Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?"

Transcriptie

1 Prijsomhoogofkwaliteitomlaag? Deoverheidverlaagtper1januari2010hetfiscaalmaximumtariefvoorbuitenschoolse opvang(bso)van 6,10naar 5,82.Watbetekentdatvoorondernemersinde kinderopvang? AlsondernemerhebikdieBSOnodig,vooreenbeetjearmslag PaulDuinkerken, directeurkinderwereldholding,nieuwerkerka/dijssel Deoverheidwileenbredebasisvoordekinderopvang,maardanwelvooreenkoopje.Datgaatalgauwtenkostevande kwaliteit.vooralkleineondernemerswordenklemgezet.wijhebbeneralsgroteinstellingminderlastvan,omdatwede overheadkostenkunnenspreiden.ikkomstraksopdemeesteschoollocatiesweluitmethetlagerefiscaletarief,mitswe geenvervoervanafanderescholenmoetenverzorgen.opsommigelocatieskostdebsonu 6,40peruur;datzalnaar 6,50gaan.Weverwachtenwelverzetvanouders,maarwekunnennietanders.AlsondernemerhebikdieBSOnodig.Die vormtmetzijnhogeretarievenengroteregroependekurkwaarweopdrijven.daarzitdewinstdiejenodighebtomde magereopbrengstenvandedagopvangvannultotvierjaaraantevullen.maardanmoetendehuisvestingskostenniette hoogzijn.ikvinddanookdatgemeentenschool ofanderepubliekegebouwenmoetenopenstellenvoorbso.dandrukken dehuisvestingskostenniettezwaaropdeomzetenkrijgjealsondernemerwatarmslag,zodatjeookinkwaliteiten voorzieningenkuntinvesteren. Deoverheidvoerteeninconsequentbeleid MagdaHeijtel,directeurImpuls, Amsterdam Hetbevrorenfiscaalmaximumditjaarkondenwemetenigemoeitezonderprijsverhogingopvangen,maarmetdeverlagingper1januari2010luktdatnietmeer.Weontkomennietaanprijsverhogingen,datwilzeggen:prijzenbovenhet fiscaaltarief.datzalindediverseachterstandswijkenwaarwijwerkenlastigworden.datvindenwealsmaatschappelijk ondernemerschrijnend.deoverheidvoerteeninconsequentbeleid.eerstdekinderopvangwettelijkprivaatmakenen ouderseenvettekluifvoorhouden toegankelijke,betaalbarekinderopvangvooriedereen envervolgens,omdatde toeloopuiteraardgrootwordt,viaeenomwegtochweerbezuinigen.maatschappelijkondernemenindewarezinvanhet woordisopdezemanierechtnietmeeraantrekkelijk.kwaliteitheefteenprijs,maardieisstraksvoordeweinig draagkrachtige,veelalallochtoneoudersnietmeeroptebrengen.dieontwikkelingvindikvooralopsocialegrondenecht heelerg.endatkantochnietdebedoelingzijnvanhetoverheidsbeleid.ikzouzeggen:kijkalsoverheideensgoednaarde achterstandswijken,voereensoortvogelaar toeslagin.enondersteunmaatschappelijkeondernemersindezewijken bijdehuisvestingskosten.denkaandeelsubsidies. Ondernemersbepalenzelfhunspeelruimte ChristianneMattijssen,directeur KinderopvangMinisterievanOCW "Vorigjaarzijnmaatregelenaangekondigddiedebetaalbaarheidendaarmeedetoekomstbestendigheidvande kinderopvangmoetenveiligstellen.deaanpassingvandeuurvergoedingvoorbsoisdaaréénvan.metdeverlagingvande maximaleuurvergoedingvoordebso,sluithettariefaanbijdekostenstructuurvandebso,dielagerisdandievande (duurdere)dagopvang.tegelijkertijdisdemaximaleuurvergoedingvoordedagopvangper1januarioverigens geïndexeerdtot 6,25.GemeentenspelenvaakeenbelangrijkerolbijdehuurprijsvoordeBSO.Weziendatopheelveel plekkeninnederlandondernemers,scholenengemeentenaltotgoedeoplossingenkomen.hetnetwerkbureaukanhierbij helpen.verderkunnenondernemersbijhetwaarborgfondskinderopvangenhetbmkb loketbijhetministerievan EconomischeZakenaankloppenvoorondersteuningalszijzichopdefinanciëlemarktmoetenbegeven.Doorefficiëntte werkenbepalenondernemersineenmarktuiteindelijkzelfhoegrootdespeelruimteisdiezehebbenbijhetbepalenvan huntarieven."

2 Uit tnieuws Nieuweronde,nieuwekansen DeinzendtermijnvoordePrijsBesteJaarverslagKinderopvang2008isgesloten!108Deelnemendeorganisatiesmaken kansop 5000,.Degenomineerdeorganisatiesontvangenbeginnovemberbericht.Dewinnaarswordenop8december bekendgemaaktophetjaarcongresvanhetwaarborgfonds. Handreikingstarters Altijdaleenkinderopvangwillenstarten?HetWaarborgfondsheefteenhandreikingontwikkeldomvanambitietot realisatievaneeneigenkinderopvangtekomen.methandigetoolszoalseenondernemingsplanenmodellenvoor financiëleprognoses. RecordaantaldeelnemersSectorrapport HetSectorrapportKinderopvangiseenonderzoekvoorendoorondernemers.Eenrecord aantalvan200organisaties metmeerdan kindplaatsenintotaal stuurdenditjaarhunjaarrekeningopomdefinancieel economischepositie vandesectorinkaarttebrengen.aandeenquêtededenmaarliefst150ondernemersmee.hetwaarborgfondsbedankt alledeelnemers! Nieuw:MijnWaarborgfonds NieuwopdewebsitevanhetWaarborgfondsisMijnWaarborgfonds.Viadezepersoonlijkegebruikersaccountreguleertu snelengemakkelijkalleinformatiedieuvanuithetwaarborgfondswiltontvangen. Hoezocrisis?Dekrachtvandekinderopvang Wordtdecrisisalgevoeldindekinderopvangsector?DatzalblijkenophetJaarcongresvanhetWaarborgfonds.Datum:8 december;locatie:defabrique inutrecht.nieuwsgierig? In tnieuws? NUL12heeftalsmediumveletoepassingsmogelijkhedenzoalstekst,beeldengeluid.Heeftueensuggestievoorinteressant lees of kijkvoer vooronzelezers?ofhetnugaatomeenfilm,eenpublicatie,eenprojectofeenartikel,aarzelnietenmail hetons.deredactieselecteertzorgvuldigwelkmateriaalinaanmerkingkomtvoorpublicatie.

3 Opdevoetgevolgd Eendirecteurvaneenkinderopvangorganisatiemettienvestigingenbeltmethet WaarborgfondsKinderopvang.Deondernemerheeftfinanciëleproblemenenvraagt omondersteuning.derelatiemanagerondersteuntdeondernemerbijzijn vraagstelling.welopenindewekendievolgenmethemmee. Dinsdag5mei 09.00uurEendirecteurvaneenkinderopvangorganisatiemettienvestigingenbeltmethetWaarborgfonds.De ondernemerheeftfinanciëleproblemen,debankbreidthaarfinancieringnietuit uurTijdensgesprekhebikgeprobeerdzoefficiëntmogelijkdecasusinbeeldtekrijgen:watishetfinanciële probleemenhoeacuutishet?eriseenachterstandbijonderanderedebelastingdienst.opheteindevandezemaand moetenbovendiendevakantiegeldenbetaaldworden.acuutprobleemdus. Woensdag6mei 09.10uurContactgehadmetdebankendesituatiebesproken.Ikhebbijdebankaangedrongenopeenconstructieve houding;hetgaatimmersomkinderopvang.ouders,kinderenenhetpersoneelwordenernstiggedupeerdalser discontinuïteitontstaat uurFinanciëleinformatieopgevraagdbijdekinderopvangorganisatie:jaarcijfers,tussentijdsecijferseneen overzichtvandeachterstanden.directeenafspraakvoordevolgendedaggeplandmetdekinderopvangorganisatieende bank. Donderdag7mei 10.30uurAfspraakmetdekinderopvangorganisatieendebank.Hetfinanciëleprobleemblijktalenigetijdaanwezigte zijn.eris(te)laatopgereageerddoordekinderopvangorganisatie.voordebankisdemaatvol.ikdringtochaanopeen constructieveoplossing.erisgeenbehoefteaanonrustvoorouders,personeelenvoordesectoralsgeheel.opbasisvande ontvangenfinanciëlegegevens,debezettingenendemarkt,zouercontinuïteitgebodenmoetenkunnenworden.vraagis echterofdeaansturingvandekinderopvangorganisatievoldoendeis. Vrijdag8mei 12.30uurInoverlegmetbankenondernemerwordtbeslotenomde eerstepijn wegtenemen.bankfaciliteerteenextra kredietruimtewaarmeedevakantiegeldenen(deels)demeesturgenteschuldeisersbetaaldkunnenworden. Uitdrukkelijkevoorwaardehierbijisdatdekinderopvangdirectieexterneondersteuningkrijgtomtebezienopwelkewijze deorganisatiemoetwordenaangepastomvoorcontinuïteittekunnenzorgen.dekinderopvangorganisatiezaleenextern adviseurinschakelen.diezalmijinformerenmiddelseenrapportage. Vrijdag15mei 08.00uurLaatstedagvandeweek.Niksgehoordvandeexterneadviseur.Detijdbeginttedringen. Vrijdag29mei 08.00uurEindelijk,rapportvandeexternadviseurisbinnen.Deeersteindrukblijktgelukkigcorrect;inpotentieiser sprakevaneenrendabelekinderopvangorganisatie.dedirectieisinstaateenorganisatieindezeomvangopdehuidige wijzeaantesturen uurContactmetkinderopvangorganisatie.Lastiggesprek,maardedirectieerkenthetprobleem.Henaantal maatregelenopgelegd:nieuweorganisatiestructuur,personeelefficiënterinzetten,beteresturingopfinanciëlemiddelenen goedebetalingsafsprakenmetcrediteurenmaken.opbasisvandezemaatregelengeeftdeorganisatieookeen meerjarenprognoseafenoverlegtdieaanbankenwaarborgfonds.

4 Maandag9juni 13.30uurMeerjarenprognosevanorganisatieisbinnen.Contactopgenomenmetbank.Afspraakgemaaktomsituatiete bespreken.indetussentijdgaikalleinformatievandezeorganisatiebestuderen. Maandag15juni 11.30uurOpbasisvandeaangeleverdeinformatietoteenpositiefbesluitgekomen:debankzaldeorganisatiepassend herfinancierenenhetwaarborgfondsondersteuntditmiddelseenborgstelling. Dinsdag16juni 10.00uurTerugkijkendconcludeerikdatdeborgstellingnietdeenigetoegevoegdewaardevanhetWaarborgfonds isgeweest.eerstiserrustgecreëerdenisereenweguitgestippeldnaareenmogelijkeoplossing.daarbijhebben wegekekennaardeinstandhoudingvandecapaciteit.eenexternadviseurheeftvervolgensmiddelseenonderzoek aangetoonddatdeoplossingreëelis.deeerstestappennaardedefinitieveoplossingwordengezet.alsonderdeeldaarvan iserborgstellingverstrektvooreenpassendefinanciering. ArnoldSpetgens,RabobankNederland: Eencasusalshierbeschreveniszeerherkenbaar.Deondernemingkomtinzwaarweerenwendtzichtotdebankom uitbreidingvanfinanciering.ditvanuitdegedachtedatmeerkredietdezaakkanoplossen.deoorzakenwaaruitde additionelekredietbehoefteontstaat,zijnnaarhetoordeelvandebankechteronvoldoendeinbeeldgebrachten beheersbaargemaakt.hierdoorzoueenkredietuitbreidingslechtssymptoombestrijdingzijn,eentijdelijkeremedie.het gevaardatdeondernemingendebankgaanmiscommunicerenislevensgrootaanwezigendaarmeenemenderisico'svoor deondernemingforstoe. DoorzijnbekendheidmetdebranchekanhetWaarborgfondsineendergelijkesituatieeendempendeen vertrouwenherstellenderolspelen.enalsintermediaireenvertaalslagmakennaardeondernemingendebank.hetmoet gaanomherstelvanrendementbinnendeonderneming,endebankmoetdaarweergeloofinkrijgen.doordejuiste kernpuntentebelichten,draagthetwaarborgfondsdaarveelaanbij.

5 vraagaaninekedezentjé DevraagvanEricaTerpstraaanTweede KamerlidvandeVVDInekeDezentjé Hamming Bluemink:"Watdoetdepolitiekomeengoedetoekomstvoorde beginnendeondernemertewaarborgen?" Hap snap Mijneersteantwoordis:teweinig!Eénvanmijnbelangrijkstekritiekenisdatdepolitiekdewetgevingsteedsverandert. Datistevaakgebeurd.Hetmaaktdeondernemeronzeker.Benjenetopdehuidigeregelgevingingesteld,veranderthet weer!hetprobleemdaarbijisdathetkabinetgeenvisieheeftoverhoehetindetoekomstgeorganiseerdmoetzijn. Maatregelenblijvenhap snap,erwordtvoortdurendeenbeetjebijgestuurd.datbreektdeondernemersop. Vrijheid HetKabinetmoetmeteenvisiekomen,grotelijnen.Danweetiedereenwaarhijaantoeis.Deondernemerkandaarz n beleidopafstemmenenz npersoneelopaannemen.alsvvdhebbenwijweleenvisie.dehuidigeaanpakis marktverpestend.nuligtvastwelkeopvanghoeveeltoeslagkrijgt.daarmagdeoverheidzichhelemaalnietmeebemoeien. Jezoudeoudersdetoeslagmoetengeven,zodatzezelfkinderopvangkunneninkopen.Ondernemerskunnendaarweerop inspelen.jegeeftdeondernemersdaarmeehunvrijheidterug,watdemarktwerkingversterkt. Idioot Deregelsvandeoverheidverstikkendemarkt.Dezwareopleidingseisendienuopeensaangastouderswordengesteld, vindikidioot.gastouderszijnookondernemers.sommigenvangenaljarenkinderenopenmoetennuineenseenopleiding doen.bureaucratischenonsens.handhavingisookeenvanonzespeerpunten.slechtebureausmoetjesluiten.dereputatie vankinderopvangmoetgoedzijnenwordenbewaakt.datvertrouwenisnodigvoorouders.hetgaatomhunkind! Keurmerk Hettoezichtopdekwaliteitiseenrolvandeoverheid.Ookmoetdeoverheidfaciliterendatondernemerseengoedestart kunnenmaken.deeisenmoetenduidelijkzijn.eenkeurmerkkaneenhulpmiddelzijnomgoedeopvangteonderscheiden vanmindergoede.datinitiatiefmoetbijdeondernemersliggen.kortom,minderregelsvandeoverheid,meertoezichtop kwaliteitenmeervrijheidvooroudersenondernemers.hetzaldemarktwerkingendekwaliteittengoedekomen.

6 Opinie JaapPeters,organisatieactivist: Nemenwedetijdofveranderenwedeklok? Hongarije InHongarijelukthetmoedersheelgoedomwerkenkinderentecombineren.Hetgaaterdaarheelandersaantoedanbij ons.steedsmeervrouwenwerkenerinmanagementfuncties.vroegerdedendemannenhetzwarewerkendevrouwen veelalbureauwerk.toenmarktwerkingenkapitalismein1989hunintredededen,washetdaaromlogischdatjuistde vrouwenmanagementcursussengingendoen.daarnaastdraaidendehongarendeklokterugenvervroegdenhunwerkdag mettweeuur;vanzeventotdrieuurinplaatsvannegentotvijf.gevolgisdathongaarsekinderenvroegworden weggebrachtenomdrieuuruitschoolwordengehaald.moedersbestedenderestvandemiddagmethetgezin.zehebben deklokveranderdenkrijgendaardoorletterlijkdetijdvoorhunkids. Passie Mensengedijenhetbestinongeplandetijd.Vangeplandetijdkrijgjestress.Erkomtechtersteedsmeergeplandetijd,die volzitmetprotocollenenregeltjes.hetkomtdepassievanonzekinderenniettengoede.mensenwordendaarmurwvan, zegtookdeamerikaansesocioloogrichardsennett.hijconcludeerdedatmensendieveertigjaarbijmcdonaldshebben gewerktnietmeerzelfstandigkunnendenken,zozijnzegewendzichteschikkennaareenstructuur.dooralleste organiserenwordenmensenineenregelsysteemgeduwd.datgaattenkostevanechteaandacht.hetlijktgoedgeregeld, maarisuiteindelijknietgoedvoorhetkind. Authenticiteit DeBredeSchoolkaneengoedeontwikkelingzijn.Doordatjedekinderenmeeroflangerziet,kunjehetaanbodbeterop henafstemmen.echter...dooreentekortaangoedemensenwordendekinderensteedsmeerinsystemengeplaatst.metde bestebedoelingen,maardaarmeepakjezewelhunauthenticiteitaf.hetisbelangrijkdatjekinderendingenaanbiedt wanneerzeeraantoezijn,nietwanneerjijvindtdathetmoetgebeuren.dejuistedingenophetjuistemoment,daargaat hetom.iedereendeugt,maarnietopiedermoment.neemdusdetijdvoorkidsenverandernetalsdehongarendesnoods deklokdiealseenhandboeiomjepolszit!

7 Bestpractise Hands on mentaliteitbijknotz Voormaligmarketing ensalesmanagerpimlubberszochtruimelfjaargeledeneen opvangplaatsvoorhaarbabyenmaakteeenrondelangsdecrèchesindelft.zewas nieterggecharmeerdvandekwaliteitvandekinderopvanginhaarwoonplaatsen beslootzelfkinderopvangtegaanrealiseren.onlangsvierdenzehettienjarigbestaan vanknotz. Ikstaptemetmijnideedirectnaardeverantwoordelijkewethouder.Diejuichtemijninitiatieftoe,stimuleerdemezelfsde monopoliepositievandebestaandekinderopvangorganisatieindelfttedoorbreken. Hetduurdeanderhalfjaarvoordatikdefinancieringrondhad.In1999brachteentelefoontjenaarhetWaarborgfonds Kinderopvang,dattoennetbestond,deverlossing. Voorveelbankenwasdesectortienjaarterugnoghelemaalnietinteressantenveelteonzeker.HetWaarborgfondsheeft veelbetekendvoordekinderopvanginnederland. Opbasisvanhetbusinessplankreegikeenborgstelling,ensamenmetdesteunvandegemeenteendiverse intentieverklaringenvanbedrijvenvoorhetafnemenvankindplaatsen,gingdeingoverstag.knotzkonvanstart! DoelstellingwasomintweejaartijddeopvangvanKindercentrumKnotzvoltehebbenmet80dagopvang en80bsoplaatsen.enhoewelmijninitiatiefmevanallekantenwerdafgeraden,washetzesmaandenlateralzover. NahetuitvoerenvaneenpilotmelddehetReinierdeGraafZiekenhuiszichspontaanmethetverzoekeennieuwelocatiete starten.hetziekenhuiszou50%vanallekindplaatsenafnemen.mijnoogvielophetouderabobank gebouw. Rabobankvondhetideezosympathiekdatikvandebankeenfinancieringkreegvoorhetpand.Op1junikreegikde sleutel,waarnaeengroteverbouwingplaatsvond.nadriemaandengingenweopen.zeswekenlaterzatenwevol. Deuitbreidingzettedoor.In2003startteikKnotzSport,eensport BSO,voorkinderentussenachtentwaalf.Tweejaar laternamikopverzoekvanhetziekenhuisvilladuimelotover,eninjanuari2009startte,insamenwerkingmeteen sportvereniging,fortknotz,eensport BSOvoorvier tottwaalfjarigen.dezedrielocatieshuurik. Elkelocatieheeftz neigenlocatiemanagerenadjunct,ikopereeralsgeneralmanager.daarmeehebbenweredelijkwat overheadperlocatie.ikbentwee wekelijkseenheledagopelkelocatie,omfeelingtehoudenmetdelocatie.ikbentrotsop watikdanzie.erheersteenenorme handson mentaliteit.ikleerhetpersoneelproactieftezijndoortwijfelsenvragen voortezijn.alseenoudertevredenisoverdeopvang,zitdieookbeterinzijnofhaarwerkvel.daarprofiterenbedrijven van. Medewerkerskrijgenallemaaleencommunicatie trainingeneenpaarkeerperjaarbesprekenwegezamenlijkeen onderwerpuithetpedagogischplan.hetleukeis:wekrijgenbijnanooitklachten! Weonderscheidenonsopmeerderevlakken.Opallelocatieszijnzowelhorizontalealsverticalegroepen. Deopvanglooptvan7tot19uur.Wekokenook.Kinderendietot19uurblijven,etenmee.Daarnaastisookflexibele opvangmogelijk,bijvoorbeeldvoorbrandweerpersoneel. Oudersnemeneenxaantalurenaf.Wordteenkindtelaatopgehaald,danmoetdathalfuurwordenbetaald.Gebeurthet stelselmatig,danadviserenwedeoudershetcontractmeteenhalfuuruittebreiden.daarmeeheeftdeouderrustenwij duidelijkheid,enhetscheeltdeoudersindekosten. Eenkindmagookaanschuivenvoorhetavondetenalshetdeoudereenkeerbeteruitkomt.Daarvoormoetwelworden betaald,maardieruimtevindenoudersheelprettig.kinderenvindenhetheelgezellig.somsetenze veelbeterdanthuis!

8 VraagaanRoderickMunsters DevraagvanInekeDezentjéHamming BlueminkaanRoderickMunsters,voorzittervan Robeco: Watkunneninstitutionelebeleggersbijdragenaandeontwikkelingvan onderwijsenkinderopvanginnederland? Investeringsfonds Pensioenfondsenhoudenzichvanwegedecrisisnuvooralbezigmetdegrotelijnenenrapportages.Zezoudenookkunnen denkenaankleineinitiatieven.kleinschaligheidheeftookinafrikaalvruchtenafgeworpen.alshetdaarmogelijk is,daninnederlandook.alsdeoverheideenrolwilspelenmetbetrekkingtotbepaaldezekerhedenenhetrendementvan debrancheisgoed,danzieikweleenkansdatinstitutionelebeleggerswilleninvesterenenzobijdragenaande ontwikkelingvanonderwijsenkinderopvanginnederland. Lucratief Natuurlijkiserweleenrisico:alshetbijvoorbeeldslechtgaatmeteenkinderopvangorganisatieofmeteenBredeschool, zijninvesteerdershungeldkwijt.voorwaardenzijndaaromlanglopendecontracteneneengoedrendement.pluseen gezondebranche!doejezakenmetinstitutionelebeleggers,danwil jeimmersrendementnastreven.deoverheidzoumoetenbekijkenwelkezekerhedenzijkunnenbiedenomdetwijfel bijinvesteerdersteverminderen.eenkinderopvangorganisatieeneenschoolmoetwordengerundalseenbedrijf,inclusief kostenbeheersingenopbrengst.hetwaarborgfondskandaarineenrolspelen. Kleinschaligheid Pensioenfondsenhoudenzichvanwegedecrisisnuvooralbezigmetdegrotelijnenenrapportages.Zezoudenookkunnen denkenaankleineinitiatieven.kleinschaligheidheeftookinafrikaalvruchtenafgeworpen.alshetdaarmogelijk is,daninnederlandook.alsdeoverheideenrolwilspelenmetbetrekkingtotbepaaldezekerhedenenhetrendementvan debrancheisgoed,danzieikweleenkansdatinstitutionelebeleggerswilleninvesterenenzobijdragenaande ontwikkelingvanonderwijsenkinderopvanginnederland.

9 Meestgesteldevragen HetWaarborgfondsKinderopvangondersteuntorganisatiesdieinvesterenindeopvang enontwikkelingvankinderen.werichtenonsdaarbijopgoedondernemerschap, verantwoordeinvesteringenenkwaliteitvanhuisvesting.innul12geefthet Waarborgfondsantwoordoplezersvragen. Eenkinderopvangondernemervraagt: Ikhebnietdirectinvesteringsplannen,maarwelvragenovermijnmeerjarenbeleid.Kan ikhiervoorbijhetwaarborgfondsterecht? Antwoord:Jazeker,onzerelatiemanagerssparrengraagmetuoveruwbedrijfsvoering.Erhoeftgeenspraketezijnvan (concrete)investeringsplannen. Eengemeenteambtenaarvraagt: Onzegemeentewilgraageenactieverolspeleninhetbevorderenvande samenwerkingtussenkinderopvangorganisatiesenbasisscholen.hoekunnenwedie rolinvullen? Antwoord:Inelkefasevandetotstandkomingvandesamenwerkingkandegemeenteactiefparticiperen. Omtebeginnenishethandigeenvastcontactpersoonaantewijzen.Daarnaastishetgoedtecheckenof hetgemeentelijkbeleidisingerichtopsamenwerking.denkaanbeleidtenaanzienvanmedegebruikenverhuurvan schoolruimtes,huurbeleid,jeugdbeleidenzovoort.voormeerinformatie,ziedehandreikinghuisvestingbsoinbestaande school. Eenschoolleidervraagt: Binnenkortbiedtonzeschoolbuitenschoolseopvangaanophetschoolterrein.Ikheb begrependatdeeisenaandebuitenruimtenvooropvangverschillenvandievoor onderwijs.kuntumijvertellenwatdeeisenzijnbijkinderopvang? Antwoord:InhetVirtueelKinderdagverblijfvindtugemakkelijkalleactueleregelgevingmetbetrekkingtothuisvesting voorkinderopvang,dusookvoorbuitenruimten.wiltuinspiratievooreenaantrekkelijkebuitenruimteopdoen?gadan naardeinspirerendevoorbeeldenopdewebsitevanhetwaarborgfonds. Eenstartervraagt: Hoeschrijfikeengoedbedrijfsplanvoordestartvaneenkinderdagverblijfenwelke informatiemoetikhierinverwerken? Antwoord:Eengoedbedrijfsplanomvatveleaspectenmetbetrekkingtotondernemen.Indestartershoekoponzewebsite vindtubijdehandreikingvoorstarterseenformatwaaropuuwbedrijfsplankuntbaseren.

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval Deblikop2015 Hoeontwikkeltdekinderopvangmarktzichenwelkefinancierings en investeringuitdagingenstaanopstapel?datwasdekernvraagtijdensdebesloten werkconferentiehalfoktober,georganiseerddoorhetwaarborgfondskinderopvang.

Nadere informatie

Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming

Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming Klinkt simpel natuurlijk! Maar het is echt heel lastig om je passie te ontdekken en er achter te komen wat echt bij je past wanneer je je leeg of ongelukkig voelt. Je wilt

Nadere informatie

Gemeente in co-creatie

Gemeente in co-creatie Gemeente in co-creatie Regievoeren vanuit dienend leiderschap Co-creëren is samenwerken Samenwerking betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de anderen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat

Nadere informatie

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel Periodiek Inleggen Met een klein maandelijks bedrag uw vermogen opbouwen 2 G emak staat centraal 3 Spreiding risico van het instapmoment Iedere maand vast bedrag Klein bedrag mogelijk Spreiding instaprisico

Nadere informatie

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru. De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.nl Groeit het PI? Hoe groeit het PI? Organisatie Activiteiten

Nadere informatie

CARE CONCENTRATE CREATE CUSTOMIZE CONNECT

CARE CONCENTRATE CREATE CUSTOMIZE CONNECT CARE CONCENTRATE CREATE CUSTOMIZE CONNECT De tijd van de grootschalige gebiedsontwikkelingen ligt achter ons. De economie stagneert en de vastgoedsector is hard getroffen. De huidige leegstandspercentages

Nadere informatie

Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop. Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016

Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop. Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016 Pizzafinanciering: Hoe doe je dat? Samenvatting workshop Susan van Koeveringe & Dwayne van der Klugt 3 november 2016 Introductie Susan van Koeveringe CEO BB Capital Dwayne van der Klugt Teamleider Alternatieve

Nadere informatie

Your international partner in food safety since 1996!

Your international partner in food safety since 1996! Your international partner in food safety since 1996! History KTBA Founded in 1996 Services industrial foodsafety KTBA Belgium NV founded in 2011 About 80 foodsafety specialists employed Benelux largest

Nadere informatie

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Wat is regionaal, een logistieke visie 06 november 2013, Joost Snels Aanleiding: Kleinschalige Logistiek Hofwebwinkel, Landwinkel, de Grote Verleiding, Mijn Boer,

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

D E S U C C E S F O R M U L E

D E S U C C E S F O R M U L E DE SUCCESFORMULE De succesformule Spare Rib Express is in 1992 begonnen in Amsterdam met een maaltijd bezorgformule die moest uitblinken in kwaliteit, service en uitstraling. Door de brede visie op marketing,

Nadere informatie

vrije orthodontie tarieven per 2012 Ger Jager Aduard Advies Amersfoort 4 november 2011

vrije orthodontie tarieven per 2012 Ger Jager Aduard Advies Amersfoort 4 november 2011 Hoe VRIJ IS VRIJ? vrije orthodontie tarieven per 2012 Ger Jager Aduard Advies Amersfoort 4 november 2011 volgorde Actuele voorwaarden vrije tarieven Historisch perspectief 2012 2014 kansen en bedreigingen

Nadere informatie

Marketing die voor zich spreekt

Marketing die voor zich spreekt Marketing die voor zich spreekt Klantenverhaal / TinC TinC (Talk in Company) werd opgericht in 2008 door Els Van Aerschot vanuit haar passie voor talen. Het groeide uit tot een erkend taalinstituut met

Nadere informatie

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bijlage 24.1 - Bijdrage per kavel 2.499.574 2021 93,1388492 d.d. 14-2- 1.906.800 177.597.218 CODE_ NCW 1a_1 Logistiek 25m Zichtlocatie 14.973 1,00 14.973 14.973 Logistiek 25m - 0,90 - Logistiek max 15m

Nadere informatie

Ondernemen met de ramen van het bewustzijn open.

Ondernemen met de ramen van het bewustzijn open. Ondernemen met de ramen van het bewustzijn open. New perspectives melt old problems Goos Geursen bedrijvigheden maart 2004 MVO kan pas bloeien als we het (marketing)leven zien als complex en dynamisch

Nadere informatie

Ontdek waar een kleine school groot in is.

Ontdek waar een kleine school groot in is. Ontdek waar een kleine school groot in is. Openbare basisschool De Bongerd is een kleine school. Gelukkig maar. Want klein is het nieuwe groot. Klein zijn biedt kansen om het anders te doen. Met meer aandacht

Nadere informatie

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2006

I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2006 I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2006 Inhoudsopgave nieuws 2006... 1 Wijziging bijdrage kinderopvang... 1 November 2006... 2 Nieuwe Arbeidstijdenwet een feit... 2 Meer vrijheid in uw arbobeleid... 2 Oktober 2006...

Nadere informatie

Professionele ruimte: uitdaging naar twee kanten. Inleiding bij de opening van de Penta Academie op 6 oktober 2011

Professionele ruimte: uitdaging naar twee kanten. Inleiding bij de opening van de Penta Academie op 6 oktober 2011 Professionele ruimte: uitdaging naar twee kanten Inleiding bij de opening van de Penta Academie op 6 oktober 2011 Aandachtspunten vanuit huidige toezichtskader Toezicht op het leraarschap Rick Steur Hoofdinspecteur

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Productlijnblad Link banken

Productlijnblad Link banken Link bank 187 links Link bank 187 links met gebogen kunststof zitting Link bank 187 links met houten zitting 187x50x45 335,00 1/6 Link bank 187 links met rechte kunststof zitting Link bank 187 rechts Link

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

Younique dienstverlening in elk klantcontact

Younique dienstverlening in elk klantcontact Younique dienstverlening in elk klantcontact Jeroen van Dam Manager Support Center Robeco Direct 04 april 2007 05 April 2007 Younique van Robeco 1 Agenda Robeco Direct Younique van Robeco Younique medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

5 Assertiviteit. 1 Inleiding

5 Assertiviteit. 1 Inleiding DC 5 Assertiviteit 1 Inleiding Als SAW er zul je regelmatig in situaties terecht komen waarin je duidelijk moeten maken wat je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat een cliënt op een activiteitenafdeling

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND!

!!!!!!!!!!STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND! STICHTING(EEN(HELPENDE(HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland ASN Bank 85 46 92 843 ING Bank 68 91 957 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl STICHTING

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave Peter Inhoudsopgave 1. Waarom digitale documenten?... 3 2. Welke digitale documenten?... 4 a. Online in te vullen.(belastingaangifte)... 4 i. Belastingaangifte op papier... 4 ii. Tax On Web... 4 b. Ontvangen

Nadere informatie

Van Droomreis naar Doen Italië

Van Droomreis naar Doen Italië Van Droomreis naar Doen Italië Ontspan en Bezin...Ontwaak je Lichaam...Open je Hart... Leer Dromen om te zetten in Resultaten... Het leven gaat soms aan ons voorbij. We worden regelmatig geconfronteerd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

FW - B-003/vivium 02/2014 Vormgeving: Zeezicht.com

FW - B-003/vivium 02/2014 Vormgeving: Zeezicht.com Stichting Vrienden van Hogewey Heemraadweg 1 1382 GV Weesp tel: (0294) 210 500 e-mail: hogewey@vivium.nl www.vivium.nl/vriendenhogewey Rekeningnummer (IBAN): NL37 RABO 0343 1354 34 FW - B-003/vivium 02/2014

Nadere informatie

Merkbinding door e-commerce. Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012

Merkbinding door e-commerce. Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012 Merkbinding door e-commerce Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012 WIE ZIJN WIJ? 1. Ellen Groenveld museologie, Reinwardt 2. Gerard Challa e-commerce www.museumwebshops.nl WAT DOEN WIJ? ONLINE

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering. Visie op Leiderschap. www.b2dna.nl

B².DNA Strategische GedragsVerbetering. Visie op Leiderschap. www.b2dna.nl Visie op Leiderschap Leiderschapsvisie? Kortweg: een visie is wat er over 1 tot twee jaar moet staan, hoe dat functioneert en voelt. En: jouw visie op leiderschap is de toetssteen en de leidraad voor de

Nadere informatie

On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen

On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen 1 Agenda Introductie Bestaande methoden en gebruik daarvan Opzet ontwikkelde methode Afsluiting 2 1 Introductie Architect binnen Idensys met

Nadere informatie

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK Voorwoord Dit is het openbare klachtenverslag van het jaar 2014 van Het Krugerpark. Het Krugerpark is een kleinschalig kinderdagverblijf met 33 kindplaatsen per dag.

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE OOSTEINDE 23 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE OOSTEINDE 23 AMSTERDAM CENTRUM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEVENDIGE OMGEVING MOOIE HOGE RUIMTES B.G. EN 1ᵉ VERDIEPING DIVERSE STIJLKENMERKEN DEELVERHUUR VANAF CIRCA 100 M² PROJECTINFORMATIE OOSTEINDE 23 AMSTERDAM CENTRUM Oosteinde

Nadere informatie

www.inmemoriamboekje.nl

www.inmemoriamboekje.nl www.inmemoriamboekje.nl Bundel nu uitvaarttoespraken in een uniek boekje: een In memoriam in woord en beeld Introductie Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen, neem dan contact op met: Jannie

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR PROJECTINFORMATIE HULLENBERGWEG 353-383 AMSTERDAM ZUIDOOST Hullenbergweg

Nadere informatie

VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT. WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys.

VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT. WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys. VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys.nl VOICING Welke associaties heb je? VOICING VOICING INNERLIJKE

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme en Bier

Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme en Bier Toerisme Oost-Vlaanderen Toerisme en Bier Waarom bier? Imagobepalend voor Vlaanderen op internationaal niveau Verbindend, horeca Vakmanschap, authenticiteit Toerisme en Bier Sluit aan op trends en toerisme

Nadere informatie

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit.

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit. Oefening: Waarden Sorteertaak. Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn de dingen die jij als persoon écht belangrijk vindt in het leven. Het is belangrijk ze niet te verwisselen met normen, wat je meer

Nadere informatie

Flexibilisering. Guus Genuit (Manager WFM)

Flexibilisering. Guus Genuit (Manager WFM) Flexibilisering Guus Genuit (Manager WFM) Wie ben ik Nationale-Nederlanden sinds 1845 actief De Nederlanden van 1845 opgericht Nationale-Nederlanden breidt uit in Nederland en daarbuiten Griekenland Oprichting

Nadere informatie

Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT

Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT Inhoud: blz. Samenstelling van het bestuur 2 Balans en Staat van baten en lasten jaren 2013

Nadere informatie

Bloesemhof. Comfortabel wonen met intensieve persoonlijke zorg. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Bloesemhof. Comfortabel wonen met intensieve persoonlijke zorg. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidendinwonenenzorgvoorouderen Bloesemhof Comfortabelwonenmet intensievepersoonlijkezorg DeRijnhovenOuderenzorgin Woerden,Harmelen,Vleuten,DeMeern,Mon2oortenLeidscheRijn. Kleinschalig wonen in

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

MTHV Projectcommunicatie. Brochure Workshops & Coaching

MTHV Projectcommunicatie. Brochure Workshops & Coaching MTHV Projectcommunicatie Brochure Workshops & Coaching De workshops en de coaching helpen u, de methoden en technieken in uw projecten toe te passen, en leren u handig met de hulpmiddelen te werken. Deze

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

LEAP. 365 dagen focus op ondernemen met hoofd, hart en handen!

LEAP. 365 dagen focus op ondernemen met hoofd, hart en handen! LEAP 365 dagen focus op ondernemen met hoofd, hart en handen! MENSEN KOPEN NIET WAT JE DOET, MAAR WAAROM JE HET DOET! - SIMON SINEK, START WITH WHY Wij zijn op zoek naar Impactmakers! Entrepreneurs of

Nadere informatie

Kleinschalig wonen en zorgen: de valkuilen en succesfactoren. Hugo van Waarde

Kleinschalig wonen en zorgen: de valkuilen en succesfactoren. Hugo van Waarde Kleinschalig wonen en zorgen: de valkuilen en succesfactoren Hugo van Waarde Wat is u mening? Kleinschaligheid is het beste middel om te zorgen voor goede kwaliteit van wonen en zorgen Ontstaan en hoogtepunten

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Beleving van welzijn door het dier

Beleving van welzijn door het dier Beleving van welzijn door het dier Dr. Ir. Kathalijne Visser-Riedstra Hartmann Studie Zoötechniek Universiteit Wageningen Promotie onderzoek: Horsonality, a study on the personality of the horse Wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 %

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 % Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? 23.53% = 0 jaar 29.41% = 1 jaar 29.41% = 2 jaar 17.65% = 3 jaar Hoe bent u in contact gekomen met Stichting Kinderdagverblijf Brabant 37.84% Via familie, vrienden,

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

EVENT DECORATORS. passie voor sfeer. Cube lounge. prijslijst. www.numina.be

EVENT DECORATORS. passie voor sfeer. Cube lounge. prijslijst. www.numina.be passie voor sfeer prijslijst www.numina.be Corners CUBE-CORNER 2,50m hoog X Prijs**: 300,00 CUBE-CORNER Met wit dak 3,20m hoog X Prijs**: 400,00 CUBE-CORNER CUBE-TOREN Met 4 witte luifels 2,50m hoog X

Nadere informatie

Wat is het voordeel van business coaching en training?

Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het werkzame leven? Wie ben ik en wat wil ik?

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013)

Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013) Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013) Om in aanmerking te komen voor het Kwaliteitskeurmerk Autisme overlegt de professional bewijslast. Deze bewijslast bestaat uit verschillende authentieke

Nadere informatie

Wat is het voordeel van personal coaching?

Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wie ben ik? Hoe kan ik mijn talenten beter gebruiken?

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL CIRCA 287 M² HUURPRIJS 1.800 PER MAAND UITSTEKEND ONDERHOUDEN PROJECTINFORMATIE CHRYSANTENSTRAAT 8 AMSTERDAM NOORD Chrysantenstraat 8

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

weerwolvenfeest 15e druk.indd 1 10-07-13 15:37

weerwolvenfeest 15e druk.indd 1 10-07-13 15:37 weerwolvenfeest 15e druk.indd 1 10-07-13 15:37 weerwolvenfeest 15e druk.indd 2 10-07-13 15:37 weerwolvenfeest 15e druk.indd 3 10-07-13 15:37 lees ook van dolfje weerwolfje Dolfje Weerwolfje (1) Volle maan

Nadere informatie

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen Prettig wonen zoals u het wilt In één van onze locaties Wonen Welkom De Uiterton Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten.

Nadere informatie

drag Uitzendkracht rker Verklaring r Medewerker edewerker urder Gedrag rag Regio s inue screening ning Houder Gedrag Verklaring

drag Uitzendkracht rker Verklaring r Medewerker edewerker urder Gedrag rag Regio s inue screening ning Houder Gedrag Verklaring rag Regio s inue screening uisgenoot Houder t in opleiding urder Gedrag rker Verklaring ning Houder uisgenoot Houder Gedrag Verklaring r Medewerker drag Uitzendkracht rag Regio s rker Verklaring urder

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen 1.

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen 1. Duurzaamheidsbeleid De bijzondere locatie van Buitenkans Kinderopvang bij het stadslandbouwproject biedt een uitstekende basis voor duurzame kinderopvang. Natuur, ons voedselketen en respect voor mens

Nadere informatie

Voorwaardelijk: De woningen zijn zelfstandig te huur of te koop en hebben een eigen voordeur.

Voorwaardelijk: De woningen zijn zelfstandig te huur of te koop en hebben een eigen voordeur. Criteria label Corona Zorgeloos Wonen Er zijn 44 toetsingscriteria; er zijn 32 minimale criteria, 7 wenselijke criteria en 5 voorwaardelijke criteria geformuleerd. Voor het behalen van het Corona Zorgeloos

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds 2 medegefinancierd door het Cohesie Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in het versterken van economische,

Nadere informatie

Programmaboek Seminar. Vrijdag 27 april te slot Zeist

Programmaboek Seminar. Vrijdag 27 april te slot Zeist Programmaboek Seminar Vrijdag 27 april te slot Zeist Welkom Dit seminar is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen: DataManagement Professionals Of het nu gaat om uw Data & Informatie Management,

Nadere informatie

Mondo dei sapori: Italia in Olanda Alina Bianco Adviseur: Jan Hendrik van Dasselaar

Mondo dei sapori: Italia in Olanda Alina Bianco Adviseur: Jan Hendrik van Dasselaar Mondo dei sapori: Italia in Olanda Alina Bianco Adviseur: Jan Hendrik van Dasselaar Wie? Mijn broers en ik hebben een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. Mijn moeder is een trotse, mooie en koppige

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

3. 3. Service, denk aan kinderopvang, bezorg service, personal shopper, online kooppunt, ruimere openingstijden (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

3. 3. Service, denk aan kinderopvang, bezorg service, personal shopper, online kooppunt, ruimere openingstijden (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Statistieken Naam formulier enquete_leidsenhage Titel formulier Enquete Integrale gebiedsvisie Leidsenhage Aantal vragen 21 Totaal aantal ingevuld 25 1. 1. Moderne en vernieuwende winkelformules, voor

Nadere informatie

Symposium Kindcentra 2020

Symposium Kindcentra 2020 Symposium Kindcentra 22 s-gravenhage, 9 Oktober 215 Willem Adema, D.Phil Senior Economist, OECD Social Policy Division Cognitieve ontwikkeling van kinderen Ondersteunen van arbeidsparticipatie van ouders

Nadere informatie

Beer Boneschansker. Een huis voor Hannah. dagboek van een mantelvader

Beer Boneschansker. Een huis voor Hannah. dagboek van een mantelvader Beer Boneschansker Een huis voor Hannah dagboek van een mantelvader Voorwoord Hannah is een meisje met een meervoudige complexe handicap. Ze is negenentwintig jaar oud maar functioneert op het niveau van

Nadere informatie

H E T C O M P L E T E A S S O R T I M E N T. De lekkerste koffie, compleet geleverd...

H E T C O M P L E T E A S S O R T I M E N T. De lekkerste koffie, compleet geleverd... H E T C O M P L E T E A S S O R T I M E N T De lekkerste koffie, compleet geleverd... Zoekt u een melange die bij uw horecagelegenheid past? Ons koffie-assortiment is zeer ruim, zodat u zeker één of meerdere

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V. Floralaan 5 6707 HM Wageningen LRK nummer: 132978696 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 2 Interne klachtenregeling pagina

Nadere informatie

double pass education.

double pass education. Inschrijven double pass education. Master Class mentale ontwikkeling in jeugdvoetbal Een unieke opleiding die jou als coach in staat stelt om mentale ontwikkeling echt te integreren in je trainingen Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 20 november 2014

Nieuwsbrief nummer 20 november 2014 Nieuwsbrief nummer 20 november 2014 Belangrijke data Donderdag 25 december: gesloten i.v.m. Kerst Donderdag 1 januari: gesloten i.v.m. Nieuwjaar Maandag 23 t/m vrijdag 27 februari gesloten i.v.m. voorjaarsvakantie

Nadere informatie

De Bongerd. Comfortabel wonen in hartje Mon$oort. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

De Bongerd. Comfortabel wonen in hartje Mon$oort. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidendinwonenenzorgvoorouderen De Bongerd Comfortabelwoneninhartje Mon$oort DeRijnhovenOuderenzorgin Woerden,Harmelen,Vleuten,DeMeern,Mon2oortenLeidscheRijn. Kleinschalig wooncomplex De Bongerd

Nadere informatie

Onderzoek: Droombaan. Publicatiedatum: 11 juli 2016

Onderzoek: Droombaan. Publicatiedatum: 11 juli 2016 Onderzoek: Droombaan Publicatiedatum: 11 juli 2016 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 24/05/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl.

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Register Crowdfundingplatformen

Register Crowdfundingplatformen Crowdfundingplatformen hebben in bepaalde gevallen een vergunning of ontheffing nodig van de AFM. Afhankelijk van de activiteiten is een vergunning als beleggingsonderneming of financiële nodig of moet

Nadere informatie