Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN"

Transcriptie

1 Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer ongeacht wijze van vervoer Paragraaf 3 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer openbaar vervoer Paragraaf 4 Tegemoetkoming kosten van verhuizing Paragraaf 5 Diverse bepalingen Tabel Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Grondslag Deze regeling is gebaseerd op artikel 3.21, eerste lid onder a, van de CAO Nederlandse Universiteiten. Artikel 2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. College van Bestuur: College van Bestuur van de Universiteit Leiden; b. werkgever: het College van Bestuur dan wel degene die krachtens mandaat of submandaat met het beheer van een beheerseenheid is belast; c. werknemer: de bezoldigde werknemer bedoeld in de CAO Nederlandse Universiteiten die in dienst is van de Universiteit Leiden; d. woonplaats: de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); e. standplaats: de gemeente waar de werknemer op aanwijzing van de werkgever zijn werkzaamheden verricht; f. woon-werkverkeer: het ten minste een maal per week (of 40 keer per kalenderjaar) reizen tussen de woon- en de standplaats, waarbij binnen een tijdsbestek van 24 uur zowel heen als terug wordt gereisd; g. reiskosten: kosten verbonden aan het reizen tussen woon- en standplaats; h. openbaar vervoer abonnement: een via de Universiteit Leiden aangeschaft jaarabonnement voor OV, NS en/of bus dan wel 5-retourkaarten voor de 1 e of 2 e klasse over het meest gebruikelijke traject voor woon-werkverkeer; i. de tabel: de tabel behorende bij de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden, waarin de bedragen voor de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per woonplaats worden weergegeven. 1/6

2 Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer ongeacht wijze van vervoer Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze paragraaf is, tenzij anders is bepaald, van toepassing op: a. werknemers met een (combinatie van) dienstverband(en) voor bepaalde tijd met een maximum van drie jaar; b. werknemers met een dienstverband voor meer dan drie jaar en die zijn ingeschaald in salarisschaal 5 of lager. 2. Voor werknemers die vallen onder de omschrijving van het eerste lid, onder a, geldt, dat op het moment dat bekend is dat een dienstverband langer duurt dan drie jaar, het recht op een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer op basis van deze paragraaf direct vervalt. Dit geldt ook voor meerdere dienstverbanden voor bepaalde tijd, mits het aansluitende dienstverbanden zijn. Een onderbreking van minder dan zes maanden wordt gezien als een aansluitend dienstverband. 3. Voor werknemers die vallen onder de omschrijving van het eerste lid, onder b, geldt, dat de salarisschaal genoemd in het aanstellingsbesluit bepalend is. Bij meerdere dienstverbanden binnen de Universiteit in verschillende schalen bepaalt de hoogste schaal het recht op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Artikel 4 Uitgangspunt De woon- en standplaats van de werknemer, alsmede het aantal dagen dat wordt gereisd (ongeacht de wijze van vervoer), is bepalend voor het recht op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer conform deze paragraaf alsmede voor de hoogte van de tegemoetkoming. Artikel 5 Tegemoetkoming reiskosten De tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer conform deze paragraaf is een bedrag per maand volgens bijgevoegde tabel. Deze tabel is gebaseerd op het werken in Leiden of Oegstgeest. Voor de woonplaatsen die niet in de tabel zijn vermeld, geldt een maximum tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Artikel 6 Aantal reisdagen per week 1. Bij vier of meer werkdagen per week wordt de in de tabel genoemde tegemoetkoming toegekend (= 100%). 2. Bij minder dan vier werkdagen per week wordt een percentage van genoemde tegemoetkoming toegekend; bij drie werkdagen per week is de tegemoetkoming 90%, bij twee werkdagen 60% en bij een werkdag 30% van de vermelde bedragen. 3. Bij een wisselend aantal werkdagen per week wordt het gemiddelde aantal reisdagen per week genomen (berekend over een kwartaal), naar boven af te ronden op hele dagen. Artikel 7 Tijdelijk niet toekennen van de tegemoetkoming Bij ziekte of buitengewoon verlof wordt na dertig kalenderdagen de betaling van de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer gestopt tot aan de dag van werkhervatting. 2/6

3 Artikel 8 Andere standplaats dan Leiden of Oegstgeest De plaats van tewerkstelling kan tijdelijk of blijvend een andere zijn dan Leiden of Oegstgeest. a. Als tijdens het dienstverband een andere standplaats wordt aangewezen, vervalt de op grond van artikel 5 toegekende tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Per geval wordt in overleg met de werknemer een redelijke reiskostenvergoeding vastgesteld, waarbij in ieder geval niet meer wordt vergoed dan volgens de belastingdienst onbelast aan de werknemer kan worden toegekend. b. Als bij indiensttreding van meet af aan een andere standplaats wordt aangewezen, wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer als bedoeld in deze paragraaf eveneens per geval vastgesteld, waarbij wederom in ieder geval niet meer wordt vergoed dan volgens de belastingdienst onbelast aan de werknemer kan worden toegekend. Paragraaf 3 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer openbaar vervoer Artikel 9 Toepasselijkheid 1. Deze paragraaf is, tenzij anders is bepaald, van toepassing op werknemers die gebruik (gaan) maken van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer. Er wordt geen onderscheid gemaakt in dienstverbanden, of in het aantal reisdagen per week. 2. Werknemers die gebruik maken van de tegemoetkoming zoals beschreven in paragraaf 2 komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer openbaar vervoer zoals beschreven in deze paragraaf. Artikel 10 Tegemoetkoming reiskosten openbaar vervoer De tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer openbaar vervoer bedraagt 20% van de kosten van een openbaar vervoer abonnement (conform artikel 2, onder h). Artikel 11 Tijdelijk niet toekennen van de tegemoetkoming reiskosten openbaar vervoer 1. In geval van ziekte, zwangerschap, buitengewoon verlof, verhuizing en beëindiging van het dienstverband kan het abonnement worden stop gezet. 2. Indien het abonnement op grond van het eerste lid wordt stopgezet, stopt ook de tegemoetkoming. Artikel 12 Keuze in tegemoetkoming conform paragraaf 2 en paragraaf 3 Reeds bestaande afspraken met werknemers over de tegemoetkoming reiskosten blijven van kracht. Werknemers hebben eenmalig de keuze om, binnen de grenzen van deze regeling, te bepalen op basis van welke paragraaf (2 of 3) zij een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer wensen te ontvangen. Paragraaf 4 Tegemoetkoming kosten van verhuizing Artikel 13 Verhuispremie 1. Werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd (of met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd) die de maximum tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer krijgen conform paragraaf 2 en binnen twee jaar na indiensttreding dan wel na overplaatsing verhuizen naar een woonplaats waarvoor volgens de tabel geen tegemoetkoming in de reiskosten conform paragraaf 2 bestaat, krijgen de verhuispremie. De onbelaste verhuispremie bedraagt 1.500,00. 3/6

4 2. Bij minder dan vier werkdagen per week wordt de hoogte van de toe te kennen verhuispremie berekend overeenkomstig artikel 6, tweede lid. 3. Indien de verhuisplicht wordt opgelegd, wordt er geen verhuispremie toegekend, maar is er aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. 4. De verhuispremie geldt niet voor werknemers die gebruik maken van de tegemoetkoming in de reiskosten openbaar vervoer, bedoeld in paragraaf 3. Artikel 14 Verhuisplicht 1. Werknemers kunnen op functie-inhoudelijke gronden worden verplicht om dichtbij hun werk te wonen. Het is aan de werkgever om te bepalen of de verhuisplicht wordt opgelegd. 2. De verhuisplichtige werknemer dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband is aangegaan, daaraan gevolg te geven. De (overige) voorwaarden waaraan door de werknemer moet worden voldaan, worden schriftelijk vastgelegd. 3. Wanneer een werknemer een verhuisplicht opgelegd krijgt, heeft hij, indien en voor zover van toepassing, aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten, de pensionkosten en de reiskosten gezinsbezoek. Artikel 15 Tegemoetkoming verhuiskosten 1. Het opleggen van een verhuisplicht geeft aan de betrokken werknemer aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, zijnde herinrichtingskosten en transportkosten. 2. De in redelijkheid te maken transportkosten ten behoeve van het overbrengen van de inboedel worden volledig vergoed op basis van een door de werkgever goedgekeurde offerte. 3. De tegemoetkoming in de herinrichtingskosten bedraagt 12% van het bruto-jaarloon op het moment van de verhuizing, met een minimum van 1.500,00 en een maximum zoals door de belastingdienst is vastgesteld. Artikel 16 Tegemoetkoming pensionkosten Indien de verhuisplichtige werknemer in de periode vóór de verhuizing dicht bij zijn werk moet wonen en daarvoor gebruik maakt van een hotel/pension, wordt hiervoor een tegemoetkoming in de pensionkosten toegekend. De hoogte van deze tegemoetkoming zal in overleg met de werknemer worden vastgesteld. Artikel 17 Tegemoetkoming reiskosten gezinsbezoek De verhuisplichtige werknemer die een tegemoetkoming in de pensionkosten krijgt, komt ook in aanmerking voor vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten voor gezinsbezoek (binnen Nederland) in het weekend, tot een maximum van de reiskosten per openbaar vervoer tweede klas. Artikel 18 Uitgestelde verhuisplicht Wanneer de verhuisplicht wordt opgelegd en de werknemer toestemming krijgt om tot aan de datum van verhuizing te blijven reizen tussen woon- en standplaats, wordt in die periode ten hoogste de in de tabel vermelde maximum tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer toegekend. Ook kan de werknemer kiezen voor een tegemoetkoming in de reiskosten conform paragraaf 3. 4/6

5 Paragraaf 5 Diverse bepalingen Artikel 19 Uitvoeringsvoorschriften De werkgever kan nadere uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van deze regeling vaststellen. Artikel 20 Wijziging omstandigheden De werknemer is gehouden alle wijzigingen die van invloed zijn op de (hoogte van de) tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer zoals wijziging van woonplaats en het aantal reisdagen per week terstond door te geven, ongeacht voor welke tegemoetkoming in de reiskosten de werknemer heeft gekozen (conform paragraaf 2 of paragraaf 3). Artikel 21 Student-assistenten en stagiair(e)s Voor student-assistenten en stagiair(e)s geldt in afwijking van paragraaf 2 en 3, het volgende: a. Als zij in het bezit zijn van een OV-studentenkaart en geen reiskosten hoeven te maken, komen zij ook niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer conform deze regeling. b. Als zij aantoonbaar wel reiskosten woon-werkverkeer moeten maken, komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming volgens paragraaf 2 of 3. Dit moet bij de indiensttreding worden aangetoond en vastgelegd. Artikel 22 Hardheidsclausule In bijzondere gevallen waarin strikte toepassing van deze regeling tot kennelijke onbillijkheid zou leiden, kan daarvan door de werkgever ten gunste van de werknemer worden afgeweken. Artikel 23 Ingangsdatum De regeling treedt in werking met ingang van 1 september De regeling vervangt alle eerdere regelingen op dit gebied, welke binnen het gezagsbereik van de werkgever vallen. Artikel 24 Citeertitel De regeling kan worden aangehaald als de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 22 augustus 2005, na overeenstemming in het Lokaal Overleg d.d. 28 juni /6

6 TABEL behorende bij de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Woonplaats 100% 90% 60% 30% Aalsmeer 32,00 28,80 19,20 9,60 Aarlanderveen 18,00 16,20 10,80 5,40 Abbenes 18,00 16,20 10,80 5,40 Alphen aan de Rijn 32,00 28,80 19,20 9,60 Beinsdorp 32,00 28,80 19,20 9,60 Bennebroek 32,00 28,80 19,20 9,60 Benthuizen 18,00 16,20 10,80 5,40 Bergschenhoek 32,00 28,80 19,20 9,60 Bleiswijk 18,00 16,20 10,80 5,40 Buitenkaag 18,00 16,20 10,80 5,40 Burgerveen 18,00 16,20 10,80 5,40 De Zilk 32,00 28,80 19,20 9,60 Den Haag 32,00 28,80 19,20 9,60 Hazerswoude dorp 18,00 16,20 10,80 5,40 Hazerswoude Rijndijk geen geen geen geen Hillegom 32,00 28,80 19,20 9,60 Hoogmade geen geen geen geen Kaag 18,00 16,20 10,80 5,40 Katwijk geen geen geen geen Koudekerk aan de Rijn geen geen geen geen Kudelstaart 18,00 16,20 10,80 5,40 Langeraar 18,00 16,20 10,80 5,40 Leiden geen geen geen geen Leiderdorp geen geen geen geen Leidschendam 18,00 16,20 10,80 5,40 Leimuiden 18,00 16,20 10,80 5,40 Lisse 18,00 16,20 10,80 5,40 Lisserbroek 18,00 16,20 10,80 5,40 Moerkappelle 18,00 16,20 10,80 5,40 Nieuw Vennep 32,00 28,80 19,20 9,60 Nieuwe Wetering 18,00 16,20 10,80 5,40 Nieuwkoop 18,00 16,20 10,80 5,40 Nieuwveen 18,00 16,20 10,80 5,40 Noordwijk 18,00 16,20 10,80 5,40 Noordwijkerhout 18,00 16,20 10,80 5,40 Oegstgeest geen geen geen geen Oud Ade geen geen geen geen Oude Wetering 18,00 16,20 10,80 5,40 Rijnsaterwoude geen geen geen geen Rijnsburg geen geen geen geen Rijpwetering geen geen geen geen Roelofarendsveen 18,00 16,20 10,80 5,40 Sassenheim geen geen geen geen Stompwijk geen geen geen geen Ter Aar 18,00 16,20 10,80 5,40 Valkenburg geen geen geen geen Vogelenzang 32,00 28,80 19,20 9,60 Voorburg 32,00 28,80 19,20 9,60 Voorhout geen geen geen geen Voorschoten geen geen geen geen Warmond geen geen geen geen Wassenaar geen geen geen geen Woubrugge geen geen geen geen Zevenhoven 18,00 16,20 10,80 5,40 Zevenhuizen 32,00 28,80 19,20 9,60 Zoetermeer 18,00 16,20 10,80 5,40 Zoeterwoude Dorp/Rijndijk geen geen geen geen MAXIMUM TEGEMOETKOMING, indien een woonplaats niet is vermeld in deze lijst 39,00 35,10 23,40 11,70

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC GRATIS probeerkaarten Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC Een groen alternatief voor de auto Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waarschijnlijk

Nadere informatie

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR Lijnfolder 2017 Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM RIJNSBURG KATWIJK ROELOFARENDSVEEN

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen en de maaltijdkosten bij overwerk.

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN VOORHOUT ZOETERWOUDE

Nadere informatie

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE 2017 TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN oplage: 48.009 exemplaren website: www.hcnieuws.nl mm-tarief 0,48 Spread 2.406,00 1/1 pagina 1.112,00 3/4 pagina 834,00 1/2 pagina

Nadere informatie

Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017

Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017 Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017 Kenmerk: CvB UIT-2564 LO-2017-493 Datum: 28-03-2017 Auteur: Koopmans Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Gelet op artikel 3.21, lid 1a en artikel 10.2, lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op artikel 3.21, lid 1a en artikel 10.2, lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. Reis- en verhuiskostenregeling Radboud Universiteit Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 16 februari 2004 laatstelijk gewijzigd per 20 februari 2012 Gelet op artikel 3.21, lid 1a en artikel

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,-

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- B u s b o e k 2014 GELDIG ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- VANAF 15 DECEMBER 2013 HAARLEM SCHIPHOL DE DE ZILK ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIMUIDEN

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol Lijnfolder 2017 GELDIG Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011

PROVINCIAAL BLAD VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5210 21 september 2016 VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Paragraaf 1 Artikel 1.1 Deze regeling bevat nadere regels, als bedoeld in de CAO ten aanzien van de vergoeding van reisen verblijfskosten bij dienstreizen.

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk. verkeer.

Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk. verkeer. Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk verkeer. Van toepassing vanaf 1 juli 2014 Inhoudsopgave toevoegen Mobiliteitsregeling Algemene bepaling In de Mobiliteitsregeling is het beleid betreffende de

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer en kosten verhuizing Universiteit Maastricht

Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer en kosten verhuizing Universiteit Maastricht en kosten verhuizing UM Vastgesteld door CvB: 08-12-2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 en kosten verhuizing Universiteit Maastricht en kosten verhuizing Universiteit Maastricht, HR 1 van 8 1 Algemene

Nadere informatie

Verplaatsingskostenregeling 1989

Verplaatsingskostenregeling 1989 Bijgwerkt tot 1 januari 2011 Verplaatsingskostenregeling 1989 Staatcourant 2009, 51, Staatcourant 2009,10878, Staatcourant 2009, 19060, Staatscourant 2010, 15145, Staatscourant 2010, 20751 Artikel 1 1.

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland Kerncijfers Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7. Verkeer

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Ambtsgebied Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders

Ambtsgebied Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders Ambtsgebied Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders Ons ambtsgebied bestaat uit bijna de hele provincie Zuid-Holland, het zuiden van Noord-Holland inclusief Amsterdam en het westen van Utrecht. Hieronder

Nadere informatie

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015 Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West A.6 Bijlage 2 Uitvoeringsregeling bij Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 03 2. Procedures p. 03 3. Calamiteitenacties Omroep West p. 04 4. Calamiteitenzender

Nadere informatie

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Blijf jij cool als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Uitdagend en veelzijdig Vrijwilliger bij de brandweer Wil jij je steentje bijdragen en als vrijwilliger aan de slag? Maar dan wel iets

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 01-05-2017 Achttienhoven BS Huwelijken 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS Huwelijken 1811-1882 De Vennip BS Geboorten 1849-1855 BS Overlijden

Nadere informatie

Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie

Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie De UvA Kameractie is een voorrangsregeling voor eerstejaars bachelorstudenten. Aankomende studenten die binnen een straal van 40 kilometer (ongeveer

Nadere informatie

Gelet op artikel F.4, eerste en tweede lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F.4, eerste en tweede lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 juni 2017, nr. 932955-939888, tot wijziging van de Regeling reis- en verblijfkosten, verhuiskosten en pensionkosten provincie Noord-Holland 2016

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Zuid-Holland krijgt R-net

Zuid-Holland krijgt R-net Zuid-Holland krijgt R-net Betrouwbaar Samenhang Herkenbaar Aantrekkelijk Moeiteloos In de Randstad komt een betere bereikbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de maatregelen is R-net:

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Bijlage 2. Verplaatsingskostenregeling

Bijlage 2. Verplaatsingskostenregeling Bijlage 2 Verplaatsingskostenregeling Nummer: 17.0001318 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 21 november 2016 Instemming GO: 8 december 2016 Deze gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen. Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d.

Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen. Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 106992 11 november Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen Burgemeester en wethouders van Drimmelen; Gelet op de verkregen

Nadere informatie

Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013

Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013 Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn; Gelet op artikel 15:1:22, 17:1:1, zesde lid en hoofdstuk 18 van de Collectieve

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

overwegende, dat het wenselijk is de Regeling Vergoeding Verplaatsingskosten 1992 aan te passen en te wijzigen;

overwegende, dat het wenselijk is de Regeling Vergoeding Verplaatsingskosten 1992 aan te passen en te wijzigen; BSD/2004.81 I 1 Ons kenmerk BSD/2004.81 I RIS 112486 REGELING VERGOEDING VERPLAATSINGSKOSTEN 2004 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende, dat het wenselijk is de Regeling Vergoeding Verplaatsingskosten

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Vervangingsbeleid Liander

Vervangingsbeleid Liander Vervangingsbeleid Liander Elektriciteit Ben van der Kolk Aanleg uitvoering Inhoud Bedrijfsinleiding Aanleiding voor vervanging Criteria voor vervanging Toegevoegde waarde vervangingsbeleid Gezamenlijke

Nadere informatie

Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones

Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones 1. De Xelion APP kan worden gedownload Smarthone Store App naam Iphone App Store Xelion Android * Play Store / Google Play

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei 18 mei 2016-2 - VERVOERSPLAN ODZOB In opdracht van Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Mark Rijnders Projectnummer Z.46313/D.154922 Datum 18 mei 2016 Status

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen.

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen. Aan de Ministers Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Afdeling Personeel Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon B. Vlas T (070)

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 04-12-2017 Achttienhoven BS Geboorten 1811, 1818-1855 BS Huwelijken 1811, 1818-1855 BS Overlijden 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS

Nadere informatie

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Kenmerk: Datum: 23 januari 2015 Auteur: D.S. Mazereeuw Inleiding Binnen de Universiteit Twente is behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones

Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones Handleiding installatie Xelion 6 app voor Android, IOS en Windows smartphones 1. De Xelion APP kan worden gedownload Smarthone Store App naam Iphone App Store Xelion Android * Play Store / Google Play

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 213 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, nr. 20/19; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Duin- en Bollenstreek/Leiden/ Rijnstreek/Midden-Holland

Dienstregeling 2012 Regio Duin- en Bollenstreek/Leiden/ Rijnstreek/Midden-Holland Dienstregeling 2012 Regio Duin- en Bollenstreek/Leiden/ Rijnstreek/Midden-Holland Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr 08.1201, d.d. 2 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van A. Flippe en A. Bonestroo (CDA), met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de overgang

Nadere informatie

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 28 (2161 SK) 088-CHOIZ88

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 28 (2161 SK)  088-CHOIZ88 AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 28 (2161 SK) WWW.CHOIZ.NL 088-CHOIZ88 ACTIEF IN DE REGIO ALPHEN A/D RIJN, DUIN-EN BOLLENSTREEK, HAARLEMMERMEER EN LEIDEN INTRODUCTIE Beste Lezer(s), Een woning

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Koninginneweg 73 (2161 ZB) 088-CHOIZ88

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Koninginneweg 73 (2161 ZB)  088-CHOIZ88 AAN JOU DE KEUZE! LISSE Koninginneweg 73 (2161 ZB) WWW.CHOIZ.NL 088-CHOIZ88 ACTIEF IN DE REGIO ALPHEN A/D RIJN, DUIN-EN BOLLENSTREEK, HAARLEMMERMEER EN LEIDEN INTRODUCTIE Beste Lezer(s), Een woning kopen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBROCHURE

VRIJWILLIGERSBROCHURE VRIJWILLIGERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11887 29 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 april 2013, nr. INDUIT13-273, houdende

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

De coalitie IKC Leimuiden

De coalitie IKC Leimuiden De coalitie IKC Leimuiden Proces Start medio 2015 : Onderzoeksgebied 2 (centrum) Raad eind 2015 : 3 e veld Kickers / Volkstuinen Coalitie begin 2016 : 2 e veld Kickers Spreker: Wethouder Floris Schoonderwoerd

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Besluit betreffende kostenvergoedingen.

Besluit betreffende kostenvergoedingen. Geconsolideerde tekst van de regeling A o. 1993. N o. 81. GEMEENTEBLAD van ROTTERDAM. Besluit Kostenvergoedingen Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Personeels-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

AAN JOU DE KEUZE! NIEUW-VENNEP Flierveld 75 (2151 LE) 088-CHOIZ88

AAN JOU DE KEUZE! NIEUW-VENNEP Flierveld 75 (2151 LE)  088-CHOIZ88 AAN JOU DE KEUZE! NIEUW-VENNEP Flierveld 75 (2151 LE) WWW.CHOIZ.NL 088-CHOIZ88 ACTIEF IN DE REGIO ALPHEN A/D RIJN, DUIN-EN BOLLENSTREEK, HAARLEMMERMEER EN LEIDEN INTRODUCTIE Beste Lezer(s), Een woning

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG. gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG. gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.189 RIS 281067 REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 40 (2161 SK) 088-CHOIZ88

AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 40 (2161 SK)  088-CHOIZ88 AAN JOU DE KEUZE! LISSE Constantijnstraat 40 (2161 SK) WWW.CHOIZ.NL 088-CHOIZ88 ACTIEF IN DE REGIO ALPHEN A/D RIJN, DUIN-EN BOLLENSTREEK, HAARLEMMERMEER EN LEIDEN INTRODUCTIE Beste Lezer(s), Een woning

Nadere informatie

REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ

REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ Inleiding De CAO Ziekenhuizen voorziet in een minimum reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, waarbij ruimte wordt gelaten om in overleg met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag

Midden- en kleinbedrijf  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL Den Haag Midden- en kleinbedrijf www.belastingdienst.nl Team Kennisgroep CAO

Nadere informatie

AAN JOU DE KEUZE! LISSE De Madelief 48 (2161 EX) 088-CHOIZ88

AAN JOU DE KEUZE! LISSE De Madelief 48 (2161 EX)  088-CHOIZ88 AAN JOU DE KEUZE! LISSE De Madelief 48 (2161 EX) WWW.CHOIZ.NL 088-CHOIZ88 ACTIEF IN DE REGIO ALPHEN A/D RIJN, DUIN-EN BOLLENSTREEK, HAARLEMMERMEER EN LEIDEN INTRODUCTIE Beste Lezer(s), Een woning kopen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

P Lokale IKB-Regeling 2017

P Lokale IKB-Regeling 2017 I gemeente Br jnss im P Lokale IKB-Regeling 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum; Gelet op landelijk invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2017

Nadere informatie