AANPASSING BTW-VRIJSTELLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANPASSING BTW-VRIJSTELLING"

Transcriptie

1 1149 AANPASSING BTW-VRIJSTELLING VOOR BEROEPSONDERWIJS MR. DR. J.J.P. SWINKELS* 1 Inleiding Met ingang van 1 juli 2010 is de Nederlandse btw-vrijstelling voor het verzorgen van beroepsonderwijs aangepast aan Europese btw-regelgeving. In deze beschouwing schets ik in het kort de achtergrond en reikwijdte van de Europese btw-vrijstellingen voor (beroeps)onderwijs. Vervolgens beschrijf ik de relevante wijzigingen die per 1 juli 2010 voor de Nederlandse praktijk van belang zijn met betrekking tot de btw-vrijstelling voor het verzorgen van niet wettelijk geregeld beroepsonderwijs. 2 Europese btw-richtlijn 2.1 Btw-vrijstelling onderwijs De btw-richtlijn kent een ruime btw-vrijstelling voor het verlenen van onderwijsdiensten. In twee afzonderlijke bepalingen heeft de richtlijngever vrijstellingen opgenomen. In art. 132, eerste lid, onderdeel i, van de btwrichtlijn heeft de richtlijngever een btw-onderwijsvrijstelling opgenomen voor school of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing, met inbegrip van de diensten en goederenleveringen die daarmee nauw samenhangen. Het voormelde onderwijs moet worden verzorgd door publiekrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld of door andere organisaties die door de betrokken lidstaat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend. Art. 132, eerste lid, onderdeel j, btw-richtlijn verleent een btw-vrijstelling voor privélessen die particulier door docenten worden gegeven en betrekking hebben op het school- of universitair onderwijs. Op grond van art. 133 btw-richtlijn kunnen de lidstaten aan de toepassing van de btw-vrijstelling van art. 132, eerste lid, onderdeel i, een aantal extra voorwaarden verbinden waaronder die dat de instelling niet systematisch het maken van winst mag beogen. Het begrip beroepsonderwijs is nader gedefinieerd in art. 14 verordening (EG) nr. 1777/2005. Beroepsonderwijs omvat volgens dit artikel onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of een beroep, en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. De duur van een opleiding of herscholing is hierbij van geen belang. 2.2 Interpretatie begrip onderwijs Tussen de begrippen school of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing bestaat mijns inziens enige overlap. School of universitair onderwijs kan namelijk een beroepsopleiding betreffen. Het HvJ EG bevestigt dit in zijn jurisprudentie. In HvJ EG 14 juni 2007 in zaak C-445/05 (Werner Haderer), overweegt het HvJ EG in punt 26: Het is niet nodig in dit arrest een precieze definitie te geven van het communautaire begrip school- of universitair onderwijs in de zin van het btwstelsel; veeleer volstaat de opmerking dat dit begrip zich niet alleen beperkt tot onderwijs dat leidt tot een examen ter verkrijging van een kwalificatie of waardoor een opleiding kan worden verkregen met het oog op de uitoefening van een beroepsactiviteit, maar ook andere activiteiten omvat waarin aan scholen of universiteiten les wordt gegeven ten einde de kennis en de vaardigheden van leerlingen of studenten te ontwikkelen, op voorwaarde dat die activiteiten niet een louter recreatief karakter hebben. 1 In punt 29 van zijn arrest in zaak C-473/08 (Ingenieursbüro Eulitz GBR), herhaalt het HvJ EG voormelde overweging. 2 In die zaak merkte het HvJ EG het postacademisch onderwijs dat werd gegeven aan cursisten met relevante diploma s en werkervaring aan als school- of universitair onderwijs terwijl meer specifiek sprake lijkt te zijn van beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs kan derhalve school- en universitair onderwijs betreffen en kan wanneer die lessen door een * Auteur is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV te Utrecht. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 1 HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-445/05 (Werner Haderer), V-N 2007/ HvJ EG 28 januari 2010, zaak C-473/08 (IngenieursbüroEulitz GBR), V-N 2010/ Kluwer & wfr nr Pag. 1149

2 1150 Weekblad fiscaal recht september 2010 particulier worden gegeven binnen de reikwijdte van art. 132, eerste lid, onderdeel j, btw-richtlijn vallen. In HR 21 december 1988, nr , wordt door de Hoge Raad een definitie van het begrip onderwijs gegeven. 3 Voor de betekenis van het begrip onderwijs wordt verwezen naar Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Onderwijs wordt daarin gedefinieerd als het (geregeld) onderricht, het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke of daarvoor Het begrip onderwijs is echter een communautair begrip en moet in de Europese Gemeenschap uniform worden geïnterpreteerd en toegepast bijeen zijnde (jonge) personen. Het begrip onderwijs is echter een communautair begrip en moet in de Europese Gemeenschap uniform worden geïnterpreteerd en toegepast. 4 Een verwijzing naar slechts het Nederlandse spraakgebruik is alsdan niet voldoende. De overweging van het HvJ EG sluit aan bij het besluit nr. 253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 inzake het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied Socrates waaruit blijkt dat onderwijs in beginsel betrekking heeft op het opdoen, bijhouden en bijstellen van kennis, vaardigheden en bekwaamheden. 5 Voortaan moet met de wat ruimere opvatting rekening worden gehouden. 2.3 Voorwaarden vrijstelling 3 FED 1989/ Dit past in de harmonisatiedoelstelling van de btw-richtlijn en sluit aan bij de uniformering van de heffingsgrondslag van de btw in verband met het Eigen Middelenbesluit van de EG. 5 PbEG 2000 L 28/1. De btw-richtlijn stelt een aantal eisen aan de toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling. In de eerste plaats dient te worden onderkend dat enkel bepaalde vormen van onderwijs alsmede diensten die daarmee nauw samenhangen van btw-heffing zijn vrijgesteld. 6 Dienaangaande moet gelijk worden opgemerkt dat het begrip onderwijs niet wordt afgebakend door het HvJ EG en tamelijk ruim wordt uitgelegd. De tweede voorwaarde die met betrekking tot het onderwijs als bedoeld in art. 132, eerste lid, onderdeel i, van de btw-richtlijn wordt gesteld is dat het onderwijs wordt gegeven door publiekrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld of door andere organisaties die door de betrokken lidstaat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend. Niet het onderwijs zelf maar de instelling moet door de lidstaat zijn erkend. Op de een of andere wijze moet de overheid bij de erkenning zijn betrokken volgens de Nederlandse tekst van de btwrichtlijn. Uit de jurisprudentie van het HvJ EG blijkt dat erkenning in beginsel een aangelegenheid van de lidstaten is nu de btw-richtlijn ter zake geen regels bevat. In HvJ EG 10 september 2002, zaak C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH), oordeelt het HvJ EG dat lidstaten over een beoordelingsvrijheid beschikken bij de erkenning van de sociale aard van bepaalde organisaties. 7 Voor zover een lidstaat binnen de aan hem toegekende beoordelingsvrijheid handelt, kunnen belastingplichtigen geen erkenning afdwingen of bestrijden. De beoordelingsvrijheid wordt begrensd door met name het gelijkheidsbeginsel. In HvJ EG 6 november 2003, zaak C-45/01 (Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie), overweegt het HvJ EG vervolgens dat de richtlijn niet aangeeft onder welke voorwaarden en op welke wijze de erkenning dient plaats te vinden. In beginsel moet volgens het HvJ EG in het nationale rechtsstelsel van elke lidstaat worden vastgelegd volgens welke regels de instellingen die daarom verzoeken kunnen worden erkend. Een lidstaat is niet verplicht een formele erkenningsprocedure toe te passen en erkenning behoeft volgens het HvJ EG ook niet noodzakelijkerwijs voort te vloeien uit nationale fiscale bepalingen. 8 In HvJ EG 26 mei 2005, zaak C-498/03 (Kingcrest Associates Ltd.), oordeelt het HvJ EG verder dat bij het bepalen of lidstaten de aan hen toebedeelde beoordelingsvrijheid hebben overschreden moet worden gekeken naar het gelijkheidsbeginsel alsmede het beginsel van belastingneutraliteit rekening houdend met de aard van de betrokken 6 Uit HvJ EG van 20 juni 2002, zaak C-287/00 (Commissie/ Duitsland), FED 2002/535, blijkt dat het onder bezwarende titel verrichten van onderzoek, door openbare instellingen voor hoger onderwijs, geen diensten betreffen die nauw samenhangen met het universitair onderwijs. 7 HvJ EG 10 september 2002, zaak C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH), FED 2003/55. 8 HvJ EG 6 november 2003, zaak C-45/01 (Christoph-Dornier- Stiftung für Klinische Psychologie), FED 2004/195. HvJ EG 10 juni 2010, zaak C-262/08 (CopyGene A/S). Kluwer & wfr nr Pag. 1150

3 1151 diensten en de voorwaarden waaronder deze worden verricht. 9 De stelling dat bij geen erkenning een ieder is erkend vindt volgens mij geen bevestiging in de jurisprudentie. 2.4 Conclusie De btw-richtlijn kent een ruime btw-onderwijsvrijtelling die ruim moet worden uitgelegd. Het begrip onderwijs is nog niet nader afgebakend. Wel moet worden geconcludeerd dat het begrip beroepsonderwijs een (zeer) ruime betekenis heeft. Wat betreft de erkenning beschikken de lidstaten over een beoordelingsvrijheid met betrekking tot de vorm en de wijze waarop deze erkenning moet plaatsvinden. 3 Nederlandse regelgeving 3.1 Oude regeling met betrekking tot beroepsonderwijs Voor 1 juli 2010 kende de Nederlandse Wet OB 1968 een zeer eenvoudige regeling inzake de btw-vrijstelling voor beroepsonderwijs. Op grond van art. 11, eerste lid, onderdeel o, onder 18, Wet OB 1968 is het wettelijk geregelde beroepsonderwijs van btw-heffing vrijgesteld. Daarnaast kon bij algemene maatregel van bestuur ander onderwijs worden vrijgesteld waarbij de eis kon worden gesteld dat met het onderwijs geen winst werd beoogd. In art. 8 Uitv.besl. Wet OB 1968 werd eenvoudigweg bepaald dat beroepsonderwijs was vrijgesteld van btw-heffing. De eis dat instellingen door de overheid moeten zijn erkend was niet geïmplementeerd. Een dergelijk vereiste werd niet aan de aanbieders van beroepsonderwijs gesteld. Eenieder die beroepsonderwijs aanbood, kon van de btwvrijstelling gebruikmaken. Het gaat mij althans te ver om aan te nemen dat iedereen die beroepsonderwijs verstrekt ook als zodanig was erkend. 10 De btw-richtlijn en de jurisprudentie van het HvJ EG bieden wel een ruime beoordelingsvrijheid aan de lidstaten ter zake van de erkenning maar die beoordelingsvrijheid heeft niet die reikwijdte als in Nederland kennelijk werd aangenomen. Dienaangaande was mijns inziens sprake van een implementatiegebrek. 9 HvJ EG 26 mei 2005, zaak C-498/03 (Kingcrest Associates Ltd.), V-N 2005/37.49, en HvJ EG 17 juni 2010, zaak C-492/08 (Commissie/Franse Republiek). 10 Anders zou de betreffende voorwaarde zinledig zijn en had voor de hand gelegen dat dan in de tekst van de richtlijn zou zijn opgenomen dat de lidstaten voorwaarden kunnen stellen. Het begrip beroepsopleiding moet ruim worden uitgelegd. In de nota van toelichting bij het besluit van 4 december 1992 met betrekking tot de wijziging van het Uitv.besl. Wet OB 1968 wordt vermeld dat opleidingen gericht op het functioneren in een (toekomstige) werkkring kunnen worden aangemerkt als beroepsonderwijs. 11 Uit het besluit Staatssecretaris van Financiën van 6 november 2006, nr. CPP2006/2506M, V-N 2006/58.23, blijkt dat ook congressen, seminars en symposia waarbij het overdragen van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring vooropstaat, kunnen worden aangemerkt als beroepsopleidingen in de zin van art. 8, eerste lid, onderdeel a, Uitv.besl. Wet OB Cursussen voor leden van de ondernemingsraad worden door de Staatssecretaris van Financiën aangemerkt als van btwheffing vrijgestelde beroepsopleiding. De voormelde interpretatie van het begrip beroepsonderwijs in het besluit sluit aan bij art. 14 van de verordening. Op grond van de besluiten met de titel Mededelingen 8 en 14 kon door de instelling met betrekking tot het verzorgen van beroepsopleidingen worden geopteerd voor btw-heffing. 12 De keuzemogelijkheid is ingevoerd naar aanleiding van de bij besluit van 4 december 1992 in art. 8 Uitv.besl. Wet OB 1968 aangebrachte wijzingen. 13 Een van de wijzigingen betrof de vervanging van het begrip voor onderwijs ter opleiding voor een vak of beroep door het begrip beroepsopleiding waardoor de btw-vrijstelling mogelijk een ruimere werkingssfeer kreeg. 14 In de uitvoeringsregelingen noch in de Wet OB 1968 werden voor toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling voor beroepsopleidingen eisen gesteld aan de hoedanigheid van de aanbieder van het onderwijs. Met de komst van verordening (EG) nr. 1777/2005 rees de vraag in hoeverre de Nederlandse regelgeving inzake beroepsonderwijs in overeenstemming was met de Zesde btw-richtlijn. De Staatssecretaris van Financiën kondigde in zijn besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2006/765M, V-N 2006/20.17, aan dat de komst van de verordening voor 11 Hiertoe kunnen bijvoorbeeld worden gerekend tekstverwerkingscursussen, cursussen administratieve organisatie, managementcursussen, automatiseringscursussen, sollicitatiecursussen, taalcursussen, cursussen stenografie en typevaardigheid. 12 Besluit van 24 juni 1993, nr. VB93/1755, V-N 1993/2056, en besluit van 9 december 1993, nr. VB93/3598, V-N 1994/ Naar het mij voorkomt, hing de mogelijkheid om te opteren voor het btw-belast verzorgen van kortdurend onderwijs destijds hoogstwaarschijnlijk samen met de twijfel of congressen, seminars en symposia als onderwijs mochten gelden. 14 Besluit van 4 december 1992, Stb. 1992, 652 (V-N 1992 blz. 3826). Kluwer & wfr nr Pag. 1151

4 1152 Weekblad fiscaal recht september 2010 hem de aanleiding vormde om de keuzemogelijkheid in te trekken. In zijn besluit van 6 juni 2006, nr. CPP2006/ 1164M, V-N 2006/34.23, kondigde hij aan dat de keuzemogelijkheid met ingang van 1 december 2006 zou vervallen. Het beroepsonderwijs zou vanaf 1 december 2006 verplicht zijn vrijgesteld van btw, met een overgangsregeling van één jaar. Later volgde in het besluit van 6 november 2006, nr. CPP2006/2506M, V-N 2006/58.23, uitstel tot 1 april Vervolgens werd het afschaffen van de keuzemogelijk in het besluit van 22 maart 2007, DV2007/167M, V-N 2007/17.27, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op Prinsjesdag 2009 is de nieuwe regeling voorgesteld die op 1 juli 2010 van kracht is geworden. 3.2 Nieuwe regeling Wettelijk erkende beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van art. 11, eerste lid, onderdeel o, onder 18, van de wet en blijven dat. Hieronder zijn mede begrepen de opleidingen die zijn ingeschreven in het CROHO en het Crebo. 15 Vanaf 1 juli 2010 geldt de keuzemogelijkheid voor niet wettelijk geregeld beroepsonderwijs niet (meer) per cursus maar is toepassing van de btw-vrijstelling afhankelijk van de kwaliteit van de aanbieder. Op grond van art. 11, eerste lid, onderdeel o, onder 28, Wet OB 1968, jo. art. 8, eerste lid, onderdeel a, van het uitvoeringsbesluit zijn vrijgesteld: beroepsopleidingen voor zover verstrekt door instellingen die zijn opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (hierna: CRKBO). De duur van de opleidingen doet daarbij trouwens niet ter zake. De term kort kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. beroepsopleidingen door de uit de openbare kassen bekostigde instellingen genoemd in de bijlage van de WHW of bedoeld bij de WEB. Voor contracten die vóór 1 juli 2010 zijn afgesloten blijft de oude regelgeving gelden tot uiterlijk 1 januari Vanwege de snelle inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving en de tijd die is gemoeid met het uitvoeren van de audit die nodig is voor erkenning en opname in het CRKBO, zullen niet alle instellingen die dat wensen ook al op uiterlijk 1 juli 2010 in het CRKBO zijn opgenomen. Om te voorkomen dat die instellingen gedurende een relatief korte periode btw moeten factureren, wordt er door de Staatssecretaris van Financiën mee ingestemd dat deze instellingen ter zake van het door hen te verstrekken beroepsonderwijs de vrijstelling blijven toepassen in de periode die is gelegen tussen 30 juni 2010 en de datum waarop die instelling in het CRKBO is opgenomen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de betrokken instelling zich vóór 1 oktober 2010 aanmeldt voor opname in het CRKBO en uiterlijk op 31 december in dat register is opgenomen. 3.3 Register Kort Beroepsonderwijs Instellingen Het CRKBO is een register dat door de betrokken brancheorganisaties is ingesteld waaruit blijkt dat het bedrijfsleven ter zake verantwoordelijkheid neemt en wil dragen. Een goede ontwikkeling dunkt mij. De instellingen kunnen zich via de site aanmelden. Op deze site staan ook de voorwaarden voor registratie in het CRKBO. De opname in het register gebeurt op basis van een externe audit die door de onafhankelijke organisatie CPION wordt uitgevoerd. CPION is een onafhankelijk certificeringsinstituut dat is aangewezen door de verschillende onderwijsinstituten. Om in het register te komen moeten kosten worden betaald. Deze kosten bestaan uit drie delen: de kosten voor de aanmelding q 100; de kosten voor de audit q 900; en de jaarlijkse bijdrage van q Alle bedragen zijn exclusief btw en reiskosten. De kosten voor de aanmelding en de audit worden één maal per vier jaar in rekening gebracht. Onder voorwaarden hoeft geen audit plaats te vinden. Bijvoorbeeld ingeval wordt beschikt over het certificaat ISO 9001:2008 of minimaal vijf wettelijk erkende opleidingen worden aangeboden. 17 Het CRKBO staat in principe open voor iedere onderwijsinstelling die beroepsonderwijs verstrekt en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Een instelling is vrijgesteld van heffing van btw voor het verstrekken van beroepsonderwijs vanaf de datum van opname in het CRKBO. Als sprake is van een fiscale eenheid in de zin van de btw, waarbinnen zowel een erkende als een niet erkende instelling is opgenomen, is de vrijstelling alleen van toepassing voor zover de beroepsopleidingen worden verstrekt vanuit de erkende instelling Natuurlijke personen Het CRKBO is ook toegankelijk voor natuurlijke personen die zelfstandig als docent handelen (ZZP ers) en die onderwijsdiensten verrichten ten behoeve van onderwijsinstellingen. Dit brengt mee dat ook ZZP ers, mits opgenomen in het CRKBO, vrijgesteld zijn van de heffing 15 Van deze instellingen valt automatisch ook het niet wettelijk erkend beroepsonderwijs onder de btw-vrijstelling. Wil de instelling niet-wettelijk erkend beroepsonderwijs belast met btw gaan verzorgen dan zal een nieuwe rechtspersoon moeten worden opgericht die voormeld onderwijs gaat verzorgen. 16 De kosten voor de audit voor de leden van de brancheorganisaties NRTO (voorheen PAEPON), VOI en Vetron bedragen w Meer informatie is aanwezig op de site van het CRKBO onder FAQ. Kluwer & wfr nr Pag. 1152

5 1153 van omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs als bedoeld in art. 8 van het uitvoeringsbesluit. Om in het register te worden opgenomen, dienen ZZP ers te voldoen aan de eisen van de kwaliteitscode voor ZZP ers. Die eisen zijn in lijn met de kwaliteitscode beroepsonderwijs. Daarnaast moet een bedrag worden betaald voor de aanmelding, de jaarlijkse bijdrage en de kosten van een audit als deze moet worden afgenomen. het onderwijs aan te bieden via een erkende en een niet erkende instelling. In tegenstelling tot de oude regeling zijn aan de nieuwe optiemogelijkheid wel kosten verbonden omdat een duale structuur moet worden opgezet en in stand worden gehouden. In tegenstelling tot de oude regeling zijn aan de nieuwe optiemogelijkheid wel kosten verbonden Men kan zich de vraag stellen of een erkenning voor een zelfstandig werkend docent in alle gevallen noodzakelijk is. Als in de particuliere sfeer onderwijs wordt aangeboden dan zal erkenning de kwaliteit bevorderen. Als een zelfstandig werkend docent echter in onderaanneming onderwijs gaat verzorgen voor een erkende instellingdan rijst de vraag waarom de docent ook zelf erkend moet zijn. Immers het daadwerkelijke onderwijs aan de leerlingen wordt gegeven c.q. aangeboden door een erkende instelling. Dit moet de kwaliteit voldoende waarborgen. De eis dat in dat geval deze zelfstandig werkend docent ook moet zijn erkend lijkt dubbel op en heeft zogezien geen functie maar is wellicht louter ingegeven door Europese jurisprudentie die een dergelijke eis wel lijkt te stellen. 4Totslot De Nederlandse btw-vrijstelling voor het verzorgen van beroepsonderwijs is aangepast aan Europese btw-regelgeving. De keuzemogelijk om ter zake van kort beroepsonderwijs te opteren voor een met btw belaste onderwijsdienst is afgeschaft. Niettemin kan onder de nieuwe regeling eenzelfde fiscaal effect worden gerealiseerd door het onderwijs aan te bieden via een erkende en een nieterkende instelling. In tegenstelling tot de oude regeling zijn aan de nieuwe optiemogelijkheid wel kosten verbonden omdat een duale structuur moet worden opgezet en in stand worden gehouden. De Nederlandse btw-vrijstelling voor het verzorgen van beroepsonderwijs is aangepast aan Europese btw-regelgeving. De keuzemogelijk om ter zake van kort beroepsonderwijs te opteren voor een met btw belaste onderwijsdienst is afgeschaft. Niettemin kan onder de nieuwe regeling eenzelfde fiscaal effect worden gerealiseerd door Kluwer & wfr nr Pag. 1153

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie?

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Door: Chantal Waage 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Onderwijsvrijstelling Blz 4 2.1

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar aanleiding van een aanvraag tot beschikking in de zin van 56, lid 1, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen.

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen. Antwoorden fiscale en juridische vragen BTW problematiek 1. Moet er BTW worden betaald over de (in-kind en financiële) bijdragen van bedrijfspartners? Bij de centra leveren de bedrijfspartners aanzienlijke

Nadere informatie

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER EEN HERZIENING VAN DE BESTAANDE BTW-REGELGEVING OVER PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/02/2016

Datum van inontvangstneming : 04/02/2016 Datum van inontvangstneming : 04/02/2016 Vertaling C-699/15-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-699/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing 24 december 2015 Court of Appeal (England and

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2093 12 februari 2010 Omzetbelasting. Vrijstelling; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 AH 1462 2012Z00498 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 8 februari 2012) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 Vraag 2 Is het waar dat

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

(Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw

(Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw (Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw Door: JLM Gerrits MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen... 2 1. Inleiding en probleemstelling...

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Juni 2013 Woningstichting Maasdriel inzake het begrip 'btw-bouwterrein' 1. Algemeen 2. Inleiding de samenloopregeling 3. De casus 4. Procedure

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis)

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, juli 2008 Aan de orde in onderhavige zaak is (mede)

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Bahialaan 100 3065WC Rotterdam

Bahialaan 100 3065WC Rotterdam Bahialaan 100 3065WC Rotterdam T: +31 (0)10-764 0804 F: +31 (0)10 254 0015 M: +31 (0)6 51 99 78 08 E: dehaas@dehaasadvocatuur.nl I: www.dehaasadvocatuur.nl Mevrouw mr. P. (Priscilla) de Haas 11-8-2015

Nadere informatie

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen.

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen. Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept voor de vereenvoudiging van de belastingteruggaaf van oninbare vorderingen Algemeen Het RB heeft met belangstelling

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 ... No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 Bij Kabinetsmissive van 18 maart 2015, no.2015000453, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 VOORSTEL van: ingekomen: 6 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2460 24 december 2008 Regeling van de Minister van Justitie van 8 december 2008, nr. 5576875, houdende nadere regels ten

Nadere informatie

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dieren verzorgen en doden Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere

Nadere informatie

Het etiket van het gemeentehuis

Het etiket van het gemeentehuis Het etiket van het gemeentehuis Door: drs. Job van der Laan 2007/2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Blz 3 2.1 Algemeen Blz 3 2.2 Feiten en uitgangspunten

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Ziekenhuizen, medisch specialisten en facturering

Ziekenhuizen, medisch specialisten en facturering Ziekenhuizen, medisch specialisten en facturering Door mr. J.P. Hulshof en mr. J.P. van Zanten * 36 Nederland telt een kleine 1007 ziekenhuizen. In deze Nederlandse ziekenhuizen zijn circa 6.700 vrijgevestigde

Nadere informatie

Notitie. Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Betreft: Bos en Lommerplein

Notitie. Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Betreft: Bos en Lommerplein Notitie Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Mr. R.W. Polak parlementair advocaat Mr. D.A. Hofland advocaat / belastingadviseur Mr R.J. Bondrager

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

D e n H a a g 28 september T e l e f o o n n u m m e r E - m a i l

D e n H a a g 28 september T e l e f o o n n u m m e r E - m a i l Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 17/10.975/K/Ha O n d e r w e r p Commentaar

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Tegen eerstvermeld besluit heeft appellant bij een beroepschrift, ingekomen bij het College op 19 februari 1996, beroep ingesteld.

Tegen eerstvermeld besluit heeft appellant bij een beroepschrift, ingekomen bij het College op 19 februari 1996, beroep ingesteld. Zaaknummer: 1996/162 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Olivier Datum uitspraak: 1 juli 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Utrecht Trefwoorden: Bevoegdheid, inschrijvingsduur,

Nadere informatie

Steunpunten Onderzoeksactiviteiten en BTW Danny Stas

Steunpunten Onderzoeksactiviteiten en BTW Danny Stas Steunpunten Onderzoeksactiviteiten en BTW Danny Stas 1 Inleiding Gewijzigd BTW-regime Onderzoeksprestaties Subsidies Stand van zaken Steunpunt Besluit 2 Gewijzigd BTW-regime overheden aanpassing van artikel

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22389 7 augustus 2014 Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling 30 juli 2014 nr. BLKB/2014/125M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie burgemeester Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Burgemeesters ontlenen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2452 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, houdende nadere

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137 Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Is bemiddeling bij kinderopvang door gastouders

Nadere informatie

M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 3 maart 1994 Zaak T-82/92 M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Ambtenaren - Beroep tot nietigverklaring - Bevestigend besluit - Voorwaarden

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Btw. Intermediairdagen.nl

Btw. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Btw Onderwerpen - Administratief - Onderwijsvrijstelling - Actuele ontwikkelingen - Vouchers Btw Administratief Mededelingen Administratieve wijzigingen Teruggaaf van Btw bij oninbare

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 c. -A601A3-0) Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer c "~" - I: Luxemboure Nr. 11/05307 Entrée 2 8 MARS 2013 1 maart 2013 Ingeschreven in het register van het Hof

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Toepassing van de btw-vrijstelling afhankelijk van de erkenning en omschrijving door de betrokken lidstaat

Toepassing van de btw-vrijstelling afhankelijk van de erkenning en omschrijving door de betrokken lidstaat Toepassing van de btw-vrijstelling afhankelijk van de erkenning en omschrijving door de betrokken lidstaat Door: drs. R.C. van der Aalst Post-Master Indirecte Belastingen 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2459 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579165/08, houdende nadere

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Een nieuw EU-kader voor het versterken van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Nieuw Vastgoedbesluit Oktober 2013 1. Inleiding 2. Btw-bouwterrein 3. Verhuur plus 4. Servicekosten 5. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Inleiding

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 27482/2012005761 Betreft: bestuurlijk rechtsoordeel inzake Van Oorschot Vrienden Rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie