Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 28 december 1995 en het nader rapport d.d. 18 april 1995, aangeboden aan de Koningin door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt. Bij Kabinetsmissive van 10 mei 1994, no , heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake positieve actie voor vrouwen in leidinggevende functies. Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 10 mei 1994, nr , machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies gedateerd 28 december 1994, nr. W , bied ik U hierbij mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan. 1. In dit advies zal de Raad van State allereerst aandacht besteden aan de vraag of het opleggen van wettelijke verplichtingen de aangewezen weg is om de beoogde «positieve actie» te bewerkstelligen (punt 2). Daarna wordt ingegaan op de constitutionele kant van het wetsvoorstel, waarvoor in de aanbiedingsbrief bijzondere aandacht is gevraagd (punten 3 tot en met 7). In de derde plaats zal de Raad aandacht besteden aan de evenredigheidsnorm (punt 8); ten slotte wordt een aantal verschillende onderwerpen besproken (punten 9 en volgende). De Raad hecht eraan om, alvorens over te gaan tot de bespreking van de diverse punten, uit te spreken dat het achterliggende doel van het wetsvoorstel, namelijk bevorderen dat er voldoende vrouwen worden aangetroffen in leidinggevende posities bij onderwijsinstellingen, wat hem betreft niet ter discussie staat, zoals ook onder punt 5 zal blijken. In dit advies verwoorde kritiek heeft dan ook uitsluitend betrekking op de middelen die worden voorgesteld om genoemd doel te bereiken. 1. Het verheugt de ondergetekenden dat voor de Raad het achterliggende doel van het wetsvoorstel niet ter discussie staat. In het hiernavolgende zullen de ondergetekenden op hetgeen de Raad van State overigens opmerkt, ingaan. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt de benaming van het voorstel van wet aan te passen: wijziging van enkele onderwijswetten in verband met 5K1014 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 1

2 het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. Deze benaming duidt meer nog dan de term «positieve actie», die in het oorspronkelijke ontwerp werd gehanteerd, wat het beoogde doel van het voorstel is. 2. Het wetsvoorstel wil een wettelijke plicht voor de bevoegdgezagsorganen van onderwijsinstellingen in het leven roepen om een beleid te ontwerpen in verband met de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities en op gezette tijden aan te geven hoe het staat met de verwezenlijking van dat beleid. Een concrete resultaatsverplichting om meer vrouwen op de bedoelde posten te benoemen, is terecht niet voorzien. De voorgestelde norm dat vrouwen en mannen «naar evenredigheid» werkzaam zullen zijn in de leiding van de instelling laat bovendien ruimte voor een zekere situatie-afhankelijke uitwerking (gewezen zij in dit verband op punt 8). In elk geval bestaat er geen verplichting om een eventueel geformuleerd beleid om tot een verhoging van het aandeel van leidinggevende vrouwen te komen, in concrete benoemingsbesluiten tot uitdrukking te laten komen; dat zou trouwens ook moeilijk kunnen. Het komt erop neer dat het wetsvoorstel een aansporing bevat om binnen de instellingen regelmatig aandacht te besteden aan de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende functies. In tegenstelling tot de indieners van het wetsvoorstel, die blijkens de memorie van toelichting (paragraaf 5.1) een «duidelijke impuls» verwachten van de onderhavige maatregel, is de Raad van oordeel dat deze hooguit een zeker stimulerend effect zal kunnen hebben. Het college betwijfelt dan ook of het scheppen van een wettelijke plicht de aangewezen weg is om voortgang te boeken bij het allengs beëindigen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen. In de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) is terecht bepaald dat tot het tot stand brengen van een regeling slechts besloten wordt indien de noodzaak daarvan is komen vast te staan (aanwijzing 6 Ar) en dat niet tot het treffen van een regeling wordt besloten indien niet is komen vast te staan dat de beoogde doelen niet op andere wijze kunnen worden bereikt (aanwijzing 7, aanhef en onder d, Ar). In het onderhavige geval kan bij die «andere wijzen» vooral worden gedacht aan voorlichting. Daarom meent de Raad dat tot indiening van een wetsvoorstel pas zou moeten worden besloten indien voldoende aannemelijk is dat andere middelen minder resultaat zullen hebben; de memorie van toelichting zou dan een uiteenzetting van die strekking dienen te bevatten. 2. De Raad twijfelt met een beroep op aanwijzing 7 van de Aanwijzingen van de regelgeving of een formeel-wettelijke regeling wel noodzakelijk is. De ondergetekenden merken op dat andere wijzen van stimuleren onvoldoende effect hebben gehad. Met de middelen die de afgelopen jaren zijn ingezet is te weinig resultaat geboekt. Hieronder volgt een opsomming van de ingezette middelen. Daaraan voorafgaand een opmerking: bij de inzet van middelen is steeds gezocht naar een vruchtbare combinatie van maatregelen. Zo zijn de meeste maatregelen vergezeld gegaan van voorlichtingsactiviteiten. a. scholing In de jaren 80 zijn oriëntatiecursussen voor vrouwen georganiseerd. Dit beleid is in drie achtereenvolgende jaren ( ) geïntensiveerd door het aanbod van specifieke managementcursussen voor vrouwen. Het aantal vrouwelijke deelnemers aan deze managementcursussen bedraagt: voor de sector primair onderwijs (PO) respectievelijk 1500 vrouwen (cursus vrouw en management) en 300 vrouwen (cursus profileren/ solliciteren), voor de sector voortgezet onderwijs (VO) 1000 vrouwen, voor de sector beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (BVE) respectievelijk 100 vrouwen (cursus centrale directie), 300 vrouwen (cursus sectormanagement) en 400 vrouwen (cursus afdelingsmanager), voor de sector hoger beroepsonderwijs (HBO) 150 vrouwen. De cijfers hebben betrekking op cursussen die geïnitieerd zijn in het kader van door de rijksoverheid gesubsidieerde kandidatenbanken Selekt primair en Interstudie Selekt. Naast dit cursusaanbod vindt managementscholing van Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 2

3 vrouwen plaats op initiatief van onderwijsinstellingen zelf, die de professionaliteit van het eigen management willen versterken. Uit evaluatieonderzoek (Eck en Vermeulen, 1990) is gebleken dat de cursus Vrouw en management een positieve bijdrage heeft geleverd aan de kwalificatie van individuele vrouwen. Zowel de deelnemers als de bevoegde gezagsorganen waren over de kwaliteit van de cursus tevreden. b. arbeidsvoorwaarden Voor het basisonderwijs zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen: de mogelijkheid tot deeltijd-directeurschap, de mogelijkheid tot meerhoofdige schoolleiding, faciliteren van vrijwillig terugtreden van zittende directeuren van 55 jaar en ouder in het geval van een fusie, financiële ondersteuning van f te besteden aan een, op het gebied van een emancipatoire selectieprocedure deskundige begeleiding, gratis cursusaanbod aan schoolbesturen over werving en selectie. Uit onderzoek naar de effecten van de maatregelen is gebleken dat een groot deel (50%) van de schoolbesturen nauwelijks gebruik maken van de aanvullende maatregelen, met uitzondering van het cursusaanbod werving en selectie. Voor de overige sectoren kunnen de volgende maatregelen genoemd worden: de mogelijkheid tot deeltijd-directeurschap in het VO, maatregelen voor pluriform personeelsbeleid in de BVE-sector, subsidiëring van het expertisecentrum Vrouw en Management HBO, welke zorgdraagt voor een aanbod van cursussen voor vrouwen zelf en voor personeelsfunctionarissen. c. voorlichting Zowel van de kant van de rijksoverheid als van de personeels- als de besturenorganisaties zijn voorlichtingsactiviteiten ondernomen: brochure Vrouw en Management (verzonden aan alle onderwijsinstellingen), artikelen in «Uitleg», en in de bladen van de personeels- als de besturenorganisaties, publikatie van interviews met succesvolle vrouwelijke onderwijsmanagers, financiering van de campagne «Een sneeuwbal-effect. Het onderwijs baant zich een weg naar pluriform leiderschap», uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturenorganisaties. Het effect van deze campagne kan worden afgelezen uit de verspreiding van campagneprodukten (bidbook en poster) sets bestaande uit een bidbook en een poster zijn verzonden naar onderwijsbesturen, de VNG, de agrarische onderwijscentra, de vormingsinstituten, de landelijke organen beroepsonderwijs en onderwijsemancipatiebureaus. Een meetbaar effect is, dat er in totaal 35 publikaties aan de campagne zijn gewijd. d. subsidies Ten einde het aanbod van gekwalificeerde vrouwen met leidinggevende ambities beter zichtbaar c.q. vindbaar te doen zijn zijn subsidies verstrekt ten behoeve van kandidatenbanken vrouw en management (zie memorie van toelichting), netwerken van vrouw en management: Vrouw en management primair onderwijs (VMPO), en Vrouwen in onderwijsmanagement (VRIOM). Voorts zijn subsidies verstrekt ter ondersteuning van de uitvoering van de convenanten zoals die vanaf begin jaren negentig tussen besturenorganisaties en personeelsorganisaties in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het VO en het PO zijn afgesloten om het aantal vrouwen in leidinggevende functies te doen toenemen. In dat kader is een project «Voorbeeldlocaties» uitgevoerd (publikatie, conferenties), een handreiking «van intentie naar benoeming» aan alle scholen verzonden. Hoewel er positieve effecten van deze maatregelen zijn geregistreerd (versterking van de inzet van de convenantspartners, positieve ervaring bij de projectscholen met het ontwikkelen van beleid ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de leidinggevende functies) blijven Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 3

4 resultaten in termen van toename van het aantal benoemde vrouwen in managementposities uit. Evaluatie-onderzoek van Vianen (1993) wijst uit dat het convenant voortgezet onderwijs zeer weinig resultaat heeft gehad. Bij vergelijking van het aandeel vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs over de jaren 1986, 1990 en 1994 (bronnen: vierde onderwijsemancipatienota, kamerstukken II 1992/93, ; Thermometer Vrouw en Management, Uitleg nr. 30 van 7 december 1994) moet worden geconstateerd dat dit aandeel slechts in zeer beperkte mate is vergroot. Deze cijfers, bijeengebracht in een tabel, zijn opgenomen in de memorie van toelichting bij het voorliggende wetsvoorstel. Uit recente analyse van de vervulling van de 73 vacatures schoolleider PO waarvoor in 1993 is geadverteerd, blijkt dat in 3 gevallen een vrouw benoemd is (De Kool, Van Tienhoven, Ellemers, 1994). Uit dit alles moge blijken dat voldoende op andere wijze is getracht het doel van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding te bereiken. De ondergetekenden constateren dat veel eerder getroffen maatregelen weliswaar goed zijn, maar gelet op de effecten daarvan gezien de cijfers onvoldoende zijn geweest. De ondergetekenden zijn dan ook van oordeel dat het zelfregulerend vermogen van het onderwijsveld tekortschiet om het doel van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs te bewerkstelligen. Zij hebben derhalve met inachtneming van aanwijzing 8 van de Aanwijzingen van de regelgeving en mede gelet op de toelichting daarop, gezocht naar een maatregel die dat zelfregulerend vermogen kan versterken. De ondergetekenden zijn van mening dat het hier aangewende middel, nl. het verplicht stellen van een document aan de hand waarvan het beleid ten aanzien van de evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies wordt gevoerd, aan dat doel beantwoordt. Daarbij is tevens bepaald dat de verplichting dit document op te stellen, slechts geldt in die situatie waarin de evenredigheid nog niet is bereikt. 3. Thans zal de Raad ingaan op de verhouding van het wetsvoorstel tot het constitutionele kader. Daarbij zijn van belang het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel en de in artikel 23, zesde lid, gewaarborgde vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de aanstelling van personeel, mede in verband met de in artikel 6 neergelegde vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Met toetsing aan deze bepalingen wordt volstaan, nu de daarmee corresponderende bepalingen in internationale verdragen, die in verband met de artikelen 93 en 94 van de Grondwet eveneens van belang zijn voor het constitutionele kader, geen verdergaande waarborgen bieden die hier van belang zijn gezien de beleidsruimte die deze verdragen laten aan de nationale autoriteiten bij te maken afwegingen. 4. Voordat het wetsvoorstel wordt getoetst aan elk van de genoemde bepalingen van de Grondwet, dient te worden stilgestaan bij de verhouding tussen de artikelen 1 en 23 van de Grondwet enige aandacht. In het bijzonder dient onder ogen te worden gezien of artikel 23, zesde lid, ruimte laat om de vrijheid van het bijzonder onderwijs met betrekking tot de benoeming van onderwijsgevenden te beperken ten behoeve van het belang van het gelijkheidsbeginsel in de vorm van een verplichte voorkeursbehandeling van vrouwen. In zijn advies inzake het voorstel van een Algemene wet gelijke behandeling van 23 oktober 1990 (kamerstukken II 1990/91, B) heeft de Raad geoordeeld dat de essentie van de in artikel 23 van de Grondwet gegarandeerde benoemingsvrijheid «nu juist is dat het oordeel over de vraag welke factoren voor het functioneren ten dienste van de realisering van de grondslag relevant zijn aan het bevoegd gezag wordt overgelaten en dat de wetgever noch de rechter zijn oordeel aan het bevoegd gezag mag opleggen». Er zijn geen redenen om daar nu anders over te denken. 3 en 4. De Raad geeft hier het constitutioneel kader van zijn advies aan. Hierop zal onder 6 en 7 worden ingegaan. 5. Bij het bezien van het wetsvoorstel in het licht van artikel 1 van de Grondwet kan worden vooropgesteld dat vrijwel algemeen aanvaard is dat een beleid ter vermindering van de achterstandspositie van vrouwen niet per Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 4

5 definitie hetzelfde is als een beleid ter discriminatie van mannen. Dat komt ook tot uitdrukking in nationale en internationale regelingen, zoals de memorie van toelichting in paragraaf 4 terecht constateert. Voor het voeren van een beleid van voorkeursbehandeling moet wel een overtuigende rechtvaardiging worden gegeven. Die bestaat in dit geval met name in de feitelijk bestaande sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in de schooldirecties. Daarbij kan het in de memorie van toelichting genoemde socialisatiemotief op zichzelf als een rechtvaardigingsgrond voor het wetsvoorstel worden genoemd. De bewering in paragraaf 6 van de memorie van toelichting, dat er sprake is van «achterstelling omdat in dit geval de ondervertegenwoordiging niet is terug te voeren op het ontbreken van een gekwalificeerd aanbod» acht de Raad daarentegen te stellig, nu onderzoek naar de oorzaken van de ondervertegenwoordiging ontbreekt, althans de resultaten hiervan niet in de toelichting worden vermeld. Het staat onvoldoende vast dat er voldoende «gekwalificeerd aanbod» van vrouwen is. De opmerking zou derhalve liever achterwege moeten worden gelaten. Ook de opmerking dat er «aanwijzingen» zijn dat «traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in relatie tot leiderschap en management» een belangrijke rol spelen in de vigerende selectiemechanismen en -procedures kan niet zonder meer overtuigen, nu niet wordt aangegeven waaruit die aanwijzingen bestaan. De opmerking dient ofwel achterwege te worden gelaten ofwel nader te worden beargumenteerd of te worden genuanceerd. Op dit punt kan de conclusie zijn dat de memorie van toelichting aanvulling behoeft maar dat het wetsvoorstel als zodanig geen bezwaren oproept die zijn ontleend aan artikel 1 van de Grondwet. 5. Vanaf begin jaren 80 is onderkend dat het ontbreken van een gekwalificeerd aanbod van vrouwen een mogelijke oorzaak van de ondervertegenwoordiging zou kunnen zijn. In zijn algemeenheid is die verklaring nu niet langer houdbaar. Allereerst is er sprake van een sterke afname van kwalificatieverschillen tussen mannen en vrouwen en een gestage groei van het aantal vrouwen dat de arbeidsmarkt opstroomt (V. Rijsbergen, 1994). Het onderwijs is een sector waarin relatief veel vrouwen werkzaam zijn. Door gerichte inzet van het instrument scholing zijn er duizenden vrouwen in de jaren voor een functie in het onderwijsmanagement opgeleid. De ondergetekenden volstaan hier met te verwijzen naar de opsomming van de ingezette middelen zoals opgenomen onder 2. Aanwijzingen dat traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in relatie tot leiderschap en management een belangrijke rol spelen in selectiemechanismen zijn in twee categorieën te onderscheiden. Ten eerste worden met behulp van sekse-stereotiepe beeldvorming, mede ten gevolge van «de macht van de vanzelfsprekendheid» (Komter, 1985) bestaande beelden over mannen en vrouwen in stand gehouden. Door in selectiecommissies (ongewild) algemeen gangbare ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid te hanteren worden weinig vrouwen geselecteerd. Terwijl er geen feitelijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen als het gaat om hun geschiktheid voor leidinggevende functies blijkt dat selectiecommissies eigenschappen van «een goede manager» impliciet aan mannen toedichten. Uit onderzoek van Ruijs en Mientjes (1989) blijkt dat bij de selectie van vrouwelijke schoolleiders vooroordelen een rol spelen. Ten tweede draagt de inrichting van de sollicitatieprocedure met daarin het gebruik van bepaalde werving- en selectie-instrumenten ertoe bij dat weinig vrouwen worden benoemd (Vermeulen, 1994: 11). «De gebruikelijke instrumenten, zoals advertentie en sollicitatiebrief gevolgd door een aantal selectiegesprekken, lijken niet in het voordeel van vrouwen te werken. Een mixture van instrumenten waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van assessment centra en psychologische testen zou vaker tot vrouwelijke benoemingen leiden (idem). De Raad vroeg om een uitvoeriger toelichting op het socialisatiemotief. Zoals in de memorie van toelichting gesteld, en door de Raad onderschreven, vormt dit een zeer belangrijk motief dat ten grondslag ligt aan de ongelijkheid tussen seksen. Via socialisatie oftewel het aanleren van gedrag of rollen wordt volgens N. Chodorow (1980) kinderen een fundamenteel seksegebonden identiteit aangeleerd. Chodorow betoogt dat uit de sekse- Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 5

6 gedifferentieerde identicatieprocessen uiteindelijk andere verwachtingen aan mannen en vrouwen voortvloeien over hoe men zich zou dienen te gedragen. Deze verwachtingen worden vervolgens gevormd naar stereotiepen en vooroordelen over meisjes en jongens (vrouwen en mannen) waardoor algemene opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid ontstaan. Op deze manier ontstaan stereotiepe beelden en gedachten over maatschappelijke posities van mannen en vrouwen, sekse-specifieke beroepen en verwachtingen met betrekking tot leidinggevende kwaliteiten. Het onderwijs is een sector met een belangrijke socialisatiefunctie. De positie van vrouwen in het onderwijs maakt deel uit van «het verborgen leerplan», het leert leerlingen en studenten dat posities en loopbaanperspectieven van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt verschillend zijn. Voor veel leerlingen, zeker leerlingen in de leerplichtige leeftijd, behoort het onderwijs tot de weinige sectoren van de arbeidsmarkt waarmee ze direct te maken hebben. Omdat het onderwijs de socialisatiefunctie bij uitstek vervult en daarmee leerlingen een gedrag aanleert, gaat het hier om een belangrijk aangrijpingspunt. Zeker waar blijkt, dat jongeren die tijdens hun opleidingsjaren vrijwel uitsluitend mannelijke managers tegenkomen, dit seksespecifieke rollenpatroon in hun latere leven maar zeer moeilijk kwijt raken. In die zin heeft vergroting van het aantal vrouwelijke managers een sterk uitstralende werking naar alle overige sectoren van de samenleving. 6. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat het wetsvoorstel niet in strijd is met artikel 23, zesde lid, van de Grondwet. In dit verband wordt betoogd dat het geoorloofd is dat de overheid een beleid voert om feitelijke ongelijkheden op te heffen met betrekking tot vrouwen in leidinggevende functies. Het document inzake positieve actie bevat, zo wordt vermeld, door het bevoegd gezag zelf bepaalde streefcijfers, die geen verplichting inhouden tot benoeming van vrouwen in die functies «voor die situaties waarin dit redelijkerwijs niet verlangd zou kunnen worden vanwege de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag en het doel van de school». De Raad stelt voorop dat artikel 23, zesde lid, naar de letter alleen betrekking heeft op het algemeen vormend lager onderwijs, maar dat de betrokken waarborg naar ongeschreven constitutioneel recht eveneens betrekking heeft op andere vormen van bijzonder onderwijs. In zoverre hoeft er in het nu volgende geen onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende onderwijsvormen waarop het wetsvoorstel betrekking heeft. In de tweede plaats gaat het bij de vrijheden van het bijzonder onderwijs, historisch gezien, allereerst om de vrijheden die samenhangen met de eventuele godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van bijzonder onderwijs. Dit betekent niet dat vormen van bijzonder onderwijs die niet zo n achtergrond hebben een geringere bescherming zouden genieten, maar wel dat de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, neergelegd in artikel 6 van de Grondwet, voor zover van belang kan worden «ingelezen» in artikel 23. Onder meer op grond van verschillende adviezen die zijn uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van wet moet worden geconstateerd dat er schoolbesturen zijn die er op godsdienstige gronden bezwaar tegen hebben, vrouwen te benoemen in de leiding van de onder hun gezag staande scholen. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel meent, zoals hiervoor werd geconstateerd, dat dergelijke bezwaren hier geen rol spelen, aangezien het wetsvoorstel geen rechtstreekse verplichtingen bevat om vrouwen in de schoolleiding te benoemen (paragraaf 4.1). Deze redenering kan niet overtuigen. Ook al bevat het wetsvoorstel, zoals bij punt 2 is aangegeven, geen directe verplichting om een «positieve-actiebeleid» te voeren, het legt wel verplichtingen op die expliciet uitgaan van de norm dat zo n beleid zo al niet juridisch, dan toch tenminste maatschappelijk als verplicht moet worden beschouwd; in zoverre is er sprake van een zekere indirecte, wettelijke dwang. Dat betekent een inbreuk op de vrijheid van aanstelling als neergelegd en geïmpliceerd in artikel 23, zesde lid, van de Grondwet. Deze vrijheid is ook in discussie geweest in verband met de Algemene wet gelijke behandeling. Daarbij ging het om de toepasselijkheid van algemeen geldende eisen van arbeidsrecht op het personeel van alle onderwijsinstellingen; in dat verband kon worden geconcludeerd dat die toepasselijkheid in beginsel verenigbaar is met de in artikel 23 neergelegde aanstellingsvrijheid. In het onderhavige geval gaat het oogmerk van de wettelijke verplichting in Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 6

7 sommige gevallen echter rechtstreeks in tegen godsdienstige opvattingen die wezenlijk zijn voor een bijzondere instelling, zoals bleek. Daarom kan de inbreuk op de vrijheid van aanstelling hier niet worden gerechtvaardigd met de overweging dat de Grondwet op dit punt geen absolute garantie biedt. De Raad meent derhalve dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm in strijd is met artikel 23 van de Grondwet. Het bezwaar kan worden opgeheven door aan elk van de in te lassen artikelen een lid toe te voegen waarin wordt bepaald dat de in de eerdere leden opgelegde verplichting niet van toepassing is op een instelling van bijzonder onderwijs indien het streven naar evenredigheid, bedoeld in het tweede lid van het artikel, onverenigbaar is met het verwezenlijken van de grondslag van de instelling. Een soortgelijke constructie is ook toegepast in artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling. 7. De toetsing aan het constitutionele kader leidt derhalve tot de slotsom dat het wetsvoorstel mocht tot indiening worden overgegaan niettegenstaande de in het eerste deel van dit advies geopperde bezwaren aanpassing behoeft als aanbevolen bij punt 6 en aanvulling van de memorie van toelichting als besproken onder punt 5. 6 en 7. Het wetsvoorstel verplicht bevoegde gezagsorganen een document op te stellen indien er sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies op een school of instelling, en in het basisonderwijs bij alle scholen van hetzelfde bevoegd gezag tezamen. Het betreft hier een bij de wet neergelegde algemene verplichting die raakt aan het personeels- en benoemingsbeleid van een bevoegd gezag. De vraag is of deze verplichting in strijd is met de in artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde benoemingsvrijheid. De ondergetekenden zijn van mening dat deze wettelijke plicht de toets der kritiek kan doorstaan: Artikel 23, zesde lid, van de Grondwet bepaalt dat de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende (...) de aanstelling der onderwijzers dient te worden geëerbiedigd. Van oudsher is erkend dat deze vrijheid niet onbegrensd is. Zo strekt de grondwetsbepaling er niet toe dat algemene wettelijke regels van burgerlijk en strafrecht buiten toepassing zouden zijn in het bijzonder onderwijs. De grondwetsbepaling gaat niet zo ver dat van het dwingende arbeidsovereenkomstenrecht zou mogen worden afgeweken in verband met de benoemingsvrijheid. Zo is ook verenigbaar met de Grondwet geacht dat de wetgever ter bescherming van de gezondheid algemene regels stelt in verband met het bestrijden van besmettelijke ziekten. In de sfeer van het arbeidsrecht is algemene gelijke behandelingswetgeving tot stand gekomen. Het in het Burgerlijk Wetboek neergelegde ontslagverbod wegens huwelijk, tijdens zwangerschap of wegens bevalling geldt onverkort voor het onderwijsveld. Ditzelfde geldt voor de ter implementatie van EG-richtlijnen gelijke behandeling tot stand gekomen wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, artikel 1637ij BW). Die wetgeving verbiedt thans al dat onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen bij de benoeming. In zoverre wekt het verbazing dat de Raad van State verwijst naar schoolbesturen die op godsdienstige gronden er bezwaar tegen hebben, vrouwen te benoemen in de schoolleiding. Artikel 1637ij BW biedt immers geen ruimte voor dergelijke bezwaren. Het aanbrengen van uitzonderingen vanwege de onverenigbaarheid met het verwezenlijken van de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag is derhalve krachtens secundair EG-recht en artikel 1637ij BW thans reeds niet toegelaten. Het onderhavige wetsvoorstel kan omdat het slechts voor het terrein van het onderwijs geldt, niet worden aangemerkt als een algemene wettelijke regelgeving, vergelijkbaar met de hiervoor genoemde wetten. Om die reden zou kunnen worden betoogd dat de thans als deugdelijkheidseis/ bekostigingsvoorwaarde opgelegde verplichting om een evenredige vertegenwoordigingsdocument op te stellen niet in overeenstemming is met artikel 23, zesde lid, van de Grondwet. Anders dan de Raad zijn de ondergetekenden van oordeel dat dat niet het geval is. Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 7

8 Reeds hiervoor is aangegeven dat algemene regelgeving die gelijke behandeling bij de benoeming van mannen en vrouwen voorschrijft toelaatbaar is. In die regelgeving is tevens de bevoegdheid opgenomen om een voorkeursbeleid te voeren. De desbetreffende wetgeving is al geruime tijd van kracht. Dat heeft niet geleid tot een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, ook al is er sprake van een oververtegenwoordiging van vrouwen in lagere functies op (basis)scholen. De Hoge Raad heeft in 1982 geoordeeld dat cijfermatige, statistische verschillen mogen worden aangemerkt als motivering van de stelling dat er gediscrimineerd is en dergelijke verschillen een (zwaarwegend) vermoeden voor discriminatie opleveren (Binderen/Kaya, NJ 1983, 687). De memorie van toelichting bevat dergelijke gegevens over het onderwijspersoneel. Vastgesteld is dat het treffen van een algemene wettelijke regeling van deze materie verenigbaar is met artikel 23 van de Grondwet. Het onderhavige wetsvoorstel, dat in het bijzonder ziet op het onderwijs, bestrijkt niet een nieuw terrein, maar specificeert de wettelijke mogelijkheid tot voorkeursbehandeling tegen de achtergrond van de achterstand van vrouwen in de onderwijsleiding. Het wetsvoorstel sluit daarmee aan bij de in overeenstemming met de Grondwet tot stand gekomen algemeen geldende wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Voorts is van belang het karakter van de opgelegde verplichting. Geen dwingende verplichting wordt opgelegd met betrekking tot de concrete benoemingsvrijheid. Waar deze vrijheid thans al niet zo ver gaat dat bij de benoeming onderscheid tussen mannen en vrouwen mag worden gemaakt, kunnen de ondergetekenden niet inzien dat een verdergaande concretisering van de stimulansen om meer vrouwen in de schoolleiding te benoemen wel een ontoelaatbare beperking van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid zou inhouden. In het voorstel wordt bovendien expliciet ruimte gelaten voor een eigen invulling door het bevoegd gezag. Zo kan de grondslag van de school doorwerken in de besluitvorming over het vaststellen van de hoogte van de streefcijfers en de duur van het tijdvak. Die ruimte mag echter niet neerkomen op een algehele uitsluiting van de benoeming van vrouwen in de schoolleiding. Zulks is immers thans reeds verboden. In dit licht kan niet gesteld worden dat dit voorstel een inbreuk op de benoemingsvrijheid maakt. 8. Het is de Raad opgevallen dat de voorgestelde wetteksten ervan uitgaan dat er sprake is van «ondervertegenwoordiging» van vrouwen in de leiding van een instelling indien vrouwen en mannen daar niet «naar evenredigheid» werkzaam zijn. Het evenredigheidsbeginsel werd ook genoemd als maatstaf voor het mogen toepassen van voorkeursbehandeling, in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling, zowel in het nader rapport als in het advies van de Raad (kamerstukken II 1990/91, , B, blz.11). Het nader rapport merkte onder meer op: «Een bepaalde vorm van voorkeursbehandeling kan eerst plaatsvinden indien in concreto uit feiten en omstandigheden blijkt dat er sprake is van achterstanden die met behulp van een dergelijke maatregel kunnen worden weggenomen. (...) De mate van achterstand zal bepalend moeten zijn voor de mate van voorkeursbehandeling«(t.a.p.). In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd daaraan nog toegevoegd dat de achterstand duidelijk aantoonbaar moet zijn aan de hand van bijvoorbeeld statistische gegevens (stuk nr. 5, bladzijden 74 en 75). Tegen deze achtergrond vallen enkele zaken op. In de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel wordt de ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties slechts voor het basis- en het voortgezet onderwijs aangetoond. De Raad acht het noodzakelijk dat de toelichting in die zin wordt aangevuld dat ook voor de overige onderwijssoorten waarop het wetsvoorstel betrekking heeft, het bestaan van een achterstandpositie van vrouwen in leidinggevende functies in relatie tot het aantal vrouwen onder de onderwijsgevenden wordt aangetoond. Voor zover dit niet mogelijk is, dient de voorgestelde maatregel voor de desbetreffende onderwijssoort of -soorten te worden heroverwogen. In de tweede plaats geven de ondertekenaars van de memorie van toelichting in paragraaf 6 van het algemeen gedeelte van de toelichting te kennen: «Van ondervertegenwoordiging is naar het oordeel van de ondergete- Tweede Kamer, vergaderjaar , , B 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs

De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs Prof. mr. D. Mentink (emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) Essay geschreven in het kader

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule?

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Doctoraalscriptie: E.J.M. van der Lans Scriptiebegeleider: E. Verhulp Datum: 10 juli 2006 Copyright: Emilie van der Lans, 2006 De auteur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie