Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12"

Transcriptie

1 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1

2 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde 7 5. Tevredenheid over de kwaliteit van de school Tenslotte 16 2

3 Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? We hebben leuke speeltoestellen op het plein. (Leerlingen) De juffen en meesters geven goed les! (Leerlingen) De leerlingen leren zelfs al Engels vanaf de kleuters. (Leerlingen en ouders) Ruzies worden meestal goed opgelost. (Leerlingen) In en om de school moet ook door alle ouders Nederlands gesproken worden. In de rij staan s ochtends is saai en koud in de winter. (Leerlingen) De juffen en meesters zijn aardig (Leerlingen) Er is meer toezicht op het plein nodig. Voor en na school Het pestgedrag van leerlingen mag steviger worden aangepakt! Het zou leuk zijn als we langer kunnen buitenspelen (Leerlingen) Er moet beter naar ouders geluisterd worden. Ik wil meer informatie over de ontwikkeling van mijn kind. Het zou fijn zijn als de school de Windroos een gemengde school blijft. Er moet meer en sneller begeleiding komen voor kinderen die uitvallen. En ook voor meerbegaafde kinderen! Het personeel gaat goed met kinderen om. De positieve sfeer in de school is heel fijn. De nieuwe koers van de Windroos ervaar ik als zeer prettig. De toiletten en de school moeten beter worden schoongemaakt. (Ouders en leerlingen) Het zou goed zijn als de Windroos meer aandacht besteedt aan creatieve vakken. Het is goed dat de Windroos samenwerkt met Freekids. (Leerlingen) De leerkrachten zijn enthousiast, betrokken en open. 3

4 2. Het onderzoek ICBS de Windroos heeft in november 2012 een kwaliteitsvragenlijst uitgezet onder ouders, teamleden, een leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Dit tevredenheidsonderzoek maakt deel uit van de kwaliteitszorg van de school. Hiervoor gebruikt AGORA de kwaliteitsvragenlijsten van Van Beekveld en Terpstra. Dit kwaliteitsinstrument wordt op veel scholen binnen Nederland gebruikt. Hierdoor kunnen we onze resultaten ook vergelijken met het landelijk gemiddelde. Binnen AGORA voeren alle scholen één keer per twee jaar op hetzelfde moment een tevredenheidsonderzoek uit. We hebben de resultaten van het onderzoek ook vergeleken met de andere scholen binnen AGORA. De basis van de kwaliteitsvragenlijst bevat op iedere school dezelfde vragen. De school heeft zelf vijf open vragen toegevoegd. Het onderzoek bestond uit vier vragenlijsten. - Een vragenlijst voor leerlingen. - Een vragenlijst voor ouders. - Een vragenlijst voor medewerkers. - Een vragenlijst voor het management (deze vragenlijst is ingevuld door de IB ers en de directie). De vragenlijsten zijn opgebouwd uit de volgende domeinen en rubrieken: 4

5 De respondenten konden op de vragen middels een vierpuntsschaal - van oneens naar eens - antwoorden. De minimale score is 1 en de maximale score is 4. Ook is er aan alle deelnemers aan dit onderzoek gevraagd om de school een rapportcijfer te geven. In de vragenlijst zijn vijf open vragen opgenomen. De antwoorden op deze vragen bieden aanvullende informatie. Tenslotte konden alle respondenten opmerkingen noteren. Opmerkingen die meer dan vijf keer genoemd zijn, zijn meegenomen in de eindconclusie van de bijbehorende thema s. De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek is reeds met het team en de medezeggenschapsraad (MR) besproken. Beiden hebben hierop input gegeven die heeft bijgedragen aan de analyse van het onderzoek. 5

6 3. De respons aantal respondenten in % dat de kwaliteitsvragenlijst heeft ingevuld Leerlingen Ouders Teamleden Management Aan het onderzoek hebben 98 leerlingen, 67 ouders, 16 teamleden en 4 teamleden met managementtaken meegedaan. De respondenten hebben vier weken de tijd gehad om de vragenlijsten in te vullen. Opvallend is dat de deelname van de ouders het laagst is. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat veel ouders de vragenlijst te lang vonden. Ook hebben ouders aangegeven dat het taalgebruik in de vragenlijst voor sommige van hen te moeilijk was. Tenslotte was de vragenlijst alleen digitaal in te vullen, wat de deelname voor mensen zonder computer bemoeilijkt. Sommige ouders gaven aan de vragenlijst niet te hebben ontvangen. Ook mag worden opgemerkt, dat niet alle teamleden hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op het moment van het onderzoek waren een aantal teamleden met (ziekte)- verlof. Een enkel teamlid heeft ervoor gekozen om elders de prioriteiten te leggen en niet deel te nemen aan het onderzoek. Het percentage deelnemers onder ouders is net te laag voor een compleet representatief beeld. 30% van de ouders heeft meegewerkt aan het onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn daarom niet volledig betrouwbaar, omdat het niet zeker is dat de resultaten ook voor ondersteund worden door alle andere ouders die niet meededen aan het onderzoek. Waar in dit onderzoek staat: Ouders/teamleden/leerlingen vinden, kunt u lezen Het merendeel van de ouders/leerlingen/teamleden die meegedaan hebben vindt. 6

7 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde 4.1 Rapportcijfers Rapportcijfers ICBS de Windroos Landelijk gemiddelde Leerlingen Ouders Teamleden Management De beoordeling van de Windroos door leerlingen, ouders en teamleden ligt net iets onder het landelijk gemiddelde. Ouders en leerlingen beoordelen de Windroos gemiddeld met een 7,3. Dit is een positieve en voldoende score. De Windroos heeft in 2012 mede op verzoek van ouders een nieuwe visie en missie opgesteld en vanaf september 2012 zijn we gestart met de invoering ervan. Op het moment dat het onderzoek werd gedaan, was het voor ouders nog niet voldoende helder hoe de nieuwe visie en missie in de praktijk zouden uitwerken. Dit verklaart mogelijk het feit dat het gemiddelde rapportcijfer zich onder het landelijk gemiddelde bevindt. Het management kende in november gemiddeld het cijfer 5 toe aan de Windroos. Hoewel het management veel vertrouwen heeft in de ontwikkelingen die zij op de Windroos heeft ingezet, was het in november nog niet mogelijk om de opbrengsten van de ontwikkelingen mee te nemen in het oordeel. In september 2012 is de Windroos bijvoorbeeld gestart met een nieuwe zorgstructuur. De winst die deze ontwikkeling zou opleveren, was in november nog niet zichtbaar. 7

8 4.2 Gemiddelde score Gemiddelde score kwaliteitsonderzoek de Windroos Landelijk gemiddelde 4,0 3,3 2,5 1,8 1,0 Leerlingen Ouders Teamleden Management De Windroos scoort over het geheel genomen iets onder het landelijk gemiddelde. Dit zou er op kunnen wijzen dat er werk aan de winkel is. Als school hebben we de ambitie om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het feit dat de Windroos iets onder het landelijk gemiddelde scoort, kan te maken hebben met de noodzaak om inhoudelijke verbeteringen door te voeren. Hiervoor verwijzen we naar het jaarplan, dat te vinden is op onze website. Gemiddeld zijn de leerlingen tevreden over de kwaliteit van de Windroos. De ouders en teamleden zijn iets minder tevreden. Een score onder de 3,3 wordt in dit onderzoek gezien als onder de norm en wijst op ontwikkelpunten. Uiteraard krijgen we door dit tevredenheidsonderzoek ook zicht op onze kwaliteiten. Ook zijn er duidelijke aandachtspunten voor de Windroos uit het onderzoek gekomen. In de komende hoofdstukken worden deze verder beschreven. 4.3 Kwaliteiten op basis van het landelijk gemiddelde Als we de resultaten van de Windroos vergelijken met andere scholen in het land, komen er een aantal kwaliteiten naar voren. Er is in verhouding tot andere scholen meer tevredenheid over: de voorzieningen in het gebouw voor medewerkers, het feit dat leerlingen inspraak hebben in wat er op school gebeurt via de leerlingenraad en de aantrekkelijkheid van het schoolplein en speelfaciliteiten. 8

9 4.4 Aandachtspunten op basis van het landelijk gemiddelde Er komen in vergelijking met andere scholen in Nederland ook duidelijke aandachtspunten naar voren: - De website van de school. Het proces van vernieuwing heeft te lang geduurd. Dit werd met name veroorzaakt door technische problemen. Doel: De nieuwe website gaat medio 2013 online. - De schoonmaak van het sanitair. Dit is een aandachtspunt dat op veel scholen speelt. Vorig jaar zijn er enkele WC-groepen vervangen. Ook is er een ander schoonmaakbedrijf ingezet. Er is geen budget om meer WC-groepen te vervangen. Bovendien ontstaat stank voornamelijk door urine die in de vloer trekt. Op het moment dat de WC wordt schoongemaakt, wordt ook de vloer gereinigd. De geur van de vloer kan daarmee echter niet worden verwijderd. Doelen: De kleutertoiletten extra laten reinigen en onderhoud aan de toiletten laten plegen. De netheid van de WC s blijven monitoren en de schoonmaakster indien nodig hierop aanspreken. Plasstickers aanschaffen en aanbrengen. Correct WC-gedrag in herhaaldelijk in de groepen bespreken. - De betrokkenheid van ouders. De respondenten zijn gemiddeld ontevreden over de ouderbetrokkenheid. De ouderbetrokkenheid van ouders op de Windroos is relatief laag. Er is een vaste groep ouders die participeert in de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, of die helpen bij schoolactiviteiten. Andere ouders zijn moeilijk bij de school te betrekken. Er worden activiteiten georganiseerd die weinig respons opleveren. Zo is er onder andere een ouderkamer opgezet, waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Deze hebben vaak een aansluiting bij wat er op de school gebeurt. Het gevaar van een lage ouderbetrokkenheid is dat ouders zich niet voldoende informeren over wat er op school gebeurt. Zo geven enkele ouders in het onderzoek aan dat zij vinden dat de school beter naar ouders moet luisteren. Het bovenstaande zorgt soms voor onnodige misverstanden, ook waar het de relatie en communicatie met andere ouders betreft. Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Enkele ouders geven zelf in het onderzoek aan hierover meer informatie te willen. Dit kan juist versterkt worden door te weten wat er in de klassen gebeurt. De Windroos heeft samenwerking met ouders hoog in het vaandel staan. Er is dan ook een plan ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Doel: Uitvoeren van het actieplan ouderbetrokkenheid dat zich richt zowel richt op de verbinding tussen de ouders van leerlingen op de Windroos als op het vergroten van de ouderparticipatie in de school. - De werkdruk. Het team ziet de noodzaak in van de verbeteracties die worden uitgevoerd en ondersteunt deze acties. Echter geeft het team in het onderzoek aan dat de werkdruk daardoor enorm hoog is. Het team vindt dat de directie niet voldoende doet om de werkdruk te verminderen. Doelen: De werkdruk bespreekbaar houden. Samen bekijken wat er geschrapt kan worden en/of hoe taken beter verdeeld kunnen worden. De directie biedt teamleden die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om een time-managementcursus te volgen. 9

10 Het aantal ambities voor komend schooljaar bewaken. Verder valt ook te concluderen dat de bezuinigingen gezorgd hebben voor minder beschikbare tijd voor o.a. de Intern Begeleiders en de directie en leerkrachten om dezelfde taken uit te voeren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld directie en IB ers minder beschikbaar en is het takenpakket van de leerkrachten uitgebreid. Zowel de directie en het team zullen op zoek gaan naar een balans tussen het takenpakket en de beschikbare tijd. 10

11 5. Tevredenheid over de kwaliteit van de school In dit hoofdstuk bespreken we verschillende aandachtsgebieden die uit de tevredenheidspeiling naar voren zijn gekomen. 1. Onderwijs - De focus op een brede ontwikkeling van het kind Wat doen we goed? De meeste leerlingen, ouders en teamleden zijn tevreden over: - Het feit dat leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. - Het feit dat leerlingen gestimuleerd worden om elkaar te helpen en samen te werken. - Het feit dat de school duidelijk maakt wat zij onderwijskundig wil bereiken. - Het feit dat de school aandacht besteed aan verschillende geloven en culturen. - Het feit dat de school haar koers heeft gewijzigd en zich richt op Meertalig en Talentgericht Onderwijs. Ouders vinden dat de leerlingen sterk betrokken zijn bij de lessen. Leerlingen beoordelen de uitleg die de leerkrachten in de les geven met een ruim voldoende. Ook vinden zij dat leerkrachten goed aangeven wanneer er toetsen zijn. Teamleden vinden dat zij ruim voldoende aandacht besteden aan reflectie met de leerlingen. Het management is van mening dat de leerlingen nog niet voldoende uitgedaagd worden om zich maximaal te ontwikkelen. Ook het merendeel van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, delen deze mening. Zij geven aan dat de school nog niet voldoende rekening houdt met de individuele verschillen tussen leerlingen, opdat zij zich goed ontwikkelen. Van belang is dat leerlingen intensiever worden gestimuleerd tot nadenken en dat het team hoge verwachtingen heeft van leerlingen. Het team heeft zich vanaf oktober 2012 (vlak voor de afname van het onderzoek) verdiept in effectief onderwijs en past het geleerde toe in de praktijk. Uit het kwaliteitsonderzoek komt dat ICT een aandachtsgebied is voor de Windroos. Vooral de ICT-voorzieningen worden door bijna alle respondenten als onvoldoende beoordeeld. De school heeft op dit moment niet voldoende middelen om haar ambities te realiseren. Vooral de voorzieningen dienen te worden uitgebreid. Ouders en teamleden denken verschillend over in hoeverre ouders als partner betrokken worden bij het onderwijsproces. De vraag is of zij op de hoogte zijn van elkaars behoeften op dit gebied. Het zou zinvol zijn voor de school om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Wat gaan we verbeteren? In de toekomst willen we meer aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van het kind. Dit is in de nieuwe visie en missie van de school terug te vinden. We gaan de brede ontwikkeling van de leerlingen stimuleren door IPC verder in te voeren. Dit programma richt zich op wereldoriëntatie en creatieve vakken. We geven hiermee ook gehoor aan het verzoek van ouders en leerlingen om creativiteit een grote rol te geven in ons onderwijs. Het is goed om aandacht te besteden aan een effectieve jaarplanning. We nemen hierin ook de jaarplanning van de toetsen mee. 11

12 We willen ons meer richten op de meerbegaafde leerlingen. Dit doen we onder andere door een plusklas op te starten in het nieuwe schooljaar. Ook gaan we ons meer richten op differentiatie binnen de groepsplannen, zodat het individuele kind (gemiddeld, meer- of minderbegaafd) meer tot zijn/haar recht komt. De ICT-voorzieningen zullen in de komende jaren worden aangepakt. Om te beginnen wordt er in 2013 een draadloos netwerk geïnstalleerd dat het werken met tablets en laptops mogelijk maakt. De schoolserver wordt geoptimaliseerd en het aantal computers zal in de komende jaren worden uitgebreid. 2. Cultuur: - Aandacht voor de omgang met elkaar Wat doen we goed? Leerlingen, ouders, teamleden en management zijn tevreden over: -Het feit dat teamleden respectvol omgaan met de leerlingen. -Het feit dat het contact tussen leerlingen en leerkrachten goed is. - Het feit dat leerkrachten oog hebben voor het welbevinden van de leerlingen. -Het feit dat de communicatie tussen de leerkracht of onderwijsassistent en de ouders over het algemeen plezierig verloopt. Teamleden vinden de sfeer tussen de leerlingen prettig. Leerlingen ervaren dat zij bij de leerkracht terecht kunnen met problemen. De respondenten zijn gemiddeld niet tevreden over de omgang tussen leerlingen onderling. Dit terwijl de meeste mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek, van mening zijn dat de leerlingen het wel naar hun zin hebben in de groep. Er wordt zowel door medewerkers, management, ouders en leerlingen ervaren dat niet in elke groep dezelfde regels gelden. Een aantal ouders geeft aan dat de school beter kan reageren op pestgedrag of ongeregeldheden. Ook de kinderen vinden dat dit beter kan. Het team heeft met elkaar geconstateerd dat de implementatie van de Vreedzame School in 2010 niet voldoende is geslaagd. Het programma is namelijk maar gedeeltelijk geïmplementeerd. Dit zou een verklaring voor kunnen zijn voor de aandachtspunten die de Windroos op dit gebied heeft. Wat te betwijfelen valt, is of ouders voldoende op de hoogte zijn van hoe er gehandeld wordt bij incidenten. Hier wordt namelijk meestal niet over gecommuniceerd, maar met de betrokkenen opgelost. Meer communicatie hierover of communicatie over de aanpak ervan zou dit beeld mogelijk veranderen. Wat gaan we verbeteren? In de toekomst gaan we aan de slag met de verdere implementatie van De Vreedzame School. Zo willen we de Vreedzame School meer zichtbaar maken in de school. Ook worden in april 2013 de schoolregels herzien. We zullen regelmatig aandacht besteden aan gelijke regels in de school. Een Vreedzame School heeft de insteek om leerlingen invloed geven op wat er in de groep gebeurt. Dit betekent dat leerlingen ook invloed hebben op de klassenafspraken. Dit kan ervoor zorgen dat afspraken in de klas verschillen. Dit blijft behouden. Op het moment dat het onderzoek werd afgenomen hanteerde de school geen pestprotocol, maar maakt bij pestgedrag gebruik van de methodiek van de Vreedzame School. We willen dit uitbreiden door leerling-mediatie in te zetten in het komende schooljaar. 12

13 Het opzetten en uitvoeren van een pestprotocol is dan ook een noodzakelijke actie voor Leiderschap en management: - Nieuw management met hoge verwachtingen Wat doen we goed? Medewerkers vinden dat de directie goed op de hoogte is van de gang van zaken op school en waarderen het dat de directie open staat voor kritiek. Ook zijn zij tevreden over het optreden van de directie bij incidenten. Leerlingen geven aan dat zij vinden dat de directie goed met hen omgaat. De Windroos kent sinds dit jaar een nieuwe managementstructuur die naar tevredenheid van de betrokkenen verloopt. De structuur van het management is nog relatief nieuw. De huidige directeur werkt nu anderhalf jaar op de Windroos en heeft in korte tijd samen met het team veel veranderingen in gang gezet. Teamleden ervaren een hoge werkdruk en een snelle opeenvolging van veranderingen. Het tempo ligt een stuk hoger dan een aantal jaar geleden. Voor sommige teamleden ligt het tempo te hoog. Bovendien betrekt de huidige directeur de teamleden intensief bij de veranderingen en geeft zij hen veel verantwoordelijkheden. Teamleden moeten daaraan wennen. De veranderingen stimuleren de teamontwikkeling. Teamleden werken vaker samen en moeten meer dan voorheen vertrouwen op elkaars expertise. Teamleden zijn hier nog niet voldoende tevreden over. Met name de veiligheid binnen het team kan nog meer vergroot worden, zodat het makkelijker wordt om elkaar feedback te geven of fouten te bespreken. De directie zal hier in de toekomst intensiever aandacht aan besteden. Hoewel het team achter de veranderingen op de Windroos staat en de noodzaak van deze veranderingen inziet, vragen veel teamleden zich af of er meer gekeken kan worden naar dosering van het tempo en de hoeveelheid werk. De directie merkt dat teamleden werkdruk ervaren en ziet de noodzaak om daar iets aan te doen. Het zou zinvol zijn om verschillende interne factoren bij de oplossing te gebruiken. In het onderzoek geven de meeste teamleden aan dat het opzetten van een efficiëntere taakverdeling, het verbeteren van het ARBO-beleid, het bevorderen van de teamgeest en het verder uitbouwen van een professionele cultuur noodzakelijk zijn. Mogelijk hebben de gevolgen van de bezuinigingen ook invloed op de werkdruk gehad. Veel teamleden geven aan dat periode van begrotingsmaanden in het afgelopen jaar voor een belasting hebben gezorgd. De directie ervaart dat de verbeteracties die uitgevoerd worden, de gewenste resultaten opleveren. Daartussen zal in de toekomst meer balans gevonden moeten worden. Wat moet, en wat is haalbaar? Voor verbeterpunten op dit gebied verwijzen we naar paragraaf

14 4. Bedrijfsvoering: De schriftelijke communicatie is aanzienlijk verbeterd. Wat doen we goed? Ouders en teamleden geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over: -De lestijden die zijn veranderd in 2012 (Hoorns Model). -De manier waarop zij te woord worden gestaan (of iemand te woord staan) aan de telefoon. -De verbetering van de schriftelijke communicatie. De nieuwsbrief vinden zij duidelijk. Leerlingen geven in het onderzoek aan met name tevreden te zijn over het meubilair in de school. De lestijden volgens het Hoorns Model zullen in de komende jaren zo blijven. Sommige ouders en leerlingen geven aan niet tevreden te zijn over het feit dat de leerlingen van groep 4 t/m 8 s ochtends op het plein verzamelen. Dit zou te maken hebben met het overgangsproces dat daarbij komt kijken. Het team vindt het prettig dat er s ochtends rust in de school is: de leertijd kan zo effectief worden benut. Bovendien organiseren we door met alle leerkrachten buiten te lopen, toezicht op het plein, waar ouders in dit onderzoek wederom om verzoeken. Ouders geven aan niet voldoende tevreden te zijn over de TussenSchoolse opvang. Dit heeft het management eerder dit jaar gesignaleerd. In oktober jl. is er een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, waarin zij konden meedenken over hoe de tussenschoolse opvang verbeterd kon worden. De input hebben we na afname van het tevredenheidsonderzoek meegenomen in het beleid van de TSO. Zo zijn er nieuwe dagcoördinatoren aangesteld die de TSO-medewerkers aansturen en s ochtends aanspreekbaar zijn voor ouders om overblijf aanverwante zaken te regelen. Ook worden ouders na afloop van de TSO geïnformeerd als een gebeurtenis hierom vraagt. De ouders en teamleden hebben aangegeven dat leerlingen niet voldoende weten wat de vertrouwenspersoon op school doet. Dit is een aandachtspunt. Ouders die het onderzoek hebben ingevuld geven vaak aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de klachtenregeling. De vraag is of ouders zich voldoende op de hoogte stellen van wat er op school gebeurt. Via de weekinfo (de nieuwsbrief van de school) komt klachtenregeling jaarlijks uitgebreid aan bod. Wat gaan we verbeteren? Komend schooljaar zullen we de TSO nog verder optimaliseren. Zo zal er een nieuw aanmeldsysteem komen: Overblijven met Edith, dat flexibeler en efficiënter werkt. Ook zal het aantal bijeenkomsten met de TSO-krachten en de directie worden uitgebreid van een naar twee keer per jaar, zodat de doorgaande lijn wordt bewaakt en geborgd. De vertrouwenspersoon (Erik Smit) zal zichzelf jaarlijks in de groepen presenteren, zodat leerlingen op de hoogte zijn van wat hij voor hen kan betekenen. We vinden open communicatie belangrijk en zien dat dit veel oplevert. We waarderen het dat steeds meer ouders problemen die zij ervaren bespreekbaar maken. Het is een proces dat groeit; dit zal zich in de toekomst nog verder ontwikkelen. We willen ook volgend jaar weer veel aandacht besteden aan de mondelinge communicatie met ouders (en leerlingen), zodat de verwachtingen van de ouders en de school goed op elkaar afgestemd kan worden. Dit zal naast incidentele gesprekken, plaatsvinden via de oudergesprekken (3x per jaar) waarin het kind (vanaf groep 5) ook een rol heeft. Maar ook 14

15 via verschillende thema-avonden, koffieochtenden en activiteiten in onze ouderkamer houden we de lijnen met ouders kort. 15

16 6. Tenslotte In het onderzoek geven de meeste ouders aan dat de Windroos op het moment van de afname van het onderzoek niet geheel aan hun verwachtingen voldoet. We vinden het van belang nogmaals de context van de school aan te stippen. Op het moment van de afname waren diverse ontwikkelingen net ingezet. Voor het implementeren en borgen van ontwikkelingen is veel tijd nodig. Op het moment dat het onderzoek werd afgenomen waren resultaten nog niet voldoende zichtbaar. Door dit onderzoek zijn we te weten gekomen dat veel ouders zich realiseren dat veranderingen tijd kosten. Bovendien geeft een groot deel aan een stevig vertrouwen hebben in de toekomst van deze ontwikkelingen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het geschetste beeld van de Windroos in de schoolgids niet voldoende klopt met de werkelijkheid. Dit zou met name kunnen komen, omdat er in de schoolgids ontwikkelingen staan beschreven die gaande zijn en waarvan de borging nog volgt. Sommige verouderde stukken zullen volgend jaar worden herzien. Dit is ook de reden dat we voor (nieuwe) ouders uitgebreide informatiebijeenkomsten houden waarin wij hen uitgebreid informeren over de voortgang en borging van de plannen. We verwachten dan ook dat het bovenstaande beeld over twee jaar (als er weer een kwaliteitsonderzoek wordt gedaan) compleet gewijzigd is en dat we samen trots kunnen zijn op de resultaten die we met elkaar hebben bereikt! ICBS de Windroos Samen, Meertalig en Talentvol de Wereld in! 16

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie