STRATEGISCH BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017"

Transcriptie

1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting is dat er dr de aanvragers meer naar de prijsstelling gekeken gaat wrden. Het nderscheidend vermgen van de maatschap zit vrnamelijk in de betrkkenheid en bereikbaarheid van de kwalitatief hgstaande expertise van de artsen-micrbilg en immunlg bij haar aanvragers en aanwezigheid in de kliniek Het del dat de maatschap zich heeft gesteld vr de kmende vijf jaren is dat zij effectief, efficiënt en kstenbewust blijft werken met als uitgangspunt haar betrkkenheid bij de patiëntenzrg en aanwezigheid in de klinieken. Maatschap Medische Micrbilgie en Immunlgie Gelderland: Rn Bsbm Dr. Arjanne van Griethuysen Thuy Nga Le Dr. Ellen van Lchem Dr. Ellen Mascini Dr. Bent Pstma Dr. Ries Schuten Dr. Carline Swanink Dr. Tn van Zwet

2 Inhudspgave pagina 1. Vrwrd 2 2. Ontwikkelingen Externe ntwikkelingen 2.2. Interne ntwikkelingen 3. Strategische kers Missie 3.2. Visie 3.3. Kernwaarden 3.4. Strategische cncepten 4. Externe en interne samenwerking Externe samenwerking 4.2. Interne samenwerking 5. Diagnstiek Bacterilgie en myclgie 5.2. Parasitlgie 5.3. Mleculaire diagnstiek 5.4. Serlgie 5.5. Immunlgie 6. Klantgerichtheid Eerste lijn 6.2. Tweede lijn 6.3. Travel Clinic 7. Kwaliteit en prfessinaliteit Accreditatie 7.2. Patiëntveiligheid 7.3. Medisch Mleculair Micrbilg 7.4. Opleiding en nderwijs 7.5. Onderzek 8. Hygiëne en Infectiepreventie Organisatie Maatschap Aantrekkelijk m te werken 9.2. Naschling 9.3. Prcesptimalisatie 9.4. Autmatisering & Infrmatisering 10. Prfilering Website Scial Media 11. Samenvatting 18 1

3 1. Vrwrd De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland (MMMIG) bestaat p dit mment uit acht artsen-micrbilg en één medisch immunlg. De artsen-micrbilg zijn verdeeld ver een viertal ziekenhuizen: Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Ziekenhuis Rijnstate en het Slingeland Ziekenhuis in Detinchem. Het labratrium vr Rijnstate is ndergebracht in de lcatie Velp van Ziekenhuis Rijnstate. Het beleidsplan van de MMMIG is na 6 jaar aan een herziening te. Op twee beleidsdagen in 2011 hebben de leden van de maatschap hun visie besprken p de ntwikkelingen binnen de zrg en de medische labratria. Dit beleidsplan is daarvan het resultaat. Het geeft de visie van de maatschap weer p de psitie, inrichting en tekmst van de maatschap en de labratria binnen de maatschap vr de kmende vijf jaar. De wereld van de zrg en daarmee k die van medische labratria is de afgelpen jaren sterk veranderd. De invering van marktwerking en het tenemend belang dat gehecht wrdt aan kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste ntwikkelingen. Om ged in te kunnen spelen p deze ntwikkelingen hebben we een aantal strategische cncepten uitgewerkt, die als een rde draad dr dit beleidsplan lpen. Per hfdstuk zal in een grijs kader wrden samengevat wat de maatschap p dat gebied de kmende vijf jaar wil bereiken. Vr een gede prijs een tpkwaliteit in diagnstiek en advies leveren aan cllegae in de 1 e en 2 e lijn en andere partners; Dát is de uitdaging die we de kmende jaren aangaan. 2

4 2. Ontwikkelingen De analyse van interne en externe ntwikkelingen is de basis vr dit beleidsplan. De belangrijkste cnclusies wrden in dit hfdstuk weergegeven. 2.1 Externe ntwikkelingen 1. Bezuinigingen in de zrg Bezuinigingen, het nieuwe financieringsbeleid en het streven naar resultaatgerichtheid binnen de ziekenhuizen zijn p dit mment belangrijke ntwikkelingen in de gezndheidzrg. We verwachten dat deze ntwikkelingen invled hebben p de psitie (extern en intern) van de micrbilgische labratria in de ziekenhuizen a. Centralisatie: samenwerking en fusie van kleine ziekenhuizen en labratria Ziekenhuizen zeken de samenwerking p vr de hg-cmplexe laag-vlume zrg (chirurgische ingrepen). Ok labratria maken afspraken ver specialistische bepalingen (immunlgie, mleculaire testen) en zijn p zek naar partners m tt schaalvergrting te kmen. b. Cmmerciële labratria Steeds meer labratria buiten de ziekenhuizen. Bijvrbeeld huisartsen labratria vr en dr huisartsen - maar k cmmerciële initiatieven van grte buitenlandse labratria f van UMC s die buiten het (academische) ziekenhuis een diagnstisch centrum vr de huisartsen creëren. c. Cncurrentie met andere (cmmerciële) labratria p prijs Nu het merendeel van de labratria CCKL/RvA geaccrediteerd is en k artsenmicrbilg en labratriumspecialisten in dienst heeft, zal de cncurrentie zich meer dan vrheen p de prijs gaan richten 2. Eisen/regelgeving van buiten (VWS, inspectie) Dr plitiek en Inspectie van de Gezndheidszrg (IGZ) wrden wet- en regelgeving pgelegd met het del de patiëntenzrg te ptimaliseren. Deze regelgeving beperkt zich niet alleen tt de directe patiëntenzrg maar richt zich p alle betrkken prcessen. a. Kwaliteit en Patiëntveiligheid Landelijk tenemende aandacht vr patiëntveiligheid. Veiligheidmanagement systeem in alle ziekenhuizen ingeverd; eind 2012 aan IGZ eisen vlden. Hierbij veel aandacht vr infectie(preventie). b. Accreditatie labratria Medische labratria dienen CCKL/RvA geaccrediteerd te zijn en cntinu hun kwaliteitssysteem aan externe tetsing te nderwerpen: verregaande prtcllering 3. nieuwe (emerging) infectieziekten a. nieuwe infecties als gevlg van maatschappelijke veranderingen (intensieve veehuderij, reizen naar verre bestemmingen) en antibiticumgebruik b. ntwikkeling van resistente micr-rganismen. Vraagt meer m een duidelijk en (dr de arts-micrbilg) gecördineerd antibiticumbeleid gebaseerd p landelijke en lkale resistentiecijfers. Vraagt m nieuwe detectiemethden en aanpassingen in H&I beleid Externe ntwikkelingen: De financiële kaders en wet- en regelgeving aangaande kwaliteit van zrg bepalen de grenzen waarbinnen we buwen aan hgwaardige diagnstiek en beleid. 3

5 2.2 Interne ntwikkelingen 1. nieuwe technieken: prminente rl vr mleculaire diagnstiek in de detectie van micrrganismen en analyse van resistenties 2. Lean management dr verregaande autmatisering en samenwerking tussen de micrbilgische labratria van de maatschap: a. keuzes vr bepalingenpakket: lateraliseren van bepalingen (ksteneffectief en expertise verhgend) b. autmatisering: met name vr serlgische en mleculaire bepalingen verwachten we een tename in autmatisering/rbtisering 3. digitalisering a. rdermanagement, vr aanvragers binnen en buiten de ziekenhuizen b. uitslagen zullen enkel ng digitaal wrden uitgeslagen (via EPD, HIS f externe LIMS kppelingen) Interne ntwikkelingen: Om ksteneffectief te kunnen werken is verder autmatisering van het ttale analytische prces ndzakelijk. Dr schaalvergrting wrdt de expertise verhgd. 4

6 3. Strategische kers Vr de strategische kers die we als maatschap uitzetten vr de kmende jaren, zijn nze missie, visie en kernwaarden richting geven. 3.1 Missie De maatschap is betrkken en draagt zrg vr betruwbare diagnstiek en deskundig advies p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie, waarbij hge kwaliteit wrdt geleverd tegen een scherpe prijs. 3.2 Visie Wij zijn de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie. 3.3 Kernwaarden van de maatschap Deskundig advies p maat Betrkken, bereikbaar en zichtbaar Kwaliteit vr een verantwrde prijs Aandacht vr infectiepreventie 3.4 Strategische cncepten Met inachtneming van bvenstaande missie, visie en kernwaarden, frmuleren we strategische cncepten met betrekking tt samenwerking van labratria, adherentie en infectie preventie. Samenwerkend en vet hudend in ziekenhuizen Het virtueel labratrium is het antwrd van de maatschap p de cncurrentie. Een schaalvergrting dr lateralisatie maar k dicht bij de aanvrager in alle ziekenhuizen blijven is een welverwgen keuze. De afspraken die de Raden van Bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en het Slingeland Ziekenhuis eind 2011 hebben gemaakt aangaande samenwerking in hg expertise, laag vlume zrg vr chirurgische ingrepen zijn hiermee in lijn. In 2009 is een cnvenant getekend tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate dat de samenwerking bekrachtigt; in 2012 is beslten m de gehele infectieserlgie naar Ede en de mleculaire diagnstiek naar Velp te lateraliseren. Het Slingeland Ziekenhuis neemt vralsng een afwachtende huding aan, maar staat psitief tegenver samenwerking. De maatschap staat psitief tegenver samenwerking met cmmerciële en academische labratria vr respectievelijk dienstverlening naar eerste lijn en versterking van nderzek en expertise m p die manier het beste uit meerdere werelden samen te brengen. Onder Externe samenwerking van Hfdstuk 4 is uitgewerkt he de maatschap deze samenwerking de kmende jaren verder vrm wil geven. 5

7 Behuden en uitbreiden adherentie eerste lijn De eerstelijns adherentie is vr zwel de maatschap als de ziekenhuizen belangrijk. Het labratrium is vaak het eerste cntact van de patiënt met het ziekenhuis. Gede bereikbaarheid en tevredenheid met de service bepalen nu vr een grt deel de keuze van de huisarts vr een labratrium. De maatschap hecht grte waarde aan een ged cntact met de huisartsen. Om de eerstelijns diagnstiek te behuden zal de maatschap een ptimale service naar de huisartsen meten bieden. Daarnaast zal deze diagnstiek tegen een cncurrerende prijs wrden aangebden. In Hfdstuk 6 Klantgerichtheid, wrdt gefrmuleerd he de dienstverlening naar de eerste lijn verder wrdt geptimaliseerd. Reginale samenwerking Hygiëne en Infectiepreventie De reginale samenwerking tussen de afdelingen H&I zal verder wrden uitgebreid, zdat kennis gedeeld wrdt en FTE ptimaal benut wrden. Dit zal leiden tt een unifrm beleid en kwaliteit ver alle ziekenhuizen die de maatschap bedient. Prfessinaliteit en kennis van een reginale H&I zu tegen een redelijke vergeding kunnen wrden ingezet bij de advisering naar andere zrgaanbieders en instellingen in de regi. In hfdstuk 8 Hygiëne en Infectiepreventie, wrdt verder ingegaan p he dit H&I beleid verder zal wrden vrmgegeven. Strategische kers. De maatschap MMMIG is betrkken en draagt zrg vr betruwbare diagnstiek en deskundig advies p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie. Dr dit alles aan te bieden tegen een cncurrerende prijs, zijn zij de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie. 6

8 4. Externe en interne samenwerking Samenwerking, zwel binnen als buiten de ziekenhuizen, is de manier m kstprijzen zveel mgelijk te reduceren en ptimaal gebruik te maken van apparatuur, kennis en cntacten. 4.1 Externe samenwerking Pririteit in de externe samenwerkingsverbanden ligt bij de implementatie van het virtuele labratrium: 1. verregaande samenwerking micrbilgische labratria Ede Velp binnen 1 jaar verwezenlijken dr: a. Lateralisatie van diagnstische bepalingen (infectieserlgie en mleculaire diagnstiek) b. Unifrme prtcllen, beleid en interpretatie met betrekking tt diagnstische (vervlg) bepalingen 2. Binding Slingeland Ziekenhuis Detinchem/ Rivierenland Ziekenhuis Tiel via langlpende cntracten 3. De kleinere ziekenhuizen in de maatschap (Slingeland Ziekenhuis Detinchem en Ziekenhuis Rivierenland Tiel) zeken steeds meer samenwerking vr hg-cmplexe en laag-vlume zrgprfielen en z k vr labratriumbepalingen. De maatschap is er veel aangelegen dat deze samenwerking met de labratria binnen haar verzrgingsgebied wrdt gevnden en dat Tiel en Detinchem aansluiten bij de samenwerking tussen Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Externe samenwerking zal k gezcht wrden met medisch micrbilgische labratria buiten de maatschap: 4. samenwerking met cmmerciële labs / UMC s 3-5 jaar a. De maatschap zal de kmende jaren samenwerking met huisartsenlabratria nderzeken m een ptimale dienstverlening vr de huisartsen te bereiken en deze grep aanvragers als klant te behuden (zie k nder 6.1) b. Samenwerking met academische labratria zal verder wrden geëxplreerd m een ptimaal pakket aan diagnstiek aan te bieden, m de eigen nderzekslijnen te ndersteunen en expertise binnen de labratria van de maatschap verder uit te breiden en vr de pleiding tt arts-micrbilg. 4.2 Interne samenwerking In de ziekenhuizen Gelderse Vallei en het Slingeland Ziekenhuis zal nauwer samengewerkt gaan wrden met het Klinisch Chemisch en Hematlgisch Labratrium (KCHL). Grte rbt straten (Ttal Lab Autmatin; TLA) p de KCHL s kunnen grte heveelheden mnsters verwerken. Dr deze apparatuur k in te zetten vr infectieserlgische bepalingen wrdt de capaciteit van deze apparatuur ptimaal benut en kunnen ksten wrden gereduceerd. Samenwerking: Samenwerking tussen de micrbilgische labratria binnen de maatschap zal verstevigd wrden dr lateralisatie van testen. Op die manier wrdt een slide eenheid vrmgegeven die bestand is tegen cncurrentie van andere grte labratria. 7

9 5 Diagnstiek Vr de ziekenhuizen en hun adherentiegebieden willen we met de labratria een z cmpleet mgelijk diagnstisch bepalingenpakket aanbieden p het gebied van infectieziekten en immunlgische aandeningen. Dit alles vlgens de vigerende richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen en met een hedendaagse technlgie die een hge kwaliteit waarbrgt. Er is cntinue aandacht vr beperking van nndig nderzek, snellere diagnstiek en vrkómen van infecties. 5.1 Bacterilgie en myclgie Wat betreft de bacterilgie en myclgie zijn er veel ntwikkelingen de laatste jaren. De mleculaire diagnstiek heeft een belangrijkere plaats ingenmen en de bacterilgische diagnstiek kan inmiddels wrden geautmatiseerd. Deze autmatisering zal verder wrden drgezet in de tekmst, mede uit een ksten aspect, maar k m een cntinue kwaliteit te garanderen. 1. handmatig werk naar autmatisering Er is cntinue aandacht vr mgelijkheid tt autmatisering waarbij handwerk gereduceerd kan wrden en de kwaliteit van het prces verhgd. Vr afname en transprt is gekzen vr een universeel afname systeem, hiermee is de eerste vrbereiding getrffen vr verdere autmatisering zals het gebruik van entmachines. Afhankelijk van de prductientwikkelingen kan een business case gemaakt wrden vr de implementatie van een bacterilgische straat (zals van Kiestra) die aansluit p een entmachine. 2. bepaling en mnitring van resistentie ntwikkeling: a. De mleculaire detectie van (nieuwe) pathgene micr-rganismen zal zich steeds verder ntwikkelen. Mleculaire detectie van bijznder resistente micr-rganismen (MRSA, VRE, ESBL etc) zullen ns steeds beter in staat stellen tt vrege interacties zals gerichte antibitische therapie (antibitic stewardship), als k sneller instellen f stppen van islatiemaatregelen. b. Data uit de labratria infrmatiesystemen stellen ns in staat resistentientwikkeling te mnitren en te vergelijken met landelijke gegevens. Dit stelt ns in staat m meer gestructureerd en gestandaardiseerde terugkppeling te geven aan nze aanvragers 5.2 Parasitlgie Mleculaire technieken vervangen de klassieke micrscpie (TFT) vr de parasitlgische diagnstiek p de meest vrkmende fecespathgenen. Om binnen de maatschap micrscpische expertise p het gebied van de parasitlgische fecesdiagnstiek te behuden, zal er een kerngrep aandachtsanalisten blijven. 5.3 Mleculaire diagnstiek De mleculaire diagnstiek vanuit Ede wrdt naar Velp gelateraliseerd en versterkt ten beheve van de hele regi van de maatschap. Cntinue afstemming met Ede, Tiel, en Detinchem is daarbij cruciaal. De kmende jaren gaat de aandacht uit naar autmatisering van het analytisch prces en kwaliteitsbrging van de bestaande assays en het ntwikkelen van innvatieve mgelijkheden van mleculaire diagnstiek. 8

10 5.4 Serlgie De infectieserlgie van Velp zal gelateraliseerd wrden naar Ede. Dr de centralisatie van bepalingen (schaalvergrting) en dr een gezamenlijke apparatuur investering met het KCHL te Ede (als nderdeel van Ttal Lab Autmatin ) is het mgelijk: 1. Ksten te besparen waardr diagnstiek vr een cncurrerende prijs aan 1 e lijn en nieuwe klanten in de regi aangebden kan wrden. 2. Infectieserlgische bepalingen die nu wrden pgestuurd, zelf uit te veren zals bijvrbeeld Dengue, hepatitis E, Leginella en Bartnella. Daarbij zullen we afgaan p de heveelheid aanvragen f de verwachting dat de aanvragen zullen tenemen. 5.5 Immunlgie Beleid betreffende de immunlgische diagnstiek richt zich p een drietal punten: 1. autmatisering van hgvlume / laag cmplexe diagnstiek Serlgische aut-antistf bepalingen die veelvuldig wrden aangevraagd zveel mgelijk autmatiseren waardr het mgelijk is deze frequent uit te veren. Het betreft vaak aanvragen uit eerste lijn (celiakie en reumatïde artritis) waarbij een autmatische interpretatie en (verwijs) advies samen met nderwijs/fto s ndersteund dr betreffende medisch specialisten (MDL en reumatlgie), het nderscheid kan maken met grte cmmerciële labratria die deze diagnstiek aanbieden. 2. Laagvlume / hg cmplexe diagnstiek Een deel van de immunlgische diagnstiek betreft een relatief kleine patiënten grep, vraagt specialistisch pgeleide analisten en is relatief duur. Het is van belang m deze diagnstiek te centraliseren uit ksten perspectief en m expertise p te buwen en te behuden en m algritmes te intrduceren waarmee deze bepalingen gericht aangevraagd wrden. 3. nieuwe vreg diagnstische/prgnstische markers Om dure diagnstiek te beperken en gerichter aan te bieden zullen markers die in een vreg stadium van de immuunziekte aanwezig zijn, vr diagnstische deleinden geëxplreerd wrden. Hierbij valt bijvrbeeld te denken aan cytkines / chemkines f specifieke antistffen. Met de succesvlle behandeling van aut-immuunziekten dr zgenaamde bilgicals (als immuunmdulerende geneesmiddelen) zal er meer vraag kmen naar de juiste immunlgische indicatren vr prgnse inschatting en mnitring. Aandacht p het cnsultatieve vlak zal uitgaan naar ndersteuning in het beleid van de immuungecmprmitteerde patiënt bijvrbeeld advisering in vaccinatie beleid. Diagnstiek: Lateralisatie van mleculaire diagnstiek en infectieserlgie is essentieel m via schaalvergrting een cncurrerende prijs en een hg expertise niveau te kunnen bewerkstelligen. Verdergaande autmatisering en aandacht vr nieuwe vreg diagnstische markers m kwaliteit en snelheid van diagnstiek te kunnen waarbrgen. 9

11 6. Klantgerichtheid De dienstverlening naar de aanvrager van nderzek f advies, is ns sterke punt ten pzichte van cncurrerende (cmmerciële) labratria. Dit zullen we de kmende jaren maximaal uitdragen. 6.1 Eerste lijn Behud van adherentie in de eerste lijn (huisartsen, verpleeghuizen, GGD s) is van grt belang vr de maatschap en de ziekenhuizen waarin we werken. We zullen ns dan k maximaal inspannen een ptimale service en diagnstiek vr een cncurrerende prijs te leveren. Als maatschap streven we ernaar m in de kmende jaren de eerste lijn ptimaal te faciliteren p het gebied van preventie, diagnstiek en behandeling van infectieziekten. De vlgende zaken zijn daarbij belangrijk: 1. Een gede bereikbaarheid vr cnsulten 7/24 uur bereikbaarheid van arts-micrbilg vr klinische cnsultaties is van udsher gewaarbrgd. Vr kwalitatief gede advisering p het gebied van ziekenhuishygiëne buiten kantrtijden maakt de maatschap zich sterk dat de raden van bestuur een reginale pl van dienstdende adviseurs infectiepreventie gaan pzetten. Nieuwe ntwikkelingen p het gebied van diagnstiek en behandeling wrden steeds sneller naar de aanvragers gecmmuniceerd met behulp van de MMMIG website en Twitter accunt. De maatschap gaat zich inzetten m haar aanvragers k daadwerkelijk gebruik te laten maken van deze faciliteiten. 2. Gede infrmatievrziening dr middel van de website / MicrVademecum nline 3. Bezek aan huisartsen met klanttevredenheidsnderzek, terugkppeling van prductiecijfers en feedback p aanvraaggedrag. Actief meedenken ver gewenste snelheid van diagnstisch prces en kstenreductie vr de eerste lijn. 4. ndersteuning van praktijk assistenten met betrekking tt afname en versturen van materialen alsk met betrekking tt de uitslagverwerking. 5. lgistiek vr afname van materialen regelen dr afspraken met prikpsten, en kerier die materialen bij huisartsen en zrginstellingen phaalt 6. Onderwijs: (verpleeg)huisartsen / Farmac Therapie Overleg (FTO) Onderwijs aan praktijkassistenten 7. kppeling met Huisartsen Infrmatie Systemen (HIS) ptimaliseren 8. rdermanagement Sinds jaren ndervindt de maatschap in tenemende mate cncurrentie van (cmmerciële) labratria; met name p het gebied van de eerste lijns diagnstiek. De maatschap neemt initiatieven m de dialg aan te gaan met bijvrbeeld de SHO (Stichting Huisartsen Labratrium Ost) m tt een samenwerking te kmen. De maatschap staat er vr pen m partnerschappen aan te gaan met andere labratria m p die manier invulling te kunnen geven aan een ptimale dienstverlening van de eerste lijn in de regi. 10

12 6.2 Tweede lijn Ok binnen de ziekenhuizen willen we de kmende jaren inzetten p een verdere ptimalisering van nze dienstverlening. Daar hrt k het verantwrd tepassen van diagnstiek bij. Naast aandacht vr klanttevredenheid van de aanvragers, zal de maatschap daarm de kmende jaren extra aandacht besteden aan nndig aangevraagd nderzek en zrgen vr een gede terugkppeling naar de diverse vakgrepen. De vlgende punten zijn de kmende jaren van belang binnen de ziekenhuizen: 1. Bereikbaar en zichtbaar vr de kliniek dr: Deelname aan (multidisciplinaire) verleggen Onderwijs Cnsultvering zichtbaar in het EPD 2. Betrkkenheid van de arts-micrbilg bij beleid met betrekking tt infectieziekten Infectiepreventie (H&I beleid) Beleid ten aanzien van behandeling van infectieziekten (antibitica cmmissie + frmularium) en tetsing van dit beleid dr antimicrbial stewardship. 3. Een degelijke infrmatievrziening via de diverse kwaliteitsprtalen 4. Terugrapprtage van aanvraaggedrag, epidemilgie en resistentiecijfers naar de aanvragers 5. Actief meedenkend ver kstenbesparingen Met de kmst van resultaat verantwrdelijke eenheden zal terugkppeling en sturing van het aanvraaggedrag ng belangrijker wrden. 6.3 Travel clinic Travel Clinic Vivre is een ZKN geaccrediteerde kliniek en werkt vlgens de richtlijnen van het Landelijk Cördinatiecentrum Reizigersadvisering. De artsen-micrbilg van de maatschap die gecertificeerd reizigersgeneeskundige zijn hebben de supervisie ver de cnsulten met betrekking tt vaccinatie advies. Met de pkmst en successen van de immuunmdulerende geneesmiddelen zullen we meer immuungecmprmitteerde patiënten zien vr reis en/f vaccinatie advies. Samen met betreffende behandelend specialisten zet de maatschap zich in m deze patiënten grep van passend advies te bedienen. Bijvrbeeld dr de patiënt er actief (via flders en in gesprek) p te attenderen m zich met vaccinaties te beschermen vóór zijn/haar afweer afneemt. Klantgerichtheid: Structureel gevraagd en ngevraagde terugkppeling van aanvraaggedrag en verzichtsresultaten van nderzek m met de aanvragers uit eerste en tweede lijn tt een ksteneffectief en kwalitatief hgstaand aanvraagbeleid te kmen; Vr cnsulten ver infectieziekten en -preventie en immunlgische aandeningen dé lgische gesprekspartner vr een ieder! 11

13 7 Kwaliteit en prfessinaliteit Om ns als maatschap medische micrbilgie en immunlgie te nderscheiden willen we een zichtbare kwaliteit en prfessinaliteit bieden. Alle labratria waar de maatschap in werkt zijn CCKL geaccrediteerd. Kwaliteit en prfessinaliteit bereiken we als maatschap dr 1. de krte lijnen met aanvragers (kennen we persnlijk) 2. een pt in ziekenhuis én in het labratrium te hebben waardr we de vraag en wensen van aanvragers kunnen vertalen naar diagnstiek én de uitslagen van het nderzek kunnen vertalen naar de aanvrager. 3. de kppelingen tussen LIMS/ZIS en HIS waardr futen intrductie wrdt geminimaliseerd 7.1 Accreditatie De maatschap zal zich vr alle 4 de labratria inzetten m prfessineel inhudelijk sturing te geven aan het kwaliteitsbeleid. Bijvrbeeld dr de implementatie van nieuwe diagnstische richtlijnen en prtcllen, innveren van testen en testsystemen en verdracht van kennis aan labratriummedewerkers. 7.2 Patiëntveiligheid In het landelijke veiligheidsprgramma, het veiligheidsmanagementsysteem (VMS), zitten enkele belangrijke infectiepreventie thema s, zals het vrkómen van wndinfecties en lijnsepsis. De maatschap zal deze prgramma s, samen met de afdeling H&I, zveel mgelijk ndersteunen in de ziekenhuizen. Er zal daarvr wel extra FTE tegekend dienen te wrden. 7.3 Medisch Mleculair Micrbilg Vanaf midden 2012 is er een MMM-er verbnden aan het MIL. Dit leidt tt verdere kwaliteitsverbetering en daarmee tt versterking van de psitie van de afdeling mleculaire diagnstiek. Gecmbineerd met de inzet en het enthusiasme van alle medewerkers van de afdeling wrdt de ambitie m in 2017 te behren tt één van de tnaangevende labratria p het gebied van micrbilgisch mleculaire diagnstiek bereikbaar 7.4 Opleiding en nderwijs De maatschap medische micrbilgie en immunlgie participeert actief in nderwijs en pleiding. 1. Zij verzrgt nder andere in samenwerking met het UMC St. Radbud de pleiding tt artsmicrbilg vr de duur van 1 jaar. Mmenteel wrden er 1-2 AIOS per jaar pgeleid. Dit aantal zal uitgebreid wrden naar 3 per jaar binnen het OOR Ost-Nederland. Hierte zal de ruimtelijke vrzieningen vr de AIOS aangepast meten wrden. Om ged geïnfrmeerd te zijn ver de nieuwe mgelijkheden en veranderende eisen binnen de pleiding is de pleider vertegenwrdigd in het Cncilium Medic Micrbilgicum. 2. De gehele pleidingsgrep neemt deel aan het dagelijks generaal rapprt. Investering in cnference call f videcnference is een vereiste m gestructureerd te kunnen verleggen met input van alle lcaties. 3. De artsen-micrbilg en medisch immunlg zijn actief p het gebied van bijschling van eigen persneel dr het verzrgen van vrdrachten 12

14 4. Zij verzrgen eveneens nderwijs en (na)schling van andere specialisten en huisartsen dr middel van referaten, multidisciplinaire besprekingen, kweek van de week, FTO s e.d. 5. De maatschap verzrgt al sinds jaren een deel van de HLO-pleiding medisch micrbilgisch analist. Dit wrdt gezien als de kweekvijver vr nieuw persneel 7.5 Onderzek Het verwerven van kennis die praktisch tepasbaar is staat p de vrgrnd. De maatschap is betrkken bij nderzek wat p de eigen afdeling plaatsvindt, maar k bij nderzek p het gebied van de micrbilgie binnen de ziekenhuizen en eerste lijn. Onderwerpen waarbij de maatschap al betrkken is f zich verder in wenst te prfileren zijn 1. innvatieve technieken (E-nse, mleculaire detectie van resistentie) Sinds enige jaren bestaat er een intensieve samenwerking tussen de maatschap en Check-pints, een klein bedrijf met new-venture prducten p het gebied van mleculaire detectie van resistentiegenen. Deze samenwerking leidt erte dat Rijnstate (en indien gewenst k de andere ziekenhuizen verbnden aan de maatschap) natinaal en internatinaal vrp zal lpen bij de praktische intrductie van nieuwe detectiemethden vr het snel pspren van multiresistente Gram negatieve bacteriën in ziekenhuizen. Als spin-ff van deze samenwerking zal een analist verbnden aan het MIL in staat wrden gesteld m in p dit nderwerp te prmveren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds krt is er dr de maatschap cntact gelegd met C-it, een bedrijf wat een elektrnische neus heeft ntwikkeld (E-nse). Deze E-nse is in staat m p een innvatieve manier micr-rganismen te herkennen en kan gebruikt wrden in het veld waar een vlwaardig labratrium niet vrhanden is. In samenwerking met het MIL wrdt aan C-it de mgelijkheid gebden deze technieken verder te verfijnen en te nderzeken welke plaats het kan hebben in het diagnstisch micrbilgisch labratrium. 2. Immunlgisch nderzek Pathfysilgie van immuunsysteem bij inflammatire darmziekten (M. Crhn en Clitis Ulcersa). Fcus p mucsale T-celprfielen en relatie tt klinische beeld. Samenwerking met MDL (Dr. P. Wahab, Dr. R. Rbijn en Drs. C. Hrjus) Rl van het immuunsysteem in jicht. Tegepast klinisch nderzek naar prgnstische parameters zals cytkines en vernieuwde analyse van uraat kristallen, maar k meer basaal wetenschappelijk nderzek naar jicht in samenwerking met UMCU. Samenwerking met Reumatlgie (Dr. M. Janssen) Onderzek naar de diagnstiek bij interstitiële lngaandeningen in samenwerking met lngartsen (verder te explreren in nauwe samenwerking met prf. M. Drenth) 3. Ondersteuning van klinisch nderzek zals behandeling van HIV en hepatitis De maatschapsleden infrmeren elkaar structureel ver de vrtgang van wetenschappelijk nderzek dr middel van researchbesprekingen tijdens het prfessineel verleg. Kwaliteit en prfessinaliteit: Alle labratria zijn (CCKL)-geaccrediteerd. Het aantal pleidingsplaatsen tt arts-micrbilg in Rijnstate wrdt uitgebreid. Op het gebied van nderzek is de maatschap initiërend en een sterke partner. 13

15 8. Hygiëne en Infectiepreventie De maatschap streeft ernaar m zich te blijven inzetten vr utbreakmanagement, surveillanceprjecten etc. Hiervr is het ndzakelijk dat er vldende frmatie ten beheve van infectiepreventie aan de maatschap ter beschikking wrdt gesteld. De maatschap streeft ernaar m de frmatie p peil te brengen cnfrm de dr de Nederlandse Vereniging vr Medische Micrbilgie en de Vereniging vr Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezndheidszrg geaccepteerde nrm van 1 FTE hygiënist per pnames en 1 FTE arts-micrbilg per pnames. Het intern kwaliteitsbeleid van de afdelingen H&I zal de kmende jaren vrm krijgen. Vr de Hygiëne en Infectiepreventie zullen beleid en prtcllen steeds meer reginaal p elkaar afgestemd wrden. Wat betreft inzet van FTE ziekenhuishygiënisten is er een piekbelasting bij uitbraken. Dr samen te werken kunnen uit een reginale pl FTE efficiënt ingezet wrden p de plaats waar het p dat mment ndig is. Hiervr is het ndzakelijk m een peride bij elkaar te gaan kijken. Tijdens een dergelijke uitwisselingsperide zullen k audits bij elkaar wrden afgenmen. Op termijn zu dit kunnen leiden tt één reginale dienstpl. Ondersteuning van verpleeghuizen en eerste lijn, met betrekking tt pstellen van prtcllen en uitbraak management, zal steeds meer vanuit de afdelingen Hygiëne en Infectiepreventie in de ziekenhuizen plaatsvinden. Hygiëne en Infectiepreventie: Een reginaal H&I beleid vr ziekenhuizen en andere zrginstellingen in nze regi; de maatschap biedt ndersteuning bij uitbraak management en ziet te p de waarbrging van nieuwe kwaliteit- en veiligheidseisen. 14

16 9 Organisatie maatschap De maatschap kmt twee maal per maand bijeen m elkaar te infrmeren ver wat er speelt p de verschillende lkaties en m besluiten te nemen ver verschillende zaken. Eén van de van de maten is belast met het vrzitterschap van de maatschap. De vrzitter leidt de maatschapvergaderingen. Een andere maat functineert als secretaris van de maatschap. Een derde maat neemt het penningmeesterschap p zich. Deze psities wisselen na een peride van 3 jaar, waarna deze functies met 3 jaar verlengd kunnen wrden f kunnen wrden tebedeeld aan een van de andere maten. Een nieuwe rganisatie vrm van het maatschapsbestuur wrdt verwgen nu het aantal leden van de maatschap tien nadert. Per lcatie is een maatschaplid medisch manager naast een rganisatrisch manager, die in dienst is van het ziekenhuis. De medisch managers zijn samen met de rganisatrisch managers verantwrdelijk vr een sepele reginale samenwerking tussen de labratria binnen de maatschap. De kmende jaren zal eerst gefcust wrden p de nauwere samenwerking en lateralisatie van nderzeken tussen het Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rijnstate. Hier ligt immers al een samenwerkingsvereenkmst. Het streven is dat het Slingeland Ziekenhuis in een latere fase zal aanhaken. De verschillende maatschapleden hebben allen specifieke aandachtgebieden en expertise. Deze expertise zal breed ingezet wrden in de kmende jaren. Kennis aanwezig in de maatschap zal laagdrempelig benut wrden. Alle maten streven ernaar m hun specifieke kennis p alle lcaties in te brengen dr middel van vrdrachten en/f nderwijs. Via internet zal een gezamenlijke clud gemaakt wrden vr een makkelijke uitwisseling van kennis, die gereed zal zijn in Zals k in het hfdstuk H&I wrdt benemd, streven we naar uitbreiding ten beheve van de frmatie vr H&I. 9.1 Aantrekkelijk m te werken Mede dr het werken in een dynamisch team, dat ver meerdere lcaties werkt, en allrund de medische micrbilgie en immunlgie bedrijft, waarbij het mgelijk is m een eigen aandachtsgebied te ntplien, is nze maatschap aantrekkelijk m in te werken. Het is de kmende jaren belangrijk m een aantrekkelijk werkklimaat te behuden, mdat het aanbd van nieuwe cllegae klein is. Bvendien verwachten we dat vanwege de nzekerheden met betrekking tt de hnrering van vrijgevestigde specialisten artsen-micrbilg steeds vaker kiezen vr de zekerheid van een dienstverband. Uitbreiding van de maatschap is de kmende jaren ndig vanwege de tegenmen werkdruk. Op labratriumniveau wrden steeds strengere eisen gesteld aan kwaliteit, de werkzaamheden vr de H&I nemen te en de prevalentie van resistente bacteriën stijgt. Om deze zaken ver een breed frnt ged aan te pakken zullen we de kmende jaren enthusiaste cllega s meten werven. In de tekmst zal ged gekwalificeerd persneel in de gezndheidzrg schaarser wrden. Dit is p het micrbilgisch labratrium deels p te vangen dr autmatisering. Het is echter belangrijk dat analisten bekwaam in micrbilgische technieken kunnen wrden aangetrkken. Het labratrium zal daarm een aantrekkelijke werkplek meten blijven vr deze analisten. Ondanks de lateralisatie willen we daarm geen van de labratria uitkleden, zdat er vldende diversiteit in werkzaamheden blijft bestaan m het werk vr deze analisten interessant te huden. 9.2 Naschling Alle artsen-micrbilg en medisch immunlg vlden aan de eisen met betrekking tt naschling. Zij dragen er zrg vr zich zdanig na te schlen dat aan alle Canmeds cmpetenties wrdt vldaan te weten: medisch handelen, cmmunicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, rganisatie, prfessinaliteit. Vr deze naschling wrdt gebruik gemaakt van GAIA. Dit wrdt getetst dr de kwaliteitsvisitatie van de berepsgrep. 15

17 Daarnaast neemt de maatschap deel aan IFMS, zwel individueel als maatschapbreed dcentprfessinalisering (teach-the-teacher) managementcursus gd clinical practice 9.3 Prcesptimalisatie De maatschap streeft naar een ptimalisatie van het diagnstische prces (van aanvraag tt uitslag) m het zrgprces psitief te beïnvleden. In de ziekenhuis labratria is efficiënt werken een belangrijk nderwerp. Hiervr wrdt nder andere gebruik gemaakt van LEAN management. 9.4 Autmatisering en Infrmatisering Een belangrijke vrwaarde vr ptimale samenwerking en data/kennis uitwisseling is de kppeling tussen de labratrium infrmatie systemen (LIMS) binnen de maatschap welke recent is gerealiseerd. Idealiter is één LIMS te hebben welke benaderbaar is vanuit alle lcaties waardr alle beschikbare gegevens van de patiënt eenvudig inzichtelijk zijn vr cnsultvering en waarneming. Tevens wil de maatschap k pririteit geven aan electrnische uitwisseling van gegevens en nderzeksresultaten met labratria buiten de maatschap. Organisatie maatschap: Samenvattend wil de maatschap dr nauwe samenwerking tussen de labratria en ptimalisatie van de diagnstische prcessen ksten effectief werken en het zrgprces psitief beïnvleden. 16

18 10 Prfilering 10.1 Website De website van de maatschap, is in 2011 gelanceerd. In de kmende jaren zal de maatschap werken aan de tegankelijkheid van de website. Het MicrVademecum dat nu ng als PDF file in te zien is p de website zal in een verzichtelijke frmat gepresenteerd gaan wrden Scial Media Scial Media winnen snel terrein als het gaat m kennisverdracht en delen van infrmatie. De maatschap wil daarm de kmende jaren zich actief prfileren in deze nieuwe media. Als MMMIG dr hulpverleners en patiënten uit heel Nederland gevlgd wrdt via Twitter, de website en eventuele nieuwe Scial Media zal het verzrgingsgebied van de maatschap verder kunnen wrden uitgebreid. De kmende jaren zullen we de vlgende nderwerpen via deze media naar buiten brengen: 1. vrlichting, nderwijs en naamsbekendheid maatschap: MMMIG ndersteunt de ntwikkeling van cmmerciële vakinhudelijke vrlichtingspaketten / nderwijsmdules en is de eerst aangesprken maatschap als er in de media behefte is aan medisch micrbilgische f immunlgische infrmatie. De maatschap beschikt ver een aandachtsmaat PR. 2. laagdrempelig diagnstiek cunseling MMMIG biedt nline laagdrempelig direct diagnstiek aan patiënten aan; cunseling gebeurt dr een maat, via een (telefnisch / skype) cnsult. Denk aan annieme SOA diagnstiek tt advisering van MRSA / BRMO psitieve persnen. Public Relatins: Dr gebruik van Scial Media heeft MMMIG in 2017 een dusdanige naamsbekendheid en reputatie gekregen dat k aanvragen vr diagnstiek, cnsulten en adviezen van buiten de geëigende regi hun weg naar MMMIG weten te vinden. 17

19 11 SAMENVATTING De uitdaging vr de maatschap is de kmende jaren m de eerstelijnszrg te behuden, de service en de kwaliteit hg te huden en aan de andere kant de ksten zveel mgelijk te reduceren m nze cncurrentiepsitie te verbeteren. Samenwerking tussen de micrbilgische labratria binnen de maatschap zal verstevigd wrden dr lateralisatie van testen. Op die manier wrdt een slide eenheid vrmgegeven die bestand is tegen cncurrentie van andere grte labratria. In de ziekenhuizen zal de maatschap blijven zrg dragen vr een gede bereikbaarheid, betrkkenheid bij multidisciplinaire verleggen en deskundige adviezen p het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en immunlgie. De maatschap speelt een actieve rl in de pleiding van nder andere artsen-assistent en analisten. Bvendien zal de arts-micrbilg, als spil tussen het labratrium en kliniek, vaker infrmatie terugkppelen naar de aanvragers ver bijvrbeeld resistentiecijfers en aanvraaggedrag, zdat antibiticumbeleid gestuurd kan wrden en nndige diagnstiek gereduceerd. Er zal dr de tename van de prevalentie van resistente bacteriën en de aandacht vr kwaliteit en patiëntveiligheid extra druk gelegd wrden p de afdelingen Hygiëne en Infectiepreventie en daarmee k p de artsen-micrbilg. Op het gebied van nderzek is de maatschap initiërend en een sterke partner. Om nze visie de enige lgische partner in de regi vr vragen en advies ver micrbilgie, immunlgie en infectiepreventie te zijn k bewaarheid te maken zullen we investeren in prfilering via de nieuwe (scial) media en in samenwerking met partners in ns vakgebied. 18

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie