Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding"

Transcriptie

1 Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag 4 juli 2006 is de Eerstedagsmelding (EDM) in werking getreden. U dient uw nieuwe werknemers via de EDM te registreren bij de Belastingdienst. actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Mocht u meer informatie wensen inzake één of meerdere van de in deze uitgave In de praktijk is gebleken dat de EDM toch nog vragen en onduidelijkheden met zich meebrengt. De Belastingdienst heeft laten weten dat zij niet direct boetes zal uitdelen wanneer werkgevers fouten maken met de EDM. De nadruk zal liggen op ondersteuning van werkgevers bij het tijdig en juist doen van de EDM. Zorg echter wel dat u de EDM snel in de vingers krijgt, want hoelang deze periode van coulance zal duren, is niet bekend. opgenomen artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op. U vindt onze adresgegevens op de achterzijde van dit nieuwsbulletin. Wij wensen u veel leesplezier. Extra tijd voor administratie overstappen van spaarloon naar levensloop Vanaf 2006 kunnen werknemers jaarlijks kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: spaarloon of levensloop. Een werknemer die in 2006 aan spaarloon heeft deelgenomen, heeft tot 1 juli 2006 de mogelijkheid gehad om die keuze te herzien. De stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 tot die datum hebben plaatsgevonden, moesten in dat geval vóór 1 juli door de bank zijn teruggestort naar de werkgever. Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de werkgever tot en met 30 september (in plaats van tot 1 juli) de tijd heeft om dit teruggestorte spaarloon vervolgens als belast loon uit te keren aan de werknemer. Hiermee komt hij tegemoet aan signalen uit de praktijk dat het veel werkgevers nog niet is gelukt om de omzetting van spaarloon naar levensloop in de loonadministratie te verwerken.

2 Hogere WW-premie om kinderopvang te betalen Even leek het erop dat u als werkgever zou worden verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. Dit is nu van de baan. De overheid gaat meer bijdragen aan kinderopvangkosten. Juich echter niet te vroeg, want werkgevers gaan vanaf 1 januari 2007 wel een hogere WW-premie betalen. Uit onderzoek van minister De Geus van Sociale Zaken bleek dat 65% van de werkgevers een bijdrage aan de kinderopvangkosten van het personeel leveren. Het regeringsstreven was dat 90% van de werkgevers in 2008 een bijdrage zou leveren. De Geus is na overleg met werkgevers en werknemers tot de conclusie gekomen dat dit niet meer haalbaar is. Kabinet akkoord met wetswijziging Kamers van Koophandel Daarom is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de vrijwillige werkgeversbijdrage te vervangen door een verhoging van de overheidsbijdrage en de kosten hiervan op alle werkgevers te verhalen. Dit betekent dat werkgevers te maken krijgen met een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. Het maakt daarbij niet uit of en in welke mate werknemers gebruikmaken van kinderopvang. De opslag zal naar schatting 0,28% van de loonsom bedragen. De premieopslag zal echter geen extra administratieve lasten met zich meebrengen, zo verwacht de regering. Het wetsvoorstel zal binnenkort worden ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft er inmiddels al advies over uitgebracht. De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel. Daarmee wordt onder meer het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel gehalveerd tot 24. Ook mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten. Op voorstel van staatssecretaris Van Gennip zijn wetswijzigingen aangebracht in het toezicht, de wijze van besturen en de manier van samenwerken. De wijzigingen vloeien voort uit een periodieke evaluatie van de wet. Naast het terugbrengen van het aantal bestuursleden en het beperken van de functietermijn voor bestuurders, kent de nieuwe wet de volgende wijzigingen: Voorlichting en stimulering van de regio zijn nu nog niet verplicht, maar worden nu wel verplichte taken. Hiervoor stellen de KvK s jaarlijks een nationale activiteitenagenda op, die ze zo veel mogelijk uniform uitvoeren. De nationale taak leidt tot centralisatie van activiteiten waardoor deze efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De regionale taak vullen de kamers zelf in, waarbij het accent ligt op het belang van de (regionale) ondernemer. Het samenwerkingsverband tussen de kamers wordt in het wetsvoorstel zichtbaar gemaakt en krijgt enkele faciliterende en coördinerende taken. Hierdoor hoeft de minister van Economische Zaken meestal niet met 21 (in de toekomst 12) verschillende kamers te overleggen, maar is er één centraal aanspreekpunt. De toezichtrol van de minister van Economische Zaken wordt versterkt. De minister kan in bijzondere gevallen zelf een bestuurslid schorsen of ontslaan. De minister krijgt een algemene aanwijzingsbevoegdheid en goedkeuringsrechten voor onder meer de begroting en de jaarrekening. In de wetswijziging wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het wetsvoorstel Kaderwet voor Zelfstandige Bestuursorganisaties. 2

3 Eerste Kamer stemt in met nieuwe WW Het wetsvoorstel voor modernisering van de WW is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Het is een uitwerking van een unaniem advies van de Sociaal- Economische Raad over de WW. Per 1 oktober gaan de nieuwe maatregelen in. In de nieuwe WW wordt de maximale uitkeringsduur verkort van 60 maanden tot 38 maanden. Deze maximale duur wordt bereikt bij een arbeidsverleden van 38 jaar. Het niveau van de WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden omhoog naar 75% van het loon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van het loon. Voor werknemers die wel aan de wekeneis voldoen, maar niet aan de eis dat zij minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen, geldt een kortdurende uitkering. Deze kortdurende uitkering van zes maanden tegen 70% van het minimumloon, wordt omgezet in een op het loon gebaseerde uitkering van drie maanden. Na deze omzetting en de eerdere afschaffing van de vervolguitkering kent de WW nog maar één soort uitkering. Verwijtbaarheidstoets Het voorstel voorziet verder in een soepeler toets of werkloosheid de werknemer te verwijten is. Het wordt de werknemer niet langer aangerekend dat hij zich neerlegt bij zijn ontslag! Als u een goede regeling treft, zullen werknemers makkelijker instemmen met het ontslag. Werknemers hoeven nu niet bang te zijn dat hij of zij geen WW krijgt. Het verdwijnen van de verwijtbaarheidstoets ontlast werkgevers, werknemers, CWI en de rechterlijke macht. De pro forma procedures, die alleen worden gevoerd om het recht op WW veilig te stellen, zijn niet meer nodig. Dit leidt tot minder kosten en een soepeler ontslagpraktijk. Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, krijgt hij echter nog steeds geen WW. Ontslag oudere werknemers duurder Werkgevers moeten in hun arbeidsvoorwaardenbeleid rekening houden met het feit dat ze fors duurder uit zijn als ze oudere werknemers na 1 oktober - wanneer dit onderdeel van de nieuwe WW ingaat - via een afvloeiingsregeling op straat willen zetten. De meeste werkgevers stemmen de omvang van de ontslagvergoeding immers af op de duur en hoogte van de WW-uitkering. Het niveau van de WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden omhoog naar 75% van het loon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van het loon. Val van kabinet leidt tot vertragingen De situatie van het huidige kabinet heeft gevolgen voor de besluitvorming. Politiek gevoelige besluiten worden nu niet genomen. Dit houdt in dat enkele wetten en eventuele wijzigingen die nu bij de Eerste of Tweede Kamer liggen vertraging oplopen. Een voorbeeld hiervan is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Arbeidstijdenwet. Maar ook het voorstel voor open grenzen voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa loopt vertraging op. Andere voorstellen die nog bij de Tweede Kamer liggen zijn de nieuwe Pensioenwet en de grondige herziening van de Arbowet. Bij de Eerste Kamer ligt nog een wetsvoorstel over de verschuiving van bewijslast bij (seksuele) intimidatie van werknemer naar werkgever. Onbelaste maaltijdvergoeding op koopavond alleen bij lange werkdag U kunt uw werknemers een onbelaste maaltijdvergoeding verstrekken op een vaste (wekelijkse) koopavond. Let hierbij wel op dat uw werknemer op de dag van de koopavond niet alleen s middags maar ook s ochtends heeft gewerkt. Anders is de vergoeding niet onbelast. Rechtbank Den Haag, die hierover een procedure behandelde, heeft een norm gesteld. Naar hedendaagse opvattingen behoort het werken op een wekelijkse koopavond tot een normaal werkpatroon in een onderneming (winkel) als in deze procedure. Voorwaarde is wel dat er niet langer dan 8 à 9 uur wordt gewerkt. De procedure heeft betrekking op de premieheffing werknemersverzekeringen. De betreffende bepaling uit de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen vertoont grote gelijkenissen met het bepaalde in de Wet op de loonbelasting waardoor de uitspraak van belang kan zijn voor de heffing van loonbelasting. Ook zou na de zomer een wetsvoorstel worden ingediend voor een aparte inkomensvoorziening na afloop van de WW voor werknemers die werkloos worden als ze ouder zijn dan vijftig jaar. Dit laatste deel van de modernisering van de WW is nu echter onzeker geworden. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

4 Verkeersboetes tijdens werktijd voor rekening van de werkgever Rijden uw werknemers regelmatig te hard tijdens werktijd? Dan laat u hen zelf de boete betalen. Het gerechtshof in Den Haag denkt hier anders over. Op 12 mei 2006 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in een zaak tussen TPG Post en een van haar postbezorgers. De chauffeur overtrad een aantal malen de snelheidslimiet en werd daarbij geflitst. De drie bekeuringen werden opgelegd aan TPG Post, want die is kentekenhouder van de bestelbus. Deze verhaalde de boete op de werknemer. De rechter ging uiteindelijk niet akkoord met het verhalen van twee boetes op de werknemer. Het Hof oordeelt dat men in het verkeer gemakkelijk even iets te hard rijdt zonder dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Over het algemeen zal er dan ook bij een overschrijding van de maximum snelheid tot 10 kilometer per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. TPG Post moest de boetes ten aanzien van de snelheidsovertredingen van 4 en 6 kilometer per uur terugbetalen aan de werknemer. TPG is in hoger beroep gegaan. Door het cassatieverzoek van TPG wordt de uitspraak van het Gerechtshof opgeschort. Dat betekent dat verkeersovertredingen vooralsnog verhaald kunnen blijven worden op werknemers. De onderneming hoopt dat de Hoge Raad de kwestie terugverwijst. Algemeen geldt in het arbeidsrecht dat een werknemer zich moet gedragen als goed werknemer. Het is dus mogelijk in een arbeidscontract op te nemen dat een bepaald aantal boetes (in een bepaalde periode) voor rekening komt van de werkgever, maar dat dan elke boete daarna voor rekening is van de werknemer. Zo n regeling is niet in strijd met de wet. Betalingskenmerk verplicht Wellicht bent u al op de hoogte, maar vermelding van het betalingskenmerk is verplicht bij overboekingen aan de Belastingdienst. Zonder dit kenmerk kan de fiscus de betaling niet verwerken. Bij gebruik van de voorgedrukte acceptgiro doet het probleem zich natuurlijk niet voor, maar bij elektronische betaling wel. Bij betalingen naar het (nieuwe) Postbankrekeningnummer is een exacte tenaamstelling belangrijk vanwege de naam- en nummercontrole. Een spelfout in het woord Belastingdienst leidt al tot vertraging van de verwerking en kan dus een boete wegens te late betaling tot gevolg hebben. Aanschaf zuinige auto levert belastingvoordeel op Menig autoreclamespot wijst u er al op. Kopers van zuinige auto s krijgen een korting op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Hoe zuiniger de auto, hoe meer korting. Op niet-zuinige auto's komt meer belasting. De aanschafbelasting op een nieuwe personenauto is afhankelijk van het energielabel. Voor zuinige auto's wordt een korting gegeven ( 1000 voor A- label) en voor niet-zuinige auto's moet meer belasting worden betaald ( 540 voor een G-label) Voor een zuinige auto met hybride aandrijving is de korting extra hoog (tot 6000). Een hybride auto wordt aangedreven door een combinatie van benzine-dieselmotor en elektromotor. Energielabel Op elke nieuwe personenauto is een energielabel aangebracht. Op dit label wordt het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie vermeld. De zuinigheidscategorie geeft aan hoe zuinig of onzuinig de auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer net zo groot zijn. Auto's met een A-label zijn zuinig voor hun grootte en auto's met een G-label onzuinig. De CO2-uitstoot van het wegverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen en dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wil de overheid de aankoop van zuinige auto's bevorderen. Een zuinige auto verbruikt minder energie en stoot dus minder CO2 uit. Korting of toeslag op BPM per energielabel (A label is zuinig, G label is onzuinig) Energielabel A B C D E F G Hybride Niet-hybride

5 VROM stelt 33 miljoen euro beschikbaar voor CO2-reductie gebouwen De Tijdelijke subsidieregeling CO2- reductie gebouwde omgeving 2006 is met ingang van 27 juli 2006 van kracht. Het Ministerie van VROM heeft voor deze regeling een budget beschikbaar gesteld van 33 miljoen euro. De regeling stimuleert grootschalige investeringen voor energiebesparing in bestaande gebouwen. Verder draagt het bij aan een versnelling van de CO2-reductie op een financieel beheersbare én kosteneffectieve wijze. SenterNovem voert de regeling uit in opdracht van VROM. Subsidie kan worden aangevraagd voor bestaande (woon)gebouwen. Er geldt een minimum van 20 ton CO2-reductie per project per jaar. Het maximale subsidiebedrag per project is een miljoen euro. De voorzieningen (minimaal twee) die kunnen worden gesubsidieerd zijn omschreven in een bij de regeling behorende lijst. Daarin staan onder andere genoemd: diverse soorten isolatie, HR++glas en voorzieningen zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Burgers kunnen alleen gezamenlijk (bijvoorbeeld als Vereniging van Eigenaren) gebruik maken van de regeling. Het huidige klimaatbeleid is vormgegeven op basis van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het Kyoto-protocol. De Tijdelijke subsidieregeling CO2- reductie gebouwde omgeving 2006 is één van de instrumenten van het klimaatbeleid. Overdracht zonder btw Ondernemers die hun bedrijf of een deel daarvan overdragen aan een andere ondernemer die het bedrijf voortzet, kunnen gebruikmaken van een btwvrijstelling. Een zaak, waarbij het ging om een vennootschap onder firma (Vof) die een projectontwikkelingsbedrijf exploiteerde, kwam onlangs aan de orde voor hof Leeuwarden. CAO lonen stijgen met 1,9% Naheffingsaanslag In 1998 werden met een BV onderhandelingen gevoerd over de overname. De BV kocht de passiva en de activa van de Vof. De inspecteur legde vervolgens de Vof een naheffingsaanslag BTW op voor de verkoop van de activa en passiva. De Vof was echter van mening dat zij geen BTW hoefde te betalen. De CAO-lonen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De door het CBS geconstateerde stijging is fors hoger dan in 2005, toen de CAOlonen met 0,7% toenamen. Een deel van de loonstijging (0,3%) is te wijten aan bijzondere beloningen in verband met bijvoorbeeld de levensloopregeling en de ziektekosten. Als de bijzondere belo- ningen niet worden meegerekend, komt de CAO-loonstijging uit op 1,6%. Bij de overheid stegen de CAO-lonen met 2,4%. Ook hier nemen volgens het CBS de bijzondere beloningen toe. De loonstijging bij de overheid was in 2004 en 2005 met 0,4% nog het kleinst. Bij energie- en waterleidingbedrijven en bij financiële instellingen kwam de loonstijging in het tweede kwartaal al uit boven de 3%. Deze sectoren incasseerden respectievelijk een stijging van 3,6% en 3,1%. Algemeenheid van goederen De zaak kwam bij het hof terecht. Het hof benadrukte nog eens dat de BTWvrijstelling voor een algemeenheid van goederen gebaseerd is op de Europese Zesde Richtlijn en als doel heeft de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken. Het hof concludeerde dat er sprake is van algemeenheid van goederen als naast de onroerende zaak waarop het project werd ontwikkeld, rechten en verplichtingen overgaan die de overdragende projectontwikkelaar had verkregen. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

6 Late erfenis pakt ongelukkig uit Nevenwerkzaamheden vallen ook onder administratieplicht Als u aan het eind van het jaar een erfenis krijgt, dan telt dat bedrag volledig mee bij de gemiddelde rendementsgrondslag in Box III, ook als u dat extra vermogen maar korte tijd op uw rekening had staan. De Rechtbank Arnhem erkende onlangs dat dit ongelukkig uitpakte bij een erfgenaam die half december gestort kreeg, maar kon er verder niets aan doen. Zo zit de wet nu eenmaal in elkaar. De Staatssecretaris van Financiën heeft in het verleden aangegeven niet bereid te zijn om de forfaitaire rendementsheffing tijdsevenredig toe te passen bij de ontvanger van een erfenis. Dat zou namelijk een inbreuk betekenen op het forfaitaire stelsel van Box III en het zou een erfgenaam bevoordelen boven een belastingbetaler die op een andere manier vermogen vergaart in de loop van een belastingjaar. Extra zuur is dat de successiebelastingschuld, die ontstaat na de ontvangst van een erfenis, niet aftrekbaar is in Box III. Sinds 2001 is de administratieplicht voor bedrijven en organisaties uitgebreid tot belastingplichtigen die: vermogensbestanddelen ter beschikking stellen aan een onderneming van een naast familielid of aan een BV waarin zij een aanmerkelijk belang hebben; vermogen rendabel maken op een manier die verder gaat dan normaal, actief vermogensbeheer. Wanneer hiervan geen goede administratie wordt bijgehouden - en zeven jaar Verlaging dividendbelasting niet interessant voor DGA's De dividendbelasting gaat omlaag van 25% naar 15%. Dat lijkt interessant, maar is het niet, althans niet voor directeuren-grootaandeelhouders. De maatregel is vooral bedoeld voor grote bedrijven, om het fiscaal aantrekkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. Bij een tarief van 15% in de dividendbelasting moet een DGA voortaan 10% van het uitgekeerde (bruto)dividend bijpassen voor de inkomstenbelasting. lang wordt bewaard - kan dat leiden tot omkering van de bewijslast bij het claimen van kostenposten. Gevolgen hiervan kunnen navorderingsaanslagen of zelfs strafrechtelijke vervolging zijn. Natuurlijke personen die de bovengenoemde activiteiten als nevenwerkzaamheden verrichten, moeten dit jaar extra alert zijn op het voeren van een goede administratie. De fiscus heeft immers via een grote reclamecampagne aangekondigd extra streng te zullen controleren op inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit komt doordat het vaste tarief in Box II onveranderd 25% blijft. Let op: het feit dat u later moet bijbetalen, kan tot gevolg hebben dat u juist duurder uit bent, omdat er ook heffingsrente in rekening wordt gebracht. Dit kan voorkomen worden door de fiscus te vragen om meteen een aanvullende voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen, ter grootte van 10% van het uitgekeerde dividend. Uw accountant kan u hierbij van dienst zijn. Wijziging BTW-onderwijsvrijstelling per 1 december 2006 Er zijn nieuwe BTW-richtlijnen vastgesteld, die ingaan per 1 december De keuzemogelijkheid voor beroepsonderwijs wordt op deze datum afgeschaft. Een overgangsregeling zal gelden voor contracten die voor 1 december 2006 zijn ingegaan en die zijn gesloten voor een periode van maximaal één jaar. Beroepsonderwijs Het gaat hierbij ten eerste om beroepsonderwijs in strikte zin, zoals een opleiding voor een specifiek beroep of beroepsherscholing. Daarnaast geldt de vrijstelling voor bepaalde opleidingen en cursussen die buiten het beroepsonderwijs vallen. Dit zijn met name opleidingen voor het functioneren in een (toekomstige) werkkring. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tekstverwerkingscursussen, managementcursussen, automatiseringscursussen en cursussen administratieve organisatie. De vrijstelling van BTW heeft als gevolg dat de BTW op de kosten die betrekking hebben op dit onderwijs vanaf 1 december 2006 niet meer aftrek- 6

7 Wet consumentenbescherming door Tweede Kamer Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming. Het belangrijkste onderdeel van het voorstel is het oprichten van een Consumentenautoriteit. Geen verzuimboete na uitstel inspecteur Wanneer een aangifte voor de vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de inspecteur een verzuimboete opleggen. Dit is echter niet mogelijk als de inspecteur zelf uitstel voor de aangifte heeft verleend. Dit bleek onlangs uit een zaak die voorkwam bij de Rechtbank Breda. Wat was het geval? Een BV kreeg tot 29 februari 2000 uitstel. Toen de aangifte op dat moment niet binnen bleek te zijn, stuurde de inspecteur een aanmaning om de aangifte alsnog binnen tien werkdagen in te dienen. Met de toevoeging dat verlenging van de termijn niet mogelijk was. De aangifte bleef opnieuw uit, waarna de inspecteur nog een tweede en een derde aanmaning stuurde, de laatste met de mededeling dat de BV uiterlijk 5 juli 2000 aangifte moest hebben gedaan. Uiteindelijk kwam de aangifte op 20 juni Vervolgens legde de inspecteur een verzuimboete op van De Rechtbank Breda vond dit niet terecht, omdat de inspecteur zelf uitstel had verleend tot 5 juli 2000, hoewel hij in een eerdere brief had aangegeven dat niet te zullen doen. De Consumentenautoriteit neemt burgers in bescherming tegen inbreuken op consumentenrechten door bedrijven. Zo let de Consumentenautoriteit op onredelijke algemene voorwaarden bij een product, de kleine lettertjes. Bestuurlijke instrumenten In tegenstelling tot de particuliere Consumentenbond is de Consumentenautoriteit een publieke toezichthouder. De autoriteit handhaaft de wet en kan boetes of een dwangsom opleggen of naar de rechter stappen. De autoriteit zal veel contact onderhouden met consumentenen werkgeversorganisaties en toezichthouders als de OPTA en NMa-Dte. Invorderingsrente omlaag door trage fiscus Bij te laat betaalde aanslagen heft de Belastingdienst invorderingsrente. En dat kan aardig in de papieren lopen. Een belastingplichtige deed onlangs bij het Hof Amsterdam een creatieve poging om de invorderingsrente omlaag te krijgen. Hij slaagde daar nog redelijk in ook. De belastingplichtige stelde dat het onredelijk is dat hij zijn belastingschuld niet in mindering kon brengen op de rendementsgrondslag in Box III. Terwijl die grondslag wel lager zou zijn geweest als hij de belastingschuld al had betaald. Dat hij die schuld niet had betaald, lag volgens hem aan de inspecteur, die vier jaar had gedaan over de behandeling van zijn bezwaarschrift. Het Hof was het met de man eens dat de inspecteur buitensporig lang had gedaan over de behandeling, en verminderde de invorderingsrente met een bedrag van 890. Klachten die zij binnenkrijgen, kunnen een signaal voor de Consumentenautoriteit zijn dat er sprake is van een collectieve inbreuk op het consumentenrecht. Na behandeling in de Eerste Kamer gaat de Consumentenautoriteit, een dienst van het ministerie van Economische Zaken, nog voor januari 2007 volledig van start. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

8 Pensioen en DGA Naar verwachting wordt de Pensioenwet, die de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) vervangt, per 1 januari 2007 ingevoerd. De directeur-grootaandeelhouder valt niet onder de reikwijdte van de nieuwe wet. Dit betekent dat een aantal bepalingen in de toekomst niet meer van rechtswege van toepassing zijn op het DGA pensioen. Voorbeelden zijn het recht op een tijdsevenredig pensioen bij ontslag en het recht op bijzonder nabestaandenpensioen voor de ex-partner. Deze rechten kunnen uiteraard wel in de pensioenbrief worden opgenomen. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding blijft wel van toepassing voor de DGA. Onder de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is het extern verzekerde pensioen van de DGA beschermd bij faillissement. Dit geldt niet voor het pensioen dat wordt opgebouwd bij de eigen BV, de holding of Pensioen BV. Onder de nieuwe Pensioenwet gaat dit veranderen. Omdat de DGA niet als werknemer wordt aangemerkt, is de beschermende werking bij faillissement voor nieuwe pensioenregelingen (tot stand gekomen na 31 december 2006) niet van toepassing. Dit ongeacht of het pensioen in eigen beheer wordt gehouden of bij een verzekeraar wordt ondergebracht. Voor op 31 december 2006 bestaande DGA-pensioenregelingen is een overgangsrecht voorgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, blijft gedurende het eerste jaar na de invoering van de Pensioenwet voor die DGA s, die op het moment van invoering van de Pensioenwet al een pensioenregeling hebben, de huidige PSW van kracht. Dit betekent dat gedurende het eerste jaar na invoering ook de huidige regels voor waardeoverdracht gelden. Dit geeft de DGA dus een jaar de tijd om een beslissing te nemen over het al dan niet extern verzekeren van zijn pensioen. Indien de DGA besluit tot extern verzekeren dan wordt de DGA voor de Pensioenwet aangemerkt als werknemer en is zijn pensioen beschermd bij faillissement. De beschermende werking bij faillissement van de Pensioenwet kan dus een reden zijn om uiterlijk in 2007 het pensioen bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Een eenmaal gemaakte keuze is definitief. Een verzekerd DGA pensioen overdragen naar de eigen BV is dus niet meer mogelijk. Andersom geldt dit ook. Kiest de DGA voor eigen beheer, dan bestaat vanaf 1 januari 2008 geen mogelijkheid meer om het pensioen bij een verzekeraar onder te brengen. Let op: het betreft echter een wetsvoorstel en met name over de positie van de DGA hebben verschillende fracties al vragen gesteld. De kamerbehandeling zou derhalve nog tot aanpassingen kunnen leiden. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V O O R M E E R I N F O R M AT I E K U N T U C O N TA C T M E T O N S O P N E M E N Takkebijsters 13c 4817 BL BREDA T F E

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005

Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005 Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005 Nummer: 06-2005 1) Belastingcontrole. Vaak komt de vraag naar voren of de belastingdienst ook vragen mogen stellen aan derden betreffende uw belastingplicht. Hof Den Haag

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006.

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. Kunt u alle correspondentie van de belastingdienst, uwv, pensioenfondsen etc welke u in december ontvangt bij ons afgeven. Houdt altijd rekening met de regels van een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Is het wenselijk de ontslagvergoeding voortaan te verrekenen met de WW-uitkering? De SER beantwoordt die vraag ontkennend. De verrekening die het kabinet voorstelt, heeft een aantal negatieve

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) C

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning... 2 2. Betere bescherming voor erfgenamen... 2 3.

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer

1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer Blad 1 van 5 1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer Heeft u pensioen in eigen beheer en kiest u voor afkoop hiervan in 2017, 2018 of 2019, maar heeft u ook nog

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2014

NIEUWSBRIEF MEI 2014 NIEUWSBRIEF MEI 2014 Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn

Nadere informatie