Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009."

Transcriptie

1 Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag April 2010 Directie

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010 nog afgerond zullen worden is een jaar waar ik als directeur met trots op terug kijk. Vooral trots op de medewerkers die door alle veranderingen en verrassingen hebben laten zien waar ze voor staan, een gedegen professionele opvang en begeleiding van de kinderen. Het begin van 2009 was voor de medewerkers van Kinderopvang Uden e.o. B.V. op zijn minst verrassend. De Raad van Toezicht deelde hen op de tweede werkdag van het jaar mede dat er een nieuwe directeur Bestuurder was aangesteld. In eerste instantie tijdelijk voor 1 maand en per 01 februari, onder voorbehoud van goedkeuring door de OR, voor vast. Een hectisch begin van een spannend jaar. Kinderopvang Uden is een stabiele organisatie gebleken. Ondanks de verrassende wisseling van directie is het werk gewoon doorgegaan en heeft het managementteam haar verantwoordelijkheid genomen om op de eerste plaats de uitvoering van het werk veilig te stellen en verder de nieuwe directeur op te vangen en snel in te werken. Ook de medewerksters hebben zich daarbij van hun professionele kant laten zien en de uitvoering van het werk centraal gesteld. In 2009 zijn veranderingen ingezet die in de komende jaren definitief vorm zullen krijgen. Na het opstellen van een jaarplan 2009 is de uitvoering hiervan snel te hand genomen. Het jaarplan 2009 vormt ook de basis voor dit jaarverslag. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de organisatie, hoofdstuk 2 bevat het verslag van de Raad van Toezicht In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de doelstellingen uit het jaarplan 2009 waren en in hoeverre deze zijn gerealiseerd. In hoofdstuk 4 worden verder ontwikkelingen aangegeven en hoofdstuk 5 bestaat uit de directiebeoordeling. Als directeur ben ik trots op de resultaten over 2009 en op de veranderingen die dit jaar zijn ingezet. Vooral omdat het de resultaten zijn van alle medewerkers die vol enthousiasme hun bijdrage hieraan hebben geleverd. Ad Simons 2

3 Hoofdstuk 1. De organisatie. Kinderopvang Uden e.o. B.V. is onderdeel van Stichting kinderopvang Uden. In onderstaan organogram wordt de organisatiestructuur weergegeven: Organogram Kinderopvang Uden Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Uden e.o. Kinderopvang Uden e.o. Holding B.V. ouderraad Kinderopvang Uden e.o. B.V Directie Ondernemingsraad beleidsmedewerker Manager dagopvang 1 Manager dagopvang 2 Manager BSO 1 Manager BSO 2 Manager kantoor groepen dagopvang groepen BSO Secretariaat Stagiaires Tussenschoolse opvang Planning Facilitair medewerkers Facilitair medewerkers Financiën Personeel Personeel 3

4 Samenstelling Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht is in 2009 van deels van samenstelling gewijzigd. Dhr. R. Krist heeft in 2009 de Raad van Toezicht verlaten. Omdat de Raad van Toezicht nog slechts uit 2 personen bestond is er toen voor gekozen nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te werven. De Raad van Toezicht bestaat uit Naam Functie Periode Mevr. M.H.W. van Doorn van Boxtel Voorzitter Geheel 2009 Mevr. E. van den Brand Secretaris Geheel 2009 Dhr. R. Krist Juridisch / personeel Tot 01 maart 2009 Dhr. G. Spanjers Profiel financiën Per 01juli 2009 Dhr. F. Kraakman Mevr. A.C. de Bruijne-Dobben Raad van Bestuur Profiel Juridisch en arbeidsrechtelijk Profiel Juridisch en arbeidsrechtelijk Per 01 juli 2009 Per 01 juli 2009 Ad Simons Directeur / Bestuurder Per 01 februari 2009 : 4

5 Hoofdstuk 2. Verslag Raad van Toezicht 2009 Jaarrekening en Winstbestemming In de vergadering van de Raad van Toezicht van 18 mei 2010 hebben de directie en Raad van Toezicht de door de directie opgemaakte jaarrekening 2009 ondertekend. De jaarrekening is door DGU-accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij stellen aan de Algemene Vergadering voor om: - De jaarrekening zoals deze is vermeld in het jaarverslag 2009 vast te stellen - Décharge te verlenen aan de directie voor het in 2009 gevoerde beheer en de Raad van Toezicht voor het in 2009 gehouden toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht Gedurende het jaar 2009 hebben als toezichthouder van de Stichting gefungeerd mevrouw Van Doorn, mevrouw Van den Brand en de heer Krist (tot.) Vanaf 1 juli 2009 zijn aan de Raad van Toezicht toegevoegd Mw de Bruijne- Dobben, de heer Spanjers en de heer Kraakman. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Behandelde onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal regulier vergaderd. In de vergaderingen zijn ondermeer aan de orde geweest: Het versterken van de bestuurlijke structuur van de organisatie. Door de onverwachte wisseling van de bestuurder van Stichting Kinderopvang Uden dreigde er een vacuüm te ontstaan in de aansturing van de Kinderopvang Uden e.o. B.V. De Raad van Toezicht heeft per januari een tijdelijk bestuurder aangesteld en per 01 februari 2009 dhr. A. Simons als nieuwe bestuurder benoemd. De RvT heeft zelf de wijziging van directeur/bestuurder in het begin van het jaar aan het MT, de OR en het overige personeel gecommuniceerd. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over contacten tussen de RvT en het managementteam en met de OR. De RvT heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het inwerken van de nieuwe bestuurder en heeft met hem ook haar verwachtingen ten opzichte van de prestaties die van de bestuurder verwacht worden voor de komende periode besproken en afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan. Daarnaast is het in 2008 vastgestelde ondernemingsplan leidraad voor de komende periode. De RvT zelf is in de loop van 2009 deels van samenstelling gewijzigd. Dhr. Krist heeft vanwege de afstand tussen woonplaats en Uden zijn lidmaatschap van de RvT geëindigd. Omdat de RvT nog slechts uit twee personen bestond heeft de RvT besloten om, via een open sollicitatieprocedure nieuwe leden te werven. Dit heeft per 01 juli 2009 geleid tot een uitbreiding van de RvT tot 5 personen. In de tweede helft van 2009 is dan ook veel aandacht besteed aan het inwerken van de nieuwe leden van de RvT. Een belangrijk onderdeel van het inwerken was het toetsen van de 5

6 reglementen aan de Governance code Kinderopvang, die door Stichting Kinderopvang Uden wordt onderschreven. Daar war nodig worden de reglementen verder uitgewerkt. Verder zijner afspraken gemaakt over het aftreedrooster en de taakverdeling binnen de RvT. De RvT heeft het beëindigen van het arbeidscontract met de oud directeur/ bestuurder afgehandeld, waarbij de waardering voor de resultaten die door haar zijn bereikt in deze beëindiging een belangrijke rol hebben gespeeld. In 2009 heeft de RvT zich gericht op het vaststellen van het jaarplan 2009, monitoren van de financiën, de ontwikkelingen rondom de samenwerkingsrelaties met PSZ en onderwijs, Brede School- Visie van de gemeente Uden en ontwikkelingen rondom het kindcentrum Volkel. Na overleg met de accountant heeft de RvT de jaarrekening 2008 vastgesteld. Ook de begroting 2010 is door de RvT goedgekeurd. Eind 2009 heeft de raad het meerjarenbeleidsplan De Kracht van Samen vastgesteld, waarin de doelen voor de komende 4 jaar zijn opgenomen. De honorering van de Raad van Toezicht gebeurt op basis van de richtlijnen van het NVTK. In 2009 is aan de zittende leden per 01 januari 2009 een extra vergoeding uitgekeerd in verband met de extra werkzaamheden die de reorganisatie in 2008/2009 met zich mee heeft gebracht. De vergoeding bedraagt bruto 2000, per jaar voor de leden en 2500,-- voor de voorzitter. In 2009 is ,-- aan vergoedingen uitgekeerd. M.H.W. van Doorn van Boxtel Voorzitter. 6

7 Hoofdstuk 3. Doelstellingen jaarplan In dit hoofdstuk passeren de jaardoelen van 2009 en wordt aangegeven in hoeverre de jaardoelen zijn gerealiseerd. Bij het opstellen van het jaarplan 2009 was bekend dat we ambitieus waren, maar tegelijkertijd was bekend dat de stappen die gezet zouden moeten worden ook noodzakelijk waren voor de organisatie. Voor veel medewerkers, vooral voor het Managementteam is 2009 dan ook een tropenjaar geweest waarin de beoogde inhaalslag met succes is ingezet en waarin ook grote stappen zijn gezet. Huisvesting: Jaardoel: De huidige huisvesting van het kantoor van Kinderopvang Uden e.o. voldoet niet aan de minimale eisen. Een goede en prettige werkomgeving is voor de ondersteunende diensten, net als voor de uitvoering, van wezenlijk belang. In 2009 zal een nieuw kantoor worden betrokken. Op een bijeenkomst met de medewerkers op kantoor zal bekeken worden vanuit welk concept er gezocht gaat worden naar nieuwe ruimten. Noodzakelijk aantal werkplekken, wel of niet werken met flexibele werkplekken, zo ja, voor welke functies is dit wel of niet mogelijk/wenselijk? Werken binnen kleine units of via een open werkseting? Enz. Op basis van de uitkomst van dit overleg zal een programma van eisen worden opgesteld op basis waarvan een makelaar opdracht zal krijgen op zoek te gaan naar geschikte ruimte. Vervolgens zal een werkgroep zich gaan richten op de inrichting van het kantoor. Kleurstelling, meubilair, ICT-voorzieningen, verdeling van de ruimte(s) e.d. Ten slotte zal een verhuisplan worden opgesteld. De Raad van Toezicht heeft in maart 2009 ingestemd met het voorstel tot verhuizing van het kantoor en is akkoord gegaan met een extra budget op jaarbasis van ,--. In 2009 is het kantoor verhuisd vanuit de Udenseweg 4-6 naar Jagersveld 12 te Uden. Gekozen is voor een open en transparante kantoorruimte waar medewerkers elkaar kunnen zien en makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Er is gekozen voor flexibele werkplekken, waarbij wel rekening is gehouden met werkblokken waar de benodigde archiefinformatie dicht bij de werkplekken is gesitueerd. De invulling van het kantoor met glazen wanden en een open blik naar buiten toe is niet alleen gekozen voor de prettige werksfeer, maar ook als agenda voor de organisatie. De openheid en transparantie die het kantoor uitstraalt is ook wat we in ons werk met elkaar, maar ook met onze samenwerkingspartners uit willen stralen. Dat geld ook voor de flexibele werkplekken. Flexibiliteit is een voorwaarde voor het werken bij onze organisatie. Daarnaast zitten medewerkers, door de flexibele werkplekken, ook regelmatig naast andere collega s op de werkplek. Dit versterkt de onderlinge communicatie. Het nieuwe kantoor is per 01 oktober 2009 betrokken. Naast werkplek voor kantoor, managers en directie is het ook de vergaderplek voor veel overleggen en is de eindejaarsbijeenkomst, als kennismaking met de ruimte voor alle medewerkers, op het nieuwe kantoor gehouden. 7

8 Versterking automatisering: Jaardoel: Op de uitvoerende locaties zijn voor de leidsters geen computers beschikbaar. Daardoor is onderlinge digitale communicatie tussen medewerkers en management niet mogelijk. Ook geautomatiseerde managementsystemen moeten nu via formulieren en handmatig verwerken worden ingevoerd. Voor het uitvoeren van taken zijn leidsters aangewezen op computers. Nu deze niet voorhanden zijn, zijn de leidsters verplicht deze activiteiten thuis, vaak in eigen tijd, uit te voeren. In 2009 zullen op alle locaties computers voor leidsters voorhanden zijn. Naast het beschikbaar zijn van computers zal ook de software binnen Kinderopvang Uden op elkaar worden afgestemd. Op dit moment wordt er b.v. gewerkt met verschillende versies van MS-Office, waardoor documenten onderling niet uitgewisseld kunnen worden. Dit zal gesynchroniseerd moeten worden. Geanalyseerd zal worden welke programma s er voor wie beschikbaar moeten zijn om de benodigde informatie voor zowel leidsters, ondersteuners als management beschikbaar te krijgen. De aanschaf en synchronisatie van de hardware en software zal gepaard gaan met een goede instructie aan de medewerkers om zo de processen die noodzakelijk zijn om de informatie te stroomlijnen ook daadwerkelijk in te kunnen voeren en te laten functioneren. Hiermee zal in 2009 een start gemaakt worden en dit proces zal in maart 2010 zijn afgerond. Voor bovenstaande zal een begroting worden opgesteld. Voor zover de investering niet binnen de begroting is te realiseren zal aan de Raad van Toezicht toestemming gevraagd worden voor de extra investeringen is wat automatisering betreft voor Kinderopvang Uden een jaar geweest van grote stappen. Bij de inrichting van het nieuwe kantoor is de gehele automatisering aangepast. Alle te gebruiken programma s zijn centraal op de server verzameld. Op kantoor, op de locaties en vanuit thuis kan worden ingelogd op de server. Alle medewerkers hebben een mailadres gekregen en een belangrijk deel van de communicatie verloopt nu digitaal. Er is veel tijd besteed aan het goed inrichten van de server, zodat iedereen gegarandeerde privacy heeft op de computer, iedereen bij de bestanden kan die voor haar van belang zijn, zowel algemene informatie als groepsgebonden informatie. Bij de invoering van de computers op de groepen is er ook, na overleg met de OR, een protocol opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Verder is gestart met de invoering van een nieuw programma voor de planning van leidster op de groepen. Hiermee is eind 2009 een start gemaakt en deze invoering zal half 2010 zijn afgerond. 8

9 Managementinformatie Jaardoel De noodzakelijke managementinformatie is op dit moment onvoldoende beschikbaar. Deels omdat deze binnen de huidige organisatie niet beschikbaar is, deels omdat er geen lijn is ontwikkeld om de informatie beschikbaar te stellen. In 2009 zal een gestructureerde wijze van managementinformatiestroom worden geïmplementeerd, waarbij de informatie die noodzakelijk is om de organisatie te bewaken en bij te sturen op vaste momenten voor de directie en het management beschikbaar zijn. Dit is ook noodzakelijk om in 2010 budgetfinanciering in te kunnen voeren. Te denken valt hierbij aan: - Financiële stand van zaken ten opzichte van de begroting - Betalingsachterstanden - Bezettingscijfers totaal en per groep - Inzet personeel in relatie tot bezetting - Vacatures - Ziekteverzuim - Wachtlijstinformatie - Uitslagen tevredenheidonderzoeken, exitgesprekken, klachten - Benchmarkt gegevens - Enz. De financiële monitoring van de gegevens wordt per kwartaal aan de RvT voorgelegd en afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gesignaleerd en daar waar mogelijk en nodig maatregelen genomen. In 2009 is verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van bovengenoemde informatie. Er is een goede start gemaakt met in beeld brengen van deze informatie en het bieden van instrumenten om bij te sturen. Dit proces is nog niet afgerond en er kunnen nog stappen gemaakt worden. Door de versterking van de planning kunnen de bezettingscijfers beter worden gemonitord. Door inzet van het nieuwe planningsprogramma voor personele inzet kan de relatie personeel kindaantallen beter worden bewaakt is een jaar geweest waar veel informatie systematisch is verzameld. In 2010 zal dit verder uitgewerkt gaan worden. 9

10 Invoering Budgetfinanciering: Jaardoel Binnen de organisatie zal voor het MT budgetfinanciering worden ingevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de budgetverantwoordelijken inzicht hebben in de budgetten, de besteding binnen de budgetten en te verwachtte kosten in het lopende jaar. Daarnaast zal er voor de directie een bewakingssysteem moeten worden opgezet om te voorkomen dat pas achteraf geconstateerd word dat budgetten worden overschreden. In overleg met de accountant zal bekeken worden of de huidige opzet van het financieel systeem hiervoor voldoende handvatten biedt of zal moeten worden aangepast. Vervolgens zullen de leden van het MT geschoold gaan worden op het gebied van budgetteren. De budgetverantwoordelijkheid zal op 01 januari 2010 worden ingevoerd. De begroting voor 2010 is in overleg met het managementteam opgesteld. De begroting is opgesteld op basis van budgetfinanciering. Ieder manager heeft inzicht in haar budget Voor 2010 is de uitdaging om dit verder te implementeren. Bij de invoering van het budgetsysteem is niet alleen uitgegaan van budgetten om uitgaven te dekken, maar ook de relatie met de inkomsten te bewaken. Voor Kinderopvang Uden is dit een grote omslag. Bij het invoeren van de budgetfinanciering is het niet alleen de bedoeling om managers budgetverantwoordelijkheid te geven, maar hen juist handvatten te bieden om hun totale verantwoordelijkheid als manager voor de uitvoering te kunnen dragen. Dit als onderdeel van het verder in laten zakken van verantwoordelijkheden in de organisatie. Taakverdeling Directie en Managers: Jaardoel De bevoegdheden en taken van de directeur/bestuurder zijn opgenomen in het reglement Raad van Bestuur en de taakomschrijving Raad van Bestuur Kinderopvang Uden e.o.. De directeur/bestuurder is de eindverantwoordelijke binnen de Kinderopvang Uden e.o. B.V. De directeur is bevoegd een deel van zijn bevoegdheden en taken door te delegeren aan het managementteam. Hiervoor zal een managementstatuut worden opgesteld in samenspraak met de leden van het Managementteam. Dit statuut zal in september 2009 worden afgerond en vastgesteld. Zaken die binnen dit statuut zullen worden geregeld zijn o.a. budgetfinanciering, resultaatverplichting, personele aangelegenheden, beheer van gebouwen e.d. 10

11 De taken en verantwoordelijkheden van de managers zijn in 2009 tegen het licht gehouden. In overleg met het MT is er een taakverdeling gemaakt tussen directie en management. Dit betekende een verdere indaling van verantwoordelijkheden in de organisatie. Managers hebben duidelijke taken en verantwoordelijkheden en, in combinatie met de budgetfinanciering, ook de daarbij behorende middelen. Wij zijn er ons, als Kinderopvang Uden, van bewust dat processen als deze tijd vergen. We gaan er dan ook niet vanuit dat alles in 2009 is afgerond, we zijn een proces gestart en zullen dat in de komende jaren verder uitwerken en implementeren. Scholing: jaardoel Kinderopvang Uden hecht sterk aan de ontwikkeling van haar medewerksters. Om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren, anderzijds om de motivatie van de medewerksters te stimuleren. Voor 2009 zal voor de nieuwe medewerksters een Gordon-cursus worden georganiseerd om ook hen bekend te maken met deze methodiek die wij als organisatie hanteren. Voor een deel van de medewerksters zal een herhalingscursus worden georganiseerd. Twee managers zullen in 2009 een start maken met een managementcursus en de financieel medewerkster zal een cursus personeelsbeleid gaan volgen om zich meer op dit terrein te kunnen ontwikkelen. De directeur volgt in een cursus bedrijfskunde om meer handvatten te krijgen om de organisatie te sturen. De Gordon cursussen zijn in 2009 uitgevoerd voor nieuwe medewerkers en herhalingscursussen voor bestaande medewerkers. De opleiding voor de managers is op hun verzoek uitgesteld. Dit had vooral te maken met de zwangerschap van een van de managers en de taakverzwaring die daarmee gepaard is gegaan voor de andere manager. Beiden hebben aangegeven in 2010 alsnog een cursus te willen gaan volgen. De directeur is begonnen met de cursus bedrijfskunde en hoopt deze in 2010 af te ronden. 11

12 Samenwerking: Jaardoel In het ondernemingsplan is opgenomen dat Kinderopvang Uden e.o. de samenwerking met verschillende partners wil intensiveren. Via verschillende trajecten zal in 2009 hiermee een start gemaakt worden. Hieronder worden de belangrijkste trajecten en de beoogde doelen bij die samenwerking beschreven. Samenwerking met Peuterspeelzaal Uden. De Peuterspeelzaal Uden en Kinderopvang Uden hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd om de samenwerking verder vorm en inhoud te geven. Het betreft het project Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder een dak en Een pedagogisch beleidplan. De subsidie is in 2008 aangevraagd en in 2009 (deels) toegekend. De beide projecten zullen in maart 2009 worden opgestart en in november 2009 worden afgerond. Brede Scholen De Kinderopvang Uden e.o. is voor veel initiatieven voor Brede Scholen in Uden en Zeeland de natuurlijke partner als het gaat om het verzorgen van de kinderopvang en/of de BSO. Binnen de Brede Scholen wordt enerzijds gewerkt aan samenwerking om ruimtelijk wat voor elkaar te kunnen betekenen, maar vooral wordt er gezocht naar inhoudelijke samenwerking om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te kunnen garanderen en het pedagogisch beleid op elkaar af te stemmen. Samenwerking met partners in de keten voor kinderen van 0-12 jaar is een basisprincipe binnen Kinderopvang Uden. In het belang van het kind is het van belang dat er een ononderbroken ontwikkelingslijn wordt vormgegeven. Als partner in dagopvang en BSO willen wij hier onze bijdrage aan leveren. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in ons meerjarenbeleidsplan dat in 2009 is opgesteld. Samenwerking Peuterspeelzalen Uden Met de PSZ Uden worden twee projecten uitgevoerd. Kinderopvang en Peuterspeelzaal onder een dak en Een pedagogisch beleid. Beide projecten die met subsidie van de landelijke overheid worden uitgevoerd zijn in 2009 gestart en hebben en looptijd tot ongeveer half Voor beide projecten is een projectgroep gevormd, bestaande uit management van beide organisaties, medewerkers van beide organisaties en de beleidsmedewerker van KU. Beide projecten worden aangestuurd door een Stuurgroep waarin het bestuur van beide organisaties zijn vertegenwoordigd. Vanuit beide organisaties wordt vastgesteld dat er enerzijds verschillen zijn tussen beide organisaties, maar ook grote overeenkomsten. Er is een goede basis om de samenwerking verder uit te werken. Met de Peuterspeelzaal in Volkel wordt nauw samengewerkt aan de realisatie van een kindcentrum in Volkel in combinatie met basisschool de Vlieger. 12

13 Brede Scholen Kinderopvang Uden werkt binnen Uden samen met zowel SKOGU als OOG om Brede Scholen / Kindcentra te organiseren. Concreet zijn er in 2009 stappen gezet om in Volkel een kindcentrum te starten. Dit kindcentrum, waar zowel dagopvang, BSO, PSZ-werk als basisonderwijs in het dagarrangement zal worden opgenomen, start in mei In Zeeland is de inzet vooral gericht op de realisatie van een MFA samen met verschillende partijen. Verder zijn er concrete stappen gezet in het gebied Raam. Hier zal een nieuwe school gebouwd worden waar Kinderopvang Uden waarschijnlijk als mede-investeerder vorm zal geven aan de brede school. Ook hier zijn zowel de basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang als BSO in het programma opgenomen. Er wordt nog gedacht aan het invullen van de wijkfunctie. In de Bitswijk wordt gewerkt aan een multifunctionele accommodatie voor de wijk. Hierin worden, naast de basisschool, PSZ, dagopvang en BSO ook sport en wijkactiviteiten aangeboden. Verder worden er woningen voor dementerende ouderen in het pand gerealiseerd. Met de Leeuwerik is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in de nabije toekomst mede vorm te geven aan de nieuwbouw voor deze school. Hierbij wordt nadrukkelijk de combinatie gezocht met de Paulusschool. In Germenzeel is de samenwerking met de basisscholen versterkt door de bouw van een ruimte voor de BSO tussen beide scholen in, waardoor het pand als een geheel gezien en ervaren kan worden. Een tijdelijke situatie, in afwachting van verder plannen voor een MFA in In Uden Zuid is er overleg met de Cirkel en t Mulderke over verdere samenwerking. Hierbij is zowel de inhoudelijke samenwerking als de huisvesting een aandachtspunt. De gemeente Uden heeft besloten om geen nieuwbouw voor de Cirkel te realiseren. Dit heeft direct gevolgen voor de locaties voor dagopvang en BSO. Deze zouden in de vrijkomende ruimte van de Cirkel gehuisvest worden in Hier zal een alternatief voor gevonden moeten worden. De ontwikkelingen in Zeeland voor de bouw van een MFA gaan minder snel dan was gehoopt. De realisatie van een MFA gaat nog enkele jaren duren. Dit heeft helaas ook negatieve effecten voor de nadere samenwerking met beide basisscholen. Zowel de dagopvang als de BSO zijn in gescheiden locaties georganiseerd. Voor de samenwerking vraagt dit extra inzet vanuit het management. Naar de toekomst toe wordt dor Kinderopvang Uden zeker gekozen voor deelname in de MFA, maar zijn er in Zeeland tijdelijke oplossingen gezocht voor de wachtlijst. Kinderopvang Uden is een vaste partner in verschillende samenwerkingsverbanden en neemt ook deel aan het brede scholenoverleg binnen de gemeente Uden. Naast de reeds genoemde partners als onderwijs en PSZ wordt ook de samenwerking met het consultatiebureau verder uitgebreid. Ook als partner voor het ROC willen wij ons profileren als een professionele partner waar stagiaires goed worden begeleid en ondersteund en waarin wij ook een bijdrage leveren aan het totale onderwijsaanbod als partner in de uitvoering. In 2009 zijn we ook begonnen met een oriëntatie op het inrichten van een 13

14 dagopvanggroep binnen het ROC, gericht op opvang van kinderen van onderwijskrachten en leerlingen van het ROC, maar ook op het ondersteunen van het praktijkonderwijs op de school. Doelstelling is om in het schooljaar met deze groep te starten. Groei van de organisatie Jaardoel In het ondernemingsplan is aangegeven dat Kinderopvang Uden e.o. voldoende omvang moet hebben en houden om de ondersteunende functies/diensten in stand te houden. Daarnaast wil Kinderopvang Uden e.o. vanuit haar maatschappelijke taak zoveel mogelijk voldoen aan de vraag naar kinderopvang in Uden en omgeving. De uitbreiding van de dagopvang en BSO stuit vooral op het gebrek aan geschikte locaties. De samenwerking binnen Brede Scholen zal op termijn wat ruimte bieden voor uitbreiding, maar op de korte termijn levert dit onvoldoende op. In Germenzeel wordt uitbreiding voor BSO gerealiseerd in 2009, Zeeland wordt in 2009 met een groep dagopvang uitgebreid, maar dat is onvoldoende om de wachtlijst binnen Kinderopvang Uden te verkleinen. Op basis van een wachtlijstanalyse in maart/april 2009 wordt de directe behoefte aan ruimte voor BSO en dagopvang in beeld gebracht en zal actief gezocht worden naar mogelijkheden om, desnoods tijdelijk totdat Brede Scholen gerealiseerd zijn, uitbreiding te realiseren. Op basis van de wachtlijstanalyse zal een plan van aanpak worden opgesteld. In 2009 wordt, zoals hiervoor al is gemeld, bekeken of uitbreiding via ROC-Veghel tot de mogelijkheden behoord. Dit is, naast de inhoudelijke winst, een belangrijke stap buiten Uden. Het moet gezien worden als een eerste stap in de verdere regionaliseren van de Kinderopvang Uden. Zoals reeds in het jaarplan is aangegeven is uitbreiding binnen de gemeente Uden en Landerd lastig. Vooral het vinden van geschikte locaties is een probleem. Verschillende pogingen om extra locaties te openen zijn gestrand. In zijn wel de voorbereidingen gestart voor de opening van een locatie in Zeeland voor 2 groepen dagopvang en twee groepen BSO. Ook is er gestart met de voorbereidingen van een groep dagopvang in Volkel. Nog onzeker is de oriëntatie op een z.g. Boerderijopvang net buiten Uden. Hierover zal in 2010 meer duidelijkheid komen. Verder zal de uitbreiding gekoppeld worden aan ontwikkelingen binnen Uden als het gaat om de ontwikkeling van Brede Scholen waar we op aan willen sluiten. De uitdaging voor de komende jaren is om het gat tussen de realisatie van de Brede Scholen en de huidige wachtlijst goed op te vangen. 14

15 Personeelsbeleid Jaardoel Voor Kinderopvang Uden e.o. BV zal in 2009 een personeelsbeleid worden opgesteld. Op dit moment zijn er, naast de CAO kinderopvang verschillende regelingen voor personeel, zoals studiekostenregeling, fietsenregeling e.d. die niet in een totaal beleid zijn vervat. Via een werkgroep personeelsbeleid zullen in 2009 voorstellen worden ontwikkeld om een personeelsbeleid te ontwikkelen dat past binnen de CAO Kinderopvang en helderheid biedt aan werkneemsters als het gaat om personele zaken. Het totale beleid moet maken dat de Kinderopvang Uden een aantrekkelijke werkgever is voor medewerkers die medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden biedt en goede ontwikkelingskansen mogelijk maakt. Het voorstel vanuit de werkgroep personeelsbeleid zal aan de OR worden voorgelegd ter instemming. Indien de voorstellen ingrijpende gevolgen heeft voor de begroting zal het beleid ook aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Het opstellen van het personeelsbeleid is in 2009 gestart met een werkgroep, bestaande uit directie, managers en medewerkers. De werkgroep heeft in 2009 grote stappen gezet in de richting van het totale beleid. In het eerste kwartaal van 2010 zal het werk van de werkgroep worden afgerond en zal het beleid aan de OR worden voorgelegd. Kwaliteitshandhaving jaardoel In het ondernemingsplan wordt nadrukkelijk de kwaliteit van de kinderopvang als een belangrijke basis voor de organisatie benoemd. Via het HKZ - certificaat wordt naar buiten toe de kwaliteit uitgestraald. Wij vinden het van belang om de kwaliteit ook te borgen en daarbij een lerende organisatie te zijn. Om dit in te voeren willen wij gaan werken met het INK-MODEL In 2009 zal na de zomervakantie bekeken worden wat er moet gebeuren om het INK-model in te voeren binnen de organisatie en een plan van aanpak worden opgesteld voor implementeren van het INK-model. Het plan van aanpak zal in 2010 worden uitgevoerd, zodat uiterlijk eind 2010 het model draait. In 2009 is het HKZ-certifikaat weer behaald. Na een strenge controle heeft Kinderopvang Uden weer hard kunnen maken dat wij ons aan onze afspraken houden en de beloofde kwaliteit leveren. Dit is een resultaat van zowel management als uitvoerende medewerkers. Wij hechten sterk aan het certificaat omdat we daarmee naar buiten toe aan kunnen tonen dat kwaliteit voor ons niet alleen een kreet is, maar dat we er ook in de praktijk inhoud aan geven. De invoering het het INK-model is ingezet. Het jaarplan 2010 bevat voor het eerst een opzet die aansluit bij het model. De inzet om eind 2010 het model te laten draaien staat nog steeds, maar vergt nog veel inspanning. 15

16 Hoofdstuk 4.Verder ontwikkelingen Personeelssamenstelling: Verloop van de personeelssamenstelling Kinderopvang Uden e.o. B.V.: Personeelsbestand Verdeling naar geslacht Aantal % aantal Aantal fte % fte 1 1,22 % 0,00 Mannen 0,00 % 81 98,78 % 49,90 Vrouwen 100,00 % 0 0,00 % 0,00 Onbekend / niet ingevoerd 0,00 % Totaal personeelsleden ,00 % 49,90 100,00 % Verdeling naar leeftijd < 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar 45 tot 50 jaar 50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar > 60 jaar / onbekend Totaal personeelsleden Aantal % aantal Aantal fte % fte 0 0,00 % 0, ,71 % 16, ,51 % 9, ,07 % 9,00 8 9,76 % 4,63 7 8,54 % 3,47 5 6,10 % 3,11 5 6,10 % 3,19 0 0,00 % 0,00 1 1,22 % 0, % 49,90 0,00 % 33,63 % 19,48 % 18,04 % 9,28 % 6,95 % 6,23 % 6,39 % 0,00 % 0,00 % % Verdeling naar nationaliteit Aantal % Aantal Aantal fte % fte Nederlandse 81 98,78 % 49,32 98,83 % Duitse 1 1,22 % 0,58 1,17 % Totaal personeelsleden % 49, % 16

17 Personeelsbestand Verdeling naar geslacht Aantal % aantal Aantal fte % fte 1 1,04 % 0,00 Mannen 0,00 % 95 98,96 % 59,29 Vrouwen 100,00 % 0 0,00 % 0,00 Onbekend / niet ingevoerd 0,00 % Totaal personeelsleden ,00 % 59,29 100,00 % Verdeling naar leeftijd < 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar 45 tot 50 jaar 50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar > 60 jaar / onbekend Totaal personeelsleden Aantal % aantal Aantal fte % fte 4 4,17 % 1, ,42 % 22, ,67 % 10, ,71 % 11, ,46 % 4,88 5 5,21 % 3,53 4 4,17 % 2,19 4 4,17 % 2,56 0 0,00 % 0,00 1 1,04 % 0, % 59,29 2,82 % 38,56 % 17,76 % 18,69 % 8,23 % 5,95 % 3,69 % 4,32 % 0,00 % 0,00 % % Verdeling naar nationaliteit Aantal % Aantal Aantal fte % fte Nederlandse 95 98,96 % 58,71 99,02 % Duitse 1 1,04 % 0,58 0,98 % Totaal personeelsleden % 59, % In 2009 hebben 7 medewerkers Kinderopvang Uden e.o. B.V. verlaten. Voor een deel waren dit medewerkers die op basis van een BBL-contract bij ons werkzaam waren. Een deel van deze medewerkers hebben hun opleiding niet afgemaakt en zijn vrij snel na hun indiensttreding weer vertrokken. 17

18 Het aantal medewerkers is gegroeid met 14 medewerkers. Aandachtspunten voor de personele samenstelling is het gebrek aan mannelijke pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is en blijft een sector waarin vrouwen duidelijk zijn oververtegenwoordigd. Met name voor de BSO wordt de voorkeur gegeven aan een meer gevarieerde samenstelling van onze medewerkers. Helaas is dat nog niet gelukt. Met name het beperkt aantal contracturen dat binnen de BSO kan worden aangeboden is hierbij een probleem. Een tweede aandachtspunt is de leeftijdsopbouw van onze medewerkers. De leeftijdsgroep tussen de 20 en 40 jaar is erg groot, ruim 80 % van de medewerkers valt hieronder. Dit is te verklaren uit de snelle groei van de sector in de afgelopen jaren. In de loop van de tijd zal deze verhouding dan ook een grotere spreiding gaan geven. Verloop aantal kindplaatsen: Het aantal kindplaatsen is in 2009 redelijk constant gebleven. De beoogde groei hebben we niet kunnen realiseren binnen het jaar 2009, wel zijn er in 2009 ontwikkelingen gestart waardoor in 2010 het aantal kindplaatsen zal toenemen. Aantal kindplaatsen per 01 januari 2009: Aantallen KDV 188 Aantallen BSO per = 357 Totaal: 545 plaatsen Aantal kindplaatsen per 01 januari 2010: Aantallen KDV 188 Aantallen BSO 378 Totaal: 566 plaatsen Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim over 2009 bedroeg 5,6%. Tevredenheidsonderzoek Ouders: Ieder 2 jaar wordt er onder de ouders van de kinderen die door Kinderopvang Uden worden opgevangen een tevredenheidsonderzoek gehouden. Voor de dagopvang gaven de ouders ons een 8,2 en voor de BSO een 7,9. Dit is een prima score. Met name op de sfeer, de accommodatie en de activiteiten van de opvang werd erg hoog gescoord. Een belangrijk pluspunt vinden de ouders ook de betrokkenheid van de leidsters op de kinderen en de ouders. Daarbij wordt ook de aandacht voor specifieke wensen van de ouders hoog gewaardeerd. Met betrekking tot het leeftijdsgerichte aanbod op de BSO is 100% tevreden 18

19 over het aanbod voor kinderen van 4 8 jaar. Het aanbod voor kinderen van 8-12 jaar scoort met 72% beduidend lager, een goede tip dus die we mee nemen. Medewerkerstevredenheidsonderzoek De tevredenheid van de medewerkers is voor Kinderopvang Uden een groot goed. Kinderopvang is mensenwerk, waarbij de inzet van vooral de pedagogisch medewerksters op de groep het uithangbord van de organisatie zijn. Het is dan ook van belang om deze tevredenheid te meten. Wij doen dit ieder twee jaar. Het personeel geeft onze organisatie een 7,8. Dit is, in vergelijking met andere onderzoeken op dit gebied een hoge score. Vooral de teamsamenstelling en het omgaan met elkaar scoort hoog Het aantal team -- overleggen mag van een groot deel van de medewerkers omhoog. Tevreden zijn de medewerkers over de aansturing. Aandacht verdient de werkdruk, die wordt binnen de gehele branche als hoog ervaren. Ook wordt een computer op de groepen gemist. Verder wordt het salarisniveau als onvoldoende gezien. Een belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van pauzeruimten op sommige locaties. Meerjarenbeleidplan. In 2009 is het meerjarenbeleidsplan De Kracht van Samen opgesteld. In dit plan zijn onze ambities en de ontwikkelingsrichtingen voor de periode vastgelegd. Dit meerjarenbeleidsplan is in nauwe samenwerking met alle geledingen van de organisatie opgesteld om zo draagvlak te organiseren voor de ingezette lijn. Ook met de OR en de Ouderraad is het plan besproken. Uiteindelijk is het plan door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op basis van dit plan is ook opnieuw gekeken naar onze missie en visie. Deze zijn nu als volgt geformuleerd: Dit is onze missie, oftewel hier stáán wij voor: Wij staan voor een hooggekwalificeerde en professionele kinderopvang in Uden en omstreken. De ontwikkeling van kinderen en medewerkers staan voor ons centraal. Wij zijn partner in opvoeding voor ouders. In het belang van kinderen en ouders zijn wij telkens op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners zoals scholen en peuterspeelzalen. Dit is onze visie, oftewel hier gáán wij voor: Kinderopvang Uden e.o. B.V. maakt onderdeel uit van een veranderende omgeving. Harmonisatie met peuterspeelzaalwerk, ontwikkeling van brede scholen, discussie over openingstijden van scholen en samenwerking in de breedte wat betreft de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-16 jaar. Ontwikkelingen gericht op een optimale ontwikkelingskans voor kinderen en het zo goed mogelijk faciliteren van ouders die opvoeding en studie/werk willen combineren. Op termijn zullen de schotten tussen de verschillende aanbieders in de ontwikkelingslijn steeds verder vervagen en zullen de verschillende partners via het, in combinatie met elkaar, aanbieden van dagarrangementen komen tot een totaalaanbod voor kinderen en ouders. KU wil hierin een actieve rol nemen. In de combinatie van opvang en onderwijs en van voorschoolse educatie en onderwijs wil KU zich met name richten op het deel opvang en voorschoolse educatie, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met partners om gezamenlijk te komen tot een optimaal arrangement waarbij het evenwicht in onderwijs en vrije tijd een belangrijke uitdaging wordt. Door het intern verder ontwikkelen van de kwaliteit van de organisatie via scholing, begeleiding van de pedagogisch medewerkers, versterken van het personeelsbeleid en het structureren van de verschillende administratieve processen zullen we de interne organisatie versterken. Om de stabiliteit en het ontwikkelvermogen van de instelling te garanderen zal gestreefd worden naar een groei van de organisatie in het gebied Eindhoven, Tilburg, s-hertogenbosch 19 en Nijmegen.

20 20

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 5213XT 's-hertogenbosch Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (KDV) Montfortlaan NM Oirschot Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (KDV) Montfortlaan NM Oirschot Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (KDV) Montfortlaan 20 5688NM Oirschot Registratienummer 347119190 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Oirschot Datum inspectie: 21-03-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (BSO) Montfortlaan NM Oirschot Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (BSO) Montfortlaan NM Oirschot Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum de Bongerd (BSO) Montfortlaan 20 5688NM Oirschot Registratienummer 167817553 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Oirschot Datum inspectie: 21-03-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan AH Utrecht

Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan AH Utrecht Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan 45 3528AH Utrecht Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 20-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Phoenix

Jaarverslag MR de Phoenix Jaarverslag MR de Phoenix 2014-2015 September 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Phoenix in het schooljaar

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Inspectierapport KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 24-12-2014

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer 229796540 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 02-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat VS Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat VS Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat 51 5665VS Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat BP Budel

Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat BP Budel Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat 2 6021BP Budel Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum inspectie: 01-03-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187

Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187 Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Horst aan de Maas Datum inspectie:

Nadere informatie

Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra

Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra Concept intentieverklaring samenwerking en ontwikkeling kindcentra Heerenveen Status: definitief bestuurders/ambtelijk Concept : gemeentebestuur Concept: Raad van Toezicht Datum 5-7-2013 1 Inhoud 1. Ondergetekenden

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Datum: 13 juni 2013 Tijd: 20.00 uur Locatie: KEaRN, Werf8, Burgum

Datum: 13 juni 2013 Tijd: 20.00 uur Locatie: KEaRN, Werf8, Burgum Verslag vergadering Cliëntenraad KEaRN Klein Datum: 13 juni 2013 Tijd: 20.00 uur Locatie: KEaRN, Werf8, Burgum Aanwezig: Aanwezig: Dhr. A. Andringa, Mevr. H. Lap, Mevr. M. de Jager, Mevr. J. Hooghiemstra,

Nadere informatie

Inspectierapport KC De Springplank (KDV) Hambakendreef 2a

Inspectierapport KC De Springplank (KDV) Hambakendreef 2a Inspectierapport KC De Springplank (KDV) Hambakendreef 2a 5231RJ 's-hertogenbosch Registratienummer 177051097 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie:

Nadere informatie

Kwaliteit in de kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang Kwaliteit in de kinderopvang Er is nog nooit zoveel gesproken over veiligheid, vertrouwen en kwaliteit van kinderopvang als nu. Er zijn nog nooit zoveel mensen zo bezorgd geweest, voor het welzijn van

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer XB LEUSDEN

Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer XB LEUSDEN Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer 18 3833XB LEUSDEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: LEUSDEN Datum inspectie: 17-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Protocol 4-ogen en oren principe KDV Babbeloes 0-4 jaar/ BSO 4-12 jaar

Protocol 4-ogen en oren principe KDV Babbeloes 0-4 jaar/ BSO 4-12 jaar Protocol 4-ogen en oren principe KDV Babbeloes 0-4 jaar/ BSO 4-12 jaar 2017-2018. Inleiding: Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de toedracht van

Nadere informatie

Inspectierapport VOF Kindercentrum Minimaxi (KDV) Kastanjelaan 8 5268CA Helvoirt Registratienummer 132297243

Inspectierapport VOF Kindercentrum Minimaxi (KDV) Kastanjelaan 8 5268CA Helvoirt Registratienummer 132297243 Inspectierapport VOF Kindercentrum Minimaxi (KDV) Kastanjelaan 8 5268CA Helvoirt Registratienummer 132297243 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Haaren Datum inspectie: 17-08-2015

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 02-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Speel-Mere (KDV) Paletlaan 56 1339GA ALMERE Registratienummer 873995387

Inspectierapport Speel-Mere (KDV) Paletlaan 56 1339GA ALMERE Registratienummer 873995387 Inspectierapport Speel-Mere (KDV) Paletlaan 56 1339GA ALMERE Registratienummer 873995387 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-01-2015 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting 5 9202 LC Drachten Registratienummer 606859810 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 16-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Toezichthouder: GGD Twente Datum inspectiebezoek: 17-10-2012 In opdracht van gemeente: ALMELO Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie