Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009."

Transcriptie

1 Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag April 2010 Directie

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010 nog afgerond zullen worden is een jaar waar ik als directeur met trots op terug kijk. Vooral trots op de medewerkers die door alle veranderingen en verrassingen hebben laten zien waar ze voor staan, een gedegen professionele opvang en begeleiding van de kinderen. Het begin van 2009 was voor de medewerkers van Kinderopvang Uden e.o. B.V. op zijn minst verrassend. De Raad van Toezicht deelde hen op de tweede werkdag van het jaar mede dat er een nieuwe directeur Bestuurder was aangesteld. In eerste instantie tijdelijk voor 1 maand en per 01 februari, onder voorbehoud van goedkeuring door de OR, voor vast. Een hectisch begin van een spannend jaar. Kinderopvang Uden is een stabiele organisatie gebleken. Ondanks de verrassende wisseling van directie is het werk gewoon doorgegaan en heeft het managementteam haar verantwoordelijkheid genomen om op de eerste plaats de uitvoering van het werk veilig te stellen en verder de nieuwe directeur op te vangen en snel in te werken. Ook de medewerksters hebben zich daarbij van hun professionele kant laten zien en de uitvoering van het werk centraal gesteld. In 2009 zijn veranderingen ingezet die in de komende jaren definitief vorm zullen krijgen. Na het opstellen van een jaarplan 2009 is de uitvoering hiervan snel te hand genomen. Het jaarplan 2009 vormt ook de basis voor dit jaarverslag. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de organisatie, hoofdstuk 2 bevat het verslag van de Raad van Toezicht In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de doelstellingen uit het jaarplan 2009 waren en in hoeverre deze zijn gerealiseerd. In hoofdstuk 4 worden verder ontwikkelingen aangegeven en hoofdstuk 5 bestaat uit de directiebeoordeling. Als directeur ben ik trots op de resultaten over 2009 en op de veranderingen die dit jaar zijn ingezet. Vooral omdat het de resultaten zijn van alle medewerkers die vol enthousiasme hun bijdrage hieraan hebben geleverd. Ad Simons 2

3 Hoofdstuk 1. De organisatie. Kinderopvang Uden e.o. B.V. is onderdeel van Stichting kinderopvang Uden. In onderstaan organogram wordt de organisatiestructuur weergegeven: Organogram Kinderopvang Uden Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Uden e.o. Kinderopvang Uden e.o. Holding B.V. ouderraad Kinderopvang Uden e.o. B.V Directie Ondernemingsraad beleidsmedewerker Manager dagopvang 1 Manager dagopvang 2 Manager BSO 1 Manager BSO 2 Manager kantoor groepen dagopvang groepen BSO Secretariaat Stagiaires Tussenschoolse opvang Planning Facilitair medewerkers Facilitair medewerkers Financiën Personeel Personeel 3

4 Samenstelling Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht is in 2009 van deels van samenstelling gewijzigd. Dhr. R. Krist heeft in 2009 de Raad van Toezicht verlaten. Omdat de Raad van Toezicht nog slechts uit 2 personen bestond is er toen voor gekozen nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te werven. De Raad van Toezicht bestaat uit Naam Functie Periode Mevr. M.H.W. van Doorn van Boxtel Voorzitter Geheel 2009 Mevr. E. van den Brand Secretaris Geheel 2009 Dhr. R. Krist Juridisch / personeel Tot 01 maart 2009 Dhr. G. Spanjers Profiel financiën Per 01juli 2009 Dhr. F. Kraakman Mevr. A.C. de Bruijne-Dobben Raad van Bestuur Profiel Juridisch en arbeidsrechtelijk Profiel Juridisch en arbeidsrechtelijk Per 01 juli 2009 Per 01 juli 2009 Ad Simons Directeur / Bestuurder Per 01 februari 2009 : 4

5 Hoofdstuk 2. Verslag Raad van Toezicht 2009 Jaarrekening en Winstbestemming In de vergadering van de Raad van Toezicht van 18 mei 2010 hebben de directie en Raad van Toezicht de door de directie opgemaakte jaarrekening 2009 ondertekend. De jaarrekening is door DGU-accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij stellen aan de Algemene Vergadering voor om: - De jaarrekening zoals deze is vermeld in het jaarverslag 2009 vast te stellen - Décharge te verlenen aan de directie voor het in 2009 gevoerde beheer en de Raad van Toezicht voor het in 2009 gehouden toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht Gedurende het jaar 2009 hebben als toezichthouder van de Stichting gefungeerd mevrouw Van Doorn, mevrouw Van den Brand en de heer Krist (tot.) Vanaf 1 juli 2009 zijn aan de Raad van Toezicht toegevoegd Mw de Bruijne- Dobben, de heer Spanjers en de heer Kraakman. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Behandelde onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal regulier vergaderd. In de vergaderingen zijn ondermeer aan de orde geweest: Het versterken van de bestuurlijke structuur van de organisatie. Door de onverwachte wisseling van de bestuurder van Stichting Kinderopvang Uden dreigde er een vacuüm te ontstaan in de aansturing van de Kinderopvang Uden e.o. B.V. De Raad van Toezicht heeft per januari een tijdelijk bestuurder aangesteld en per 01 februari 2009 dhr. A. Simons als nieuwe bestuurder benoemd. De RvT heeft zelf de wijziging van directeur/bestuurder in het begin van het jaar aan het MT, de OR en het overige personeel gecommuniceerd. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over contacten tussen de RvT en het managementteam en met de OR. De RvT heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het inwerken van de nieuwe bestuurder en heeft met hem ook haar verwachtingen ten opzichte van de prestaties die van de bestuurder verwacht worden voor de komende periode besproken en afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan. Daarnaast is het in 2008 vastgestelde ondernemingsplan leidraad voor de komende periode. De RvT zelf is in de loop van 2009 deels van samenstelling gewijzigd. Dhr. Krist heeft vanwege de afstand tussen woonplaats en Uden zijn lidmaatschap van de RvT geëindigd. Omdat de RvT nog slechts uit twee personen bestond heeft de RvT besloten om, via een open sollicitatieprocedure nieuwe leden te werven. Dit heeft per 01 juli 2009 geleid tot een uitbreiding van de RvT tot 5 personen. In de tweede helft van 2009 is dan ook veel aandacht besteed aan het inwerken van de nieuwe leden van de RvT. Een belangrijk onderdeel van het inwerken was het toetsen van de 5

6 reglementen aan de Governance code Kinderopvang, die door Stichting Kinderopvang Uden wordt onderschreven. Daar war nodig worden de reglementen verder uitgewerkt. Verder zijner afspraken gemaakt over het aftreedrooster en de taakverdeling binnen de RvT. De RvT heeft het beëindigen van het arbeidscontract met de oud directeur/ bestuurder afgehandeld, waarbij de waardering voor de resultaten die door haar zijn bereikt in deze beëindiging een belangrijke rol hebben gespeeld. In 2009 heeft de RvT zich gericht op het vaststellen van het jaarplan 2009, monitoren van de financiën, de ontwikkelingen rondom de samenwerkingsrelaties met PSZ en onderwijs, Brede School- Visie van de gemeente Uden en ontwikkelingen rondom het kindcentrum Volkel. Na overleg met de accountant heeft de RvT de jaarrekening 2008 vastgesteld. Ook de begroting 2010 is door de RvT goedgekeurd. Eind 2009 heeft de raad het meerjarenbeleidsplan De Kracht van Samen vastgesteld, waarin de doelen voor de komende 4 jaar zijn opgenomen. De honorering van de Raad van Toezicht gebeurt op basis van de richtlijnen van het NVTK. In 2009 is aan de zittende leden per 01 januari 2009 een extra vergoeding uitgekeerd in verband met de extra werkzaamheden die de reorganisatie in 2008/2009 met zich mee heeft gebracht. De vergoeding bedraagt bruto 2000, per jaar voor de leden en 2500,-- voor de voorzitter. In 2009 is ,-- aan vergoedingen uitgekeerd. M.H.W. van Doorn van Boxtel Voorzitter. 6

7 Hoofdstuk 3. Doelstellingen jaarplan In dit hoofdstuk passeren de jaardoelen van 2009 en wordt aangegeven in hoeverre de jaardoelen zijn gerealiseerd. Bij het opstellen van het jaarplan 2009 was bekend dat we ambitieus waren, maar tegelijkertijd was bekend dat de stappen die gezet zouden moeten worden ook noodzakelijk waren voor de organisatie. Voor veel medewerkers, vooral voor het Managementteam is 2009 dan ook een tropenjaar geweest waarin de beoogde inhaalslag met succes is ingezet en waarin ook grote stappen zijn gezet. Huisvesting: Jaardoel: De huidige huisvesting van het kantoor van Kinderopvang Uden e.o. voldoet niet aan de minimale eisen. Een goede en prettige werkomgeving is voor de ondersteunende diensten, net als voor de uitvoering, van wezenlijk belang. In 2009 zal een nieuw kantoor worden betrokken. Op een bijeenkomst met de medewerkers op kantoor zal bekeken worden vanuit welk concept er gezocht gaat worden naar nieuwe ruimten. Noodzakelijk aantal werkplekken, wel of niet werken met flexibele werkplekken, zo ja, voor welke functies is dit wel of niet mogelijk/wenselijk? Werken binnen kleine units of via een open werkseting? Enz. Op basis van de uitkomst van dit overleg zal een programma van eisen worden opgesteld op basis waarvan een makelaar opdracht zal krijgen op zoek te gaan naar geschikte ruimte. Vervolgens zal een werkgroep zich gaan richten op de inrichting van het kantoor. Kleurstelling, meubilair, ICT-voorzieningen, verdeling van de ruimte(s) e.d. Ten slotte zal een verhuisplan worden opgesteld. De Raad van Toezicht heeft in maart 2009 ingestemd met het voorstel tot verhuizing van het kantoor en is akkoord gegaan met een extra budget op jaarbasis van ,--. In 2009 is het kantoor verhuisd vanuit de Udenseweg 4-6 naar Jagersveld 12 te Uden. Gekozen is voor een open en transparante kantoorruimte waar medewerkers elkaar kunnen zien en makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Er is gekozen voor flexibele werkplekken, waarbij wel rekening is gehouden met werkblokken waar de benodigde archiefinformatie dicht bij de werkplekken is gesitueerd. De invulling van het kantoor met glazen wanden en een open blik naar buiten toe is niet alleen gekozen voor de prettige werksfeer, maar ook als agenda voor de organisatie. De openheid en transparantie die het kantoor uitstraalt is ook wat we in ons werk met elkaar, maar ook met onze samenwerkingspartners uit willen stralen. Dat geld ook voor de flexibele werkplekken. Flexibiliteit is een voorwaarde voor het werken bij onze organisatie. Daarnaast zitten medewerkers, door de flexibele werkplekken, ook regelmatig naast andere collega s op de werkplek. Dit versterkt de onderlinge communicatie. Het nieuwe kantoor is per 01 oktober 2009 betrokken. Naast werkplek voor kantoor, managers en directie is het ook de vergaderplek voor veel overleggen en is de eindejaarsbijeenkomst, als kennismaking met de ruimte voor alle medewerkers, op het nieuwe kantoor gehouden. 7

8 Versterking automatisering: Jaardoel: Op de uitvoerende locaties zijn voor de leidsters geen computers beschikbaar. Daardoor is onderlinge digitale communicatie tussen medewerkers en management niet mogelijk. Ook geautomatiseerde managementsystemen moeten nu via formulieren en handmatig verwerken worden ingevoerd. Voor het uitvoeren van taken zijn leidsters aangewezen op computers. Nu deze niet voorhanden zijn, zijn de leidsters verplicht deze activiteiten thuis, vaak in eigen tijd, uit te voeren. In 2009 zullen op alle locaties computers voor leidsters voorhanden zijn. Naast het beschikbaar zijn van computers zal ook de software binnen Kinderopvang Uden op elkaar worden afgestemd. Op dit moment wordt er b.v. gewerkt met verschillende versies van MS-Office, waardoor documenten onderling niet uitgewisseld kunnen worden. Dit zal gesynchroniseerd moeten worden. Geanalyseerd zal worden welke programma s er voor wie beschikbaar moeten zijn om de benodigde informatie voor zowel leidsters, ondersteuners als management beschikbaar te krijgen. De aanschaf en synchronisatie van de hardware en software zal gepaard gaan met een goede instructie aan de medewerkers om zo de processen die noodzakelijk zijn om de informatie te stroomlijnen ook daadwerkelijk in te kunnen voeren en te laten functioneren. Hiermee zal in 2009 een start gemaakt worden en dit proces zal in maart 2010 zijn afgerond. Voor bovenstaande zal een begroting worden opgesteld. Voor zover de investering niet binnen de begroting is te realiseren zal aan de Raad van Toezicht toestemming gevraagd worden voor de extra investeringen is wat automatisering betreft voor Kinderopvang Uden een jaar geweest van grote stappen. Bij de inrichting van het nieuwe kantoor is de gehele automatisering aangepast. Alle te gebruiken programma s zijn centraal op de server verzameld. Op kantoor, op de locaties en vanuit thuis kan worden ingelogd op de server. Alle medewerkers hebben een mailadres gekregen en een belangrijk deel van de communicatie verloopt nu digitaal. Er is veel tijd besteed aan het goed inrichten van de server, zodat iedereen gegarandeerde privacy heeft op de computer, iedereen bij de bestanden kan die voor haar van belang zijn, zowel algemene informatie als groepsgebonden informatie. Bij de invoering van de computers op de groepen is er ook, na overleg met de OR, een protocol opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Verder is gestart met de invoering van een nieuw programma voor de planning van leidster op de groepen. Hiermee is eind 2009 een start gemaakt en deze invoering zal half 2010 zijn afgerond. 8

9 Managementinformatie Jaardoel De noodzakelijke managementinformatie is op dit moment onvoldoende beschikbaar. Deels omdat deze binnen de huidige organisatie niet beschikbaar is, deels omdat er geen lijn is ontwikkeld om de informatie beschikbaar te stellen. In 2009 zal een gestructureerde wijze van managementinformatiestroom worden geïmplementeerd, waarbij de informatie die noodzakelijk is om de organisatie te bewaken en bij te sturen op vaste momenten voor de directie en het management beschikbaar zijn. Dit is ook noodzakelijk om in 2010 budgetfinanciering in te kunnen voeren. Te denken valt hierbij aan: - Financiële stand van zaken ten opzichte van de begroting - Betalingsachterstanden - Bezettingscijfers totaal en per groep - Inzet personeel in relatie tot bezetting - Vacatures - Ziekteverzuim - Wachtlijstinformatie - Uitslagen tevredenheidonderzoeken, exitgesprekken, klachten - Benchmarkt gegevens - Enz. De financiële monitoring van de gegevens wordt per kwartaal aan de RvT voorgelegd en afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gesignaleerd en daar waar mogelijk en nodig maatregelen genomen. In 2009 is verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van bovengenoemde informatie. Er is een goede start gemaakt met in beeld brengen van deze informatie en het bieden van instrumenten om bij te sturen. Dit proces is nog niet afgerond en er kunnen nog stappen gemaakt worden. Door de versterking van de planning kunnen de bezettingscijfers beter worden gemonitord. Door inzet van het nieuwe planningsprogramma voor personele inzet kan de relatie personeel kindaantallen beter worden bewaakt is een jaar geweest waar veel informatie systematisch is verzameld. In 2010 zal dit verder uitgewerkt gaan worden. 9

10 Invoering Budgetfinanciering: Jaardoel Binnen de organisatie zal voor het MT budgetfinanciering worden ingevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de budgetverantwoordelijken inzicht hebben in de budgetten, de besteding binnen de budgetten en te verwachtte kosten in het lopende jaar. Daarnaast zal er voor de directie een bewakingssysteem moeten worden opgezet om te voorkomen dat pas achteraf geconstateerd word dat budgetten worden overschreden. In overleg met de accountant zal bekeken worden of de huidige opzet van het financieel systeem hiervoor voldoende handvatten biedt of zal moeten worden aangepast. Vervolgens zullen de leden van het MT geschoold gaan worden op het gebied van budgetteren. De budgetverantwoordelijkheid zal op 01 januari 2010 worden ingevoerd. De begroting voor 2010 is in overleg met het managementteam opgesteld. De begroting is opgesteld op basis van budgetfinanciering. Ieder manager heeft inzicht in haar budget Voor 2010 is de uitdaging om dit verder te implementeren. Bij de invoering van het budgetsysteem is niet alleen uitgegaan van budgetten om uitgaven te dekken, maar ook de relatie met de inkomsten te bewaken. Voor Kinderopvang Uden is dit een grote omslag. Bij het invoeren van de budgetfinanciering is het niet alleen de bedoeling om managers budgetverantwoordelijkheid te geven, maar hen juist handvatten te bieden om hun totale verantwoordelijkheid als manager voor de uitvoering te kunnen dragen. Dit als onderdeel van het verder in laten zakken van verantwoordelijkheden in de organisatie. Taakverdeling Directie en Managers: Jaardoel De bevoegdheden en taken van de directeur/bestuurder zijn opgenomen in het reglement Raad van Bestuur en de taakomschrijving Raad van Bestuur Kinderopvang Uden e.o.. De directeur/bestuurder is de eindverantwoordelijke binnen de Kinderopvang Uden e.o. B.V. De directeur is bevoegd een deel van zijn bevoegdheden en taken door te delegeren aan het managementteam. Hiervoor zal een managementstatuut worden opgesteld in samenspraak met de leden van het Managementteam. Dit statuut zal in september 2009 worden afgerond en vastgesteld. Zaken die binnen dit statuut zullen worden geregeld zijn o.a. budgetfinanciering, resultaatverplichting, personele aangelegenheden, beheer van gebouwen e.d. 10

11 De taken en verantwoordelijkheden van de managers zijn in 2009 tegen het licht gehouden. In overleg met het MT is er een taakverdeling gemaakt tussen directie en management. Dit betekende een verdere indaling van verantwoordelijkheden in de organisatie. Managers hebben duidelijke taken en verantwoordelijkheden en, in combinatie met de budgetfinanciering, ook de daarbij behorende middelen. Wij zijn er ons, als Kinderopvang Uden, van bewust dat processen als deze tijd vergen. We gaan er dan ook niet vanuit dat alles in 2009 is afgerond, we zijn een proces gestart en zullen dat in de komende jaren verder uitwerken en implementeren. Scholing: jaardoel Kinderopvang Uden hecht sterk aan de ontwikkeling van haar medewerksters. Om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren, anderzijds om de motivatie van de medewerksters te stimuleren. Voor 2009 zal voor de nieuwe medewerksters een Gordon-cursus worden georganiseerd om ook hen bekend te maken met deze methodiek die wij als organisatie hanteren. Voor een deel van de medewerksters zal een herhalingscursus worden georganiseerd. Twee managers zullen in 2009 een start maken met een managementcursus en de financieel medewerkster zal een cursus personeelsbeleid gaan volgen om zich meer op dit terrein te kunnen ontwikkelen. De directeur volgt in een cursus bedrijfskunde om meer handvatten te krijgen om de organisatie te sturen. De Gordon cursussen zijn in 2009 uitgevoerd voor nieuwe medewerkers en herhalingscursussen voor bestaande medewerkers. De opleiding voor de managers is op hun verzoek uitgesteld. Dit had vooral te maken met de zwangerschap van een van de managers en de taakverzwaring die daarmee gepaard is gegaan voor de andere manager. Beiden hebben aangegeven in 2010 alsnog een cursus te willen gaan volgen. De directeur is begonnen met de cursus bedrijfskunde en hoopt deze in 2010 af te ronden. 11

12 Samenwerking: Jaardoel In het ondernemingsplan is opgenomen dat Kinderopvang Uden e.o. de samenwerking met verschillende partners wil intensiveren. Via verschillende trajecten zal in 2009 hiermee een start gemaakt worden. Hieronder worden de belangrijkste trajecten en de beoogde doelen bij die samenwerking beschreven. Samenwerking met Peuterspeelzaal Uden. De Peuterspeelzaal Uden en Kinderopvang Uden hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd om de samenwerking verder vorm en inhoud te geven. Het betreft het project Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder een dak en Een pedagogisch beleidplan. De subsidie is in 2008 aangevraagd en in 2009 (deels) toegekend. De beide projecten zullen in maart 2009 worden opgestart en in november 2009 worden afgerond. Brede Scholen De Kinderopvang Uden e.o. is voor veel initiatieven voor Brede Scholen in Uden en Zeeland de natuurlijke partner als het gaat om het verzorgen van de kinderopvang en/of de BSO. Binnen de Brede Scholen wordt enerzijds gewerkt aan samenwerking om ruimtelijk wat voor elkaar te kunnen betekenen, maar vooral wordt er gezocht naar inhoudelijke samenwerking om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te kunnen garanderen en het pedagogisch beleid op elkaar af te stemmen. Samenwerking met partners in de keten voor kinderen van 0-12 jaar is een basisprincipe binnen Kinderopvang Uden. In het belang van het kind is het van belang dat er een ononderbroken ontwikkelingslijn wordt vormgegeven. Als partner in dagopvang en BSO willen wij hier onze bijdrage aan leveren. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in ons meerjarenbeleidsplan dat in 2009 is opgesteld. Samenwerking Peuterspeelzalen Uden Met de PSZ Uden worden twee projecten uitgevoerd. Kinderopvang en Peuterspeelzaal onder een dak en Een pedagogisch beleid. Beide projecten die met subsidie van de landelijke overheid worden uitgevoerd zijn in 2009 gestart en hebben en looptijd tot ongeveer half Voor beide projecten is een projectgroep gevormd, bestaande uit management van beide organisaties, medewerkers van beide organisaties en de beleidsmedewerker van KU. Beide projecten worden aangestuurd door een Stuurgroep waarin het bestuur van beide organisaties zijn vertegenwoordigd. Vanuit beide organisaties wordt vastgesteld dat er enerzijds verschillen zijn tussen beide organisaties, maar ook grote overeenkomsten. Er is een goede basis om de samenwerking verder uit te werken. Met de Peuterspeelzaal in Volkel wordt nauw samengewerkt aan de realisatie van een kindcentrum in Volkel in combinatie met basisschool de Vlieger. 12

13 Brede Scholen Kinderopvang Uden werkt binnen Uden samen met zowel SKOGU als OOG om Brede Scholen / Kindcentra te organiseren. Concreet zijn er in 2009 stappen gezet om in Volkel een kindcentrum te starten. Dit kindcentrum, waar zowel dagopvang, BSO, PSZ-werk als basisonderwijs in het dagarrangement zal worden opgenomen, start in mei In Zeeland is de inzet vooral gericht op de realisatie van een MFA samen met verschillende partijen. Verder zijn er concrete stappen gezet in het gebied Raam. Hier zal een nieuwe school gebouwd worden waar Kinderopvang Uden waarschijnlijk als mede-investeerder vorm zal geven aan de brede school. Ook hier zijn zowel de basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang als BSO in het programma opgenomen. Er wordt nog gedacht aan het invullen van de wijkfunctie. In de Bitswijk wordt gewerkt aan een multifunctionele accommodatie voor de wijk. Hierin worden, naast de basisschool, PSZ, dagopvang en BSO ook sport en wijkactiviteiten aangeboden. Verder worden er woningen voor dementerende ouderen in het pand gerealiseerd. Met de Leeuwerik is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in de nabije toekomst mede vorm te geven aan de nieuwbouw voor deze school. Hierbij wordt nadrukkelijk de combinatie gezocht met de Paulusschool. In Germenzeel is de samenwerking met de basisscholen versterkt door de bouw van een ruimte voor de BSO tussen beide scholen in, waardoor het pand als een geheel gezien en ervaren kan worden. Een tijdelijke situatie, in afwachting van verder plannen voor een MFA in In Uden Zuid is er overleg met de Cirkel en t Mulderke over verdere samenwerking. Hierbij is zowel de inhoudelijke samenwerking als de huisvesting een aandachtspunt. De gemeente Uden heeft besloten om geen nieuwbouw voor de Cirkel te realiseren. Dit heeft direct gevolgen voor de locaties voor dagopvang en BSO. Deze zouden in de vrijkomende ruimte van de Cirkel gehuisvest worden in Hier zal een alternatief voor gevonden moeten worden. De ontwikkelingen in Zeeland voor de bouw van een MFA gaan minder snel dan was gehoopt. De realisatie van een MFA gaat nog enkele jaren duren. Dit heeft helaas ook negatieve effecten voor de nadere samenwerking met beide basisscholen. Zowel de dagopvang als de BSO zijn in gescheiden locaties georganiseerd. Voor de samenwerking vraagt dit extra inzet vanuit het management. Naar de toekomst toe wordt dor Kinderopvang Uden zeker gekozen voor deelname in de MFA, maar zijn er in Zeeland tijdelijke oplossingen gezocht voor de wachtlijst. Kinderopvang Uden is een vaste partner in verschillende samenwerkingsverbanden en neemt ook deel aan het brede scholenoverleg binnen de gemeente Uden. Naast de reeds genoemde partners als onderwijs en PSZ wordt ook de samenwerking met het consultatiebureau verder uitgebreid. Ook als partner voor het ROC willen wij ons profileren als een professionele partner waar stagiaires goed worden begeleid en ondersteund en waarin wij ook een bijdrage leveren aan het totale onderwijsaanbod als partner in de uitvoering. In 2009 zijn we ook begonnen met een oriëntatie op het inrichten van een 13

14 dagopvanggroep binnen het ROC, gericht op opvang van kinderen van onderwijskrachten en leerlingen van het ROC, maar ook op het ondersteunen van het praktijkonderwijs op de school. Doelstelling is om in het schooljaar met deze groep te starten. Groei van de organisatie Jaardoel In het ondernemingsplan is aangegeven dat Kinderopvang Uden e.o. voldoende omvang moet hebben en houden om de ondersteunende functies/diensten in stand te houden. Daarnaast wil Kinderopvang Uden e.o. vanuit haar maatschappelijke taak zoveel mogelijk voldoen aan de vraag naar kinderopvang in Uden en omgeving. De uitbreiding van de dagopvang en BSO stuit vooral op het gebrek aan geschikte locaties. De samenwerking binnen Brede Scholen zal op termijn wat ruimte bieden voor uitbreiding, maar op de korte termijn levert dit onvoldoende op. In Germenzeel wordt uitbreiding voor BSO gerealiseerd in 2009, Zeeland wordt in 2009 met een groep dagopvang uitgebreid, maar dat is onvoldoende om de wachtlijst binnen Kinderopvang Uden te verkleinen. Op basis van een wachtlijstanalyse in maart/april 2009 wordt de directe behoefte aan ruimte voor BSO en dagopvang in beeld gebracht en zal actief gezocht worden naar mogelijkheden om, desnoods tijdelijk totdat Brede Scholen gerealiseerd zijn, uitbreiding te realiseren. Op basis van de wachtlijstanalyse zal een plan van aanpak worden opgesteld. In 2009 wordt, zoals hiervoor al is gemeld, bekeken of uitbreiding via ROC-Veghel tot de mogelijkheden behoord. Dit is, naast de inhoudelijke winst, een belangrijke stap buiten Uden. Het moet gezien worden als een eerste stap in de verdere regionaliseren van de Kinderopvang Uden. Zoals reeds in het jaarplan is aangegeven is uitbreiding binnen de gemeente Uden en Landerd lastig. Vooral het vinden van geschikte locaties is een probleem. Verschillende pogingen om extra locaties te openen zijn gestrand. In zijn wel de voorbereidingen gestart voor de opening van een locatie in Zeeland voor 2 groepen dagopvang en twee groepen BSO. Ook is er gestart met de voorbereidingen van een groep dagopvang in Volkel. Nog onzeker is de oriëntatie op een z.g. Boerderijopvang net buiten Uden. Hierover zal in 2010 meer duidelijkheid komen. Verder zal de uitbreiding gekoppeld worden aan ontwikkelingen binnen Uden als het gaat om de ontwikkeling van Brede Scholen waar we op aan willen sluiten. De uitdaging voor de komende jaren is om het gat tussen de realisatie van de Brede Scholen en de huidige wachtlijst goed op te vangen. 14

15 Personeelsbeleid Jaardoel Voor Kinderopvang Uden e.o. BV zal in 2009 een personeelsbeleid worden opgesteld. Op dit moment zijn er, naast de CAO kinderopvang verschillende regelingen voor personeel, zoals studiekostenregeling, fietsenregeling e.d. die niet in een totaal beleid zijn vervat. Via een werkgroep personeelsbeleid zullen in 2009 voorstellen worden ontwikkeld om een personeelsbeleid te ontwikkelen dat past binnen de CAO Kinderopvang en helderheid biedt aan werkneemsters als het gaat om personele zaken. Het totale beleid moet maken dat de Kinderopvang Uden een aantrekkelijke werkgever is voor medewerkers die medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden biedt en goede ontwikkelingskansen mogelijk maakt. Het voorstel vanuit de werkgroep personeelsbeleid zal aan de OR worden voorgelegd ter instemming. Indien de voorstellen ingrijpende gevolgen heeft voor de begroting zal het beleid ook aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Het opstellen van het personeelsbeleid is in 2009 gestart met een werkgroep, bestaande uit directie, managers en medewerkers. De werkgroep heeft in 2009 grote stappen gezet in de richting van het totale beleid. In het eerste kwartaal van 2010 zal het werk van de werkgroep worden afgerond en zal het beleid aan de OR worden voorgelegd. Kwaliteitshandhaving jaardoel In het ondernemingsplan wordt nadrukkelijk de kwaliteit van de kinderopvang als een belangrijke basis voor de organisatie benoemd. Via het HKZ - certificaat wordt naar buiten toe de kwaliteit uitgestraald. Wij vinden het van belang om de kwaliteit ook te borgen en daarbij een lerende organisatie te zijn. Om dit in te voeren willen wij gaan werken met het INK-MODEL In 2009 zal na de zomervakantie bekeken worden wat er moet gebeuren om het INK-model in te voeren binnen de organisatie en een plan van aanpak worden opgesteld voor implementeren van het INK-model. Het plan van aanpak zal in 2010 worden uitgevoerd, zodat uiterlijk eind 2010 het model draait. In 2009 is het HKZ-certifikaat weer behaald. Na een strenge controle heeft Kinderopvang Uden weer hard kunnen maken dat wij ons aan onze afspraken houden en de beloofde kwaliteit leveren. Dit is een resultaat van zowel management als uitvoerende medewerkers. Wij hechten sterk aan het certificaat omdat we daarmee naar buiten toe aan kunnen tonen dat kwaliteit voor ons niet alleen een kreet is, maar dat we er ook in de praktijk inhoud aan geven. De invoering het het INK-model is ingezet. Het jaarplan 2010 bevat voor het eerst een opzet die aansluit bij het model. De inzet om eind 2010 het model te laten draaien staat nog steeds, maar vergt nog veel inspanning. 15

16 Hoofdstuk 4.Verder ontwikkelingen Personeelssamenstelling: Verloop van de personeelssamenstelling Kinderopvang Uden e.o. B.V.: Personeelsbestand Verdeling naar geslacht Aantal % aantal Aantal fte % fte 1 1,22 % 0,00 Mannen 0,00 % 81 98,78 % 49,90 Vrouwen 100,00 % 0 0,00 % 0,00 Onbekend / niet ingevoerd 0,00 % Totaal personeelsleden ,00 % 49,90 100,00 % Verdeling naar leeftijd < 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar 45 tot 50 jaar 50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar > 60 jaar / onbekend Totaal personeelsleden Aantal % aantal Aantal fte % fte 0 0,00 % 0, ,71 % 16, ,51 % 9, ,07 % 9,00 8 9,76 % 4,63 7 8,54 % 3,47 5 6,10 % 3,11 5 6,10 % 3,19 0 0,00 % 0,00 1 1,22 % 0, % 49,90 0,00 % 33,63 % 19,48 % 18,04 % 9,28 % 6,95 % 6,23 % 6,39 % 0,00 % 0,00 % % Verdeling naar nationaliteit Aantal % Aantal Aantal fte % fte Nederlandse 81 98,78 % 49,32 98,83 % Duitse 1 1,22 % 0,58 1,17 % Totaal personeelsleden % 49, % 16

17 Personeelsbestand Verdeling naar geslacht Aantal % aantal Aantal fte % fte 1 1,04 % 0,00 Mannen 0,00 % 95 98,96 % 59,29 Vrouwen 100,00 % 0 0,00 % 0,00 Onbekend / niet ingevoerd 0,00 % Totaal personeelsleden ,00 % 59,29 100,00 % Verdeling naar leeftijd < 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar 45 tot 50 jaar 50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar > 60 jaar / onbekend Totaal personeelsleden Aantal % aantal Aantal fte % fte 4 4,17 % 1, ,42 % 22, ,67 % 10, ,71 % 11, ,46 % 4,88 5 5,21 % 3,53 4 4,17 % 2,19 4 4,17 % 2,56 0 0,00 % 0,00 1 1,04 % 0, % 59,29 2,82 % 38,56 % 17,76 % 18,69 % 8,23 % 5,95 % 3,69 % 4,32 % 0,00 % 0,00 % % Verdeling naar nationaliteit Aantal % Aantal Aantal fte % fte Nederlandse 95 98,96 % 58,71 99,02 % Duitse 1 1,04 % 0,58 0,98 % Totaal personeelsleden % 59, % In 2009 hebben 7 medewerkers Kinderopvang Uden e.o. B.V. verlaten. Voor een deel waren dit medewerkers die op basis van een BBL-contract bij ons werkzaam waren. Een deel van deze medewerkers hebben hun opleiding niet afgemaakt en zijn vrij snel na hun indiensttreding weer vertrokken. 17

18 Het aantal medewerkers is gegroeid met 14 medewerkers. Aandachtspunten voor de personele samenstelling is het gebrek aan mannelijke pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is en blijft een sector waarin vrouwen duidelijk zijn oververtegenwoordigd. Met name voor de BSO wordt de voorkeur gegeven aan een meer gevarieerde samenstelling van onze medewerkers. Helaas is dat nog niet gelukt. Met name het beperkt aantal contracturen dat binnen de BSO kan worden aangeboden is hierbij een probleem. Een tweede aandachtspunt is de leeftijdsopbouw van onze medewerkers. De leeftijdsgroep tussen de 20 en 40 jaar is erg groot, ruim 80 % van de medewerkers valt hieronder. Dit is te verklaren uit de snelle groei van de sector in de afgelopen jaren. In de loop van de tijd zal deze verhouding dan ook een grotere spreiding gaan geven. Verloop aantal kindplaatsen: Het aantal kindplaatsen is in 2009 redelijk constant gebleven. De beoogde groei hebben we niet kunnen realiseren binnen het jaar 2009, wel zijn er in 2009 ontwikkelingen gestart waardoor in 2010 het aantal kindplaatsen zal toenemen. Aantal kindplaatsen per 01 januari 2009: Aantallen KDV 188 Aantallen BSO per = 357 Totaal: 545 plaatsen Aantal kindplaatsen per 01 januari 2010: Aantallen KDV 188 Aantallen BSO 378 Totaal: 566 plaatsen Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim over 2009 bedroeg 5,6%. Tevredenheidsonderzoek Ouders: Ieder 2 jaar wordt er onder de ouders van de kinderen die door Kinderopvang Uden worden opgevangen een tevredenheidsonderzoek gehouden. Voor de dagopvang gaven de ouders ons een 8,2 en voor de BSO een 7,9. Dit is een prima score. Met name op de sfeer, de accommodatie en de activiteiten van de opvang werd erg hoog gescoord. Een belangrijk pluspunt vinden de ouders ook de betrokkenheid van de leidsters op de kinderen en de ouders. Daarbij wordt ook de aandacht voor specifieke wensen van de ouders hoog gewaardeerd. Met betrekking tot het leeftijdsgerichte aanbod op de BSO is 100% tevreden 18

19 over het aanbod voor kinderen van 4 8 jaar. Het aanbod voor kinderen van 8-12 jaar scoort met 72% beduidend lager, een goede tip dus die we mee nemen. Medewerkerstevredenheidsonderzoek De tevredenheid van de medewerkers is voor Kinderopvang Uden een groot goed. Kinderopvang is mensenwerk, waarbij de inzet van vooral de pedagogisch medewerksters op de groep het uithangbord van de organisatie zijn. Het is dan ook van belang om deze tevredenheid te meten. Wij doen dit ieder twee jaar. Het personeel geeft onze organisatie een 7,8. Dit is, in vergelijking met andere onderzoeken op dit gebied een hoge score. Vooral de teamsamenstelling en het omgaan met elkaar scoort hoog Het aantal team -- overleggen mag van een groot deel van de medewerkers omhoog. Tevreden zijn de medewerkers over de aansturing. Aandacht verdient de werkdruk, die wordt binnen de gehele branche als hoog ervaren. Ook wordt een computer op de groepen gemist. Verder wordt het salarisniveau als onvoldoende gezien. Een belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van pauzeruimten op sommige locaties. Meerjarenbeleidplan. In 2009 is het meerjarenbeleidsplan De Kracht van Samen opgesteld. In dit plan zijn onze ambities en de ontwikkelingsrichtingen voor de periode vastgelegd. Dit meerjarenbeleidsplan is in nauwe samenwerking met alle geledingen van de organisatie opgesteld om zo draagvlak te organiseren voor de ingezette lijn. Ook met de OR en de Ouderraad is het plan besproken. Uiteindelijk is het plan door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op basis van dit plan is ook opnieuw gekeken naar onze missie en visie. Deze zijn nu als volgt geformuleerd: Dit is onze missie, oftewel hier stáán wij voor: Wij staan voor een hooggekwalificeerde en professionele kinderopvang in Uden en omstreken. De ontwikkeling van kinderen en medewerkers staan voor ons centraal. Wij zijn partner in opvoeding voor ouders. In het belang van kinderen en ouders zijn wij telkens op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners zoals scholen en peuterspeelzalen. Dit is onze visie, oftewel hier gáán wij voor: Kinderopvang Uden e.o. B.V. maakt onderdeel uit van een veranderende omgeving. Harmonisatie met peuterspeelzaalwerk, ontwikkeling van brede scholen, discussie over openingstijden van scholen en samenwerking in de breedte wat betreft de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-16 jaar. Ontwikkelingen gericht op een optimale ontwikkelingskans voor kinderen en het zo goed mogelijk faciliteren van ouders die opvoeding en studie/werk willen combineren. Op termijn zullen de schotten tussen de verschillende aanbieders in de ontwikkelingslijn steeds verder vervagen en zullen de verschillende partners via het, in combinatie met elkaar, aanbieden van dagarrangementen komen tot een totaalaanbod voor kinderen en ouders. KU wil hierin een actieve rol nemen. In de combinatie van opvang en onderwijs en van voorschoolse educatie en onderwijs wil KU zich met name richten op het deel opvang en voorschoolse educatie, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met partners om gezamenlijk te komen tot een optimaal arrangement waarbij het evenwicht in onderwijs en vrije tijd een belangrijke uitdaging wordt. Door het intern verder ontwikkelen van de kwaliteit van de organisatie via scholing, begeleiding van de pedagogisch medewerkers, versterken van het personeelsbeleid en het structureren van de verschillende administratieve processen zullen we de interne organisatie versterken. Om de stabiliteit en het ontwikkelvermogen van de instelling te garanderen zal gestreefd worden naar een groei van de organisatie in het gebied Eindhoven, Tilburg, s-hertogenbosch 19 en Nijmegen.

20 20

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie