rijkcwaters7 directie waterhulshov district kust en zee notitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkcwaters7 directie waterhulshov district kust en zee notitie"

Transcriptie

1 rijkcwaters7 directie waterhulshov district kust en zee notitie I

2 ~ ~~ behoort bl] : notitie nr WWKZ79G227 bladnr: 2 Deze notitie dient als aanzet tot het gewenste overzicht van kursussen, die voor ieder persoonlijk nuttig, gewenst, noodzakelijk Of doel daarbij is de medewerkers binnen de afdeling Kustonderzoek inzicht te geven in de te verwachten bedrijfsopleidingen om aan de hand daarvan hun kennisnivo af te wegen Door middel van een inventarisatie onder de medewerkers kan dan tenslotte een overzicht worden verkregen van gewenste kursussen in het algemeen en bestaande kursussen in het bijzonder Alvorens in te gaan op de methode van werken bij de inventarisatie, wordt een aantal uitgangspunten op een rijtje gezet, dat bij de afweging van het al dan niet volgen van kursussen van belang is dyylp,l overbod g zijn Het 2 Uitgangspunten In de hiervoor bedoelde notitie is aangegeven welke kursussen gevolgd kunnen worden om het vereiste (theoretische) kennisnivo te verkrijgen in de funktiekategorieën BI, AII, AI en THA De inhoud van de meeste (schriftelijke) kursussen is verder uitgewerkt in een aparte nota daterend van september 1976 De opleidingen voor de kategorie van THA zijn kursussen die grotendeels de inhoud van enkele colleges van de TH in Delft en de applikatiekursus van de HTSZwolle zullen dekken en een managementkursus Hoewel de breedte van de opleidingen voor een groot deel reeds vastligt, kan hier en daar de diepgang van afzonderlijke kursussen nog wijzigen Hiermee zal rekening gehouden moeten worden bij het vaststellen van kursussen voor de medewerkers De inhoud van de kursussen cq deelopleidingen voor iedere funktiekategorie is afgestemd op het funktienivo van iedere kategorie De verschillen tussen de vereiste kennis op een funktieplaats en aanwezige kennis van betrokkene kunnen overbrugd worden door aanvullende kursussen Het overbruggen van die verschillen is noodzakelijk voor het voldoen aan de funktie en opleidingseisen die voor elk funktienivo zullen gaan gelden Ten overvloede wordt er op gewezen, dat een mogelijke bevordering slechts plaats kan vinden indien de verworven theoretische kennis dmv kursussen op voldoende wijze in

3 rijkswaterstaat behoort bij : notitie nr WWKZ 79G227 bladnr: 3 de praktijk is gebracht; dit zal moeten blijken uit de beoordelingen 3 Methode van werken Iedere medewerker van de afdeling Kustonderzoek krijgt nadere informatie over de inhoud van de kursussen per deelopleiding, waarbij de theoretische kennis voor iedere funktiekategorie een afgerond geheel vormt Het kiezen van een of meerdere kursussen door de medewerkers kan, als aan het volgen van kursussen behoefte bestaat, op twee manieren plaatsvinden; dit is afhankelijk van de motivering tot studeren Er zal een groep zijn die een bepaalde kursus wil volgen als verruiming van kennis op een voor hen onzeker gebied De bevordering van plezier in het werk staat daarbij vóór op een mogelijke carrière Een andere groep wil wel aan een carriëre denken en zal bewust het verschil tussen funktieeisen en aanwezige kennis willen overbruggen De medewerkers, die bij deze groep horen, zullen hun ideeën wellicht aan hun funktiebeoordelaars voorleggen om geen vergissingen te begaan Bij de tweede groep kan zich het probleem voordoen, dat de ene beoordelaar de andere niet is en als gevolg van verschillen in inzicht bij een identiek geval een andere inhoud geven aan de aanwezige kennis tegen de achtergrond van de geldende funktieeisen Het ligt dan ook voor de hand, dat het afdelingshoofd inzage heeft in alle voorstellen Bij het vaststellen van kursussen voor de diverse medewerkers kan deze het aangestipte probleem trachten te ondervangen, Indien de medewerkers van de inhoud van de kursussen op de hoogte zijn en besloten hebben een bepaalde kursus (geheel of gedeeltelijk) te volgen, kan dit aangegeven worden op een formulier (zie bijlaqe 2) Daarbij bestaat de mogelijkheid een nuance aan te brengen in de mate van voorkeur of noodzaak; dit in verband met het eventueel stellen van persoonlijke prioriteiten Het formulier kan dan rechtstreeks aan het afdelingshoofd worden verzonden Na zijn goedkeuring kan overleg plaatsvinden met de studieleiding van om na te gaan of het een en ander mogelijk is Is dit het geval dan kunnen de machtigingsaanvragen worden ingediend

4 rijkswaterstaat Bijlage 3 behoort blj: Besprekingcverslag nrs bladnr: 12 Voorlopig resultaat behandeling aktie 55 (CK) Onderwerp : Mogelijkheden en konsekwenties bij het volgen van cursussen vooruitlopend op de cursus "Waterloopkunde" opgemaakt door: JA van Wensveen en PW Bangert ODqemaakt dd: 29 november Inleiding Verscheidene diensten binnen de Rijkswaterstaat zijn in overleg met het opleidingsinstituut om een cursus samen te stellen Deze cursus heeft als doel niettechnici op te leiden tot technici op HB0niveau De cursus zal voornamelijk gericht zijn op de natte waterbouw, in het bijzonder op de richting waterloopkunde Daarnaast zullen randgebieden zoals wiskunde en automatisering in het cursuspakket worden opgenomen Uitgangspunt van de cursus, genaamd "Waterloopkunde" zijn bestaande CUTSUSsen bij Verder zijn suggesties naar voren gebracht om aanvulling op die cursussen te doen in de lijn van een aantal colleges op de TH in Delft en onderdelen van de applicatiecursus van de HTS in ZWOlle Behalve niettechnici is ook het plan technici (HTSersj een vakgerichte en algemeen vormende bedrijfsopleiding te geven De gedachten gaan daarbij uit naar TH colleges en onderdelen van de applicatiecursus "Zwolle" en een managementcursus De opleiidingen vinden plaats voor 4 funktieniveaus, tw: aabi (Deel I) aaaii (Deel 11) aaai (Deel 111) 'ma (Deel IV) De deelopleidingen zullen mede als voorwaarden gelden voor eventueel mogelijke promotie

5 ~ rij kcwaterstaat 2 Problematiek voor het 'zittend personeel Zoals het zich laat aanzien zal het nog een geruime tijd (ca 3 jaar) duren, alvorens de cursus "Waterloopkunde" bij gevoigd kan worden Als gevolg van de konfrontatie van het nog vast te stellen funktieeisen, bestaat een duidelijke behoefte op korte termijn daarop in te spelen, teneinde de kontinuiteit in loopbaan niet in ernstige mate te verstoren De meest voor de hand liggende oplossing is een kouze te maken uit onderdelen van het bestaande cursuspakket Voorwaarde is, dat de te volgen cursus sen zoveel mogelijkaansluiting (zullen) vinden op de cursus "Waterloopkunde" en uiteindelijk waardering bij de dienst te verwachten is Teneinde een suggestie bij de dienstleiding naar voren te brengen is een volledig inzicht in het cursuspakket van op gebied van de natte waterbouw noodzakelijk Om informaties in te winnen heeft thans overleg plaatgevonden met een con sulent van PBm, dhr Hey zittend personeel met de (nieuwe) 3 Resultaat van het overleg met Uit het overleg met is het volgende naar voren gekomen a Voor iedere individuele medewerker is een cursuspakket samen te stellen uit onderdelen van bestaande cursussen om de leemte tussen funktieeisen en huidige kennis en ervaring op te vullen De samenstelling van deze zg bijzondere cursussen vindt plaats in overleg met de studieleiding Van b Bijzondere cursussen worden niet afgerond met (deel) examens, maar wel worden verklaringen afgegeven, waaruit blijkt dat de lessen gevolgd zijn en welk gemiddelde waardering is behaald Op het gebied van automatisering kunnen na het volgen van deelpakketten (modules) wel examens worden afgelegd

6 rijkswaterstaat behoort blj: Besprekingsverslag nr SO 7813 bladnr: 14 c Ieder vak binnen een bijzonder cursuspakket vormt een onderdeel van bestaande cursussen Dit betekent dat deze vakken mogelijk inhoudelijk meer bevatten dan voor betrokken medewerker gewenst/vereist is zal op zeer korte termijn een overzicht geven van het aantal lessen per vak van alle vakken die opgenomen zullen worden in de cursus "Waterloopkunde" 4 Konklusies en opmerkingen nav par 3 a In bijlage 1 is aangegeven welke lessen van vakken die volgens WW en Deltadienst/Kustonderzoek noodzakelijk geacht worden om een zekere kennisniveau te verkrijgen, naast dmv ervaring Voorts is in de bijlage opgenomen het aantal lessen waaruit elk vak bestaat Hoewel diskrepanties voorkomen tussen de wensen van beide diensten kan uit de opgave een algemene lijn worden afgeleid Indien het verschil in het aantal mogelijke en gewenste lessen niet te groot(?) is, kan besloten worden het vak in het bijzondere cursuspakket op te nemen b Gelet op de voorwaarde voor het volgen van bijzondere cursussen (zie par21, dient de dienstleiding/hoofddirektie een schriftelijke uitspraak te doen, dat de verklaringen van de samen te stellen cursussen gewaardeerd worden 1 binnen het kader van de cursus Waterloopkunde en mede in de beoordeling betrokken worden bij eventueel mogelijke promoties c Aansluitend op het voorafgaande wordt een schriftelijke uitspraak verlangd van de Hoofddirektie (Binnelandse Zaken, dat financiële tegemoetkomingen in de cursuskosten op grond van genoemde verklaringen overeenkomstig de Rijksregeling voor Studiekosten worden afgedaan

7 bijlage 1 Volg nr Cursussen 3pleidingsinstituut kodenr X) 1 Algebra 2xxh gebra 3 Alg statistiek 4 Statistiek 5 Vloeistofmechanica 6 Kustwaxerbouwkunde 7 Waterbouwkunde 8 Waterstaatskennis 9 Waterbeheersing 10 Informatica Ambiopleiding (HTS2) (HTS2) (HTS2) (NOV1) (AB) 2281 (Bq) (B5) (C6) (1 11 Foutentheorieën 12 Hogere wiskunde xxx) 13 Waterhuishouding xx ) 14 %leiding grondmechanica xx 1 15 ërondmechanica 16 Rivieren, kanalen 17 Kustwaterbouwkunde 18 Numerieke wiskunde 19 Kartografie 20~~fiAnagement BOM 21 Hydrometrie (HTSZ) THD(HTS2) THD THD (HTS2) HTS2 THD BIZA Deel van de, ding WATER () x) vrijstelling HAVO + wiskunde xx) uit de cursus WetRekA : verdelingen, correlatie, regressie, spectra xxx) geen inzage inhoud kolleges en BOMcursus ei OPKUNOE I1

8 Bijlage 2 Naam Rang Funktieplaats : Volg nr cursussen Opleidingsinstituut kodenr Algebra Algebra Alg statistiek Statistiek Vloeistofmechanica Kustwaterbouwkunde Waterbouwkunde Waterstaatskennis Waterbeheersing Inleiding komputergebruik Informatica Ambiopleiding Foutentheorieën Hogere wiskunde Waterhuishouding Inleiding grondmechanica Grondmechanica Rivieren, kanalen Kustwaterbouwkunde Numerieke wiskunde Kartografie Management BOM Hydrometrie (HTS2) (HTS2) (NOVI) (HTS2) THD (HTSZ) THD THD (HTSZ) HTS2 THD BIZA A 140 () 2281() () ()

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar

IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar IND-werkinstructie nr. 2010/13 (AUB) Openbaar ^~å= = Klantdirecteur Asiel Directeur Procesvertegenwoordiging Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid s~å= Hoofddirecteur IND a~íìã 29 oktober 2010 sáåçéä~~íë

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie