Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding"

Transcriptie

1 Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag 4 juli 2006 is de Eerstedagsmelding (EDM) in werking getreden. U dient uw nieuwe werknemers via de EDM te registreren bij de Belastingdienst. actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Mocht u meer informatie wensen inzake één of meerdere van de in deze uitgave In de praktijk is gebleken dat de EDM toch nog vragen en onduidelijkheden met zich meebrengt. De Belastingdienst heeft laten weten dat zij niet direct boetes zal uitdelen wanneer werkgevers fouten maken met de EDM. De nadruk zal liggen op ondersteuning van werkgevers bij het tijdig en juist doen van de EDM. Zorg echter wel dat u de EDM snel in de vingers krijgt, want hoelang deze periode van coulance zal duren, is niet bekend. opgenomen artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op. U vindt onze adresgegevens op de achterzijde van dit nieuwsbulletin. Wij wensen u veel leesplezier. Extra tijd voor administratie overstappen van spaarloon naar levensloop Vanaf 2006 kunnen werknemers jaarlijks kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: spaarloon of levensloop. Een werknemer die in 2006 aan spaarloon heeft deelgenomen, heeft tot 1 juli 2006 de mogelijkheid gehad om die keuze te herzien. De stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 tot die datum hebben plaatsgevonden, moesten in dat geval vóór 1 juli door de bank zijn teruggestort naar de werkgever. Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de werkgever tot en met 30 september (in plaats van tot 1 juli) de tijd heeft om dit teruggestorte spaarloon vervolgens als belast loon uit te keren aan de werknemer. Hiermee komt hij tegemoet aan signalen uit de praktijk dat het veel werkgevers nog niet is gelukt om de omzetting van spaarloon naar levensloop in de loonadministratie te verwerken.

2 Hogere WW-premie om kinderopvang te betalen Even leek het erop dat u als werkgever zou worden verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. Dit is nu van de baan. De overheid gaat meer bijdragen aan kinderopvangkosten. Juich echter niet te vroeg, want werkgevers gaan vanaf 1 januari 2007 wel een hogere WW-premie betalen. Uit onderzoek van minister De Geus van Sociale Zaken bleek dat 65% van de werkgevers een bijdrage aan de kinderopvangkosten van het personeel leveren. Het regeringsstreven was dat 90% van de werkgevers in 2008 een bijdrage zou leveren. De Geus is na overleg met werkgevers en werknemers tot de conclusie gekomen dat dit niet meer haalbaar is. Kabinet akkoord met wetswijziging Kamers van Koophandel Daarom is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de vrijwillige werkgeversbijdrage te vervangen door een verhoging van de overheidsbijdrage en de kosten hiervan op alle werkgevers te verhalen. Dit betekent dat werkgevers te maken krijgen met een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. Het maakt daarbij niet uit of en in welke mate werknemers gebruikmaken van kinderopvang. De opslag zal naar schatting 0,28% van de loonsom bedragen. De premieopslag zal echter geen extra administratieve lasten met zich meebrengen, zo verwacht de regering. Het wetsvoorstel zal binnenkort worden ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft er inmiddels al advies over uitgebracht. De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel. Daarmee wordt onder meer het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel gehalveerd tot 24. Ook mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten. Op voorstel van staatssecretaris Van Gennip zijn wetswijzigingen aangebracht in het toezicht, de wijze van besturen en de manier van samenwerken. De wijzigingen vloeien voort uit een periodieke evaluatie van de wet. Naast het terugbrengen van het aantal bestuursleden en het beperken van de functietermijn voor bestuurders, kent de nieuwe wet de volgende wijzigingen: Voorlichting en stimulering van de regio zijn nu nog niet verplicht, maar worden nu wel verplichte taken. Hiervoor stellen de KvK s jaarlijks een nationale activiteitenagenda op, die ze zo veel mogelijk uniform uitvoeren. De nationale taak leidt tot centralisatie van activiteiten waardoor deze efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De regionale taak vullen de kamers zelf in, waarbij het accent ligt op het belang van de (regionale) ondernemer. Het samenwerkingsverband tussen de kamers wordt in het wetsvoorstel zichtbaar gemaakt en krijgt enkele faciliterende en coördinerende taken. Hierdoor hoeft de minister van Economische Zaken meestal niet met 21 (in de toekomst 12) verschillende kamers te overleggen, maar is er één centraal aanspreekpunt. De toezichtrol van de minister van Economische Zaken wordt versterkt. De minister kan in bijzondere gevallen zelf een bestuurslid schorsen of ontslaan. De minister krijgt een algemene aanwijzingsbevoegdheid en goedkeuringsrechten voor onder meer de begroting en de jaarrekening. In de wetswijziging wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het wetsvoorstel Kaderwet voor Zelfstandige Bestuursorganisaties. 2

3 Eerste Kamer stemt in met nieuwe WW Het wetsvoorstel voor modernisering van de WW is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Het is een uitwerking van een unaniem advies van de Sociaal- Economische Raad over de WW. Per 1 oktober gaan de nieuwe maatregelen in. In de nieuwe WW wordt de maximale uitkeringsduur verkort van 60 maanden tot 38 maanden. Deze maximale duur wordt bereikt bij een arbeidsverleden van 38 jaar. Het niveau van de WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden omhoog naar 75% van het loon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van het loon. Voor werknemers die wel aan de wekeneis voldoen, maar niet aan de eis dat zij minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen, geldt een kortdurende uitkering. Deze kortdurende uitkering van zes maanden tegen 70% van het minimumloon, wordt omgezet in een op het loon gebaseerde uitkering van drie maanden. Na deze omzetting en de eerdere afschaffing van de vervolguitkering kent de WW nog maar één soort uitkering. Verwijtbaarheidstoets Het voorstel voorziet verder in een soepeler toets of werkloosheid de werknemer te verwijten is. Het wordt de werknemer niet langer aangerekend dat hij zich neerlegt bij zijn ontslag! Als u een goede regeling treft, zullen werknemers makkelijker instemmen met het ontslag. Werknemers hoeven nu niet bang te zijn dat hij of zij geen WW krijgt. Het verdwijnen van de verwijtbaarheidstoets ontlast werkgevers, werknemers, CWI en de rechterlijke macht. De pro forma procedures, die alleen worden gevoerd om het recht op WW veilig te stellen, zijn niet meer nodig. Dit leidt tot minder kosten en een soepeler ontslagpraktijk. Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, krijgt hij echter nog steeds geen WW. Ontslag oudere werknemers duurder Werkgevers moeten in hun arbeidsvoorwaardenbeleid rekening houden met het feit dat ze fors duurder uit zijn als ze oudere werknemers na 1 oktober - wanneer dit onderdeel van de nieuwe WW ingaat - via een afvloeiingsregeling op straat willen zetten. De meeste werkgevers stemmen de omvang van de ontslagvergoeding immers af op de duur en hoogte van de WW-uitkering. Het niveau van de WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden omhoog naar 75% van het loon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van het loon. Val van kabinet leidt tot vertragingen De situatie van het huidige kabinet heeft gevolgen voor de besluitvorming. Politiek gevoelige besluiten worden nu niet genomen. Dit houdt in dat enkele wetten en eventuele wijzigingen die nu bij de Eerste of Tweede Kamer liggen vertraging oplopen. Een voorbeeld hiervan is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Arbeidstijdenwet. Maar ook het voorstel voor open grenzen voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa loopt vertraging op. Andere voorstellen die nog bij de Tweede Kamer liggen zijn de nieuwe Pensioenwet en de grondige herziening van de Arbowet. Bij de Eerste Kamer ligt nog een wetsvoorstel over de verschuiving van bewijslast bij (seksuele) intimidatie van werknemer naar werkgever. Onbelaste maaltijdvergoeding op koopavond alleen bij lange werkdag U kunt uw werknemers een onbelaste maaltijdvergoeding verstrekken op een vaste (wekelijkse) koopavond. Let hierbij wel op dat uw werknemer op de dag van de koopavond niet alleen s middags maar ook s ochtends heeft gewerkt. Anders is de vergoeding niet onbelast. Rechtbank Den Haag, die hierover een procedure behandelde, heeft een norm gesteld. Naar hedendaagse opvattingen behoort het werken op een wekelijkse koopavond tot een normaal werkpatroon in een onderneming (winkel) als in deze procedure. Voorwaarde is wel dat er niet langer dan 8 à 9 uur wordt gewerkt. De procedure heeft betrekking op de premieheffing werknemersverzekeringen. De betreffende bepaling uit de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen vertoont grote gelijkenissen met het bepaalde in de Wet op de loonbelasting waardoor de uitspraak van belang kan zijn voor de heffing van loonbelasting. Ook zou na de zomer een wetsvoorstel worden ingediend voor een aparte inkomensvoorziening na afloop van de WW voor werknemers die werkloos worden als ze ouder zijn dan vijftig jaar. Dit laatste deel van de modernisering van de WW is nu echter onzeker geworden. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

4 Verkeersboetes tijdens werktijd voor rekening van de werkgever Rijden uw werknemers regelmatig te hard tijdens werktijd? Dan laat u hen zelf de boete betalen. Het gerechtshof in Den Haag denkt hier anders over. Op 12 mei 2006 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in een zaak tussen TPG Post en een van haar postbezorgers. De chauffeur overtrad een aantal malen de snelheidslimiet en werd daarbij geflitst. De drie bekeuringen werden opgelegd aan TPG Post, want die is kentekenhouder van de bestelbus. Deze verhaalde de boete op de werknemer. De rechter ging uiteindelijk niet akkoord met het verhalen van twee boetes op de werknemer. Het Hof oordeelt dat men in het verkeer gemakkelijk even iets te hard rijdt zonder dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Over het algemeen zal er dan ook bij een overschrijding van de maximum snelheid tot 10 kilometer per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. TPG Post moest de boetes ten aanzien van de snelheidsovertredingen van 4 en 6 kilometer per uur terugbetalen aan de werknemer. TPG is in hoger beroep gegaan. Door het cassatieverzoek van TPG wordt de uitspraak van het Gerechtshof opgeschort. Dat betekent dat verkeersovertredingen vooralsnog verhaald kunnen blijven worden op werknemers. De onderneming hoopt dat de Hoge Raad de kwestie terugverwijst. Algemeen geldt in het arbeidsrecht dat een werknemer zich moet gedragen als goed werknemer. Het is dus mogelijk in een arbeidscontract op te nemen dat een bepaald aantal boetes (in een bepaalde periode) voor rekening komt van de werkgever, maar dat dan elke boete daarna voor rekening is van de werknemer. Zo n regeling is niet in strijd met de wet. Betalingskenmerk verplicht Wellicht bent u al op de hoogte, maar vermelding van het betalingskenmerk is verplicht bij overboekingen aan de Belastingdienst. Zonder dit kenmerk kan de fiscus de betaling niet verwerken. Bij gebruik van de voorgedrukte acceptgiro doet het probleem zich natuurlijk niet voor, maar bij elektronische betaling wel. Bij betalingen naar het (nieuwe) Postbankrekeningnummer is een exacte tenaamstelling belangrijk vanwege de naam- en nummercontrole. Een spelfout in het woord Belastingdienst leidt al tot vertraging van de verwerking en kan dus een boete wegens te late betaling tot gevolg hebben. Aanschaf zuinige auto levert belastingvoordeel op Menig autoreclamespot wijst u er al op. Kopers van zuinige auto s krijgen een korting op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Hoe zuiniger de auto, hoe meer korting. Op niet-zuinige auto's komt meer belasting. De aanschafbelasting op een nieuwe personenauto is afhankelijk van het energielabel. Voor zuinige auto's wordt een korting gegeven ( 1000 voor A- label) en voor niet-zuinige auto's moet meer belasting worden betaald ( 540 voor een G-label) Voor een zuinige auto met hybride aandrijving is de korting extra hoog (tot 6000). Een hybride auto wordt aangedreven door een combinatie van benzine-dieselmotor en elektromotor. Energielabel Op elke nieuwe personenauto is een energielabel aangebracht. Op dit label wordt het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie vermeld. De zuinigheidscategorie geeft aan hoe zuinig of onzuinig de auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer net zo groot zijn. Auto's met een A-label zijn zuinig voor hun grootte en auto's met een G-label onzuinig. De CO2-uitstoot van het wegverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen en dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wil de overheid de aankoop van zuinige auto's bevorderen. Een zuinige auto verbruikt minder energie en stoot dus minder CO2 uit. Korting of toeslag op BPM per energielabel (A label is zuinig, G label is onzuinig) Energielabel A B C D E F G Hybride Niet-hybride

5 VROM stelt 33 miljoen euro beschikbaar voor CO2-reductie gebouwen De Tijdelijke subsidieregeling CO2- reductie gebouwde omgeving 2006 is met ingang van 27 juli 2006 van kracht. Het Ministerie van VROM heeft voor deze regeling een budget beschikbaar gesteld van 33 miljoen euro. De regeling stimuleert grootschalige investeringen voor energiebesparing in bestaande gebouwen. Verder draagt het bij aan een versnelling van de CO2-reductie op een financieel beheersbare én kosteneffectieve wijze. SenterNovem voert de regeling uit in opdracht van VROM. Subsidie kan worden aangevraagd voor bestaande (woon)gebouwen. Er geldt een minimum van 20 ton CO2-reductie per project per jaar. Het maximale subsidiebedrag per project is een miljoen euro. De voorzieningen (minimaal twee) die kunnen worden gesubsidieerd zijn omschreven in een bij de regeling behorende lijst. Daarin staan onder andere genoemd: diverse soorten isolatie, HR++glas en voorzieningen zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Burgers kunnen alleen gezamenlijk (bijvoorbeeld als Vereniging van Eigenaren) gebruik maken van de regeling. Het huidige klimaatbeleid is vormgegeven op basis van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het Kyoto-protocol. De Tijdelijke subsidieregeling CO2- reductie gebouwde omgeving 2006 is één van de instrumenten van het klimaatbeleid. Overdracht zonder btw Ondernemers die hun bedrijf of een deel daarvan overdragen aan een andere ondernemer die het bedrijf voortzet, kunnen gebruikmaken van een btwvrijstelling. Een zaak, waarbij het ging om een vennootschap onder firma (Vof) die een projectontwikkelingsbedrijf exploiteerde, kwam onlangs aan de orde voor hof Leeuwarden. CAO lonen stijgen met 1,9% Naheffingsaanslag In 1998 werden met een BV onderhandelingen gevoerd over de overname. De BV kocht de passiva en de activa van de Vof. De inspecteur legde vervolgens de Vof een naheffingsaanslag BTW op voor de verkoop van de activa en passiva. De Vof was echter van mening dat zij geen BTW hoefde te betalen. De CAO-lonen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De door het CBS geconstateerde stijging is fors hoger dan in 2005, toen de CAOlonen met 0,7% toenamen. Een deel van de loonstijging (0,3%) is te wijten aan bijzondere beloningen in verband met bijvoorbeeld de levensloopregeling en de ziektekosten. Als de bijzondere belo- ningen niet worden meegerekend, komt de CAO-loonstijging uit op 1,6%. Bij de overheid stegen de CAO-lonen met 2,4%. Ook hier nemen volgens het CBS de bijzondere beloningen toe. De loonstijging bij de overheid was in 2004 en 2005 met 0,4% nog het kleinst. Bij energie- en waterleidingbedrijven en bij financiële instellingen kwam de loonstijging in het tweede kwartaal al uit boven de 3%. Deze sectoren incasseerden respectievelijk een stijging van 3,6% en 3,1%. Algemeenheid van goederen De zaak kwam bij het hof terecht. Het hof benadrukte nog eens dat de BTWvrijstelling voor een algemeenheid van goederen gebaseerd is op de Europese Zesde Richtlijn en als doel heeft de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken. Het hof concludeerde dat er sprake is van algemeenheid van goederen als naast de onroerende zaak waarop het project werd ontwikkeld, rechten en verplichtingen overgaan die de overdragende projectontwikkelaar had verkregen. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

6 Late erfenis pakt ongelukkig uit Nevenwerkzaamheden vallen ook onder administratieplicht Als u aan het eind van het jaar een erfenis krijgt, dan telt dat bedrag volledig mee bij de gemiddelde rendementsgrondslag in Box III, ook als u dat extra vermogen maar korte tijd op uw rekening had staan. De Rechtbank Arnhem erkende onlangs dat dit ongelukkig uitpakte bij een erfgenaam die half december gestort kreeg, maar kon er verder niets aan doen. Zo zit de wet nu eenmaal in elkaar. De Staatssecretaris van Financiën heeft in het verleden aangegeven niet bereid te zijn om de forfaitaire rendementsheffing tijdsevenredig toe te passen bij de ontvanger van een erfenis. Dat zou namelijk een inbreuk betekenen op het forfaitaire stelsel van Box III en het zou een erfgenaam bevoordelen boven een belastingbetaler die op een andere manier vermogen vergaart in de loop van een belastingjaar. Extra zuur is dat de successiebelastingschuld, die ontstaat na de ontvangst van een erfenis, niet aftrekbaar is in Box III. Sinds 2001 is de administratieplicht voor bedrijven en organisaties uitgebreid tot belastingplichtigen die: vermogensbestanddelen ter beschikking stellen aan een onderneming van een naast familielid of aan een BV waarin zij een aanmerkelijk belang hebben; vermogen rendabel maken op een manier die verder gaat dan normaal, actief vermogensbeheer. Wanneer hiervan geen goede administratie wordt bijgehouden - en zeven jaar Verlaging dividendbelasting niet interessant voor DGA's De dividendbelasting gaat omlaag van 25% naar 15%. Dat lijkt interessant, maar is het niet, althans niet voor directeuren-grootaandeelhouders. De maatregel is vooral bedoeld voor grote bedrijven, om het fiscaal aantrekkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. Bij een tarief van 15% in de dividendbelasting moet een DGA voortaan 10% van het uitgekeerde (bruto)dividend bijpassen voor de inkomstenbelasting. lang wordt bewaard - kan dat leiden tot omkering van de bewijslast bij het claimen van kostenposten. Gevolgen hiervan kunnen navorderingsaanslagen of zelfs strafrechtelijke vervolging zijn. Natuurlijke personen die de bovengenoemde activiteiten als nevenwerkzaamheden verrichten, moeten dit jaar extra alert zijn op het voeren van een goede administratie. De fiscus heeft immers via een grote reclamecampagne aangekondigd extra streng te zullen controleren op inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit komt doordat het vaste tarief in Box II onveranderd 25% blijft. Let op: het feit dat u later moet bijbetalen, kan tot gevolg hebben dat u juist duurder uit bent, omdat er ook heffingsrente in rekening wordt gebracht. Dit kan voorkomen worden door de fiscus te vragen om meteen een aanvullende voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen, ter grootte van 10% van het uitgekeerde dividend. Uw accountant kan u hierbij van dienst zijn. Wijziging BTW-onderwijsvrijstelling per 1 december 2006 Er zijn nieuwe BTW-richtlijnen vastgesteld, die ingaan per 1 december De keuzemogelijkheid voor beroepsonderwijs wordt op deze datum afgeschaft. Een overgangsregeling zal gelden voor contracten die voor 1 december 2006 zijn ingegaan en die zijn gesloten voor een periode van maximaal één jaar. Beroepsonderwijs Het gaat hierbij ten eerste om beroepsonderwijs in strikte zin, zoals een opleiding voor een specifiek beroep of beroepsherscholing. Daarnaast geldt de vrijstelling voor bepaalde opleidingen en cursussen die buiten het beroepsonderwijs vallen. Dit zijn met name opleidingen voor het functioneren in een (toekomstige) werkkring. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tekstverwerkingscursussen, managementcursussen, automatiseringscursussen en cursussen administratieve organisatie. De vrijstelling van BTW heeft als gevolg dat de BTW op de kosten die betrekking hebben op dit onderwijs vanaf 1 december 2006 niet meer aftrek- 6

7 Wet consumentenbescherming door Tweede Kamer Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming. Het belangrijkste onderdeel van het voorstel is het oprichten van een Consumentenautoriteit. Geen verzuimboete na uitstel inspecteur Wanneer een aangifte voor de vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de inspecteur een verzuimboete opleggen. Dit is echter niet mogelijk als de inspecteur zelf uitstel voor de aangifte heeft verleend. Dit bleek onlangs uit een zaak die voorkwam bij de Rechtbank Breda. Wat was het geval? Een BV kreeg tot 29 februari 2000 uitstel. Toen de aangifte op dat moment niet binnen bleek te zijn, stuurde de inspecteur een aanmaning om de aangifte alsnog binnen tien werkdagen in te dienen. Met de toevoeging dat verlenging van de termijn niet mogelijk was. De aangifte bleef opnieuw uit, waarna de inspecteur nog een tweede en een derde aanmaning stuurde, de laatste met de mededeling dat de BV uiterlijk 5 juli 2000 aangifte moest hebben gedaan. Uiteindelijk kwam de aangifte op 20 juni Vervolgens legde de inspecteur een verzuimboete op van De Rechtbank Breda vond dit niet terecht, omdat de inspecteur zelf uitstel had verleend tot 5 juli 2000, hoewel hij in een eerdere brief had aangegeven dat niet te zullen doen. De Consumentenautoriteit neemt burgers in bescherming tegen inbreuken op consumentenrechten door bedrijven. Zo let de Consumentenautoriteit op onredelijke algemene voorwaarden bij een product, de kleine lettertjes. Bestuurlijke instrumenten In tegenstelling tot de particuliere Consumentenbond is de Consumentenautoriteit een publieke toezichthouder. De autoriteit handhaaft de wet en kan boetes of een dwangsom opleggen of naar de rechter stappen. De autoriteit zal veel contact onderhouden met consumentenen werkgeversorganisaties en toezichthouders als de OPTA en NMa-Dte. Invorderingsrente omlaag door trage fiscus Bij te laat betaalde aanslagen heft de Belastingdienst invorderingsrente. En dat kan aardig in de papieren lopen. Een belastingplichtige deed onlangs bij het Hof Amsterdam een creatieve poging om de invorderingsrente omlaag te krijgen. Hij slaagde daar nog redelijk in ook. De belastingplichtige stelde dat het onredelijk is dat hij zijn belastingschuld niet in mindering kon brengen op de rendementsgrondslag in Box III. Terwijl die grondslag wel lager zou zijn geweest als hij de belastingschuld al had betaald. Dat hij die schuld niet had betaald, lag volgens hem aan de inspecteur, die vier jaar had gedaan over de behandeling van zijn bezwaarschrift. Het Hof was het met de man eens dat de inspecteur buitensporig lang had gedaan over de behandeling, en verminderde de invorderingsrente met een bedrag van 890. Klachten die zij binnenkrijgen, kunnen een signaal voor de Consumentenautoriteit zijn dat er sprake is van een collectieve inbreuk op het consumentenrecht. Na behandeling in de Eerste Kamer gaat de Consumentenautoriteit, een dienst van het ministerie van Economische Zaken, nog voor januari 2007 volledig van start. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

8 Pensioen en DGA Naar verwachting wordt de Pensioenwet, die de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) vervangt, per 1 januari 2007 ingevoerd. De directeur-grootaandeelhouder valt niet onder de reikwijdte van de nieuwe wet. Dit betekent dat een aantal bepalingen in de toekomst niet meer van rechtswege van toepassing zijn op het DGA pensioen. Voorbeelden zijn het recht op een tijdsevenredig pensioen bij ontslag en het recht op bijzonder nabestaandenpensioen voor de ex-partner. Deze rechten kunnen uiteraard wel in de pensioenbrief worden opgenomen. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding blijft wel van toepassing voor de DGA. Onder de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is het extern verzekerde pensioen van de DGA beschermd bij faillissement. Dit geldt niet voor het pensioen dat wordt opgebouwd bij de eigen BV, de holding of Pensioen BV. Onder de nieuwe Pensioenwet gaat dit veranderen. Omdat de DGA niet als werknemer wordt aangemerkt, is de beschermende werking bij faillissement voor nieuwe pensioenregelingen (tot stand gekomen na 31 december 2006) niet van toepassing. Dit ongeacht of het pensioen in eigen beheer wordt gehouden of bij een verzekeraar wordt ondergebracht. Voor op 31 december 2006 bestaande DGA-pensioenregelingen is een overgangsrecht voorgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, blijft gedurende het eerste jaar na de invoering van de Pensioenwet voor die DGA s, die op het moment van invoering van de Pensioenwet al een pensioenregeling hebben, de huidige PSW van kracht. Dit betekent dat gedurende het eerste jaar na invoering ook de huidige regels voor waardeoverdracht gelden. Dit geeft de DGA dus een jaar de tijd om een beslissing te nemen over het al dan niet extern verzekeren van zijn pensioen. Indien de DGA besluit tot extern verzekeren dan wordt de DGA voor de Pensioenwet aangemerkt als werknemer en is zijn pensioen beschermd bij faillissement. De beschermende werking bij faillissement van de Pensioenwet kan dus een reden zijn om uiterlijk in 2007 het pensioen bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Een eenmaal gemaakte keuze is definitief. Een verzekerd DGA pensioen overdragen naar de eigen BV is dus niet meer mogelijk. Andersom geldt dit ook. Kiest de DGA voor eigen beheer, dan bestaat vanaf 1 januari 2008 geen mogelijkheid meer om het pensioen bij een verzekeraar onder te brengen. Let op: het betreft echter een wetsvoorstel en met name over de positie van de DGA hebben verschillende fracties al vragen gesteld. De kamerbehandeling zou derhalve nog tot aanpassingen kunnen leiden. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V O O R M E E R I N F O R M AT I E K U N T U C O N TA C T M E T O N S O P N E M E N Takkebijsters 13c 4817 BL BREDA T F E

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 3 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten ALGEMEEN

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam NIEUWSBRIEF Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44 Vondelpark Amsterdam Omnyacc Nieuwsbrief 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Hoe gaat de fiscus

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Geachte Lezers, Hoge Raad: verkeersboetes toch niet voor werkgever. Laag btw-tarief vaker van toepassing

Geachte Lezers, Hoge Raad: verkeersboetes toch niet voor werkgever. Laag btw-tarief vaker van toepassing J a a r g a n g 1 1 - s e p t e m b e r 2 0 0 8 - n u m m e r 3 Geachte Lezers, Voor u ligt de derde uitgave van onze nieuwsbrief in 2008. Wij willen u hiermee graag informeren over nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI

going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI Z Belasting zaken HÉT FISCALE NIEUWS- EN ADVIESMAGAZINE VOOR ONDERNEMER EN ADVISEUR Overdracht en btw going concern Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI De belangrijkste voorstellen Wat moeten we

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014. In dit nummer onder andere:

Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014. In dit nummer onder andere: Nieuwsbrief Administratiekantoor G.J. van de Kuilen - 31 juli 2014 In dit nummer onder andere: - Geen herwaarderingswinst meer bij inbreng in cv - VAR uit 2014 ook volgend jaar geldig - Ruime regels voor

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie