Besluitenlijst Van 5 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Van 5 april 2005"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag. (GM-beslissing 11/03/2005) Kenmerk: ZC/2004/3229 Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanvraag in het kader in het kader van de Nota Sociale Actie 2005 en het Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005 af te wijzen omdat deze niet voldoet aan de criteria voor subsidieverlening. Het betreft: Kunstcentrum Hengelo voor een meerjarige exploitatiesubsidie. Wet milieubeheer. Afwijzen verzoek tot opheffing van de last onder dwangsom van B.M. Vastgoed B.V. (Desmepol BV) te Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). (GS-beslissing 15/03/2005) Kenmerk: BA/2005/657 In 2004 hebben GS het bedrijf BM Vastgoed B.V. (Desmepol B.V.) te Ambt-Delden een last onder dwangsom opgelegd vanwege bedrijfsmatige activiteiten waarvoor geen milieuvergunning is verleend. Het bedrijf heeft een verzoek ingediend tot opheffing of vermindering van de dwangsom of tot het opschorten van de looptijd. Omdat GS niet is gebleken van onmogelijkheid om aan de last te voldoen hebben ze besloten het verzoek af te wijzen. Update regelingen Europese programma's. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: EMT/2005/292 Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling Europese programma s en de Beleidsregels met betrekking tot de Subsidieregeling Europese programma s Overijssel te wijzigen. Gedeputeerde Staten hebben besloten het aanvraagformulier voor het indienen van projectvoorstellen tekstueel aan te passen en opnieuw vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de wijzigingen te publiceren in het Provinciaal Blad. Toezending Prestatieovereenkomst Dienst Landelijk Gebied 2005/2006 aan Provinciale Staten. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/869 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005/2006 die de Provincie Overijssel op 11 januari 2005 is aangegaan met Dienst Landelijk Gebied regio Oost.

2 Toezending Prestatieovereenkomst Landschap Overijssel 2005 aan Provinciale Staten van Overijssel. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/870 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005 die de Provincie Overijssel op 22 december 2004 is aangegaan met Stichting Landschap Overijssel. Gebiedsgericht werken en reconstructie in 2005 en Kenmerk: RWB/2005/952 Het college van Gedeputeerde Staten heeft de brieven vastgesteld aan de gemeente Ommen en Dalfsen met het advies financiële middelen voor 2005 en 2006 vast te leggen voor te nemen maatregelen in het kader van reconstructie en gebiedsgericht werken. Vaststelling projectsubsidie. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: ZC/2005/1049 Gedeputeerde Staten stellen de projectsubsidie voor het bouwen van een website van de door de Stichting Cultuurplatform Dalfsen te Dalfsen vast op 3.814,02. Benoeming bestuursleden SEACO. Kenmerk: EMT/2005/1196 Op voordracht van MKB Oost-Nederland heeft GS de heer ing. N.J. Sjerps benoemd tot lid van de SEACO als opvolger van de ing. L. Buiting. De heer Sjerps is voorzitter van MKB IJssel-Vecht. Namens VNO NCW Midden wordt de heer W.J. Brink benoemd als lid van de SEACO als opvolger van de heer drs. W.B. Groen. De heer Brink is voorzitter van VNO NCW IJsseldelta. Afwijzing verzoek nadeelcompensatie de heer L. Hof. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: WK/2005/250 GS wijzen het verzoek van de heer Hof, om de schade te vergoeden die hij lijdt als gevolg van een aantal verkeersmaatregelen, af. 2 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

3 Acht beslissingen op bezwaar ingediend door ongeveer 250 omwonenden te Balkbrug gericht tegen vaststelling van verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377. (GS-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3332 GS hebben besloten bezwaarschriften gericht tegen verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377 ongegrond te verklaren. Het besluit tot het vaststellen van de maximumsnelheid van 60 km/uur op de parallelwegen van de N 377 is in overeenstemming met het vastgesteld beleid. Volgens de wet moeten wegen zo ingericht worden dat deze herkend worden als 60 km/uur wegen. Tegen de beslissing van GS tot de aanleg van verkeersdrempels, -plateaus en het straten van groenstenen bestaat volgens de wet geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Deze bezwaren zijn daarom niet-ontvankelijk. Beschikking op bezwaar. Verzoek om verklaring van geen bezwaar. J.A. Tassche te Tubbergen. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3082 Wegens een aankomende beleidswijziging besluiten Gedeputeerde Staten aan de heer J.A. Tassche te Tubbergen een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. Robuuste verbindingen Ecologische Hoofdstructuur. Kenmerk: LNL/2005/930 De Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel is een samenhangende netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk zal de komende jaren uitgebreid worden met een aantal robuuste verbindingen. Deze zorgen voor een versterking van de samenhang tussen de onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur. De robuuste verbindingen zijn door het Rijk vastgelegd in de Nota Ruimte die recent in de Tweede Kamer is behandeld. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale staten geïnformeerd over de manier waarop deze robuuste verbindingen de komende jaren zullen worden uitgewerkt. In 2005 zullen de deeltrajecten Ommen-Hattem, Reestdal-Ommen en Ommen-Holterberg met een totale oppervlakte van ha concreet in natuurgebiedsplannen worden begrensd. Gedeputeerde Staten willen hierbij 10% van de beschikbare oppervlakte in reserve te houden. Hiermee kan ingespeeld worden wensen van particulieren die mee willen werken aan het realiseren van de verbindingszones. De robuuste verbindingen zullen na 2005 tegelijk met de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in het streekplan worden opgenomen. De uitvoering zal op vrijwillige basis plaatsvinden. Het college wil een belangrijk deel realiseren via particulier natuurbeheer. Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder op de locatie Frankenhuisterrein, waarbij voorzien wordt in het staken van de activiteiten van het bedrijf S. Frankenhuis en Zoon en de bouw van woningen te Haaksbergen. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1240 De gemeente Haaksbergen heeft hogere grenswaarden aangevraagd voor woningen op de locatie Frankenhuis in Haaksbergen. Tegen de vaststelling van hogere grenswaarden zijn twee zienswijzen ingediend. GS besluiten de ingediende zienswijzen op de aanvraag om hogere grenswaarden ongegrond dan wel niet ontvankelijk te verklaren en de door de gemeente Haaksbergen aangevraagde hogere grenswaarden vast te stellen.

4 Beschikking/ Wet milieubeheer, Maatschap Wichers Schreur te Raalte. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1315 Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Maatschap Wichers Schreur, Nijverdalseweg 13 te Mariënheem de gevraagde revisievergunning te verlenen voor de locatie Nijverdalseweg 13 te Mariënheem. Het betreft een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij met brijvoeder. Vanwege de brijvoeder activiteiten, die formeel als afvalbewerking moeten worden aangemerkt, zijn Gedeputeerde Staten en niet Burgemeester en Wethouders van de gemeente hier het bevoegde gezag. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis van Raalte vanaf 29 april 2005 tot en met 10 juni Onderuitputting. Kenmerk: MI/2005/369 GS zenden de commissie Economie en Bestuur een reactie naar aanleiding van de brief van de commissie (d.d. 22/11/ 04) inzake onderuitputting. Afwijzing verzoek om projectsubsidie voor het Project: Managementcursus voor en door vrouwen. Kenmerk: ZC/2005/2905 Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieverzoek van de Overijsselse Vrouwen Raad te Zwolle voor het project Managementcursus voor en door vrouwen af te wijzen omdat, de activiteiten waarop het project zich richt volgens het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 behoren binnen de jaarprogramma s van de verschillende vrouwenorganisaties. bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied Kenmerk: ZC/2005/999 Provincie Overijssel heeft meerdere initiatieven ontplooit die op het snijvlak spelen van bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het kulturhusconcept. De gevraagde aandacht van de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken, voor de relatie tussen de twee gebieden is terecht. In Overijssel krijgt de relatie tussen bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied voldoende aandacht via ondermeer het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. Via een brief brengt Gedeputeerde Staten de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken van de initiatieven in Overijssel op de hoogte. bijdrageregeling veiligheid: verzoek gemeente Borne Kenmerk: BA/2005/293 GS besluiten het verzoek van de gemeente Borne om subsidiegeld uit 2004 over te hevelen naar 2005 op basis van artikel 3 uit de subsidieverordening bijdrageregeling veiligheid provincie Overijssel 2002 niet in te willigen 4 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

5 Subsidie aan Stichting Energiebureau Overijssel Kenmerk: EMT/2005/416 Gedeputeerde staten verlenen de stichting Energiebureau Overijssel een subsidie van maximaal voor uitvoering van activiteiten uit het werkplan Het Energiebureau levert een actieve bijdrage aan het provinciale energie- en klimaatbeleid Europaloket, voortgang Europese programma s: doelstelling 2- en LEADER +-programma. Kenmerk: EMT/2005/1366 Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afgeven van: ** 27 positieve beschikkingen in het kader van het doelstelling 2-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EFRO-bijdrage, ,00 aan provinciale bijdrage en ,00 aan EZ-cofinanciering voor het phasing out programma voor Twente beschikbaar; ** 11 positieve beschikkingen in het kader van het Leader+-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EOGFL-bijdrage en ,00 aan provinciale bijdrage beschikbaar. ** Met de nu beschikte projecten worden 178 bruto arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551, gemeente Enschede Kenmerk: RWB/2005/113 Door de gemeente Enschede is het bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551 ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Het plan voorziet in een planologisch regeling voor aanwezige woonbebouwing en voor een bestaande opslag van consumenten-vuurwerk Er zijn tegen het plan geen bedenkingen ingebracht. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan behoudens enkele onderdelen goed. Stand van zaken selectiever toezicht/verruiming provinciale vrijstellingenlijst artikel 19, lid 2 WRO Kenmerk: RWB/2004/4586 Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) biedt de mogelijkheid om, met instemming van de VROM inspecteur, projecten aan te wijzen waarvoor gemeentebesturen zonder provinciale tussenkomst vrijstelling kunnen verlenen van het geldende bestemmingsplan. Het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar is voor de aangewezen projecten niet nodig. De lijst met aangewezen projecten waarvoor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar achterwege kan blijven, is opgenomen in de huidige Handreiking en Beoordeling van ruimtelijke plannen van februari Om invulling te geven aan een andere (selectievere)wijze van toezichtuitoefening op ruimtelijke plannen hebben wij de bestaande lijst op een aantal onderdelen aanmerkelijk verruimd. Met de verruimde lijst zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een verdere vergroting van de beleidsruimte bij gemeenten, een aanzienlijke versnelling en vereenvoudiging van procedures en een vermindering van de werklast bij gemeenten en provincie.

6 Intrekking beroep bestemmingsplan Zuiderzeehaven, gemeente Kampen Kenmerk: RWB/2005/981 De Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven CV is met de Stichting Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en de Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta tot overeenstemming gekomen over extra natuurontwikkeling ter compensatie van de aanleg van de Zuiderzeehaven. Dit is voor NMO reden geweest om het beroep in te trekken dat was ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daardoor is het bestemmingsplan met onmiddellijke ingang onherroepelijk geworden. GS hebben hiervan met genoegen kennisgenomen gelet op de belangen die gediend worden door de spoedige realisatie van de Zuiderzeehaven. N348 Omleiding Wesepe Kenmerk: RWB/2005/1121 Gedeputeerde Staten hebben de Reactienota N348 Omleiding Wesepe en het Plan in Hoofdlijnen N348 Omleiding Wesepe vastgesteld. In de periode van 22 november tot en met 20 december 2004 hebben Gedeputeerde Staten bijna 80 reacties op het Ontwerpplan N348 Omleiding Wesepe ontvangen. In dit Ontwerpplan zijn 2 westelijke omleingsvarianten bij Wesepe gepresenteerd. Variant A, de ruime omleiding om Wesepe en variant B, de minder ruime omleiding om Wesepe. De reacties zijn beantwoord en verwerkt in de Reactienota. Alle reacties overwegend, heeft variant B de voorkeur. Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het plan, wordt het ontwerp van variant B op een aantal punten aangepast: Evenals bij de noordelijke rotonde wordt ook een bushalte bij de zuidelijke rotonde gerealiseerd; De noordelijke rotonde wordt ongeveer 50 meter in de richting van de Weth. van Doorninckweg verplaatst; Ter hoogte van de Mengerweg wordt een fietstunnel onder de rondweg gerealiseerd. Genoemde aanpassingen zijn verwerkt in het Plan in Hoofdlijnen. Gedeputeerde Staten zijn, met inachtneming van de uitkomsten van inspraak, voornemens om tot uitvoering van het plan over te gaan. Gedeputeerde Staten spannen zich maximaal in om de omleiding zo snel mogelijk te realiseren. De aanleg van de omleiding bij Wesepe is voorzien in Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 Kenmerk: BA/2005/221 Gedeputeerde Staten hebben het Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 vastgesteld. In het plan zijn 16 projecten vermeld, die voor het overgrote deel door derden worden uitgevoerd (mede met behulp van een provinciale subsidie). De kennisoverdrachtsprojecten van de provincie richten zich op de regio Kurzeme, en hebben betrekking op recreatie en toerisme, landbouw en natuur en water. Dag van Overijssel Kenmerk: BA/2005/277 Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het programma voor de Dag van Overijssel. Op zaterdag 28 mei 2005 zullen de zeven leden van GS elk op een locatie in de provincie een thema uit hun portefeuille presenteren aan bewoners en bezoekers van Overijssel. De leden van Provinciale Staten zullen eveneens aanwezig zijn op deze locaties en daar onder meer in gesprek gaan met bezoekers. 6 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

7 Ondertekening JONG-overeenkomst Kenmerk: ZC/2005/1207 GS Overijssel hebben besloten tot ondertekening van de JONG-overeenkomst met het Rijk en een aantal clusters van gemeente, waaronder de Netwerkstad Twente. Partijen werken gedurende een jaar aan het bestrijden van verkokering in het jeugdbeleid. Partijen gaan werken aan het terugdringen van overlappende samenwerkingsverbanden, stellen een noodprocedure in om een doorbraak te forceren als een jongere tussen wal en schip valt door niet functionerende keten. Het Rijk richt een rode telefoon in waar knelpunten in wet- en regelgeving kunnen worden gemeld door partijen. IPO-Studiereis cultuur naar Berlijn en Brandenburg Kenmerk: ZC/2005/1167 De Overijsselse gedeputeerde voor Cultuur, de heer J.G. Kristen, zal van 19 tot en met 22 april 2005 deelnemen aan een door het IPO georganiseerde studiereis over cultuurbeleid naar Berlijn en Brandenburg. Gedeputeerde Kristen is delegatieleider. Thema van de studiereis is kiezen in cultuurbeleid. Het thema wordt vanuit de Duitse situatie verkend in een ontmoeting met de staatssecretaris van Berlijn en de minister van Brandenburg. Het thema wordt toegelicht met een serie bezoeken aan culturele projecten en instellingen. Daarnaast wordt de aanwezigheid in Berlijn gebruikt om met elkaar een strategisch bestuurlijke discussie aan te gaan over de inhoud en de positie van provincies en cultuurbeleid. Ook is de groep te gast bij de Nederlandse ambassadeur in Duitsland. Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel. Kenmerk: LNL/2005/788 Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel vastgesteld. Op grond van dit besluit kunnen Gedeputeerde Staten subsidies voor de uitvoering van het Reconstructieplan Salland Twente verlenen. Voor is het subsidieplafond voor subsidieverlening aan landbouwbedrijven en andere ondernemingen samen 3 miljoen en voor overheden 13,5 miljoen. stand van zaken regionale stroomweg N340 Kenmerk: RWB/2005/1170 GS sturen een informatiebrief naar de belanghebbenden om de stand van zaken toe te lichten over de planvorming van de regionale stroomweg voor de N340 tussen Zwolle en Ommen. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk BIBOB beleid Gemeente Waalwijk Versie behorend bij collegebesluit van 30 januari 2007 BIBOB beleid Gemeente Waalwijk 1 INHOUD 1. Algemeen... 3 1.1 De wet BIBOB... 3 1.2 Toepassingsbereik van de wet BIBOB...

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie