STRATEGISCH BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017"

Transcriptie

1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting is dat er dr de aanvragers meer naar de prijsstelling gekeken gaat wrden. Het nderscheidend vermgen van de maatschap zit vrnamelijk in de betrkkenheid en bereikbaarheid van de kwalitatief hgstaande expertise van de artsen-micrbilg en immunlg bij haar aanvragers en aanwezigheid in de kliniek Het del dat de maatschap zich heeft gesteld vr de kmende vijf jaren is dat zij effectief, efficiënt en kstenbewust blijft werken met als uitgangspunt haar betrkkenheid bij de patiëntenzrg en aanwezigheid in de klinieken. Maatschap Medische Micrbilgie en Immunlgie Gelderland: Rn Bsbm Dr. Arjanne van Griethuysen Thuy Nga Le Dr. Ellen van Lchem Dr. Ellen Mascini Dr. Bent Pstma Dr. Ries Schuten Dr. Carline Swanink Dr. Tn van Zwet

2 Inhudspgave pagina 1. Vrwrd 2 2. Ontwikkelingen Externe ntwikkelingen 2.2. Interne ntwikkelingen 3. Strategische kers Missie 3.2. Visie 3.3. Kernwaarden 3.4. Strategische cncepten 4. Externe en interne samenwerking Externe samenwerking 4.2. Interne samenwerking 5. Diagnstiek Bacterilgie en myclgie 5.2. Parasitlgie 5.3. Mleculaire diagnstiek 5.4. Serlgie 5.5. Immunlgie 6. Klantgerichtheid Eerste lijn 6.2. Tweede lijn 6.3. Travel Clinic 7. Kwaliteit en prfessinaliteit Accreditatie 7.2. Patiëntveiligheid 7.3. Medisch Mleculair Micrbilg 7.4. Opleiding en nderwijs 7.5. Onderzek 8. Hygiëne en Infectiepreventie Organisatie Maatschap Aantrekkelijk m te werken 9.2. Naschling 9.3. Prcesptimalisatie 9.4. Autmatisering & Infrmatisering 10. Prfilering Website Scial Media 11. Samenvatting 18 1

3 1. Vrwrd De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland (MMMIG) bestaat p dit mment uit acht artsen-micrbilg en één medisch immunlg. De artsen-micrbilg zijn verdeeld ver een viertal ziekenhuizen: Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Ziekenhuis Rijnstate en het Slingeland Ziekenhuis in Detinchem. Het labratrium vr Rijnstate is ndergebracht in de lcatie Velp van Ziekenhuis Rijnstate. Het beleidsplan van de MMMIG is na 6 jaar aan een herziening te. Op twee beleidsdagen in 2011 hebben de leden van de maatschap hun visie besprken p de ntwikkelingen binnen de zrg en de medische labratria. Dit beleidsplan is daarvan het resultaat. Het geeft de visie van de maatschap weer p de psitie, inrichting en tekmst van de maatschap en de labratria binnen de maatschap vr de kmende vijf jaar. De wereld van de zrg en daarmee k die van medische labratria is de afgelpen jaren sterk veranderd. De invering van marktwerking en het tenemend belang dat gehecht wrdt aan kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste ntwikkelingen. Om ged in te kunnen spelen p deze ntwikkelingen hebben we een aantal strategische cncepten uitgewerkt, die als een rde draad dr dit beleidsplan lpen. Per hfdstuk zal in een grijs kader wrden samengevat wat de maatschap p dat gebied de kmende vijf jaar wil bereiken. Vr een gede prijs een tpkwaliteit in diagnstiek en advies leveren aan cllegae in de 1 e en 2 e lijn en andere partners; Dát is de uitdaging die we de kmende jaren aangaan. 2

4 2. Ontwikkelingen De analyse van interne en externe ntwikkelingen is de basis vr dit beleidsplan. De belangrijkste cnclusies wrden in dit hfdstuk weergegeven. 2.1 Externe ntwikkelingen 1. Bezuinigingen in de zrg Bezuinigingen, het nieuwe financieringsbeleid en het streven naar resultaatgerichtheid binnen de ziekenhuizen zijn p dit mment belangrijke ntwikkelingen in de gezndheidzrg. We verwachten dat deze ntwikkelingen invled hebben p de psitie (extern en intern) van de micrbilgische labratria in de ziekenhuizen a. Centralisatie: samenwerking en fusie van kleine ziekenhuizen en labratria Ziekenhuizen zeken de samenwerking p vr de hg-cmplexe laag-vlume zrg (chirurgische ingrepen). Ok labratria maken afspraken ver specialistische bepalingen (immunlgie, mleculaire testen) en zijn p zek naar partners m tt schaalvergrting te kmen. b. Cmmerciële labratria Steeds meer labratria buiten de ziekenhuizen. Bijvrbeeld huisartsen labratria vr en dr huisartsen - maar k cmmerciële initiatieven van grte buitenlandse labratria f van UMC s die buiten het (academische) ziekenhuis een diagnstisch centrum vr de huisartsen creëren. c. Cncurrentie met andere (cmmerciële) labratria p prijs Nu het merendeel van de labratria CCKL/RvA geaccrediteerd is en k artsenmicrbilg en labratriumspecialisten in dienst heeft, zal de cncurrentie zich meer dan vrheen p de prijs gaan richten 2. Eisen/regelgeving van buiten (VWS, inspectie) Dr plitiek en Inspectie van de Gezndheidszrg (IGZ) wrden wet- en regelgeving pgelegd met het del de patiëntenzrg te ptimaliseren. Deze regelgeving beperkt zich niet alleen tt de directe patiëntenzrg maar richt zich p alle betrkken prcessen. a. Kwaliteit en Patiëntveiligheid Landelijk tenemende aandacht vr patiëntveiligheid. Veiligheidmanagement systeem in alle ziekenhuizen ingeverd; eind 2012 aan IGZ eisen vlden. Hierbij veel aandacht vr infectie(preventie). b. Accreditatie labratria Medische labratria dienen CCKL/RvA geaccrediteerd te zijn en cntinu hun kwaliteitssysteem aan externe tetsing te nderwerpen: verregaande prtcllering 3. nieuwe (emerging) infectieziekten a. nieuwe infecties als gevlg van maatschappelijke veranderingen (intensieve veehuderij, reizen naar verre bestemmingen) en antibiticumgebruik b. ntwikkeling van resistente micr-rganismen. Vraagt meer m een duidelijk en (dr de arts-micrbilg) gecördineerd antibiticumbeleid gebaseerd p landelijke en lkale resistentiecijfers. Vraagt m nieuwe detectiemethden en aanpassingen in H&I beleid Externe ntwikkelingen: De financiële kaders en wet- en regelgeving aangaande kwaliteit van zrg bepalen de grenzen waarbinnen we buwen aan hgwaardige diagnstiek en beleid. 3

5 2.2 Interne ntwikkelingen 1. nieuwe technieken: prminente rl vr mleculaire diagnstiek in de detectie van micrrganismen en analyse van resistenties 2. Lean management dr verregaande autmatisering en samenwerking tussen de micrbilgische labratria van de maatschap: a. keuzes vr bepalingenpakket: lateraliseren van bepalingen (ksteneffectief en expertise verhgend) b. autmatisering: met name vr serlgische en mleculaire bepalingen verwachten we een tename in autmatisering/rbtisering 3. digitalisering a. rdermanagement, vr aanvragers binnen en buiten de ziekenhuizen b. uitslagen zullen enkel ng digitaal wrden uitgeslagen (via EPD, HIS f externe LIMS kppelingen) Interne ntwikkelingen: Om ksteneffectief te kunnen werken is verder autmatisering van het ttale analytische prces ndzakelijk. Dr schaalvergrting wrdt de expertise verhgd. 4

6 3. Strategische kers Vr de strategische kers die we als maatschap uitzetten vr de kmende jaren, zijn nze missie, visie en kernwaarden richting geven. 3.1 Missie De maatschap is betrkken en draagt zrg vr betruwbare diagnstiek en deskundig advies p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie, waarbij hge kwaliteit wrdt geleverd tegen een scherpe prijs. 3.2 Visie Wij zijn de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie. 3.3 Kernwaarden van de maatschap Deskundig advies p maat Betrkken, bereikbaar en zichtbaar Kwaliteit vr een verantwrde prijs Aandacht vr infectiepreventie 3.4 Strategische cncepten Met inachtneming van bvenstaande missie, visie en kernwaarden, frmuleren we strategische cncepten met betrekking tt samenwerking van labratria, adherentie en infectie preventie. Samenwerkend en vet hudend in ziekenhuizen Het virtueel labratrium is het antwrd van de maatschap p de cncurrentie. Een schaalvergrting dr lateralisatie maar k dicht bij de aanvrager in alle ziekenhuizen blijven is een welverwgen keuze. De afspraken die de Raden van Bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en het Slingeland Ziekenhuis eind 2011 hebben gemaakt aangaande samenwerking in hg expertise, laag vlume zrg vr chirurgische ingrepen zijn hiermee in lijn. In 2009 is een cnvenant getekend tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate dat de samenwerking bekrachtigt; in 2012 is beslten m de gehele infectieserlgie naar Ede en de mleculaire diagnstiek naar Velp te lateraliseren. Het Slingeland Ziekenhuis neemt vralsng een afwachtende huding aan, maar staat psitief tegenver samenwerking. De maatschap staat psitief tegenver samenwerking met cmmerciële en academische labratria vr respectievelijk dienstverlening naar eerste lijn en versterking van nderzek en expertise m p die manier het beste uit meerdere werelden samen te brengen. Onder Externe samenwerking van Hfdstuk 4 is uitgewerkt he de maatschap deze samenwerking de kmende jaren verder vrm wil geven. 5

7 Behuden en uitbreiden adherentie eerste lijn De eerstelijns adherentie is vr zwel de maatschap als de ziekenhuizen belangrijk. Het labratrium is vaak het eerste cntact van de patiënt met het ziekenhuis. Gede bereikbaarheid en tevredenheid met de service bepalen nu vr een grt deel de keuze van de huisarts vr een labratrium. De maatschap hecht grte waarde aan een ged cntact met de huisartsen. Om de eerstelijns diagnstiek te behuden zal de maatschap een ptimale service naar de huisartsen meten bieden. Daarnaast zal deze diagnstiek tegen een cncurrerende prijs wrden aangebden. In Hfdstuk 6 Klantgerichtheid, wrdt gefrmuleerd he de dienstverlening naar de eerste lijn verder wrdt geptimaliseerd. Reginale samenwerking Hygiëne en Infectiepreventie De reginale samenwerking tussen de afdelingen H&I zal verder wrden uitgebreid, zdat kennis gedeeld wrdt en FTE ptimaal benut wrden. Dit zal leiden tt een unifrm beleid en kwaliteit ver alle ziekenhuizen die de maatschap bedient. Prfessinaliteit en kennis van een reginale H&I zu tegen een redelijke vergeding kunnen wrden ingezet bij de advisering naar andere zrgaanbieders en instellingen in de regi. In hfdstuk 8 Hygiëne en Infectiepreventie, wrdt verder ingegaan p he dit H&I beleid verder zal wrden vrmgegeven. Strategische kers. De maatschap MMMIG is betrkken en draagt zrg vr betruwbare diagnstiek en deskundig advies p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie. Dr dit alles aan te bieden tegen een cncurrerende prijs, zijn zij de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie. 6

8 4. Externe en interne samenwerking Samenwerking, zwel binnen als buiten de ziekenhuizen, is de manier m kstprijzen zveel mgelijk te reduceren en ptimaal gebruik te maken van apparatuur, kennis en cntacten. 4.1 Externe samenwerking Pririteit in de externe samenwerkingsverbanden ligt bij de implementatie van het virtuele labratrium: 1. verregaande samenwerking micrbilgische labratria Ede Velp binnen 1 jaar verwezenlijken dr: a. Lateralisatie van diagnstische bepalingen (infectieserlgie en mleculaire diagnstiek) b. Unifrme prtcllen, beleid en interpretatie met betrekking tt diagnstische (vervlg) bepalingen 2. Binding Slingeland Ziekenhuis Detinchem/ Rivierenland Ziekenhuis Tiel via langlpende cntracten 3. De kleinere ziekenhuizen in de maatschap (Slingeland Ziekenhuis Detinchem en Ziekenhuis Rivierenland Tiel) zeken steeds meer samenwerking vr hg-cmplexe en laag-vlume zrgprfielen en z k vr labratriumbepalingen. De maatschap is er veel aangelegen dat deze samenwerking met de labratria binnen haar verzrgingsgebied wrdt gevnden en dat Tiel en Detinchem aansluiten bij de samenwerking tussen Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Externe samenwerking zal k gezcht wrden met medisch micrbilgische labratria buiten de maatschap: 4. samenwerking met cmmerciële labs / UMC s 3-5 jaar a. De maatschap zal de kmende jaren samenwerking met huisartsenlabratria nderzeken m een ptimale dienstverlening vr de huisartsen te bereiken en deze grep aanvragers als klant te behuden (zie k nder 6.1) b. Samenwerking met academische labratria zal verder wrden geëxplreerd m een ptimaal pakket aan diagnstiek aan te bieden, m de eigen nderzekslijnen te ndersteunen en expertise binnen de labratria van de maatschap verder uit te breiden en vr de pleiding tt arts-micrbilg. 4.2 Interne samenwerking In de ziekenhuizen Gelderse Vallei en het Slingeland Ziekenhuis zal nauwer samengewerkt gaan wrden met het Klinisch Chemisch en Hematlgisch Labratrium (KCHL). Grte rbt straten (Ttal Lab Autmatin; TLA) p de KCHL s kunnen grte heveelheden mnsters verwerken. Dr deze apparatuur k in te zetten vr infectieserlgische bepalingen wrdt de capaciteit van deze apparatuur ptimaal benut en kunnen ksten wrden gereduceerd. Samenwerking: Samenwerking tussen de micrbilgische labratria binnen de maatschap zal verstevigd wrden dr lateralisatie van testen. Op die manier wrdt een slide eenheid vrmgegeven die bestand is tegen cncurrentie van andere grte labratria. 7

9 5 Diagnstiek Vr de ziekenhuizen en hun adherentiegebieden willen we met de labratria een z cmpleet mgelijk diagnstisch bepalingenpakket aanbieden p het gebied van infectieziekten en immunlgische aandeningen. Dit alles vlgens de vigerende richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen en met een hedendaagse technlgie die een hge kwaliteit waarbrgt. Er is cntinue aandacht vr beperking van nndig nderzek, snellere diagnstiek en vrkómen van infecties. 5.1 Bacterilgie en myclgie Wat betreft de bacterilgie en myclgie zijn er veel ntwikkelingen de laatste jaren. De mleculaire diagnstiek heeft een belangrijkere plaats ingenmen en de bacterilgische diagnstiek kan inmiddels wrden geautmatiseerd. Deze autmatisering zal verder wrden drgezet in de tekmst, mede uit een ksten aspect, maar k m een cntinue kwaliteit te garanderen. 1. handmatig werk naar autmatisering Er is cntinue aandacht vr mgelijkheid tt autmatisering waarbij handwerk gereduceerd kan wrden en de kwaliteit van het prces verhgd. Vr afname en transprt is gekzen vr een universeel afname systeem, hiermee is de eerste vrbereiding getrffen vr verdere autmatisering zals het gebruik van entmachines. Afhankelijk van de prductientwikkelingen kan een business case gemaakt wrden vr de implementatie van een bacterilgische straat (zals van Kiestra) die aansluit p een entmachine. 2. bepaling en mnitring van resistentie ntwikkeling: a. De mleculaire detectie van (nieuwe) pathgene micr-rganismen zal zich steeds verder ntwikkelen. Mleculaire detectie van bijznder resistente micr-rganismen (MRSA, VRE, ESBL etc) zullen ns steeds beter in staat stellen tt vrege interacties zals gerichte antibitische therapie (antibitic stewardship), als k sneller instellen f stppen van islatiemaatregelen. b. Data uit de labratria infrmatiesystemen stellen ns in staat resistentientwikkeling te mnitren en te vergelijken met landelijke gegevens. Dit stelt ns in staat m meer gestructureerd en gestandaardiseerde terugkppeling te geven aan nze aanvragers 5.2 Parasitlgie Mleculaire technieken vervangen de klassieke micrscpie (TFT) vr de parasitlgische diagnstiek p de meest vrkmende fecespathgenen. Om binnen de maatschap micrscpische expertise p het gebied van de parasitlgische fecesdiagnstiek te behuden, zal er een kerngrep aandachtsanalisten blijven. 5.3 Mleculaire diagnstiek De mleculaire diagnstiek vanuit Ede wrdt naar Velp gelateraliseerd en versterkt ten beheve van de hele regi van de maatschap. Cntinue afstemming met Ede, Tiel, en Detinchem is daarbij cruciaal. De kmende jaren gaat de aandacht uit naar autmatisering van het analytisch prces en kwaliteitsbrging van de bestaande assays en het ntwikkelen van innvatieve mgelijkheden van mleculaire diagnstiek. 8

10 5.4 Serlgie De infectieserlgie van Velp zal gelateraliseerd wrden naar Ede. Dr de centralisatie van bepalingen (schaalvergrting) en dr een gezamenlijke apparatuur investering met het KCHL te Ede (als nderdeel van Ttal Lab Autmatin ) is het mgelijk: 1. Ksten te besparen waardr diagnstiek vr een cncurrerende prijs aan 1 e lijn en nieuwe klanten in de regi aangebden kan wrden. 2. Infectieserlgische bepalingen die nu wrden pgestuurd, zelf uit te veren zals bijvrbeeld Dengue, hepatitis E, Leginella en Bartnella. Daarbij zullen we afgaan p de heveelheid aanvragen f de verwachting dat de aanvragen zullen tenemen. 5.5 Immunlgie Beleid betreffende de immunlgische diagnstiek richt zich p een drietal punten: 1. autmatisering van hgvlume / laag cmplexe diagnstiek Serlgische aut-antistf bepalingen die veelvuldig wrden aangevraagd zveel mgelijk autmatiseren waardr het mgelijk is deze frequent uit te veren. Het betreft vaak aanvragen uit eerste lijn (celiakie en reumatïde artritis) waarbij een autmatische interpretatie en (verwijs) advies samen met nderwijs/fto s ndersteund dr betreffende medisch specialisten (MDL en reumatlgie), het nderscheid kan maken met grte cmmerciële labratria die deze diagnstiek aanbieden. 2. Laagvlume / hg cmplexe diagnstiek Een deel van de immunlgische diagnstiek betreft een relatief kleine patiënten grep, vraagt specialistisch pgeleide analisten en is relatief duur. Het is van belang m deze diagnstiek te centraliseren uit ksten perspectief en m expertise p te buwen en te behuden en m algritmes te intrduceren waarmee deze bepalingen gericht aangevraagd wrden. 3. nieuwe vreg diagnstische/prgnstische markers Om dure diagnstiek te beperken en gerichter aan te bieden zullen markers die in een vreg stadium van de immuunziekte aanwezig zijn, vr diagnstische deleinden geëxplreerd wrden. Hierbij valt bijvrbeeld te denken aan cytkines / chemkines f specifieke antistffen. Met de succesvlle behandeling van aut-immuunziekten dr zgenaamde bilgicals (als immuunmdulerende geneesmiddelen) zal er meer vraag kmen naar de juiste immunlgische indicatren vr prgnse inschatting en mnitring. Aandacht p het cnsultatieve vlak zal uitgaan naar ndersteuning in het beleid van de immuungecmprmitteerde patiënt bijvrbeeld advisering in vaccinatie beleid. Diagnstiek: Lateralisatie van mleculaire diagnstiek en infectieserlgie is essentieel m via schaalvergrting een cncurrerende prijs en een hg expertise niveau te kunnen bewerkstelligen. Verdergaande autmatisering en aandacht vr nieuwe vreg diagnstische markers m kwaliteit en snelheid van diagnstiek te kunnen waarbrgen. 9

11 6. Klantgerichtheid De dienstverlening naar de aanvrager van nderzek f advies, is ns sterke punt ten pzichte van cncurrerende (cmmerciële) labratria. Dit zullen we de kmende jaren maximaal uitdragen. 6.1 Eerste lijn Behud van adherentie in de eerste lijn (huisartsen, verpleeghuizen, GGD s) is van grt belang vr de maatschap en de ziekenhuizen waarin we werken. We zullen ns dan k maximaal inspannen een ptimale service en diagnstiek vr een cncurrerende prijs te leveren. Als maatschap streven we ernaar m in de kmende jaren de eerste lijn ptimaal te faciliteren p het gebied van preventie, diagnstiek en behandeling van infectieziekten. De vlgende zaken zijn daarbij belangrijk: 1. Een gede bereikbaarheid vr cnsulten 7/24 uur bereikbaarheid van arts-micrbilg vr klinische cnsultaties is van udsher gewaarbrgd. Vr kwalitatief gede advisering p het gebied van ziekenhuishygiëne buiten kantrtijden maakt de maatschap zich sterk dat de raden van bestuur een reginale pl van dienstdende adviseurs infectiepreventie gaan pzetten. Nieuwe ntwikkelingen p het gebied van diagnstiek en behandeling wrden steeds sneller naar de aanvragers gecmmuniceerd met behulp van de MMMIG website en Twitter accunt. De maatschap gaat zich inzetten m haar aanvragers k daadwerkelijk gebruik te laten maken van deze faciliteiten. 2. Gede infrmatievrziening dr middel van de website / MicrVademecum nline 3. Bezek aan huisartsen met klanttevredenheidsnderzek, terugkppeling van prductiecijfers en feedback p aanvraaggedrag. Actief meedenken ver gewenste snelheid van diagnstisch prces en kstenreductie vr de eerste lijn. 4. ndersteuning van praktijk assistenten met betrekking tt afname en versturen van materialen alsk met betrekking tt de uitslagverwerking. 5. lgistiek vr afname van materialen regelen dr afspraken met prikpsten, en kerier die materialen bij huisartsen en zrginstellingen phaalt 6. Onderwijs: (verpleeg)huisartsen / Farmac Therapie Overleg (FTO) Onderwijs aan praktijkassistenten 7. kppeling met Huisartsen Infrmatie Systemen (HIS) ptimaliseren 8. rdermanagement Sinds jaren ndervindt de maatschap in tenemende mate cncurrentie van (cmmerciële) labratria; met name p het gebied van de eerste lijns diagnstiek. De maatschap neemt initiatieven m de dialg aan te gaan met bijvrbeeld de SHO (Stichting Huisartsen Labratrium Ost) m tt een samenwerking te kmen. De maatschap staat er vr pen m partnerschappen aan te gaan met andere labratria m p die manier invulling te kunnen geven aan een ptimale dienstverlening van de eerste lijn in de regi. 10

12 6.2 Tweede lijn Ok binnen de ziekenhuizen willen we de kmende jaren inzetten p een verdere ptimalisering van nze dienstverlening. Daar hrt k het verantwrd tepassen van diagnstiek bij. Naast aandacht vr klanttevredenheid van de aanvragers, zal de maatschap daarm de kmende jaren extra aandacht besteden aan nndig aangevraagd nderzek en zrgen vr een gede terugkppeling naar de diverse vakgrepen. De vlgende punten zijn de kmende jaren van belang binnen de ziekenhuizen: 1. Bereikbaar en zichtbaar vr de kliniek dr: Deelname aan (multidisciplinaire) verleggen Onderwijs Cnsultvering zichtbaar in het EPD 2. Betrkkenheid van de arts-micrbilg bij beleid met betrekking tt infectieziekten Infectiepreventie (H&I beleid) Beleid ten aanzien van behandeling van infectieziekten (antibitica cmmissie + frmularium) en tetsing van dit beleid dr antimicrbial stewardship. 3. Een degelijke infrmatievrziening via de diverse kwaliteitsprtalen 4. Terugrapprtage van aanvraaggedrag, epidemilgie en resistentiecijfers naar de aanvragers 5. Actief meedenkend ver kstenbesparingen Met de kmst van resultaat verantwrdelijke eenheden zal terugkppeling en sturing van het aanvraaggedrag ng belangrijker wrden. 6.3 Travel clinic Travel Clinic Vivre is een ZKN geaccrediteerde kliniek en werkt vlgens de richtlijnen van het Landelijk Cördinatiecentrum Reizigersadvisering. De artsen-micrbilg van de maatschap die gecertificeerd reizigersgeneeskundige zijn hebben de supervisie ver de cnsulten met betrekking tt vaccinatie advies. Met de pkmst en successen van de immuunmdulerende geneesmiddelen zullen we meer immuungecmprmitteerde patiënten zien vr reis en/f vaccinatie advies. Samen met betreffende behandelend specialisten zet de maatschap zich in m deze patiënten grep van passend advies te bedienen. Bijvrbeeld dr de patiënt er actief (via flders en in gesprek) p te attenderen m zich met vaccinaties te beschermen vóór zijn/haar afweer afneemt. Klantgerichtheid: Structureel gevraagd en ngevraagde terugkppeling van aanvraaggedrag en verzichtsresultaten van nderzek m met de aanvragers uit eerste en tweede lijn tt een ksteneffectief en kwalitatief hgstaand aanvraagbeleid te kmen; Vr cnsulten ver infectieziekten en -preventie en immunlgische aandeningen dé lgische gesprekspartner vr een ieder! 11

13 7 Kwaliteit en prfessinaliteit Om ns als maatschap medische micrbilgie en immunlgie te nderscheiden willen we een zichtbare kwaliteit en prfessinaliteit bieden. Alle labratria waar de maatschap in werkt zijn CCKL geaccrediteerd. Kwaliteit en prfessinaliteit bereiken we als maatschap dr 1. de krte lijnen met aanvragers (kennen we persnlijk) 2. een pt in ziekenhuis én in het labratrium te hebben waardr we de vraag en wensen van aanvragers kunnen vertalen naar diagnstiek én de uitslagen van het nderzek kunnen vertalen naar de aanvrager. 3. de kppelingen tussen LIMS/ZIS en HIS waardr futen intrductie wrdt geminimaliseerd 7.1 Accreditatie De maatschap zal zich vr alle 4 de labratria inzetten m prfessineel inhudelijk sturing te geven aan het kwaliteitsbeleid. Bijvrbeeld dr de implementatie van nieuwe diagnstische richtlijnen en prtcllen, innveren van testen en testsystemen en verdracht van kennis aan labratriummedewerkers. 7.2 Patiëntveiligheid In het landelijke veiligheidsprgramma, het veiligheidsmanagementsysteem (VMS), zitten enkele belangrijke infectiepreventie thema s, zals het vrkómen van wndinfecties en lijnsepsis. De maatschap zal deze prgramma s, samen met de afdeling H&I, zveel mgelijk ndersteunen in de ziekenhuizen. Er zal daarvr wel extra FTE tegekend dienen te wrden. 7.3 Medisch Mleculair Micrbilg Vanaf midden 2012 is er een MMM-er verbnden aan het MIL. Dit leidt tt verdere kwaliteitsverbetering en daarmee tt versterking van de psitie van de afdeling mleculaire diagnstiek. Gecmbineerd met de inzet en het enthusiasme van alle medewerkers van de afdeling wrdt de ambitie m in 2017 te behren tt één van de tnaangevende labratria p het gebied van micrbilgisch mleculaire diagnstiek bereikbaar 7.4 Opleiding en nderwijs De maatschap medische micrbilgie en immunlgie participeert actief in nderwijs en pleiding. 1. Zij verzrgt nder andere in samenwerking met het UMC St. Radbud de pleiding tt artsmicrbilg vr de duur van 1 jaar. Mmenteel wrden er 1-2 AIOS per jaar pgeleid. Dit aantal zal uitgebreid wrden naar 3 per jaar binnen het OOR Ost-Nederland. Hierte zal de ruimtelijke vrzieningen vr de AIOS aangepast meten wrden. Om ged geïnfrmeerd te zijn ver de nieuwe mgelijkheden en veranderende eisen binnen de pleiding is de pleider vertegenwrdigd in het Cncilium Medic Micrbilgicum. 2. De gehele pleidingsgrep neemt deel aan het dagelijks generaal rapprt. Investering in cnference call f videcnference is een vereiste m gestructureerd te kunnen verleggen met input van alle lcaties. 3. De artsen-micrbilg en medisch immunlg zijn actief p het gebied van bijschling van eigen persneel dr het verzrgen van vrdrachten 12

14 4. Zij verzrgen eveneens nderwijs en (na)schling van andere specialisten en huisartsen dr middel van referaten, multidisciplinaire besprekingen, kweek van de week, FTO s e.d. 5. De maatschap verzrgt al sinds jaren een deel van de HLO-pleiding medisch micrbilgisch analist. Dit wrdt gezien als de kweekvijver vr nieuw persneel 7.5 Onderzek Het verwerven van kennis die praktisch tepasbaar is staat p de vrgrnd. De maatschap is betrkken bij nderzek wat p de eigen afdeling plaatsvindt, maar k bij nderzek p het gebied van de micrbilgie binnen de ziekenhuizen en eerste lijn. Onderwerpen waarbij de maatschap al betrkken is f zich verder in wenst te prfileren zijn 1. innvatieve technieken (E-nse, mleculaire detectie van resistentie) Sinds enige jaren bestaat er een intensieve samenwerking tussen de maatschap en Check-pints, een klein bedrijf met new-venture prducten p het gebied van mleculaire detectie van resistentiegenen. Deze samenwerking leidt erte dat Rijnstate (en indien gewenst k de andere ziekenhuizen verbnden aan de maatschap) natinaal en internatinaal vrp zal lpen bij de praktische intrductie van nieuwe detectiemethden vr het snel pspren van multiresistente Gram negatieve bacteriën in ziekenhuizen. Als spin-ff van deze samenwerking zal een analist verbnden aan het MIL in staat wrden gesteld m in p dit nderwerp te prmveren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds krt is er dr de maatschap cntact gelegd met C-it, een bedrijf wat een elektrnische neus heeft ntwikkeld (E-nse). Deze E-nse is in staat m p een innvatieve manier micr-rganismen te herkennen en kan gebruikt wrden in het veld waar een vlwaardig labratrium niet vrhanden is. In samenwerking met het MIL wrdt aan C-it de mgelijkheid gebden deze technieken verder te verfijnen en te nderzeken welke plaats het kan hebben in het diagnstisch micrbilgisch labratrium. 2. Immunlgisch nderzek Pathfysilgie van immuunsysteem bij inflammatire darmziekten (M. Crhn en Clitis Ulcersa). Fcus p mucsale T-celprfielen en relatie tt klinische beeld. Samenwerking met MDL (Dr. P. Wahab, Dr. R. Rbijn en Drs. C. Hrjus) Rl van het immuunsysteem in jicht. Tegepast klinisch nderzek naar prgnstische parameters zals cytkines en vernieuwde analyse van uraat kristallen, maar k meer basaal wetenschappelijk nderzek naar jicht in samenwerking met UMCU. Samenwerking met Reumatlgie (Dr. M. Janssen) Onderzek naar de diagnstiek bij interstitiële lngaandeningen in samenwerking met lngartsen (verder te explreren in nauwe samenwerking met prf. M. Drenth) 3. Ondersteuning van klinisch nderzek zals behandeling van HIV en hepatitis De maatschapsleden infrmeren elkaar structureel ver de vrtgang van wetenschappelijk nderzek dr middel van researchbesprekingen tijdens het prfessineel verleg. Kwaliteit en prfessinaliteit: Alle labratria zijn (CCKL)-geaccrediteerd. Het aantal pleidingsplaatsen tt arts-micrbilg in Rijnstate wrdt uitgebreid. Op het gebied van nderzek is de maatschap initiërend en een sterke partner. 13

15 8. Hygiëne en Infectiepreventie De maatschap streeft ernaar m zich te blijven inzetten vr utbreakmanagement, surveillanceprjecten etc. Hiervr is het ndzakelijk dat er vldende frmatie ten beheve van infectiepreventie aan de maatschap ter beschikking wrdt gesteld. De maatschap streeft ernaar m de frmatie p peil te brengen cnfrm de dr de Nederlandse Vereniging vr Medische Micrbilgie en de Vereniging vr Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezndheidszrg geaccepteerde nrm van 1 FTE hygiënist per pnames en 1 FTE arts-micrbilg per pnames. Het intern kwaliteitsbeleid van de afdelingen H&I zal de kmende jaren vrm krijgen. Vr de Hygiëne en Infectiepreventie zullen beleid en prtcllen steeds meer reginaal p elkaar afgestemd wrden. Wat betreft inzet van FTE ziekenhuishygiënisten is er een piekbelasting bij uitbraken. Dr samen te werken kunnen uit een reginale pl FTE efficiënt ingezet wrden p de plaats waar het p dat mment ndig is. Hiervr is het ndzakelijk m een peride bij elkaar te gaan kijken. Tijdens een dergelijke uitwisselingsperide zullen k audits bij elkaar wrden afgenmen. Op termijn zu dit kunnen leiden tt één reginale dienstpl. Ondersteuning van verpleeghuizen en eerste lijn, met betrekking tt pstellen van prtcllen en uitbraak management, zal steeds meer vanuit de afdelingen Hygiëne en Infectiepreventie in de ziekenhuizen plaatsvinden. Hygiëne en Infectiepreventie: Een reginaal H&I beleid vr ziekenhuizen en andere zrginstellingen in nze regi; de maatschap biedt ndersteuning bij uitbraak management en ziet te p de waarbrging van nieuwe kwaliteit- en veiligheidseisen. 14

16 9 Organisatie maatschap De maatschap kmt twee maal per maand bijeen m elkaar te infrmeren ver wat er speelt p de verschillende lkaties en m besluiten te nemen ver verschillende zaken. Eén van de van de maten is belast met het vrzitterschap van de maatschap. De vrzitter leidt de maatschapvergaderingen. Een andere maat functineert als secretaris van de maatschap. Een derde maat neemt het penningmeesterschap p zich. Deze psities wisselen na een peride van 3 jaar, waarna deze functies met 3 jaar verlengd kunnen wrden f kunnen wrden tebedeeld aan een van de andere maten. Een nieuwe rganisatie vrm van het maatschapsbestuur wrdt verwgen nu het aantal leden van de maatschap tien nadert. Per lcatie is een maatschaplid medisch manager naast een rganisatrisch manager, die in dienst is van het ziekenhuis. De medisch managers zijn samen met de rganisatrisch managers verantwrdelijk vr een sepele reginale samenwerking tussen de labratria binnen de maatschap. De kmende jaren zal eerst gefcust wrden p de nauwere samenwerking en lateralisatie van nderzeken tussen het Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rijnstate. Hier ligt immers al een samenwerkingsvereenkmst. Het streven is dat het Slingeland Ziekenhuis in een latere fase zal aanhaken. De verschillende maatschapleden hebben allen specifieke aandachtgebieden en expertise. Deze expertise zal breed ingezet wrden in de kmende jaren. Kennis aanwezig in de maatschap zal laagdrempelig benut wrden. Alle maten streven ernaar m hun specifieke kennis p alle lcaties in te brengen dr middel van vrdrachten en/f nderwijs. Via internet zal een gezamenlijke clud gemaakt wrden vr een makkelijke uitwisseling van kennis, die gereed zal zijn in Zals k in het hfdstuk H&I wrdt benemd, streven we naar uitbreiding ten beheve van de frmatie vr H&I. 9.1 Aantrekkelijk m te werken Mede dr het werken in een dynamisch team, dat ver meerdere lcaties werkt, en allrund de medische micrbilgie en immunlgie bedrijft, waarbij het mgelijk is m een eigen aandachtsgebied te ntplien, is nze maatschap aantrekkelijk m in te werken. Het is de kmende jaren belangrijk m een aantrekkelijk werkklimaat te behuden, mdat het aanbd van nieuwe cllegae klein is. Bvendien verwachten we dat vanwege de nzekerheden met betrekking tt de hnrering van vrijgevestigde specialisten artsen-micrbilg steeds vaker kiezen vr de zekerheid van een dienstverband. Uitbreiding van de maatschap is de kmende jaren ndig vanwege de tegenmen werkdruk. Op labratriumniveau wrden steeds strengere eisen gesteld aan kwaliteit, de werkzaamheden vr de H&I nemen te en de prevalentie van resistente bacteriën stijgt. Om deze zaken ver een breed frnt ged aan te pakken zullen we de kmende jaren enthusiaste cllega s meten werven. In de tekmst zal ged gekwalificeerd persneel in de gezndheidzrg schaarser wrden. Dit is p het micrbilgisch labratrium deels p te vangen dr autmatisering. Het is echter belangrijk dat analisten bekwaam in micrbilgische technieken kunnen wrden aangetrkken. Het labratrium zal daarm een aantrekkelijke werkplek meten blijven vr deze analisten. Ondanks de lateralisatie willen we daarm geen van de labratria uitkleden, zdat er vldende diversiteit in werkzaamheden blijft bestaan m het werk vr deze analisten interessant te huden. 9.2 Naschling Alle artsen-micrbilg en medisch immunlg vlden aan de eisen met betrekking tt naschling. Zij dragen er zrg vr zich zdanig na te schlen dat aan alle Canmeds cmpetenties wrdt vldaan te weten: medisch handelen, cmmunicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, rganisatie, prfessinaliteit. Vr deze naschling wrdt gebruik gemaakt van GAIA. Dit wrdt getetst dr de kwaliteitsvisitatie van de berepsgrep. 15

17 Daarnaast neemt de maatschap deel aan IFMS, zwel individueel als maatschapbreed dcentprfessinalisering (teach-the-teacher) managementcursus gd clinical practice 9.3 Prcesptimalisatie De maatschap streeft naar een ptimalisatie van het diagnstische prces (van aanvraag tt uitslag) m het zrgprces psitief te beïnvleden. In de ziekenhuis labratria is efficiënt werken een belangrijk nderwerp. Hiervr wrdt nder andere gebruik gemaakt van LEAN management. 9.4 Autmatisering en Infrmatisering Een belangrijke vrwaarde vr ptimale samenwerking en data/kennis uitwisseling is de kppeling tussen de labratrium infrmatie systemen (LIMS) binnen de maatschap welke recent is gerealiseerd. Idealiter is één LIMS te hebben welke benaderbaar is vanuit alle lcaties waardr alle beschikbare gegevens van de patiënt eenvudig inzichtelijk zijn vr cnsultvering en waarneming. Tevens wil de maatschap k pririteit geven aan electrnische uitwisseling van gegevens en nderzeksresultaten met labratria buiten de maatschap. Organisatie maatschap: Samenvattend wil de maatschap dr nauwe samenwerking tussen de labratria en ptimalisatie van de diagnstische prcessen ksten effectief werken en het zrgprces psitief beïnvleden. 16

18 10 Prfilering 10.1 Website De website van de maatschap, is in 2011 gelanceerd. In de kmende jaren zal de maatschap werken aan de tegankelijkheid van de website. Het MicrVademecum dat nu ng als PDF file in te zien is p de website zal in een verzichtelijke frmat gepresenteerd gaan wrden Scial Media Scial Media winnen snel terrein als het gaat m kennisverdracht en delen van infrmatie. De maatschap wil daarm de kmende jaren zich actief prfileren in deze nieuwe media. Als MMMIG dr hulpverleners en patiënten uit heel Nederland gevlgd wrdt via Twitter, de website en eventuele nieuwe Scial Media zal het verzrgingsgebied van de maatschap verder kunnen wrden uitgebreid. De kmende jaren zullen we de vlgende nderwerpen via deze media naar buiten brengen: 1. vrlichting, nderwijs en naamsbekendheid maatschap: MMMIG ndersteunt de ntwikkeling van cmmerciële vakinhudelijke vrlichtingspaketten / nderwijsmdules en is de eerst aangesprken maatschap als er in de media behefte is aan medisch micrbilgische f immunlgische infrmatie. De maatschap beschikt ver een aandachtsmaat PR. 2. laagdrempelig diagnstiek cunseling MMMIG biedt nline laagdrempelig direct diagnstiek aan patiënten aan; cunseling gebeurt dr een maat, via een (telefnisch / skype) cnsult. Denk aan annieme SOA diagnstiek tt advisering van MRSA / BRMO psitieve persnen. Public Relatins: Dr gebruik van Scial Media heeft MMMIG in 2017 een dusdanige naamsbekendheid en reputatie gekregen dat k aanvragen vr diagnstiek, cnsulten en adviezen van buiten de geëigende regi hun weg naar MMMIG weten te vinden. 17

19 11 SAMENVATTING De uitdaging vr de maatschap is de kmende jaren m de eerstelijnszrg te behuden, de service en de kwaliteit hg te huden en aan de andere kant de ksten zveel mgelijk te reduceren m nze cncurrentiepsitie te verbeteren. Samenwerking tussen de micrbilgische labratria binnen de maatschap zal verstevigd wrden dr lateralisatie van testen. Op die manier wrdt een slide eenheid vrmgegeven die bestand is tegen cncurrentie van andere grte labratria. In de ziekenhuizen zal de maatschap blijven zrg dragen vr een gede bereikbaarheid, betrkkenheid bij multidisciplinaire verleggen en deskundige adviezen p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie. De maatschap speelt een actieve rl in de pleiding van nder andere artsen-assistent en analisten. Bvendien zal de arts-micrbilg, als spil tussen het labratrium en kliniek, vaker infrmatie terugkppelen naar de aanvragers ver bijvrbeeld resistentiecijfers en aanvraaggedrag, zdat antibiticumbeleid gestuurd kan wrden en nndige diagnstiek gereduceerd. Er zal dr de tename van de prevalentie van resistente bacteriën en de aandacht vr kwaliteit en patiëntveiligheid extra druk gelegd wrden p de afdelingen Hygiëne en Infectiepreventie en daarmee k p de artsen-micrbilg. Op het gebied van nderzek is de maatschap initiërend en een sterke partner. Om nze visie de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie te zijn k bewaarheid te maken zullen we investeren in prfilering via de nieuwe (scial) media en in samenwerking met partners in ns vakgebied. 18

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie