Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?"

Transcriptie

1 Prijsomhoogofkwaliteitomlaag? Deoverheidverlaagtper1januari2010hetfiscaalmaximumtariefvoorbuitenschoolse opvang(bso)van 6,10naar 5,82.Watbetekentdatvoorondernemersinde kinderopvang? AlsondernemerhebikdieBSOnodig,vooreenbeetjearmslag PaulDuinkerken, directeurkinderwereldholding,nieuwerkerka/dijssel Deoverheidwileenbredebasisvoordekinderopvang,maardanwelvooreenkoopje.Datgaatalgauwtenkostevande kwaliteit.vooralkleineondernemerswordenklemgezet.wijhebbeneralsgroteinstellingminderlastvan,omdatwede overheadkostenkunnenspreiden.ikkomstraksopdemeesteschoollocatiesweluitmethetlagerefiscaletarief,mitswe geenvervoervanafanderescholenmoetenverzorgen.opsommigelocatieskostdebsonu 6,40peruur;datzalnaar 6,50gaan.Weverwachtenwelverzetvanouders,maarwekunnennietanders.AlsondernemerhebikdieBSOnodig.Die vormtmetzijnhogeretarievenengroteregroependekurkwaarweopdrijven.daarzitdewinstdiejenodighebtomde magereopbrengstenvandedagopvangvannultotvierjaaraantevullen.maardanmoetendehuisvestingskostenniette hoogzijn.ikvinddanookdatgemeentenschool ofanderepubliekegebouwenmoetenopenstellenvoorbso.dandrukken dehuisvestingskostenniettezwaaropdeomzetenkrijgjealsondernemerwatarmslag,zodatjeookinkwaliteiten voorzieningenkuntinvesteren. Deoverheidvoerteeninconsequentbeleid MagdaHeijtel,directeurImpuls, Amsterdam Hetbevrorenfiscaalmaximumditjaarkondenwemetenigemoeitezonderprijsverhogingopvangen,maarmetdeverlagingper1januari2010luktdatnietmeer.Weontkomennietaanprijsverhogingen,datwilzeggen:prijzenbovenhet fiscaaltarief.datzalindediverseachterstandswijkenwaarwijwerkenlastigworden.datvindenwealsmaatschappelijk ondernemerschrijnend.deoverheidvoerteeninconsequentbeleid.eerstdekinderopvangwettelijkprivaatmakenen ouderseenvettekluifvoorhouden toegankelijke,betaalbarekinderopvangvooriedereen envervolgens,omdatde toeloopuiteraardgrootwordt,viaeenomwegtochweerbezuinigen.maatschappelijkondernemenindewarezinvanhet woordisopdezemanierechtnietmeeraantrekkelijk.kwaliteitheefteenprijs,maardieisstraksvoordeweinig draagkrachtige,veelalallochtoneoudersnietmeeroptebrengen.dieontwikkelingvindikvooralopsocialegrondenecht heelerg.endatkantochnietdebedoelingzijnvanhetoverheidsbeleid.ikzouzeggen:kijkalsoverheideensgoednaarde achterstandswijken,voereensoortvogelaar toeslagin.enondersteunmaatschappelijkeondernemersindezewijken bijdehuisvestingskosten.denkaandeelsubsidies. Ondernemersbepalenzelfhunspeelruimte ChristianneMattijssen,directeur KinderopvangMinisterievanOCW "Vorigjaarzijnmaatregelenaangekondigddiedebetaalbaarheidendaarmeedetoekomstbestendigheidvande kinderopvangmoetenveiligstellen.deaanpassingvandeuurvergoedingvoorbsoisdaaréénvan.metdeverlagingvande maximaleuurvergoedingvoordebso,sluithettariefaanbijdekostenstructuurvandebso,dielagerisdandievande (duurdere)dagopvang.tegelijkertijdisdemaximaleuurvergoedingvoordedagopvangper1januarioverigens geïndexeerdtot 6,25.GemeentenspelenvaakeenbelangrijkerolbijdehuurprijsvoordeBSO.Weziendatopheelveel plekkeninnederlandondernemers,scholenengemeentenaltotgoedeoplossingenkomen.hetnetwerkbureaukanhierbij helpen.verderkunnenondernemersbijhetwaarborgfondskinderopvangenhetbmkb loketbijhetministerievan EconomischeZakenaankloppenvoorondersteuningalszijzichopdefinanciëlemarktmoetenbegeven.Doorefficiëntte werkenbepalenondernemersineenmarktuiteindelijkzelfhoegrootdespeelruimteisdiezehebbenbijhetbepalenvan huntarieven."

2 Uit tnieuws Nieuweronde,nieuwekansen DeinzendtermijnvoordePrijsBesteJaarverslagKinderopvang2008isgesloten!108Deelnemendeorganisatiesmaken kansop 5000,.Degenomineerdeorganisatiesontvangenbeginnovemberbericht.Dewinnaarswordenop8december bekendgemaaktophetjaarcongresvanhetwaarborgfonds. Handreikingstarters Altijdaleenkinderopvangwillenstarten?HetWaarborgfondsheefteenhandreikingontwikkeldomvanambitietot realisatievaneeneigenkinderopvangtekomen.methandigetoolszoalseenondernemingsplanenmodellenvoor financiëleprognoses. RecordaantaldeelnemersSectorrapport HetSectorrapportKinderopvangiseenonderzoekvoorendoorondernemers.Eenrecord aantalvan200organisaties metmeerdan kindplaatsenintotaal stuurdenditjaarhunjaarrekeningopomdefinancieel economischepositie vandesectorinkaarttebrengen.aandeenquêtededenmaarliefst150ondernemersmee.hetwaarborgfondsbedankt alledeelnemers! Nieuw:MijnWaarborgfonds NieuwopdewebsitevanhetWaarborgfondsisMijnWaarborgfonds.Viadezepersoonlijkegebruikersaccountreguleertu snelengemakkelijkalleinformatiedieuvanuithetwaarborgfondswiltontvangen. Hoezocrisis?Dekrachtvandekinderopvang Wordtdecrisisalgevoeldindekinderopvangsector?DatzalblijkenophetJaarcongresvanhetWaarborgfonds.Datum:8 december;locatie:defabrique inutrecht.nieuwsgierig? In tnieuws? NUL12heeftalsmediumveletoepassingsmogelijkhedenzoalstekst,beeldengeluid.Heeftueensuggestievoorinteressant lees of kijkvoer vooronzelezers?ofhetnugaatomeenfilm,eenpublicatie,eenprojectofeenartikel,aarzelnietenmail hetons.deredactieselecteertzorgvuldigwelkmateriaalinaanmerkingkomtvoorpublicatie.

3 Opdevoetgevolgd Eendirecteurvaneenkinderopvangorganisatiemettienvestigingenbeltmethet WaarborgfondsKinderopvang.Deondernemerheeftfinanciëleproblemenenvraagt omondersteuning.derelatiemanagerondersteuntdeondernemerbijzijn vraagstelling.welopenindewekendievolgenmethemmee. Dinsdag5mei 09.00uurEendirecteurvaneenkinderopvangorganisatiemettienvestigingenbeltmethetWaarborgfonds.De ondernemerheeftfinanciëleproblemen,debankbreidthaarfinancieringnietuit uurTijdensgesprekhebikgeprobeerdzoefficiëntmogelijkdecasusinbeeldtekrijgen:watishetfinanciële probleemenhoeacuutishet?eriseenachterstandbijonderanderedebelastingdienst.opheteindevandezemaand moetenbovendiendevakantiegeldenbetaaldworden.acuutprobleemdus. Woensdag6mei 09.10uurContactgehadmetdebankendesituatiebesproken.Ikhebbijdebankaangedrongenopeenconstructieve houding;hetgaatimmersomkinderopvang.ouders,kinderenenhetpersoneelwordenernstiggedupeerdalser discontinuïteitontstaat uurFinanciëleinformatieopgevraagdbijdekinderopvangorganisatie:jaarcijfers,tussentijdsecijferseneen overzichtvandeachterstanden.directeenafspraakvoordevolgendedaggeplandmetdekinderopvangorganisatieende bank. Donderdag7mei 10.30uurAfspraakmetdekinderopvangorganisatieendebank.Hetfinanciëleprobleemblijktalenigetijdaanwezigte zijn.eris(te)laatopgereageerddoordekinderopvangorganisatie.voordebankisdemaatvol.ikdringtochaanopeen constructieveoplossing.erisgeenbehoefteaanonrustvoorouders,personeelenvoordesectoralsgeheel.opbasisvande ontvangenfinanciëlegegevens,debezettingenendemarkt,zouercontinuïteitgebodenmoetenkunnenworden.vraagis echterofdeaansturingvandekinderopvangorganisatievoldoendeis. Vrijdag8mei 12.30uurInoverlegmetbankenondernemerwordtbeslotenomde eerstepijn wegtenemen.bankfaciliteerteenextra kredietruimtewaarmeedevakantiegeldenen(deels)demeesturgenteschuldeisersbetaaldkunnenworden. Uitdrukkelijkevoorwaardehierbijisdatdekinderopvangdirectieexterneondersteuningkrijgtomtebezienopwelkewijze deorganisatiemoetwordenaangepastomvoorcontinuïteittekunnenzorgen.dekinderopvangorganisatiezaleenextern adviseurinschakelen.diezalmijinformerenmiddelseenrapportage. Vrijdag15mei 08.00uurLaatstedagvandeweek.Niksgehoordvandeexterneadviseur.Detijdbeginttedringen. Vrijdag29mei 08.00uurEindelijk,rapportvandeexternadviseurisbinnen.Deeersteindrukblijktgelukkigcorrect;inpotentieiser sprakevaneenrendabelekinderopvangorganisatie.dedirectieisinstaateenorganisatieindezeomvangopdehuidige wijzeaantesturen uurContactmetkinderopvangorganisatie.Lastiggesprek,maardedirectieerkenthetprobleem.Henaantal maatregelenopgelegd:nieuweorganisatiestructuur,personeelefficiënterinzetten,beteresturingopfinanciëlemiddelenen goedebetalingsafsprakenmetcrediteurenmaken.opbasisvandezemaatregelengeeftdeorganisatieookeen meerjarenprognoseafenoverlegtdieaanbankenwaarborgfonds.

4 Maandag9juni 13.30uurMeerjarenprognosevanorganisatieisbinnen.Contactopgenomenmetbank.Afspraakgemaaktomsituatiete bespreken.indetussentijdgaikalleinformatievandezeorganisatiebestuderen. Maandag15juni 11.30uurOpbasisvandeaangeleverdeinformatietoteenpositiefbesluitgekomen:debankzaldeorganisatiepassend herfinancierenenhetwaarborgfondsondersteuntditmiddelseenborgstelling. Dinsdag16juni 10.00uurTerugkijkendconcludeerikdatdeborgstellingnietdeenigetoegevoegdewaardevanhetWaarborgfonds isgeweest.eerstiserrustgecreëerdenisereenweguitgestippeldnaareenmogelijkeoplossing.daarbijhebben wegekekennaardeinstandhoudingvandecapaciteit.eenexternadviseurheeftvervolgensmiddelseenonderzoek aangetoonddatdeoplossingreëelis.deeerstestappennaardedefinitieveoplossingwordengezet.alsonderdeeldaarvan iserborgstellingverstrektvooreenpassendefinanciering. ArnoldSpetgens,RabobankNederland: Eencasusalshierbeschreveniszeerherkenbaar.Deondernemingkomtinzwaarweerenwendtzichtotdebankom uitbreidingvanfinanciering.ditvanuitdegedachtedatmeerkredietdezaakkanoplossen.deoorzakenwaaruitde additionelekredietbehoefteontstaat,zijnnaarhetoordeelvandebankechteronvoldoendeinbeeldgebrachten beheersbaargemaakt.hierdoorzoueenkredietuitbreidingslechtssymptoombestrijdingzijn,eentijdelijkeremedie.het gevaardatdeondernemingendebankgaanmiscommunicerenislevensgrootaanwezigendaarmeenemenderisico'svoor deondernemingforstoe. DoorzijnbekendheidmetdebranchekanhetWaarborgfondsineendergelijkesituatieeendempendeen vertrouwenherstellenderolspelen.enalsintermediaireenvertaalslagmakennaardeondernemingendebank.hetmoet gaanomherstelvanrendementbinnendeonderneming,endebankmoetdaarweergeloofinkrijgen.doordejuiste kernpuntentebelichten,draagthetwaarborgfondsdaarveelaanbij.

5 vraagaaninekedezentjé DevraagvanEricaTerpstraaanTweede KamerlidvandeVVDInekeDezentjé Hamming Bluemink:"Watdoetdepolitiekomeengoedetoekomstvoorde beginnendeondernemertewaarborgen?" Hap snap Mijneersteantwoordis:teweinig!Eénvanmijnbelangrijkstekritiekenisdatdepolitiekdewetgevingsteedsverandert. Datistevaakgebeurd.Hetmaaktdeondernemeronzeker.Benjenetopdehuidigeregelgevingingesteld,veranderthet weer!hetprobleemdaarbijisdathetkabinetgeenvisieheeftoverhoehetindetoekomstgeorganiseerdmoetzijn. Maatregelenblijvenhap snap,erwordtvoortdurendeenbeetjebijgestuurd.datbreektdeondernemersop. Vrijheid HetKabinetmoetmeteenvisiekomen,grotelijnen.Danweetiedereenwaarhijaantoeis.Deondernemerkandaarz n beleidopafstemmenenz npersoneelopaannemen.alsvvdhebbenwijweleenvisie.dehuidigeaanpakis marktverpestend.nuligtvastwelkeopvanghoeveeltoeslagkrijgt.daarmagdeoverheidzichhelemaalnietmeebemoeien. Jezoudeoudersdetoeslagmoetengeven,zodatzezelfkinderopvangkunneninkopen.Ondernemerskunnendaarweerop inspelen.jegeeftdeondernemersdaarmeehunvrijheidterug,watdemarktwerkingversterkt. Idioot Deregelsvandeoverheidverstikkendemarkt.Dezwareopleidingseisendienuopeensaangastouderswordengesteld, vindikidioot.gastouderszijnookondernemers.sommigenvangenaljarenkinderenopenmoetennuineenseenopleiding doen.bureaucratischenonsens.handhavingisookeenvanonzespeerpunten.slechtebureausmoetjesluiten.dereputatie vankinderopvangmoetgoedzijnenwordenbewaakt.datvertrouwenisnodigvoorouders.hetgaatomhunkind! Keurmerk Hettoezichtopdekwaliteitiseenrolvandeoverheid.Ookmoetdeoverheidfaciliterendatondernemerseengoedestart kunnenmaken.deeisenmoetenduidelijkzijn.eenkeurmerkkaneenhulpmiddelzijnomgoedeopvangteonderscheiden vanmindergoede.datinitiatiefmoetbijdeondernemersliggen.kortom,minderregelsvandeoverheid,meertoezichtop kwaliteitenmeervrijheidvooroudersenondernemers.hetzaldemarktwerkingendekwaliteittengoedekomen.

6 Opinie JaapPeters,organisatieactivist: Nemenwedetijdofveranderenwedeklok? Hongarije InHongarijelukthetmoedersheelgoedomwerkenkinderentecombineren.Hetgaaterdaarheelandersaantoedanbij ons.steedsmeervrouwenwerkenerinmanagementfuncties.vroegerdedendemannenhetzwarewerkendevrouwen veelalbureauwerk.toenmarktwerkingenkapitalismein1989hunintredededen,washetdaaromlogischdatjuistde vrouwenmanagementcursussengingendoen.daarnaastdraaidendehongarendeklokterugenvervroegdenhunwerkdag mettweeuur;vanzeventotdrieuurinplaatsvannegentotvijf.gevolgisdathongaarsekinderenvroegworden weggebrachtenomdrieuuruitschoolwordengehaald.moedersbestedenderestvandemiddagmethetgezin.zehebben deklokveranderdenkrijgendaardoorletterlijkdetijdvoorhunkids. Passie Mensengedijenhetbestinongeplandetijd.Vangeplandetijdkrijgjestress.Erkomtechtersteedsmeergeplandetijd,die volzitmetprotocollenenregeltjes.hetkomtdepassievanonzekinderenniettengoede.mensenwordendaarmurwvan, zegtookdeamerikaansesocioloogrichardsennett.hijconcludeerdedatmensendieveertigjaarbijmcdonaldshebben gewerktnietmeerzelfstandigkunnendenken,zozijnzegewendzichteschikkennaareenstructuur.dooralleste organiserenwordenmensenineenregelsysteemgeduwd.datgaattenkostevanechteaandacht.hetlijktgoedgeregeld, maarisuiteindelijknietgoedvoorhetkind. Authenticiteit DeBredeSchoolkaneengoedeontwikkelingzijn.Doordatjedekinderenmeeroflangerziet,kunjehetaanbodbeterop henafstemmen.echter...dooreentekortaangoedemensenwordendekinderensteedsmeerinsystemengeplaatst.metde bestebedoelingen,maardaarmeepakjezewelhunauthenticiteitaf.hetisbelangrijkdatjekinderendingenaanbiedt wanneerzeeraantoezijn,nietwanneerjijvindtdathetmoetgebeuren.dejuistedingenophetjuistemoment,daargaat hetom.iedereendeugt,maarnietopiedermoment.neemdusdetijdvoorkidsenverandernetalsdehongarendesnoods deklokdiealseenhandboeiomjepolszit!

7 Bestpractise Hands on mentaliteitbijknotz Voormaligmarketing ensalesmanagerpimlubberszochtruimelfjaargeledeneen opvangplaatsvoorhaarbabyenmaakteeenrondelangsdecrèchesindelft.zewas nieterggecharmeerdvandekwaliteitvandekinderopvanginhaarwoonplaatsen beslootzelfkinderopvangtegaanrealiseren.onlangsvierdenzehettienjarigbestaan vanknotz. Ikstaptemetmijnideedirectnaardeverantwoordelijkewethouder.Diejuichtemijninitiatieftoe,stimuleerdemezelfsde monopoliepositievandebestaandekinderopvangorganisatieindelfttedoorbreken. Hetduurdeanderhalfjaarvoordatikdefinancieringrondhad.In1999brachteentelefoontjenaarhetWaarborgfonds Kinderopvang,dattoennetbestond,deverlossing. Voorveelbankenwasdesectortienjaarterugnoghelemaalnietinteressantenveelteonzeker.HetWaarborgfondsheeft veelbetekendvoordekinderopvanginnederland. Opbasisvanhetbusinessplankreegikeenborgstelling,ensamenmetdesteunvandegemeenteendiverse intentieverklaringenvanbedrijvenvoorhetafnemenvankindplaatsen,gingdeingoverstag.knotzkonvanstart! DoelstellingwasomintweejaartijddeopvangvanKindercentrumKnotzvoltehebbenmet80dagopvang en80bsoplaatsen.enhoewelmijninitiatiefmevanallekantenwerdafgeraden,washetzesmaandenlateralzover. NahetuitvoerenvaneenpilotmelddehetReinierdeGraafZiekenhuiszichspontaanmethetverzoekeennieuwelocatiete starten.hetziekenhuiszou50%vanallekindplaatsenafnemen.mijnoogvielophetouderabobank gebouw. Rabobankvondhetideezosympathiekdatikvandebankeenfinancieringkreegvoorhetpand.Op1junikreegikde sleutel,waarnaeengroteverbouwingplaatsvond.nadriemaandengingenweopen.zeswekenlaterzatenwevol. Deuitbreidingzettedoor.In2003startteikKnotzSport,eensport BSO,voorkinderentussenachtentwaalf.Tweejaar laternamikopverzoekvanhetziekenhuisvilladuimelotover,eninjanuari2009startte,insamenwerkingmeteen sportvereniging,fortknotz,eensport BSOvoorvier tottwaalfjarigen.dezedrielocatieshuurik. Elkelocatieheeftz neigenlocatiemanagerenadjunct,ikopereeralsgeneralmanager.daarmeehebbenweredelijkwat overheadperlocatie.ikbentwee wekelijkseenheledagopelkelocatie,omfeelingtehoudenmetdelocatie.ikbentrotsop watikdanzie.erheersteenenorme handson mentaliteit.ikleerhetpersoneelproactieftezijndoortwijfelsenvragen voortezijn.alseenoudertevredenisoverdeopvang,zitdieookbeterinzijnofhaarwerkvel.daarprofiterenbedrijven van. Medewerkerskrijgenallemaaleencommunicatie trainingeneenpaarkeerperjaarbesprekenwegezamenlijkeen onderwerpuithetpedagogischplan.hetleukeis:wekrijgenbijnanooitklachten! Weonderscheidenonsopmeerderevlakken.Opallelocatieszijnzowelhorizontalealsverticalegroepen. Deopvanglooptvan7tot19uur.Wekokenook.Kinderendietot19uurblijven,etenmee.Daarnaastisookflexibele opvangmogelijk,bijvoorbeeldvoorbrandweerpersoneel. Oudersnemeneenxaantalurenaf.Wordteenkindtelaatopgehaald,danmoetdathalfuurwordenbetaald.Gebeurthet stelselmatig,danadviserenwedeoudershetcontractmeteenhalfuuruittebreiden.daarmeeheeftdeouderrustenwij duidelijkheid,enhetscheeltdeoudersindekosten. Eenkindmagookaanschuivenvoorhetavondetenalshetdeoudereenkeerbeteruitkomt.Daarvoormoetwelworden betaald,maardieruimtevindenoudersheelprettig.kinderenvindenhetheelgezellig.somsetenze veelbeterdanthuis!

8 VraagaanRoderickMunsters DevraagvanInekeDezentjéHamming BlueminkaanRoderickMunsters,voorzittervan Robeco: Watkunneninstitutionelebeleggersbijdragenaandeontwikkelingvan onderwijsenkinderopvanginnederland? Investeringsfonds Pensioenfondsenhoudenzichvanwegedecrisisnuvooralbezigmetdegrotelijnenenrapportages.Zezoudenookkunnen denkenaankleineinitiatieven.kleinschaligheidheeftookinafrikaalvruchtenafgeworpen.alshetdaarmogelijk is,daninnederlandook.alsdeoverheideenrolwilspelenmetbetrekkingtotbepaaldezekerhedenenhetrendementvan debrancheisgoed,danzieikweleenkansdatinstitutionelebeleggerswilleninvesterenenzobijdragenaande ontwikkelingvanonderwijsenkinderopvanginnederland. Lucratief Natuurlijkiserweleenrisico:alshetbijvoorbeeldslechtgaatmeteenkinderopvangorganisatieofmeteenBredeschool, zijninvesteerdershungeldkwijt.voorwaardenzijndaaromlanglopendecontracteneneengoedrendement.pluseen gezondebranche!doejezakenmetinstitutionelebeleggers,danwil jeimmersrendementnastreven.deoverheidzoumoetenbekijkenwelkezekerhedenzijkunnenbiedenomdetwijfel bijinvesteerdersteverminderen.eenkinderopvangorganisatieeneenschoolmoetwordengerundalseenbedrijf,inclusief kostenbeheersingenopbrengst.hetwaarborgfondskandaarineenrolspelen. Kleinschaligheid Pensioenfondsenhoudenzichvanwegedecrisisnuvooralbezigmetdegrotelijnenenrapportages.Zezoudenookkunnen denkenaankleineinitiatieven.kleinschaligheidheeftookinafrikaalvruchtenafgeworpen.alshetdaarmogelijk is,daninnederlandook.alsdeoverheideenrolwilspelenmetbetrekkingtotbepaaldezekerhedenenhetrendementvan debrancheisgoed,danzieikweleenkansdatinstitutionelebeleggerswilleninvesterenenzobijdragenaande ontwikkelingvanonderwijsenkinderopvanginnederland.

9 Meestgesteldevragen HetWaarborgfondsKinderopvangondersteuntorganisatiesdieinvesterenindeopvang enontwikkelingvankinderen.werichtenonsdaarbijopgoedondernemerschap, verantwoordeinvesteringenenkwaliteitvanhuisvesting.innul12geefthet Waarborgfondsantwoordoplezersvragen. Eenkinderopvangondernemervraagt: Ikhebnietdirectinvesteringsplannen,maarwelvragenovermijnmeerjarenbeleid.Kan ikhiervoorbijhetwaarborgfondsterecht? Antwoord:Jazeker,onzerelatiemanagerssparrengraagmetuoveruwbedrijfsvoering.Erhoeftgeenspraketezijnvan (concrete)investeringsplannen. Eengemeenteambtenaarvraagt: Onzegemeentewilgraageenactieverolspeleninhetbevorderenvande samenwerkingtussenkinderopvangorganisatiesenbasisscholen.hoekunnenwedie rolinvullen? Antwoord:Inelkefasevandetotstandkomingvandesamenwerkingkandegemeenteactiefparticiperen. Omtebeginnenishethandigeenvastcontactpersoonaantewijzen.Daarnaastishetgoedtecheckenof hetgemeentelijkbeleidisingerichtopsamenwerking.denkaanbeleidtenaanzienvanmedegebruikenverhuurvan schoolruimtes,huurbeleid,jeugdbeleidenzovoort.voormeerinformatie,ziedehandreikinghuisvestingbsoinbestaande school. Eenschoolleidervraagt: Binnenkortbiedtonzeschoolbuitenschoolseopvangaanophetschoolterrein.Ikheb begrependatdeeisenaandebuitenruimtenvooropvangverschillenvandievoor onderwijs.kuntumijvertellenwatdeeisenzijnbijkinderopvang? Antwoord:InhetVirtueelKinderdagverblijfvindtugemakkelijkalleactueleregelgevingmetbetrekkingtothuisvesting voorkinderopvang,dusookvoorbuitenruimten.wiltuinspiratievooreenaantrekkelijkebuitenruimteopdoen?gadan naardeinspirerendevoorbeeldenopdewebsitevanhetwaarborgfonds. Eenstartervraagt: Hoeschrijfikeengoedbedrijfsplanvoordestartvaneenkinderdagverblijfenwelke informatiemoetikhierinverwerken? Antwoord:Eengoedbedrijfsplanomvatveleaspectenmetbetrekkingtotondernemen.Indestartershoekoponzewebsite vindtubijdehandreikingvoorstarterseenformatwaaropuuwbedrijfsplankuntbaseren.

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

5 Assertiviteit. 1 Inleiding

5 Assertiviteit. 1 Inleiding DC 5 Assertiviteit 1 Inleiding Als SAW er zul je regelmatig in situaties terecht komen waarin je duidelijk moeten maken wat je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat een cliënt op een activiteitenafdeling

Nadere informatie

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel Periodiek Inleggen Met een klein maandelijks bedrag uw vermogen opbouwen 2 G emak staat centraal 3 Spreiding risico van het instapmoment Iedere maand vast bedrag Klein bedrag mogelijk Spreiding instaprisico

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Marketing die voor zich spreekt

Marketing die voor zich spreekt Marketing die voor zich spreekt Klantenverhaal / TinC TinC (Talk in Company) werd opgericht in 2008 door Els Van Aerschot vanuit haar passie voor talen. Het groeide uit tot een erkend taalinstituut met

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Opgave 2 Religie en integratie

Opgave 2 Religie en integratie Opgave 2 Religie en integratie Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. Inleiding Zijn Islamieten die geïntegreerd zijn minder religieus? Is integreren moeilijker als iemand

Nadere informatie

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel 10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel Een woord vooraf Binnenkort staat u voor de keuze om een basisschool te kiezen voor uw kind. 2 Dit boekje biedt u extra informatie over onze school. In het

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Wat doe je in deze les? Zo staat het in het stappenplan

Wat doe je in deze les? Zo staat het in het stappenplan Strategieles Ophelderen van onduidelijkheden Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst. Je gebruikt dan het stappenplan Lezen en de woordhulp. Een stap op het stappenplan is ophelderen

Nadere informatie

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes?

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? groep 5 Kies een onderwerp waar je al iets van af weet. 1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? 4. Let er bij het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen.

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen. Welkom bij KWALITEITverzekeringen. Sinds 1980 ben ik als verzekeringsagent werkzaam in de fiële dienstverlening. Na twintig jaar besloot ik om voor mijzelf te beginnen en op 1 januari 2000 was de overstap

Nadere informatie

C & M Cultuur & Media

C & M Cultuur & Media C & M Cultuur & Media Het programma Dag 1 Uitgebreide kennismaking; ideeënuitwisseling in kleine groepjes; programma opstellen voor komende bijeenkomsten. Dag 2 Presentatie persoonlijke plannen; feedback

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G.

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. LIDMAATSCHAPSGIDS EUROPA, MIDDEN-OOSTEN & AFRIKA 2015 JE VOLGENDE AVONTUUR START HIER Harley Owners Group leden gaan al meer dan dertig jaar samen op pad.

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER elightvzw.be PRODUCTFOLDER Inloggen Inloggen op elightvzw.be doe je door te surfen naar www.elightvzw.be. Je kiest voor inloggen. Vervolgens geef je de gebruikersnaam en het paswoord in. Na klikken op

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bijlage 24.1 - Bijdrage per kavel 2.499.574 2021 93,1388492 d.d. 14-2- 1.906.800 177.597.218 CODE_ NCW 1a_1 Logistiek 25m Zichtlocatie 14.973 1,00 14.973 14.973 Logistiek 25m - 0,90 - Logistiek max 15m

Nadere informatie

P.O. A4 M&O: Financieel adviesbureau

P.O. A4 M&O: Financieel adviesbureau P.O. A4 M&O: Financieel adviesbureau Jullie starten een financieel adviesbureau. Jullie adviseren op allerlei terreinen: Beleggingsadvies, hypotheekadvies, Spaaradvies, rechtsbijstand. Je begint met het

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

& Z \ & O. Is dit een mens- 3. s.1. s.2 & Z \ a.1 & Z \ D Is. dit. mens. dit. dit. mens. een. mens. dit. een. een. mens. een. een. een. dit. mens.

& Z \ & O. Is dit een mens- 3. s.1. s.2 & Z \ a.1 & Z \ D Is. dit. mens. dit. dit. mens. een. mens. dit. een. een. mens. een. een. een. dit. mens. Commande du Nationaal Comité 4 en 5 mei Tekst: Primo Levi Muz: Matthias Kadar vert: J van der Haar s1 =120 _ =140 1 & Z \ s2 & Z \ h a1 & Z \ a2 & Z \ h s1 7 & h s2 & h a1 & a2 & 4 s1 1 & s1 19 & s2 &

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

WAAG. de SPRONG. Een BRON

WAAG. de SPRONG. Een BRON WAAG de SPRONG Een BRON 1 Inhoudsopgave Colofon Saskia Martens Romy van der Sande Maarten van den Beemt 5 8 10... 5... 6... 8... 10... 13... 14 2 3 Editorial STARTEN Van, voor en door het bedrijf Verbeter

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie