Innoveren, opleiden en leren in de autobranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.8-1. Innoveren, opleiden en leren in de autobranche"

Transcriptie

1 Innoveren, opleiden en leren in de autobranche Drs. ].H.M. Warmerdam Handboek Effectief Opleiden tj/j7 okt t.Ol

2 2.8 OPLEIDINGSBELEID/ SECTORAAL OPI.EJDINGSHEI.E!D Inhoud 1 Inleiding Innoveren in de autobranche Bedrijfsopleidingen bieden uitkomst 2.8-I.os 4 Verbetering aansluiting. via vergroting betrold<:enheid sociale partners s Activering ondernemers via opleidingsnetwerken op bedrijfsketenniveau 6 Kwalificering van lager opgeleiden door leeractiviteiten op de arbeidsplaats s 2.s-1.1o 7 Flexibele koppeling tussen opleiding en beroepspraktijk z.s Afsluiting Literatuur Auteur: Drs. J.H.M. Warmerda1n is verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen Handboelc Effectief Opleiden 13/38 okt. 97

3 Innoveren, opleiden en leren in de autobranche 1 Inleiding In deze bijdrage wordt beschreven hoe in de autoreparatiesector vorm wordt gegeven aan bedrijfsopleidingen. De autobranche kenmerkt zich momenteel door een hoog niveau van technologische innovatie. Nieuwe elektronica~ en in~ formaticatoepassingen vinden steeds meer ingang in auto's, apparatuur en werkprocessen en met die nieuwe ontwikkelingen verandert het werk van de monteurs in de reparatiewerkplaatsen ingrijpend. De autobranche is ook een branche waar veel aan opleiding wordt gedaan. De deelname van werknemers aan opleiding en bijscholing ligt er een stuk hoger dan in veel andere branches uit het midden- en kleinbedrijf. De behoefte aan opleiding is groot, gegeven het hoge tempo van innovatie, en de branche slaagt er blijkbaar in effectief op die behoefte in te spelen. Wat kunnen andere branches leren van deze succesvolle aanpakvan sectoraal opleidingsbeleid? In deze bijdrage leggen we het accent op drie kernproblemen die in dit verband aan de orde zijn: de aansluiting tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk, de activering van kleinere ondernemers en de stimulering van leeractiviteiten onder lager gekwalificeerd personeel. We beschrijven wellee oplossingen de autobranche hiervoor heeft gevonden. 2 Innoveren in de autobranche De autobranche in Nederland telt circa 12.ooo bedrijven en bijna so.ooo werlmemers. Er zijn twee redenen waarom het interessant is te kijken naar deze branche als het gaat om de rol van bedrijfsopleidingen als strategische instrumenten in het aanpassingsproces van economische sectoren. In de eerste plaats is de autobranche interessant vanwege de technologische vernieuwing. Het is altijd al een sterk innovatieve branche geweest, maar met de opkomst van de microelektronica is het innovatieproces de laatste 10 jaar nog in een tempoversnelling geraakt. Er zijn drie gebieden waar de micro-elektronica snel terrein wint: in de auto zelf, in de werkplaatsapparatuur en in de bedrijfslogistiek (VAM, 1988). De oudste toepassingen van micro-elektronica in de auto zijn te vinden op en rond de motor. Dit zijn de zogenaamde motormanagementsystemen. Deze systemen regelen essentiële motorfuncties, zoals brandstofmenging, inspuiting en ontsteking. Van recenter datum zijn systemen voor de beheersing van het voer~ tuig, zoals de antibloldceersystemen (ABS) voor de remmen en de antislipsystemen (ASR) voor de wielen. Elektronische beheersingssystemen zijn er inmid~ deis ookvoor de versnellingen, de vering, de wielaandrijving en de beveiliging. De nieuwste systemenhebben een adaptief, zelflerend karakter, datwil zeggen dat ze zich tijdens het rijden automatisch kunnen aanpassen aan wijzigingen in de omstandigheden op de weg of in het rijgedrag van de bestuurder. Tot voor kort beschikten alleen duurdere autotypes over dergelijke systemen. Ze worden echter toenemend ook in goedkopere middenklassers toegepast. De micro-elektronica dringt de laatste jaren ook steeds verder door in de reparatiewerkplaatsen, vooral in de meet- en testapparatuur die daar wordt gebruikt. Handboek Effectief Opleiden 13/39 okt :3

4 2.8 OPLE!DINGSBELE!D/ SECI"ORAAL OPLEIU!NGSHE!.Ii!D In veel garages zijn de traditionele meetkasten inmiddels vervangen door com~ putergestuurde diagnosestations, die niet alleen metingen verrichten en tests uitvoeren, maar ook storingen opsporen en analyseren. Ze geven aan wat er mis is, waar de storing kan zitten, waar de oorzaken van de storing kunnen worden gezocht en welke handelingen moeten worden verricht om de storing te verhelpen. Monteurs kunnen menugestuurd deze testprogramma's doorlo~ pen. Een van de kernelementen van het monteursvak, nan1elijk het opsporen en verhelpen van storingen, krijgt daarmee een heel ander karakter. Het derde toepassingsgebied van micro~elektronica is de administratieve en logis~ tieke automatisering. Veel garagebedrijven hebben de laatstejaren de verkoopadministratie en het magazijnbeheer op de computer gezet. Diverse dealerorga~ nisaties zijn bezig met de ontwild<eling van landelijke computernetwerken, waarbinnen de fabrikant/importeur en zijn dealerbedrijven zijn gekoppeld. Deze automatisering is niet rechtstreeks van invloed op het werk in de werk~ plaatsen, maar ze raakt de monteurs wel indirect, omdat ze andersoortige vormen van organisatie van het werk mogelijk maakt. Computernetwerken binnen de dealerorganisatie bieden bij voorbeeld de mogelijkheid tot diagnosestelling 'op afstand'. Deze ontwildcelingen op technologisch gebied hebben grote gevolgen voor de monteurs in de werkplaatsen. Steeds meer monteurs krijgen te maken met een wezenlijk ander soort technologie dan waarmee ze doorgaans gewend zijn te werken: elektronica en micro~elektronica. Diagnostische werkzaamheden, zoals het testen van systemen, het analyseren van storingsoorzaken en het af~ wegen van alternatieve oplossingsmogelijkheden, gaan een steeds groter deel van het monteurswerk uitmaken. Monteurs zullen zich daarvoor nieuwe en wezenlijk andersoortige kwalificaties eigen moeten maken. Vooral twee typen kwalificaties worden de komende jaren van groter belang (Rauner & Zeymer, 1991; Rauner e.a., 199s): ~ systeemkennis, dat wil zeggen het vermogen problemen in het functione~ ren van de auto in systeemtermen te analyseren en in staat te zijn samenhan~ gen tussen de verschillende functies, componenten en subsystemen van de auto te onderkennen; ~ methodische competentie, dat wil zeggen kunnen bepalen well<e wijze van probleemdiagnose en probleemoplossing onder welke omstandigheden het meest geschikt is en deze vervolgens adequaat kunnen toepassen. Deze ontwild<elingen binnen het monteursvak worden in de branche gety~ peerd als een omschakeling van 'sleutelaar naar diagnosticus' {VAM, 1988). Veel monteurs zullen moeten worden bijgeschoold op terreinen als geïntegreerde elektronica, moderne test~ en diagnosewerkwijzen, geautomatiseerde informatiesystemen en nieuwe reparatiemethoden. De branche verwacht overigens dat dit niet zonder problemen zal verlopen. Er werken in de branche nogal wat zuiver mechanisch opgeleide, traditioneel georiënteerde monteurs waarvan het de vraag is of zij de stap naar de elektronica (of: mechatronica) zonder meer kunnen zetten. Voor deze groep zijn in ieder geval extra scholingsinspan~ ningen nodig (OOMT, 1993). Handboek Effectief Opleiden. lj /4o okt. 97

5 z,s-1. Innoveren, opleiden en leren in de autobranche Een tweede reden waarom de autobranche interessantis vanuit een optiek van strategisch opleidingsbeleid, is omdat er, naast de betekenis van opleiding voor technologische innovatie, sprake is van een directe relatie tussen kwalificatie en commerciële concurrentie. De automarkt kampt al een aantaljaren met verzadigingsverschijnselen en de grote producenten verdringen elkaar om de gunst van de consument (Won1ack e.a., 199o; Dankbaar, 1992). De techniek, de kwaliteit en de prijs van het product waren lange tijd de belangrijkste aspecten waarmee autoproducenten zich van hun concurrenten konden onderscheiden. Maar doordat techniek, kwaliteit en prijs dichter bij elkaar zijn komen te liggen, zijn geleidelijk twee andere aspecten van groter belang geworden, namelijk het imago van het merk en de kwaliteit van de service. Dat laatste aspect, de servicelcwaliteit, is echter iets wat buiten de directe beheersmacht van de producenten valt. Deze wordt bepaald binnen de servicewerkplaatsen en is daar weer voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van het personeelsbestand. De kwaliteiten i.c. de kwalificaties van de monteurs in de reparatiewerkplaatsen zijn in de huidige marktverhoudingen dus van strategisch belang in de concurrentie tussen de autoproducenten, iets wat door de producenten ook wordt onderkend en waarop zij steeds meer greep proberen te krijgen (Rauner e.a., 1995). Die strategische betekenis van servicekwaliteit voor de concurrentiepositie van automerken maakt het eveneens de moeite waard het opleidingsbeleid in de autoreparatiebranche nader te beldjken. 3 Bedrijfsopleidingen bieden uitkomst De ontwildcelingen in de technologie en op de afzetmarkt hebben de opleidingsinstellingen in de autobranche niet ongemoeid gelaten. De laatste jaren is er een waar scholingsoffensiefontlcetend. Er zijn nieuwe voorzieningen en faciliteiten voor scholing gekomen, het scholingsaanbod is sterk uitgebreid en vernieuwd, de verschillende voorzieningen zijn beter op elkaar afgestemd (OOMT, 1993). En de geleverde inspanningen hebben resultaat gehad. Uit onderzoek blijkt dat de autobranche in vergelijldng met andere branches in het middenen ldeinbedrijf relatief veel ondernemers telt die ernaar streven nieuwe ontwildcelingen op de markt en in de technologie via scholing het hoofd te bieden. In de autobedrijven hanteert 40 procent van de ondernemers bijscholing actief als instrument om problemen in het bedrijf als gevolg van nieuwe ontwildcelingen op te vangen. Over alle bedrijven heen gezien ligt dit percentage een stuk lager, namelijkop 19 procent. De autobranche scoort op dit punt het hoogste van alle onderzochte branches (Van den Tillaart e.a, 1992). In de branche wordt niet alleen veel over opleiding gepraat, er wordt ook feitelijk veel aan gedaan. Dat maakt de sector des te meer geschikt om te bekijken wellee rol bedrijfsopleidingen spelen in tijden van commerciële en technologische turbulentie. We zullen niet alle aspecten van de opleidingspralctijk in de autobranche in dit artikel gaan bespreken - dat zou het kader van deze bijdrage te buiten gaan maar we zullen ons verder concentreren op drie kernproblemen van sectoraal opleidingsbeleid in het midden- en ldeinbedrijf. Veel branches hebben met deze problemen te maken en moeten er op de een ofandere manier een oplos- Handboek Effectief Opleiden 13 f41 okt. 97

6 2.8 OPL!i!DINGSDIJLEID/ SECTORAAL OPLEIDINGSllF.LE!D sing voor zien te vînden. Naarmate de drukvanuit technologie en markten toeneemt, wordt de noodzaak daarvoor om goede oplossingen te vinden des te groter. Het gaat om de volgende problemen: - het probleem van de aansluiting tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk; - het probleem van de activering van (ldeinere) ondernemers op opleidingsgebied; - het probleem van de opleiding en bijscholing van laaggekwalificeerde werkneiners. We zullen beschrijven hoe in de autobranche met deze problemen wordt omgegaan, vanuit de gedachte dat andere branches kunnen leren van de oplossingen die de autobranche heeft gevonden. We gaan in op respectievelijk: de vergroting van de betraideenheid van sociale partners bij opleidingsbeleid als strategie om de aansluiting tussen opleiding en beroep te verbeteren; de vorming van opleidingsnetwerken in de bedrijfsketen, die mede worden ingezet omldeinere ondernemers te activeren; en de ontwildceling van allerlei vormen van leren op de werkplek om ook lager opgeleide werknemers bij scholingsinitiatieven te betreld<:en. We moeten overigens wel bedenken dat de 'oplossingen' die de autobranche op deze punten hanteert niet zijn 'gemaakt', maar zich geleidelijk hebben 'ontwildeeld' (en nog ontwildeelen). Ze zijn tot stand gekomen in een krachtenveld van samenspel en tegenspel, waarin diverse partijen op diverse niveaus, met diverse belangen en vanuit diverse optieken, elk hun eigen bijdrage leveren. Opleiden in de autobranche is niet alleen een zaak van opleiders en opleidingsinstellingen, maar ookvan sociale partners, ondernemers (fabrikanten, importeurs, dealers), bedrijfsmanagers, werkplaatschefs en, niet in de laatste plaats, van de wedmemers zelf. In andere branches kan dit anders liggen. Andere partijen kunnen in het spel betraideen zijn, de verhoudingen tussen partijen kunnen een ander karakter hebben en het ontwikkelingsperspectief kan er anders uitzien. Dat is iets waarmee uiteraard rekening moet worden gehouden bij generalisering van de ervaringen van de autobranche naar andere branches. 4 Verbetering aansluiting via vergroting betmldeenheid sociale partners Het eerste probleem waar veel branches mee kampen is dat ontwildcelingen in de beroepspraktijk onvoldoende worden vertaald in de beroepsopleidingen omdat er een te grote afstand is tussen bedrijven en opleidingsinstellingen en partijen te veellangs gescheiden wegen opereren. Een mogelijke oplossing in dit verband is het doorbreken van de schotten tussen onderwijs en arbeid door vergroting van de betraideenheid van de sociale partners bij de beroepsopleidingen. Dat is een optie die na de commissies Wagner, Rauwenhoff en Van Veen door de overheid met krachtwordt uitgedragen (Hövels & Römleens, 1993). Ook in de autobranche is op dit vlak de laatste 10 jaar veel gebeurd. a De sociale partners hebben op landelijk niveau een belangrijke stem gekregen bij de invulling en vaststelling van de eindtermen voor de nieuwe, geherstructureerde, beroepsopleidingen en de vakopleidingen in het kader van het leerlingwezen, een belangrijke toeleverancier voor de branche. Via speciale sectorale Handboek Effectief Opleiden 13f42 okt. 97

7 z.s-1. Innoveren, opleiden en leren in de autobranche commissies onderwijsfbedrijfsleven zijn ze ook regionaal nauw bij de uitvoering van deze opleidingen betroldcen. b In de CAO is een aantal trendzettende afspraken over het opleidingsbeleid gemaakt. Enkele jaren geleden is er bij CAO eenopleidings-en ontwikke!ingsfonds ingesteld, grotendeels gefinancierd via een heffing op de loonsom van de bedrijven, waaruit opleidingsactiviteiten in de branche kunnen worden gesubsidieerd. Ook is een scholingsverlofregeling afgesproken, op grond waarvan werkgevers jaarlijks recht hebben op vergoeding uit het fonds van een aantal scholingsdagen dat gelijk is aan het aantal werknemers dat zij in dienst hebben. Het fonds, het Opleidings- en Ontwildcelingsfonds Motorvoertuig- en Tweewielerbranche (OOMT), dat door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gezamenlijk wordt bestuurd, is de laatste jaren uitgegroeid tot de belangrijkste beleidsbepalende instantie op opleidingsgebied binnen de sector. c De functie van het vakopleidingsinstituut in de branche, de INNOVAM, is geherdefinieerd en versterkt. De INNOVAM was voorheen vooral een uitvoerend opleidingsinstituut. Het is geleidelijk omgevormd tot een volwaardig innovatie- en opîeidingscentrum, dat onder meer tot taak heeft gekregen het hele opleidings-en bijscholingsbeleid in de branche voor te bereiden en te coördineren. Het instituut is daartoe direct onder de sociale partners, verenigd in het OOMT, geplaatst. d Op initiatief van OOMT en INNOVAM is een meer planmatige aanpak van opleiding en bijscholing in de sector geïntroduceerd. In het kader daarvan is behoeftenonderzoek in de branche gedaan, is een meerjarenbeleidsplan ontwildceld, is het opleidingsaanbod inhoudelijk sterk vernieuwd en uitgebreid en is een stelsel van contractopleidingen ontwildceld, dat meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk richting bedrijven biedt. e Mede onder invloed van de sociale partners zijn er initiatieven ontwildceld om te komen tot een betere afstemming van het opleidingsaanbod van het regulier onderwijs, de valeopleidingen en de bedrijven zelf. Dit heeft geleid tot allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen vakopleidingen en bedrijven rond uitbesteding van trainingen en contractactiviteiten; tussen vakopleidingen en scholen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke ontwikkeling van programma's; en tussen scholen en bedrijven, bijvoorbeeld in verband met stages en sponsoring van leermiddelen en lesmateriaal. Met al deze maatregelen heeft de autobranche een infrastructuur voor opleiding geschapen die er zijn mag. Individuele bedrijven kunnen niet alleen voor opleiding van nieuwe wedmemers een beroep op deze infrastructuur doen, maar ook voor bijscholing van zittend personeel. Een deel van de inspanningen die de bedrijven anders zelf hadden moeten leveren om personeel te kwalificeren voor de nieuwe technologie is daarmee verlegd naar het brancheniveau. De ontwikkelingen in het branche-opleidingssysteem zijn voor een goede inschatting van de positie van de bedrijfsopleidingen dan ook van groot belang (Mulder & De Grave, 1996). Handboek Effectief Opleiden n f43 okt. 97

8 2.11 OPUillJ!NGSBELEID/ SECfORAAL OPLEIDINGSRRLEID s Activering ondernemers via opleidingsnetwerken op bedrijfsketenr niveau De ontwildceling van goede voorzieningen op brancheniveau is vaak echter niet voldoende, In veel branches in het midden- en ldeinbedrijfbestaat er een grote afstand tussen het brancheniveau en het niveau van de bedrijven. In de praktijk is al vaak gebleken dat ondernemers, vooral ondernemers in kleinere bedrijven, moeilijk vanuit beleidscircuits op brancheniveau aanspreekbaar zijn, en dat ze zich al helemaal niet vanuit dat niveau laten aansturen. Uit de problemen die sectorale scholingsfondsen momenteel ondervinden bij het stir muleren van scholing in de bedrijven blijkt dat dit op het gebied van scholing niet anders is dan op andere terreinen. Kleine ondernemers zijn niet gemaldeer lijk mobiliseerbaar vanuit anonieme instanties die in hun ogen ver van hun bed opereren en waar zij nauwelijks zakelijke bindingen mee hebben (Van den Tillaart & Warmerdam, t99s). Moet dat nu als een onvermijdelijk gegeven worden geaccepteerd of moet worden gezocht naar aanvullende mogelijkheden om ondernemers te stimuleren? Mogelijkheden die dichter bij huis liggen en meer bij de alledaagse bedrijfspraktijk aansluiten? Wij zouden voor dat laatste willen pleiten. Ook op dit punt kunnen constructies die in de autobranche zijn ontwildceld als voorbeeld dienen. In de autobranche heeft zich geleidelijk een stelsel van opleidingsvoorzieningen ontwildceld op een niveau tussen het bedrijfsr en het brancheniveau in. We doelen hier op de opleidingsvoorzieningen van de importeurs. Nederland kent, wat de verkoop van nieuwe auto's betreft, een systeem van selectieve distributie, hetgeen wil zeggen dat de distributie van auto's verloopt via landelijke verr koopnetten van importeurs. Elke importeur sluit contracten af met een netwerk van dealerbedrijven, waarbij de dealers de exclusieve verkooprechten van een automerk krijgen in een bepaald rayon. De dealercontracten, die jaarr lijks opnieuw worden afgesloten, bevatten allerlei afspraken over aantallen te verkopen auto's, aan te houden voorraden, garantieregelingen, marktbewerr ldng en dergelijke. Ook de bijscholing van dealerpersoneel is doorgaans in de contracten geregeld. De importeurs zijn de belangrijkste aanbieders van bi} scholing in nieuwe technologie voor de medewerkers van de bedrijven in hun dealernetwerk De meeste importeurs beschildcen over een eigen trainingscentrum. Deze trainingscentra zijn goed geoutilleerd en beschildcen vaak over de nieuwste technologie en over moderne leermiddelen, zoals interactieve video, simulatiepanelen en opengewerkte modellen, die ze vaak rechtstreeks van de fabrikant van het betreffende merk aangeleverd krijgen. De trainingscentra hebben eigen docenten in dienst, meestal gespecialiseerde trainers voor techr nische, commerciële en managementcursussen. Vrijwel alle importeurs hebben anticiperend of reagerend op de elektronicaboom in de tweede helft van de jaren tachtig hun technisch bijscholingsaanbad ingrijpend vernieuwd en fors uitgebreid. De meeste importeurs startten met een basiselektronicartraject waarna vervolgens allerlei specifieke cursussen werden ontwildceld voor de nieuwe systemen die door hun merk werden geïntroduceerd. De importeurscentra bieden momenteel een scala van merkspecir fieke en merkgebonden cursussen aan: Handboek Effectief Opleiden tj /44 okt. 97

9 Innoveren, opleiden en leren in de autobranche technische basiscursussen: leergangen die monteurs van dealerbedrijven moeten doorlopen om thuis te raken in de specifieke techniek van het merk; ~ technische specialistencursussen: bedoeld voor ervaren monteurs, die in hun bedrijf door kunnen groeien naar een functie als technisch specialist of, nog hoger, high-tech specialist; ~ cursussen gericht op nieuwe producten en modellen: kortdurende cursus~ sen die het dealerpersoneel moeten bijscholen in de nieuwe technieken die in nieuwe typen auto's zijn toegepast; commerciële cursussen: bedoeld voor de verkopers van de aangesloten dea~ Iers; meestal is hierin ook een behoorlijk brok techniek ve1werkt; ~ managementcursussen: gericht op versterking van de binding aan het merk en op specifieke aspecten van de bedrijfsvoering binnen het dealernetwerk Van dit paldcet zijn de technische bijscholingscursussen veruit de belangrijkste. Volgens schattingen van de INNOVAM nemen de importeurscentra het leeuwendeel van de bijscholing in de branche voor hun rekening. Zij zouden goed zijn voor maar liefstso procent van het totaal aantal bestede scholingsdagen. De importeurscursussen zijn alleen toegankelijk voor ondernemers en werknemers van de aangesloten dealerbedrijven. Mspraken over bijscholing wardenjaarlijks geregeld in het contract tussen dealer en importeur: het dealercon~ tract. Welke afspraken worden gemaakt, hoe de scholing wordt geregeld, en hoe verplichtend de afspraken zijn, verschilt daarbij van importeur tot importeur. Sommige importeurs leggen hun dealers vrij stringente verplichtingen op. Zij houden een soort 'opleidingsboekhouding' van hun dealernet bij en geven zelf aan door wellee monteurs in welk stadium welke opleiding moet worden gevolgd; de dealers zijn aan dat programma gebonden. Bij andere importeurs hebben de afspraken een minder verplichtend karakter. Zij stellen jaarlijks een cursusprogramma op en informeren de dealers daarover, maar de dealers zijn verder vrij zelf te bepalen wellee werknemers wanneer naar wellee cursus gaan. De importeurs blijven er echter wel alert op dat iedereen ook aan de beurt komt. Wat de door ons onderzochte bedrijven betreft is de regelge~ ving in de Ford~organisatie het meest liberaal. Men biedt trainingen aan, waarop de dealers naar eigen keuze mensen kunnen aanmelden. GM-Opellaat de dealers eveneens vrij, maar hanteert wel een eigen plannings~ en oproepsysteem waarbij medewerkers die eenmaal in het trainingsprogramma zijn opgenomen automatisch worden opgeroepen voor vervolgtrainingen in de lijn waarvoor ze zijn aangemeld. BMW is het meestverplichtend. BMW-dealers zijn vrij in de keuze voor wellee trainingen zij personeel aanmelden, maar elke dealer is verplicht, op straffe van een malus, namelijk het risico van verlies van een omzetkorting, om medewerkers een minimum aantal dagen bijscholing per jaar te laten volgen, te weten 5 dagen plus 12 uur video-educatie voor technisch personeel en 2,5 dag voor commercieel en leidinggevend personeel. Alle drie de importeurs houden nauwkeurig bij wie van de werknemers wellee cursussen heeft gevolgd. Bijscholingscursussen worden geregistreerd in een zogenaamd 'trainingspaspoort', een boekwerlçje waarin ellee nieuwe cursus met een officieel stempel van de ilnporteur wordt bijgeschreven. Werknemers kun- Handboek Effectief Opleiden 13 f45 okt. 97

10 2.8 OPLEIDINGSBELEID{ SECIURAAI. Ol'l,EIDINGSBELEID nen dit bij interne ofexterne sollicitaties overleggen als een soort 'curriculum' van hun opleidingscarrière bij de betreffende importeur. Een belangrijke rol in de opleidingsnetwerken hebben de intermediairs tussen het trainingscentrum en de dealerbedrijven. Dergelijke intermediairs zijn bij voorbeeld de regiomanagers, service~inspecteurs en helpdesk-medewerkers van de importeur. Deze intermediairs hebben verschillende nuttige functies in het opleidingsnetwerk: attendering van dealers op nieuw aanbod; bewaking van de deelname aan cursussen; stimuleringvan achterblijvende dealers; advisering van dealers omtrent scholingsdeelname van personeel; bewalring en be~ vordering van de transfer van opleidingen in het bedrijf; evalueren van cursussen in overleg met dealers en medewerkers; signaleren van nieuwe behoeften en lacunes in het aanbod. Mede dankzij de intermediairs zijn de importeurstrainingscentra uitgegroeid tot belangrijke opleidingsvoorzieningen met een grote invloed op de bedrijven in het dealernetwerk De intermediairs vormen naar de ondernemers toe een extra stimulerende factor. Ze bundelen specifieke opleidingskennis en staan veel dichter bij de ondernemers dan representanten van bijvoorbeeld brancheorganisaties. Ze zijn vertrouwd met de ondernemers, kennen hun bedrijven en hun personeel, en houden zich bezig n1et datgene waar de ondernemers ook zelfdagelijks mee bezig zijn: het primaire proces, de dienstverlening aan ldanten van het merk. Vanuit die directe zalcelijke relatie kunnen ze ondernemers gemaldcelijker tot opleiding proberen aan te zetten. Vormen van opleiden die zijn ingebed in bedrijfsnetwerken bestaan overigens niet alleen in de autobranche. Ze zijn ook elders te vinden, bijvoorbeeld in de detailhandel, in de relaties tussen moederbedrijven en filiaalbedrijven; in de metaalnijverheid, in de relaties tussen assemblagebedrijven en toeleveranciers; in de machinebouw, in de relaties tussen machineproducenten en afue~ roers; in de automatiseringsbranche, in de relaties tussen systeemhuizen, softwareleveranciers en gebruikersorganisaties. Netwerken ofwel clusters van bedrijven worden steeds meer van belang bij de organisatie van economische activiteiten. Opleiden op het bedrijfsnetwerkniveau kan dan ook een essentiële component van een sectoraal opleidingssysteem zijn, juist omdat het een schakel kan vormen tussen het sectorniveau en het niveau van de individuele onderneming. Netwerkvorming rond scholing en scholing binnen clusterverbanden zijn tot dusver echter sterk onderbelichte terreinen gebleven. Pas recent lijkt hier enige verandering in te komen (Van der I<rogt, 1996; Jacobs, 1996). 6 Kwalificering van lager opgeleiden door leeractiviteiten op de arbeidsplaats Een derde probleem waar branches en bedrijven vaalc mee te maken hebben is het feit dat een deel van hun werknemers, veelallager gekwalificeerde medewerkers, niet aan bijscholing deelneemt omdat men niet of niet zonder meer in staat is de opleidingen te volgen die vanuit externe opleidingsinstellingen worden aangeboden in relatie tot de invoering van nieuwe producten oftechnologieën. Vooral als het gaat om wezenlijk andersoortige producten en technieken die heel andersoortige kennis en vaardigheden vragen, kunnen zich Handboek EffectiefOpleiden tj/46 okt. 97

11 Innoveren, opleiden en leren in de autobranche wat dit betreft lastige problemen voordoen. In de autobranche speelt het probleem heel duidelijk bij de introductie van elektronica in de door mechanica gedomineerde autotechnologie. Extra voorzieningen voor lager gekwalificeer~ de werknemers in de bedrijven zelfkunnen dan uitkomst bieden. De onderne~ mersin de bedrijven uit ons onderzoek zochten de oplossing in een betere ver~ binding van de formele opleidingen off-the-job met allerlei formele en informele leeractiviteiten op het werk. In twee dealerbedrijven troffen we voorbeelden aan van aanvullende voorzie~ ningen gericht op trainingaon-thejob voor monteurs die vanwege kwalificatie~ tekorten niet ofniet zonder meer in staat waren aan de externe scholing van de importeurs deel te nemen. De Ford-organisatie is momenteel bezig met een inhaaloperatie om alle man~ teurs voldoende kennis van elektronica bij te brengen. De door de importeur en de lnnovam aangeboden individuele bijscholingscursussen bieden daarbij voor een aantal monteurs geen oplossing; deze hebben moeite met het niveau en schrildcen ervoor terug training te volgen in een vreemde, niet-vertrouwde omgeving. Om te voorkomen dat de kwalificaties in de werkplaatsen te veel uit elkaar gaan lopen, is op initiatiefvan een aantal Ford-dealers voor deze groep monteurs een specifieke voorziening getroffen. Er is een zogenaamde 'indealer training' ontwildceld, bestaande uit vijf cursussen, die door erkende do~ centen op locatie, dat wil zeggen in de werkplaatsen zelf, worden gegeven. De monteurs kunnen in hun eigen werkomgeving onder de eigen collega's worden bijgeschoold. De training is afgeleid van het gewone Ford-programma, maar is beperkter qua omvang en inhoud, omdat onder andere bepaalde specialistische theorie-onderdelen werden weggelaten. De Europese Ford-organisatie heeft het initiatief recent overgenomen en naar andere landen uitgebreid. Eind vorig jaar is in Duitsland een grootschalig nieuw opleidingstraject gestart, dat beoogt alle lager gekwalificeerde Ford-monteurs via een gericht aanbod van training-on-the-job een aantal nieuw vereiste basiskwalificaties bij te brengen. Een tweede voorbeeld troffen we aan in een van de onderzochte BMW~bedrijven. Voor de monteurs van dit bedrijf, dat nog maar kort BMW-dealer was, bleekhet externe BMW~bijscholingsaanbod in eerste instantie te hoog gegrepen. Op initiatiefvan de bedrijfsleermeester startte men daarop met een reeks studiebijeenkomsten in het bedrijf zelf. Alle monteurs kwamen gedurende de wintermaanden een avond per week bij elkaar in de bedrijfsschool en bestudeerden dan gezamenlijk een aantal video-instructiebanden die BMW onder zijn dealers distribueert. Normaal is dit zelfstudiemateriaal bedoeld als voorbereiding voor BMW-monteurs die extern op cursus gaan. In het betreffende bedrijfwerd het ook gebruikt om ondergekwalificeerde monteurs voldoende basiskennis bij te brengen, als opstap voor de externe scholing. Een groot deel van de betreffende monteurs kon na dit traject in de formele BMW-opleidingen instromen. Zowel dit voorbeeld bij BMW als het vorige bij Ford illustreert hoe lager gekwalificeerden extra tot opleiding kunnen worden gestimuleerd, als er in de leer- Handboek Effectief Opleiden 13/47 okt. 97

12 2.8 OPLEIDINGSBELEID{ SECTORAAL OPLEIDINGSDELEID omgeving een aantal specifieke elementen wordt ingebouwd. Deze elementen zijn: het geven van de opleiding in de eigen vertrouwde omgeving, met coller ga's gezamenlijk de opleiding volgen, in een niet direct competitieve sfeer, en de mogelijkheid eigen praktijk in te brengen en leerstof direct naar de eigen praktijk terug te vertalen. De opleiding in het bedrijf kan daarbij als een volwaardige opleidingsvoorziening fungeren naast de externe opleiding, zoals bij Ford. Ze kan ook fungeren als een opstap in het voortraject voor een externe opleiding, zoals dat bij BMW het geval is. De twee andere bedrijven die we onderzochten waren kleine autobedrijven, die niet konden beschild<:en over voorzieningen voor gestructureerde trainingr onrthe-job. In deze bedrijven werden aanvullende voorzieningen gecreëerd via een vergroting van de leermogelijkheden op het werk. Daarbij werden diverse comr ponenten van de werksituatie gebruikt om leeractiviteiten te stimuleren: R de werkinhoud: er werd naar gestreefd elektronicawerk, ook de lastiger repar raties, in eerste instantie zo veel mogelijk door de eigen monteurs te laten doen; pas als deze er echt niet meer uitkwamen werd werk uitbesteed aan specialisten in de regio; ook werd speciaal voor oefendoeleinden soms werk gezocht, bijvoorbeeld het ombouwen van elektronische systemen van de ene in de andere auto; - de werkplanning: bij voorkomende elektronicaklussen werd soms extra tijd ingeruimd, zodat monteurs de mogelijkheid hadden zaken goed uit te zoeken en te bekijken; de extra kosten hiervan werden voor eigen rekening genomen; R de werkverdeling: indien mogelijk werden reparaties zodanig ingeroosterd dat diverse monteurs de mogelijkheid kregen ervaring met elektronicawerk op te doen; door monteurs telkens lastiger klussen toe te bedelen werden de leerr effecten nog vergroot; - de werkbegeleiding: iu beide werkplaatsen fungeerde een van de monteurs als specialist voor het lastiger elektronicawerk; deze ging tevens de begeleiding verzorgen van n1inder gekwalificeerde collega's en leerlingen die de eenvoudiger werkzaamheden voor hun rekening namen; - de werkomgeving: er werd voor gezorgd dat alle beschikbare technische documentatie (handboeken, fabrikantgegevens) in de werkplaats zelf aanwezig is, zodat monteurs deze in voorkomende gevallen gemald<:elijk kunnen raadplegen; R de werkrelaties: goede relaties werden onderhouden met dealerbedrijven in de regio, regiomanagers van importeurs en leveranciers van elektronicacomponenten, zodat men te allen tijde voor deskundig advies op specialisten kon terugvallen; dergelijke consultaties hadden vaak belangrijke leereffecten; - de werlwntwikkeling: nieuwe apparatuur werd meestal collectief bekeken; nieuwe werlanethodes en taken werden in onderling overleg nader bepaald; nieuwe werkwijzen konden in directe onderlinge contacten snel en gemald<:elijk worden bijgesteld. Dit soort bedrijfsinterne leeractiviteiten lijken bij uitstek geschikt als aanvullende voorziening voor lager gekwalificeerde werknemers in de respons van bedrijven op technologische ontwild<:elingen. Mits goed georganiseerd en geïnr tegreerd, lijken ze ook het rendement van formele externe opleidingen aanr zienlijk te kunnen vergroten. De laatste jaren komt er weliswaar steeds meer 2.8"1.12 Handboek Effectief Opleiden 13/48 okt. 97

13 2.s-1. Innoveren, opleiden en leren in de autobranche oog voor het belang van leeractiviteiten op de werkplek, maar al met al krijgt deze vorm van kwalificering nog maar beperkt aandacht, zeker als we het vergelijken met de aandacht die in beleid en praktijk aan formele beroeps- en bedrijfsopleidingen wordt gegeven. Welke omvang het leren op de werkplek aanneemt, welke soorten leeractiviteiten in bedrijven voorkomen, wellee betekenis deze voor de bedrijven en de werknemers hebben, hoe leeractiviteiten op het werk kunnen worden georganiseerd en gestimuleerd, hoe effectief ze zijn en onder wellee condities ze optimaal effect hebben- over al deze zaken is nog nauwelijles iets beleend. In een recent onderzoek naar de relaties tussen werkorganisatie en opleiding in ldeinere garagebedrijven is het belang van informele leeractiviteiten voor de autobranche in ieder geval nog eens onderstreept (Van den Tillaart e.a., in druk). 7 Flexibele koppeling tussen opleiding en beroepspraktijk Resumerend leurmen we stellen dat de autobranche de laatstejaren een stevig fundament heeft gelegd voor een flexibele koppeling tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk. Zo'n systeem kent drie componenten (Van Hoof, 1987; Hö vels, 1993): - brede beroepskwalificerende basisopleidingen, die toekomstige werlmemers zodanige basiskennis en -vaardigheden bijbrengen dat zij langere tijd in diverse segmenten, binnen diverse typen bedrijven en op diverse soorten arbeidsplaatsen in de branche kunnen functioneren; - een stelsel van intermediaire voorzieningen voor om-, her- en bijscholing, waar werknemers gebrulle van kunnen maken als zij uit eigen beweging of door omstandigheden gedwongen van baan, bedrijfofberoep willen veranderen; een goed uitgebouwd geheel van opleidingsvoorzieningen in de bedrijven zelf, die enerzijds fungeren als laatste schakel in de kwalificering voor specifieke functies en die anderzijds een eerste-lijnsvoorziening bieden bij het opvangen van de gevolgen van technische en organisatorische veranderingen in de bedrijven. Niet alleen in de autobranche is zo'n systeem in ontwildeeling. Ook andere branches zijn ermee bezig, bijvoorbeeld de grafische industrie (Hövels & Van den Berg, 1992). De autobranche heeft daarbij als voordelen dat het een tamelijk homogene sector is, qua bedrijfsstructuur, qua product en qua technologie, dat het een goed georganiseerde sector is met betreldeelijk harmonieuze arbeidsverhoudingen, en dat het een sector is met een rijlee opleidingstraditie. Deze factoren zijn sterk bevorderlijk voor de ontwildeeling van een sectoraal opleidingsbeleid (Mulder & De Grave, 1997; Warmerdam & Van den Tillaart, 1997). Niettemin zouden ook minder hecht georganiseerde branches lering kunnen treldeen uit de ervaringen in de autobranche. De bedrijfsopleidingen hebben in zo'n systeem een eigen positie. In het voorafgaande hebben we twee typen voorzieningen er uit gelicht die ons inziens van groot belang zijn als het gaat om de vraag hoe de effectiviteit van bedrijfsopleidingen kan worden vergroot: Handboek Effectief Opleiden 13/49 okt. 97

14 2.8 OPLElJJINGSBELEID{ SECTORAAL OPLEIDINGSBELEID w de kwalificatievoorzieningen rond bedrijven, die liggen op het niveau van het bedrijfsnetwerk; M en de kwalificatievoorzieningen binnen bedrijven, die op het niveau van de arbeidsplaats zijn gesitueerd. Deze voorzieningen bieden met name mogelijkheden voor stimulering van scholing bij groepen met een zwaldcere positie op de scholingsmarkt. Opleidingsactiviteiten in het bedrijfsnetwerk vormen een extra kanaal waarlangs ondernemers in ldeinere bedrijven kunnen worden gestimuleerd (Van den TilM!aart & Warmerdam, 199s). Opleidingsactiviteiten op de arbeidsplaats bieden extra kansen voor lager opgeleide en oudere werknemers (Onstenk, 1992; Thijssen, 1996). Kenmerkend voor beide typen voorzieningen is dat zij sterk zijn verm bonden met de bedrijfsprocessen. ScholingsM en leerprocessen zijn direct ingebed in zakelijke relaties en transacties en grijpen rechtstreeks aan bij datgene waar ondernemers en werlmemers elke dag mee bezig zijn: de productie en de problemen in het primaire proces. Die inbedding in het productiesysteem geeft ze extra potentieel, maar brengt ook risico's met zich mee (Onstenk, 199s). Leeractiviteiten kunnen door productiedruk gemaldcelijk in het gedrang komen, leerinhouden kunnen te sterk gebonden blijven aan de inhoud en strucw tuurvan de werkproces sen, bedrijfsbelangen en werlmemersbelangen kunnen met elkaar conflicteren. Binding aan de directe productie kan het bovendien moeilijk maken om ingesleten productiesituaties en Mroutines te overstijgen, en dat is iets watjuistbij vernieuwingen in het productieproces belemmerend kan werken. Om die risico's te ondervangen zijn adequate verbindingen met de meer formele, bredere en minder bedrijfsgebonden opleidingen off.the-job nodig. De koppeling van verschillende opleidings- en leersituaties laat in de praktijk echter vaak te wensen over, zodat tussen beroepsopleidingen en leeractiviteiten op het werk nauwelijks wisselwerking plaatsvindt. Op dat gebied ligt er voor bedrijfsopleiders ons inziens een belangrijke opgave te wachten. s Afsluiting Opleiden voor het beroep, opleiden in het bedrijfsnetwerk en opleiden op de arbeidsplaats: het zijn drie verschillende schakels in een sectoraal opleidingssysteem, waar verschillende partijen bij zijn betroldcen, die verschillende opvattingen huldigen over wat goed is voor de branche, voor de bedrijven en voor de werlmemers. Het verbinden van deze schakels en het afstemmen van de voorzieningen die er deel van uitmaken stelt hoge eisen aan partijen, zowel op het bestuurlijk-organisatorische vlak als op pedagogisch-didactisch gebied. In de praktijk is momenteel volop discussie gaande over de vraag hoe nieuwe arrangementen voor opleiding en bijscholing bestuurlijk en onderwijskundig kunnen worden ingevuld. Die discussie vindt niet alleen in de autobranche plaats, maar ook in veel andere branches van het bedrijfsleven. De autobranche heeft voor een deel de antwoorden al geformuleerd, voor een deel moeten opties zich nog verder uitkristalliseren. Andere branches zijn nog minder ver en zijn pas recent een discussie gestart gericht op versterking ofherijking van het opleidingsbeleid. Bedrijfsopleiders kunnen dergelijke discussies niet aan zich voorbij laten gaan Handboek Effectief Opleiden 13/so okt 97

15 2.s-1. Innoveren, opleiden en leren in de autobranche N.B. De gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit een onderzoek voor de Europese Commissie dat is uitgevoerd in het kader van het FORCE-programma, een Europees actieprogramma gericht op stimulering van de scholing van werlmemers (Warmerdam, 1993). Het artikel is gebaseerd op een inleidingvoor een congres over de rol van bedrijfsopleidingen in de bedrijfsstrategie, uitgesproken tijdens Didacta 'gs, de vakbeurs voor bedrijfsopleiders. Literatuur Dankbaar, B. (1992). Herstructurering in de automobielindustrie. In: Arbeidsverhoudingen in Europa. Heerlen, Open Universiteit. Hoof, JJ. van (1987). De arbeidsmarkt als arena. Amsterdam, SUA Hövels, B. & ]. van den Berg (t992). Beroepsonderwijs in de grafische industrie. Nijmegen, ITS. Jacobs, D. {1996). Het kennisoffensief Alphen afd Rijn, Samsam Uitgeverij. Hövels, B. & L. Römkens (1993). Notities over kwalificaties. Den Bosch, CIBB. I<rogt, F. van der (1996). Leren in netwerken. Utrecht, Uitgeverij Lemma. Mulder, M. & W. de Grave (1996). Ontwikkelingen in branche- en bedrijfsopleidingen. Utrecht, Uitgeverij Lemma. Onstenk, ]. (1992). Scholing van lager opgeleide werknemers. Bunnik, RVE/A&O Adviescentrum. Onstenk,]. (1995). Linldng work and learning duringa career: opportunities and risks oflearning at the workplace. In: G. Kraayvanger, F. van der I<rogt, T. Reubsaet & ]. Warmerdam (ed.), Work and learning: opportunities and risks. Proceedings ofa European conference, Nijmegen, ITS. Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbranche (1993). Trends in vakbekwaamheid in de motorvoertuigen- en tweewie1erbranche. Voorschoten, OOMT. Rauner, F. &H. Zeymer (1991). Auto und Beruf. Technischer Wandel und Berufsbildung im Kfz-Gewerbe. Bremen, Donat Verlag. Rauner, F., G. Spöttl, K Olesen & B. Clematide (1995). Training in the European motor vehicle repair and sales sector. A report to the FORCE-programme. Berlin, CEDEFOP. Thijssen, J (t996). Leren, leeftijd en loopbaanperspectief. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen. Tillaart, H. van den, J. van den Berg & ]. Warmerdam (in druk). Work organisation and qua1ification in micro car repair entreprises. Thessalonild, CEDEFOP. Tillaart, H. van den&]. Warmerdam (1995). Scholing in sectoren. Een verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van een sectorale aanpak bij beleid en onderzoek op het gebied van scholing van werkenden. Nijmegen, ITS. Tillaart, H. van den,]. Frietman & ]. van den Berg (1991). Ondernemen met perspectief. Onderzoek scholing van werknemers in het midden- en kleinbedrijf. Den Haag, Ministerie van Economische Zaken. VAM (1988). Autobedrijf op weg naar gestroomlijnde toekomst. Voorschoten, VAM. Warmerdam,J. (1993). Werkgelegenheid, arbeid en scholing in de autoreparatie en distributiesector. Nijmegen, ITS. Warmerdam, ]. & H. van den Tillaart. Sector approach to training. Synthesis report of trends and issues in jive European countries. Thessalonild, CEDEFOP. Womack, ]., D.Jones & D. Roos (199o). The machine that Changed the world. New York, MIT. Handboek Effectief Opleiden tj/51 okt t.t5

Scholing in crisistijd

Scholing in crisistijd D. Grijpstra, L. de Ruig en K. van Uitert Scholing in crisistijd Ervaringen van bedrijven met werktijdverkorting, deeltijd-ww of VWNW Onderzoek uitgevoerd door Consult en Research voor Beleid in opdracht

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De doorbraak in zicht

De doorbraak in zicht De doorbraak in zicht Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren 2009-2011 Tilburg, juni 2011 Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis Dr. D.J.J.M. Nijman Drs. M.P. Kat - de Jong K.E. de Ries MSc Drs.

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Een onderzoek naar professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders in het primair

Nadere informatie

Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090. 26 maart 2015. Discussiepaper Leven lang leren. Vooraf

Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090. 26 maart 2015. Discussiepaper Leven lang leren. Vooraf Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090 26 maart 2015 Discussiepaper Leven lang leren Vooraf De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken is een Verkenning leren in

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie