Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag"

Transcriptie

1 Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP BIJ DE FOD FINANCIËN UITWERKING VAN ONTWIKKELINGSTRAJECTEN, TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OPLEIDERS EN COACHES, MATERIAAL EN SYLLABI ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Versie 20/08/2010 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 10 september 2010 om 11u. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten North Galaxy, Toren C, 5de verdieping Koning Albert II-laan 33, bus BRUSSEL

2 Bestek - Leadership 2 Inhoudstafel DEEL A Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Voorwerp en aard van de opdracht Kwalificatie van de overheidsopdracht Gunningswijze Geldigheidsduur van de opdracht en opzeggingen Varianten Aansprakelijkheid van de dienstverlener Bepalingen van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Documenten van de aanbestedende overheid Documenten van de dienstverlener Toewijzing van de opdracht Informatiesessie Presentatie van de offerte Presentatie en formaat van de offerte Taal van de offerte en aantal exemplaren Gevolmachtigden Onderaannemers Geldigheidsduur van de offertes Indiening en opening van de offertes Algemeen Offertes verzonden langs elektronische weg Offertes niet verzonden langs elektronische weg Aanpassing of intrekking van een reeds ingediende offerte Opening van de offertes Prijs van de opdracht Algemeen Verstrekken van inlichtingen Munteenheid Prijsherziening Clausule van de meest begunstigde klant Gunningsprocedure van de opdracht Uitsluitings- en selectiecriteria Keuze voor de meest voordelige offerte en gunningscriteria Demonstratie Bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht Kennisgeving van de toewijzing van de opdracht Verplichtingen van de partijen Personeel van de dienstverlener Onbeschikbaarheid van de opleiders/coaches Evaluatie van de uitgevoerde diensten Opvolging van de uitvoering van de opdracht Ingezette middelen Projectbeheer - Stuurgroep Kick-offmeeting Vergaderingen van de stuurgroep...29

3 Bestek - Leadership Omkadering Borgstelling Uitvoering van de opdracht Veiligheid en vertrouwelijkheid Bekendmaking - Referenties Eigendom, octrooien en auteursrechten Onderaannemers Begindatum en duur van de opdracht Evaluatie van de opdracht Bestellingen Praktische modaliteiten van de opdracht Termijnen en bedingen Plaats, uren en modaliteiten voor het leveren van de diensten Evaluatie/overdracht van kennis Verplichting tot samenwerking Betalingsmodaliteiten Facturatie en betaling van de diensten Verweermiddelen van de administratie - Betwistingen Verdedigingsmiddel van de FOD Financiën Ambtshalve opgelegde maatregelen en boetes voor vertraging DEEL B Technische voorschriften Inleiding Algemene context Leadership bij de FOD Financiën Bijzondere context van leadership Methodologisch concept De drie posten Uitvoeringswijze van toepassing op de 3 posten Beschrijving van de 3 posten Service Level Agreement Na te leven referentiekader Verwachte resultaten Concrete acties die reeds zijn ondernomen Methodologie voor de implementatie en het beheer van verandering Implementatiemethodologie en benadering Uitwerken van een opleidingstraject in veranderingsmanagement Oprichting van een netwerk van promotoren voor verandering Managementcursussen Neeva Toekomstige acties die een impact op onderhavige opdracht zullen hebben Invoering van de Ontwikkelcirkels Project rond het externe imago van de FOD Financiën Evaluatie en opvolging van de kwaliteit van de opleidingen...51 DEEL C: BIJLAGEN...52 Bijlage A: Offerteformulier...52 Bijlage B: Inventaris - prijstabellen...55 Bijlage C: Formulier voor de presentatie van de cv s van iedereen die bij de opdracht is betrokken56 Bijlage D: Model van het formulier voor de presentatie van de referenties van de laatste drie jaar..61 Bijlage E: Vertrouwelijkheidsverklaring...63 Bijlage F: Model van vragen en antwoorden...64

4 Bestek - Leadership 4 DEEL A 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 1.1 Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Leidinggevend ambtenaar van de opdracht: Brigitte Cassart, Auditeur-generaal van financiën d.d. van het Expertisecentrum Personeelsontwikkeling Leidinggevende dienst: FOD Financiën, Stafdienst P&O North Galaxy, Toren B, 16de verdieping Koning Albert II-laan 33 Bus 80 B-1030 Brussel Te contacteren ambtenaren: o Voor de procedure: Nathalie Orban, tel , fax: , o Voor de inhoud: Brigitte Cassart, tel.: Elke briefwisseling met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht moet worden gestuurd naar het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst P&O Expertisecentrum Personeelsontwikkeling Ter attentie van Brigitte Cassart North Galaxy, Toren B, 16de verdieping Bus 80 Koning Albert II-laan 33 B-1030 Brussel Voorwerp en aard van de opdracht Deze opdracht is onderverdeeld in 3 posten en heeft betrekking op de uitwerking van coherente ontwikkelingstrajecten in leadership voor de FOD Financiën, trajecten gebaseerd op de specificiteiten, de behoeften en de ervaringen van de FOD, en dit voor een periode van 2 jaar. De opdracht kan eventueel verlengd worden met een periode equivalent aan de tijd die nodig is voor de eventuele aanpassingen aan het einde van post 2.

5 Bestek - Leadership 5 De gekozen procedure is een algemene offerteaanvraag. Het betreft een opdracht met prijslijst (KB 8 januari 1996, art. 86). Deze dienstopdracht bestaat uit 3 posten: Post 1: Ontwikkelingstraject in leadership bestemd voor topmanagers (Voorzitter & Directiecomité) (24 personen); Post 2: Pilootproject ontwikkelingstraject in leadership bestemd voor 120 personen van het middle management; Post 3: Uitbreiding van het project naar het middle management ( personen), de uitvoering van deze post hangt af van het succes van het pilootproject van post 2 (Go/No go). De uitvoering van post 3 hangt af van het succes van het pilootproject van post 2. Er kunnen zich verschillende mogelijkheden voordoen: De uitvoering van post 2 beantwoordt volledig aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan op dezelfde basis van start gaan; De uitvoering van post 2 beantwoordt niet volledig aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan van start gaan na de gewenste aanpassingen. Voor deze aanpassingen kan geen enkele prijstoeslag worden geëist; De uitvoering van post 2 beantwoordt helemaal niet aan de verwachtingen van de FOD: de uitvoering van post 3 kan niet van start gaan en geeft geen aanleiding tot enige betaling van schadevergoedingen en interesten. De posten worden beschreven in deel B Technische voorschriften van het bijzonder bestek. De inschrijver zal een offerte voor de 3 posten indienen. Het in dit bestek aangegeven aantal op te leiden ambtenaren is een raming. Het is louter indicatief en dus zonder enige verbintenis voor de FOD. Dit aantal kan hoger of lager dan de ramingen liggen. Een aanzienlijk hoger of lager aantal kan geen reden zijn voor enigerlei schadevergoeding, noch voor een aanpassing van de prijs Kwalificatie van de overheidsopdracht Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de levering van diensten, met resultaatverbintenis Gunningswijze In overeenstemming met artikel 16 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, zal de opdracht worden toegewezen na een procedure van algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. In toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, kan de aanbestedende overheid verzaken aan de gunning van de opdracht of de procedure overdoen, zo nodig op een andere wijze. De opdracht zal worden uitgevoerd na een eenmalige bestelling of na verschillende opeenvolgende bestellingen, gespreid in de tijd gedurende de hele geldigheidsduur van de opdracht. Elke bestelling

6 Bestek - Leadership 6 heeft een welbepaalde uitvoeringstermijn en vormt een afzonderlijke opdracht, onderworpen aan de voorschriften van het bijzonder bestek. De toewijzing van de opdracht verleent aan de dienstverlener geen enkel recht op exclusiviteit. Dit betekent dat de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om opdrachten die in dit bestek worden beschreven, toe te vertrouwen aan derden verschillend van diegenen aan wie deze opdracht werd toevertrouwd. De aanbestedende overheid mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende de hele geldigheidsduur van de opdracht, zonder dat de aannemer van deze opdracht aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de toewijzing van een opdracht aan een derde ligt volledig bij de aanbestedende overheid. Deze is niet verplicht om hiervoor de toelating van de aannemer van deze opdracht te vragen Geldigheidsduur van de opdracht en opzeggingen De geldigheidsduur van de opdracht is de periode waarin er bestellingen (of gedeeltelijke bestellingen) kunnen worden overgemaakt aan de dienstverlener. Deze termijn is bepaald op 2 (twee) jaar. De opdracht kan eventueel verlengd worden met een periode equivalent aan de tijd die nodig is voor de eventuele aanpassingen aan het einde van post 2. De termijn begint op de datum van de kick-off. Deze vindt plaats uiterlijk 1 (één) maand na de datum vermeld op de brief voor de toewijzing van de offerte. De respectieve duur voor elke post wordt geraamd op: - Post 1: 3 maanden - Post 2: 6 maanden - Post 3: 14 maanden De dienstverlener aan wie de opdracht wordt toegewezen blijft dus gedurende de hele termijn van 2 jaar in dienst van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid beschikt echter over de bevoegdheid om het contract vroegtijdig te beëindigen, via aangetekend schrijven, minstens drie maanden voor de datum die in deze brief wordt vermeld. In dit geval kan de dienstverlener geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding Varianten Varianten zijn niet toegelaten in de offerte van de inschrijvers Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, in het bijzonder in de studies, de rekeningen, de plannen en alle andere documenten die door hem worden geleverd voor de uitvoering van de opdracht. 1.2 Bepalingen van toepassing op de opdracht Wetgeving Zijn van toepassing:

7 Bestek - Leadership 7 - Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in het B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. - Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in het B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, en betreffende de concessies voor openbare werken. - Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt voor overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken. - De bijlage bij het hierboven vermelde Koninklijk Besluit van 26 september 1996, de zogenoemde Algemene Aannemingsvoorwaarden. - Alle wijzigingen in voornoemde wetteksten en besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes Documenten betreffende de opdracht Documenten van de aanbestedende overheid - Onderhavig bestek. - De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten betreffende de opdracht en wijzigingen die betrekking hebben op de overheidsopdrachten in het algemeen, evenals de wijzigingen betreffende deze opdracht die aan de individuele bestemmelingen worden verzonden per aangetekend schrijven, of fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden. De inschrijver wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en er bij de opstelling van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. - De verduidelijkingen verstrekt naar aanleiding van de informatiesessie (vragen gesteld en antwoorden gegeven door de FOD). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden. De inschrijver wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en er in zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. - De verduidelijkingen en verbintenissen die werden aanvaard door de FOD Financiën en die de offerte aanvullen (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering Documenten van de dienstverlener - De offerte van de inschrijver - De verduidelijkingen en verbintenissen die werden aanvaard door de FOD Financiën en die de offerte aanvullen (met dezelfde referentie) naar aanleiding van verzoeken om opheldering. 1.3 Toewijzing van de opdracht Informatiesessie Gezien het strategische belang van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om één informatiesessie te organiseren voor geïnteresseerde firma s. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht en de dag van de opening van de offertes. Na deze informatiesessie zal op geen enkele vraag meer worden geantwoord, opdat alle inschrijvers op dezelfde manier zouden worden behandeld. Datum: 20 augustus 2010 om 10u00 Plaats: FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, North Galaxy, toren C, 5de verdieping.

8 Bestek - Leadership 8 Er zal uitsluitend rekening worden gehouden met schriftelijke vragen die uiterlijk op 17 augustus 2010 zijn ingediend. Deze vragen mogen uitsluitend per worden ingediend, op het volgende adres: Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bestek bevatten, zodat een snel antwoord wordt vergemakkelijkt (bv. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve tevens de taal van het door u gebruikte bestek te vermelden (de paginering kan verschillen naargelang de taal, zie bijlage F, Deel C). Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een naar het adres en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) deelnemen aan de informatiesessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor de deelname aan de informatiesessie te weigeren aan personen die zich niet 24 uur op voorhand hebben kenbaar gemaakt. Als de geïnteresseerde ondernemingen lacunes, incoherenties of onduidelijkheden in het bestek vaststellen, wordt hen gevraagd dit schriftelijk te melden vóór de informatiesessie. De aanbestedende overheid hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers. De specificaties van haar bestekken worden opgesteld in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig bestek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de informatiesessie. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid, indien zij dit nodig acht, het bestek aanpassen om er rekening mee te houden Presentatie van de offerte Presentatie en formaat van de offerte Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs als deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte zijn vermeld. Het offerteformulier is bij het bijzonder bestek gevoegd (zie Deel C). De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder bestek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren: - Het offerteformulier in bijlage A van deel C van onderhavig bestek, volledig ingevuld en ondertekend. Evenals: - Het attest van de Directe belastingen (deel A, punt ); - Het attest van de BTW (deel A, punt ); - Het document dat de volmachten van de gevolmachtigde vaststelt (deel A, punt ); - De vermelding van de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar (deel A, punt ). - De gedetailleerde beschrijving van de offerte voor het voorgestelde ontwikkelingstraject, nauwlettend rekening houdend met de volgorde van de toewijzingscriteria vermeld in punt van dit bestek. - De inventarisprijstabel volgens het model voorgesteld in bijlage B van deel C.

9 Bestek - Leadership 9 - Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage C van deel C van dit bestek. - De lijst met de belangrijkste diensten, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar, alsook de vergelijkbare projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en datums, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage D van deel C van onderhavig bijzonder bestek. - De vertrouwelijkheidsverklaring volgens het model voorgesteld in bijlage E van deel C. De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zo niet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. Een offerte die niet voldoet aan de opgelegde structuur zal als onregelmatig worden beschouwd Taal van de offerte en aantal exemplaren De offerte moet in één taal worden opgesteld: in het Nederlands of in het Frans. Als men ervoor kiest de offerte via niet-elektronische weg in te dienen (zie punt ), moet de offerte in vier exemplaren worden ingediend (één origineel, twee exemplaren op papier en één exemplaar in elektronische vorm zonder de prijzen (cd-rom met bijvoorbeeld een of meerdere MS Word- of PDF-bestanden). In het elektronische exemplaar moeten de prijstabellen in een afzonderlijk bestand worden opgenomen, dat verschilt van de technische offerte (deze bepaling geldt zowel voor elektronisch als niet-elektronisch ingediende exemplaren). Elke offerte en de bijlagen erbij moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Zo niet zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd. De inschrijver moet zijn elektronische versie scannen op virussen teneinde elke besmetting van de informatica-infrastructuur van de aanbestedende overheid te voorkomen. In zijn offerte moet hij aangeven welke software hij voor deze virusscan heeft gebruikt (en de versie ervan). Hij moet waarborgen dat de informatiedrager werd gescand en virusvrij is Gevolmachtigden Elke offerte die wordt ingediend door een gevolmachtigde, moet de juridische entiteit vermelden in naam waarvan de gevolmachtigde optreedt. De gevolmachtigde voegt bij de offerte een authentieke of onderhandse bevoegdheidsakte of een kopie. Hij kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd Onderaannemers De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van het voorwerp van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name met het oog op het naleven van een van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de ontwikkelingstrajecten moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de ontwikkelingstrajecten op alle punten identiek zijn wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt in naam van de inschrijver.

10 Bestek - Leadership Geldigheidsduur van de offertes De geldigheidsduur van de offertes kan niet korter zijn dan 240 dagen. Deze geldigheidsduur begint op de uiterste dag voor de indiening van de offertes. Gedurende deze periode kan geen enkele prijsherziening worden toegepast Indiening en opening van de offertes Algemeen De offertes worden vóór de opening ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post verzonden (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen), ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting voor het openen van de offertes nog niet geopend werd verklaard. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de wijze van verzending en inontvangstneming van zijn offerte binnen de gestelde termijn. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte voorkomen. De inschrijvers zijn verplicht om zich uitdrukkelijk aan alle administratieve en contractuele bepalingen van dit bestek te houden. Elk voorbehoud of het afwijzen van een van de bepalingen van het bestek kan de onregelmatigheid van de offerte met zich meebrengen. Elke doorhaling, verbetering, toevoeging of wijziging, zowel in de offerte als in haar bijlagen moet door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet geparafeerd). Zo niet zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd Offertes verzonden langs elektronische weg De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de e-tenderingwebsite https://eten.publicprocurement.be/, die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is dan ook niet toegelaten. Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte per opdracht indienen. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en zelfde offerte vormen. Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Zo nodig worden de attesten gescand om bij de offerte te worden gevoegd. Meer informatie is terug te vinden op de website: of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement: +32 (0)

11 Bestek - Leadership Offertes niet verzonden langs elektronische weg De offertes die niet langs elektronische weg worden verzonden, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen: Het voorwerp van onderhavig bestek: Ontwikkeling van leadership bij de FOD Financiën" De datum en het uur van de opening van de offertes: 10 september 2010 om 11 u. Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat: Het woord OFFERTE in de linkerbovenhoek; Op de daartoe voorziene plaats het adres van de bestemmeling: FOD FINANCIËN, Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 95 Toren C 5de verdieping 1030 BRUSSEL Uitsluitend de personeelsleden van de vermelde dienst zijn bevoegd om een bewijs van indiening van de offerte te verstrekken Aanpassing of intrekking van een reeds ingediende offerte Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of in te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari De aanpassing of de intrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996 of op papier. De aanpassing of de intrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Op straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring nauwkeurig het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden: a. Het bericht van intrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting; b. Het bericht van intrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins een invloed hebben op de analyse en de evaluatie van de offerte Opening van de offertes De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 10 september 2010 om 11 uur op het volgende adres:

12 Bestek - Leadership 12 FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan Brussel C5, kleine zaal. Elke offerte die buiten deze termijn wordt ingediend, zal worden uitgesloten. Indien evenwel een dergelijke laattijdige offerte werd verzonden via een aangetekend schrijven en dit uiterlijk vier kalenderdagen vóór de limietdatum, dan kan de aanbestedende overheid de offerte nog in overweging nemen voor zover haar beslissing nog niet werd bekendgemaakt Prijs van de opdracht Het betreft een opdracht met prijslijst Algemeen De inschrijver zal de prijzen specificeren van alle onderdelen van de offerte. Daartoe zal hij de inventaris invullen die in deel C van onderhavig bestek wordt voorzien. De prijzen worden vermeld met alle kosten inbegrepen, maar zonder btw. De offerte zal het tarief en het bedrag van de btw afzonderlijk vermelden voor elk onderdeel van de offerte en voor het totaal. Het gebruik van het model in deel C is verplicht. Er zal geen rekening worden gehouden met prijzen die op een andere plaats worden vermeld. De inschrijver moet een opsomming geven van alle ontwikkelingstrajecten per post die hij aan de FOD voorstelt en dit met vermelding van de prijzen voor de opleiding, de certificering en de coaching. Wij noemen sessie" een groep van maximaal 12 cursisten van de FOD Financiën. Daarom moet de inschrijver een groepsprijs vermelden voor elk van de opleidingstrajecten die hij voorstelt. De inschrijver moet de prijstabellen invullen volgens het onderstaande model: Voor de opleiding: POSTEN DOELGROEPEN Totaalprijs voor een sessie Topmanagers (Voorzitter en 1 Directiecomité) (sensibilisering-opleiding) 2 Pilootgroep (opleiding) Go/No Go Uitbreiding van het project 3 (opleiding) Voor de certificering CERTIFICERING (optie) Prijs per sessie Prijstoeslag voor de certificering van het traject (posten 2 en 3)

13 Bestek - Leadership 13 Voor de coaching COACHING Eenheidsprijs/uur Gepersonaliseerde coaching voor post 1 Gepersonaliseerde coaching voor posten 2 en 3 (zijnde + 15 %) Lightcoaching voor posten 2 en 3 (zijnde + 85 %) Eenheidsprijs/groep De inschrijver mag deze tabellen niet wijzigen en mag enkel de lege vakjes invullen. Deze prijstabellen mogen niet zichtbaar zijn in het technische gedeelte van de offerte van de inschrijver, want deze bijlage zal worden bestudeerd door de kwaliteitsbeoordelaars die niet op de hoogte mogen zijn van de prijzen Verstrekken van inlichtingen Op verzoek van de aanbestedende overheid moet de inschrijver, voorafgaand aan de toewijzing van de opdracht, alle noodzakelijke indicaties verstrekken met het oog op de controle van de prijzen. De aanbestedende overheid kan alle boekhoudkundige documenten alsook de correctheid van de door de inschrijver verstrekte informatie ter plaatse controleren of laten controleren Munteenheid De prijzen moeten worden opgegeven in euro (EUR) Prijsherziening. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk. De regels voor de prijsherziening zijn: 1. de prijzen kunnen eenmaal per jaar herzien worden 2. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.v. Stafdienst B&B boekhoudcel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 3. de prijsherziening gaat in op: 1. de jaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn. 2. de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven als de dienstverlener een of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde eerste dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de diensten die na de eerstvolgende jaardag gepresteerd zullen worden). 4. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule: P = P0 * (0,8 * S/S0 + 0,2), waarbij: P = herziene prijs P0 = initiële prijs S0= loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen,

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010»

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 20 mei 2010 om 10 u. Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

Lastenboek. FedIAM FOD FIN

Lastenboek. FedIAM FOD FIN Lastenboek FedIAM FOD FIN Versie 5.0 NL 24 juli 2009 Datum van de zitting van de opening der offertes: op 17 september 2009 om 10 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij : FOD Financiën North Galaxy

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESTEK REEVA. Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën.

BESTEK REEVA. Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën. BESTEK Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën. Versie 27/04/2010 Datum van de zitting voor de opening van de offertes:

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek. Algemene offerteaanvraag voor. voor rekening van de. Federale Overheidsdienst Financiën. 20 augustus 2009 (Nieuwe versie)

Bestek. Algemene offerteaanvraag voor. voor rekening van de. Federale Overheidsdienst Financiën. 20 augustus 2009 (Nieuwe versie) Bestek Algemene offerteaanvraag voor Telefoniediensten geconvergeerde vaste mobiele andere voor rekening van de Federale Overheidsdienst Financiën 20 augustus 2009 (Nieuwe versie) Datum van de opening

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 30/06/2011

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE STRATEGISCHE HUMAN RESOURCES-ASPECTEN BIJ DE HERSTRUCTURERING VAN DE Correcties: Pagina s 27 en 28 Datum van de

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN SHERLOCK OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 december 2013 om 14.30 u Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2»

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» FOD Financiën Stafdienst ICT BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» Datum van zitting voor opening van offertes: 15 juni 2009 Indiening van offertes uitsluitend bij de: FOD Financiën

Nadere informatie

Gemeente en Ocmw Ham

Gemeente en Ocmw Ham Gemeente en Ocmw Ham Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Selectieleidraad Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen, materiële schade, aansprakelijkheid,

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 2 maart 2012 om 10 u. P. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de raamovereenkomst voor Juridische dienstverlening door advocaten voor complexe en/of dringende

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bestek: Publicatie op Europees niveau. Errata: pagina s 22 en 46

Bestek: Publicatie op Europees niveau. Errata: pagina s 22 en 46 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor het ter beschikking stellen, de installatie, het onderhoud en de support van een waarderingssoftware van financiële producten voor de FOD Financiën Publicatie op Europees

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie