Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding."

Transcriptie

1 Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz

2 Documenthistorie Versie Datum Omschrijving Gé Klein Wolterink. Eerste versie bedoeld om op het RAP van 4 april te checken of deze uitvoering in lijn is met verwachtingen af te spreken hoe de verdere uitwerking te organiseren Tweede versie bedoeld voor bespreking op de RAP bijeenkomst van 6 juni Aanvullingen n.a.v. RAP 6 juni Twee ontbrekende overdrachtsmomenten uitgewerkt Laatste reviewcommentaar verwerkt 2

3 3

4 Inhoud Management samenvatting 6 H-1 Inleiding Doel van dit document Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens (Richtlijn OvM) Regionale samenwerking; praktische vragen Opzet van de handleiding Regionale Richtlijnen 9 H-2 Uitgangspunten en overwegingen Use cases gebaseerd op concrete overdrachtssituaties Medicatieoverzicht en afleveroverzicht EMD Plus Andere informatiestandaarden Infrastructuren De praktijk Aanpak 12 H-3 Thuis wonen, met thuiszorg, of wonend in een verzorgingshuis- Indien de cliënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan de thuiszorg of het verzorgingshuis Beschrijving use case 14 H-4 Consult in de eerste lijn Beschrijving use case Apotheker verstrekt afleveroverzicht aan voorschrijver Apotheker verstrekt afleveroverzicht aan patiënt op diens verzoek Voorschrijver informeert apotheker over wijzigingen in medicatieoverzicht 21 H-5 Aanmelding/opname in zorginstelling, toegelaten voor de functie behandeling Beschrijving use case Openbare apotheker verstrekt afleveroverzicht aan apotheker instelling op diens verzoek 24 H-6 Ontslag uit instelling naar huis of naar de volgende instelling Beschrijving use case Apotheker instelling zorgt dat AMO bij ontslag terecht komt bij volgende partij. 28 H-7 Ambulante behandeling/polikliniek Beschrijving use case 31 Bijlage I. Literatuurlijst 34 Bijlage II. Betrokken personen 35 Bijlage III. AMO model (ORIA) 36 4

5 Bijlage IV. EMD Plus in de praktijk 37 IV.1 Overzicht 37 IV.2 Logische interacties binnen EMD Plus 38 IV.3 Relatie tussen logische interacties en onderdelen van het AMO 39 IV.4 Logische interacties en bijbehorende HL7 berichten 40 IV.5 Implementatie in de praktijk 40 5

6 Management samenvatting De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst vanaf januari 2011 de naleving van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens. Er zijn diversen initiatieven om partijen in het veld te helpen bij de implementatie van die richtlijn. Veel informatie daarover is te vinden op De vraag welke praktische mogelijkheden er zijn om naleving van de richtlijn te ondersteunen op het gebied van informatievoorziening kwam op tijdens overleg in het Regionaal Architectuur Platform (RAP) 1. Die mogelijkheden variëren van het aan de patiënt meegeven van een papieren medicatieoverzicht tot uitwisseling van informatie op basis van digitale berichten via een landelijke infrastructuur. Welke oplossing in de praktijk mogelijk en wenselijk is, is afhankelijk van allerlei factoren zoals: Voor welke praktische situatie wordt een oplossing gezocht? Welke zorgverleners zijn daarbij betrokken? Wat zijn de (functionele) mogelijkheden van de informatiesystemen van de betrokken zorgverleners? Zijn er standaarden beschikbaar voor de gewenste informatie uitwisseling? Is er een landelijk of regionaal transportmechanisme beschikbaar om die informatie uit te wisselen? Etc.. Uiteindelijk zijn het de betrokken zorgverleners die beslissen hoe een en ander in te vullen. In de praktijk zal daarbij gekozen moeten worden voor oplossingen die aansluiten bij de lokale c.q. regionale situatie (wat past daar het best). Vaak zal het gaan om een migratietraject van wat op korte termijn mogelijk en praktisch is naar een gewenste situatie die op langere termijn bereikt kan worden. Tijdens het eerder genoemde overleg kwam de vraag op naar een handleiding die veldpartijen ondersteunt bij de keuzes voor praktische implementaties. Als uitgangspunt voor de handleiding is gekozen voor de overdrachtssituaties die zijn beschreven in de bijlage van de genoemde richtlijn. Daarbij sluiten we aan bij de consensus die er is rond deze situaties, volgen we de afgesproken richtlijn en hebben we een goed uitgangspunt om het complexe onderwerp in "behapbare stukken" op te pakken. Een drietal overdrachtssituaties is verder uitgewerkt: Consult eerste lijn (huisarts) Aanmelding/opname in zorginstelling (ziekenhuis) Ontslag uit een instelling (ziekenhuis) naar huis of naar een volgende instelling De praktische uitwerking richt zich specifiek op de Informatieuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders en niet op de activiteiten die bij één zorgaanbieder of binnen één instelling liggen. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die op dit moment in de praktijk beschikbaar zijn. Daarmee vormt het een praktische handleiding voor alle marktpartijen die zich met dit onderwerp bezighouden. De handleiding is daarbij niet noodzakelijkerwijs compleet maar beoogt een praktische aanzet te geven om tot een daadwerkelijke implementatie in het veld te komen. 1 Het Regionaal Architectuur Platform (RAP) is een overlegstructuur waar diverse Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO s) en Nictiz van gedachten wisselen en afspraken maken over architectuur aspecten van informatievoorziening in de zorg. 6

7 H-1 Inleiding 1.1. Doel van dit document Dit document is bedoeld voor informatiemanagers, informatiearchitecten en anderen die betrokken zijn bij het tot stand brengen van informatieuitwisseling over medicatie tussen zorgverleners, met het doel de zorgverleners in staat te stellen te voldoen aan de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten [1]. Het voorliggende document analyseert de situaties waarin medicatiegegevens beschikbaar gemaakt moeten worden en geeft aanwijzingen welke praktische mogelijkheden beschikbaar zijn (met en zonder ICT) om medicatiegegevens beschikbaar te maken Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens (Richtlijn OvM) De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2010 in een brief aan alle zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners aangegeven dat ze vanaf januari 2011 de naleving van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten (hierna te noemen "Richtlijn OvM") zullen gaan toetsen. De IGZ stelt verder dat de aanwezigheid van een actueel medicatieoverzicht (AMO) een basisvoorwaarde is voor veilige zorg. De Richtlijn OvM, die is opgesteld op initiatief van de Inspectie en het ministerie van VWS in samenwerking met negentien veldpartijen, werd op dat moment als conceptrichtlijn al gebruikt. In de richtlijn zijn de basisprincipes voor overdracht van medicatiegegevens opgenomen. De richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en waarbij medicatie wordt verstrekt. De richtlijn zorgt ervoor dat bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. Ook bij spoedopnames en overdracht naar de volgende schakel moet binnen een dag een actueel medicatieoverdracht beschikbaar zijn. Aan de Richtlijn OvM is een bijlage toegevoegd met daarin Handreikingen voor zes overdrachtssituaties [2]. Daarin staan voor zes veel voorkomende situaties handreikingen voor de wijze waarop het zorgproces georganiseerd kan worden om in lijn te zijn met de richtlijn. Er zijn diversen initiatieven om partijen in het veld te helpen bij de implementatie van de richtlijn. Veel informatie daarover is te vinden op Regionale samenwerking; praktische vragen Overdracht van medicatiegegevens vindt plaats tussen verschillende zorgverleners en zorginstellingen, vaak op regionaal niveau. Het Regionaal Architectuur Platform (RAP) is een overleg waarin Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO s) en Nictiz architectuur thema s op het vlak van Informatieuitwisseling in de zorg op regionaal niveau aan de orde stellen. Gedurende 2011 kwam vanuit de betrokken RSO s de vraag om meer duidelijkheid te creëren rond de Richtlijn OvM en de praktische invulling daarvan op het gebied van informatievoorziening en informatieuitwisseling. In een aantal RAP bijeenkomsten is daaraan aandacht besteed. Eind 2011 is de wens geuit om e.e.a. te beschrijven in een handleiding waarin de focus ligt op de praktische mogelijkheden voor de informatieuitwisseling en overdracht van medicatiegegevens om tot een AMO te komen Opzet van de handleiding De handleiding inventariseert voor een aantal concrete situaties praktische oplossingen voor het uitwisselen van medicatie-informatie die bijdragen aan een zo goed mogelijk invulling van het AMO. Daarbij worden niet alleen op ICT gebaseerde oplossingen meegenomen maar ook andere (zoals het gebruik van een papieren uitdraai). Ook worden meerdere (alternatieve) oplossingen beschreven als die er zijn. De handleiding is bedoeld voor partijen in het veld (zorgaanbieders, RSO's, leveranciers en anderen) die samenwerken aan praktische oplossingen om te komen tot een AMO. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal uitgangspunten en overwegingen die de basis vormen voor de 7

8 uitwerking in deze handleiding. Voor de uitwerking van de praktische situaties is er voor gekozen om aan te sluiten bij de overdrachtssituaties die worden beschreven in de handreiking die als bijlage is toegevoegd aan de richtlijn. De opzet van de handleiding is gebaseerd op onderstaande structuur. Uitgangspunt is de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten en de bijbehorende Handreiking voor zes overdrachtssituaties. In deze handleiding zijn vijf van die overdrachtssituaties (Thuis wonen, met thuiszorg, of wonend in een verzorgingshuis, Consult 1 ste lijn, opname instelling, ontslag instelling en Ambulante behandeling/polikliniek) uitgewerkt respectievelijk in de hoofdstukken H-3, H-4, H-5, H-6, H-7. De interne overdracht binnen een zorginstelling is niet uitgewerkt, omdat de situaties binnen een instelling te zeer uiteenlopen voor een algemene uitwerking. Elk van die overdrachtssituaties bestaat uit een aantal stappen. Voor elk van die stappen zijn waar relevant de oplossingen beschreven die nu in de praktijk worden gebruikt zoals bv. telefoon, papier, fax, OZIS berichten en viewers en EMD Plus berichten. Een gedetailleerde uitwerking van de EMD Plus gebaseerde oplossingen is te vinden in de bijlage IV. Het gaat bij de handleiding nadrukkelijk niet om de zorginhoudelijke aspecten maar om de manier waarop de 8

9 informatievoorziening op een praktische manier en waar mogelijk met ondersteuning van ICT kan worden ingevuld. De praktische uitwerking richt zich specifiek op de informatieuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders en niet op de activiteiten die bij één zorgaanbieder of binnen één instelling liggen Regionale Richtlijnen Bij de uitwerking van de handleiding zijn een aantal regio s betrokken geweest (zie bijlage II). Sommige regio s hebben een eigen vertaling gemaakt van wat de Richtlijn OvM in de praktijk betekent voor de betrokken zorgverleners: De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft met de zorgverleners in de regio het document Regionale Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens [4] opgesteld. Zorgverleners in Zuidwest Friesland hebben gezamenlijk afgestemde protocollen gebundeld in het document Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland [5]. Beide document leggen de nadruk op het zorgproces en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners. De voorliggende handleiding die ingaat op de concrete mogelijkheden om de daarbij behorende informatieuitwisseling in de praktijk te ondersteunen vormt daarop een goede aanvulling. 9

10 H-2 Uitgangspunten en overwegingen 2.1. Use cases gebaseerd op concrete overdrachtssituaties Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Richtlijn OvM is er voor gekozen om de praktische uitwerking te baseren op de overdrachtssituaties die worden beschreven in de handreiking die als bijlage toegevoegd is aan richtlijn. Daarbij sluiten we aan bij de consensus die er is rond deze situaties, volgen we de afgesproken richtlijn en hebben we een goed uitgangspunt om het complexe onderwerp in "behapbare stukken" op te pakken. Van de zes situaties die worden gedefinieerd in de handreiking worden situaties A, B, C, E en F uitgewerkt in de hoofdstukken H-3, H-4, H-5, H-6, H-7. : A. Thuis wonen met thuiszorg of wonend in een verzorgingshuis B. Consult in de eerste lijn (hoofdstuk 3) C. Aanmelding/opname in zorginstelling, toegelaten voor de functie behandeling D. Interne overdracht in een zorginstelling E. Ontslag uit instelling naar huis of naar de volgende instelling F. Ambulante behandeling/polikliniek De uitwerking van consult eerste lijn is beperkt tot de huisarts. Voor de uitwerking van opname en ontslag instelling is met name aandacht geweest voor het ziekenhuis als instelling. Door de regio's is aan de betreffende situaties prioriteit gegeven omdat het met name hier gaat om informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders Medicatieoverzicht en afleveroverzicht In de Richtlijn OvM is een definitie opgenomen van het medicatieoverzicht: Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg. In het medicatieoverzicht staan ten minste de volgende gegevens: 1. Voorgeschreven, ter hand gestelde, toegediende en gebruikte medicatie, de sterkte, dosering en de toedieningsvorm van het geneesmiddel, gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. 2. Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur) 3. De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 4. 1e voorschrijver en actuele voorschrijver. 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (adverse drug events, ernstige bijwerkingen). Op aanvraag kunnen de volgende gegevens worden verstrekt: 9. Laboratoriumgegevens. 10. Indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen. In de richtlijn is ook een definitie opgenomen van het afleveroverzicht: Overzicht van de door de apotheker ten behoeve van de patiënt afgeleverde medicatie in een periode van minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat afleveroverzicht. 10

11 2.3. EMD Plus Het Nictiz programma EMD Plus realiseert standaarden voor het verbeteren van de medicatieveiligheid. Met systemen die deze standaarden ondersteunen kunnen bevoegde zorgverleners op ieder moment medicatiegegevens opvragen, beter beoordelen welke medicijnen voor een patiënt geschikt zijn en (voor het overgrote deel) voldoen aan de Richtlijn OvM. EMD Plus heeft in samenwerking met zorgpartijen en ICT-leveranciers keuzes gemaakt om de belangrijkste wensen op landelijke schaal te realiseren. Aan zorgverleners wordt hierdoor stap voor stap nieuwe functionaliteit geboden waarmee zij beter, met behulp van elektronische medicatieoverdracht, hun patiënten kunnen behandelen. EMD Plus realiseert voor het samenstellen van het medicatieoverzicht standaarden voor de elektronische uitwisseling van de volgende gegevens: Verstrekkingen Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel comorbiditeit. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen) Medicatievoorschriften, inclusief reden van voorschrijven De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. Stop- en Mutatieberichten Gebruiksgegevens Labgegevens in de apotheek Actueel Medicatieoverzicht (voorbeeld software voor viewer) Een aantal van deze informatiestandaarden is gereed, een aantal is nog in ontwikkeling. Niet alle informatiestandaarden zijn nu ook daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken omdat dat afhankelijk is van: De feitelijke beschikbaarheid van een informatiestandaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde gegevens. Een aantal standaarden is beschikbaar en een aantal is nog in ontwikkeling. Geschiktheid van het informatiesysteem van de zorgverlener voor het toepassen van de standaard voor informatieuitwisseling. Ondersteunt het informatiesysteem de standaard? Per ICT-leverancier is dit verschillend. Aansluiting op een infrastructuur voor gegevensuitwisseling. Is het informatiesysteem aangesloten op een zorginfrastructuur, zoals de infrastructuur van het Servicecentrum voor Zorgcommunicatie? De standaarden zijn infrastructuuronafhankelijk, maar een aantal standaarden kan worden uitgewisseld via de infrastructuur van het Servicecentrum voor Zorgcommunicatie. De standaarden kunnen echter in principe voor iedere infrastructuur worden gebruikt. Daar waar relevant en praktisch worden EMD Plus gebaseerde oplossingen meegenomen in deze handleiding. De volgende EMD Plus interacties komen in dit document voor: # Naam Komt voor in 1 OpvragenVerstrekkingenlijst 4.2., 5.2 en VerzoekUitvoerenVoorschrift Recept OpvragenVoorschriftenlijst Opvragen PotentieleContraIndicaties 4.4 Meer informatie over EMD Plus gebaseerde oplossingen is te vinden in Bijlage IV. 11

12 2.4. Andere informatiestandaarden Naast de berichtenstandaarden die zijn of worden ontwikkeld in het kader van EMD Plus bestaan er ook andere (in het algemeen oudere) berichtenstandaarden voor het uitwisselen van medische informatie, waaronder medicatie-informatie. De belangrijkste daarvan zijn Edifact 2 en OZIS Infrastructuren Voor het uitwisselen van informatie (bv in de vorm van EMD Plus, OZIS of Edifact berichten) wordt gebruik gemaakt van een infrastructuur zoals: De landelijke infrastructuur voor zorgcommunicatie OZIS infrastructuren Regionale infrastructuren Landelijke infrastructuur voor zorgcommunicatie. De landelijke infrastructuur voor zorgcommunicatie (voorheen het LSP) is ondergebracht bij het Servicecentrum Zorgcommunicatie. Meer informatie is te vinden op: De praktijk In de praktijk moet aansluiting gezocht worden bij de lokale c.q. regionale situatie (wat past daar het best): Wat is op korte termijn mogelijk en praktisch? Hoe ziet een gewenste situatie op langere termijn er uit? Op welke manier kan stap voor stap van de huidige naar de toekomstige situatie gemigreerd worden? Er zal dus altijd sprake zijn van een migratietraject. De verantwoordelijkheid voor de keuzes die gemaakt worden tijdens dat traject ligt bij de betrokken zorgverleners. Het is aan hen om onderling afspraken te maken: Op welke manier zij samen de richtlijn willen uitvoeren Welke oplossingen ze kiezen voor de korte termijn Welke oplossingsrichting ze kiezen voor de langere termijn Hoe het migratiepad eruit zou kunnen zien Deze handleiding geeft oplossingen die op dit moment in de praktijk beschikbaar zijn. Het kan zo zijn dat plaatselijk bepaalde oplossingen niet beschikbaar zijn die elders wel mogelijk zijn omdat bepaalde functionaliteit nog niet ondersteund wordt door de lokaal gebruikte systemen of door de beschikbare infrastructuur Aanpak In elk van de navolgende hoofdstukken wordt een overdrachtssituatie uit de handreiking op een praktische manier uitgewerkt. In de eerste paragraaf van elk hoofdstuk wordt de overdrachtssituatie beschreven zoals die is gedefinieerd in de handreiking: De actoren worden benoemd De interacties worden weergegeven in een diagram De verschillende stappen worden weergegeven in een tabel. Daarbij worden exact de details aangehouden zoals die in de handreiking zijn beschreven. Alleen die stappen in de overdrachtssituatie waarbij informatieuitwisseling tussen verschillende zorgverleners aan de orde is worden in de navolgende paragrafen uitgewerkt (paragrafen 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 en 6.2): Allereerst wordt een uitwerking gegeven aan de hand van de betrokken actoren, de uit te wisselen of te delen informatie en de bijbehorende acties Vervolgens worden (bekende) praktische oplossingen beschreven die de gewenste stappen en acties 2 Zie 3 Zie 12

13 ondersteunen 13

14 H-3 Thuis wonen, met thuiszorg, of wonend in een verzorgingshuis- Indien de cliënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan de thuiszorg of het verzorgingshuis 3.1. Beschrijving use case De interacties zoals beschreven in de handreiking zijn weergegeven in de figuur hieronder. Op de volgende pagina worden de afzonderlijke stappen beschreven. Figuur 1 Interacties tussen rollen, excl. de trombosedienst. De volgende stappen worden onderscheiden in de handreiking (zie ook figuur op de vorige pagina): Stap Interactie Discussie 1 De openbaar apotheker is ervoor verantwoordelijk om bij elke ter hand stelling een afleveroverzicht en een gebruiksschema mee te geven aan de cliënt of diens vertegenwoordiger en deze af te geven aan de zorgorganisatie (thuiszorg of verzorgingshuis). De trombosedienst stelt het doseringsschema voor de antistollingsbehandeling (ook) ter beschikking van de zorgorganisatie. 2 De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de toedienregistratie. Specifiek voor deze situatie is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor de toediening. Zij heeft daarom een gebruiksschema nodig. Meestal krijgen deze categorie patienten medicatie per week via een Baxterrol met bijbehorende gebruiksschema. In de richtlijn fungeert de cliënt als intermediair bij de medicatieoverdracht. Aan te raden is om de Openbare apotheker direct het gebruiksschema en afleveroverzicht te laten versturen aan de instelling, net zoals de trombosedienst dat moet doen. De voorschrijver (vaak huisarts) wordt conform paragraaf 4.2 en 4.3 geïnformeerd. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt

15 3 De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het meegeven van de toedienregistratie met de cliënt indien deze op consult gaat bij een voorschrijver of indien de zorg wordt overgedragen aan een andere zorgorganisatie. De toedieningsregistratie is relevant voor de voorschrijver. Deze wordt meegegeven met de cliënt. Als de zorg wordt overgedragen aan een andere zorgorganisatie is overdrachtsituatie opname in een instelling, 5.2 van toepassing

16 H-4 Consult in de eerste lijn Beschrijving use case De use case kent een drietal actoren: patiënt, openbare apotheker, voorschrijver. In het geval consult eerste lijn worden meerdere voorschrijvers onderscheiden. Zie hiervoor ook, de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA)- Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn. De uitwerking in dit hoofdstuk is vooralsnog beperkt tot de huisarts als voorschrijver. De interacties zoals beschreven in de handreiking zijn weergegeven in de figuur hieronder. Op de volgende pagina worden de afzonderlijke stappen beschreven. 1a. verstrek afleveroverzicht 1b. verstrek afleveroverzicht 7. informeer over wijzigingen in medicatieoverzicht 16

17 De volgende stappen worden onderscheiden in de handreiking (zie ook figuur op de vorige pagina): Stap Interactie Discussie 1a 1b De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een afleveroverzicht aan de voorschrijver in het kader van de behandeling. De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een afleveroverzicht aan de patiënt op diens verzoek. Deze stap is uitgewerkt in paragraaf Deze stap is uitgewerkt in paragraaf De openbare apotheker is ervoor verantwoordelijk om aan de patiënt toestemming te vragen voor overdracht van medicatiegegevens aan de voorschrijver in het kader van de behandeling. 3 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk dat hij zich ervan vergewist dat hij het actuele afleveroverzicht bij aanvang van het consult heeft. 4 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk om het afleveroverzicht door te nemen met de patiënt en het daadwerkelijke gebruik vast te stellen van de actuele, voorgeschreven medicatie en in gebruik zijnde zelfzorgmiddelen. De trombosedienst 4 neemt bij de eerste controle tijdens het intakegesprek de gegevens op het aanmeldingsformulier inclusief medicatie en zelfzorgmiddelen door met de patiënt alsmede het actuele medicatiedossier van de apotheek. 5 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het al dan niet voorschrijven van medicatie en daarmee voor eventuele wijzigingen in de medicatie en het registreren van elk van die wijzigingen in het medicatieoverzicht. 6 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk de patiënt aan het einde van het consult te informeren over de (gewijzigde) medicatie. De trombosedienst verstrekt uur na INR controle een doseringsschema aan de patiënt. Het AIS kan de mogelijkheid geven om de toestemming vast te leggen. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt. Deze stap is gerelateerd aan stap 1a. Als de voorschrijver het actuele afleveroverzicht niet heeft kan hij/zij initiatief nemen. De mechanismes die daarvoor beschikbaar zijn worden beschreven in paragraaf 4.2 In hoeverre deze informatie kan worden geregistreerd is afhankelijk van het HIS. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt. Eventuele wijzigingen in de medicatie worden vastgelegd in het HIS. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk na het consult de openbare apotheker van de wijzigingen in het medicatieoverzicht op de hoogte te stellen. De trombosedienst informeert apothekers en zo nodig de huisarts/specialist over belangrijke wijzigingen in de antistollingsbehandeling. Deze stap is uitgewerkt in paragraaf De openbare apotheker is ervoor verantwoordelijk na de ter hand stelling van de medicatie het medicatieoverzicht bij te werken. Nota bene: Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt De casus rond de trombosedienst is op dit moment niet uitgewerkt. 17

18 In de use case wordt verschillende malen gerefereerd aan de openbare apotheker. In de LESA wordt uitgegaan van één dossierhoudende apotheek, maar in de praktijk is dat meestal niet het geval. Een patiënt maakt vaak gebruik van meerdere apotheken. Apothekers maken onderling afspraken of en hoe elkaar te informeren. 18

19 4.2. Apotheker verstrekt afleveroverzicht aan voorschrijver Stap 1a - uitwerking Aspect Invulling Beschrijving Actoren & proces Informatie Apotheker, huisarts Afleveroverzicht van apotheker De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een afleveroverzicht aan de huisarts in het kader van de behandeling. Zie definitie afleveroverzicht in paragraaf 2.2. Uitwisseling kan op initiatief zijn van De apotheker als het geactualiseerd is De huisarts als het nodig is De handreiking spreekt zich daar niet over uit maar legt de verantwoordelijkheid bij de apotheker. Systemen AIS, HIS Het afleveroverzicht is vastgelegd in het AIS. Het AIS moet in staat zijn om een afleveroverzicht op te leveren (afhankelijk van de manier van uitwisselen) als Papieren afdruk, pdf document Elektronisch bericht (gestructureerd) Stap 1a - praktische mogelijkheden Oplossingen Opmerkingen Verwijzing 5 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt Elke keer als de patiënt bij een apotheker is neemt hij actueel afleveroverzicht mee Het AIS moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage II) Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren afdruk faxen Apotheker faxt bericht naar huisarts als patiënt geweest is Zie opmerkingen hierboven Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf via (secure) Apotheker mailt bericht naar huisarts als patiënt geweest is Zie opmerkingen hierboven 4 Inzage via clusterkoppelingen Indien apotheker en huisarts gebruik maken van dezelfde groep van (AIS/HIS) systemen is onderlinge inzage mogelijk 5 Edifact MedRec Afleverbericht Een Edifact Medisch Recept Afleverbericht is beschikbaar. Hiermee kan apotheker de huisarts informeren over daadwerkelijke medicatie die is verstrekt. Deze informatie kan worden vastgelegd in het HIS 6. 6 OZIS viewer Inzage in de afleverinformatie via een OZIS viewer (portaal) die via een gateway is gekoppeld aan een OZIS ring 7 EMDplus - OpvragenVerstrekkingenlijst via landelijke infrastructuur 8 EMDplus - OpvragenVerstrekkingenlijst via regionale infrastructuur PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via regionale infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van XIS systemen waarin de benodigde berichten zijn geïmplementeerd (eventueel geverifieerd door een kwalificatie) Koppeling van beide systemen met een regionale Zie bijlage IV: EMD Plus in de praktijk Nog niet in de praktijk gebruikt voor zover bekend 5 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 6 Dit is niet het zelfde als een afleveroverzicht, maar als de informatie in het HIS wordt vastgelegd ontstaat er wel zoiets als een afleveroverzicht. 19

20 infrastructuur die uitwisseling v.d. berichten ondersteunt Apotheker verstrekt afleveroverzicht aan patiënt op diens verzoek Stap 1b - uitwerking Aspect Invulling Beschrijving Actoren & proces Informatie Apotheker, patiënt Afleveroverzicht van apotheker De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een afleveroverzicht aan de patiënt op diens verzoek. Zie definitie afleveroverzicht in paragraaf 2.2. Uitwisseling vindt plaats op verzoek van de patiënt Systemen AIS Het afleveroverzicht is vastgelegd in het AIS. Het AIS moet in staat zijn om een afleveroverzicht op te leveren. Stap 1b - praktische mogelijkheden Oplossingen Opmerkingen Verwijzing 7 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt 2 Pdf bestand op een drager (bv USB stick) zetten Het AIS moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren Als een patiënt ook bij andere apothekers medicatie ophaalt is het niet zeker dat het afleveroverzicht compleet is Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage II) Idem Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf bestand (secure 8 ) en Idem 4 Online inzien Bv. via het patiëntportaal van een AIS of via een Regioportaal Regio Haaglanden start project 7 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 8 bij secure is sprake van maatregelen om het bericht tegen inzage door onbevoegden te beschermen, zoals bv. versleuteling van het bericht en/of de verbinding. 20

21 4.4. Voorschrijver informeert apotheker over wijzigingen in medicatieoverzicht Stap 7 - uitwerking Aspect Invulling Beschrijving Actoren & proces Voorschrijver, apotheker De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk na het consult de openbare apotheker van de wijzigingen in het medicatieoverzicht op de hoogte te stellen. Informatie Systemen Wijzigingen in het medicatieoverzicht HIS, AIS Het is niet duidelijk uit de handreiking bij de richtlijn of alle wijzigingen in het medicatieoverzicht moeten worden doorgegeven bv. ook betreffende gebruik van alcohol en drugs Stap 7 - praktische mogelijkheden Oplossingen Opmerkingen Verwijzing 9 1 Papieren recept meegeven aan de patiënt De patiënt krijgt het recept mee en overhandigt het recept aan de apotheker Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren recept faxen De voorschrijver faxt het recept naar de apotheker Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Uitwisseling via clusterkoppelingen 4 Edifact MedRec Aanvraagbericht 5 EMDplus berichten VerzoekUitvoerenVoorschrift Recept via landelijke infrastructuur 6 EMDplus berichten OpvragenVoorschriftenlijst via landelijke infrastructuur 7 EMDplus berichten Opvragen PotentieleContraIndicaties via landelijke infrastructuur Indien apotheker en huisarts gebruik maken van dezelfde groep van (AIS/HIS) systemen is onderlinge uitwisseling mogelijk Een Edifact Medisch Recept Aanvraagbericht is beschikbaar. Hiermee kan de huisarts een elektronisch recept sturen naar de apotheker. PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden Nog niet ingebouwd door leveranciers Nog niet ingebouwd door leveranciers Nog niet ingebouwd door leveranciers 9 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 21

22 H-5 Aanmelding/opname in zorginstelling, toegelaten voor de functie behandeling Beschrijving use case 2. verstrek afleveroverzicht 22

23 De volgende stappen worden onderscheiden (zie ook figuur hiervoor): Stap Interactie Discussie 1 De apotheker van de instelling is ervoor verantwoordelijk om de voorschrijver(s) binnen de zorginstelling in het kader van een behandeling een actueel medicatieoverzicht ter beschikking te stellen. Omdat informatieuitwisseling tussen instellingen hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een afleveroverzicht aan de apotheker van de instelling op diens verzoek. Deze stap is uitgewerkt in paragraaf De openbare apotheker is ervoor verantwoordelijk om aan de patiënt toestemming te vragen voor de overdracht van medicatiegegevens aan de instelling. 4 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij het actuele medicatieoverzicht bij aanvang van de behandeling heeft. De voorschrijver is er voor verantwoordelijk (of dient) kennis te nemen van het meest actuele doseerschema dat de trombosedienst 10 aan de patiënt ter hand heeft gesteld. 5 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk om het medicatieoverzicht door te nemen met de patiënt om vast te stellen welke medicatie, zelfzorgmiddelen en indien nodig voor verantwoorde zorg, welke drugs en alcohol daadwerkelijk door de patiënt worden gebruikt.. 6 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het registreren van elke wijziging in medicatie in het medicatieoverzicht. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Deze stap is gerelateerd aan stap 2. Als de voorschrijver het actuele afleveroverzicht niet heeft kan hij/zij initiatief nemen. De mechanismes die daarvoor beschikbaar zijn worden beschreven in paragraaf 5.2. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt De casus rond de trombosedienst is op dit moment niet uitgewerkt. 23

24 5.2. Openbare apotheker verstrekt afleveroverzicht aan apotheker instelling op diens verzoek Stap 2 - uitwerking Aspect Invulling Beschrijving, opmerkingen Actoren & proces Openbare apotheker, Apotheker instelling of Apotheek Service Punt (ASP) De apotheker van de instelling of ASP vraag de openbare apotheker om een afleveroverzicht dat vervolgens wordt verstrekt door de openbare apotheker. Informatie Afleveroverzicht Zie definitie. Uitwisseling is volgens de handreiking op initiatief van de instellingsapotheker. Systemen AIS, ZAIS Stap 2 - praktische mogelijkheden Oplossingen Opmerkingen Verwijzing 11 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt Elke keer als de patiënt bij een openbare apotheker is neemt hij actueel overzicht mee Het AIS moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren Als een patiënt ook bij andere openbare apothekers (incl. poliklinische apothekers) medicatie ophaalt is het niet zeker dat het afleveroverzicht compleet is Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage III) Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren afdruk faxen Openbare apotheker faxt bericht naar apotheker instelling op verzoek van patiënt of instellingsapotheker Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf via (secure) Openbare apotheker mailt bericht naar apotheker instelling op verzoek van patiënt of instellingsapotheker 4 OZIS Zie Tab: Producten Onderdeel: transmurale berichten Er is een OZIS oplossing die bestaat uit de volgende stappen: Patiëntselectie vanuit het ziekenhuis via Directory Service (DS), op basis van een LDAP protocol naar de OZIS CPI (Centrale Patiënten Index) Ziekenhuis apotheek --> Openbare apotheek Bericht Verzoek om Waarneeminformatie: MVWI MH (Verzoek om Waarneem Informatie Bericht Medicatie Historie). Openbare Apotheek --> Ziekenhuis apotheek Bericht Antwoord Medicatiehistorie: MTRS AMH (Transmuraal Berichtenverkeer Antwoord Medicatiehistorie) Tot op heden is er nog geen concreet gebruik van deze berichten vastgesteld. 5 OZIS viewer Inzage in de afleverinformatie via een OZIS viewer (webportaal) die via een gateway is gekoppeld aan een OZIS ring Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 6 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via landelijke infrastructuur 7 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via regionale infrastructuur PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via regionale infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van XIS systemen waarin de benodigde berichten zijn geïmplementeerd (eventueel geverifieerd door een kwalificatie) Koppeling van beide systemen met een regionale infrastructuur die uitwisseling van de berichten ondersteunt. Zie bijlage IV: EMD Plus in de praktijk Wordt nog niet in de praktijk gebruikt voor zover bekend 11 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 24

25 25

26 H-6 Ontslag uit instelling naar huis of naar de volgende instelling 6.1. Beschrijving use case 5. Geef AMO door 5. Geef AMO door 5. Geef (indien van toepassing) AMO door 5. Geef (indien van toepassing) AMO door 26

27 De volgende stappen worden onderscheiden (zie ook figuur hiervoor): Stap Interactie Discussie 1 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het tijdig bijwerken van het medicatieoverzicht voor overdracht aan de ontvangende partijen. 2 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het informeren van de patiënt in het ontslaggesprek over de (gewijzigde) medicatie 3 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk de patiënt te vragen zoveel mogelijk mee te werken en het actuele medicatieoverzicht mee te geven met het dringende verzoek dit te bespreken met de volgende voorschrijver, de trombosedienst en de huisarts. 4 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het afspreken wie bij de aangepaste farmacotherapie verantwoordelijk is voor de continuering van de behandeling: hijzelf of een andere voorschrijver, bijvoorbeeld de huisarts. Bij orale antistollingsbehandeling informeert de voorschrijver de medisch leider van de trombosedienst wie verantwoordelijk is voor de continuering van deze specifieke behandeling. 5 De apotheker van de instelling is ervoor verantwoordelijk dat het actuele medicatieoverzicht bij ontslag 12 terecht komt bij de openbare apotheker of de apotheker van de volgende instelling, bij de huisarts en, indien van toepassing, bij de trombosedienst, bij de thuiszorg of het verzorgingshuis indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik heeft overgedragen aan de thuiszorg of het verzorgingshuis. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt Apotheker Huisarts Andere instelling of zorgverlener Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden: Er wordt medicatie meegegeven aan de patiënt door de ziekenhuisapotheek Er wordt een recept meegegeven vanuit het ziekenhuis en de patiënt haalt de medicatie op bij de openbare apotheek 27

28 6.2. Apotheker instelling zorgt dat AMO bij ontslag terecht komt bij volgende partij. Stap 5 - uitwerking Aspect Invulling Beschrijving Actoren & proces Informatie Apotheker instelling of Apotheek Service Punt (ASP), Openbare apotheker, Huisarts, etc.. AMO De apotheker van de instelling is ervoor verantwoordelijk dat het actuele medicatieoverzicht bij ontslag terecht komt bij de openbare apotheker of de apotheker van de volgende instelling, bij de huisarts en, indien van toepassing, bij de trombosedienst, bij de thuiszorg of het verzorgingshuis indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik heeft overgedragen aan de thuiszorg of het verzorgingshuis. Systemen ZIS, ZAIS, AIS,... Stap 5 - Praktische mogelijkheden: Informatie naar apotheker Oplossingen Openbare apotheker Opmerkingen Verwijzing 13 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt Als de patiënt het laatste contact met de voorschrijver in de instelling heeft neemt hij een actueel overzicht mee. Binnen de instelling wordt afgesproken wie dit overzicht meegeeft (voorschrijver, instellingsapotheker, ASP). Het instellingssysteem moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren. Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage III) Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren afdruk faxen Instellingsapotheker faxt bericht naar openbare apotheker Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf via (secure) Instellingsapotheker mailt bericht naar openbare apotheker 4 OZIS Zie Tab: Producten Onderdeel: transmurale berichten 5 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via landelijke infrastructuur 6 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via regionale infrastructuur Er is een OZIS oplossing die bestaat uit de volgende stappen: Patiëntselectie vanuit het ziekenhuis via Directory Service (DS) op basis van een LDAP protocol naar de OZIS CPI (Centrale Patiënten Index) Ziekenhuis apotheek --> Openbare apotheek Bericht Afgeleverde Medicatie: (MTRS) AFM: (Transmuraal Berichtenverkeer) Afgeleverde Medicatie PULL bericht via landelijke infrastructuur (de openbare apotheker vraagt de verstrekkingen op bij de instellingsapotheek). Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via regionale infrastructuur (de openbare apotheker vraagt de verstrekkingen op bij de instellingsapotheek). Voorwaarden: Gebruikmaken van XIS systemen waarin de benodigde berichten zijn geïmplementeerd (eventueel geverifieerd door een kwalificatie) Koppeling van beide systemen met een regionale Tot op heden is er nog geen concreet gebruik van deze berichten vastgesteld. Zie bijlage IV EMD Plus in de praktijk Wordt nog niet in de praktijk gebruikt voor zover bekend 13 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 28

29 infrastructuur die uitwisseling van de berichten ondersteunt. Oplossingen Huisarts Informatie naar huisarts Opmerkingen Verwijzing 14 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt Als de patiënt het laatste contact met de voorschrijver in de instelling heeft neemt hij een actueel overzicht mee Het instellingssysteem (bv ZIS) moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage III) Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren afdruk faxen Instellingsapotheker faxt bericht naar apotheker volgende instelling Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf via (secure) Instellingsapotheker mailt bericht naar apotheker volgende instelling 4 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via landelijke infrastructuur 5 EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via regionale infrastructuur PULL bericht via landelijke infrastructuur (de huisarts vraagt de verstrekkingen op bij de instellingsapotheek). Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via regionale infrastructuur (de huisarts vraagt de verstrekkingen op bij de instellingsapotheek). Voorwaarden: Gebruikmaken van XIS systemen waarin de benodigde berichten zijn geïmplementeerd (eventueel geverifieerd door een kwalificatie) Koppeling van beide systemen met een regionale infrastructuur die uitwisseling van de berichten ondersteunt. Zie bijlage IV: EMD Plus in de praktijk Nog niet in de praktijk gebruikt Informatie naar andere instelling of zorgverlener Oplossingen Apotheker volgende instelling, thuiszorg, trombosedienst, verpleeghuis, verzorgingshuis,. Opmerkingen Verwijzing 1 Papieren afdruk meegeven aan de patiënt Als de patiënt het laatste contact met de voorschrijver in de instelling heeft neemt hij een actueel overzicht mee Het instellingssysteem (bv ZIS) moet in staat zijn om zo n uitdraai te genereren Voor een voorbeeld van een medicatieoverzicht zie het model dat is ontwikkeld door Oria (zie bijlage III) Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 2 Papieren afdruk faxen Instellingsapotheker faxt bericht naar apotheker volgende instelling Wordt o.a. toegepast in regio Haaglanden 3 Pdf via (secure) Instellingsapotheker mailt bericht naar apotheker volgende instelling EMDplus OpvragenVerstrekkingenlijst via landelijke infrastructuur EMDplus OpvragenVerstrekkingen- PULL bericht via landelijke infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van één van de gekwalificeerde XIS systemen en voldoen aan de eisen van een GBZ Koppeling van beide systemen met de landelijke infrastructuur PULL bericht via regionale infrastructuur. Voorwaarden: Gebruikmaken van XIS systemen waarin de benodigde Zie bijlage IV: EMD Plus in de praktijk Wordt nog niet in de praktijk gebruikt voor 14 Bij bepaalde oplossingen worden één of meerdere regio s genoemd waar die werkwijze wordt toegepast. Voor die gevallen wordt verwezen naar Bijlage II voor de namen van contactpersonen uit de genoemde regio. 29

30 lijst via regionale infrastructuur berichten zijn geïmplementeerd (eventueel geverifieerd door een kwalificatie) Koppeling van beide systemen met een regionale infrastructuur die uitwisseling van de berichten ondersteunt. zover bekend 30

31 H-7 Ambulante behandeling/polikliniek 7.1. Beschrijving use case De volgende stappen worden onderscheiden (zie ook figuur hiervoor): Stap Interactie Discussie 1 De apotheker van de instelling is ervoor verantwoordelijk dat voorschrijvers in de polikliniek tijdig kunnen beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Als de instellingsapotheker verantwoordelijk is bij poliklinisch bezoek, dan zal deze apotheker continu in contact moeten staan met alle openbare apothekers (in de regio) voor actuele informatie. (OZIS, of LSP) en deze ook online

32 beschikbaar hebben voor voorschrijver op polikliniek. 2 De openbare apotheker is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van minimaal een afleveroverzicht aan de voorschrijver van de instelling op diens verzoek. 3 De openbare apotheker is ervoor verantwoordelijk om de patiënt te vragen om toestemming te geven voor de overdracht van medicatiegegevens aan én binnen de instelling. Dit kan via een OZIS koppeling of LSP. De instelling moet ervoor zorgdragen dat de informatie op de polikliniek te raadplegen is en over te nemen in ziekenhuissysteem. Deze stap is beschreven in 4.2 Het AIS kan de mogelijkheid geven om de toestemming vast te leggen. N.B. In andere uitwerkingen is het aspect toestemming niet meegenomen De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij het actuele medicatieoverzicht bij aanvang van het poliklinische consult heeft. 5 De voorschrijver is verantwoordelijk voor het doornemen van het medicatieoverzicht met de patiënt om de juistheid vast te stellen van het daadwerkelijke gebruik van de actuele, voorgeschreven medicatie en in gebruik zijnde zelfzorgmiddelen. 6 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk de patiënt aan het einde van het consult te informeren over de (gewijzigde) medicatie. 7 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk de patiënt te vragen zoveel mogelijk mee te werken en geeft het actuele medicatieoverzicht mee met het dringende verzoek dit te bespreken met de voorschrijver in de volgende zorginstelling, de trombosedienst of de huisarts. 8 De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk af te spreken wie bij de aangepaste farmacotherapie verantwoordelijk is voor de continuering: hijzelf of een andere voorschrijver, bijvoorbeeld de huisarts. 9 De apotheker van de instelling is ervoor verantwoordelijk dat het medicatieoverzicht na consult wordt aangeleverd aan de volgende apotheker, aan de huisarts en, indien van Deze stap is gerelateerd aan stap 2. Als de voorschrijver het actuele afleveroverzicht niet heeft kan hij/zij initiatief nemen. De mechanismes die daarvoor beschikbaar zijn worden beschreven in paragraaf 5.2. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap niet verder uitgewerkt. Omdat informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders hier niet aan de orde is wordt deze stap hier niet verder uitgewerkt. Instelling moet een EVS systeem hebben, dat na het poliklinisch bezoek een overzicht maakt van de actuele medicatie. Vraagt grote discpline van de voorschrijver om 32

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Inhoud 1. Wat is het Elektronisch Medicatie Dossier? 2. Wat is het (actueel) medicatieoverzicht?

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS CONCEPTRICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, Nictiz, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek)

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Historie van de begrippen In 2013 is door de Werkgroep Begrippen 1 een set van begrippen

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker Intermezzo Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker 8 juni 2017 Situatie apotheker ouderenzorg Apotheker werkt als stadsapotheker én als instellingsapotheker in verpleeghuis.

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN

RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, Verenso en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht Een volledig en actueel medicatieoverzicht Versie 1.10 Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: 16-12-2016 Locatie: Utrecht Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Een volledig en actueel medicatieoverzicht...

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn STAPPENPLAN Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn Waarom een actueel medicatieoverzicht? Tandartsen en hun medewerkers

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA 1-leerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 16 november 2004 2501-141.B440 Onderwerp : 2501/Dienstapotheek Regio Assen Geachte heer [naam], Naar aanleiding van uw verzoek

Nadere informatie

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o TIM heeft Zin Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o Aanleiding TIM West Friesland Melding door huisarts aan Bestuur WFG Na pilot, start TIM ( 2009): Eerst enkele, later alle zorgverleners

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Documentbeheer Versie Aanpassingen Datum 1.0 Totstandkoming eerste versie 19 mei 2011 protocol

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V1006603 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking

Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking Colofon Deze handreiking is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Koninklijke Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL DEFINITIEVE VERSIE JANUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric Jan van Grunsven,

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier Het ipmd Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier 10 maart 2016 Vandaag Demo inloggen VZVZ-portaal voor download medische gegevens Demo tool om medische gegevens in ipmd app te krijgen Demo eerste versie

Nadere informatie