Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag"

Transcriptie

1 Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP BIJ DE FOD FINANCIËN UITWERKING VAN ONTWIKKELINGSTRAJECTEN, TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OPLEIDERS EN COACHES, MATERIAAL EN SYLLABI ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Versie 20/08/2010 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 10 september 2010 om 11u. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten North Galaxy, Toren C, 5de verdieping Koning Albert II-laan 33, bus BRUSSEL

2 Bestek - Leadership 2 Inhoudstafel DEEL A Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Voorwerp en aard van de opdracht Kwalificatie van de overheidsopdracht Gunningswijze Geldigheidsduur van de opdracht en opzeggingen Varianten Aansprakelijkheid van de dienstverlener Bepalingen van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Documenten van de aanbestedende overheid Documenten van de dienstverlener Toewijzing van de opdracht Informatiesessie Presentatie van de offerte Presentatie en formaat van de offerte Taal van de offerte en aantal exemplaren Gevolmachtigden Onderaannemers Geldigheidsduur van de offertes Indiening en opening van de offertes Algemeen Offertes verzonden langs elektronische weg Offertes niet verzonden langs elektronische weg Aanpassing of intrekking van een reeds ingediende offerte Opening van de offertes Prijs van de opdracht Algemeen Verstrekken van inlichtingen Munteenheid Prijsherziening Clausule van de meest begunstigde klant Gunningsprocedure van de opdracht Uitsluitings- en selectiecriteria Keuze voor de meest voordelige offerte en gunningscriteria Demonstratie Bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht Kennisgeving van de toewijzing van de opdracht Verplichtingen van de partijen Personeel van de dienstverlener Onbeschikbaarheid van de opleiders/coaches Evaluatie van de uitgevoerde diensten Opvolging van de uitvoering van de opdracht Ingezette middelen Projectbeheer - Stuurgroep Kick-offmeeting Vergaderingen van de stuurgroep...29

3 Bestek - Leadership Omkadering Borgstelling Uitvoering van de opdracht Veiligheid en vertrouwelijkheid Bekendmaking - Referenties Eigendom, octrooien en auteursrechten Onderaannemers Begindatum en duur van de opdracht Evaluatie van de opdracht Bestellingen Praktische modaliteiten van de opdracht Termijnen en bedingen Plaats, uren en modaliteiten voor het leveren van de diensten Evaluatie/overdracht van kennis Verplichting tot samenwerking Betalingsmodaliteiten Facturatie en betaling van de diensten Verweermiddelen van de administratie - Betwistingen Verdedigingsmiddel van de FOD Financiën Ambtshalve opgelegde maatregelen en boetes voor vertraging DEEL B Technische voorschriften Inleiding Algemene context Leadership bij de FOD Financiën Bijzondere context van leadership Methodologisch concept De drie posten Uitvoeringswijze van toepassing op de 3 posten Beschrijving van de 3 posten Service Level Agreement Na te leven referentiekader Verwachte resultaten Concrete acties die reeds zijn ondernomen Methodologie voor de implementatie en het beheer van verandering Implementatiemethodologie en benadering Uitwerken van een opleidingstraject in veranderingsmanagement Oprichting van een netwerk van promotoren voor verandering Managementcursussen Neeva Toekomstige acties die een impact op onderhavige opdracht zullen hebben Invoering van de Ontwikkelcirkels Project rond het externe imago van de FOD Financiën Evaluatie en opvolging van de kwaliteit van de opleidingen...51 DEEL C: BIJLAGEN...52 Bijlage A: Offerteformulier...52 Bijlage B: Inventaris - prijstabellen...55 Bijlage C: Formulier voor de presentatie van de cv s van iedereen die bij de opdracht is betrokken56 Bijlage D: Model van het formulier voor de presentatie van de referenties van de laatste drie jaar..61 Bijlage E: Vertrouwelijkheidsverklaring...63 Bijlage F: Model van vragen en antwoorden...64

4 Bestek - Leadership 4 DEEL A 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 1.1 Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Leidinggevend ambtenaar van de opdracht: Brigitte Cassart, Auditeur-generaal van financiën d.d. van het Expertisecentrum Personeelsontwikkeling Leidinggevende dienst: FOD Financiën, Stafdienst P&O North Galaxy, Toren B, 16de verdieping Koning Albert II-laan 33 Bus 80 B-1030 Brussel Te contacteren ambtenaren: o Voor de procedure: Nathalie Orban, tel , fax: , o Voor de inhoud: Brigitte Cassart, tel.: Elke briefwisseling met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht moet worden gestuurd naar het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst P&O Expertisecentrum Personeelsontwikkeling Ter attentie van Brigitte Cassart North Galaxy, Toren B, 16de verdieping Bus 80 Koning Albert II-laan 33 B-1030 Brussel Voorwerp en aard van de opdracht Deze opdracht is onderverdeeld in 3 posten en heeft betrekking op de uitwerking van coherente ontwikkelingstrajecten in leadership voor de FOD Financiën, trajecten gebaseerd op de specificiteiten, de behoeften en de ervaringen van de FOD, en dit voor een periode van 2 jaar. De opdracht kan eventueel verlengd worden met een periode equivalent aan de tijd die nodig is voor de eventuele aanpassingen aan het einde van post 2.

5 Bestek - Leadership 5 De gekozen procedure is een algemene offerteaanvraag. Het betreft een opdracht met prijslijst (KB 8 januari 1996, art. 86). Deze dienstopdracht bestaat uit 3 posten: Post 1: Ontwikkelingstraject in leadership bestemd voor topmanagers (Voorzitter & Directiecomité) (24 personen); Post 2: Pilootproject ontwikkelingstraject in leadership bestemd voor 120 personen van het middle management; Post 3: Uitbreiding van het project naar het middle management ( personen), de uitvoering van deze post hangt af van het succes van het pilootproject van post 2 (Go/No go). De uitvoering van post 3 hangt af van het succes van het pilootproject van post 2. Er kunnen zich verschillende mogelijkheden voordoen: De uitvoering van post 2 beantwoordt volledig aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan op dezelfde basis van start gaan; De uitvoering van post 2 beantwoordt niet volledig aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan van start gaan na de gewenste aanpassingen. Voor deze aanpassingen kan geen enkele prijstoeslag worden geëist; De uitvoering van post 2 beantwoordt helemaal niet aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan niet van start gaan en geeft geen aanleiding tot enige betaling van schadevergoedingen en interesten. De posten worden beschreven in deel B Technische voorschriften van het bijzonder bestek. De inschrijver zal een offerte voor de 3 posten indienen. Het in dit bestek aangegeven aantal op te leiden ambtenaren is een raming. Het is louter indicatief en dus zonder enige verbintenis voor de FOD. Dit aantal kan hoger of lager dan de ramingen liggen. Een aanzienlijk hoger of lager aantal kan geen reden zijn voor enigerlei schadevergoeding, noch voor een aanpassing van de prijs Kwalificatie van de overheidsopdracht Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de levering van diensten, met resultaatverbintenis Gunningswijze In overeenstemming met artikel 16 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, zal de opdracht worden toegewezen na een procedure van algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. In toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, kan de aanbestedende overheid verzaken aan de gunning van de opdracht of de procedure overdoen, zo nodig op een andere wijze. De opdracht zal worden uitgevoerd na een eenmalige bestelling of na verschillende opeenvolgende bestellingen, gespreid in de tijd gedurende de hele geldigheidsduur van de opdracht. Elke bestelling

6 Bestek - Leadership 6 heeft een welbepaalde uitvoeringstermijn en vormt een afzonderlijke opdracht, onderworpen aan de voorschriften van het bijzonder bestek. De toewijzing van de opdracht verleent aan de dienstverlener geen enkel recht op exclusiviteit. Dit betekent dat de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om opdrachten die in dit bestek worden beschreven, toe te vertrouwen aan derden verschillend van diegenen aan wie deze opdracht werd toevertrouwd. De aanbestedende overheid mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende de hele geldigheidsduur van de opdracht, zonder dat de aannemer van deze opdracht aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de toewijzing van een opdracht aan een derde ligt volledig bij de aanbestedende overheid. Deze is niet verplicht om hiervoor de toelating van de aannemer van deze opdracht te vragen Geldigheidsduur van de opdracht en opzeggingen De geldigheidsduur van de opdracht is de periode waarin er bestellingen (of gedeeltelijke bestellingen) kunnen worden overgemaakt aan de dienstverlener. Deze termijn is bepaald op 2 (twee) jaar. De opdracht kan eventueel verlengd worden met een periode equivalent aan de tijd die nodig is voor de eventuele aanpassingen aan het einde van post 2. De termijn begint op de datum van de kick-off. Deze vindt plaats uiterlijk 1 (één) maand na de datum vermeld op de brief voor de toewijzing van de offerte. De respectieve duur voor elke post wordt geraamd op: - Post 1: 3 maanden - Post 2: 6 maanden - Post 3: 14 maanden De dienstverlener aan wie de opdracht wordt toegewezen blijft dus gedurende de hele termijn van 2 jaar in dienst van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid beschikt echter over de bevoegdheid om het contract vroegtijdig te beëindigen, via aangetekend schrijven, minstens drie maanden voor de datum die in deze brief wordt vermeld. In dit geval kan de dienstverlener geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding Varianten Varianten zijn niet toegelaten in de offerte van de inschrijvers Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, in het bijzonder in de studies, de rekeningen, de plannen en alle andere documenten die door hem worden geleverd voor de uitvoering van de opdracht. 1.2 Bepalingen van toepassing op de opdracht Wetgeving Zijn van toepassing:

7 Bestek - Leadership 7 - Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in het B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. - Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in het B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, en betreffende de concessies voor openbare werken. - Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt voor overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken. - De bijlage bij het hierboven vermelde Koninklijk Besluit van 26 september 1996, de zogenoemde Algemene Aannemingsvoorwaarden. - Alle wijzigingen in voornoemde wetteksten en besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes Documenten betreffende de opdracht Documenten van de aanbestedende overheid - Onderhavig bestek. - De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten betreffende de opdracht en wijzigingen die betrekking hebben op de overheidsopdrachten in het algemeen, evenals de wijzigingen betreffende deze opdracht die aan de individuele bestemmelingen worden verzonden per aangetekend schrijven, of fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden. De inschrijver wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en er bij de opstelling van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. - De verduidelijkingen verstrekt naar aanleiding van de informatiesessie (vragen gesteld en antwoorden gegeven door de FOD). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden. De inschrijver wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en er in zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. - De verduidelijkingen en verbintenissen die werden aanvaard door de FOD Financiën en die de offerte aanvullen (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering Documenten van de dienstverlener - De offerte van de inschrijver - De verduidelijkingen en verbintenissen die werden aanvaard door de FOD Financiën en die de offerte aanvullen (met dezelfde referentie) naar aanleiding van verzoeken om opheldering. 1.3 Toewijzing van de opdracht Informatiesessie Gezien het strategische belang van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om één informatiesessie te organiseren voor geïnteresseerde firma s. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht en de dag van de opening van de offertes. Na deze informatiesessie zal op geen enkele vraag meer worden geantwoord, opdat alle inschrijvers op dezelfde manier zouden worden behandeld. Datum: 20 augustus 2010 om 10u00 Plaats: FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, North Galaxy, toren C, 5de verdieping.

8 Bestek - Leadership 8 Er zal uitsluitend rekening worden gehouden met schriftelijke vragen die uiterlijk op 17 augustus 2010 zijn ingediend. Deze vragen mogen uitsluitend per worden ingediend, op het volgende adres: Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bestek bevatten, zodat een snel antwoord wordt vergemakkelijkt (bv. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve tevens de taal van het door u gebruikte bestek te vermelden (de paginering kan verschillen naargelang de taal, zie bijlage F, Deel C). Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een naar het adres en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) deelnemen aan de informatiesessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor de deelname aan de informatiesessie te weigeren aan personen die zich niet 24 uur op voorhand hebben kenbaar gemaakt. Als de geïnteresseerde ondernemingen lacunes, incoherenties of onduidelijkheden in het bestek vaststellen, wordt hen gevraagd dit schriftelijk te melden vóór de informatiesessie. De aanbestedende overheid hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers. De specificaties van haar bestekken worden opgesteld in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig bestek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de informatiesessie. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid, indien zij dit nodig acht, het bestek aanpassen om er rekening mee te houden Presentatie van de offerte Presentatie en formaat van de offerte Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs als deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte zijn vermeld. Het offerteformulier is bij het bijzonder bestek gevoegd (zie Deel C). De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder bestek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren: - Het offerteformulier in bijlage A van deel C van onderhavig bestek, volledig ingevuld en ondertekend. Evenals: - Het attest van de Directe belastingen (deel A, punt ); - Het attest van de BTW (deel A, punt ); - Het document dat de volmachten van de gevolmachtigde vaststelt (deel A, punt ); - De vermelding van de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar (deel A, punt ). - De gedetailleerde beschrijving van de offerte voor het voorgestelde ontwikkelingstraject, nauwlettend rekening houdend met de volgorde van de toewijzingscriteria vermeld in punt van dit bestek. - De inventarisprijstabel volgens het model voorgesteld in bijlage B van deel C.

9 Bestek - Leadership 9 - Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage C van deel C van dit bestek. - De lijst met de belangrijkste diensten, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar, alsook de vergelijkbare projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en datums, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage D van deel C van onderhavig bijzonder bestek. - De vertrouwelijkheidsverklaring volgens het model voorgesteld in bijlage E van deel C. De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zo niet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. Een offerte die niet voldoet aan de opgelegde structuur zal als onregelmatig worden beschouwd Taal van de offerte en aantal exemplaren De offerte moet in één taal worden opgesteld: in het Nederlands of in het Frans. Als men ervoor kiest de offerte via niet-elektronische weg in te dienen (zie punt ), moet de offerte in vier exemplaren worden ingediend (één origineel, twee exemplaren op papier en één exemplaar in elektronische vorm zonder de prijzen (cd-rom met bijvoorbeeld een of meerdere MS Word- of PDF-bestanden). In het elektronische exemplaar moeten de prijstabellen in een afzonderlijk bestand worden opgenomen, dat verschilt van de technische offerte (deze bepaling geldt zowel voor elektronisch als niet-elektronisch ingediende exemplaren). Elke offerte en de bijlagen erbij moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Zo niet zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd. De inschrijver moet zijn elektronische versie scannen op virussen teneinde elke besmetting van de informatica-infrastructuur van de aanbestedende overheid te voorkomen. In zijn offerte moet hij aangeven welke software hij voor deze virusscan heeft gebruikt (en de versie ervan). Hij moet waarborgen dat de informatiedrager werd gescand en virusvrij is Gevolmachtigden Elke offerte die wordt ingediend door een gevolmachtigde, moet de juridische entiteit vermelden in naam waarvan de gevolmachtigde optreedt. De gevolmachtigde voegt bij de offerte een authentieke of onderhandse bevoegdheidsakte of een kopie. Hij kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd Onderaannemers De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van het voorwerp van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name met het oog op het naleven van een van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de ontwikkelingstrajecten moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de ontwikkelingstrajecten op alle punten identiek zijn wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt in naam van de inschrijver.

10 Bestek - Leadership Geldigheidsduur van de offertes De geldigheidsduur van de offertes kan niet korter zijn dan 240 dagen. Deze geldigheidsduur begint op de uiterste dag voor de indiening van de offertes. Gedurende deze periode kan geen enkele prijsherziening worden toegepast Indiening en opening van de offertes Algemeen De offertes worden vóór de opening ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post verzonden (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen), ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting voor het openen van de offertes nog niet geopend werd verklaard. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de wijze van verzending en inontvangstneming van zijn offerte binnen de gestelde termijn. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte voorkomen. De inschrijvers zijn verplicht om zich uitdrukkelijk aan alle administratieve en contractuele bepalingen van dit bestek te houden. Elk voorbehoud of het afwijzen van een van de bepalingen van het bestek kan de onregelmatigheid van de offerte met zich meebrengen. Elke doorhaling, verbetering, toevoeging of wijziging, zowel in de offerte als in haar bijlagen moet door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet geparafeerd). Zo niet zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd Offertes verzonden langs elektronische weg De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de e-tenderingwebsite https://eten.publicprocurement.be/, die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is dan ook niet toegelaten. Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte per opdracht indienen. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en zelfde offerte vormen. Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Zo nodig worden de attesten gescand om bij de offerte te worden gevoegd. Meer informatie is terug te vinden op de website: of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement: +32 (0)

11 Bestek - Leadership Offertes niet verzonden langs elektronische weg De offertes die niet langs elektronische weg worden verzonden, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen: Het voorwerp van onderhavig bestek: Ontwikkeling van leadership bij de FOD Financiën" De datum en het uur van de opening van de offertes: 10 september 2010 om 11 u. Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat: Het woord OFFERTE in de linkerbovenhoek; Op de daartoe voorziene plaats het adres van de bestemmeling: FOD FINANCIËN, Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 95 Toren C 5de verdieping 1030 BRUSSEL Uitsluitend de personeelsleden van de vermelde dienst zijn bevoegd om een bewijs van indiening van de offerte te verstrekken Aanpassing of intrekking van een reeds ingediende offerte Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of in te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari De aanpassing of de intrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996 of op papier. De aanpassing of de intrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Op straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring nauwkeurig het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden: a. Het bericht van intrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting; b. Het bericht van intrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins een invloed hebben op de analyse en de evaluatie van de offerte Opening van de offertes De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 10 september 2010 om 11 uur op het volgende adres:

12 Bestek - Leadership 12 FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan Brussel C5, kleine zaal. Elke offerte die buiten deze termijn wordt ingediend, zal worden uitgesloten. Indien evenwel een dergelijke laattijdige offerte werd verzonden via een aangetekend schrijven en dit uiterlijk vier kalenderdagen vóór de limietdatum, dan kan de aanbestedende overheid de offerte nog in overweging nemen voor zover haar beslissing nog niet werd bekendgemaakt Prijs van de opdracht Het betreft een opdracht met prijslijst Algemeen De inschrijver zal de prijzen specificeren van alle onderdelen van de offerte. Daartoe zal hij de inventaris invullen die in deel C van onderhavig bestek wordt voorzien. De prijzen worden vermeld met alle kosten inbegrepen, maar zonder btw. De offerte zal het tarief en het bedrag van de btw afzonderlijk vermelden voor elk onderdeel van de offerte en voor het totaal. Het gebruik van het model in deel C is verplicht. Er zal geen rekening worden gehouden met prijzen die op een andere plaats worden vermeld. De inschrijver moet een opsomming geven van alle ontwikkelingstrajecten per post die hij aan de FOD voorstelt en dit met vermelding van de prijzen voor de opleiding, de certificering en de coaching. Wij noemen sessie" een groep van maximaal 12 cursisten van de FOD Financiën. Daarom moet de inschrijver een groepsprijs vermelden voor elk van de opleidingstrajecten die hij voorstelt. De inschrijver moet de prijstabellen invullen volgens het onderstaande model: Voor de opleiding: POSTEN DOELGROEPEN Totaalprijs voor een sessie Topmanagers (Voorzitter en 1 Directiecomité) (sensibilisering-opleiding) 2 Pilootgroep (opleiding) Go/No Go Uitbreiding van het project 3 (opleiding) Voor de certificering CERTIFICERING (optie) Prijs per sessie Prijstoeslag voor de certificering van het traject (posten 2 en 3)

13 Bestek - Leadership 13 Voor de coaching COACHING Eenheidsprijs/uur Gepersonaliseerde coaching voor post 1 Gepersonaliseerde coaching voor posten 2 en 3 (zijnde + 15 %) Lightcoaching voor posten 2 en 3 (zijnde + 85 %) Eenheidsprijs/groep De inschrijver mag deze tabellen niet wijzigen en mag enkel de lege vakjes invullen. Deze prijstabellen mogen niet zichtbaar zijn in het technische gedeelte van de offerte van de inschrijver, want deze bijlage zal worden bestudeerd door de kwaliteitsbeoordelaars die niet op de hoogte mogen zijn van de prijzen Verstrekken van inlichtingen Op verzoek van de aanbestedende overheid moet de inschrijver, voorafgaand aan de toewijzing van de opdracht, alle noodzakelijke indicaties verstrekken met het oog op de controle van de prijzen. De aanbestedende overheid kan alle boekhoudkundige documenten alsook de correctheid van de door de inschrijver verstrekte informatie ter plaatse controleren of laten controleren Munteenheid De prijzen moeten worden opgegeven in euro (EUR) Prijsherziening. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk. De regels voor de prijsherziening zijn: 1. de prijzen kunnen eenmaal per jaar herzien worden 2. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.v. Stafdienst B&B boekhoudcel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 3. de prijsherziening gaat in op: 1. de jaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn. 2. de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven als de dienstverlener een of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde eerste dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de diensten die na de eerstvolgende jaardag gepresteerd zullen worden). 4. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule: P = P0 * (0,8 * S/S0 + 0,2), waarbij: P = herziene prijs P0 = initiële prijs S0= loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen,

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie