Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld"

Transcriptie

1 Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus AA Roden

2 Bijlagen personeelsbeleidsplan Bijlage Onderwerp 1 Begrippenlijst 3 Blz. 2 Procedure inventariseren van taken (taakbeleid) 6 3 Sollicitatiecode openbaar primair onderwijs Noordenveld 7 4 Benoemingsprocedure 10 5 Document evenredige vertegenwoordiging (speciaal) basisonderwijs 11 6 Begeleidingsplan nieuw personeel 12 7 Scholingsbeleid, reglement en overeenkomst 13 8 Enquête mobiliteit 22 9 Inhoud bekwaamheidsdossier Voorbeeldformulier POP Regeling ontwikkelgesprekken en verslagformulier 29 11a Regeling beoordelingsgesprekken en beoordelingsformulier Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Arbo beleid Ziekteverzuimbeleidsplan incl. ziekmeldingsprocedure Klachtenregeling Procedure besluitvorming 68 Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 2

3 Bijlage 1 Begrippenlijst BAPO Belastbaarheidbeleid Beloningsdifferentiatie Beoordelen CAO-PO Competentie Regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen belastbaarheidbeleid is gericht op het vinden van een evenwicht tussen de eisen die aan de medewerker gesteld worden en zijn individuele belastbaarheid. het toekennen van extra bonussen, toelagen, periodieken, premies of onkostenvergoedingen toegekend omdat een medewerker goed functioneert, bijzondere taken uitvoert of specifieke ervaring meebrengt. het waarderen van het functioneren van medewerkers met het doel dat zowel de school als betrokkenen medewerker daar beter van worden. CAO voor het primair onderwijs de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie, die iemand nodig heeft om een taak adequaat te kunnen uitvoeren. Domeinspecifieke competentie professionele kennis en vaardigheden voor een specifiek vakgebied en beroep. Functiebouwwerk Functiedifferentiatie Functiewaardering FUWASYS GMR Integraal personeelsbeleid (IPB) het geheel van functies naar soort, niveau en aantal. Het geeft per school aan welke functies er op welk niveau (schaal) worden onderscheiden. het uitsplitsen van taken in een functie waardoor nieuwe functies ontstaan, die op basis van een procedure van functiebeschrijving en functiewaardering verbonden worden met een eigen rechtspositionele status en salarisschaal. ordenen in gewicht van functies binnen een organisatie om te komen tot een rechtvaardig beloningsbeleid. geautomatiseerd functiebeschrijvings- en functiewaarderingssysteem dat door de rijksoverheid wordt gebruikt. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Leeftijdsbewust personeelsbeleid het zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en behoeften van de (ouder wordende) medewerker in de verschillende fasen van zijn loopbaan. Loopbaanbeleid Missie het afstemmen van de behoefte en mogelijkheden van de organisatie en de loopbaanwensen van een individu, met als doel een continue en adequate bezetting van functies en het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. de missie van een schoolorganisatie vormt de basis voor alle activiteiten van de school. In de missie geeft een school aan wat zij wil bereiken en op welke manier zij dat denkt te gaan doen. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 3

4 Mobiliteit MR Nascholing Normfunctie Normjaartaak NSA Ontwikkelgesprek PAGO Personeelsbegeleiding POP Portfolio het vermogen van medewerkers om te veranderen, om zich functioneel en geografisch te willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie. medezeggenschapsraad alle activiteiten van een reeds bevoegde leraar om zijn kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen te verdiepen en uit te breiden. functie waarvan de functie-inhoud en waardering als een vast gegeven worden beschouwd. een fulltime jaartaak van 1659 uur (36,86 uur per week) Nederlandse Schoolleiders Academie een regelmatig terugkerend gesprek tussen leidinggevende en zijn medewerker over structurele bespreekpunten die met het werk, de werkuitvoering en de werkomstandigheden samenhangen. Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek alle vormen van begeleiding die erop gericht zijn de medewerkers, het human capital, optimaal te laten functioneren binnen hun beroep. Persoonlijk Ontwikkelings Plan dossier dat een beschrijving bevat van relevante leer- en werkervaringen, gevolgde opleidingen, verworven competenties en kwalificaties van een medewerker. Primaire arbeidsvoorwaarden salaris, eindejaarsuitkering, pensioenregelingen en regelingen in de sociale zekerheid. RDDF SBL SBO Risicodragend deel van de formatie Samenwerkingsverband Beroepsgroep Leraren Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Secundaire arbeidsvoorwaarden reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding, studievergoeding, verlofdagen. Selectie SMART Taakbeleid Taakdifferentiatie alle activiteiten die een schoolorganisatie onderneemt om te komen tot een keuze van een geschikte persoon die bijdraagt aan de doelstellingen van de vacante functie en de school. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. taakbeleid zorgt voor een optimale afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de capaciteiten en de beschikbare tijd van het personeel anderzijds, om zo de organisatiedoelen van de school te realiseren. het onderbrengen/toedelen van nieuwe/andere taken binnen het geheel van een reeds bestaande functie, het uitsplitsen van taken binnen een functie zonder dat per definitie nieuwe functies ontstaan. Taakomvangsbeleid het taakomvangsbeleid betreft het op elkaar afstemmen van het totale takenpakket van de school, de beschikbare financiën en de personeelsformatie. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 4

5 Taakuitvoeringsbeleid Taakverdelingsbeleid Visie Voorwaardenscheppende competentie Werving Wet BIO - competenties WPO Zij-instromer taakuitvoeringsbeleid richt zich vooral op het optimaliseren van de kwaliteit van het werk. taakverdelingsbeleid is het op een evenwichtige en geaccepteerde manier verdelen van taken waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van elke medewerker. de visie van een school omvat de ambitieuze droom van de organisatie. Ze geeft aan wat de organisatie wil bereiken, wat doorslaggevend is voor haar succes en welke kritische succesfactoren haar uniek maken. Ook normen, waarden en principes maken hier deel van uit. algemene gedragsvaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen functioneren, ongeacht het beroep. alle activiteiten die een schoolorganisatie onderneemt om potentiële kandidaten ertoe te bewegen te solliciteren naar een specifieke functie. een basispakket van zeven competenties waaraan de onderwijsgevende moet voldoen. Wet op het primair onderwijs een medewerker met een loopbaan buiten het onderwijs, die bewust kiest voor een baan binnen het onderwijs. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 5

6 Bijlage 2 Procedure inventarisatie en verdeling van taken (taakbeleid) Procedure invoering taaktoedeling 1. Vaststellen van het overzicht van taken in de school aan de hand van een overzicht van taken in de school, vult ieder teamlid taken aan of schrapt taken; de directeur stelt het conceptoverzicht Taken in de school op; het team stelt het overzicht Taken in de school zonodig bij. 2. Waarderen van de taken in de school aan de hand van een waarderingssysteem geeft ieder teamlid een waardering van de taken in de school. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door per taak een tijdsinvestering te bepalen. Daarna wordt per taak de gemiddelde tijdsinvestering berekend; de directeur stelt een concept Waardering taken in de school op; het schoolteam stelt het overzicht Waardering taken in de school zonodig bij. 3. (P)MR en bevoegd gezag (P)MR bespreekt de stukken genoemd onder 1 en 2 en voorziet ze van advies; Het bevoegd gezag bespreekt de stukken genoemd onder 1 en 2 en stelt ze vast. 4. Directie en team evalueren de invoering van de taaktoedeling na een jaar. Procedure jaarlijkse taakverdeling 1. Alle teamleden geven in mei schriftelijk aan voor welke schooltaken zij het volgende schooljaar in aanmerking willen komen. De invulling geschiedt als volgt. Achter de schooltaken zijn drie kolommen geplaatst: 1) 1 e voorkeur 2) 2 e voorkeur 3) liever niet 2. Rekening houdend met de ingevulde lijsten, met het aantal uren dat men in dienst is, met de zwaarte van de taken en de uitgangspunten van het bevoegd gezag stelt de directeur een concept taakverdeling op. 3. De directeur spreekt met ieder teamlid de hem/haar in concept toebedeelde taken door. Zo nodig worden in overleg nog wijzigingen aangebracht. 4. Na consensus met alle betrokkenen brengt de directeur de totale taakverdeling ter bespreking in op een teamvergadering. Zonodig worden nog wijzigingen aangebracht. 5. De taakverdeling wordt besproken in de (P)MR en voorzien van advies. 6. De taakverdeling wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. N.B. Bij verschil van inzicht over de taakverdeling meldt de directeur dit bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist over het geschil na de verschillende meningen gehoord te hebben. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 6

7 Bijlage 3 Sollicitatiecode openbaar primair onderwijs Noordenveld Artikel 1 Uitgangspunten 1. De code is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a. Een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid; de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie); b. De sollicitant wordt deugdelijk en volledig geïnformeerd over de procedure, over de inhoud van de vacante functie en over de plaats daarvan in de organisatie; c. De organisatie vraagt van de sollicitant slechts die informatie die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid van de functie; d. De sollicitant verschaft aan de organisatie de informatie die deze nodig heeft om een waar en getrouw beeld te krijgen van de geschiktheid van de sollicitant voor de vacante functie; e. De van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld; ook in andere opzichten wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd; f. Op een door de sollicitant schriftelijk bij de organisatie ingediende klacht over onzorgvuldige, onbillijke of onjuiste behandeling wordt door de betrokken organisatie schriftelijk gereageerd. 2. Het is van belang dat de sollicitant duidelijkheid heeft over de te volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent dat indien de organisatie afwijkt van de eenmaal gekozen procedure, zij dit aan de sollicitant meedeelt en toelicht. De sollicitant kan, indien daartoe aanleiding bestaat, om een afwijking van de procedure verzoeken. De code is van toepassing op een procedure die erop gericht is om een vacature binnen een organisatie te vervullen en waarvoor de werving van kandidaten plaatsvindt door a) openbare bekendmaking, zoals advertenties in kranten, radio, internet b) binnen beperkte kring zoals via kennissen of familie, CWI, publicatieborden, interne werving en c) via uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, executive search. De code sluit aan bij bestaande Europese (inclusief Nederlandse) wet- en regelgeving. Artikel 2 Ontstaan van de vacature 1. Indien de organisatie besluit dat er een vacature is of komt en dat die vervuld moet worden, maakt zij een beschrijving van de vacante functie waarin de relevante kenmerken worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functie-eisen, taakinhoud en verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk of detachering), arbeidstijden, arbeidsduur en standplaats. 2. Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken worden slechts gesteld indien deze in verband met een goede functievervulling noodzakelijk zijn en voor zover zij niet in strijd zijn met wettelijke regelingen. Artikel 3 Werving 1. De vacatures worden eerst intern onder het zittende personeel en de invalkrachten bekend gemaakt. Indien geen geschikte kandidaten reageren wordt extern geworven. Bij uitzondering kan besloten worden de interne en externe werving gelijktijdig te starten. 2. Een personeelsadvertentie vermeldt, naast de relevante kenmerken van de vacature, de wijze van solliciteren (bijvoorbeeld of een sollicitatieformulier moet worden ingevuld), de door de sollicitant te verschaffen informatie (zoals opleiding, diploma s, arbeidsverleden en ervaring), eventuele bijzondere selectieprocedures/-middelen (zoals psychologisch onderzoek en/of assesment), een eventuele aanstellingskeuring, een verplicht antecedentenonderzoek en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 7

8 3. Wanneer het stellen van een leeftijdsgrens noodzakelijk is, wordt de reden daarvan aangegeven. 4. Indien een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen wordt gevoerd, wordt daarvan uitdrukkelijk melding gemaakt en de reden gegeven. 5. De organisatie verlangt van de sollicitant geen pasfoto voordat zij de sollicitant heeft uitgenodigd. Artikel 4 Selectiefase 1. Sollicitanten ontvangen binnen een week na sluiting van de sollicitatietermijn een ontvangstbevestiging. Daarbij wordt hen tevens een globaal tijdpad van de procedure verstrekt. 2. De organisatie bericht de sollicitant binnen twee weken na de sluitingsdatum voor reacties: a. of hij wordt afgewezen; b. of hij wordt uitgenodigd; c. of zijn sollicitatie wordt aangehouden (onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt). Indien de sollicitant voor een bezoek wordt uitgenodigd of indien zijn sollicitatie wordt aangehouden, stuurt de organisatie samen met dit bericht de bij haar geldende sollicitatieprocedure, met inbegrip van de verwachte duur daarvan en de geldende sollicitatiecode. 3. De organisatie stelt alleen vragen over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn. De organisatie kan de sollicitant verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De sollicitant verschaft de organisatie de informatie die een waar en getrouw beeld geeft van zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert. 4. De organisatie verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de organisatie. 5. De organisatie geeft in de openbare bekendmaking van de vacature of in de procedure duidelijkheid over het wel of niet vergoeden van de door de sollicitant in redelijkheid gemaakte kosten. Artikel 5 Werkbezoek 1. Een vertegenwoordiging van de sollicitatiecommissie brengt desgewenst een bezoek aan de school waar de sollicitant reeds werkzaam is, na de sollicitant daarover vooraf te hebben geïnformeerd. 2. Deze vertegenwoordiging bestaat uit maximaal 3 personen. 3. De sollicitant naar een onderwijsgevende functie kan gevraagd worden een proefles te geven. Artikel 6 Nader onderzoek 1. Indien de organisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij zulks niet vereist is op grond van een wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Bij derden en andere bronnen verkregen informatie zal, indien relevant, met de sollicitant worden besproken. 2. Een psychologisch onderzoek of assesment kan slechts plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog met inachtneming van de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psycholoog behoeft toestemming van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan de opdrachtgever (de organisatie) te kunnen verstrekken. 3. Een medisch onderzoek in verband met de aanstelling kan slechts plaatsvinden indien er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 8

9 geschiktheid moeten worden gesteld en uitsluitend nadat alle overige beoordelingen van geschiktheid hebben plaatsgevonden aan het einde van de selectieprocedure. Het onderzoek wordt verricht door een keurend arts, met inachtneming van de voor een dergelijk onderzoek geldende wettelijke regels. Bij een aanstellingskeuring vormen de Wet op de Medische keuringen, het Protocol Aanstellingskeuringen van juni en het Besluit aanstellingskeuringen van november het richtsnoer. Artikel 7 Antecedentenonderzoek 1. De verklaring omtrent het gedrag, die vereist is voor benoeming aan een onderwijsinstelling afgegeven volgens de Wet op de justitiële documenten op de verklaringen omtrent gedrag (Staatsblad 1955, nummer 395) dient bij overlegging aan het bevoegd gezag niet ouder dan twee jaar te zijn te rekenen vanaf de datum van uitgifte. 2. Geen inlichtingen worden ingewonnen over familieleden, noch over andere aspecten van het sociale milieu van de sollicitant. 3. Inlichtingen bij huidige of voormalige werkgevers, zoals aangegeven in de sollicitatiebrief dan wel het sollicitatieformulier alsmede bij de Rijksinspectie voor het onderwijs worden alleen na toestemming van de sollicitant opgevraagd. Zijn in die sollicitatiebrief geen referentieadressen opgegeven, dan worden die desgewenst alsnog bij de sollicitant opgevraagd. Artikel 8 Afwijzing, afronding sollicitatieprocedure en aanstelling 1. Indien de organisatie, in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit besluit schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. De afwijzing geschiedt schriftelijk (per brief of bericht). De sollicitatieprocedure wordt als afgerond beschouwd indien de vacature is vervuld door een of meerdere sollicitanten dan wel doordat de organisatie heeft besloten dat de vacature vervalt. Allen die op dat moment nog deelnemen aan de procedure worden hierover binnen twee weken schriftelijk bericht. 2. Voor zover van toepassing worden (schriftelijke) gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing teruggezonden of vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen. 3. Bij de aanstelling worden alle afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd. Artikel 9 Klachtenbehandeling door de organisatie 1. Iedere afgewezen kandidaat wordt schriftelijk meegedeeld bij welke instantie en op welke wijze hij/zij bezwaar c.q. beroep tegen een besluit kan aantekenen c.q. instellen. 2. De organisatie onderzoekt schriftelijke klachten van sollicitanten die van oordeel zijn dat zij onzorgvuldig, onbillijk of onjuist zijn behandeld, waarna de sollicitant binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd wordt geïnformeerd over de bevindingen van de organisatie. 3. De ondernemingsraad, respectievelijk de personeelsvertegenwoordiging, wordt jaarlijks geïnformeerd over het aantal, de aard en de wijze van afhandeling van de ingediende klachten. 1 Het protocol aanstellingskeuringen is ondertekend door de centrale organisaties van: werknemers, werkgevers, patiënten/consumenten, artsen en arbo-diensten. Het protocol kan worden opgevraagd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Lomanlaan 103, 3526 XD Utrecht, Het Besluit van 23 november 2001 tot regeling van de klachtenbehandeling aanstellingskeuringen is op 1 februari 2002 in werking getreden. Dit besluit legt de organisatie onder meer de volgende verplichtingen op. De organisatie stelt de sollicitant die daarom verzoekt tijdig voor de aanstellingskeuring het desbetreffende advies van de arbo-dienst ter beschikking. De organisatie informeert de sollicitant over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 9

10 Bijlage 4 Benoemingsprocedure Er vindt eerst een interne wervingsronde plaats onder het zittende personeel en de invalkrachten. Wanneer de interne procedure niet het gewenste resultaat oplevert stopt de procedure na stap 9 of stap 11 en wordt herhaald vanaf stap 7. Bij uitzondering kan besloten de interne en externe werving tegelijk te doen. Te ondernemen stappen Door 1. Openstellen vacature Bevoegd gezag 2. Controle op verplichte voorrangbenoemingen Bevoegd gezag 3. Taakomschrijving sollicitatiecommissie Bevoegd gezag 4. Samenstelling sollicitatiecommissie Bevoegd gezag 5. Opstellen profielschets/functievereisten Bevoegd gezag i.o.m. sollicitatiecommissie 6. Vaststellen advertentietekst Sollicitatiecommissie 7. Verspreiding/plaatsing advertentie Sollicitatiecommissie 8. Eerste selectie Sollicitatiecommissie 9. Het sollicitatiegesprek Sollicitatiecommissie 10. Evt. selectie sollicitanten voor proefles/ klassebezoek Sollicitatiecommissie 11. Evt. tweede selectieronde Sollicitatiecommissie 12. Sollicitatiecommissie stelt eindadvies op Sollicitatiecommissie 13. Bevoegd gezag neemt besluit Bevoegd gezag 14. Evaluatie gevolgde procedure Sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie bestaat bij een vacature uit maximaal: Directielid 1 vertegenwoordiger namens de ouders voorgedragen door de MR; 1 vertegenwoordiger namens het personeel voorgedragen door de MR; Vacature voor Niet-directielid 1 vertegenwoordiger namens de ouders voorgedragen door de MR; 1 vertegenwoordiger namens het personeel voorgedragen door de MR; 2 vertegenwoordigers van het bevoegd gezag; 1 vertegenwoordiger van het bevoegd gezag; De directeur van de betreffende school. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 10

11 Bijlage 5 Document evenredige vertegenwoordiging In 1997 was er 1 vrouwelijke directeur werkzaam in het openbaar primair onderwijs Noordenveld. Momenteel, augustus 2007, bestaat 33% van de directie uit vrouwen. Het openbaar primair onderwijs Noordenveld streeft er naar om in de komende jaren binnen het basisonderwijs het aantal vrouwen met een directiefunctie verder uit te breiden. Om dit te realiseren gaan we bij de uitvoering van het voorkeursbeleid voor vrouwelijke directieleden als volgt te werk: a. werving en selectie de advertentie dient vrouwen uitdrukkelijk uit te nodigen om te solliciteren; bij gelijke geschiktheid verdient de vrouw de voorkeur; we vinden het belangrijk om zittend personeel loopbaanmogelijkheden te bieden. Daarom wordt er eerst intern geworven. Er kan, gelijktijdig met de interne/externe publicatie van de advertentie, aan één of meerdere vrouwen gevraagd worden te solliciteren. Dit wordt in de advertentietekst vermeld. Bovendien dient de sollicitatiecommissie, die voor invulling van de vacature is ingesteld, op de hoogte te zijn van een dergelijke uitnodiging. De uitnodiging gaat uit van een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en schept geen verplichting tot benoeming maar wel tot een gefundeerde afwijzing. b. ontwikkeling Jaarlijks wordt in de mobiliteitsenquête gevraagd naar eventuele loopbaanwensen bij vrouwen door middel van een expliciete vraagstelling. Wanneer de behoefte wordt geconstateerd vindt een gesprek plaats met een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag om te bekijken hoe het bevoegd gezag behulpzaam kan zijn bij het realiseren van deze wens; Vrouwen worden gestimuleerd deel te nemen aan managementcursussen. Bij de besteding van het nascholingsbudget wordt hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld; c. de mogelijkheden om als directeur in deeltijd te werken worden uitgebreid (voor nadere invulling zie paragraaf deeltijdbeleid) d. positie van het middenmanagement versterken door: hen eigen taken te geven; zo kan men zijn huidige functie beter uitoefenen en zich beter voorbereiden op een eventueel directeurschap in de toekomst. Op iedere school dient, voor zover niet aanwezig, een duidelijke verdeling van taken te zijn gerealiseerd binnen de schoolleiding; bieden van de opleidingsmogelijkheden. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 11

12 Bijlage 6 Begeleidingsplan nieuw personeel De begeleiding van nieuw personeel omvat de volgende elementen: informatie vooraf begeleiding door mentor beoordeling jaarplanning Informatie vooraf a. Bij indiensttreding ontvangt het nieuwe personeelslid van de directeur van de school: de schoolgids het schoolplan het jaarplan het personeelsbeleidsplan (inclusief het begeleidingsplan nieuw personeel en de regeling beoordelingsgesprekken) b. De directeur maakt de nieuwe leerkracht wegwijs onder andere in het schoolgebouw, de regels, de schoolcultuur, de schoolorganisatie, de taakverdeling, leermiddelen, zorgverbreding en relatie tot ouders. c. Met de leraar die in het voorafgaande schooljaar werkte in de groep, waarin de nieuwe leerkracht aan de slag gaat, worden de te hanteren methodes en overige leer- en hulpmiddelen, het lesrooster en de leerlingen doorgesproken. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar leerlingen met problemen. Begeleiding door een mentor Het nieuwe personeelslid wordt begeleid door een mentor. Dit is ofwel de directeur of een leraar met ervaring. Begeleiding vindt in de eerste week dagelijks en vervolgens wekelijks plaats tenzij mentor, leerkracht en directeur een andere frequentie passender vinden. Bij de begeleiding worden de beoordelingscriteria zoals die zijn vastgelegd in de regeling beoordelingsgesprekken als leidraad gebruikt. De mentor fungeert als praatpaal en kan aanwijzingen geven. Hij kan eventueel ook verwijzen naar andere collega s die over specifieke kennis beschikken. De mentor gaat eens per maand op klassebezoek met de bedoeling wanneer dat nodig is extra ondersteuning te bieden. Zo nodig kan in overleg een hogere frequentie voor het klassenbezoek worden gekozen. De klassenbezoeken worden voorbesproken en nabesproken. De mentor houdt van zijn begeleidingsactiviteiten een logboek bij, waarvan de nieuwe leerkracht steeds een kopie ontvangt. Beoordeling De inhoud en procedure van het beoordelingsgesprek zijn terug te vinden in de regeling beoordelingsgesprekken. Voor de herfst- en kerstvakantie vinden tussenevaluaties plaats. De eindevaluatie vindt in ieder geval voor 1 mei (of 3 maanden voor de einddatum van het tijdelijk dienstverband) plaats. De beoordeling wordt uitgevoerd door de directeur eventueel in aanwezigheid van de mentor. Alle beoordelingen worden schriftelijk vastgelegd. De betrokken leerkracht ontvangt een afschrift. Jaarplanning De directeur van de school is verantwoordelijk voor de opstelling van een jaarplan waarin de klassenbezoeken, de tussenevaluaties en de eindevaluatie is opgenomen. Hij doet dit in overleg met de mentor (als hij zelf niet de mentor is) en de nieuwe leerkracht. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 12

13 Bijlage 7 Scholingsbeleid, reglement en overeenkomst a. Scholingsbeleid 1. Inleiding Medewerkers zijn het belangrijkste werkkapitaal van een school. Goed personeel maakt goed onderwijs mogelijk. Omdat personeelsleden in een constante stroom staan van veranderingen is scholing een must. Medewerkers moeten zodanig opgeleid, getraind en gevormd worden dat ze hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen en zich kunnen ontplooien. Ook kunnen deze aspecten een middel zijn om mobiliteit in het onderwijs te bevorderen. Is de school in staat om medewerkers aantrekkelijke mogelijkheden te bieden voor opleiding en doorstroming? Scholingsbeleid dient aan te geven hoe persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanwensen in relatie kunnen worden gebracht met de door de school nagestreefde doelen. In 2006 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair onderwijs een onderhandelaarsakkoord gesloten over verlenging en uitbreiding van de secundaire arbeidsvoorwaarden in de cao. In de CAO worden de kaders voor een regeling voor scholing van het personeel/alle werknemers gegeven, op grond waarvan scholen zelf een scholingsregeling dienen op te stellen. Het beschikbare budget zal worden verdeeld in een collectief deel ( belang van de instelling) en een individueel deel (belang van de werknemer). Door middel van meerjarenafspraken moet de werknemer tenminste kunnen voldoen aan de eisen die de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) stelt. De in het personeelsbeleidsplan openbaar primair onderwijs Noordenveld vastgestelde onderwerpen met betrekking tot scholing zijn in deze notitie opgenomen. Het nascholingsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid, dat in onderwijsorganisaties sterk samenhangt met het onderwijskundig beleid. Immers, als vernieuwingen op het onderwijskundig vlak moeten worden gerealiseerd is nascholing vaak een goed middel om het personeel in staat te stellen deze vernieuwingen door te voeren.. 2. Begripsbepaling In het personeelsbeleidsplan wordt onder nascholing verstaan alle activiteiten die tot doel hebben de kennis en vaardigheden van personeelsleden te verbeteren en verder te ontwikkelen en wordt het omschreven als een instrument van personeelsbeleid voor schoolleiding en bestuur om onderwijskundige en ook organisatorische ontwikkelingen te bevorderen en te sturen. Voor een heldere begripsbepaling is het goed om onderscheid te maken tussen de diverse vormen van scholing: Nascholing: Bijscholing: Omscholing: Scholingsplicht: het op peil houden van vakinhoudelijke en pedagogisch didactische kennis. het verkrijgen van extra kwalificaties in verband met het vervullen van andere aan de huidige functie gelieerde taken. een geheel nieuwe functie binnen of buiten het onderwijs of het verwerven van een nieuwe bevoegdheid. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij mensen niet meer in een functie kunnen functioneren en omgeschoold moeten worden. Het bevoegd gezag kan in dat geval een scholingsplicht opleggen. In voorkomende gevallen kan dat betekenen dat alle andere vormen van scholing moeten wijken. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 13

14 3. Algemeen Jaarlijks wordt het zogenaamde budget personeelsbeleid vastgesteld aan de hand van de leerlingentelling op 1 oktober van het jaar ervoor. In het bestuursformatieplan worden afspraken gemaakt over de verdeling en inzet van deze gelden. Door ontschotting en niet-oormerken ontstaan in de nabije toekomst meer mogelijkheden om middelen specifiek te gebruiken. In de gemeente Noordenveld wordt 10 % van het budget P&A gereserveerd voor (na)scholing. Waarvan 40 % (wordt beheerd door het bevoegd gezag)voor: - noodzakelijke bij- en omscholing voor medewerkers die in de wachtgeldregeling komen of dreigen te komen - uitvoering scholing als gevolg van gemeentelijk onderwijs- en personeelsbeleid 60 % ( wordt beheerd door schooldirecties) voor: - na- en bijscholing ten behoeve van de uitvoering van het meerjarenscholingsplan - afgesproken na- en bijscholing tijdens functioneringsgesprekken - scholing op eigen verzoek; onder voorwaarden ( zie punt 7: de tegemoetkomingsregeling. 4. primair en secundair beleid In de CAO-PO wordt een aantal zaken genoemd t.a.v. scholing. Deze dienen als uitgangspunt voor het scholingsbeleid op de openbare scholen voor primair onderwijs in de gemeente Noordenveld. Het beleid is onderverdeeld in primair- en secundair beleid: 1 Primair beleid Uit het onderwijskundig beleid van de school kunnen gewenste scholingsactiviteiten worden afgeleid. Dit onderwijskundige beleid heeft betrekking op de primaire doelstelling, namelijk het lesgeven aan leerlingen. 2 Secundair beleid Bij het secundaire beleid gaat het vooral om personeels- en schoolorganisatiebeleid. Met het oog op loopbaanontwikkeling kan er voor gekozen worden teamleden scholing te laten volgen. Persoonlijke interesses en wensen kunnen hierbij een rol spelen. Bij scholing in het kader van schoolorganisatiebeleid gaat het om zaken als teambuilding, public relations, administratie en beheer en dergelijke Gaat een personeelslid een studie volgen in eigen tijd en voor eigen rekening, dan valt dat vanzelfsprekend buiten de arbeidsrelatie en dus buiten de kaders van het scholingsbeleid. 3 Scholing naar aanleiding van ad hoc vragen Scholing wordt over het algemeen gepland op basis van een plan op langere termijn. Al werkende kunnen echter onverwachte scholingsvragen ontstaan, die m.b.t. de schoolontwikkeling wel van belang zijn. Het is goed wanneer er voldoende financiële middelen zijn om op korte termijn op dit soort vragen in te kunnen gaan. Logischerwijs vormt het primaire beleid van de school het voornaamste uitgangspunt. Maar het secundaire beleid maakt het mogelijk dat werknemers de competenties onderhouden, die worden onderscheiden in de wet Beroepen in het Onderwijs. Het levert tevens een bijdrage aan het voor de medewerkers uitdagend, interessant en aantrekkelijk houden van het onderwijs. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 14

15 5. Opzet en vaststelling meerjaren scholingsplan Elke school beschikt over een meerjarenscholingsplan. Dit maakt deel uit van het schoolplan. Het biedt een overzicht van speerpunten in het scholingsbeleid van de school. Daarbij wordt een raming gemaakt van de benodigde financiële middelen. Jaarlijks wordt het scholingsplan geactualiseerd. Het bevat de volgende onderdelen: Door de werkgever noodzakelijk geachte scholingsopdrachten De beoogde doelen Planning van de scholingsactiviteiten Beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd en/of geld De ruimte voor scholing op eigen initiatief van de werknemer Verantwoording en begroting voor in te zetten middelen 6. Het ontwikkelingsgesprek als voorwaarde voor individueel gerichte scholing Verticale ontwikkelingsmogelijkheden zijn in het onderwijs gering. Loopbaanontwikkeling moet meer worden gezocht in verdieping en specialisatie binnen het eigen vakgebied. Scholingsfaciliteiten zijn hiervoor uitermate geschikt. Scholing als middel voor loopbaanontwikkeling behoort vorm te krijgen binnen het functioneringsgesprek en op iets langere termijn binnen het ontwikkelingsgesprek. In dergelijke gespreken worden interesses geïnventariseerd en wordt aandacht besteed aan loopbaanperspectief. Op grond hiervan kunnen afspraken gemaakt worden voor individuele scholing. Scholingsafspraken tussen de werkgever en een werknemer worden schriftelijk vastgelegd. In individuele gevallen kan worden gekozen voor het opstellen van een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsplan. 7. Tegemoetkomingsregeling De kosten van opgedragen scholing in het kader van het primair en secundair beleid komen volledig voor rekening van de werkgever. Voor toewijzing van scholingsaanvragen worden de volgende criteria gehanteerd: a. schoolbelang gaat voor individueel belang; b. vervolgens komen in volgorde van prioriteit: aanvragen in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de school; aanvragen in het kader van nieuwe taken binnen de school; aanvragen om redenen van promotie; aanvragen om redenen van loopbaanplanning; aanvragen uit persoonlijke interesse. Bij deelname aan een cursus door het hele team wordt niet gekeken naar de betrekkingsomvang van individuele teamleden in relatie tot het budget Bij individuele deelname aan een cursus wordt wel gekeken naar de betrekkingsomvang en het beschikbare budget. Bij individuele studieverzoeken wordt er een onderscheid gemaakt in het scholingsbelang: is er sprake van vooral een instellingsbelang, dan volgt volledige vergoeding. In geval van een belang dat zowel de instelling als het individu dient wordt een tegemoetkoming van 50% verleend. Bij primair een persoonlijk belang volgt geen tegemoetkoming. In bijzondere gevallen kan met toestemming van het bestuur de vergoeding bij gedeeld belang op 75% worden gesteld. Een tegemoetkoming in de studiekosten wordt verleend nadat betrokkene schriftelijk heeft verklaard dat hij/zij bekend is met de verplichtingen tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling zoals opgenomen in het scholingsreglement. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 15

16 8. Facilitering Naast financiële faciliteiten voor studiemateriaal en reiskosten valt te denken aan roosterfaciliteiten zoals een aangepaste inroostering of ontheffing van bepaalde taken. Hierbij is aansluiting gezocht bij het bepaalde in de CAO-PO. De uitwerking is vastgelegd in het scholingsreglement. Beleidsuitgangspunt is dat scholing zoveel mogelijk binnen de omvang van de jaartaak plaatsvindt en dat er daarom geen verlof zal worden gegeven. Uiteraard is dit afhankelijk van het moment waarop de scholing wordt aangeboden. Zomaar snijden in de lessentaak gaat niet. De organisatie moet dan zelf de vervanging betalen en dat doet een enorm beroep op de nascholingsbudgetten. Als het bevoegd gezag opdracht geeft tot het volgen van een nascholingscursus geldt, dat gemaakte reiskosten ten laste van het bovenschoolse nascholingsbudget of van andere eigen middelen komen. In dat geval is er sprake van een dienstreis in de zin van hoofdstuk I-J van het RPBO. Wat betreft de vergoeding van reiskosten voor cursussen die vallen binnen het nascholingsbudget op schoolniveau geldt dat dit in overleg met de directeur geregeld wordt. Indien de studie buiten de gemeente plaatsvindt, worden de noodzakelijke gemaakte reiskosten op basis van openbaar vervoer, tweede klas, vergoed. Indien men per auto reist kan een vergoeding per kilometer worden toegekend. Om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen, dient altijd een declaratie ( zo mogelijk met bewijsstukken) te worden ingediend. 9. Terugbetalingsregeling In het scholingsreglement is opgenomen in welke gevallen belanghebbende zich verplicht tot terugbetaling van de verleende tegemoetkoming in de cursuskosten. Zoals eerder vermeld dient belanghebbende bij een tegemoetkoming in de studiekosten schriftelijk te verklaren dat hij/zij bekend is met de verplichtingen tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling in voorkomende gevallen zoals opgenomen in het scholingsreglement. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 16

17 b. Scholingsreglement openbaar primair onderwijs Noordenveld 1. Uitgangspunten 1.1. Scholing van personeel is een instrument voor het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en tevens een middel om het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen In het kader van scholingsbeleid kan het schoolbestuur scholingsfaciliteiten aanbieden die zijn bedoeld voor specifieke groepen leraren of individuele personeelsleden Deelname aan scholingsactiviteiten wordt aangemerkt als onderdeel van de opgedragen taken wanneer een goede functievervulling zonder scholing niet meer mogelijk kan worden geacht en de belanghebbende redelijkerwijs in staat moet zijn de scholing met voldoende resultaat te kunnen volgen Scholing kan eveneens plaatsvinden op verzoek van een personeelslid Indien de scholing is opgedragen, worden alle noodzakelijke kosten volledig vergoed Bij scholing op verzoek wordt het verzoek getoetst aan het scholingsbeleid; na goedkeuring vindt facilitering plaats volgens artikel 6 van dit reglement Dit reglement regelt de rechten en plichten van personeelsleden die gebruik (wensen te) maken van scholingsfaciliteiten De vaststelling en de wijziging van dit reglement geschiedt met inachtneming van het terzake bepaalde in het reglement van de GMR Van een besluit als bedoeld in artikel 4 en 7 kan belanghebbende in beroep komen bij het schoolbestuur. 2. Begripsbepaling 2.1 Onder scholing wordt verstaan alle activiteiten die tot doel hebben de kennis en vaardigheden van personeelsleden op systematische wijze te verbeteren en te ontwikkelen, passend binnen het totale onderwijsbeleid van de school. Scholing is voor het schoolbestuur het instrument om de deskundigheid van de personeelsleden te onderhouden en te vergroten, waardoor de kwaliteit van de arbeid en het onderwijs wordt bevorderd. De scholing kan daarbij: a. gericht zijn op het functioneren van het team als geheel. b. gericht zijn op het functioneren van de individuele leerkracht. c. ontleend zijn aan beleidsprioriteiten of door de overheid ingevoerde innovaties Scholingsfaciliteiten: a. door het schoolbestuur te verlenen verlof met behoud van bezoldiging, zoals geregeld in de CAO-PO b. een door het schoolbestuur te verlenen financiële tegemoetkoming in de kosten verband houdende met de scholing. 2.3 Onder studiekosten wordt verstaan de cursus-, les- of collegegelden, examen en diplomagelden, alsmede studiemateriaal met uitzondering van schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen (bijvoorbeeld een computer) en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 17

18 3. Individueel studieverzoek 3.1 Indien een personeelslid in aanmerking wenst te komen voor de scholingsfaciliteiten, zoals bedoeld in artikel 2.2, dient hij/zij daartoe, voor de aanvang van de studie, een verzoek in te dienen bij de directeur van de school c.q. het bestuur. 3.2 De aanvraag dient te passen binnen het scholingsplan waarbij de volgende uitgangspunten, in volgorde van prioriteit, worden gehanteerd: a. Scholing in het kader van schoolontwikkeling (primair beleid); b. Scholing in het kader van personeels- en schoolorganisatiebeleid (secundair beleid); c. Scholing naar aanleiding van ad hoc vragen; Hierbij gaat schoolbelang voor individueel belang en worden de volgende criteria gehanteerd: aanvragen in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de school; aanvragen in het kader van nieuwe taken binnen de school; aanvragen om redenen van promotie; aanvragen om redenen van loopbaanplanning; aanvragen uit persoonlijke interesse. 3.3 Een studieverzoek bestaat minimaal uit de volgende elementen: a. informatie over de te volgen scholing, bij voorkeur d.m.v. een door het scholingsinstituut uitgegeven brochure; b. een opgave van de noodzakelijk geachte tijdsinvestering, onderscheiden in tijd benodigd voor het volgen van de scholing en tijd benodigd voor zelfstudie; c. een opgave van de noodzakelijke geachte kosten, onderscheiden in cursusgelden, literatuur en reiskosten; 3.4 Bij deelname aan een cursus door het hele team wordt niet gekeken naar de betrekkingsomvang van individuele teamleden. 3.5 Bij individuele deelname aan een cursus wordt wel gekeken naar de betrekkingsomvang en het beschikbare budget. 4. Scholingsfaciliteiten 4.1 Wanneer scholing is opgedragen door de directeur c.q. het bestuur zullen de gemaakte studiekosten volledig worden vergoed. 4.2 Bij scholing op eigen verzoek van de medewerker wordt een onderscheid gemaakt in het scholingsbelang: is er sprake van primair een instellingsbelang dan wordt de cursuskosten volledig vergoed. Is er sprake van een belang dat zowel de instelling als het individu dient dan bedraagt de tegemoetkoming 50%; Is er sprake van primair een persoonlijk belang dan vindt er geen vergoeding plaats. 4.3 In bijzondere gevallen kan met toestemming van het bestuur de vergoeding bij gedeeld belang op 75% worden gesteld. 4.4 Tegemoetkoming van de reiskosten kan worden verleend ingeval de cursus in een andere plaats in Nederland (of daarbuiten) dan de woon- of standplaats moet worden gevolgd. Het gaat dan om de noodzakelijk te maken reiskosten voor interlokaal vervoer en het daarmee in samenhang optredende vervoer in de plaats waar de cursus wordt gehouden, op basis van het laagste tarief van het gebruikte middel van openbaar vervoer. Indien van het openbaar vervoer redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt worden de noodzakelijk gemaakte reiskosten vergoed tegen het tarief van XXXXX per kilometer. 4.5 Een tegemoetkoming in de kosten van een cursus wordt verleend nadat de belanghebbende schriftelijk heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling als bedoeld in artikel Wanneer er sprake is van een speciaal door de minister verplicht gestelde nascholingscursus kan, wanneer vervanging dient plaats te vinden, een beroep gedaan worden op het vervangingsfonds. Ten aanzien van overige nascholingscursussen geldt dat de kosten van vervanging ten laste komen van het nascholingsbudget dan wel de eigen middelen. Over de besteding van de middelen leggen directies verantwoording af aan het bevoegd gezag en de (G)MR in het jaarverslag. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 18

19 5. Termijn studiefaciliteiten 5.1 De studiefaciliteiten worden verleend voor en door het bestuur bij de verlening te bepalen termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de studie. 5.2 Het bestuur kan de in het eerste lid bedoelde termijn met één jaar verlengen, welke termijn in bijzondere gevallen nogmaals kan worden verlengd. 5.3 De in het eerste en tweede lid bedoelde termijnen worden geacht in elk geval te zijn verstreken op de datum, waarop het dienstverband van betrokkene eindigt. 5.4 Indien het bestuur op grond van door haar ingewonnen inlichtingen van oordeel is dat het personeelslid niet regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de gestelde termijn, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, te volbrengen, is het bestuur bevoegd de verleende studiefaciliteiten - al dan niet tijdelijk - in te trekken. Deze intrekking vindt echter niet plaats, indien de werknemer aannemelijk maakt, dat onregelmatige of onvoldoende studie het gevolg is van feiten of omstandigheden, die niet aan hem zelf zijn te wijten. 5.5 De medewerker is verplicht de inlichtingen te geven, die het bestuur voor de toepassing van dit artikel nodig achten. 6. Terugbetaling studiekosten 6.1 De belanghebbende verplicht zich tot terugbetaling van de verleende tegemoetkoming in de cursuskosten ingeval: a. Hij de studie, waarvoor de vergoeding is verleend, beëindigt voordat de in artikel 5 bedoelde termijn is verstreken zonder dat de studie tot het behalen van een diploma heeft geleid. b. De vergoeding wordt gestaakt op grond van artikel 5, lid 4 en 5. c. Hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen na het behalen van het voor deze studie geldende diploma. - bij ontslag binnen één jaar 100% terugbetaling - bij ontslag binnen twee jaar 66⅔% terugbetaling - bij ontslag binnen drie jaar 33⅓ % terugbetaling d. Hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen binnen twee jaren na het beëindigen van de studie zonder dat het door hem - na verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5 - afgelegde examen tot het behalen van een diploma heeft geleid. 6.2 De terugbetalingsverplichting op grond van het gestelde in het eerste lid, onder a, van dit artikel vervalt, indien voortzetting van de studie redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. 6.3 De regeling van terugbetaling vindt geen toepassing indien de scholing onderdeel uitmaakt van de opgedragen taken. Eveneens zal geen terugbetaling worden gevorderd indien bij overplaatsing van een personeelslid het niet meer zinvol is om de reeds aangevangen opleiding verder te volgen. Deze afweging zal dienen plaats te vinden tussen de directeur van de "nieuwe" school en het betrokken personeelslid. 6.4 Het bestuur kan de medewerker op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling. 7. Slotbepaling 7.1 Het bestuur kan ter uitvoering van dit reglement nadere regels stellen. 7.2 In gevallen waarin dit scholingsreglement niet voorziet zullen alle geschillen over de toepassing van deze regeling, conform het gestelde in het directiestatuut primair onderwijs, worden onderworpen aan de beslissing van het bestuur. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 19

20 c. Scholingsovereenkomst Op deze scholingsovereenkomst is de CAO-PO van toepassing. Ondergetekenden: Het bevoegd gezag van de het Openbaar Primair Onderwijs van de gemeente Noordenveld in rechte vertegenwoordigd door. directeur van - verder te noemen: "het bevoegd gezag - en mevrouw/de heer.., geboren., wonende. - verder te noemen: "de werknemer - verklaren hiermede te zijn overeengekomen: 1.1 De werknemer zal per beginnen met: de studie... bij..., welke studie gericht is op het verkrijgen van het diploma De studieduur bedraagt..., zodat de studie van de werknemer uiterlijk per... met goed gevolg zal worden afgerond. 1.3 De studie vindt plaats: in opdracht van het bevoegd gezag ter voorkoming van wachtgeldaanspraken dan wel ten behoeve van behoud van werkgelegenheidsperspectief met instemming van het bevoegd gezag, mede in het belang van de instelling waar de werknemer te werk is gesteld 2.1 Het bevoegd gezag stelt de werknemer ten behoeve van bovengenoemde studie de volgende faciliteiten beschikbaar en/of financiële tegemoetkoming ter beschikking: volledige vergoeding van de studiekosten (zie scholingsreglement artikel 2.3 gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten (..%) vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van openbaar vervoer, tweede klas facilitering in tijd door betalen van vervanging 2.2 De werknemer is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 2.1 in geval: a. Ontslag op eigen verzoek wordt verleend voordat de studie met goed gevolg is afgesloten; b. De studie niet met goed gevolg is afgesloten op grond van omstandigheden die naar het oordeel van het bevoegd gezag aan de werknemer te wijten zijn; c. Ontslag op eigen verzoek wordt verleend binnen een termijn van drie jaren na de datum, waarop de studie met goed gevolg is afgesloten. d. Bij verplichte scholing - b.v. in het geval van rddf-plaatsing - geldt de terugbetalingsverplichting niet. Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 20

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE Bijlage 1 NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties

Nadere informatie

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE SOLLICITATIE CODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie

Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie De NVP sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer... Scholingsbeleid 1. Inleiding...3 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...4 4. Doelstellingen van het scholingsbeleid...4

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Voor werving, search & selectie bureaus met Keurmerk

Voor werving, search & selectie bureaus met Keurmerk Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Stichting Erkenning Recruitment Nederland (SERN) Voor werving, search & selectie bureaus met Keurmerk Stichting Erkenning Recruitment Nederland (SERN) Stichting Erkenning

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO BIJLAGE 8 SOLLICITATIECODE Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof Datum vaststelling : 02-02-2006 Eigenaar : Personeelsconsulent Vastgesteld door : MT Datum aanpassing aan : 20-01-2015 RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Personeelsbeleidplan sept 2007 Inleiding Voor elke school is er een budget personeelsbeleid (BPB), waarvan 20% beschikbaar is voor scholing

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie 1 Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie De externe ontwikkelingen waarmee scholen te maken krijgen, zijn talrijk en volgen elkaar in hoog tempo op: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 1 Inleiding Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Nascholingsbeleid. Een leven lang leren

Nascholingsbeleid. Een leven lang leren Nascholingsbeleid Een leven lang leren status definitief pagina 1 van 1 1 Inleiding In dit nascholingsbeleid wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de deskundigheidsbevordering van teamleden en directieleden

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie