Besluitenlijst Van 5 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Van 5 april 2005"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag. (GM-beslissing 11/03/2005) Kenmerk: ZC/2004/3229 Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanvraag in het kader in het kader van de Nota Sociale Actie 2005 en het Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005 af te wijzen omdat deze niet voldoet aan de criteria voor subsidieverlening. Het betreft: Kunstcentrum Hengelo voor een meerjarige exploitatiesubsidie. Wet milieubeheer. Afwijzen verzoek tot opheffing van de last onder dwangsom van B.M. Vastgoed B.V. (Desmepol BV) te Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). (GS-beslissing 15/03/2005) Kenmerk: BA/2005/657 In 2004 hebben GS het bedrijf BM Vastgoed B.V. (Desmepol B.V.) te Ambt-Delden een last onder dwangsom opgelegd vanwege bedrijfsmatige activiteiten waarvoor geen milieuvergunning is verleend. Het bedrijf heeft een verzoek ingediend tot opheffing of vermindering van de dwangsom of tot het opschorten van de looptijd. Omdat GS niet is gebleken van onmogelijkheid om aan de last te voldoen hebben ze besloten het verzoek af te wijzen. Update regelingen Europese programma's. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: EMT/2005/292 Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling Europese programma s en de Beleidsregels met betrekking tot de Subsidieregeling Europese programma s Overijssel te wijzigen. Gedeputeerde Staten hebben besloten het aanvraagformulier voor het indienen van projectvoorstellen tekstueel aan te passen en opnieuw vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de wijzigingen te publiceren in het Provinciaal Blad. Toezending Prestatieovereenkomst Dienst Landelijk Gebied 2005/2006 aan Provinciale Staten. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/869 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005/2006 die de Provincie Overijssel op 11 januari 2005 is aangegaan met Dienst Landelijk Gebied regio Oost.

2 Toezending Prestatieovereenkomst Landschap Overijssel 2005 aan Provinciale Staten van Overijssel. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/870 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005 die de Provincie Overijssel op 22 december 2004 is aangegaan met Stichting Landschap Overijssel. Gebiedsgericht werken en reconstructie in 2005 en Kenmerk: RWB/2005/952 Het college van Gedeputeerde Staten heeft de brieven vastgesteld aan de gemeente Ommen en Dalfsen met het advies financiële middelen voor 2005 en 2006 vast te leggen voor te nemen maatregelen in het kader van reconstructie en gebiedsgericht werken. Vaststelling projectsubsidie. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: ZC/2005/1049 Gedeputeerde Staten stellen de projectsubsidie voor het bouwen van een website van de door de Stichting Cultuurplatform Dalfsen te Dalfsen vast op 3.814,02. Benoeming bestuursleden SEACO. Kenmerk: EMT/2005/1196 Op voordracht van MKB Oost-Nederland heeft GS de heer ing. N.J. Sjerps benoemd tot lid van de SEACO als opvolger van de ing. L. Buiting. De heer Sjerps is voorzitter van MKB IJssel-Vecht. Namens VNO NCW Midden wordt de heer W.J. Brink benoemd als lid van de SEACO als opvolger van de heer drs. W.B. Groen. De heer Brink is voorzitter van VNO NCW IJsseldelta. Afwijzing verzoek nadeelcompensatie de heer L. Hof. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: WK/2005/250 GS wijzen het verzoek van de heer Hof, om de schade te vergoeden die hij lijdt als gevolg van een aantal verkeersmaatregelen, af. 2 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

3 Acht beslissingen op bezwaar ingediend door ongeveer 250 omwonenden te Balkbrug gericht tegen vaststelling van verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377. (GS-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3332 GS hebben besloten bezwaarschriften gericht tegen verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377 ongegrond te verklaren. Het besluit tot het vaststellen van de maximumsnelheid van 60 km/uur op de parallelwegen van de N 377 is in overeenstemming met het vastgesteld beleid. Volgens de wet moeten wegen zo ingericht worden dat deze herkend worden als 60 km/uur wegen. Tegen de beslissing van GS tot de aanleg van verkeersdrempels, -plateaus en het straten van groenstenen bestaat volgens de wet geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Deze bezwaren zijn daarom niet-ontvankelijk. Beschikking op bezwaar. Verzoek om verklaring van geen bezwaar. J.A. Tassche te Tubbergen. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3082 Wegens een aankomende beleidswijziging besluiten Gedeputeerde Staten aan de heer J.A. Tassche te Tubbergen een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. Robuuste verbindingen Ecologische Hoofdstructuur. Kenmerk: LNL/2005/930 De Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel is een samenhangende netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk zal de komende jaren uitgebreid worden met een aantal robuuste verbindingen. Deze zorgen voor een versterking van de samenhang tussen de onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur. De robuuste verbindingen zijn door het Rijk vastgelegd in de Nota Ruimte die recent in de Tweede Kamer is behandeld. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale staten geïnformeerd over de manier waarop deze robuuste verbindingen de komende jaren zullen worden uitgewerkt. In 2005 zullen de deeltrajecten Ommen-Hattem, Reestdal-Ommen en Ommen-Holterberg met een totale oppervlakte van ha concreet in natuurgebiedsplannen worden begrensd. Gedeputeerde Staten willen hierbij 10% van de beschikbare oppervlakte in reserve te houden. Hiermee kan ingespeeld worden wensen van particulieren die mee willen werken aan het realiseren van de verbindingszones. De robuuste verbindingen zullen na 2005 tegelijk met de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in het streekplan worden opgenomen. De uitvoering zal op vrijwillige basis plaatsvinden. Het college wil een belangrijk deel realiseren via particulier natuurbeheer. Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder op de locatie Frankenhuisterrein, waarbij voorzien wordt in het staken van de activiteiten van het bedrijf S. Frankenhuis en Zoon en de bouw van woningen te Haaksbergen. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1240 De gemeente Haaksbergen heeft hogere grenswaarden aangevraagd voor woningen op de locatie Frankenhuis in Haaksbergen. Tegen de vaststelling van hogere grenswaarden zijn twee zienswijzen ingediend. GS besluiten de ingediende zienswijzen op de aanvraag om hogere grenswaarden ongegrond dan wel niet ontvankelijk te verklaren en de door de gemeente Haaksbergen aangevraagde hogere grenswaarden vast te stellen.

4 Beschikking/ Wet milieubeheer, Maatschap Wichers Schreur te Raalte. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1315 Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Maatschap Wichers Schreur, Nijverdalseweg 13 te Mariënheem de gevraagde revisievergunning te verlenen voor de locatie Nijverdalseweg 13 te Mariënheem. Het betreft een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij met brijvoeder. Vanwege de brijvoeder activiteiten, die formeel als afvalbewerking moeten worden aangemerkt, zijn Gedeputeerde Staten en niet Burgemeester en Wethouders van de gemeente hier het bevoegde gezag. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis van Raalte vanaf 29 april 2005 tot en met 10 juni Onderuitputting. Kenmerk: MI/2005/369 GS zenden de commissie Economie en Bestuur een reactie naar aanleiding van de brief van de commissie (d.d. 22/11/ 04) inzake onderuitputting. Afwijzing verzoek om projectsubsidie voor het Project: Managementcursus voor en door vrouwen. Kenmerk: ZC/2005/2905 Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieverzoek van de Overijsselse Vrouwen Raad te Zwolle voor het project Managementcursus voor en door vrouwen af te wijzen omdat, de activiteiten waarop het project zich richt volgens het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 behoren binnen de jaarprogramma s van de verschillende vrouwenorganisaties. bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied Kenmerk: ZC/2005/999 Provincie Overijssel heeft meerdere initiatieven ontplooit die op het snijvlak spelen van bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het kulturhusconcept. De gevraagde aandacht van de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken, voor de relatie tussen de twee gebieden is terecht. In Overijssel krijgt de relatie tussen bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied voldoende aandacht via ondermeer het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. Via een brief brengt Gedeputeerde Staten de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken van de initiatieven in Overijssel op de hoogte. bijdrageregeling veiligheid: verzoek gemeente Borne Kenmerk: BA/2005/293 GS besluiten het verzoek van de gemeente Borne om subsidiegeld uit 2004 over te hevelen naar 2005 op basis van artikel 3 uit de subsidieverordening bijdrageregeling veiligheid provincie Overijssel 2002 niet in te willigen 4 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

5 Subsidie aan Stichting Energiebureau Overijssel Kenmerk: EMT/2005/416 Gedeputeerde staten verlenen de stichting Energiebureau Overijssel een subsidie van maximaal voor uitvoering van activiteiten uit het werkplan Het Energiebureau levert een actieve bijdrage aan het provinciale energie- en klimaatbeleid Europaloket, voortgang Europese programma s: doelstelling 2- en LEADER +-programma. Kenmerk: EMT/2005/1366 Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afgeven van: ** 27 positieve beschikkingen in het kader van het doelstelling 2-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EFRO-bijdrage, ,00 aan provinciale bijdrage en ,00 aan EZ-cofinanciering voor het phasing out programma voor Twente beschikbaar; ** 11 positieve beschikkingen in het kader van het Leader+-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EOGFL-bijdrage en ,00 aan provinciale bijdrage beschikbaar. ** Met de nu beschikte projecten worden 178 bruto arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551, gemeente Enschede Kenmerk: RWB/2005/113 Door de gemeente Enschede is het bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551 ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Het plan voorziet in een planologisch regeling voor aanwezige woonbebouwing en voor een bestaande opslag van consumenten-vuurwerk Er zijn tegen het plan geen bedenkingen ingebracht. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan behoudens enkele onderdelen goed. Stand van zaken selectiever toezicht/verruiming provinciale vrijstellingenlijst artikel 19, lid 2 WRO Kenmerk: RWB/2004/4586 Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) biedt de mogelijkheid om, met instemming van de VROM inspecteur, projecten aan te wijzen waarvoor gemeentebesturen zonder provinciale tussenkomst vrijstelling kunnen verlenen van het geldende bestemmingsplan. Het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar is voor de aangewezen projecten niet nodig. De lijst met aangewezen projecten waarvoor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar achterwege kan blijven, is opgenomen in de huidige Handreiking en Beoordeling van ruimtelijke plannen van februari Om invulling te geven aan een andere (selectievere)wijze van toezichtuitoefening op ruimtelijke plannen hebben wij de bestaande lijst op een aantal onderdelen aanmerkelijk verruimd. Met de verruimde lijst zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een verdere vergroting van de beleidsruimte bij gemeenten, een aanzienlijke versnelling en vereenvoudiging van procedures en een vermindering van de werklast bij gemeenten en provincie.

6 Intrekking beroep bestemmingsplan Zuiderzeehaven, gemeente Kampen Kenmerk: RWB/2005/981 De Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven CV is met de Stichting Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en de Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta tot overeenstemming gekomen over extra natuurontwikkeling ter compensatie van de aanleg van de Zuiderzeehaven. Dit is voor NMO reden geweest om het beroep in te trekken dat was ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daardoor is het bestemmingsplan met onmiddellijke ingang onherroepelijk geworden. GS hebben hiervan met genoegen kennisgenomen gelet op de belangen die gediend worden door de spoedige realisatie van de Zuiderzeehaven. N348 Omleiding Wesepe Kenmerk: RWB/2005/1121 Gedeputeerde Staten hebben de Reactienota N348 Omleiding Wesepe en het Plan in Hoofdlijnen N348 Omleiding Wesepe vastgesteld. In de periode van 22 november tot en met 20 december 2004 hebben Gedeputeerde Staten bijna 80 reacties op het Ontwerpplan N348 Omleiding Wesepe ontvangen. In dit Ontwerpplan zijn 2 westelijke omleingsvarianten bij Wesepe gepresenteerd. Variant A, de ruime omleiding om Wesepe en variant B, de minder ruime omleiding om Wesepe. De reacties zijn beantwoord en verwerkt in de Reactienota. Alle reacties overwegend, heeft variant B de voorkeur. Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het plan, wordt het ontwerp van variant B op een aantal punten aangepast: Evenals bij de noordelijke rotonde wordt ook een bushalte bij de zuidelijke rotonde gerealiseerd; De noordelijke rotonde wordt ongeveer 50 meter in de richting van de Weth. van Doorninckweg verplaatst; Ter hoogte van de Mengerweg wordt een fietstunnel onder de rondweg gerealiseerd. Genoemde aanpassingen zijn verwerkt in het Plan in Hoofdlijnen. Gedeputeerde Staten zijn, met inachtneming van de uitkomsten van inspraak, voornemens om tot uitvoering van het plan over te gaan. Gedeputeerde Staten spannen zich maximaal in om de omleiding zo snel mogelijk te realiseren. De aanleg van de omleiding bij Wesepe is voorzien in Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 Kenmerk: BA/2005/221 Gedeputeerde Staten hebben het Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 vastgesteld. In het plan zijn 16 projecten vermeld, die voor het overgrote deel door derden worden uitgevoerd (mede met behulp van een provinciale subsidie). De kennisoverdrachtsprojecten van de provincie richten zich op de regio Kurzeme, en hebben betrekking op recreatie en toerisme, landbouw en natuur en water. Dag van Overijssel Kenmerk: BA/2005/277 Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het programma voor de Dag van Overijssel. Op zaterdag 28 mei 2005 zullen de zeven leden van GS elk op een locatie in de provincie een thema uit hun portefeuille presenteren aan bewoners en bezoekers van Overijssel. De leden van Provinciale Staten zullen eveneens aanwezig zijn op deze locaties en daar onder meer in gesprek gaan met bezoekers. 6 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

7 Ondertekening JONG-overeenkomst Kenmerk: ZC/2005/1207 GS Overijssel hebben besloten tot ondertekening van de JONG-overeenkomst met het Rijk en een aantal clusters van gemeente, waaronder de Netwerkstad Twente. Partijen werken gedurende een jaar aan het bestrijden van verkokering in het jeugdbeleid. Partijen gaan werken aan het terugdringen van overlappende samenwerkingsverbanden, stellen een noodprocedure in om een doorbraak te forceren als een jongere tussen wal en schip valt door niet functionerende keten. Het Rijk richt een rode telefoon in waar knelpunten in wet- en regelgeving kunnen worden gemeld door partijen. IPO-Studiereis cultuur naar Berlijn en Brandenburg Kenmerk: ZC/2005/1167 De Overijsselse gedeputeerde voor Cultuur, de heer J.G. Kristen, zal van 19 tot en met 22 april 2005 deelnemen aan een door het IPO georganiseerde studiereis over cultuurbeleid naar Berlijn en Brandenburg. Gedeputeerde Kristen is delegatieleider. Thema van de studiereis is kiezen in cultuurbeleid. Het thema wordt vanuit de Duitse situatie verkend in een ontmoeting met de staatssecretaris van Berlijn en de minister van Brandenburg. Het thema wordt toegelicht met een serie bezoeken aan culturele projecten en instellingen. Daarnaast wordt de aanwezigheid in Berlijn gebruikt om met elkaar een strategisch bestuurlijke discussie aan te gaan over de inhoud en de positie van provincies en cultuurbeleid. Ook is de groep te gast bij de Nederlandse ambassadeur in Duitsland. Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel. Kenmerk: LNL/2005/788 Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel vastgesteld. Op grond van dit besluit kunnen Gedeputeerde Staten subsidies voor de uitvoering van het Reconstructieplan Salland Twente verlenen. Voor is het subsidieplafond voor subsidieverlening aan landbouwbedrijven en andere ondernemingen samen 3 miljoen en voor overheden 13,5 miljoen. stand van zaken regionale stroomweg N340 Kenmerk: RWB/2005/1170 GS sturen een informatiebrief naar de belanghebbenden om de stand van zaken toe te lichten over de planvorming van de regionale stroomweg voor de N340 tussen Zwolle en Ommen. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 Actualisatie detailhandelinformatiesysteem. (GM-beslissing 06/08/2003) Kenmerk: EMT/03/1584 De Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 21 oktober 2003

Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Afronding statutenwijziging HSF. Kenmerk: ZC/2003/1866 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de statuten van de HSF

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Statutenwijziging en benoeming bestuursleden Stichting Kunst en Cultuur Overijssel. (GM-beslissing d.d. 03/10/2005.) Kenmerk:

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 9 november 2004

Besluitenlijst Van 9 november 2004 Besluitenlijst Van 9 november 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Rijksgoedkeuring Reconstructieplan. Kenmerk: LNL/2004/2382 GS informeren de leden van PS over de op 2 november 2004 door

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel Besluitenlijst Van 28 ma art 2006 Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel IPO Adviescommissie Milieu d.d. 23 maart 2006. (GM-beslissing 21/03/2006) Kenmerk: EMT/2006/1067 GS nemen kennis van de

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verlening projectsubsidies aan Stichting Heino-Sabile. (GM-beslissing 08/08/2005) Kenmerk: BA/2005/2066 GS verlenen aan

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200503535 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Toelichting Op grond van artikel

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 Toepassing artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het bouwen van een appartementencomplex

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 27 januari 2004

Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Wet milieubeheer. Dwangsombeschikking K.L. Gaaikema Schuiringa, Hemeltjesweg 8 te Lettele (gemeente Deventer) Kenmerk:

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 7 juni 2005

Besluitenlijst Van 7 juni 2005 Besluitenlijst Van 7 juni 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verweerschrift Reconstructieplan Salland-Twente. Kenmerk: LNL/2005/1543 Gedeputeerde Staten stellen het verweerschrift op de

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 12 juli 2005

Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel (RECTIFICATIE) Beschikkingen tot verlening subsidies Grotestedenbeleid 2005 t/m 2009. (GS-beslissing 05/07/2005) Kenmerk:

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004 nummer 59 van 2004 Vaststelling Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Besluit namens gedeputeerde staten

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1 Plan in Hoofdlijnen N332 provinciale weg Raaltegrens Gelderland; Rondweg Heeten. Kenmerk: RWB/2003/524 Gedeputeerde

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 30 september 2003

Besluitenlijst Van 30 september 2003 Besluitenlijst Van 30 september 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Opdrachtverlening Proefproject Boeren voor Natuur op Twickel. (GS-beslissing 23/09/2003) Kenmerk: LNL/2003/1955 Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Nummer Onderwerp : B-2.11.2008 : Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Korte inhoud : Het ontwerp bestemmingsplan windpark Eemshaven heeft overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d.

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d. Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1 Aanwezig: Wethouder Absil Wethouder Janssen Wethouder Segers Secretaris directeur: de heer Mensink Afwezig: -- Datum 27 april 2010 Agendapunt: Algemene

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d.

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. 12/07/2006) Kenmerk: EMT/2006/2020 In kader van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 Ontwerpbeschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet met machtiging; uitbreiding zandwinning Eesveense Hooilanden.

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2005 nummer 36 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Van ll September 2006. Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Van ll September 2006. Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Van ll September 2006 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Participatie provincie in initiatief Huis voor Europa. (GS-beslissing 29/08/2006) Kenmerk: BA/2006/1738 De provincie Overijssel heeft

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 februari 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen Keep Them Rolling Type ontheffing : Locatiegebonden

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 februari 2013

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 februari 2013 20130226 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 februari 2013 1 Onderwerp: Toepassen hardheidsclausule legesverordening afgifte vergunning Waterwet voor warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 18 juni 2002 Bladnr. 1 Toepassing artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de vestiging van een resocialisatieafdeling

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

BBV - Besluitenlijst - Openbaar

BBV - Besluitenlijst - Openbaar BBV - Besluitenlijst - Openbaar Begin vergadering (Vergadering) (Dag) 8-12-2015 Portefeuillehouders (Zaak) Agendanummer Zaaknummer (Zaak) Voorstel (Zaak) Onderbouwing voorstel (Zaak) Resultaat vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 18 AUGUSTUS 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d Besluitenlijst GS Datum 6 april 2004. Betreft Publieksvriendelijke versie openbare besluitenlijst GS GS besluiten: 1. Reactie toezichtsbrief begroting 2004 BZK - stemt

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst Gemeente UITGEEST V E R G A D E R I N G V A N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 17 FEBRUARI 2015 = besluitenlijst Organisatie-eenheid: Middelen Besluitnummer: B2015.0191 Betreft: De heer C.J.J. Krom heeft

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie