Energie auditverslag Tauw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie auditverslag Tauw"

Transcriptie

1 Energie auditverslag Tauw 1 september 2014

2

3 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen) Datum 1 september 2014 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv BU Industry Handelskade 37 Postbus AC Deventer Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 Energie auditverslag Tauw 3\22

4 4\22 Energie auditverslag Tauw

5 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Het energiegebruik Energiegebruik Omschrijving energiegebruik in Niet meegenomen energiegebruik in deze energie audit Specificatie naar bron Aardgasverbruik Elektriciteitsgebruik Ingekochte warmte Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Conclusies Vergelijking met doelstellingen Conclusie Mogelijke maatregelen Actieplan Energiegebruik in gebouwen Vervoer Maatregelen en doelstellingen Literatuurlijst Energie auditverslag Tauw 5\22

6 6\22 Energie auditverslag Tauw

7 1 Inleiding Tauw is in bezit van een certificering voor de CO2-prestatieladder. Een van de eisen die gesteld wordt in het kader van de CO2-prestatieladder is eis 2.A.3. die hieronder is weergegeven. 2.A.3. Het bedrijf beschikt over een actueel energie auditverslag voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Als toelichting hierbij staat in het handboek de volgende tekst: Let wel, het betreft hier een energie auditverslag van een beperkte energie audit. Het gaat hier met name om een analyse van de meest significante energieaspecten. Een energie audit geeft het bedrijf meer zekerheid dat alle relevante energiestromen (2.A) en reductie potentieel (2.B) in beeld zijn. Zie ook de energie audit in de begrippenlijst (Bijlage A.5). Het gaat hier om hetgeen gesteld is in de NEN in en A.4.3 identificatie en beoordelen van energieverbruik en dan specifiek de items in het kader. Voor rapportage over projecten in een bepaalde fase, zie het Reglement. De significante veranderingen (in het kader, item b) betekenen onder andere dat voor projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, onderzocht is of de te verwachten en werkelijke meest materiële emissies afwijken van die van het bedrijf als geheel. Een en ander dient voldoende aan bod te komen opdat is aangetoond dat aan de eis Het bedrijf heeft inzicht in eigen energie verbruik is voldaan. Geïdentificeerde verbeterpunten dienen opgepakt en opgevolgd te worden. Dit betekent dat bekeken wordt of en hoe dit invloed heeft op de doelstellingen. In bijlage A.5 staat verder nog het volgende: Energie audit Een energie audit is een milieu audit met de focus op de energieaspecten van het bedrijf. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven in het bestaande energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden, de oorzaken van energieverlies, et cetera. Zie ook NEN-ISO Om te voldoen aan deze vereisten in het kader van certificering van Tauw bv voor de CO2-prestatieladder is dit energie auditverslag opgesteld. Het energie auditverslag betreft een inventarisatie van alle energiestromen en de mogelijkheden tot reductie hierin. Het energie auditverslag is opgesteld conform de richtlijnen in NEN-ISO Energie auditverslag Tauw 7\22

8 Er is geen energie audit van de projecten opgesteld omdat er geen projecten liepen in 2013 waarvoor gunningsvoordeel is verkregen. 1.1 Het energiegebruik Het energieverbruik van Tauw valt conform de scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder in twee hoofdgroepen onder te verdelen: Energieverbruik van de kantoren Ruimteverwarming kantoren (m 3 aardgas) Elektragebruik kantoren (kwh elektriciteit) Energieverbruik als gevolg van mobiliteit Zakelijke kilometers met leaseauto s Zakelijke kilometers met privéauto s Zakelijke kilometers met vliegtuig In het kader van het opstellen van de energie audit en als input voor de CO2-voetafdruk zijn al deze energiegebruiken over 2013 gekwantificeerd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 2 vermeld. In hoofdstuk 3 staan de mogelijke maatregelen om tot reductie te komen. In hoofdstuk 4 ten slotte zijn de reductiedoelstellingen genoemd. 8\22 Energie auditverslag Tauw

9 2 Energiegebruik In dit hoofdstuk wordt het energiegebruik van de verschillende activiteiten van Tauw beschreven. 2.1 Omschrijving energiegebruik in 2013 Het energiegebruik van Tauw wordt veroorzaakt door de volgende zes activiteiten: Gebouw gebonden en directe omgeving van de kantoren: 1. Aardgasgebruik voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming 2. Elektriciteitsgebruik voor gebouwinstallaties, buitenverlichting en ICT-apparatuur 3. Ingekochte warmte voor ruimteverwarming Vervoer: 4. Brandstofgebruik zakelijk verkeer met leaseauto s 5. Brandstofgebruik zakelijk verkeer met privéauto s 6. Brandstofgebruik zakelijke vliegreizen Niet meegenomen energiegebruik in deze energie audit Tauw heeft naast de hiervoor genoemde energiegebruikende activiteiten nog een aantal activiteiten waarbij beperkte energiestromen worden gebruikt. Deze twee energiestromen zijn niet meegenomen in deze energie audit: 1. Elektriciteitsgebruik door Tauw-apparatuur bij klanten 2. Elektriciteitsgebruik en verwarming bij medewerkers door thuiswerken Elektriciteitsgebruik door Tauw-apparatuur bij klanten Hierbij moet gedacht worden aan elektrische apparatuur in meetbussen, maar ook aan het energiegebruik van laptops van medewerkers die bij klanten werken. De energie die door deze apparatuur wordt gebruikt wordt geleverd door de klanten waar deze apparatuur wordt ingezet. De hoeveelheid energie die door deze apparatuur wordt gebruikt is niet te traceren. Daarnaast is deze hoeveelheid energie zeer beperkt ten opzichte van het totaalgebruik van Tauw. Elektriciteitsgebruik en verwarming bij medewerkers door thuiswerken Het thuiswerkbeleid van Tauw is de afgelopen jaren verruimd. Hierdoor wordt er meer en meer thuis gewerkt. Bij thuiswerken wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een laptop die elektriciteit gebruikt. Ook zal in sommige gevallen de verwarming aanstaan speciaal voor de thuiswerkende medewerker. Dit brengt extra energiegebruik met zich mee. De gebruikte hoeveelheid energie voor dit doel is niet te traceren en is daarom buiten beschouwing gelaten. Energie auditverslag Tauw 9\22

10 De hiervoor gebruikte energie wordt vooralsnog als beperkt geschat ten opzichte van het totale energiegebruik van Tauw. Het thuiswerken is beperkt tot één dag per week, en er is slechts een beperkte groep medewerkers die hier gebruik van maakt. 2.2 Specificatie naar bron Aardgasverbruik De verwarming van kantoren vindt voornamelijk plaats met behulp van aardgas. Het totale aardgasverbruik voor Tauw betrof in 2013 ongeveer m 3. Tabel 2.1 Aardgasverbruik en CO 2 in 2010 en 2013 Omschrijving Hoeveelheid (m 3 ) (2010) Hoeveelheid (m 3 ) (2013) Percentage (2013) Tauw Amsterdam ,6 Tauw Assen ,7 Tauw Deventer Handelskade ,1 Tauw Deventer Handelskade ,4 Tauw Deventer Kamperstraat ,9 Tauw Eindhoven ,7 Tauw Rotterdam ,8 De Haan ,8 Totaal Verklaringen voor de veranderingen tussen 2010 en 2013: Tauw Amsterdam: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Tauw Assen: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Deventer Handelskade 5: Het appartement is in 2013 niet meer in gebruik geweest en alleen vorstvrij gehouden. Daardoor is het gasverbruik sterk afgenomen 1 Schatting voor 2010 van jaarafrekening afgeleid. 2 In 2010 is voor het gebruik van de WKK is m 3 aardgas gebruikt voor opwekking elektra en m 3 voor de opwekking van warmte. De rest is gebruikt door het CV-systeem. De totale hoeveelheid aardgas die gebruikt is betreft m 3. In 2013 is van het gebruik van de WKK m 3 gebruikt voor elektriciteit opwekking, m 3 voor de opwekking warmte. De totale hoeveelheid gebruikte aardgas is m 3. De rest is gebruikt door het CV-systeem. 3 Waarde bij 2013 is van \22 Energie auditverslag Tauw

11 Deventer Handelskade 11: In 2010 was het laboratorium van AL-West nog aanwezig in dit pand. De gasrekening werd naar rato van het aantal vierkante meters vloeroppervlak verdeeld. In 2013 is AL-West uit het pand vertrokken. Vanaf 1 april is het totale gasverbruik aan Tauw toegerekend. De WKK heeft de eerste vier maanden gedraaid in 2013, daarna is gebruik gemaakt van het vernieuwde verwarmingssysteem met een hoger verwarmingsrendement Deventer Kamperstraat: In 2010 was de Tauw Repro nog gehuisvest aan de Kamperstraat. De Repro is sindsdien uitbesteed. Daardoor is het gasverbruik sterk gedaald. In 2014 is in de ruimte van de Repro het proeflab ingericht. Het gasgebruik zal in 2014 waarschijnlijk weer stijgen Tauw Eindhoven: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Tauw Rotterdam: In Rotterdam stond de luchtbehandeling verkeerd afgesteld. Hierdoor bleef de luchtbehandeling dag en nacht op hoog vermogen draaien. Met een tijdklok is dit verbeterd De Haan: Lichte daling omdat 2012 een warmer jaar was dan Elektriciteitsgebruik Verlichting, ventilatie en koeling van de kantoren en het gebruik van kantoorapparatuur, waaronder ICT-apparatuur vindt plaats met behulp van elektriciteit. Het totale elektriciteitsgebruik voor Tauw betrof in 2013 ongeveer 1,9 miljoen kwh. Sinds 2010 is dit een daling van 11,1 %. Deze aanzienlijke besparing is mogelijk geweest doordat er een aantal ingrijpende veranderingen zijn geweest in het kantorenbestand van Tauw. Tauw is aan het overgaan op flexwerken. Hierdoor kon het aantal vierkante meters kantooroppervlak sterk worden gereduceerd. Daarnaast zijn er verbouwingen geweest bij verschillende kantoren om ze aan te passen op het flexwerken, waarbij het energiesysteem en energiegebruik ook onder de loep is genomen en waar nodig aangepast. Tabel 2.2 Elektriciteitgebruik in 2010 en 1013 Omschrijving Hoeveelheid Hoeveelheid Percentage 2010 (kwh) 2013 (kwh) (2013) Tauw Amsterdam ,2 Tauw Assen ,4 Tauw Deventer Handelskade 5 * ** ,0 Tauw Deventer Handelskade 11 Tauw Deventer Kamperstraat ,9 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) ,1 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) ,0 Energie auditverslag Tauw 11\22

12 Omschrijving Hoeveelheid Hoeveelheid Percentage 2010 (kwh) 2013 (kwh) (2013) Tauw Eindhoven ,9 Tauw Rotterdam ,0 Tauw Utrecht ,8 De Haan *** ,6 Totaal * In 2010 is met behulp van de WKK is kwh aan elektriciteit opgewekt. Het weergegeven getal is inclusief het gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit. ** In 2013 is met behulp van de WKK kwh aan elektriciteit opgewekt. Het weergegeven getal is inclusief het gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit. Er is in kwh terug geleverd aan het net dit is niet meegerekend. *** Waarde van 2012 Verklaring voor de wijzigingen ten opzichte van Tauw Amsterdam: Geen significante wijzigingen Tauw Assen: Door een meterwisseling kunnen in dit getal kleine afwijkingen zitten Tauw Deventer Handelskade: In 2010 was het laboratorium van AL-West nog aanwezig in dit pand. De elektriciteitsrekening werd naar rato van het aantal vierkante meters vloeroppervlak verdeeld. In 2013 is AL-West uit het pand vertrokken. Vanaf 1 april is al het elektriciteitsgebruik aan Tauw toegerekend Deventer Kamperstraat: Sinds 2010 is de repro vertrokken vanaf de Kamperstraat. Daardoor is het elektriciteitsgebruik gedaald Deventer Nijmegense straat: Aan de Nijmegense straat is het archief gevestigd. Hier is in 2013 een opruimactie uitgevoerd. Om de opruimmedewerkers comfortabel te kunnen laten werken is er met elektrokacheltjes verwarmd. Normaal wordt de ruimte niet verwarmd Deventer Berkelweg: Voor het parkeerterrein zijn geen significante wijzigingen Tauw Eindhoven: Sinds 2010 zijn er wijzigingen in de andere huurders geweest die een invloed uit kunnen oefenen op het elektriciteitsgebruik in het gehele pand. Door een lagere bezetting is er minder vloeroppervlak in gebruik bij Tauw. Hierdoor is er minder verlichting aan in Eindhoven Tauw Rotterdam: In Rotterdam was de installatie van de luchtbehandeling verkeerd afgesteld en bleef deze dag en nacht op hoog toeren draaien. Klokprogramma is hier op aangepast Tauw Utrecht: Tijdens renovatie is verlichting vervangen door energiezuinige verlichting en we hebben daar nu een deel leegstand. Voor het lege gedeelte wordt geen elektriciteit meer toegeschreven aan Tauw De Haan: Geen duidelijke verklaring voor de daling 12\22 Energie auditverslag Tauw

13 Omdat Tauw in de verschillende kantoren een verschillend vloeroppervlak huurt zijn de gebouwen op basis van de totaalgebruiken niet te vergelijken. Daarom is het elektriciteitsgebruik uitgedrukt per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Het resultaat van deze berekening staat hieronder in tabel 2.3. Tabel 2.3 Elektriciteitgebruik per m 2 vloeroppervlak in 2010 en 2013 Locatie Vloeroppervlak VVO (m 2 ) 2010 Gemiddeld elektragebruik (kwh per m 2 ) 2010 Vloeroppervlak VVO (m 2 ) 2013 Gemiddeld elektraverbruik (kwh per m 2 ) 2013 Tauw Amsterdam , ,16 Tauw Assen , ,16 Tauw Deventer Handelskade , ,12 Tauw Deventer Handelskade 11* Tauw Deventer Kamperstraat , ,98 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) 660 2, ,73 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 800 0, ,19 Tauw Eindhoven , ,45 Tauw Rotterdam , ,48 Tauw Utrecht , ,42 De Haan , ,61 Totaal/gemiddeld **91, **73,7 *Vanaf maart 2013 een wijziging in verband met het verhuizen van het laboratorium uit het gebouw. Hierdoor zijn alle energiekosten voor Tauw. In 2014 zal het aantal vierkante meters weer sterk teruggebracht worden tot ongeveer m 2 vanwege afstoten van 4 van de 6 gebouwdelen. ** Archief en parkeerterrein niet meegerekend De energiegebruiken voor de kantoren liggen rond de kwh per m 2. Alleen het kantoor in Utrecht gebruikt fors minder energie (56 kwh/m 2 ) door leegstand. Deventer en Eindhoven gebruiken relatief veel energie. Voor Deventer wordt dit in 2014 aangepakt met het vertrek uit oudere gebouwdelen. In Eindhoven komt het hoge energiegebruik mogelijk door andere gebruikers. Ter illustratie: het elektriciteitsgebruik per m 2 vloeroppervlak over 94 overheidskantoren is 110 kwh/m 2. Bij organisaties < 1500 FTE komt dit gemiddelde uit op 76 kwh/m 2. Beste score is 49 kwh/m 2 [1]. Opgemerkt moet worden dat gekoelde kantoren, zoals die van Tauw, meestal rond de 100 kwh/m 2 zitten en ongekoelde kantoren rond de 60 kwh/m 2 [2]. Het elektriciteitsgebruik van de kantoren van Tauw is dus relatief laag in vergelijking met de meeste gekoelde kantoren. Energie auditverslag Tauw 13\22

14 In 2014 zal het elektriciteitsgebruik per m 2 vloeroppervlak weer iets stijgen omdat een gedeelte van de gebouwen zal worden afgestoten. Hierdoor neemt het elektriciteitsgebruik wel af, maar neemt het aantal m 2 nog sterker af. Gevolg is dat het elektriciteitsgebruik per m 2 toe zal nemen Ingekochte warmte Het kantoor te Utrecht wordt verwarmd met behulp van warmte afkomstig van de stadsverwarming. De ingekochte warmte in 2013 betrof 671,2 GJ. In 2010 was dit nog 638 GJ. In 2010 stond een gedeelte van het pand leeg. In dit gedeelte van het pand werd daardoor weinig energie gebruikt. Omdat het warmtegebruik wordt verrekend over de verhuurde vierkante meters kwam dit in 2010 laag uit. Sinds dien zijn de andere vierkante meters verhuurd en wordt daar ook meer warmte gevraagd waardoor het totaal gestegen is en er dus ook meer aan Tauw wordt toegerekend Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De totale hoeveelheid brandstof betreft (inclusief brandstof voor woon-werk en privékilometers van leaseauto s) ruim liter. In het weekstatenprogramma staan de kilometers geregistreerd, zowel van de zakelijke-, de woon/werk-, en privékilometers. Zie voor de aantallen tabel 2.5. In tabel 2.4 staan de hoeveelheden brandstoffen die in de jaren 2010 en 2013 zijn gebruikt voor Tauw. Tabel 2.4 Brandstofverbruik verkeer leaseauto s en huurauto s in 2010 en 2013 Brandstoftype Hoeveelheid (liter) Hoeveelheid (liter) Procentuele toe- of afname Benzine ,0 % Diesel ,2 % Totaal ,6 % Tabel 2.5 Zakelijke-, woon/werk-, en privékilometers van de leaseauto s en percentages in 2010 en 2013 Kilometer soort Hoeveelheid kilometers 2010 Percentage 2010 (%) Hoeveelheid kilometers 2013 Percentage 2013 (%) Zakelijk , ,3 Privé , ,4 Zakelijk met privé auto , ,0 Huurauto* , ,3 Totaal * In 2013 is de brandstof die met uitleen tankpassen is getankt ook meegenomen bij de huurauto s. Waarschijnlijk is dit in 2010 niet gebeurd. 14\22 Energie auditverslag Tauw

15 Het aantal gereden kilometers is nauwelijks gedaald, in totaal slechts km minder, hoewel er ruim 15 % minder medewerkers (uitgedrukt in FTE) bij Tauw werkten in 2013 ten opzichte van De hoeveelheid brandstof is wel sterk gedaald tussen 2010 en Per 100 kilometer werd in ,5 liter brandstof (diesel en benzine) gebruikt. In 2010 was dit nog 7,3 liter brandstof (diesel en benzine). De voertuigen in de Tauw-vloot zijn dus (gewogen) gemiddeld een stuk zuiniger geworden. Door de afname van het aantal FTE zijn er per FTE zijn meer kilometers gereden. Dit geldt zowel voor zakelijke als privékilometers. Er is wel een sterke daling van het aantal kilometers dat met een privéauto zijn gereden. De stijging van het aantal kilometers komt doordat de markt voor Tauw moeilijker is geworden in de periode tussen 2010 en Er moet meer geïnvesteerd worden in klantencontacten om de sales op niveau te houden en dit uit zich in meer vervoerskilometers om het aantal klantencontacten te behalen. Per FTE is de gereden afstand km en het geregistreerde brandstofgebruik 790 liter(benzine en diesel gecombineerd). In 2010 was dit km en 753 liter (benzine en diesel gecombineerd) Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Tauw-medewerkers gebruiken het vliegtuig voor zakelijk gebruik om grote afstanden te overbruggen. De totale hoeveelheid gevlogen kilometers in 2013 betreft km. Tabel 2.6 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en CO 2 in 2010 en 2013 Categorie Aantal vliegtuigreizen 2010 Afstand vliegtuigreizen (km/jaar) 2010 Aantal vliegtuigreizen 2013 Afstand vliegtuigreizen (km/jaar) 2013 Vervoer < Vervoer Vervoer > Totaal De toename van de vliegtuigkilometers ligt vooral in het aantal reizen boven de km. De andere categorieën zijn afgenomen. Er wordt bij Tauw steeds meer gekeken naar de mogelijkheid om per trein te rijden als er op vergelegen locaties gewerkt moet worden. Voor afstanden boven de kilometer is dit nagenoeg ondoenlijk. De toename voor de reizen per vliegtuig boven de kilometer komt vooral omdat er een aantal projecten in Zuidoost-Azië en India zijn uitgevoerd. Doordat Tauw in 2013 in haar beleid heeft opgenomen om slechts in beperkte mate in het buitenland actief te zijn buiten de landen waar wij vestigingen hebben is het de verwachting dat het aantal vluchten boven de km weer zal dalen in de toekomst. Energie auditverslag Tauw 15\22

16

17 3 Conclusies Tussen 2010 en 2013 zijn er veel veranderingen geweest bij Tauw die invloed hebben gehad op het energiegebruik van de organisatie. Het aantal medewerkers is sinds 2010 gedaald, waardoor er minder kantoorruimte nodig is. Dit effect is versterkt doordat bij Tauw tegenwoordig steeds meer volgens het flexwerken wordt gewerkt. Hierdoor kon vloeroppervlak worden afgestoten en zal er ook in 2014 en 2015 nog vloeroppervlak worden afgestoten. Voor alle afgestoten vierkante meters hoeft door Tauw ook geen energie meer te worden gebruikt. Naast het afstoten is het overgebleven vloeroppervlak met de verbouwingen voor het flexwerken ook zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Deze ingrepen hebben geresulteerd in een daling van het elektriciteitsgebruik van 11,1 %. In dezelfde periode is het aardgasgebruik afgenomen met 33,8 %. Opgemerkt moet worden dat een gedeelte van de elektriciteit in 2013 nog is opgewekt met de WKK op locatie Deventer. De hoeveelheid energie die gebruikt is voor vervoer is ook afgenomen in de periode van 2010 naar Er zijn 11,6 % minder liters brandstof gebruikt. Omgerekend betekent dit dat er 12,6 % minder energie gebruikt is voor het vervoer per auto. Tabel 3.1 Daling in het energiegebruik en het aantal FTE s Energiegebruik Eenheid Afname Aardgas M 3-33,8 % Elektriciteit kwh -11,1 % Vervoer MJ -12,6 % Aantal medewerkers FTE -15,4 % De besparingen zijn significant maar moeten in het licht worden gezien van een vermindering van het aantal medewerkers. In 2010 bedroeg de capaciteit bij Tauw 829,3 FTE in 2013 was dit 701,4 FTE. Dit houdt een daling in van 15,4 %. Wanneer gekeken wordt naar het energiegebruik per FTE is dus alleen het aardgasgebruik per FTE gedaald. De overige energiegebruiken (Elektriciteit en vervoer) per FTE zijn gestegen. Energie auditverslag Tauw 17\22

18 3.1 Vergelijking met doelstellingen In het voorgaande energie auditrapport zijn de doelstellingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 vermeld. Deze doelstellingen zijn: Tauw stelt zich tot doel om de CO 2 -uitstoot per FTE van scope 1 en 2 emissies, de komende jaren te reduceren met: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Gebaseerd op de gegevens uit de voortgangsrapportages over 2010 (3,50 ton per FTE) en 2013 (3,28 ton per FTE) is er een daling bewerkstelligd van 6,3 % in de CO 2 -uitstoot per FTE. Hiermee wordt de doelstelling voor 2013 niet gehaald. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke daling van het aantal FTE bij Tauw in de tussenliggende periode. Op alle fronten is namelijk een substantiële daling van de CO 2 -uitstoot bewerkstelligd. Doordat het medewerkersbestand echter ook hard is gedaald is de CO 2 -uitstoot per medewerker beperkt gebleven. Dat de CO 2 -uitstoot per FTE gedaald is terwijl het energiegebruik per FTE gestegen is komt door twee redenen. Tauw heeft het elektriciteitsgebruik vergroend. Hierdoor is de CO 2 -uitstoot per kwh sterk afgenomen. In deze energie audit zijn het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik beide apart meegerekend. Een gedeelte van het gasverbruik van Tauw wordt in de WKK omgezet in warmte en elektriciteit. Alle CO 2 die hier bij vrij komt wordt toegerekend aan het gasverbruik, de elektriciteit die zelf opgewekt is, is afgetrokken van het werkelijke verbruik en hiervoor hoeft dus ook geen CO 2 te worden berekend. 3.2 Conclusie Geconcludeerd moet worden dat de beoogde doelstellingen voor de CO 2 -prestatieladder niet behaald zijn. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke afname in het medewerkersbestand. Bij een gelijkblijvend medewerkersbestand zou de doelstelling naar verwachting wel gehaald zijn. Het is onrealistisch om met de huidige kennis te verwachten dat de doelstelling voor 2014 wel gehaald wordt. Geadviseerd wordt daarom de doelstellingen voor 2014 aan te passen. 18\22 Energie auditverslag Tauw

19 4 Mogelijke maatregelen Voor het realiseren van de energiebesparing zijn diverse maatregelen mogelijk. Dit geldt voor alle gebruikte energiesoorten. In onderstaande tabel zijn diverse mogelijkheden genoemd. Dit is geen limitatieve lijst. Met de jaarlijkse brainstorm in de klankbordgroep en de mogelijkheden voor het aandragen van energiebesparende maatregelen via SharePoint, kunnen nieuwe maatregelen worden benoemd. Tabel 4.1 Mogelijke maatregelen voor het realiseren van energiebesparing Energiegebruik 2013 Mogelijke reductiemaatregelen Aardgasverbruik m 3 Optimalisatie gebouwbeheersing Elektriciteit kwh Optimalisatie verlichting Energieverbruik mee laten wegen bij inkoop van elektrische apparatuur Vergroten van de mogelijkheden voor digitale levering van rapporten en dergelijke Bij de voorgenomen renovaties energiezuinige maatregelen nemen zoals energiezuinige verlichting, bewegingssensoren, daglichtafhankelijke schakeling CO 2 -reductie door overschakelen op groene stroom in Eindhoven, Rotterdam en een gedeelte van Utrecht Warmte 671,2 GJ Betere gebouwbeheersing Zakelijk verkeer km Stimuleren videoconferencing leaseauto's l benzine Stimuleren carpoolen l diesel Stimuleren thuiswerken Stimuleren gebruik openbaar vervoer Aandacht besteden aan Het Nieuwe Rijden (gedrag) Banden op spanning houden en vullen met stikstof Zakelijke vliegtuigreizen 303 vluchten Stimuleren videoconferencing km Stimuleren korte vluchten vervangen door treinreizen (of eventueel auto) Energie auditverslag Tauw 19\22

20 5 Actieplan Dit actieplan beslaat de periode tot De maatregelen die in 2014 worden genomen zijn echter veel gedetailleerder weergegeven dan de maatregelen die richting 2020 gepland staan. Het blijkt namelijk lastig om zover in de toekomst te kijken. Eerst staan de maatregelen genoemd voor energiebesparing in de gebouwen. Daarna volgende energiebesparingsmaatregelen. 5.1 Energiegebruik in gebouwen Per jaartal staan de acties vermeld. Er kan nog geen besparingspotentieel worden berekend omdat de plannen nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn Verminderen vloeroppervlak locatie Deventer, en energiezuinig inrichten van begane grond en verdieping 1. Gebouwgebonden installaties vervangen door energiezuinigere installaties Invoeren flexwerken bij Tauw Rotterdam en teruggave van vloeropppervlak aan de verhuurder. In het overige gedeelte wordt energiezuinige verlichting toegepast. Invoeren flexwerken bij Tauw Assen en teruggave van vloeropppervlak aan de verhuurder. In het overige gedeelte wordt energiezuinige verlichting toegepast Renovatie verdieping twee in Deventer waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast Onderzoeken of het flexwerken inmiddels zo ver gevorderd is dat de verwarming en verlichting van verschillende verdiepingen in Deventer in tijd geschakeld kan worden zodat hiermee energie bespaard kan worden Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping. 20\22 Energie auditverslag Tauw

21 2020 Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping. 5.2 Vervoer De maatregelen die genomen kunnen worden tot 2020 zijn: Stimuleren videoconferencing Alle banden van de leaseauto s worden afgevuld met stikstof en maandelijks op druk gebracht De leaserijders krijgen een cursus het nieuwe rijden aangeboden Competitie zuinig rijden met een significante bonus voor leaserijders? Bijvoorbeeld helft van de brandstofkosten terug als je onder de officiële norm zit? Verder aanscherpen brandstofgebruik per kilometer voor de leaseauto s Meedoen aan LowCar diet De populariteit van leaseauto s verminderen. Bijvoorbeeld door: Leasegrens verhogen tot km De keuze van leaseauto s beperken tot twee zuinige types De privékilometers per kilometer afrekenen in plaats van een vast bedrag per maand Carpoolen tussen vestigingen stimuleren Vervoer tussen vestigingen onderling per auto verbieden, of verplicht carpoolen Stimuleren openbaar vervoer: Iedereen die meer dan km met het openbaar vervoer rijdt krijgt een OV jaarkaart die ook privé gebruikt kan worden 5.3 Maatregelen en doelstellingen Welke maatregelen, zowel voor het gebouwgebonden energiegebruik als voor transport, zullen worden ingevoerd is nog niet besloten. Dit hangt ook af van de aanpassing in de doelstellingen voor 2014 en doelstellingen die voor de jaren worden gesteld. De doelstellingen voor scope 1, 2 en 3 worden in een apart document vastgesteld. Energie auditverslag Tauw 21\22

22 6 Literatuurlijst [1] Bezocht op [2] Bezocht \22 Energie auditverslag Tauw

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie