Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12"

Transcriptie

1 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1

2 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde 7 5. Tevredenheid over de kwaliteit van de school Tenslotte 16 2

3 Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? We hebben leuke speeltoestellen op het plein. (Leerlingen) De juffen en meesters geven goed les! (Leerlingen) De leerlingen leren zelfs al Engels vanaf de kleuters. (Leerlingen en ouders) Ruzies worden meestal goed opgelost. (Leerlingen) In en om de school moet ook door alle ouders Nederlands gesproken worden. In de rij staan s ochtends is saai en koud in de winter. (Leerlingen) De juffen en meesters zijn aardig (Leerlingen) Er is meer toezicht op het plein nodig. Voor en na school Het pestgedrag van leerlingen mag steviger worden aangepakt! Het zou leuk zijn als we langer kunnen buitenspelen (Leerlingen) Er moet beter naar ouders geluisterd worden. Ik wil meer informatie over de ontwikkeling van mijn kind. Het zou fijn zijn als de school de Windroos een gemengde school blijft. Er moet meer en sneller begeleiding komen voor kinderen die uitvallen. En ook voor meerbegaafde kinderen! Het personeel gaat goed met kinderen om. De positieve sfeer in de school is heel fijn. De nieuwe koers van de Windroos ervaar ik als zeer prettig. De toiletten en de school moeten beter worden schoongemaakt. (Ouders en leerlingen) Het zou goed zijn als de Windroos meer aandacht besteedt aan creatieve vakken. Het is goed dat de Windroos samenwerkt met Freekids. (Leerlingen) De leerkrachten zijn enthousiast, betrokken en open. 3

4 2. Het onderzoek ICBS de Windroos heeft in november 2012 een kwaliteitsvragenlijst uitgezet onder ouders, teamleden, een leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Dit tevredenheidsonderzoek maakt deel uit van de kwaliteitszorg van de school. Hiervoor gebruikt AGORA de kwaliteitsvragenlijsten van Van Beekveld en Terpstra. Dit kwaliteitsinstrument wordt op veel scholen binnen Nederland gebruikt. Hierdoor kunnen we onze resultaten ook vergelijken met het landelijk gemiddelde. Binnen AGORA voeren alle scholen één keer per twee jaar op hetzelfde moment een tevredenheidsonderzoek uit. We hebben de resultaten van het onderzoek ook vergeleken met de andere scholen binnen AGORA. De basis van de kwaliteitsvragenlijst bevat op iedere school dezelfde vragen. De school heeft zelf vijf open vragen toegevoegd. Het onderzoek bestond uit vier vragenlijsten. - Een vragenlijst voor leerlingen. - Een vragenlijst voor ouders. - Een vragenlijst voor medewerkers. - Een vragenlijst voor het management (deze vragenlijst is ingevuld door de IB ers en de directie). De vragenlijsten zijn opgebouwd uit de volgende domeinen en rubrieken: 4

5 De respondenten konden op de vragen middels een vierpuntsschaal - van oneens naar eens - antwoorden. De minimale score is 1 en de maximale score is 4. Ook is er aan alle deelnemers aan dit onderzoek gevraagd om de school een rapportcijfer te geven. In de vragenlijst zijn vijf open vragen opgenomen. De antwoorden op deze vragen bieden aanvullende informatie. Tenslotte konden alle respondenten opmerkingen noteren. Opmerkingen die meer dan vijf keer genoemd zijn, zijn meegenomen in de eindconclusie van de bijbehorende thema s. De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek is reeds met het team en de medezeggenschapsraad (MR) besproken. Beiden hebben hierop input gegeven die heeft bijgedragen aan de analyse van het onderzoek. 5

6 3. De respons aantal respondenten in % dat de kwaliteitsvragenlijst heeft ingevuld Leerlingen Ouders Teamleden Management Aan het onderzoek hebben 98 leerlingen, 67 ouders, 16 teamleden en 4 teamleden met managementtaken meegedaan. De respondenten hebben vier weken de tijd gehad om de vragenlijsten in te vullen. Opvallend is dat de deelname van de ouders het laagst is. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat veel ouders de vragenlijst te lang vonden. Ook hebben ouders aangegeven dat het taalgebruik in de vragenlijst voor sommige van hen te moeilijk was. Tenslotte was de vragenlijst alleen digitaal in te vullen, wat de deelname voor mensen zonder computer bemoeilijkt. Sommige ouders gaven aan de vragenlijst niet te hebben ontvangen. Ook mag worden opgemerkt, dat niet alle teamleden hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op het moment van het onderzoek waren een aantal teamleden met (ziekte)- verlof. Een enkel teamlid heeft ervoor gekozen om elders de prioriteiten te leggen en niet deel te nemen aan het onderzoek. Het percentage deelnemers onder ouders is net te laag voor een compleet representatief beeld. 30% van de ouders heeft meegewerkt aan het onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn daarom niet volledig betrouwbaar, omdat het niet zeker is dat de resultaten ook voor ondersteund worden door alle andere ouders die niet meededen aan het onderzoek. Waar in dit onderzoek staat: Ouders/teamleden/leerlingen vinden, kunt u lezen Het merendeel van de ouders/leerlingen/teamleden die meegedaan hebben vindt. 6

7 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde 4.1 Rapportcijfers Rapportcijfers ICBS de Windroos Landelijk gemiddelde Leerlingen Ouders Teamleden Management De beoordeling van de Windroos door leerlingen, ouders en teamleden ligt net iets onder het landelijk gemiddelde. Ouders en leerlingen beoordelen de Windroos gemiddeld met een 7,3. Dit is een positieve en voldoende score. De Windroos heeft in 2012 mede op verzoek van ouders een nieuwe visie en missie opgesteld en vanaf september 2012 zijn we gestart met de invoering ervan. Op het moment dat het onderzoek werd gedaan, was het voor ouders nog niet voldoende helder hoe de nieuwe visie en missie in de praktijk zouden uitwerken. Dit verklaart mogelijk het feit dat het gemiddelde rapportcijfer zich onder het landelijk gemiddelde bevindt. Het management kende in november gemiddeld het cijfer 5 toe aan de Windroos. Hoewel het management veel vertrouwen heeft in de ontwikkelingen die zij op de Windroos heeft ingezet, was het in november nog niet mogelijk om de opbrengsten van de ontwikkelingen mee te nemen in het oordeel. In september 2012 is de Windroos bijvoorbeeld gestart met een nieuwe zorgstructuur. De winst die deze ontwikkeling zou opleveren, was in november nog niet zichtbaar. 7

8 4.2 Gemiddelde score Gemiddelde score kwaliteitsonderzoek de Windroos Landelijk gemiddelde 4,0 3,3 2,5 1,8 1,0 Leerlingen Ouders Teamleden Management De Windroos scoort over het geheel genomen iets onder het landelijk gemiddelde. Dit zou er op kunnen wijzen dat er werk aan de winkel is. Als school hebben we de ambitie om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het feit dat de Windroos iets onder het landelijk gemiddelde scoort, kan te maken hebben met de noodzaak om inhoudelijke verbeteringen door te voeren. Hiervoor verwijzen we naar het jaarplan, dat te vinden is op onze website. Gemiddeld zijn de leerlingen tevreden over de kwaliteit van de Windroos. De ouders en teamleden zijn iets minder tevreden. Een score onder de 3,3 wordt in dit onderzoek gezien als onder de norm en wijst op ontwikkelpunten. Uiteraard krijgen we door dit tevredenheidsonderzoek ook zicht op onze kwaliteiten. Ook zijn er duidelijke aandachtspunten voor de Windroos uit het onderzoek gekomen. In de komende hoofdstukken worden deze verder beschreven. 4.3 Kwaliteiten op basis van het landelijk gemiddelde Als we de resultaten van de Windroos vergelijken met andere scholen in het land, komen er een aantal kwaliteiten naar voren. Er is in verhouding tot andere scholen meer tevredenheid over: de voorzieningen in het gebouw voor medewerkers, het feit dat leerlingen inspraak hebben in wat er op school gebeurt via de leerlingenraad en de aantrekkelijkheid van het schoolplein en speelfaciliteiten. 8

9 4.4 Aandachtspunten op basis van het landelijk gemiddelde Er komen in vergelijking met andere scholen in Nederland ook duidelijke aandachtspunten naar voren: - De website van de school. Het proces van vernieuwing heeft te lang geduurd. Dit werd met name veroorzaakt door technische problemen. Doel: De nieuwe website gaat medio 2013 online. - De schoonmaak van het sanitair. Dit is een aandachtspunt dat op veel scholen speelt. Vorig jaar zijn er enkele WC-groepen vervangen. Ook is er een ander schoonmaakbedrijf ingezet. Er is geen budget om meer WC-groepen te vervangen. Bovendien ontstaat stank voornamelijk door urine die in de vloer trekt. Op het moment dat de WC wordt schoongemaakt, wordt ook de vloer gereinigd. De geur van de vloer kan daarmee echter niet worden verwijderd. Doelen: De kleutertoiletten extra laten reinigen en onderhoud aan de toiletten laten plegen. De netheid van de WC s blijven monitoren en de schoonmaakster indien nodig hierop aanspreken. Plasstickers aanschaffen en aanbrengen. Correct WC-gedrag in herhaaldelijk in de groepen bespreken. - De betrokkenheid van ouders. De respondenten zijn gemiddeld ontevreden over de ouderbetrokkenheid. De ouderbetrokkenheid van ouders op de Windroos is relatief laag. Er is een vaste groep ouders die participeert in de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, of die helpen bij schoolactiviteiten. Andere ouders zijn moeilijk bij de school te betrekken. Er worden activiteiten georganiseerd die weinig respons opleveren. Zo is er onder andere een ouderkamer opgezet, waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Deze hebben vaak een aansluiting bij wat er op de school gebeurt. Het gevaar van een lage ouderbetrokkenheid is dat ouders zich niet voldoende informeren over wat er op school gebeurt. Zo geven enkele ouders in het onderzoek aan dat zij vinden dat de school beter naar ouders moet luisteren. Het bovenstaande zorgt soms voor onnodige misverstanden, ook waar het de relatie en communicatie met andere ouders betreft. Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Enkele ouders geven zelf in het onderzoek aan hierover meer informatie te willen. Dit kan juist versterkt worden door te weten wat er in de klassen gebeurt. De Windroos heeft samenwerking met ouders hoog in het vaandel staan. Er is dan ook een plan ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Doel: Uitvoeren van het actieplan ouderbetrokkenheid dat zich richt zowel richt op de verbinding tussen de ouders van leerlingen op de Windroos als op het vergroten van de ouderparticipatie in de school. - De werkdruk. Het team ziet de noodzaak in van de verbeteracties die worden uitgevoerd en ondersteunt deze acties. Echter geeft het team in het onderzoek aan dat de werkdruk daardoor enorm hoog is. Het team vindt dat de directie niet voldoende doet om de werkdruk te verminderen. Doelen: De werkdruk bespreekbaar houden. Samen bekijken wat er geschrapt kan worden en/of hoe taken beter verdeeld kunnen worden. De directie biedt teamleden die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om een time-managementcursus te volgen. 9

10 Het aantal ambities voor komend schooljaar bewaken. Verder valt ook te concluderen dat de bezuinigingen gezorgd hebben voor minder beschikbare tijd voor o.a. de Intern Begeleiders en de directie en leerkrachten om dezelfde taken uit te voeren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld directie en IB ers minder beschikbaar en is het takenpakket van de leerkrachten uitgebreid. Zowel de directie en het team zullen op zoek gaan naar een balans tussen het takenpakket en de beschikbare tijd. 10

11 5. Tevredenheid over de kwaliteit van de school In dit hoofdstuk bespreken we verschillende aandachtsgebieden die uit de tevredenheidspeiling naar voren zijn gekomen. 1. Onderwijs - De focus op een brede ontwikkeling van het kind Wat doen we goed? De meeste leerlingen, ouders en teamleden zijn tevreden over: - Het feit dat leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. - Het feit dat leerlingen gestimuleerd worden om elkaar te helpen en samen te werken. - Het feit dat de school duidelijk maakt wat zij onderwijskundig wil bereiken. - Het feit dat de school aandacht besteed aan verschillende geloven en culturen. - Het feit dat de school haar koers heeft gewijzigd en zich richt op Meertalig en Talentgericht Onderwijs. Ouders vinden dat de leerlingen sterk betrokken zijn bij de lessen. Leerlingen beoordelen de uitleg die de leerkrachten in de les geven met een ruim voldoende. Ook vinden zij dat leerkrachten goed aangeven wanneer er toetsen zijn. Teamleden vinden dat zij ruim voldoende aandacht besteden aan reflectie met de leerlingen. Het management is van mening dat de leerlingen nog niet voldoende uitgedaagd worden om zich maximaal te ontwikkelen. Ook het merendeel van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, delen deze mening. Zij geven aan dat de school nog niet voldoende rekening houdt met de individuele verschillen tussen leerlingen, opdat zij zich goed ontwikkelen. Van belang is dat leerlingen intensiever worden gestimuleerd tot nadenken en dat het team hoge verwachtingen heeft van leerlingen. Het team heeft zich vanaf oktober 2012 (vlak voor de afname van het onderzoek) verdiept in effectief onderwijs en past het geleerde toe in de praktijk. Uit het kwaliteitsonderzoek komt dat ICT een aandachtsgebied is voor de Windroos. Vooral de ICT-voorzieningen worden door bijna alle respondenten als onvoldoende beoordeeld. De school heeft op dit moment niet voldoende middelen om haar ambities te realiseren. Vooral de voorzieningen dienen te worden uitgebreid. Ouders en teamleden denken verschillend over in hoeverre ouders als partner betrokken worden bij het onderwijsproces. De vraag is of zij op de hoogte zijn van elkaars behoeften op dit gebied. Het zou zinvol zijn voor de school om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Wat gaan we verbeteren? In de toekomst willen we meer aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van het kind. Dit is in de nieuwe visie en missie van de school terug te vinden. We gaan de brede ontwikkeling van de leerlingen stimuleren door IPC verder in te voeren. Dit programma richt zich op wereldoriëntatie en creatieve vakken. We geven hiermee ook gehoor aan het verzoek van ouders en leerlingen om creativiteit een grote rol te geven in ons onderwijs. Het is goed om aandacht te besteden aan een effectieve jaarplanning. We nemen hierin ook de jaarplanning van de toetsen mee. 11

12 We willen ons meer richten op de meerbegaafde leerlingen. Dit doen we onder andere door een plusklas op te starten in het nieuwe schooljaar. Ook gaan we ons meer richten op differentiatie binnen de groepsplannen, zodat het individuele kind (gemiddeld, meer- of minderbegaafd) meer tot zijn/haar recht komt. De ICT-voorzieningen zullen in de komende jaren worden aangepakt. Om te beginnen wordt er in 2013 een draadloos netwerk geïnstalleerd dat het werken met tablets en laptops mogelijk maakt. De schoolserver wordt geoptimaliseerd en het aantal computers zal in de komende jaren worden uitgebreid. 2. Cultuur: - Aandacht voor de omgang met elkaar Wat doen we goed? Leerlingen, ouders, teamleden en management zijn tevreden over: -Het feit dat teamleden respectvol omgaan met de leerlingen. -Het feit dat het contact tussen leerlingen en leerkrachten goed is. - Het feit dat leerkrachten oog hebben voor het welbevinden van de leerlingen. -Het feit dat de communicatie tussen de leerkracht of onderwijsassistent en de ouders over het algemeen plezierig verloopt. Teamleden vinden de sfeer tussen de leerlingen prettig. Leerlingen ervaren dat zij bij de leerkracht terecht kunnen met problemen. De respondenten zijn gemiddeld niet tevreden over de omgang tussen leerlingen onderling. Dit terwijl de meeste mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek, van mening zijn dat de leerlingen het wel naar hun zin hebben in de groep. Er wordt zowel door medewerkers, management, ouders en leerlingen ervaren dat niet in elke groep dezelfde regels gelden. Een aantal ouders geeft aan dat de school beter kan reageren op pestgedrag of ongeregeldheden. Ook de kinderen vinden dat dit beter kan. Het team heeft met elkaar geconstateerd dat de implementatie van de Vreedzame School in 2010 niet voldoende is geslaagd. Het programma is namelijk maar gedeeltelijk geïmplementeerd. Dit zou een verklaring voor kunnen zijn voor de aandachtspunten die de Windroos op dit gebied heeft. Wat te betwijfelen valt, is of ouders voldoende op de hoogte zijn van hoe er gehandeld wordt bij incidenten. Hier wordt namelijk meestal niet over gecommuniceerd, maar met de betrokkenen opgelost. Meer communicatie hierover of communicatie over de aanpak ervan zou dit beeld mogelijk veranderen. Wat gaan we verbeteren? In de toekomst gaan we aan de slag met de verdere implementatie van De Vreedzame School. Zo willen we de Vreedzame School meer zichtbaar maken in de school. Ook worden in april 2013 de schoolregels herzien. We zullen regelmatig aandacht besteden aan gelijke regels in de school. Een Vreedzame School heeft de insteek om leerlingen invloed geven op wat er in de groep gebeurt. Dit betekent dat leerlingen ook invloed hebben op de klassenafspraken. Dit kan ervoor zorgen dat afspraken in de klas verschillen. Dit blijft behouden. Op het moment dat het onderzoek werd afgenomen hanteerde de school geen pestprotocol, maar maakt bij pestgedrag gebruik van de methodiek van de Vreedzame School. We willen dit uitbreiden door leerling-mediatie in te zetten in het komende schooljaar. 12

13 Het opzetten en uitvoeren van een pestprotocol is dan ook een noodzakelijke actie voor Leiderschap en management: - Nieuw management met hoge verwachtingen Wat doen we goed? Medewerkers vinden dat de directie goed op de hoogte is van de gang van zaken op school en waarderen het dat de directie open staat voor kritiek. Ook zijn zij tevreden over het optreden van de directie bij incidenten. Leerlingen geven aan dat zij vinden dat de directie goed met hen omgaat. De Windroos kent sinds dit jaar een nieuwe managementstructuur die naar tevredenheid van de betrokkenen verloopt. De structuur van het management is nog relatief nieuw. De huidige directeur werkt nu anderhalf jaar op de Windroos en heeft in korte tijd samen met het team veel veranderingen in gang gezet. Teamleden ervaren een hoge werkdruk en een snelle opeenvolging van veranderingen. Het tempo ligt een stuk hoger dan een aantal jaar geleden. Voor sommige teamleden ligt het tempo te hoog. Bovendien betrekt de huidige directeur de teamleden intensief bij de veranderingen en geeft zij hen veel verantwoordelijkheden. Teamleden moeten daaraan wennen. De veranderingen stimuleren de teamontwikkeling. Teamleden werken vaker samen en moeten meer dan voorheen vertrouwen op elkaars expertise. Teamleden zijn hier nog niet voldoende tevreden over. Met name de veiligheid binnen het team kan nog meer vergroot worden, zodat het makkelijker wordt om elkaar feedback te geven of fouten te bespreken. De directie zal hier in de toekomst intensiever aandacht aan besteden. Hoewel het team achter de veranderingen op de Windroos staat en de noodzaak van deze veranderingen inziet, vragen veel teamleden zich af of er meer gekeken kan worden naar dosering van het tempo en de hoeveelheid werk. De directie merkt dat teamleden werkdruk ervaren en ziet de noodzaak om daar iets aan te doen. Het zou zinvol zijn om verschillende interne factoren bij de oplossing te gebruiken. In het onderzoek geven de meeste teamleden aan dat het opzetten van een efficiëntere taakverdeling, het verbeteren van het ARBO-beleid, het bevorderen van de teamgeest en het verder uitbouwen van een professionele cultuur noodzakelijk zijn. Mogelijk hebben de gevolgen van de bezuinigingen ook invloed op de werkdruk gehad. Veel teamleden geven aan dat periode van begrotingsmaanden in het afgelopen jaar voor een belasting hebben gezorgd. De directie ervaart dat de verbeteracties die uitgevoerd worden, de gewenste resultaten opleveren. Daartussen zal in de toekomst meer balans gevonden moeten worden. Wat moet, en wat is haalbaar? Voor verbeterpunten op dit gebied verwijzen we naar paragraaf

14 4. Bedrijfsvoering: De schriftelijke communicatie is aanzienlijk verbeterd. Wat doen we goed? Ouders en teamleden geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over: -De lestijden die zijn veranderd in 2012 (Hoorns Model). -De manier waarop zij te woord worden gestaan (of iemand te woord staan) aan de telefoon. -De verbetering van de schriftelijke communicatie. De nieuwsbrief vinden zij duidelijk. Leerlingen geven in het onderzoek aan met name tevreden te zijn over het meubilair in de school. De lestijden volgens het Hoorns Model zullen in de komende jaren zo blijven. Sommige ouders en leerlingen geven aan niet tevreden te zijn over het feit dat de leerlingen van groep 4 t/m 8 s ochtends op het plein verzamelen. Dit zou te maken hebben met het overgangsproces dat daarbij komt kijken. Het team vindt het prettig dat er s ochtends rust in de school is: de leertijd kan zo effectief worden benut. Bovendien organiseren we door met alle leerkrachten buiten te lopen, toezicht op het plein, waar ouders in dit onderzoek wederom om verzoeken. Ouders geven aan niet voldoende tevreden te zijn over de TussenSchoolse opvang. Dit heeft het management eerder dit jaar gesignaleerd. In oktober jl. is er een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, waarin zij konden meedenken over hoe de tussenschoolse opvang verbeterd kon worden. De input hebben we na afname van het tevredenheidsonderzoek meegenomen in het beleid van de TSO. Zo zijn er nieuwe dagcoördinatoren aangesteld die de TSO-medewerkers aansturen en s ochtends aanspreekbaar zijn voor ouders om overblijf aanverwante zaken te regelen. Ook worden ouders na afloop van de TSO geïnformeerd als een gebeurtenis hierom vraagt. De ouders en teamleden hebben aangegeven dat leerlingen niet voldoende weten wat de vertrouwenspersoon op school doet. Dit is een aandachtspunt. Ouders die het onderzoek hebben ingevuld geven vaak aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de klachtenregeling. De vraag is of ouders zich voldoende op de hoogte stellen van wat er op school gebeurt. Via de weekinfo (de nieuwsbrief van de school) komt klachtenregeling jaarlijks uitgebreid aan bod. Wat gaan we verbeteren? Komend schooljaar zullen we de TSO nog verder optimaliseren. Zo zal er een nieuw aanmeldsysteem komen: Overblijven met Edith, dat flexibeler en efficiënter werkt. Ook zal het aantal bijeenkomsten met de TSO-krachten en de directie worden uitgebreid van een naar twee keer per jaar, zodat de doorgaande lijn wordt bewaakt en geborgd. De vertrouwenspersoon (Erik Smit) zal zichzelf jaarlijks in de groepen presenteren, zodat leerlingen op de hoogte zijn van wat hij voor hen kan betekenen. We vinden open communicatie belangrijk en zien dat dit veel oplevert. We waarderen het dat steeds meer ouders problemen die zij ervaren bespreekbaar maken. Het is een proces dat groeit; dit zal zich in de toekomst nog verder ontwikkelen. We willen ook volgend jaar weer veel aandacht besteden aan de mondelinge communicatie met ouders (en leerlingen), zodat de verwachtingen van de ouders en de school goed op elkaar afgestemd kan worden. Dit zal naast incidentele gesprekken, plaatsvinden via de oudergesprekken (3x per jaar) waarin het kind (vanaf groep 5) ook een rol heeft. Maar ook 14

15 via verschillende thema-avonden, koffieochtenden en activiteiten in onze ouderkamer houden we de lijnen met ouders kort. 15

16 6. Tenslotte In het onderzoek geven de meeste ouders aan dat de Windroos op het moment van de afname van het onderzoek niet geheel aan hun verwachtingen voldoet. We vinden het van belang nogmaals de context van de school aan te stippen. Op het moment van de afname waren diverse ontwikkelingen net ingezet. Voor het implementeren en borgen van ontwikkelingen is veel tijd nodig. Op het moment dat het onderzoek werd afgenomen waren resultaten nog niet voldoende zichtbaar. Door dit onderzoek zijn we te weten gekomen dat veel ouders zich realiseren dat veranderingen tijd kosten. Bovendien geeft een groot deel aan een stevig vertrouwen hebben in de toekomst van deze ontwikkelingen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het geschetste beeld van de Windroos in de schoolgids niet voldoende klopt met de werkelijkheid. Dit zou met name kunnen komen, omdat er in de schoolgids ontwikkelingen staan beschreven die gaande zijn en waarvan de borging nog volgt. Sommige verouderde stukken zullen volgend jaar worden herzien. Dit is ook de reden dat we voor (nieuwe) ouders uitgebreide informatiebijeenkomsten houden waarin wij hen uitgebreid informeren over de voortgang en borging van de plannen. We verwachten dan ook dat het bovenstaande beeld over twee jaar (als er weer een kwaliteitsonderzoek wordt gedaan) compleet gewijzigd is en dat we samen trots kunnen zijn op de resultaten die we met elkaar hebben bereikt! ICBS de Windroos Samen, Meertalig en Talentvol de Wereld in! 16

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Mee oneens buiten niet van toepassing / geen mening helemaal Totaal helemaal Tevredenheidsonderzoek op basisschool De Ratel van mei 2014 In de maand mei hebben

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Inleiding Een geweldige respons: 72 van de 92 uitgezette ouder vragenlijsten zijn door ouders ingevuld. Een respons van bijna 80%, waarvoor onze

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4 Krommenie, 4 april 2017. Onderwerp: tevredenheidsonderzoek 2017 Beste ouders/verzorgers, Dit schooljaar is het tevredenheidonderzoek in januari 2017 afgenomen. Hieronder lees je een overzicht van het aantal

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 PCBS De Vlieger Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden PCBS De Vlieger Percentage PCBS De Vlieger Percentage Alle scholen PCBS De Vlieger Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Breda Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 76 ouders/verzorgers hebben

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 1 Tevredenheidspeilingen januari 2015 In dit overzicht worden de meest interessante onderdelen uit de drie onderzoeken die gehouden zijn in januari 2015 op

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoeken

Rapportage Tevredenheidonderzoeken Rapportage Tevredenheidonderzoeken 2011 Bijlage I: Tevredenheid leerlingen Bijlage II: Tevredenheid ouders Bijlage III: Tevredenheid leerkrachten Bijlage IV: Gekoppelde gegevens (juni 2011) Marcel Seegers,

Nadere informatie

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K.B.S. De Palster Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 79% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 86% van

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie