundelen, maar tevens om ze open te stellen voor andere actoren via de verder uitbouw van een evenwichtig en duurzaam partnership. een horizontaal geïntegreerde totaaloplossing voor business intelligence en performance management in Belgische ziekenhuizen Ziekenhuismanagers hebben behoefte aan een geïntegreerd beeld van de ziekenhuisactiviteit. Alleen zo kunnen zij - in een financieel restrictief klimaat de beste gezondheidszorg waarborgen voor de patiënt. Aan de basis van dit totaalbeeld ligt beleidsinformatie. De toenemende complexiteit van ziekenhuistoepassingen maakt het er echter niet makkelijker op om deze informatie aan de oppervlakte te krijgen. Hiervoor hebben ziekenhuizen een totaaloplossing nodig die zowel de hoge graad van specialisatie als de hoog technische en heterogene datastructuur binnen het ziekenhuis aankan. Partezis biedt op deze brede en complexe vraag een totaalantwoord met Azis INTEL of voluit 'Azis INTEL- LIGENCE'. Onder deze noemer stelt Partezis, aan de hand van geavanceerde tools en bijbehorende services, zijn unieke ziekenhuisexpertise en meer dan 30 jaar sectorervaring ter beschikking op drie domeinen: benchmarking, management & performance reporting en operational reporting. Matrix, dé benchmark voor ziekenhuizen MATRIX, dé benchmark voor ziekenhuizen, staat open voor allerhande bestandsformaten: de officiële bestanden voor MZG en facturatie, de met de ziekenhuizen overeengekomen formaten, referentiebestanden die door de overheid ter beschikking worden gesteld... Bepaalde normen van de door Matrix gecreëerde benchmarks worden op hun beurt aangeleverd en ingebouwd in HPM (Healthcare Performance Management), de volledig horizontaal geïntegreerde datawarehousetoepassing van Partezis. HPM, dé geïntegreerde datawarehousetoepassing voor ziekenhuizen Healthcare Performance Management, of kortweg HPM, biedt ziekenhuizen een geïntegreerd datawarehouse van de eigen ziekenhuisgegevens op het Business Objects platform. HPM wordt maximaal gevoed met dataformaten die door de overheid zijn bepaald (MZG en Carenet) en is daardoor onmiddellijk bruikbaar door en voor elk ziekenhuis in België. Daarnaast biedt HPM de mogelijkheid om de verschillende binnen het ziekenhuis beschikbare gegevens, en gehanteerde normen en forfaits op te laden en nauwkeurig op te volgen. Ad Hoc Query, dé oplossing voor rapportering op operationele omgevingen Met Ad Hoc Query vult Partezis de behoefte aan rapportering binnen ziekenhuizen verder aan. Deze tool biedt ziekenhuizen namelijk de mogelijkheid om snel en accuraat rapporten te maken op de verschillende operationele activiteitsdomeinen in het ziekenhuis, ongeacht de softwareleverancier, met volledig up-to-date gegevens, zelfs en vooral daar waar de betreffende operationele tools geen standaard rapportering ondersteunen. + TOTAALOPLOSSING + INTEGRATIE & ONAFHANKELIJKHEID + TOTAALBEELD & BENCHMARKING + MODULARITEIT + SAP GO FOR GOLD PARTNERSHIP Meer weten over Azis INTEL? Aarzel dan niet om ons te contacteren: Of bezoek ons op: Patient record Operating Theatre Management Order Management & CPOE Clinical workflow & pathways Pharmacy Lab 7 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR

8 SPECIAL BEST CHOICE 8 SUCCESS STORY 1 BEST CHOICE Partezis kiest voor Microsoft BizTalk Server als integration engine In antwoord op de nood aan een kostefficiënte, flexibele en evolutionaire oplossing voor de integratieproblematiek in de zorgsector, bouwt Partezis zijn expertise in integratieoplossingen voor ziekenhuizen verder uit vanuit zijn nieuwe solution group Azis COLLAB (COLLABoration) en dit meer specifiek met Microsoft BizTalk Server. De keuze voor deze technologie, die vandaag reeds wordt gebruikt door tal van Belgische zorgverstrekkers en een aantal van hun softwareleveranciers als platform voor applicatie-integratie en business performance management, past perfect in de nieuwe strategie van Partezis. Met Azis COLLAB wil Partezis anticiperen op de stijgende vraag vanuit de zieken huissector naar een oplossing die zowel zorg- als nietzorgtoepassingen perfect integreert, en dat naast berichtenuitwisseling ook realtime integratie via webservices ondersteunt. Of het nu gaat om het uitwisselen van elektronische bestellingen met leveranciers, het doorsturen van la boresultaten, het uitwisselen van patiëntgegevens of het ontvangen van elektronische facturen Een uitgebreide functionali teitenmix die volgens recente interne studies op dit ogen blik goed wordt gedragen door Microsoft BizTalk Server, en dit onafhankelijk van de technologie waarop de backoffice software van het ziekenhuis draait. SPECIAL De hoek steen van Azis COLLAB wordt de EAI (Enterprise Applica tion Integration) van Partezis, gebaseerd op Microsoft Biz Talk Server. Deze applicatie zal op termijn de huidige AOI (Azis Open Interface) vervangen en zal garant staan voor een naadloze integratie van zo - wel Partezis-oplossingen als oplossingen van andere softwareleveranciers en der de partijen binnen en buiten het ziekenhuis. Daarnaast zal het ziekenhuis boven - dien eigen EAI-projecten kunnen uitwerken. Na een succesvolle proof of concept in samenwerking met Microsoft GOLD CERTI- FIED Partner DELAWARE Con sulting, wordt nu intern hard gewerkt aan een eerste versie van de EAI, die begin 2010 op de markt wordt gebracht. Dirk De Wachter, ICT & data manager in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, gelooft alvast in de nieuwe oplossing en steunt de keuze van Partezis voor het MS BizTalk Server platform: Informatisering in het zie kenhuis is vandaag ondenk baar zonder een betrouwbare en performante uitwisseling van gegevens tussen de ver schillende deelsystemen. Dit onderstreept het belang van het gebruik van stan daarden, maar ook van een centraal beheer van alle informatiestromen. Een modern platform zoals Microsoft Biztalk Server laat bovendien toe om ook de ei gen bedrijfs processen te moni toren zodat kwaliteits ma na ge - ment effi ciënt kan onder - steund wor den met operationele gegevens. ERP backoffice Azis: het succesverhaal zet zich voort De ERP backoffice software van Azis, die Partezis aan de Belgische zorgsector aan - biedt vanuit een SAP All-In-One Gold Channel Partnership, ondergaat een dubbele doorbraak. Niet alleen wordt de software verder uitgebreid met extra functionaliteiten, ook de interesse vanwege Franstalige ziekenhuizen in België is sinds kort een feit. Wenst u meer informatie over de nieuwe integratieoplossing van Partezis? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met het sales team van Partezis. SUCCESS STORY 1 De ERP backoffice software van Azis mag zonder blozen een succesverhaal worden genoemd. Met een marktaandeel van meer dan 50 procent is Partezis met zijn SAP-pakket marktleider op de Vlaamse ziekenhuismarkt. Het pakket draait in 50 Vlaamse ziekenhuizen, waarvan 36 van de 58 Vlaamse algemene ziekenhuizen. Onder deze gebruikers ressorteert sinds een tweetal jaren ook ZNA (Ziekenhuis- Netwerk Antwerpen), de grootste zorgverstrekker van België. Extension sets Met de Azis-oplossing van Partezis beschikken al deze gebruikers niet alleen over een bewezen technologie, maar zijn ze bovendien verzekerd van toekomstige evoluties en vernieuwingen, en een oplossing die de conformiteit garandeert met de wettelijke vereisten, zoals FINHOSTA. Een aantal van die vernieuwingen wer den recentelijk voorgesteld onder de vorm van extension sets, zoals Warehouse Management, Purchase Or der Approval en Invoice Approval. Ook vanuit het Return-2- Standard traject, waarbij in samenwerking met partner Ordina de logistieke processen van A tot Z worden herbekeken, werden een aantal vernieuwingen geïntroduceerd. De extension set Self-Service Procurement bijvoorbeeld, die het voor het ziekenhuis moge - lijk maakt zowel de interne cata logen als de online leve ran cierscatalogen te raadplegen. Hosted service Verder heeft Partezis beslist vanaf eind 2009 E-Sourcing aan te bieden als een hosted service. Aan de basis van deze beslissing lag een piloottraject rond E-Sourcing, waarbij lastenboeken online werden gepubliceerd, leveranciers online hun ant woorden aanleverden, online om gekeerde veilingen werden georganiseerd Tot slot staan ook evoluties rond onder meer het automatiseren van de verwerking van de leveranciersfacturen door middel van scanning en OCR, en de ondersteu - ning van kwaliteitscontroles bij goederenontvangsten in de steigers. Blijkbaar is dit succesverhaal trouwens ook de Franstalige ziekenhuismarkt niet ontgaan, want net nu de implementatie van SAP ERP is afgerond bij de eerste Franstalige klant, blijkt er nog meer interesse vanuit die hoek. De demosessie rond Azis ERP, die Partezis in het voor jaar in zijn kan - toren voor Franstalige ziekenhuizen or ganiseerde, mocht overigens ook al rekenen op een tal rijke opkomst. Meer weten over de ERP backoffice software van Partezis? Neem dan contact op met het sales team van Partezis. U vindt de coördinaten van de account managers terug in de contactkader onderaan de laatste pagina van deze krant.

9 AZ Nikolaas ontdekt troeven van SAP Warehouse Management Sinds de aankondiging van de uitbreiding van de Azis ADMIN solution group van Partezis met SAP Warehouse Management en de samenwerking hiervoor met implementatie-partner SAPSTROOM in het najaar van 2008, betoonden al tal van ziekenhuizen hun interesse voor deze SAP-module. Bovendien is de eerste klant, het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, inmiddels al up-andrunning met de toepassing én de belangrijkste troeven ervan, zijnde de realtime traceerbaarheid Het AZ Nikolaas besliste recent om zijn goederendistributie te centraliseren in een magazijn buiten de ziekenhuiscampus. Met zijn keuze voor SAP Warehouse Management in het verlengde van deze beslissing, kan het ziekenhuis voortaan goederen traceren van bij de levering tot het verbruik ervan op de afdelingen. Een continue realtime update van de stockbewegingen bin - nen het WM-systeem garandeert deze traceerbaarheid van voorraden over het hele ziekenhuis op elk ogenblik. Deze traceerbaarheid maakt een accurate rapportering van het goederenverbruik en de voorraad mogelijk. Aan de hand van het aantal picklijnen per dag kunnen makkelijk de snel- en traaglopende artikelen in kaart worden gebracht. Deze informatie kan op zijn beurt gebruikt worden om de artikelen op timaal te stockeren in en te verdelen over het magazijn met als resultaat: optimale pickrondes per afdeling met een geminimaliseerde ge mid delde loopafstand. Tot slot laat de WM-software het ook toe om de werklast in het magazijn in real time in het oog te houden. Aan de hand van een overzicht van pickopdrachten met urgentielabel kunnen de magazijniers hun taken makkelijk prioriteren en bundelen. Allemaal optimalisaties die bijdragen tot het ultieme resultaat: de verbetering van de dienstverlening naar de eind gebruiker. Binnen ditzelfde domein zijn Partezis en SAPSTROOM ook betrokken in de ondersteuning van twee trajecten rond het outsourcen van de logistie ke processen naar logistie ke dienst ver leners. care van goederen, de mogelijkheid tot accurate voorraad rapportering, het optimale beheer van de voorraadniveaus en een efficiëntere logistieke handling. Voor ons is dit een logische stap in de verdere professionalisering van het beheer van onze goederenstromen, aldus Frank Geets (Facilitair Directeur AZ Nikolaas). Daarnaast is het een uitstekende tool om door verbeterd stockbeheer en vermindering van stockbreuken de tevredenheid van onze interne klant verder te verhogen. 9 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR Meer weten over de Azis ADMIN solutions? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het sales team van Partezis. U vindt de coördinaten van de account managers terug in de contactkader onderaan de laatste pagina van deze krant. Economische crisis katalyseert optimalisaties financieel-economisch beheer Het gaat bergaf met onze economie en dus gaan klanten later betalen en dient de vraag naar een afbetalingsplan zich steeds vaker aan. Twee logische gevolgen die zich uiteraard ook binnen de ziekenhuissector voordoen, waar deze klanten weliswaar meestal patiënten worden genoemd. Partezis heeft op deze tendens geanticipeerd met de creatie van een aantal extra functionaliteiten binnen de core van zijn Azis ADMIN Financials solution die het proces van de patiëntopvolging moet optimaliseren. In eerste instantie kunnen voortaan aan de hand van nieuw aangemaakte groepe ringen voor patiënten een voudig rappels aange maakt worden. Gebruikmakend van een spoolsplitter of afdruk OCR barcode, kunnen deze rap pels bovendien verzonden wor - den via een envelop peermachine, wat resulteert in een aanzienlijke admini stratieve tijdwinst én bij gevolg snellere ontvangsten. Als de patiënt niet reageert op het rappel, kan de factuur automatisch op basis van een aantal criteria en/of de patiëntengroep over gemaakt worden aan diverse incassobureaus, advocaten en/of deurwaarders. De feed back van de in cassobureaus wordt op zijn beurt auto matisch verwerkt, zowel in geval van betaling als stop zetting. Betalingen die alsnog over gemaakt worden aan het ziekenhuis, worden eveneens auto matisch doorgegeven aan het betreffende bureau. Om de steeds toenemende vraag naar deelbetalingen vlotter te kunnen opvolgen, werden extra functio naliteiten gecreëerd voor de opmaak van afbetalingsplannen en de automatisering van betalingen aan de hand van domiciliëringen. Wanneer de patiënt akkoord gaat met terugbetaling via domiciliëring, verloopt het innen van de tegoeden dus volledig automatisch. Kor t- om, een administratieve vereenvoudiging om u te gen te zeggen.

10 10 SUCCESS STORY 2 SPECIAL HealthCare Personnel Scheduling: de kaap van 100 is overschreden Anderhalf jaar geleden breidde Partezis, de belangrijkste partner in zorginformatisering in Vlaanderen, zijn solution groups ter ondersteuning van de administratieve processen in de ziekenhuis- en ouderenzorgsector (Azis ADMIN en Iris ADMIN) via een partnership met SAGA Systems uit met het dienstroosterpakket HealthCare Performance Scheduling (HCPS). Hiermee wilde Partezis anticiperen op het gegeven dat ook binnen de zorgsector het besef groeit dat een geautomatiseerde personeelsplanning vandaag de dag een onmisbaar instrument is binnen een professioneel hr-beleid. Dankzij de erkenning van de vele voordelen en troeven van de toepassing hoopten beide partners tegen eind dit jaar de kaap van 100 te halen. Deze kaap werd, sneller dan verwacht, echter al in de zomer van 2009 overschreden. HCPS for a well-balanced personnel scheduling SUCCESS STORY 2 S YSTEMS HCPS telt vandaag meer dan 80 tevreden klanten uit verschillende zorgsectoren. Daarnaast lopen zowel bij Partezis als bij SAGA Systems nog een aantal implementatie trajecten. Samengeteld is de kaap van 100 klanten, die beide partners tegen eind dit jaar wilden halen, nu al overschreden. Kortom: HCPS valt in de smaak. En wie al eens een demo van de toepassing mocht bijwonen, weet wellicht ook waarom. Want de automatisering van de personeelsplanning mag dan een hot issue zijn binnen de zorgsector, de klant is pas gewonnen voor een toepassing, wanneer hij overtuigd is van de voordelen en troeven ervan, en die zijn in het geval van HCPS legio. Reductie van workload In de eerste plaats is HCPS met zijn open informatiestructuur, zijn MS Office look & feel en zijn transparante regelgeving een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke toepassing. Daarnaast zorgt de mogelijkheid tot interface met het loonverwerkingsprogramma van de instel - ling voor een extra reductie van workload voor zowel de planner(s) als de per soneelsdienst. HCPS is een geïn tegreerd pakket, be krach tigt Roel Eerlingen, Verantwoor delijke Bewonerszorg van het Cecilia Woon- en Zorgcentrum in Alken. De combinatie van drie troeven een duidelijke regelgeving omtrent arbeid, de mogelijkheid tot inspraak van medewerkers in de planning én de gebruiks vriendelijkheid van de tool voor zowel planners als verwerkers op de perso neelsdienst overtuigde ons van onze keuze voor HCPS. Ook Triangel, een samenwerkingsverband tussen 7 woon- en zorgcentra in West- Vlaanderen, samen goed voor 710 werknemers en 41 planners, ging re cen telijk op zoek naar een geauto matiseerd systeem voor dienstroosterplanning. HCPS kwam er met zijn doorgedreven integratie van complexe sociale wetgevingsregels in onze zoektocht uit als meest geavanceerd, toekomst gericht en gebruiks vriendelijk systeem voor social profitorganisaties, er kent Luc Bulckens, projectverantwoordelijke dienst roos terplannings systeem voor Triangel. De samen werking met Partezis en SAGA Systems hebben wij tot hier toe al vast als zeer positief mogen erva - ren. Zo kon er bijvoorbeeld heel soepel inge gaan wor - den op de specifieke vragen van ons samenwer kings verband, waaronder ook onze vraag naar garantie van integratie met de loon ver werkings soft ware van ver schil len - de sociale secre ta riaten. Tevreden ziekenhuizen Naast woon- en zorgcentra telt HCPS ook heel wat tevreden ziekenhuizen onder zijn klanten. Patiëntenzorg is een intensieve bezigheid, verzekert Evy De Coster, projectcoördinator HCPS in het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Leuven. Om in een ziekenhuis met 287 erkende ziekenhuisbedden dagelijks een kwalitatieve zorg te ga - ran deren aan álle patiënten, is een groot en heterogeen per soneelsbestand onont beerlijk. Maar uiteraard moeten al deze medewerkers ook effi ciënt ingepland worden. Toen ons voormalige uurrooster pakket niet meer beantwoord de aan onze noden, werd een intensieve marktstudie ingericht. HCPS kwam hier uit als meest gebruiksvrien delijke tool. De interface met het loonverwerkings programma bespaart ons bovendien veel tijd en moeite. HCPS is gebruiksvriendelijk én flexibel, vervolledigt Hilde Van Cauteren, hoofdverpleegkun dige in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Het is een uniforme tool, die toch makkelijk op alle afdelingen kan worden aan gewend. Dus niet alleen op verpleegkundige afdelin - gen, maar ook in de keuken, aan het onthaal, op de onderhouds dienst, HCPS is inder daad een toekomstgerichte toepassing. Niet alleen is ze gebouwd op een moderne technologie, er wordt ook volop geïn ves teerd in de verdere uitbouw ervan met nieuwe modules. Zo zijn sinds kort een af wezig heidsmodule en een module voor tijds registratie beschik baar en wordt dit na jaar ook nog een webclient-module geïntro duceerd. Prijskaartje Uiteraard kan ook het prijs kaar - tje een bepalende factor zijn. Nu, wat de licen tie betreft, is HCPS niet meteen het goedkoopste pakket voor dienstroosterplanning op de Belgische markt. Maar laat u hierdoor vooral niet mis lei den, want er is ook nog zoiets als de total cost of ownership (TCO), die voor HCPS vaak veel lager is dan voor producten van de con cur rentie. Zo zijn zowel de infra structurele, de implementatie-, de configu - ra tie- als de onderhouds kosten voor HCPS mini maal. Meer weten over het dienstroosterpakket HCPS? Neem dan contact op met onze account manager Ilonka Haaker op of op Technologische facelift maakt Iris flexibeler, gebruiksvriendelijker én duurzamer De Iris-software ter ondersteuning van de zorg- en zorg administratieve processen in woon- en zorgcentra worden dit najaar aan een dubbele technologische facelift onderworpen. Zo wordt niet alleen de software herschreven in de moderne.net-technologie, ook de database wordt vervangen door een moderne variant. De omschakeling naar een moderne technologie is geen luxe maar op termijn pure noodzaak. Woon- en zorgcentra investeren met deze migratie echter niet alleen in een technologisch geavanceerd product, maar ook in heel wat andere voordelen. Zo zal de nieuwe versie van deze software gekenmerkt worden door een sterkere onafhankelijkheid van het besturingssysteem, een flexibelere integratie met andere applicaties via het gebruik van webservices, meer mogelijkheden tot verdere functionele uitbouw én een ge bruiksvriendelijkere user interface. Met de vervanging van de database door de moderne, probate SQL-server, schakelen we over naar een professionele, krachtige, flexibele en relationeel gestruc tu - reerde database. De meest tastbare voordelen voor de gebruiker van deze migratie zijn een snellere toegankelijkheid en een betere beveiliging van de gegevens. Eenvoudige versieupgrade Hoewel dit technologisch een ingrijpende migratie betreft, heeft de eigenlijke migratieprocedure niet veel meer om het lijf dan een eenvoudige versie-upgrade, die de klant desgewenst aan de hand van een goed gedocumenteerde handleiding zelf kan uitvoeren. De bestaande databasegegevens worden hier - bij netjes geconverteerd. En de gebruikersinterface zal in eerste instantie zeer herkenbaar zijn, wat herscholing absoluut overbodig maakt. Wel zal Partezis een What s new? roadshow organiseren om de gebruikers kennis te laten maken met de belangrijkste verschilpunten. Dit, aangevuld met een grondig gedetailleerde release tekst, moet alle gebruikers vlekkeloos doorheen de migratie loodsen.

11 INNOVATION Mobiel werken: met Iris geen toekomst maar werkelijkheid SPECIAL 11 INNOVATION Ikzelf ben 100 procent overtuigd van de troeven van het mobiele werken Griet Verwimp - RVT Sint-Anna Herentals Via de solution suite Iris biedt Partezis instellingen in de ouderenzorgsector vandaag een totaaloplossing voor de automatisering van zowel hun opnamebeleid en hun administratieve taken, als van hun zorgprocessen. Nieuw is dat deze zorgregistratie nu ook in de kamer van de bewoner kan plaatsvinden via tablet pc s of portables op de verzorgingskar, PDA s, oproepsystemen of een combinatie van deze systemen. Deze nieuwe manier van werken mobiel werken biedt tal van voordelen. Niet alleen kunnen alle papieren dossiers overboord, de informatie is ook op elk moment en onmiddellijk beschikbaar voor al het betrokken personeel, wat boven dien aparte verslagge - ving overbodig maakt. Het grootste voordeel van deze rechtstreekse com municatie van en naar elke discipline is uiteraard de tijdsbesparing die ze met zich meebrengt en waardoor verpleegkundigen meer tijd vrij hebben voor hun échte werk: de verzor ging van de bewoners. En dat is nu net wat Partezis in zijn huidige campagne verstaat onder optimale IT voor optimale zorgverlening. Mobiel én paperless Allemaal nog een futuristische fantasie? Niet voor Partezis, want op vandaag hebben al verscheidene klanten die de overstap naar de nieuwe versie van de Irisoplossing maakten, besloten om op korte of iets langere termijn, mobiel én volledig paperless te gaan werken. Het grootste voordeel van mobiel werken is dat alle disciplines onmiddellijk geïnfor meerd worden, verdui delijkt mevrouw Betty Her bots, verantwoordelijke bewo nerszorg van het WZC Floordam in Melsbroek. De verslaggeving is veel beter georganiseerd én transpa ra n ter. En de motivatie om alles in te geven, is dan ook groter dan voorheen. WZC Floordam opteerde voor tablet pc s, omdat deze be schikken over een groot in gavescherm en een toet senbord. Maar Partezis heeft onder zijn klanten ook reeds tevreden gebruikers van de mobiele werkmethode, zij het onder de vorige versie van de Irisoplossing. Uiteraard blijven wij ook na de omschakeling naar de nieuwe Iris-oplossing mobiel werken, bekrachtigt Griet Verwimp van het RVT Sint-Anna in Herentals. Ikzelf ben 100 procent overtuigd van de troeven van het mobiele werken, en dit niet louter van - uit mijn verpleegkundige fun c - tie, maar ook vanuit die van stagementor. Deze manier van werken laat namelijk ook studenten en stagiairs toe om sneller zelfstandig aan de slag te gaan en initiatief te nemen, én zich dus te onderscheiden van anderen. Ook interesse om over te schakelen naar een nog effectievere en nog effi ciëntere en dus mobiele manier van werken? Neem dan vrij blijvend con tact op met onze account ma na ger ou derenzorg Leen Van den Wijngaert op of Minder fouten en meer tijd met modules Medicatieconnectie Apotheek en Medicatieconnectie Medicatieverdeelsysteem De medicatieverdeling is een zeer tijdrovend en intensief proces in woon- en zorgcentra. Niet alleen voor de verpleegkundigen die de medicatie klaarzetten, maar ook voor de administratieve medewerkers die de apotheekkosten manueel moeten ingeven voor de bewonersfacturatie. De modules Medicatieconnectie Apotheek (Home link) en Medicatieconnectie Medicatieverdeelsysteem (Dosseer link), die deel uitmaken van de solution group Iris CARE, brengen hier soelaas. Partezis introduceert roundtable Iris Door deze modules te activeren in het zorg informatiesysteem van een woon- en zorgcentrum, worden de medicatiesche ma s auto matisch en recht streeks uit het medicatie plan gehaald én elektronisch overgemaakt aan de apo theker. De apotheker kan aan de hand van deze informatie via verschillende systemen (medicatieverdeelkast (robot), Wiegand, ) de medicatie herverpakken in gepersonaliseerde medica tiezakjes per toedieningstijdstip. Deze werkwijze heeft tal van voordelen voor de ver schillende betrokken partijen. Zoals reeds aangehaald, is er de tijdsbesparende fa c - tor voor zowel de verpleegkundige als admi - nis tratieve krachten. Maar de kans op fouten wordt ook tot een minimum herleidt, en dit eveneens op deze beide terreinen. Terwijl een uitgebreide controle proce dure bij de apotheker de kans op een foutieve me dicatiemix moet uitsluiten, staat het inlezen van de elektronische geneesmid de lenfacturen in de module bewonersfacturering ga rant voor een correcte verreke ning van de toe ge diende medicatie. Gezien de meer nauwkeurige en stiptere in ventaris berekening komen we bovendien auto ma tisch uit bij een volgende voordeelhebbende, de bewoner zelf. Deze krijgt niet al leen een correcte factuur gepre sen teerd, maar wordt tevens door gebruik te ma ken van een sterk d o o r g e d r eve n b e s te l a d m i - ni stratie niet meer geconfronteerd met grote voorraden of vervallen ge neesmiddelen. Iets wat on ge - twijfeld ook de sociale ze kerheid, als laatste voordeelhebbende in het rijtje, ten goede komt. Ook interesse om uw zorg- en administratieve processen te optimaliseren aan de hand van de modules Medicatieconnectie Apotheek (Home link) en Medicatieconnectie Medicatieverdeelsysteem (Dosseer - link)? Onze account manager ouderenzorg Leen Vanden Wijngaert ( of vertelt er u graag meer over. Om zijn oplossingen voortdurend actueel te houden en af te stemmen op de steeds evoluerende noden van de Belgische zorgsector, organiseert Partezis regelmatig roundtables. Dit initiatief vormt het ideale platform om, samen met de zorgverstrekkers van vandaag, binnen de diverse deelsegmenten van de sector vorm te geven aan de strategische zorgoplossingen van morgen. In 2008 werden de eerste zeven roundtables voor de ziekenhuissector opgestart. In het voorjaar van 2009 werd ook een roundtable voor de ouderenzorgsector geformeerd. Deze zogenaamde roundtable Iris zal zich, met het oog op de toe - komst, buigen over zowel de huidige als de toekomstige noden en behoeften van instellingen in de ouderenzorgsector omtrent de informatisering van hun administratieve processen en zorgprocessen. De officiële aftrap van deze roundtable werd ge - geven op 19 mei De roundtable Iris zal net als de andere roundtables tweeledig zijn met jaarlijks gemiddeld twee besloten adviserende sessies en één open informatieve sessie. De eerstvolgende roundtable Iris vindt half oktober plaats in het Partezis Local Office Merelbeke.

12 SPECIAL BREAKING NEWS 12 BREAKING NEWS Partezis, GiVi Group en TCG lanceren uniek project rond e-learning voor de Belgische zorgsector Partezis, de vertrouwenspartner van de Belgische zorgsector, is samen met GiVi Group (al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en organisatie van opleidingen) en The Competence Group (TCG) uit Nederland (marktleider in e-learning op de Nederlandse gezondheidszorgmarkt) in zee gegaan voor de ontwikkeling van een e-learning-aanbod voor de Belgische zorgsector. De oplossing zal gebaseerd zijn op de bewezen e-learningtechnologie van TCG en de expertise en bestaande content binnen deze discipline van GiVi Group. E-learning is een snelle, eenvoudige en voordelige leervorm. Je kan leren waar, wanneer en zo vaak je maar wil. Dat e-learning in Nederland een bewezen en doeltreffende methode is om de kennisborging en kwaliteits- en rendementsverbeterin gen in zorginstellingen te ondersteunen, heeft Partezis ertoe bewogen om deze leervorm ook voor de Bel gische zorgsector te introduceren. Drie categorieën De basisingrediënten van de oplossing die Partezis zijn doelgroep zal aanbieden zijn een leerplatform, een ontwikkeltool voor e-learningmodules en een selectie van 250 reeds bestaande contentmodules, die door TCG werden ontwikkeld. Dit initiële aanbod kan ingedeeld worden in drie categorieën: trainingen over generieke software (MS Office), over medische appa ratuur en over zorgspecifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zal het aanbod op korte termijn worden aan gevuld met nieuwe e-lear ningmodules, die in samen werking met Partezis en zijn klanten en/ of strategische partners zullen worden ontwikkeld. Voor Partezis zal de focus in eerste instan tie liggen op trainin - gen rond zorgspeci fieke soft - ware, waarmee meteen een vierde e-lear ning categorie wordt aange reikt. Partezis zal zijn e-learningportfolio via twee kanalen aanbieden. Zo zal de Belgische zorgsector begin 2010 vrij kunnen shoppen via een publiek platform. Het andere kanaal een bevei - ligd en gepersonaliseerd platform op maat van de zorginstelling kan vanaf van - daag, met een korte doorlooptijd van één tot twee maanden, worden opgezet. De klant bepaalt zelf de vorm, de vormgeving en het aanbod van e-learning en andere leervormen op dit platform. Dit laatste kan zelfs aan de hand van leertrajecten per afdeling, per functie en/of per medewerker. Bovendien kunnen de medewerkers van op dit platform nauwkeurig opgevolgd worden door hun afdelingshoofd, de hrafdeling en kan hierover gerapporteerd worden. Kwaliteit bewaken en verbeteren De doelstelling van TCG en GiVi Group is de zorgsector te ondersteunen in de bewaking en verbetering van de kwaliteit van hun zorgverlening. Hun flexibiliteit, hun jaren lange ervaring met e-lear ning én een goede samenwerking met zorg ver - leners, software leveran ciers en professionals uit de cure en care, stelt deze partners in staat deze doelstelling te behalen met de ontwikkeling en het aanbod van kwalitatief hoog staande e-lear ning modules, waarvoor ze zich ook binnen het partnership met Partezis graag garant stellen. Beide bedrijven kunnen voor Partezis en zijn klanten bovendien lesmateriaal ont wikkelen en zorgen voor het ontwerp en de implementatie ervan. Een intensief leveran ciers onderzoek maakte duidelijk dat we op het terrein van e-learning onmogelijk om TCG en GiVi Group heen konden, zegt Roger Lemmens, CEO van Partezis. Hun expertise, het markt leiderschap in Nederland en de grote hoeveelheid aan ontwikkelde content waren doorslaggevend in onze be slissing om dit partnership aan te gaan. Focus op de Belgische markt Wij zijn ervan overtuigd in Partezis met al zijn sec torspecifieke kennis en erva - ring een uitstekende par tner gevonden te hebben voor de verdere uitbreiding van ons e-learningmateriaal, en dit met focus op de Belgi sche markt, poneert Toon Rijken, algemeen directeur van TCG. Uiteraard nodig ik, namens de drie partners, ook graag de Belgische zorgsec tor zelf uit om hier actief aan mee te werken. Ook Yves Driesen, gedelegeerd bestuurder van de GiVi Group, heeft ver trouwen in het partnership met Partezis: Rendements ver betering binnen de zorgsector wordt hét speerpunt van de dienstverlening die vanuit dit partnership wordt aangeboden. Het spreekt dan ook voor zich dat een krachtenbundeling met Partezis op het gebied van vorming door zorginstellingen steevast als een win-winsituatie zal worden ervaren. Staat e-learning ook op de agenda van uw instelling of is met dit artikel alvast de interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze account manager Leen Vanden Wijngaert op: of op het mobiel nummer Zij laat u graag van naderbij kennis maken met de e-learningoplossing van Partezis. V.U.: Partezis Researchpark Haasrode 1310 Interleuvenlaan 10 BE 3001 Heverlee

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

business integratie in de zorgsector

business integratie in de zorgsector business integratie in de zorgsector Integratie in de zorgsector de voordelen Uw IT landschap vereenvoudigen Business integratie vereenvoudigt complexe IT omgevingen. In de zorgsector worden vaak talrijke

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. XDMS Tips & Tricks Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. +32 9 353 90 20 contact@xpower.be Overzicht Uw favorites

Nadere informatie

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Selling Mamut One Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Agenda Visie Mamut Trends in de markt Solution Selling Wat is Mamut One Partners Selling the solution Value proposition

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Inventus Software. Encryption Services. Antum Secured Message System. Jan Muyldermans

Inventus Software. Encryption Services. Antum Secured Message System. Jan Muyldermans Inventus Software Encryption Services Secured Message System Jan Muyldermans 2011 2 Voor wat staat Inventus Software? Inventus Software werd opgericht in 2008 met als doel de privacy van de gebruiker beter

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

EXPO 60+ + HEALTHCARE = ONTMOETEN, INSPIREREN, INNOVEREN

EXPO 60+ + HEALTHCARE = ONTMOETEN, INSPIREREN, INNOVEREN EXPO 60+ + HEALTHCARE = ONTMOETEN, INSPIREREN, INNOVEREN ÉÉN ÉCHT UNIEK PLATFORM De zorgsector evolueert razendsnel. In al zijn schakels en geledingen. Snelheid en efficiëntie zijn cruciaal en worden door

Nadere informatie

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN WHITEPAPER OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN STREAMER STREAMER Connective zocht als jonge softwareleverancier een oplossing om zijn producten volgens een Saas-model aan te leveren. Het vond in Altogee de ideale

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION 93 % VAN ALLE NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN GERICHT OP GEZONDHEIDSZORG MEER DAN 25.000 GEBRUIKERS WERELDWIJD 15 JAAR MEER DAN 15 JAAR ERVARING DE COMPLETE OPLOSSING

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Bouw HVAC Multiclima+Ferlin. SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview

SAP Customer Success Story Bouw HVAC Multiclima+Ferlin. SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview Multiclima+Ferlin Sector Bouw Producten en diensten HVAC Website www.multiclima-ferlin.be SAP oplossingen SAP Business One 9.0 Partner Sym3 (www.sym3.be)

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Inspirerende s CASE Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Voxtron bij RealDolmen: grootste Lync-integratie in België RealDolmen ontstond in 2008 na de fusie van ICT-integratoren Real Software en Dolmen.

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

NIEUWS JULI 2016 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: pagina 2-3 Op naar de volledig elektronische boekhouding pagina 4-5 Mobiele app voor Wings Online

NIEUWS JULI 2016 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: pagina 2-3 Op naar de volledig elektronische boekhouding pagina 4-5 Mobiele app voor Wings Online NIEUWS JULI 2016 In deze uitgave: pagina 2-3 Op naar de volledig elektronische boekhouding pagina 4-5 Mobiele app voor Wings Online pagina 6-7 Ervaringen met Wings BEHEERSOFTWARE Overheid verplicht e-facturatie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

ISABEL 6. MULTIBANKING

ISABEL 6. MULTIBANKING ISABEL 6. MULTIBANKING MULTIBANKING SIMPLIFIED BEHEER UW REKENINGEN CENTRAAL EN BESPAAR TIJD EN GELD. BETER INTERNETBANKIEREN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. U werkt met

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services MICROSITE BEHEER Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie