Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens"

Transcriptie

1 Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1

2 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep geformeerd met de doelstelling om de richtlijnen te vertalen naar de regionale situatie en een voorstel te doen voor implementatie. De werkgroep is gestart in november 2010 en had op 31 oktober 2011 haar laatste plenaire bijeenkomst. Dit protocol, versie 5 is definitief goedgekeurd in de IZO Twente bijeenkomst van 25 november 2011 en vervolgens voor implementatie onder de leden verspreid. Enschede, 25 november 2011

3 Inhoudsopgave Aanleiding... 4 Status... 4 Doel van de richtlijn... 4 Wet- en regelgeving... 4 Positionering... 5 Verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens... 6 Definities... 4 Voorkomende situaties IZO Twente:... 6 Uitwerking overdrachtsituaties... 6 Bijlage 1 De leden van IZO Twente Bijlage 2 De leden van de werkgroep medicatieoverdracht Bijlage 3 Machtiging beheer geneesmiddelen Bijlage 4 Verzoek afgifte medicatieoverzicht... 13

4 Aanleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg en VWS hebben het initiatief genomen om samen met de verschillende branche- en beroepsorganisaties een richtlijn op te stellen voor een veilige overdracht van medicatiegegevens. De richtlijn is inmiddels vastgesteld en IGZ zal met ingang van 2011 de uitvoering controleren. In verband met het overstijgende karakter van de richtlijn en de vele partijen die een rol spelen bij de medicatieoverdracht is binnen IZO Twente afgesproken om gezamenlijk beleid te formuleren. In dit kader is een multidisciplinaire werkgroep geformeerd met de doelstelling om de richtlijn te vertalen naar de regionale situatie en een voorstel te doen voor implementatie. De deelnemende IZO Twente partijen worden weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2 worden de werkgroepleden vermeld. Status Dit regionale protocol is door de verschillende IZO Twente partners bekrachtigd. Inbedding van dit protocol in de eigen specifieke processen en kwaliteitsystemen is een verantwoordelijkheid van iedere participant. Het protocol beschrijft de afspraken zoals die in 2011 in de regio door de betrokken partijen zijn gemaakt. Er kan niet aan alle onderdelen van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens met de huidige middelen en registraties worden voldaan. Om die reden wordt er binnen de regio gewerkt aan verdere verbetering van de mogelijkheden voor de overdracht van gegevens. Indien daarvoor aanleiding is zal het regionale protocol worden aangepast naar de actualiteit. Doel van het regionaal protocol Overdracht Van Medicatiegegevens Het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid, doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken. Wet- en regelgeving De richtlijn is opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving. Met name de volgende onderdelen zijn essentieel: 1. Er is toestemming van de patiënt verkregen voor het opvragen, inzien, gebruiken en bijwerken van medicatiegegevens door behandelaar(s) (Wet Bescherming Persoonsgegevens - WPB)). 2. De patiënt is bij en na elk contact met een voorschrijver adequaat geïnformeerd over de (gewijzigde) medicatie (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst - WGBO). 3. De zorgaanbieder/zorgverlener is systematisch en aantoonbaar bezig met het verbeteren van de patiëntveiligheid rondom de overdracht van medicatiegegevens en heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden hieromtrent goed vastgelegd (Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet BIG). Definities Afleveroverzicht: Overzicht van de door de apotheker ten behoeve van de patiënt afgeleverde medicatie in een periode van minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat afleveroverzicht. Toedienlijst: Een overzicht van de te gebruiken medicatie. Deze bevat het toedienschema van de medicatie met ruimte om het toedienen af te tekenen. 4

5 Medicatieoverzicht: Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg. In het medicatieoverzicht staan ten minste de volgende gegevens: 1. Voorgeschreven, ter hand gestelde, toegediende en gebruikte medicatie, de sterkte, dosering en de toedieningsvorm van het geneesmiddel, gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. 2. Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur) 3. De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 4. 1e voorschrijver en actuele voorschrijver. 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel comorbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen). Op aanvraag kunnen de volgende gegevens worden verstrekt: 9. Laboratoriumgegevens. 10. Indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen. Geconstateerd kan worden dat een aantal van de hiervoor benoemde gegevens met betrekking tot het medicatieoverzicht niet bekend zijn, dan wel niet vastgelegd worden of niet digitaal beschikbaar gemaakt kunnen worden. Door het ontbreken van deze randvoorwaardelijke zaken wordt er in het kader van de uitvoering van dit regionaal protocol uitgegaan van het minimaal beschikbaar hebben van het actuele afleveroverzicht. Het streven blijft echter dat bij alle overdrachtsmomenten een zo volledig mogelijk overzicht van de vastgelegde gegevens beschikbaar is. Positionering Het regionaal protocol is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend. Het regionaal protocol is aanvullend op alle andere veldrichtlijnen, veldnormen en kwaliteitskaders die de farmaceutische zorg beschrijven. Van groot belang is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. In het kader van dit regionale protocol wordt uitgegaan dat de wilsbekwame patiënt zelf verantwoordelijk is voor zijn actuele medicatieoverzicht. Dit overzicht, in de vorm van een afleveroverzicht, wordt op verzoek door de eigen apotheek verstrekt. Van patiënten mag worden verwacht dat zij dit overzicht beschikbaar hebben bij alle behandelcontacten. Uitgangspunten: 1. Bij elk contact met een voorschrijver is altijd een zo actueel mogelijk afleveroverzicht beschikbaar. 2. Bij een spoedopname is er zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een actueel afleveroverzicht beschikbaar. 3. Bij overdracht naar de volgende schakel is zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur, een actueel afleveroverzicht beschikbaar. 5

6 Als basis voor deze afspraken worden in deze notitie een aantal verschillende overdrachtsituaties beschreven. Zorgaanbieders/zorgverleners kunnen hiervan afwijken als de specifieke lokale situatie dat vraagt. Verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens De patiënt heeft recht op inzage in en recht op een kopie van zijn volledige dossier en gegevens en heeft als enige het recht om anderen toestemming te geven tot inzage in, opvragen, gebruik en bijwerken van zijn dossier. De patiënt is verantwoordelijk om alle informatie over zijn gezondheidstoestand te geven die relevant is voor de zorgverlening. Hij geeft actief informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en voorgeschreven geneesmiddelen. De patiënt kan een (wettelijke) vertegenwoordiger hebben die in diens plaats treedt indien hij niet aanspreekbaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Ook kan de patiënt een zorgverlener machtigen om het beheer en de toediening van medicatie over te nemen. De voorschrijver is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij tijdens een consult het meest actuele overzicht heeft. Hij is tevens verantwoordelijk voor het (doen) registreren van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatie. De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het overzicht van de door deze apotheek afgeleverde medicatie, actueel is bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver. De zorgaanbieder/de zorgverlener is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg. In het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder moet vastliggen op welke wijze (hoe, waar, wanneer en door wie) gegevens met betrekking tot voorschrijven, ter hand stellen, bewaken en toedienen van geneesmiddelen worden vastgelegd en overgedragen. Voorkomende situaties IZO Twente: IZO Twente omvat alle aanbieders van zorg en behandeling in de regio Twente. Het gehele spectrum van enkelvoudige thuiszorg tot aan hoog complexe specialistische ziekenhuiszorg wordt hierbij geboden. Hoewel niet uitputtend komen bij de verschillende zorgverlenende instanties de volgende overdrachtsituaties veel voor: 1. Thuis wonen met (thuis)zorg of een vorm van begeleiding of wonend in een verzorgingshuis (verblijf met zorg maar zonder behandeling). 2. Consult in de eerste lijn, ambulante behandeling, poliklinische behandeling of dagbehandeling 3. Opname in een (zorg)instelling met de functie behandeling (ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijke- en/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling) 4. Interne overdracht in een zorginstelling 5. Ontslag uit instelling naar huis of naar de volgende instelling Uitwerking overdrachtsituaties Thuis wonen met (thuis)zorg of een vorm van begeleiding of wonend in een verzorgingshuis (verblijf met zorg maar zonder behandeling). Zelfstandige patiënten die de regie over de medicatie zelf voeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het voor hulpverleners beschikbaar hebben van het meest actuele overzicht. Dit overzicht wordt op vraag van de patiënt verstrekt door de apotheek. De patiënt beslist hierbij zelf welke hulpverleners inzagerecht hebben. Bij relevante contacten wordt wel steeds door de hulpverlenende instantie gevraagd naar het actuele overzicht. 6

7 Indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan (thuis)zorg-, begeleidingsorganisatie of instelling, wordt hiermee tevens de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de medicatieoverdracht gerealiseerd. Hoewel er keuze vrijheid van de patiënt is met betrekking tot de apotheek wordt de geneesmiddelenvoorziening in de verzorgingshuizen meestal gerealiseerd door één vaste openbare apotheek. In de thuissituatie is sprake van verschillende openbare apotheken. Hierbij gelden dan de volgende regionale afspraken: 1. De patiënt of zijn vertegenwoordiger of medewerkers van de betreffende organisatie geven bij de openbare apotheek aan dat medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk is overgedragen. Hiervoor wordt het regionale format zoals opgenomen in bijlage 3 gebruikt. 2. De apotheker geeft bij elke ter hand stelling waarbij er een wijziging van de medicatie optreedt een afleveroverzicht en een toedienlijst mee aan de patiënt of diens vertegenwoordiger zodat dit afgegeven kan worden aan de betreffende organisatie. In afgesproken situaties wordt het overzicht direct door de apotheker aan de betreffende zorgorganisatie verstrekt. 3. De organisatie zorgt voor archivering van de actuele toedienlijst van gebruikte geneesmiddelen in het (thuis)dossier bij de patiënt. 4. De zorgorganisatie en de patiënt/vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor het meegeven van het overzicht bij consulten of bij overdracht naar een andere zorgorganisatie. Voorschrijvers in de thuissituatie hebben door middel van raadplegen van het dossier bij de patiënt altijd toegang tot de actuele gegevens. Consult in de eerste lijn, ambulante behandeling,poliklinische behandeling of dagbehandeling Zelfstandige patiënten die de regie over de medicatie zelf voeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het voor hulpverleners beschikbaar hebben van het meest actuele overzicht. Dit afleveroverzicht wordt op vraag van de patiënt verstrekt door de apotheek. De patiënt beslist hierbij zelf welke hulpverleners inzagerecht hebben. Bij relevante contacten wordt wel steeds door de hulpverlenende instantie gevraagd naar het actuele overzicht. Indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan (thuis)zorg-, begeleidingsorganisatie of verzorgingshuis dan faciliteert deze organisatie het meegeven van het overzicht van de medicatie zoals opgenomen in het dossier bij behandelcontacten. Ook kan de apotheker een afleveroverzicht aan de voorschrijver leveren op diens verzoek en na toestemming door de patiënt. Hiervoor kan het regionale format worden gebruikt zoals opgenomen in bijlage 4 Er zijn dus een drietal mogelijkheden om te voldoen aan de richtlijn; de patiënt is verantwoordelijk en draagt zorg voor het overzicht, de overnemende organisatie is verantwoordelijk of de consultgever vraagt zelf het afleveroverzicht op. Verder geldt dan in alle drie de situaties: 1. De voorschrijver controleert of het actuele overzicht bij aanvang van het consult aanwezig is 2. De voorschrijver neemt het afleveroverzicht door met de patiënt om het daadwerkelijke gebruik van de middelen vast te stellen inclusief eventuele zelfzorgmiddelen 3. De voorschrijver schrijft nieuwe medicatie voor of wijzigt of stopt bestaande medicatie, informeert de patiënt en informeert de apotheek over de wijzigingen. Tevens wordt afgesproken wie zorg draagt voor de continuering van de voorgeschreven medicatie. 7

8 4. De openbare apotheek werkt het overzicht bij en zorgt er voor dat de patiënt dit nieuwe afleveroverzicht krijgt. In afgesproken situaties wordt het overzicht direct door de openbare apotheker aan de betreffende zorgorganisatie verstrekt. Opname in een (zorg)instelling met de functie behandeling (ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijkeen/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling) 1 Ook hier zal in sommige situaties de wilsbekwame zelfstandige patiënt zelf de verantwoordelijkheid dragen en zorgdragen voor een actueel overzicht. Indien dit niet beschikbaar is dan gelden de volgende afspraken: 1. De apotheker van de (zorg)instelling zorgt voor een actueel afleveroverzicht door dit op te vragen bij de apotheek van de patiënt. De apotheker van de instelling wordt dan ook geïnformeerd over nieuwe patiënten. De (zorg) instelling maakt kenbaar aan patiënten dat informatie over medicatie wordt uitgewisseld tenzij een patiënt hier tegen bezwaar maakt. 2. De openbare apotheker verstrekt een afleveroverzicht aan de apotheker van de instelling op diens verzoek. 4. De voorschrijvend arts vergewist zich ervan dat het actuele overzicht beschikbaar is bij aanvang van de behandeling. 5. De voorschrijvend arts neemt het afleveroverzicht door met de patiënt om vast te stellen welke medicatie, eventuele zelfzorgmiddelen en indien nodig voor verantwoorde zorg, welke drugs en alcohol daadwerkelijk door de patiënt worden gebruikt. 6. De voorschrijver is verantwoordelijk voor het (doen) registreren in het apotheeksysteem van elke wijziging in medicatie. Interne overdracht in een (zorg)instelling 1. De apotheker van de instelling zorgt voor het actueel houden van het medicatieoverzicht en stelt dit beschikbaar aan elke voorschrijvend arts binnen de instelling. 2. De ontslag verlenende voorschrijver zorgt voor het bijwerken van het medicatieoverzicht bij de interne overdracht 3. De voorschrijver van de ontvangende afdeling is ervoor verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij een actueel overzicht heeft. Een actueel overzicht is steeds beschikbaar in het medisch dossier of digitale medicatie dossier van de patiënt. Ontslag uit zorginstelling naar huis of naar de volgende zorginstelling Ook hierbij geldt dat de patiënt of diens vertegenwoordiger een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de informatie over het medicatiegebruik. 1 (zorg)instellingen met de functie behandeling zijn ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijk- en/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling, hierna te noemen: zorginstelling. 8

9 Hierbij gelden de volgende regionale afspraken: 1. De voorschrijvend arts werkt het overzicht van de gebruikte medicatie tijdig bij voor overdracht aan de ontvangende partijen. 2. De voorschrijvend arts informeert de patiënt in het ontslaggesprek over de (gewijzigde) medicatie. 3. De voorschrijvend arts spreekt af wie bij de aangepaste farmacotherapie verantwoordelijk is voor de continuering van de behandeling: hijzelf of een andere voorschrijver, bijvoorbeeld de huisarts. 4. De apotheker van de instelling faciliteert het beschikbaar hebben van het actuele overzicht bij ontslag. Zodat de patiënt of diens vertegenwoordiger dit kan overhandigen bij de openbare apotheker of de apotheker van de volgende instelling, bij de huisarts en, indien van toepassing, bij de thuiszorg of het verzorgingshuis indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik heeft overgedragen aan de thuiszorg of het verzorgingshuis. 9

10 Bijlage 1 De leden van IZO Twente 10

11 Bijlage 2 De leden van de werkgroep medicatieoverdracht AriënsZorgpalet Bruggerbosch de heer E. Gramsbergen, voorzitter en de heer M. Lenferink mevrouw R. Dingenouts mede namens de noabers De Posten, Zorggroep Manna en Zorgfederatie Oldenzaal CarintReggeland Dimence InteraktContour Livio Mediant MST Regio apotheken Het Roessingh ZGT Zorgaccent & TNWT Zorggroep Sint Maarten de heer H. Snijders de heer A. Jansen de heer H. Bonten en mevrouw M. Schreuder de heer B. Kors de heer V. van Antwerpen mevrouw H. Colen en mevrouw L. Heida mevrouw H. Elling de heer H. van Delden de heer H. Oldenhof de heer R. Bons de heer E. Notenboom en mevrouw H. Banis 11

12 Bijlage 3 Machtiging beheer geneesmiddelen Medicijnafspraken Naam patiënt: Adres: PC/Woonplaats: Geboortedatum: Huisnummer: Klantnummer: Machtiging beheer geneesmiddelen Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij het beheer van zijn/haar geneesmiddelen met ingang van / / (datum) overdraagt aan zorgaanbieder: 1. Onder het beheer wordt in deze machtiging verstaan*: o Aanvragen / muteren o Bewaren o Uitzetten o Klaarzetten o Toedienen van geneesmiddelen die nodig zijn. 2. Zorgaanbieder verklaart deze machtiging te aanvaarden. 3. Zorgaanbieder stelt de apotheek van de patiënt op de hoogte van deze machtiging. 4. Ter uitvoering van deze machtiging alsmede ter uitvoering van farmacotherapeutisch overleg wordt toestemming verleend om de gegevens betreffende zijn/haar medicatie te verwerken. De zorgaanbieder is in de gegevensverwerking gehouden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 5. De patiënt kan deze machtiging op elk moment schriftelijk herroepen. De machtiging vervalt zeven dagen na ontvangst van de herroeping. 6. De zorgaanbieder kan de aanvaarding van deze machtiging op elk moment intrekken. De machtiging vervalt zeven dagen na intrekking van de aanvaarding. De zorgaanbieder stelt de patiënt schriftelijk op de hoogte van de reden waarom de aanvaarding wordt ingetrokken. 7. De machtiging vervalt voorts door beëindiging van de zorgverleningsovereenkomst. * aankruisen wat van toepassing is Handtekening patiënt: Handtekening Contactverzorgende/verpleegkundige: Datum: 12

13 Bijlage 4 Verzoek afgifte medicatieoverzicht VERZOEK AFGIFTE MEDICATIEOVERZICHT Naam patiënt: Adres: Geboortedatum: Huisnummer: PC/Woonplaats: Hierbij verzoekt ondergetekende, in de verantwoordelijkheid van behandelaar of zorgaanbieder aan wie het beheer van geneesmiddelen is overgedragen, aan apotheek: om afgifte van het meest actuele medicatieoverzicht van bovengenoemde patiënt. De betreffende patiënt dan wel diens vertegenwoordiger is akkoord gegaan met overdracht van deze gegevens. * De patiënt heeft ons gemachtigd middels een machtiging beheer geneesmiddelen De patiënt is medeondertekenaar van dit verzoek. Handtekening patiënt: Datum: * aankruisen wat van toepassing is Handtekening aanvrager: Naam zorgverlener/behandelaar: Faxnummer: Datum: Adres: 13

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS CONCEPTRICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, Nictiz, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 1. Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015 Utrecht, December 2015 Inleiding Op 16 november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Den Haag, november 2012

Den Haag, november 2012 Rapport van de toezichtbezoeken Medicatieveiligheid GGZ aan Lentis, locatie Zuidlaren, op 23 november 2011 te Zuidlaren en locatie Hereweg op 18 september 2012 te Groningen Den Haag, november 2012 Rapport

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht September 2011 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg. Actualisatie mei 2011

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg. Actualisatie mei 2011 Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg Actualisatie mei 2011 Colofon Projectgroep Jos Hiel, Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep, voorzitter Jan Akkermans, IVM Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Inhoud 1. Wat is het Elektronisch Medicatie Dossier? 2. Wat is het (actueel) medicatieoverzicht?

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier cliënten Bolwerk Zorggroep In te vullen door de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) Pagina 1 van 6

Aanmeldingsformulier cliënten Bolwerk Zorggroep In te vullen door de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Uw persoonlijk gegevens 1 Geboortedatum.. Geslacht man vrouw Geboorteplaats Burgerlijke staat Ongehuwd/gehuwd/gescheiden/weduwe/weduwnaar/samenwonend/onbekend 2 Nationaliteit BSN-nummer

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

De kunst van het ketens smeden. Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven

De kunst van het ketens smeden. Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven De kunst van het ketens smeden Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven Regio Midden-Holland 11 gemeenten: 250.000 inwoners Gouda grootste stad (70.000 inw.)

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015 Utrecht Oktober 2015 Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Medicatieveiligheid : focus op de patiënt

Medicatieveiligheid : focus op de patiënt Medicatieveiligheid : focus op de patiënt 26 mei 2011 Froukje Boersma, specialist ouderengeneeskunde UMCG, Lentis/Dignis Opbouw presentatie 1. Medicatieveiligheid achtergrond 2. Patiënt risicofactoren

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen 2015 Voorwoord: De maatschappij vraagt en verwacht steeds meer van scholen om kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren. Dat is goed

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015 Risico-indicatoren 2015 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, november 2015 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen

Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen Januari 2011 Voor meer informatie en downloaden van de Handreiking: www.actiz.nl www.vgn.nl www.ggznederland.nl Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Voor uw inschrijving neemt u mee: 1- De geldige verzekeringsgegevens 2- De identiteitsgegevens 3- Het volledig ingevulde inschrijfformulier van u en uw gezin.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2015 Laatste update: 7 april 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013 Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni Amsterdam, juli Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Medicatiegegevens

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie