Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam"

Transcriptie

1 Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart Pagina 1 van 20

2 Pagina 2 van 20

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine Wind Installaties (KWI) 6 2 Algemene uitgangspunten en toetscriteria 7 3 Toetsingsproces KWI s 9 4 Bouwtechnische- en milieuaspecten Rekening houden met KWI in Welstandnota s Rekening houden met KWI in bestemmingsplan KWI en bouwaspecten KWI en milieuaspecten: meldingsplicht of vergunning 16 5 Samenvatting en aanbevelingen 18 Pagina 3 van 20

4 Pagina 4 van 20

5 Inleiding Amsterdam wil de CO 2 -uitstoot in % reduceren ten opzichte van De gemeente - zelf verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de uitstoot wil in 2015 een klimaatneutrale organisatie zijn. Kleine windinstallaties (KWI s) kunnen in de stad een kleine - maar vooral zichtbare - bijdrage leveren aan het opwekken van deze duurzame energie. De energieopbrengst is met de huidige technologie beperkt en de inzet is dan ook vooral gericht op zichtbaarheid en bewustwording. Deze richtlijn voor kleine wind installaties (KWI s) in de stad is op aanvraag van de stadsdelen geïnitieerd door het projectbureau ARC (=Amsterdam Reduceert CO 2 ) en in samenwerking met stadsdelen en gemeentelijke diensten tot stand gekomen. De plaatsing van kleine wind installaties (KWI) zit in de proeffase. Wetgeving en technische ontwikkelingen zijn volop in beweging. Het toestaan van kleine wind installaties is nog pionieren en daarvoor is maatwerk noodzakelijk. Amsterdam - en andere gemeenten met ons - heeft nog weinig ervaring met het opwekken van windenergie in de stad en dat betekent dat ook de diverse betrokken instanties (o.a. stadsdelen, Bouw en Woning Toezicht en de Welstandscommissie) kennis en ervaring moeten opdoen met dit onderwerp. In de afgelopen jaren is het aantal Amsterdammers en het aantal Amsterdamse bedrijven die energie met KWI s willen opwekken sterk aan het toenemen. De communicatieve waarde en het daarmee gepaarde politieke belang maakt het noodzakelijk om de juridische en technische mogelijkheden van KWI s voor Amsterdam helder in kaart te brengen en te optimaliseren. Daarom is deze richtlijn opgesteld. De inhoud van deze richtlijn blijft een momentopname waarbij technische ontwikkelingen, wetgeving, jurisprudentie en praktijkervaringen met de tijd voortschrijdend inzicht met zich mee zullen brengen. Gezien de ruimtelijke impact van KWI s in de stad is deze richtlijn een afweging waarin we als gemeente rekening houden met de duurzaamheidambities (en daarbij ook de leefbaarheidsambities) van de stad enerzijds en met eisen en wensen op het gebied van stedenbouw en welstand anderzijds. Het kan als bouwsteen dienen voor verder beleid voor KWI s in de stadsdelen maar ook in de grootstedelijke gebiedenzoals bijvoorbeeld Westpoort. Op basis van de vuistregels en toetscriteria in deze richtlijn kan het stads(deel)bestuur per ruimtelijk systeem op maat bepalen of zij KWI s willen stimuleren en/of reguleren. Aangegeven is hoe bestemmingsplannen en welstandsnota s kunnen worden aangepast waardoor helder is waar de toepassing van KWI wordt vereenvoudigd en waar deze in Amsterdam niet gewenst zijn. Deze richtlijn biedt houvast aan de uitvoerende instanties als bouwsteen voor evenwichtiger beleid ten aanzien van KWI s in de stadsdelen en op centraal stedelijk niveau. De richtlijn is zowel gericht op particulieren als bedrijven, op bestaande en nieuwe gebouwen en plaatsing op het gebouw zelf of op het maaiveld. Het eerste hoofdstuk beschrijft wat KWI is. Hoofdstuk 2 geeft de algemene uitgangspunten en toetscriteria voor klein wind. In het volgende hoofdstuk komt het toetsingsproces van KWI s aan de orde. Hoofdstuk 4 behandelt de technische en milieu-aspecten. In het laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen en voorgestelde aanpak samengevat. Pagina 5 van 20

6 1 Begrippen Kleine Wind Installaties (KWI) Een kleine wind installatie (KWI) is een installatie waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt middels wind. In deze tekst gebruiken wij de term KWI, maar ook termen als mini/kleine windturbines of mini/kleine windmolens worden gebruikt. KWI s worden in de bebouwde omgeving op of naast gebouwen geplaatst en kunnen in het gebouwontwerp geïntegreerd worden. Bij KWI s wordt gesproken van installaties (turbines) met een horizontale as (HAT) en met een verticale as (VAT). KWI s kunnen toegepast worden in de bestaande bouw, maar ook op nieuw te realiseren gebouwen. Dit gebouw kan bijvoorbeeld een woningcomplex zijn, een bedrijf of een instelling. Hoe groot zijn kleine wind installaties? Wij baseren de maatvoering op het document Praktische toepassing van mini-windturbines. Handleiding voor Gemeenten van Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken 1. Wij spreken dus van een KWI als: de diameter van de rotor maximaal 7 meter is; de maximale hoogte vanaf het maaiveld 15 m of de ashoogte 8 meter op de bebouwing is; het vermogensbereik ligt tussen 0,5 kw en 6 kw; De hoeveelheid energie die een KWI levert is afhankelijk van het rotoroppervlak, de locatie, de tijdsduur dat de molen draait en de hoogte. In de regel kan er meer elektriciteit worden opgewekt naarmate de molen hoger is. KWI s wekken alleen elektriciteit op als er voldoende windaanbod is. Om elektriciteit te produceren hebben de meeste KWI s een windsnelheid nodig van minimaal 5 meter per seconde. In Amsterdam ligt de gemiddelde windsnelheid op 10 meter hoogte in het vrije veld tussen de 4,5 en 5 meter per seconde. In de bebouwde omgeving zal de windsnelheid vooral voldoende sterk zijn op hogere gebouwen of op locaties met vrije ruimte. Bij plaatsing van KWI s op het dak is de rand van het dak de beste plek. Indien de KWI in het midden van het dak wordt geplaatst zal de mast hoger moeten zijn om turbulentie te voorkomen. De rotor van de KWI moet goed in de wind staan. De benodigde hoogte boven op het dak is afhankelijk van de maatvoering van het gebouw (hoogte, breedte, diepte), vorm van het dak en de plek van de installatie op het dak. De opgewekte energie wordt meestal ter plekke gebruikt. De huidige KWI s leveren tussen KWh/jaar. Het verbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden is 3500 KWh/jaar. De Elektriciteitswet (Artikel 31c) staat het huishoudens toe om maximaal 3000 KWh/jaar terug te leveren aan het net. 1 Zie Pagina 6 van 20

7 2 Algemene uitgangspunten en toetscriteria Bij de plaatsing van KWI in de stad moeten de juridisch planologische en de welstandsbelangen voldoende worden afgedekt. Dit wordt geregeld in bestemmingsplannen en in de welstandsnota s. Daarnaast is het belangrijk dat bekend is bij de vergunningverleners voor de omgevingsvergunning aan welke milieu, technische en constructieve eisen een KWI dient te voldoen. In Hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. Bij het uitwerken van deze richtlijn zijn wij uitgegaan van een aantal algemene vuistregels en toetscriteria die gehanteerd kunnen worden bij de toelating van KWI s binnen de stad: Algemene vuistregels Sta KWI toe: 1. op hoge gebouwen; 2. bij innovatieve projecten. Sta KWI s toe bij specifieke nieuwbouwprojecten met een duurzaam/innovatie thema zoals duurzame wijken of windwijken ; 3. bij/op symbool gebouwen. Sta KWI s toe op symbool en icoon gebouwen met een educatieve of openbare functie (bibliotheken, musea, scholen enz.); 4. op bedrijfsterreinen; 5. langs infrastructuur. Sta KWI s toe langs grootschalige infrastructuur (bijv. spoorwegen en kanalen). Deze vuistregels zijn in het volgende hoofdstuk zoveel mogelijk vertaald naar de ruimtelijke systemen zoals deze door Welstand worden gehanteerd. In het overgrote deel van de ruimtelijke systemen kunnen de volgende ruimtelijke en welstandstoetsingscriteria gelden. In hoofdstuk 3 en 4 wordt aangegeven hoe deze toegepast kunnen worden. Toetscriteria KWI Amsterdam 1. Sta KWI s toe op gebouwen van minstens 15 meter (vijf verdiepingen) - zoals flatgebouwen en kantoorpanden -. Sta KWI s dus niet toe in straten met laagbouw woningen (minder dan vijf verdiepingen) waar de kans op hinder bestaat; 2. De KWI s worden niet in de zichtlijnen in het beschermd stads- en dorpsgezicht geplaatst; 3. Hoogte van de as is maximaal 1/3 van de totale gebouwhoogte met een maximum van 8 meter; 4. Plaatsing van de KWI op het dak minimaal op aslengte vanaf de rand van de voorkant van het gebouw of de KWI is geïntegreerd in het gebouw zelf; 5. Het materiaal, de kleur en de vorm van de KWI is ingetogen. Bij vorm wordt bedoeld dat de KWI een rustig beeld geeft. Indien de KWI op gebouwen met symboolwaarde (gebouwen met een educatieve of openbare functie) wordt geplaatst, kan hier gemotiveerd vanaf worden geweken; Pagina 7 van 20

8 6. Situering KWI doet geen afbreuk aan de hoofdlijnen van de stedenbouwkundige opzet. (Voorbeeld pilot IJburg/ Steigereiland: de stedenbouwkundige eis is geformuleerd voor visuele hinder aan de hand van de onderlinge bouwhoogte van gebouwen. Het ging erom dat er geen KWI geplaatst mag worden op een dak van een lager gebouw als op relatief korte afstand een hoger gebouw staat (dit ter voorkoming dat een KWI direct voor het woonkamerraam staat); 7. Vergelijkbare type KWI s wordt toegepast per aanwezige eenheid (gebouw/straat/gebied / blok). Bij plaatsing van meerdere KWI s is een lijnopstelling gewenst dus ook de plaatsing is een eenheid. Pagina 8 van 20

9 3 Toetsingsproces KWI s Bij het plaatsen van KWI s is toestemming op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. De Wabo is in werking getreden op 1 oktober De omgevingsvergunning kan betrekking hebben op verschillende activiteiten, zoals het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of op het oprichten van een milieu-inrichting. Een KWI is een bouwwerk en wordt gerekend tot de categorie overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. In de artikelen Wabo wordt bepaald dat een omgevingsaanvraag onder meer moet worden getoetst aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de Bouwverordening de welstandseisen de Wet Milieubeheer (Als de aanvraag eveneens ziet op milieuvergunningplichtige activiteiten, wordt tevens aan artikel 2.14 Wabo en de toepasselijke bepalingen van de Wet Milieubeheer getoetst). (eventueel) het advies van de Commissie Tunnelveiligheid Indien het om een monument gaat zal Monumentenzorg een advies afgeven. Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe de relevante toetsing plaatsvindt bij de gemeente. Een KWI is altijd vergunningplichtig voor bouwen en is in de regel meldingsplichtig voor milieu (zie verder hoofdstuk 5). Pagina 9 van 20

10 Initiatief plaatsing KWI Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Omgevingsvergunningplichtig Toets door Milieu - Wet Milieubeheer ( Melding Activiteitenbesluit) Toets door de Commissie Welstand en Monumenten - Advies Monumenten - Toetsing aan welstandseisen: Algemene criteria Object criteria Gebiedscriteria Toetsing door bouw en woningtoezicht (BWT) stadsdelen of centrale stad - Bestemmingsplan - Bouwbesluit - Bouwverordening Omgevingsvergunning Pagina 10 van 20

11 Indien een aanvraag niet in overeenstemming is met één of meerdere van de bovenstaande geschetste toetsingskaders dient de aanvraag te worden geweigerd. De toetsingskaders worden door verschillende instanties vastgesteld: 1. Het bestemmingsplan - afhankelijk van het betreffende gebied door het gemeentebestuur of het (stadsdeel)bestuur als bevoegd gezag. Het bestemmingsplan verzet zich veelal ook niet tegen het plaatsen van KWI. Het plaatsen van een KWI brengt echter wel strijd met het bestemmingsplan met zich mee als hierbij de toegestane maximum bouwhoogte wordt overschreden. Ook kan het gebruik van de KWI in strijd zijn met de doeleindenomschrijving. Bijvoorbeeld KWI op bestemming Openbaar Groen. 2. Het Bouwbesluit wordt door de rijksoverheid vastgesteld. Het Bouwbesluit is een uniform landelijk besluit (AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur). Indien de KWI wordt gebouwd volgens de toepasselijke bouwnormen, verzet dit besluit zich in beginsel niet tegen de plaatsing van kleine windmolens. 3. De Bouwverordening wordt door het gemeentebestuur vastgesteld. De planning is dat per 1 juli 2013 de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening zullen verdwijnen. De verordening zal daarmee (nog minder) relevantie hebben bij de toetsing van een aanvraag voor KWI. 4. De toets door Monumentenzorg is relevant in gebieden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht en gebouwen met een monumentstatus. Deze toets wordt hier niet verder uitgewerkt. aangezien plaatsing van een KWI op een monument of in een beschermd stadsgezicht in beginsel niet wenselijk wordt geacht met uitzondering van icoon en symbool gebouwen. 5. De welstandeisen worden - afhankelijk van het betreffende gebied - door het gemeentebestuur of het (stadsdeel)bestuur als bevoegd gezag vastgesteld in de welstandsnota s. Deze welstandsnota s moeten voldoen aan de algemene Basisnota. De Basisnota wordt door de centrale stad vastgesteld. De inhoud van het bestemmingsplan, Bouwverordening en de welstandseisen kan dus - tot op zekere hoogte - lokaal worden aangestuurd. Pagina 11 van 20

12 4 Bouwtechnische- en milieuaspecten 4.1 Rekening houden met KWI in Welstandnota s De stadsdelen en de centrale stad hebben ieder een eigen welstandsnota. Hierin zijn de criteria vastgelegd waarop bouwplannen worden getoetst. De welstandsnota's van de stadsdelen moeten voldoen aan de algemene Basisnota. In deze nota worden de kaders aangegeven waarbinnen de stadsdelen maar ook de centrale stad hun welstandnota s ontwikkelen. Bij de Basisnota hoort een gebiedenkaart waarop de ruimtelijke systemen van Amsterdam zijn weergegeven 2. In de welstandsnota kan een stadsdeel of de centrale stad (voor grootstedelijke gebieden) beleid vastleggen waarbij per ruimtelijk systeem wordt aangegeven welke welstandscriteria gelden. De Woningwet geeft in artikel 12 lid 2 de (stadsdeel)raad de mogelijkheid om te bepalen dat voor specifieke categorieën bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. Naast het toepassen van de eerder beschreven vuistregels en toetsingscriteria (zie hoofdstuk 2) wordt de volgende richtlijn voorgesteld op basis van de gebruikelijke indeling van de ruimtelijke systemen uit het Welstandskader. Deze richtlijn zal moeten worden verwerkt in de individuele opnieuw vast te stellen - Welstandsnota s. In sommige gebieden zal het plaatsen van KWI niet worden toegestaan. In andere gebieden wordt dit wel toegestaan en wordt er geen (reguliere) welstandstoets uitgevoerd. a. Plaatsing KWI niet toegestaan Het ruimtelijk systeem binnenstad en de historische fragmenten met uitzondering van gebouwen met symboolwaarde. Hieronder verstaan we gebouwen met een educatieve of openbare functie zoals scholen, musea, bibliotheken. Deze uitzonderingen worden onderworpen aan de welstandstoets zoals beschreven onder b. b. Plaatsing KWI na welstandstoets - Gordel 20-40; - De 19 e eeuwse Ring; - Tuindorpen; - Verstedelijkte havengebieden; - Woongebieden na 1985; - Transformatiegebieden; - AUP (Algemene Uitbreidingsplan); - Post AUP; - Woonerven en meanders; - Perifere groen/watergebieden. - Ringen en radialen - Aanvullende woningbouwlocaties 2 Zie Pagina 12 van 20

13 - In binnenstad en historische fragmenten: uitsluitend gebouwen met een educatieve of openbare functie in het ruimtelijk systeem binnenstad zoals scholen, musea, bibliotheken in de ruimtelijke systemen genoemd onder a. Gebruik voor de gebieden uit categorie b de toetsingscriteria zoals benoemd in hoofdstuk 2. c. Plaatsing KWI zonder welstandstoets - Kantoor- en bedrijfsterreinen (inclusief Westpoort); - Welstandsvrije gebieden zoals een deel van Steigereiland (IJburg 1 ste fase). - langs grootschalige infrastructuur (bijv. spoorwegen en kanalen) Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van artikel 12 lid 2 van de Woningwet die het mogelijk maakt dat voor bepaalde bouwwerken in bepaalde gebieden geen welstandstoets hoeft plaats te vinden. Dit besluit wordt door de stadsdeelraad genomen en door de gemeenteraad waar het de grootstedelijke gebieden betreft. 4.2 Rekening houden met KWI in bestemmingsplan Het bestemmingsplan geeft regels over onder andere de bestemming, de maximale bouwhoogte van bouwwerken en het gebruik van gronden. Technische installaties (bijvoorbeeld airco s) vallen over het algemeen onder een bepaalde hoofdbestemming (zoals wonen, kantoren, bedrijven) als ze daarmee functioneel verbonden en daaraan ondergeschikt zijn. Over het algemeen zal een KWI dus passen in de bestemmingsomschrijving van een bestemmingsplan, maar niet noodzakelijk. Zo zal een KWI strijdig zijn met de bestemming Tuinen. Om dergelijke strijdigheid te voorkomen, kunnen de regels van het bestemmingsplan aangepast worden. Verdere belemmering kan zijn dat woningen of andere gebouwen waarop de KWI s worden geplaatst zelf vaak al tot de maximale bouwhoogte worden gebouwd, waardoor weinig ruimte over blijft om nog een windinstallatie op het dak te plaatsen. Als de KWI niet op een gebouw, maar rechtstreeks op de grond / het maaiveld wordt geplaatst, dan is de in het bestemmingsplan voorgeschreven maximale bouwhoogte voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen, van toepassing. Heel vaak is dit erg laag; bv. 3 meter. Als algemene regel geldt dat de bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten tot aan het hoogste punt van het bouwwerk. Stadsdelen en Projectbureaus hebben beleidsvrijheid om naar eigen inzicht beleid te formuleren ten aanzien van deze KWI s omdat er geen sprake is van effecten op Structuurvisieniveau. Om plaatsing van KWI s mogelijk te maken kan het zijn dat het bestemmingsplan (partieel) herzien moet worden. Het bestemmingsplan kan in zijn geheel herzien worden, dit gebeurt in de regel een keer in de tien jaar overeenkomstig de Wro. Ook kan per aanvraag bekeken worden of afwijking toegestaan is. In een dergelijk geval beoordeelt het stadsdeel of de stad of er aanleiding is om in afwijking van het bestemmingsplan de vergunning toch te verlenen. Hierbij spelen verschillende belangen een rol: het klimaatbeleid (zoals voorbeeldfunctie, bewustwording, opwekken duurzame energie), het stedenbouwkundig eindresultaat, de belangen van omwonende, en of de plaatsing van de installatie geen hinder of gevaar oplevert voor de omgeving. Ook moet meegenomen worden dat plaatsing nabij bestaande KWI s kan betekenen dat de KWI s elkaars biotoop kunnen hinderen (een windturbine kan wind afvangen van een andere turbine). Andere mogelijke vormen van hinder zijn: geluid, schitteringen of schaduw (weerkaatsing of onderbreking van zonnestralen, die door de bewegende schoepen worden omgezet in schitteringen of schaduwwerking of hinder voor fauna (vogels, vleermuizen). Pagina 13 van 20

14 Verder is het mogelijk beleid te ontwikkelen, gericht op het al dan niet verlenen van medewerking aan afwijkingen van het bestemmingsplan. Dit afwijkingsbeleid kan worden toegepast bij beoordeling van een aanvraag om een KWI die in strijd met het bestemmingsplan is. Deze richtlijn kan na vaststelling hiervan als afwijkingsbeleid worden toegepast. Hierna worden de mogelijkheden genoemd die toegepast kunnen worden om het toestaan van KWI in bestemmingsplannen, of het op basis van beleid afwijken van een bestemmingsplan, te vereenvoudigen. a Nieuw vast te stellen of herziening van bestemmingsplan Aanbevolen wordt dat voor gebieden waar het stadsdeel/de centrale stad KWI s wil toelaten - in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen of herzieningen van bestemmingsplannen het stadsdeel/de centrale stad de volgende regel opneemt. Voorbeeld voor de formulering van een regulier bestemmingsplanregel: Artikel xx: Algemene bouwregels Bevestigd aan gebouw: De bouwhoogte mag met maximaal meter worden overschreden ten behoeve van windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie. Op het maaiveld: In bestemming...op de plankaart mogen windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie van maximaal... meter worden gerealiseerd. b Omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan (voorheen ontheffing dan wel projectbesluit) Als de aanvraag voor het plaatsen van de KWI niet past in het bestemmingsplan, kan afwijking van het bestemmingsplan toegestaan worden door middel van een omgevingsvergunning. Er zijn verschillende mogelijkheden om afwijking toe te staan. Wabo, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 (voorheen Binnenplanse ontheffing) Eerst wordt gekeken of er in de regels van het bestemmingsplan een mogelijkheid voor afwijking is opgenomen. Deze procedure is een lichte procedure. Het besluit dient een ruimtelijke motivering te bevatten over de noodzaak van afwijking en de aanvaardbaarheid daarvan. Wabo, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 (voorheen Buitenplanse ontheffing voor kleine gevallen) Afwijking kan ook toegestaan worden als het gaat om nader aangewezen gevallen, die over het algemeen geringe planologische relevantie hebben. De kleine afwijkingen zijn aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de praktijk wordt dit de lijst van kruimelgevallen genoemd. Dit is ook een lichte procedure maar voldoet de maatregel hier niet aan, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze vorm van omgevingsvergunning. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel aan een plan dat deze procedures vereenvoudigt. KWI s worden dan opgenomen in de lijst van kruimelgevallen, waardoor het stads(deel)bestuur resp. de centrale stad direct de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kunnen verlenen, zonder aanpassing van het bestemmingsplan. Verwacht wordt Pagina 14 van 20

15 dat de nieuwe regeling in 2011 van kracht wordt. Een dergelijk besluit dient een ruimtelijke motivering te bevatten over de noodzaak van afwijking en de aanvaardbaarheid daarvan. Wabo, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 (voorheen Projectbesluit) Ook buiten bovengenoemde mogelijkheden kan een omgevingsvergunning verleend worden. De belangrijkste voorwaarde is dat het besluit moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening (net als een bestemmingsplan en de overige afwijkingen daarvan) en het moet vergezeld gaan van een ruimtelijke onderbouwing. Dit is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van het bestemmingsplan. Het is een uitgebreide procedure. Het stadsdeel of de centrale stad is - afhankelijk van betreffende gebied - bevoegd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de in toegestane maximale bouwhoogte ten behoeve van windinstallaties bestemd voor het opwekken van duurzame energie. Het is wenselijk beleid vast te laten stellen, waarin helder staat vermeld in welke gevallen en in welke gebieden medewerking wordt verleend aan afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze richtlijn kan na vaststelling hiervan als afwijkingsbeleid worden toegepast. Op het moment dat KWI is opgenomen in de lijst van kruimelgevallen, kan de omgevingsvergunning op grond van Wabo, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 worden verleend. 4.3 KWI en bouwaspecten Wanneer de KWI past binnen het bestemmingsplan, betreft de omgevingsvergunning voor bouwen alleen nog bouwconstructieve vereisten. Indien de KWI niet past binnen het bestemmingsplan, zijn naast de constructieve vereisten ook toetsing aan gevaar, schade en hinder aan de orde. De bouwtoetser toetst aan de Bouwverordening en het Bouwbesluit en kijkt hierbij naar de kwaliteit van de KWI zelf en de locatie waar de KWI wordt geplaatst. Intrinsieke kwaliteit KWI Het beoordelen van de kwaliteit van de KWI kan op basis van een beoordelingsrichtlijn. Door SenterNovem (inmiddels is SenterNovem agentschap.nl geworden) is in 2008 een rapport opgesteld (Rapport R07) genaamd Nederlandse Beoordelingsrichtlijn Kleine Windturbines 3. Dit is een eerste aanzet tot certificering van miniturbines in Nederland. In het document worden de uitgangspunten beschreven voor de beoordeling van KWI s inclusief de vereiste metingen in de ongebouwde en gebouwde omgeving. Met deze beoordelingsrichtlijn wordt de veiligheid, het geluid, de slagschaduw, reflectie, lichtschittering, trillingshinder en de elektrische veiligheid van KWI s genormeerd. De te plaatsen windmolens dienen te voldoen aan de hierin vastgelegde eisen. Aanvullend wordt er op dit moment gewerkt aan een Europees keurmerk voor KWI s in de bebouwde omgeving. Het is onbekend wanneer deze beschikbaar is. Plaatsing Wat plaatsing betreft beoordeelt de bouwtoetser of de plaatsing van de windmolen voldoet aan de relevante bouwtechnische en constructie-eisen. 3 Zie Pagina 15 van 20

16 Gevaar, schade en hinderaspecten De relevante gevaar, schade en hinderaspecten bij KWI zijn geluid, slagschaduw, lichtschittering en veiligheid. Bij de beoordeling van KWI s op hinderaspecten kan worden uitgegaan van de daarvoor gebruikelijke standaardnormen uit de Wet milieubeheer. Zie hiervoor paragraaf KWI en milieuaspecten: meldingsplicht of vergunning Met ingang van 1 januari 2011 is nieuwe regelgeving voor windturbines in werking getreden. Met de wijziging van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, nr. 749) is beoogd om voor zover mogelijk alle windturbines onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te brengen. Alleen MERplichtige en MER-beoordelingsplichtige windturbines zijn nog vergunningplichtig. KWI met meldingsplicht (> 2 m. rotordiameter) Een KWI met een rotordiameter > 2 m. valt in principe onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet voldoen aan de daarin opgenomen algemene regels. De oprichting van een KWI moet ten minste 4 weken voor de oprichting worden gemeld via 4. AIM staat voor Activiteitenbesluit Internet Module. Voor de oprichting van de KWI is altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig en de melding moet gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden gedaan. Als dit niet wordt gedaan, moet het bevoegd gezag de aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling laten 5. De relevante milieuaspecten bij KWI zijn geluid, slagschaduw, lichtschittering en veiligheid. Voor deze aspecten zijn in de artikelen 1.11 en a van het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. Voor geluid zijn vooral de volgende artikelen van belang: a Art. 1.11, 3 e lid van het Activiteitenbesluit regelt dat bij de melding een akoestisch onderzoek gevoegd wordt; b Art. 1.11, 13e lid regelt dat het akoestisch onderzoek voor windturbines uitgevoerd wordt overeenkomstig de bij ministeriële regeling te stellen eisen; c Art. 3.14a houdt in dat het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere normen kan opleggen in verband met lokale omstandigheden, namelijk: ruimere normen in een lawaaiige omgeving en strengere normen in een betrekkelijk stillere omgeving. Dit, na beoordeling van de plaatselijke geluidssituatie. Ook is de geluidnormstelling aangepast aan de Europese dosismaat L den, die beter met ervaren hinder correleert dan de tot nu toe in het Activiteitenbesluit gebruikte dosismaat; d Art houdt in dat geluidmetingen volgens de Ministeriële Regeling 6 moeten worden uitgevoerd. Voor windturbines is een apart Reken- en meetvoorschrift uitgebracht, omdat het geluid van hoge windturbines met de methode van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai niet onder alle omstandigheden juist kan worden voorspeld. Voor slagschaduw en lichtschittering is art. 3.14, 4 e lid van het Activiteitenbesluit van belang. Dit artikel verwijst naar de regels die ter voorkoming en beperking van slagschaduw en lichtschittering in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgenomen. Op grond van art van die Regeling kan een automatische stilstandvoorziening worden voorgeschreven bij hinder als gevolg van slagschaduw. 4 Art Activiteitenbesluit 5 Art. 8.41a Wet milieubeheer 6 Regeling berekenen en meten van de geluidsbelasting van windturbines, Staatscourant van 23 december 2010, nr Pagina 16 van 20

17 Artikel 3.13 van de Regeling schrijft ter voorkoming van slagschaduw en lichtschittering de toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen voor. Voor de veiligheidsaspecten zijn de artikelen 3.14 en 3.15a van het Activiteitenbesluit van belang. Hierin is een waarde voor het plaatsgebonden risico opgenomen van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten, zoals aaneengesloten woonbebouwing, ziekenhuizen enz. en een waarde van 10-5 per jaar voor beperkt kwetsbare objecten, zoals verspreid liggende woningen. Tenslotte is art van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van belang, waarin wordt voorgeschreven aan welke NEN- en NVNveiligheidseisen moet worden voldaan. Niet meldingsplichtige KWI (< 2 m rotordiameter) Een uitzondering is een KWI waarvan de rotordiameter minder dan 2 meter bedraagt. In het Besluit omgevingsrecht 7 worden windturbines met een rotordiameter van minder dan 2 meter niet gekwalificeerd als een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Dat betekent dat de algemene regels van het Activiteitenbesluit niet op deze categorie KWI van toepassing zijn en deze KWI ook niet behoeft te worden gemeld bij het AIM. Voor een dergelijke KWI kunnen de bepalingen van de APV als vangnet gelden. 7 Bijlage I, onderdeel C, categorie 20.2 Besluit omgevingsrecht Pagina 17 van 20

18 5 Samenvatting en aanbevelingen Amsterdam wil helder beleid over de toepassing van KWI s. KWI s kunnen in de stad een kleine - maar vooral zichtbare en daarmee communicatieve - bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Inzet met de huidige techniek is vooral gericht op zichtbaarheid en bewustwording. In het voorgaande is geschetst welke mogelijkheden er bestaan om KWI in de stad te kunnen stimuleren en/of reguleren. Een stadsdeel/de centrale stad kan 3 stappen doorlopen om deze richtlijnen in te passen in de regelgeving/ het beleid. 1. De welstandnota aanpassen en deze windmolens in bepaalde gebieden welstandsvrij laten verklaren door de raad 2. De bestemmingsplannen aanpassen met specifieke regels over KWI. 3. Beleid vaststellen op basis van de in deze richtlijn gegeven uitgangspunten en criteria teneinde concreet te bepalen in welke gevallen en welke gebieden er medewerking wordt verleend aan afwijken van het bestemmingsplan. Hieronder wordt in een tabel een samenvatting van de mogelijkheden en aanbevelingen gegeven. Dit kan als basis dienen voor het uitzetten van beleid voor de eigen deelgebieden. Pagina 18 van 20

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Toetsingscriteria Kleine Windturbines

Toetsingscriteria Kleine Windturbines Toetsingscriteria Kleine Windturbines Gemeente Alkmaar Ruimtelijke Ordening & Milieu Oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding & samenvatting... 3 1.2 Procedure... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Kleine Windturbines...

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Toetsingskader Kleine Windturbines

Toetsingskader Kleine Windturbines Toetsingskader Kleine Windturbines Gemeente Alkmaar Ruimtelijke Ordening & Milieu Maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding & samenvatting... 3 1.2 Procedure... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Kleine Windturbines...

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2144823/3654471 op de op 17 maart 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Fransen Gerrits Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Definitie en kenmerken KWT s... 3 1.2 Knelpunten... 4 1.3 Doel beleidsvisie... 4 2. Toetsing... 6 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609448 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een windmolen op het dak van de eengezinswoning Rusthoekstraat 17 Adres: Rusthoekstraat

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind 899922/943613 Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels 1 december 2015 Projectnummer 090.00.00.00.95 T o e

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015 Chantal van Mil Advocaat Inhoud Wijzigingen artikel 2 en 3 Bijlage II Bor: (in

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201604732 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een overkapping voor een snellaadstation Waldorpstraat nabij nummer 51 alsmede

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2084998/3298354 op een aanvraag voor een omgevingsverguning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1, lid

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Beleid kleinschalige windturbines

Beleid kleinschalige windturbines Beleid kleinschalige windturbines Datum: december 2015 Versie: vaststelling Beleid kleinschalige windturbines Gemeente Menterwolde Afdeling Beleid Gemeente Slochteren Backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven

Nadere informatie

Beleid kleinschalige windturbines. Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp

Beleid kleinschalige windturbines. Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp Beleid kleinschalige windturbines Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp Beleid kleinschalige windturbines Gemeente Menterwolde Afdeling Beleid Gemeente Slochteren Backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven Datum:

Nadere informatie

Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 12 juli 2016 hebben besloten:

Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 12 juli 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 138049 6 oktober 2016 Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen 2016 Onderwerp Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen 2016. Burgemeester

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 15 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van heatpipes. Activiteiten : Bouw Handelen in strijd met regels RO Projectadres : J.F.

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING Dat het vaststellen van overgangsrecht bij nieuwe wet- en regelgeving niet altijd een gemakkelijke opgave is, bleek al met de invoering van de nieuwe Wet

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 Aanvraag Op 4 maart 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen en verbouwen van een monument op het perceel, kadastraal bekend

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren

OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren Zaaknummer: : 14.05346 OLO nummer: : 1244767 Documentnummer : U14.009084 Burgemeester en wethouders van Tubbergen beschikken op de aanvraag van : de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201615162 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de van de voortuin van de woning Van Vlotenstraat 76 door het plaatsen van een

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Stein 22 oktober 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 97 Agendapunt 9a Bijlagen 1 Aan De Raad Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Inleiding Zoals wellicht bekend

Nadere informatie

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel. 0578-69 94 94 E-mail gemeente@heerde.nl www.heerde.nl Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 13 augustus 2014 een aanvraag

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen)

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) GEMEENTEBLAD Nr. 53720 29 september Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) Dit

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN)

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) 1. Inleiding Het Bellamyplein (ook wel Aagje Deken / Betje Wolffplein genoemd * ) is gelegen tussen de Bellamystraat, Betje Wolffstraat

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609516 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Van der Woertstraat 42 door middel van een aanbouw Adres: Van der Woertstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3)

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3) Nummer : 10-01.2013 Onderwerp : Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel 2.12.1A. onder 3) Korte inhoud : De raad kan in het kader van een uitgebreide procedure op grond van

Nadere informatie

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 732894 behandeld door de heer R. Pilet doorkiesnummer 077-3599597 besluitdatum 26 januari 2016 onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 maart

Nadere informatie