Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag"

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus EB Den Haag Ministerie van Defensie Postbus ES Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus EA Den Haag Datum 26 april 2013 Betreft Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan Onze Referentie DVB/CV-110/13 Geachte Voorzitter, Met deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden januari, februari en maart Algemene ontwikkelingen Transitieproces Het transitieproces waarbij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid wordt overgedragen aan de Afghanen, bevindt zich in de laatste fase. Voor het overgrote deel van Afghanistan zijn het Afghaanse leger en politie (ANSF) zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid. ISAF vervult steeds meer een rol op afstand en ondersteunt waar nodig is een cruciaal jaar voor de ANSF, waarin moet blijken of zij werkelijk in staat zijn de veiligheid zelf te handhaven. Naar verwachting wordt medio 2013 de laatste tranche van de transitie afgekondigd door de Afghaanse overheid Daarna is de ANSF definitief verantwoordelijk is voor het handhaven van de veiligheid in heel Afghanistan. Tussen het bereiken van deze mijlpaal en het einde van het transitieproces, eind 2014, vindt een geleidelijke afbouw van de ISAF-troepen plaats. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hiertoe reeds besloten. U bent hierover geïnformeerd per brief op 8 maart jl. (kamerstuk nr. 471). De activiteiten van de trainingsmissie in Kunduz staan in het teken van het transitieproces. Nadat in december 2012 was besloten tot transitie van het laatste district in Kunduz, is begonnen met de implementatie daarvan. In de vorige stand van zakenbrief bent u geïnformeerd over de overdracht van basistrainingen aan de Afghanen. Daar is de afgelopen drie maanden op voortgebouwd, zoals met het opleiden van Afghan Training and Mentoring Teams. Ook is Afghaanse staf van het Police Training Centre (PTC) voorbereid op het overnemen van de verantwoordelijkheid van het PTC per 1 juli De terugtrekking (redeployment) van de Nederlandse aanwezigheid in Kunduz zal in nauw overleg met de Duitsers gebeuren. De planning van de redeployment is nog gaande maar zal gepaard gaan met het begin juli 2013 inbrengen van een Pagina1van4

2 specifieke redeployment eenheid. De redeployment uit Kunduz dient uiterlijk 31 oktober 2013 voltooid te zijn. Onze Referentie DVB/CV-13/13 Politieke ontwikkelingen Verkiezingen In de voorbereiding van de verkiezingen van april 2014 zijn de afgelopen periode kleine stappen gezet. Zo zijn de Independent Electoral Commission (IEC) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MoI) een plan overeengekomen voor kiezersregistratie. Punt van zorg blijft de totstandkoming en invulling van een onafhankelijke klachtencommissie. Een belangrijk uitgangspunt is een zo inclusief mogelijk verloop van de verkiezingen, waarbij vooral van belang is dat de uitkomst door de Afghaanse kiezers als legitiem wordt ervaren. Om een zo transparant en eerlijk mogelijk verloop te bevorderen is de onafhankelijkheid van de IEC-commissarissen van belang. De termijn van de huidige IECcommissarissen inclusief die van de voorzitter loopt in april 2013 af. De internationale gemeenschap heeft het belang van een inclusief en transparant consultatieproces voor de benoeming van de IEC-commissarissen, in het bijzonder de nieuwe voorzitter, onderstreept. Verzoening Het verzoeningsproces kent weinig vooruitgang. President Karzai heeft eind maart een bezoek gebracht aan Qatar, onder meer om te spreken over het verzoeningsproces. Het bezoek heeft geen concrete resultaten opgeleverd, maar het toonde wel een voorzichtige toenadering tussen Afghanistan en Qatar. Hoewel Pakistan heeft verklaard een constructievere rol te willen spelen in het verzoeningsproces, is de relatie tussen Afghanistan en Pakistan de afgelopen weken bekoeld. Aanleiding zijn onenigheid over het proces, een recent schietincident aan de grens en het bericht dat Pakistan een nieuwe grenspost bouwt. De conferentie van religieuze leiders (Ulema), die Pakistan en Afghanistan gezamenlijk zouden organiseren, laat tot op heden op zich wachten. Het Afghan Peace and Reintegration Programme (APRP), waaraan Nederland een eenmalige bijdrage van 2 miljoen heeft gegeven, is door een team van Afghaanse en internationale deskundigen geëvalueerd. Het bewustzijn onder de bevolking over het APRP-programma is vergroot. De impact van het programma wordt echter beperkt doordat er geen overkoepelend vredesakkoord is. Potentiële reïntegranten maken zich zorgen om hun veiligheid en aarzelen daarom om zich bij het APRP aan te sluiten. Mensenrechten De mensenrechtensituatie in Afghanistan blijft zorgwekkend. Nederland steunt daarom maatschappelijke organisaties in hun werk om de mensenrechten en vooral de positie en participatie van vrouwen te bevorderen. Onder meer via de inzet van mensenrechtenexperts, gedetacheerd bij EUPOL, ISAF en de EUdelegatie in Kaboel, blijft Nederland aandacht vragen voor de bevordering van mensenrechten, waaronder de positie van vrouwen en minderheden. Het bevorderen en beschermen van mensenrechten, inclusief vrouwenrechten, is inmiddels expliciet opgenomen in het concept voor het raamwerkakkoord tussen de EU en Afghanistan. De onderhandelingen over dit akkoord zullen naar verwachting de komende maanden worden voltooid. 2

3 De afgelopen periode is verder gewerkt aan de uitvoering van de Tokio-afspraken die in juli 2012 zijn gemaakt tijdens de Tokio-conferentie. De uitvoering van de afspraken tussen de Afghaanse autoriteiten en de internationale gemeenschap zal op de Senior Officials Meeting (SOM) in juli van dit jaar worden besproken. Onze Referentie DVB/CV-13/13 Veiligheid In de provincie Kunduz is in de eerste maanden van 2013 het geweldsniveau in vergelijking met vorig jaar licht gedaald. Dat betekent niet zonder meer dat de veiligheidssituatie verbeterd is. Zo is op 26 januari in het centrum van Kunduzstad een zelfmoordaanslag gepleegd waarbij ten minste tien agenten en twee burgers om het leven kwamen en twintig burgers gewond raakten. Op 13 maart jl. kwam bij een aanslag de districtspolitiechef van Imam Sahib om het leven. Dergelijke aanslagen ondermijnen het gevoel van veiligheid bij de bevolking. Een positieve ontwikkeling is dat de Afghaanse politie in toenemende mate gepast reageert op dergelijke voorvallen en maatregelen neemt om de verdachten op te sporen en vervolgaanslagen te voorkomen. Verloop van de geïntegreerde politietrainingsmissie De politietrainingsmissie verloopt naar wens. Ondanks de hierboven genoemde veiligheidsincidenten hebben de trainingen doorgang kunnen vinden. De trainingsmissie is de afgelopen periode verder gegaan op de koers die gericht is op het transitieproces. De belangrijkste aandachtpunten blijven het versterken van de train-the-trainer elementen binnen alle activiteiten van de missie en het verduurzamen van de rule of law-activiteiten. De komende periode zal vooral worden gebruikt om voorwaarden te scheppen waaronder de activiteiten na het beëindigen van de missie succesvol door de Afghanen zelf kunnen worden voortgezet. Ook de F16 s van de Air Task Force hebben in de afgelopen periode hun missie uitgevoerd en hebben daarbij drie maal wapens ingezet. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in februari een bezoek gebracht aan Afghanistan. In Kaboel woonde hij activiteiten van Nederlandse politiefunctionarissen in EUPOL bij en sprak hij met verscheidene Afghaanse hoogwaardigheidsbekleders. Tijdens deze gesprekken is waardering voor de kwaliteit en inzet van Nederlandse expertise uitgesproken. In Kunduz bezocht hij de politiemissie, een scenariotraining, de provinciale managementcursus en sprak hij uitgebreid met politiefunctionarissen en rule of law-experts. Training en mentoring van civiele politie In het kader van de verdere verzelfstandiging van de Afghaanse politie zijn acht trainers voor de Afghan Training and Mentoring Teams (ATMT s) door Nederlandse trainers opgeleid. Zij zullen de aanvullende praktijkopleiding overnemen die nu nog wordt verzorgd door de Nederlandse POMLTs. Het zelfstandig optreden van de Afghaanse politie is hiermee verder verbeterd. Daarnaast heeft een groot aantal agenten, waaronder acht vrouwen, op 23 februari certificaten ontvangen voor het voltooien van de aanvullende praktijkopleiding. Het midden- en hoger kader van de politie is door EUPOL Kunduz met specialistische opleidingen verder getraind, in het bijzonder op leiderschap en train-the-trainer programma s op het gebied van recherche, en intensief gementord en geadviseerd. De Provincial Management Course voor het hogere management (vijftien personen) van de politie Kunduz is klaar. Thema s die aan de orde kwamen, zijn rule of law, leiderschap, visie en missie. Tot slot is verder 3

4 geïnvesteerd in de samenwerking tussen politie en justitie. EUPOL Kaboel is begonnen met de toepassing van lessons learned van het Field Office Kunduz. De activiteiten zijn gericht op het verankeren van de scenariotraining en mentoring modellen. Onze Referentie DVB/CV-13/13 Rechtsstaatontwikkelingsprogramma De afgelopen drie maanden is voortgebouwd op de activiteiten die vorig jaar zijn ontplooid en waarover u bent geïnformeerd met de resultaten van de tussentijdse evaluatie (kamerstuk nr. 472). Zo is met Nederlandse steun de lokale Orde van Advocaten verder versterkt, is het eerste nieuwe huqooq-kantoor in de provincie Kunduz geopend en is de coördinatie op het gebied van rule of law volledig overgedragen aan UNAMA. Vier lokale monitors zijn operationeel om de rule of law projecten te monitoren. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in maart een bezoek gebracht aan Kunduz om de voortgang van de Nederlandse ontwikkelingsactiviteiten in het kader van de rechtsstaat in Kunduz te bekijken (kamerstuk nr. 473). Momenteel wordt met partners gekeken naar de besteding van de 1,5 miljoen die in het rechtsstaatprogramma extra zullen worden ingezet ten behoeve van de ondersteuning van vrouwen. Het rechtsstaatprogramma in Kunduz loopt tot eind 2014 door. Naar aanleiding van vragen van uw Kamer tijdens het algemeen overleg van 19 maart jl. wordt onderzocht hoe de monitoring het beste kan geschieden na de overdracht van het trainingscentrum en het vertrek van Duitsland en Nederland. U wordt daarover nader geïnformeerd in de volgende stand van zakenbrief. De bijlage van deze brief bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat dieper in op de belangrijkste algemene (politieke) ontwikkelingen in Afghanistan. Deel 2 betreft de resultaten van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie en deel 3 besteedt aandacht aan de organisatorische aspecten van de missie. De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Veiligheid en Justitie, Frans Timmermans I.W. Opstelten De Minister van Defensie, De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, J.A. Hennis-Plasschaert Drs. E.M.J. Ploumen 4

5 Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan Deel 1 Algemene ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Verkiezingen Doel van de Independent Electoral Commission (IEC) is voor de verkiezingen van april 2014 een begin te maken met de uitrol van de nieuwe nationale elektronische ID kaart Etazkera. Aangezien hiermee vooralsnog niet overal de kiesgerechtigden kunnen worden bereikt, start de IEC in die delen van het land met de handmatige registratie van nieuwe kiezers en met het verstrekken van kieskaarten aan mensen die deze zijn kwijtgeraakt. De uitrol van dit proces heeft enige vertraging opgelopen vanwege het minder fraudegevoelig maken van de stemkaarten. Het is de bedoeling dat de E- tazkera in de toekomst het enige middel voor kiezersregistratie wordt. Over de financiering van de electronische ID kaart bestaat nog geen consensus. Naast de kiezersregistratie is goedkeuring van de kieswet en de wet over de structuur van de IEC en een klachtenmechanisme door het parlement prioriteit. Een solide juridisch raamwerk is essentieel voor een eerlijk verloop van de verkiezingen. De structuurwet is inmiddels door het Parlement aangenomen en wacht op goedkeuring van de President. De kieswet zal de komende weken worden besproken in de Wolesi Jirga. De Nederlandse financiële bijdrage aan de verkiezingen, evenals die van de andere potentiele donoren is nog niet bepaald. Dit zal afhankelijk zijn van een uitvoerbaar projectvoorstel en acceptabel financieringsmechanisme. Daarnaast worden de aanbevelingen van de VN Needs Assesment Mission afgewacht. Afghan Peace and Reintegration Programme (APRP) Nederland heeft in 2011 een eenmalige bijdrage van 2 mln. EUR aan het Afghan Peace and Reintegration Programme (APRP) gegeven. Na aandringen van verscheidene donoren, waaronder Nederland, heeft een team bestaande uit nationale en internationale deskundigen een evaluatierapport over het APRP uitgebracht. Zoals toegezegd aan de Kamer (Brief van 17 oktober 2012, Kamerstuk ) wordt de uitkomst van deze evaluatie in deze stand van zakenbrief Afghanistan met de Kamer gedeeld. De belangrijkste aanbevelingen zijn: het decentraliseren van besluitvorming en een deel van het budget naar de provincies om activiteiten en financieringsstromen op provinciaal niveau te bevorderen; het versterken van monitoring en evaluatie binnen het APRP; het uitvoeren van een conflict mapping study in elke provincie; het verder uitbouwen van outreach-activiteiten vooral in afgelegen gebieden omdat acceptatie en steun van de bevolking het fundament is onder duurzame vrede; het verkorten van de inschrijfprocedure voor het APRP en het toekennen van meer budget voor het betrekken van vrouwen en vrouwenorganisaties bij het proces. Geconstateerd is voorts dat het APRP er wel in is geslaagd om het bewustzijn onder de bevolking over het programma te vergroten en de boodschap neer te leggen dat het conflict niet met wapens gewonnen kan worden. Ook de zogenaamde small grants-programma s zijn populair onder de bevolking. Het ontbreken van een overkoepelend vredesakkoord belemmert echter de impact van het programma. Potentiële reïntegranten maken zich zorgen om hun veiligheid en aarzelen daarom om zich bij het APRP aan te sluiten. Het aantal van 6690 reïntegranten is minder dan verwacht. Duidelijk is dat verbeteringen van het APRP nodig zijn om de effectiviteit en slagkracht te vergroten. Desalniettemin is het positief dat nu al met dit programma is gestart zodat

6 aanpassingen kunnen worden doorgevoerd zodat het in lokale structuren is ingebed tegen de tijd dat er een politieke oplossing wordt bereikt. Mensenrechten/vrouwenrechten Nederland blijft aandacht vragen voor de bevordering van mensenrechten, waaronder de positie van vrouwen en minderheden, vooral door de steun aan maatschappelijke organisaties. De door Nederland bij de EU gedetacheerde expert coördineert de inspanningen van de EU-lidstaten op dit gebied door onder meer maandelijks een werkgroep over mensenrechten en gender te organiseren. Hierbij wordt regelmatig het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. Hij onderhoudt tevens contact met (religieuze) minderheden. Gezien de gevoeligheid daarvan wordt hier echter voorzichtig mee omgegaan. Daarnaast vraagt de EU op gepaste momenten aandacht voor mensenrechten waaronder vrouwenrechten bij de autoriteiten via demarches, gesprekken en het uitvaardigen van verklaringen. In dit kader is in de afgelopen maanden onder meer aandacht besteed aan het benoemingsproces van de mensenrechtencommissie, aan de mishandeling van gevangenen, de wetgeving voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en het belang van de uitvoering van resolutie Tokyo Mutual Accountability Framework (TMAF) De implementatie van de afspraken uit het TMAF blijft in de praktijk achter doordat er teveel nadruk wordt gelegd op het proces. Nederland en andere donoren benadrukken daarom dat de opvolging van de Tokio-conferentie meer gericht moet zijn op inhoud en resultaat. De dialoog met de Afghaanse autoriteiten dient daarbij centraal te staan. De internationale gemeenschap wil dat de Afghaanse autoriteiten, een jaar na de Tokioconferentie, tijdens de Senior Officals Meeting (SOM) bijeenkomst op 3 juli aanstaande concrete resultaten presenteren. In aanloop naar deze SOM is gezamenlijk gewerkt aan een lijst van concrete resultaten waarop tegen die tijd vooruitgang moet zijn geboekt. In de volgende stand van zakenbrief Afghanistan zal dieper worden ingegaan op de Nederlandse inzet en de uitkomsten van deze SOM. Veiligheidssituatie Kunduz In de provincie Kunduz is in de eerste maanden van 2013 het geweldsniveau in vergelijking met vorig jaar licht gedaald. Waar tussen 2007 en 2010 sprake was van een jaarlijkse stijging van het aantal geweldsincidenten heeft in 2011 voor het eerst een lichte daling ingezet die in 2012 is voortgezet. Aan een lichte daling kan niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat de veiligheidssituatie verbeterd is. De afgelopen periode is in Kunduz een aantal hoge overheidsfunctionarissen door gerichte aanslagen om het leven is gekomen. Bij een zelfmoordaanslag op 26 januari jl. in het centrum van Kunduz-stad kwamen ten minste tien agenten en twee burgers om het leven en raakten twintig burgers gewond. Bij deze aanslag zijn het hoofd van de contraterrorisme-eenheid en het hoofd van verkeerspolitie van Kunduz omgekomen. Er vond op 13 maart jl. een aanslag plaats waarbij de districtspolitiechef van Imam Sahib om het leven kwam. Overheidsfunctionarissen waren ook de afgelopen jaren een prioriteitsdoel van de opstandelingen met een groot afschrikwekkend effect op de bevolking. Ondanks deze aanslagen is het voorbarig om hier te spreken van een trend. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat sommige van deze aanslagen ook verband houden met afrekeningen in de privésfeer of het criminele circuit. De Afghan Uniformed Police (AUP) heeft snel en effectief op de aanslag gereageerd, ook op het gebied van communicatie, en actie ondernomen om mogelijke opvolgende aanslagen te

7 voorkomen. Ook viel op dat bij verschillende Afghaanse feestdagen de AUP adequaat optrad en deze feestdagen mede daardoor zonder incidenten zijn verlopen. Deel 2 Inhoudelijke rapportage over de doelstellingen van de geïntegreerde politietrainingsmissie In dit gedeelte wordt de voortgang van de geïntegreerde politietrainingsmissie beschreven per onderdeel van de missie, aan de hand van de thematische indeling van het geïntegreerde missieontwerp. Thema Civiele politie Op 1 april 2013 hebben in totaal, sinds de start van de politietrainingsmissie, 793 AUPagenten en onderofficieren de basis- of aanvullende opleiding gevolgd of zijn op dit moment in opleiding. Basisopleiding Op 9 maart 2013 zijn Afghaanse trainers gestart met het opleiden van een klas met 30 nieuwe rekruten en 18 agenten van de AUP die reeds in dienst zijn van de AUP, maar nog niet deze basisopleiding hebben gevolgd (reformcursisten). Naar verwachting zal de basisopleiding op 2 mei 2013 worden afgerond. De Nederlandse NTM-A trainers mentoren daarbij de Afghaanse instructeurs. De overgebleven capaciteit voor mentoring binnen de NTM-A wordt ingezet om de Afghaanse staf van het Police Training Center (PTC) te adviseren en voor te bereiden op het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het PTC per 1 juli De Afghaanse staf van het PTC wordt gementord op het gebied van beveiliging, voertuigenonderhoud en gebruik van computers. Advanced Police Training Course (APTC) De Police Mentoring and Liaison Teams (POMLTs) hebben de tienweekse aanvullende opleiding (APTC) gegeven in de districten Aliabad, Khanabad, Imam Sahib en Kunduz-stad. Daarmee is de capaciteit van de POMLT s in de afgelopen periode volledig ingezet. Op 23 februari 2013 hebben tijdens een certificaatuitreiking 70 AUP-agenten uit Kunduz, Khanabad, Aliabad en Imam Sahib, hun APTC opleiding met goed gevolg afgerond. Ook de acht eerste vrouwelijke AUP-agenten, die een op maat gesneden vervolgopleiding hebben doorlopen, kregen hun diploma uitgereikt. In de vorige stand van zakenbrief (Kamerstuk 27925, nr. 469) bent u geïnformeerd over het Afghan Training and Mentoring Teams (ATMT). De on-the-job-training van acht Afghaanse instructeurs die de ATMT s vormen is op 23 maart afgerond. Zij worden in de komende periode nog gementord door Nederlandse POMLT s. Deze mentoringsfase wordt naar verwachting op 16 mei 2013 afgesloten. Met het operationeel worden van de ATMT s is een belangrijke stap gezet om de Nederlandse kwaliteitsimpuls verder te borgen. Vrouwen bij de AUP De politietrainingsmissie blijft speciale aandacht besteden aan de training van vrouwelijke AUP-agenten. Inmiddels hebben 15 van de 32 vrouwen die werkzaam zijn bij de AUP de basisopleiding afgerond. Daarnaast hebben acht vrouwelijke AUP agenten op 9 februari 2013 de eerste op maat gemaakte vervolgopleiding succesvol afgerond. Het curriculum van de female APTC is samengesteld uit elementen van de reguliere APTC en is toegespitst op de specifieke inzet van vrouwen bij de AUP. In navolging op de succesvol voltooide eerste vervolgopleiding zijn op 16 maart 2013 acht vrouwelijke AUP-agenten gestart met een tweede female APTC, die naar verwachting in mei 2013 wordt voltooid. Nadruk in het curriculum ligt op de onderwerpen algemene zelfverdedigingstechnieken, wetskennis met

8 betrekking tot explosieven en ten aanzien van aanhouding, inbeslagneming, fouilleren en boeien, scenario based training, body en vehicle check, human rights, ambtsinstructie en female community policing. EUPOL heeft verder voor tien vrouwelijke AUP agenten een opleiding verzorgd op het gebied van praktisch politieoptreden. De training richt zich onder andere op anti-corruptie, mensenrechten, code of conduct, en op de uitwerking van deze principes in de praktijk. Bijzondere aandacht bestaat voor de principes van leidinggeven en coördineren en de eigen persoonlijke veiligheid. Bij de training wordt aansluiting gezocht bij de vaardigheden die tijdens de basisopleiding en APTC zijn opgedaan. Daarnaast is met steun van de politietrainingsmissie en UNAMA een Woman s Police Council in oprichting, een platform voor onderling overleg tussen de vrouwen dat tevens dient als overlegorgaan met de politieleiding. Hierdoor worden vrouwen bij de AUP ook ondersteund bij hun organisatie. Police Advisory group (PAG) In de afgelopen periode heeft de PAG zowel op districts- als provinciaal niveau verschillende infrastructurele en materiele processen verbeterd. In Aliabad, Khanabad, Imam Sahib en Kunduz-stad zijn regelmatig alle politiebureaus bezocht om een goed beeld te vormen van gebruikte operationele, logistieke, personele en communicatie en informatie processen. De PAG heeft bestaande processen en structuren beter inzichtelijk gemaakt en de AUP geadviseerd hoe deze te gebruiken. Ook is ondersteuning geboden bij het ontwerpen van personeelsplanningsystemen, inclusief het opstellen van functieprofielen voor sleutelfunctionarissen, het aanbrengen van structuur in planningsprocessen, het verbeteren van veiligheid en hygiëne op politiestations, het verbeteren en bevorderen van kennis van voertuigenonderhoud, het verbeteren van communicatieprocessen en bij het gebruik en onderhoud van verbindingsmiddelen. Community Policing Community policing blijft een vast onderdeel in de lessen van de politietrainingsmissie. Nadruk ligt op de meerwaarde van het hebben van goed contact met de bevolking. Daardoor kan de politie eerder (preventief) optreden waardoor de veiligheid op straat toeneemt. In februari 2013 is EUPOL in Kunduz van start gegaan met het Police i Mardumiproject. In dit project wordt een team van AUP-agenten opgeleid en begeleid in het contact leggen met de lokale bevolking, waarbij het de taken van de politie uitlegt en verbinding met de bevolking zoekt. Alfabetisering De alfabetiseringslessen in de gehele provincie Kunduz zijn een vast onderdeel van zowel de basisopleiding als de APTC en worden voortgezet wanneer deze trainingen zijn voltooid. In de afgelopen periode is bij bezoeken van de politietrainingsmissie aan de lessen herhaaldelijk geconstateerd dat de agenten geïnteresseerd zijn in het aangeboden onderwijs en dat de docenten gemotiveerd en goed voorbereid zijn. Per 1 april 2013 hebben ruim 1800 agenten een vorm van alfabetiseringsonderwijs gehad. Versterking hoger en midden kader politie via EUPOL Kaboel/Afghanistan breed De activiteiten van Nederlandse politiefunctionarissen en juridische experts in EUPOL zijn voortgezet. In het licht van de transitie naar Afghaans verantwoordelijkheid is door Nederlanders binnen de EUPOL Training Component verder gewerkt aan de borging van trainingcurricula en het geven van trainingen en cursussen. Er zijn strategisch management- en leiderschapscursussen op het Police Staff College gegeven en er heeft een

9 intensivering van de Train-the-Trainer cursussen plaatsgevonden, onder andere via mobiele trainingsteams. Ook hebben recherche trainingen binnen het Crime Management College plaatsgevonden. De nadruk ligt hierbij op kwaliteit door het bieden van intensieve training, mentoring en coaching, waarbij de Afghaanse trainingsbehoefte voorop staat. Daarnaast is per 1 februari een Nederlandse oud-hoofdcommissaris benoemd tot het plaatsvervangend Head of Mission van EUPOL. De afgelopen maanden is door de International Police Coordination Board de tienjaren visie van het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken (MoI) goedgekeurd. Dit plan raakt de grootste uitdagingen op het gebied van nationale veiligheid en de inrichting van het MoI. De visie is onder Afghaans leider- en eigenaarschap tot stand gekomen. Een belangrijke kern van de visie is het vertrouwen winnen van de burgers van Afghanistan door het breed uitvoeren van community policing: een politie die er voor de burgers is. De grote uitdaging voor het tienjaren plan en de implementatie daarvan is het prioriteren van de verschillende onderwerpen en het vinden van de balans in de financiering en ondersteuning door de internationale gemeenschap. Nederland heeft zitting gehad in de stuurgroep die het proces voor de totstandkoming van deze visie heeft begeleid. Eveneens is afgesproken dat de plaatsvervangend Head of Mission de plaatsvervangend Minister van Strategie en Beleid gaat adviseren op de implementatie van deze visie. Nederland is daarnaast mede voorzitter van de implementatiewerkgroep van het criminal investigation department. Op het gebied van institutionele hervorming blijven Nederlanders actief in mentoring van sleutelfunctionarissen op het MoI en door een actieve bijdrage aan werkgroepen van de Minsterial Development Board, Senior Police Advisory Group en International Police Coordination Board. Binnen de Training Component hebben Nederlanders een tweetal nieuwe trainingen ontwikkeld, naar aanleiding van Afghaanse behoeften die zijn voortgekomen uit mentoringtrajecten. Er is een maatwerk training eerste hulp en reanimatie voor basisagenten ontwikkeld, die ook voor analfabetische cursisten wordt aangeboden. Om deze training te borgen binnen de politie in Kabul wordt het middenkader opgeleid tot kerninstructeurs van deze training. Daarnaast is een nieuwe training pedagogisch didactisch handelen ontwikkeld. De presentatie over deze training is enthousiast ontvangen door de leiding van het Staff College en de eerste lichting van Afghaanse trainers die omgeschoold moet worden naar docent in het voorjaar deze training gaan volgen. Na deze cursus dienen zij zelfstandig onderwijs te kunnen ontwikkelen. In de Field Office Component is het voormalig Nederlandse hoofd van het EUPOL Field Office Kunduz binnen EUPOL begonnen met de implementatie van lessons learned van de geïntegreerde missie in Kunduz. De activiteiten zijn gericht op het borgen van de scenariotraining en mentoring modellen. Dit betekent enerzijds dat een nieuwe leeromgeving wordt ingevoerd bestaande uit de scenariotraining, gestructureerde coaching en mentoring en intervisie. Op deze wijze worden studenten en mentees vanuit een klassieke leeromgeving geleidelijk in realistische (complexe) praktijksituaties gebracht. Anderzijds wordt de in Kunduz ontwikkelde aanpak van geïntegreerde mentoring in de overige EUPOL Field Offices geïmplementeerd, waardoor er een eenduidige leerlijn voor EUPOL mentees ontstaat. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het initiatief van EUPOL om een netwerk van provinciale politiecommandanten op te zetten. Kunduz Het EUPOL Field Office in Kunduz heeft de afgelopen periode opleidingen voor het midden en hoger kader van de AUP in Kunduz gegeven over drie centrale thema s: Intelligence Led Policing, recherche en politieleiderschap. In totaal is aan 80 Afghaanse politiefunctionarissen

10 training gegeven. Daarnaast is het midden en hoger kader van de AUP in Kunduz intensief gementord en geadviseerd. In februari 2013 is opnieuw een scenariotraining uitgevoerd. Hierbij verzorgden alle onderdelen van de politietrainingsmissie een praktijktraining voor de AUP. In het geïntegreerde scenario kwam de hele keten van politie en justitie aan de orde. Een belangrijk onderdeel van de scenariotraining was het bevorderen van forensisch onderzoek. Doel was de bewijsvoering in de rechtsgang te verbeteren en deze minder afhankelijk te maken van bekentenissen. EUPOL Kunduz heeft verschillende command en control trainingen gegeven op het gebied van operationeel, tactisch en strategisch leiderschap. In januari 2013 is tevens een cursus voor de verkeerspolitie van start gegaan. Tot slot is tijdens de recherche cursus van een week met een train-the-trainer aanpak gewerkt. Door deze aanpak wordt kennis overgedragen op trainers van de politie in Kunduz, zodat zij zelfstandig de trainingen kunnen gaan verzorgen. De afgelopen periode heeft EUPOL Kunduz de mentoringactiviteiten ten behoeve van het midden en hoger kader van de Afghaanse politie kunnen voortzetten. Tijdens de mentoring is extra aandacht besteed aan operationeel leiderschap. De focus lag daarbij op samenwerking, interne informatiedeling en uitvoering van operaties. Het hogere kader van de Afghaanse politie wordt naar aanleiding van de management opleiding specifieker geadviseerd, in het bijzonder de provinciale politiecommandant. De provinciale politiecommandant heeft zijn tevredenheid over de advisering van de geïntegreerde politietrainingsmissie aan zijn politieorganisatie uitgesproken. Thema Samenwerking politie aanklager In de afgelopen periode zijn de reguliere contacten met functionarissen in de justitiesector (rechters, officieren van justitie, advocaten, medewerkers van huqooqs) voortgezet, om daarmee de samenwerking tussen politie en justitie te intensiveren. Daarnaast werden diverse trainingen en bemiddelingszaken bij huqooq-kantoren bijgewoond. De eerder genoemde scenario-based trainingen, waarbij actoren van de verschillende justitie instellingen op basis van een scenario training krijgen, is in de rapportageperiode verder ontwikkeld. De scenario training maakt onderdeel uit van de EUPOL-trainingen voor aanklagers en rechercheurs en wordt eveneens opgenomen in het curriculum van de APTC. Ook in de toekomst blijft de onderlinge samenwerking in de justitiesector een aandachtspunt, aangezien deze samenwerking lange tijd niet vanzelfsprekend is geweest. De komende periode blijft veel aandacht gegeven worden aan de Cooperation Police Prosecutor (CoPP) projecten. Thema Justitiesector De missie heeft de afgelopen periode via politietraining en vooral het Rule of Law programma sterk ingezet op verbetering van de formele rechtspraak. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. De missie hanteert een brede aanpak, waarbij langs de hele keten wordt geïnvesteerd in trainingen, infrastructuur en materieel. Naast rechters, openbaar aanklagers en de advocatuur worden ook de gemeenschapsleiders betrokken die op informele wijze conflicten oplossen.

11 Het Max Planck Instituut (MPIL) heeft in de verslagperiode een cursus van twee weken gehouden op het gebied van administratief recht voor tot 20 tot 25 juristen. De training was de eerste in een reeks van trainingen in 2013 (naast administratief recht ook familie- en erfrecht en vrouwen- en kinderrechten). Daarnaast is MPIL gestart met het opzetten van trainingen voor docenten in het voortgezet onderwijs. De advocatenvereniging AIBA is de afgelopen periode verder versterkt. In januari vond een toga-uitreiking plaats voor de advocaten die in december 2012 slaagden voor hun toelatingsexamen. Deze uitreiking vond plaats in aanwezigheid van de provinciale gouverneur en de pers. In februari vond het toelatingsexamen voor nieuwe advocaten voor de tweede maal plaats. De deelnemers kwamen voornamelijk uit omliggende provincies, waaronder ook 24 afgestudeerde vrouwelijke rechtenstudenten uit de provincie Takhar. Deze ontwikkeling illustreert de regionale functie van het AIBA-kantoor in Kunduz en de bijdrage die het kantoor levert aan een betere toegankelijkheid van de advocatuur voor vrouwen. De door AIBA uitgevoerde campagne ter bevordering van de inzet van pro-deo advocaten verloopt goed. De advocatenvereniging krijgt langzaamaan een grotere bekendheid in de districten. EUPOL heeft ten behoeve van deze campagne informatiemateriaal gefinancierd. Ter vergroting van het contact tussen spelers in de formele en informele rechtspraak is de advocatenvereniging AIBA in gesprek gegaan met dorpsoudsten en lokale geestelijken in districten over justitiële thema s. Doel daarvan is de bekendheid van de advocatuur te vergroten en de traditionele rechtspraak te voorzien van moderne impulsen. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke wijze uitbreiding van deze activiteiten kan worden ondersteund. Ook de infrastructuur voor de justitieketen is verder versterkt. Het eerste nieuwe Huqooq kantoor is geopend door de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens haar recente bezoek in maart. De werkzaamheden van de overige twaalf gebouwen vorderen gestaag en oplevering is voorzien in de eerste helft van Ook is in maart een juridische bibliotheek in de universiteit van Kunduz geopend met speciale faciliteiten voor vrouwen. De coördinatie van alle Rule of Law-activiteiten ligt steeds meer in Afghaanse handen. Nederland heeft zijn coördinerende rol in Kunduz op het gebied van Rule of Law overgedragen aan UNAMA. UNAMA is nu voorzitter van de maandelijkse Rule of Law Coordination meeting van donoren. Stapsgewijs wordt het overleg geafghaniseerd door het laten deelnemen van lokale uitvoeringsorganisaties op justitieel terrein. Het overleg behoudt daarmee ook na vertrek van de politietrainingsmissie uit Kunduz waarde voor informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming. Afghaanse justitiële partners overleggen voorts maandelijks in een Justice Coordination Meeting. De Afghaanse Sector Working Group on Governance and Rule of Law, voorgezeten door de provinciale gouverneur, komt op een meer onregelmatige basis bijeen. Thema Verbetering bewustzijn, acceptatie en toegang tot het rechtssysteem Verbetering bewustzijn De door Nederland gefinancierde radio-uitzendingen verlopen nog altijd goed. In de rapportageperiode zijn ronde-tafeldiscussies uitgezonden over erfrecht, werken buitenshuis, geweld tegen vrouwen en kinderen en het belang van vrouwelijke rechters en advocaten. Voorts hebben verschillende leden van de missie in de uitzending van

12 inbelprogramma s gezeten en is met financiële steun van de missie bijgedragen aan de vervanging van zendapparatuur van Radio Roshani. Zoals al aangekondigd in de vorige rapportage, is het theaterproject van de theatergroep van Mediothek in de verslagperiode uitgebreid. De derde theatervoorstelling, met als thema gedwongen uithuwelijking, is ten uitvoer gebracht in alle districten. Het scenario voor een vierde voorstelling is in ontwikkeling. Eveneens is de missie in maart weer gestart met schoolbezoeken, om scholieren (leeftijd jaar) bekend te maken met het werk van de Afghaanse politie, mensenrechten en de Nederlandse missie. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan vrouwenrechten. In februari heeft het Departement of Women Affairs, samen met de UNAMA, EUPOL en de missie, de conferentie Bestrijding van geweld tegen vrouwen georganiseerd. Het doel van deze conferentie was om justitiële instanties aan te moedigen de wetgeving ten aanzien van misdrijven beter na te leven. Het project van The Asia Foundation, dat beoogt women s access to justice te verbeteren, verloopt naar behoren. De Community Dialogue Groups in de districten komen regelmatig bijeen om te spreken over vrouwenrechten. Daarnaast zijn mobiele teams opgericht die workshops geven over vrouwenrechten op scholen, in buurthuizen, in moskeeën en in discussiegroepen bij vrouwen thuis. Toegang tot het rechtssysteem De organisatie The Asia Foundation draagt met hun activiteiten bij aan een grotere toegankelijkheid van het recht. Daarin werken zij ook samen met gezaghebbers in de samenleving, waaronder de liberale lokale geestelijkheid. Mullahs treden op als trainer en besteden tijdens het gebed aandacht aan de rol van de vrouw in de samenleving. Op deze wijze maken zij vrouwenrechten bespreekbaar bij religieuze doelgroepen. Ook wordt de positie van vrouwen versterkt in de informele conflictbeslechting. Het grootste deel van deze conflicten houdt verband met huwelijkskwesties en de (verstoorde) relatie tussen man en vrouw. Het local peace building project van de Cooperation for Peace And Unity (CPAU) laat een gemengd beeld zien. De oprichting en training van de Peace Councils ligt is succesvol en er is een inhaalslag gemaakt met de local grievances workshops. Ook is op dit moment een centrale database van de zaken in de peace councils in opbouw. Deze registratie geeft meer inzicht in het type conflicten en de wijze waarop zij worden opgelost. De CPAU activiteiten op het gebied van mediation met training van de Provincial en District Peace and Reintegration Councils verliepen moeizaam, vanwege een beperkte opkomst en veiligheidskwesties. Derhalve is besloten dit onderdeel te beëindigen. De toename van het aantal (vrouwelijke) advocaten en de toegenomen rol die advocaten in de districten hebben, heeft de toegang tot rechtsbijstand vergroot. Ook blijkt uit bezoeken aan de gevangenis van Kunduz dat de door Nederland gefinancierde ontmoetingsruimten daadwerkelijk worden gebruikt en vrouwelijke verdachten daar hun advocaten kunnen ontmoeten. Daarnaast heeft Nederland deze winter samen met de VS uit humanitair oogpunt voorzien in de levering van kachels en brandhout voor de vrouwengevangenis. Deel 3: Organisatie van de missie en overige zaken F-16 s

13 De F16 s hebben ook de afgelopen periode de geïntegreerde politietrainingsmissie en partners ondersteund bij de opsporing van bermbommen en bijdragen aan het inlichtingenbeeld. Ook zijn ze door ISAF ingezet om partners in nood te ondersteunen. In de rapportageperiode is dit in drie gevallen gepaard gegaan met wapeninzet. Redeployment Na beëindiging van de trainingsactiviteiten per 1 juli zal de redeployment starten. Omdat de planning nog bezig is, zijn nog niet alle details bekend. Wel duidelijk is dat om de redeployment beheerst en beheerd uit te voeren, vanuit Nederland een Redeployment Element van maximaal 150 logistieke specialisten zal worden ingebracht. Vanaf 1 juli zal dit element de werkzaamheden onder leiding van de commandant van de missie uitvoeren. Tegelijkertijd zal personeel dat niet langer voor de trainingsactiviteiten benodigd is terugkeren naar Nederland. De financiële consequenties op personeelsgebied staan hieronder beschreven. Financiën Met het besluit om de trainingsmissie per 1 juli 2013 te beëindigen en de inzet van F16 s, het Rule of Law programma en de bijdrage aan de ISAF-staven en EUPOL in Kabul voort te zetten, moet ook de raming worden aangepast. In de huidige defensiebegroting is de geïntegreerde politietrainingsmissie begroot voor 96,2 miljoen in 2013, voor 96,2 miljoen in 2014 en voor 37,2 miljoen in Voor de redeployment inclusief het onderhoudsplan voor het terugkerende materieel en de gecontinueerde inzet van de F16 s alsmede de Nederlandse bijdragen aan de verschillende ISAF-staven tot en met 2014 is een nieuwe raming opgesteld. Op grond van de huidige uitgangspunten zijn de ramingen van de additionele uitgaven van het Ministerie van Defensie voor de geïntegreerde politietrainingsmissie binnen de HGIS bijgesteld naar 81,7 miljoen in 2013, naar 62,0 miljoen in 2014 en naar 15,4 miljoen in 2015.

Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1 Algemene ontwikkelingen. Politieke ontwikkelingen

Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1 Algemene ontwikkelingen. Politieke ontwikkelingen Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan Deel 1 Algemene ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Verkiezingen Doel van de Independent Electoral Commission (IEC) is voor de verkiezingen van

Nadere informatie

2013D23772 LIJST VAN VRAGEN

2013D23772 LIJST VAN VRAGEN 2013D23772 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1: Algemene ontwikkelingen

Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1: Algemene ontwikkelingen Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan Deel 1: Algemene ontwikkelingen Verzoening en re-integratie De afgelopen periode zijn verschillende initiatieven ontplooid om het politieke

Nadere informatie

Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1 Algemene ontwikkelingen. Politieke ontwikkelingen

Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan. Deel 1 Algemene ontwikkelingen. Politieke ontwikkelingen Bijlage Stand van Zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan Deel 1 Algemene ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Follow up Tokio-proces Op 3 juli jl. vond in Kaboel de Senior Officials Meeting (SOM)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 469 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, VAN DEFENSIE EN

Nadere informatie

Nr. 419 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Nr. 419 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 27925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 419 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bijlage I vraag 5 en 15

Bijlage I vraag 5 en 15 Bijlage I vraag 5 en 15 Toezegging Inhoud trainingen Nederland zet in op een totale duur van de basis- en aanvullende training van tenminste 18 weken. In die opzet beslaat de eerste training een periode

Nadere informatie

Tussentijdse Evaluatie. De geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan

Tussentijdse Evaluatie. De geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan Tussentijdse Evaluatie De geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan Samenvatting Dit is de tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan over de periode van

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie,De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Veiligheid en Justitie,De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Ministerie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Postbus 20061 2500 EB Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Datum 21 januari 2011 Betreft

Nadere informatie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua Van Directie Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Onze Referentie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Ministerie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Ministerie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 9- Vragen aan : Regering Commissie : Buitenlandse Zaken Nr Vraag Blz 1 Is er een plafond aan de kosten die met deze trainingsmissie gemoeid zijn? Is er rekening

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Eindevaluatie. Geïntegreerde Politietrainingsmissie

Eindevaluatie. Geïntegreerde Politietrainingsmissie Eindevaluatie Geïntegreerde Politietrainingsmissie Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Structuur 3 2 Totstandkoming en beëindiging politietrainingsmissie 4 2.1 Ontstaan van de missie 4 2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 541 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

1 van 6 17-11-2008 19:23

1 van 6 17-11-2008 19:23 1 van 6 17-11-2008 19:23 Beantwoording vragen leden Van der Staaij, Voordewind, Van Baalen en Van Gennip over de situatie in Papoea 05-04-2007 Kamerstuk Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken Graag

Nadere informatie

Bouwen op Baghlan, Uruzgan en Kunduz: opties voor een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie Resolute Support in Afghanistan

Bouwen op Baghlan, Uruzgan en Kunduz: opties voor een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie Resolute Support in Afghanistan #30 JUNI 2014 Bouwen op Baghlan, Uruzgan en Kunduz: opties voor een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie Resolute Support in Afghanistan De huidige situatie in Irak maakt nog eens duidelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 29 februari 2008 Ons kenmerk D/2008003878

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 april 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof.

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2015 COM(2015) 335 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2014.234720 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 72

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 15 oktober 2015 Betreft Voortgang prioritaire sourcingprojecten

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 15 oktober 2015 Betreft Voortgang prioritaire sourcingprojecten > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de registratie van jihadgangers en terugkeerders

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de registratie van jihadgangers en terugkeerders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Veiligheid en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 426 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2011 De vaste commissies voor Buitenlandse

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21614 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Defensie

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag.

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Ministerievan BuitenlandseZaken Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag (EFV) Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland wwwminbuzanl Contactpersoon

Nadere informatie

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2005 Inleiding Bij deze doe ik

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Reizigers centraal. Activiteiten naar aanleiding van Task Force Reisinformatie. Utrecht, juni 2011

Reizigers centraal. Activiteiten naar aanleiding van Task Force Reisinformatie. Utrecht, juni 2011 Reizigers centraal Activiteiten naar aanleiding van Task Force Reisinformatie Utrecht, juni 2011 Inhoud Inleiding Maatregelen Overgang medewerkers Impact regionale vervoerders Samenvatting Kader en ambitie

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Pauline Eizema T 0031 70 348

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie