Besluitenlijst Van 5 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Van 5 april 2005"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Van 5 april 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 (onderdeel Kunst en Cultuur) en Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005: afwijzen aanvraag. (GM-beslissing 11/03/2005) Kenmerk: ZC/2004/3229 Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanvraag in het kader in het kader van de Nota Sociale Actie 2005 en het Uitvoeringsbesluit Sociale Actie 2005 af te wijzen omdat deze niet voldoet aan de criteria voor subsidieverlening. Het betreft: Kunstcentrum Hengelo voor een meerjarige exploitatiesubsidie. Wet milieubeheer. Afwijzen verzoek tot opheffing van de last onder dwangsom van B.M. Vastgoed B.V. (Desmepol BV) te Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). (GS-beslissing 15/03/2005) Kenmerk: BA/2005/657 In 2004 hebben GS het bedrijf BM Vastgoed B.V. (Desmepol B.V.) te Ambt-Delden een last onder dwangsom opgelegd vanwege bedrijfsmatige activiteiten waarvoor geen milieuvergunning is verleend. Het bedrijf heeft een verzoek ingediend tot opheffing of vermindering van de dwangsom of tot het opschorten van de looptijd. Omdat GS niet is gebleken van onmogelijkheid om aan de last te voldoen hebben ze besloten het verzoek af te wijzen. Update regelingen Europese programma's. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: EMT/2005/292 Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling Europese programma s en de Beleidsregels met betrekking tot de Subsidieregeling Europese programma s Overijssel te wijzigen. Gedeputeerde Staten hebben besloten het aanvraagformulier voor het indienen van projectvoorstellen tekstueel aan te passen en opnieuw vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de wijzigingen te publiceren in het Provinciaal Blad. Toezending Prestatieovereenkomst Dienst Landelijk Gebied 2005/2006 aan Provinciale Staten. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/869 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005/2006 die de Provincie Overijssel op 11 januari 2005 is aangegaan met Dienst Landelijk Gebied regio Oost.

2 Toezending Prestatieovereenkomst Landschap Overijssel 2005 aan Provinciale Staten van Overijssel. (GM-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: LNL/2005/870 Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden de Prestatieovereenkomst 2005 die de Provincie Overijssel op 22 december 2004 is aangegaan met Stichting Landschap Overijssel. Gebiedsgericht werken en reconstructie in 2005 en Kenmerk: RWB/2005/952 Het college van Gedeputeerde Staten heeft de brieven vastgesteld aan de gemeente Ommen en Dalfsen met het advies financiële middelen voor 2005 en 2006 vast te leggen voor te nemen maatregelen in het kader van reconstructie en gebiedsgericht werken. Vaststelling projectsubsidie. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: ZC/2005/1049 Gedeputeerde Staten stellen de projectsubsidie voor het bouwen van een website van de door de Stichting Cultuurplatform Dalfsen te Dalfsen vast op 3.814,02. Benoeming bestuursleden SEACO. Kenmerk: EMT/2005/1196 Op voordracht van MKB Oost-Nederland heeft GS de heer ing. N.J. Sjerps benoemd tot lid van de SEACO als opvolger van de ing. L. Buiting. De heer Sjerps is voorzitter van MKB IJssel-Vecht. Namens VNO NCW Midden wordt de heer W.J. Brink benoemd als lid van de SEACO als opvolger van de heer drs. W.B. Groen. De heer Brink is voorzitter van VNO NCW IJsseldelta. Afwijzing verzoek nadeelcompensatie de heer L. Hof. (GM-beslissing 30/03/2005) Kenmerk: WK/2005/250 GS wijzen het verzoek van de heer Hof, om de schade te vergoeden die hij lijdt als gevolg van een aantal verkeersmaatregelen, af. 2 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

3 Acht beslissingen op bezwaar ingediend door ongeveer 250 omwonenden te Balkbrug gericht tegen vaststelling van verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377. (GS-beslissing 22/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3332 GS hebben besloten bezwaarschriften gericht tegen verkeersmaatregelen voor de parallelwegen van de N 377 ongegrond te verklaren. Het besluit tot het vaststellen van de maximumsnelheid van 60 km/uur op de parallelwegen van de N 377 is in overeenstemming met het vastgesteld beleid. Volgens de wet moeten wegen zo ingericht worden dat deze herkend worden als 60 km/uur wegen. Tegen de beslissing van GS tot de aanleg van verkeersdrempels, -plateaus en het straten van groenstenen bestaat volgens de wet geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Deze bezwaren zijn daarom niet-ontvankelijk. Beschikking op bezwaar. Verzoek om verklaring van geen bezwaar. J.A. Tassche te Tubbergen. (GS-beslissing 29/03/2005) Kenmerk: BA/2004/3082 Wegens een aankomende beleidswijziging besluiten Gedeputeerde Staten aan de heer J.A. Tassche te Tubbergen een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. Robuuste verbindingen Ecologische Hoofdstructuur. Kenmerk: LNL/2005/930 De Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel is een samenhangende netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk zal de komende jaren uitgebreid worden met een aantal robuuste verbindingen. Deze zorgen voor een versterking van de samenhang tussen de onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur. De robuuste verbindingen zijn door het Rijk vastgelegd in de Nota Ruimte die recent in de Tweede Kamer is behandeld. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale staten geïnformeerd over de manier waarop deze robuuste verbindingen de komende jaren zullen worden uitgewerkt. In 2005 zullen de deeltrajecten Ommen-Hattem, Reestdal-Ommen en Ommen-Holterberg met een totale oppervlakte van ha concreet in natuurgebiedsplannen worden begrensd. Gedeputeerde Staten willen hierbij 10% van de beschikbare oppervlakte in reserve te houden. Hiermee kan ingespeeld worden wensen van particulieren die mee willen werken aan het realiseren van de verbindingszones. De robuuste verbindingen zullen na 2005 tegelijk met de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in het streekplan worden opgenomen. De uitvoering zal op vrijwillige basis plaatsvinden. Het college wil een belangrijk deel realiseren via particulier natuurbeheer. Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder op de locatie Frankenhuisterrein, waarbij voorzien wordt in het staken van de activiteiten van het bedrijf S. Frankenhuis en Zoon en de bouw van woningen te Haaksbergen. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1240 De gemeente Haaksbergen heeft hogere grenswaarden aangevraagd voor woningen op de locatie Frankenhuis in Haaksbergen. Tegen de vaststelling van hogere grenswaarden zijn twee zienswijzen ingediend. GS besluiten de ingediende zienswijzen op de aanvraag om hogere grenswaarden ongegrond dan wel niet ontvankelijk te verklaren en de door de gemeente Haaksbergen aangevraagde hogere grenswaarden vast te stellen.

4 Beschikking/ Wet milieubeheer, Maatschap Wichers Schreur te Raalte. (GM-beslissing 04/04/2005) Kenmerk: EMT/2005/1315 Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Maatschap Wichers Schreur, Nijverdalseweg 13 te Mariënheem de gevraagde revisievergunning te verlenen voor de locatie Nijverdalseweg 13 te Mariënheem. Het betreft een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij met brijvoeder. Vanwege de brijvoeder activiteiten, die formeel als afvalbewerking moeten worden aangemerkt, zijn Gedeputeerde Staten en niet Burgemeester en Wethouders van de gemeente hier het bevoegde gezag. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis van Raalte vanaf 29 april 2005 tot en met 10 juni Onderuitputting. Kenmerk: MI/2005/369 GS zenden de commissie Economie en Bestuur een reactie naar aanleiding van de brief van de commissie (d.d. 22/11/ 04) inzake onderuitputting. Afwijzing verzoek om projectsubsidie voor het Project: Managementcursus voor en door vrouwen. Kenmerk: ZC/2005/2905 Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieverzoek van de Overijsselse Vrouwen Raad te Zwolle voor het project Managementcursus voor en door vrouwen af te wijzen omdat, de activiteiten waarop het project zich richt volgens het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 behoren binnen de jaarprogramma s van de verschillende vrouwenorganisaties. bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied Kenmerk: ZC/2005/999 Provincie Overijssel heeft meerdere initiatieven ontplooit die op het snijvlak spelen van bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het kulturhusconcept. De gevraagde aandacht van de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken, voor de relatie tussen de twee gebieden is terecht. In Overijssel krijgt de relatie tussen bibliotheekvernieuwing en landelijk gebied voldoende aandacht via ondermeer het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. Via een brief brengt Gedeputeerde Staten de Landelijke Stuurgroep Bibliotheken van de initiatieven in Overijssel op de hoogte. bijdrageregeling veiligheid: verzoek gemeente Borne Kenmerk: BA/2005/293 GS besluiten het verzoek van de gemeente Borne om subsidiegeld uit 2004 over te hevelen naar 2005 op basis van artikel 3 uit de subsidieverordening bijdrageregeling veiligheid provincie Overijssel 2002 niet in te willigen 4 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

5 Subsidie aan Stichting Energiebureau Overijssel Kenmerk: EMT/2005/416 Gedeputeerde staten verlenen de stichting Energiebureau Overijssel een subsidie van maximaal voor uitvoering van activiteiten uit het werkplan Het Energiebureau levert een actieve bijdrage aan het provinciale energie- en klimaatbeleid Europaloket, voortgang Europese programma s: doelstelling 2- en LEADER +-programma. Kenmerk: EMT/2005/1366 Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afgeven van: ** 27 positieve beschikkingen in het kader van het doelstelling 2-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EFRO-bijdrage, ,00 aan provinciale bijdrage en ,00 aan EZ-cofinanciering voor het phasing out programma voor Twente beschikbaar; ** 11 positieve beschikkingen in het kader van het Leader+-programma en stellen daarvoor in totaal ,00 aan EOGFL-bijdrage en ,00 aan provinciale bijdrage beschikbaar. ** Met de nu beschikte projecten worden 178 bruto arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551, gemeente Enschede Kenmerk: RWB/2005/113 Door de gemeente Enschede is het bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551 ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Het plan voorziet in een planologisch regeling voor aanwezige woonbebouwing en voor een bestaande opslag van consumenten-vuurwerk Er zijn tegen het plan geen bedenkingen ingebracht. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan behoudens enkele onderdelen goed. Stand van zaken selectiever toezicht/verruiming provinciale vrijstellingenlijst artikel 19, lid 2 WRO Kenmerk: RWB/2004/4586 Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) biedt de mogelijkheid om, met instemming van de VROM inspecteur, projecten aan te wijzen waarvoor gemeentebesturen zonder provinciale tussenkomst vrijstelling kunnen verlenen van het geldende bestemmingsplan. Het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar is voor de aangewezen projecten niet nodig. De lijst met aangewezen projecten waarvoor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar achterwege kan blijven, is opgenomen in de huidige Handreiking en Beoordeling van ruimtelijke plannen van februari Om invulling te geven aan een andere (selectievere)wijze van toezichtuitoefening op ruimtelijke plannen hebben wij de bestaande lijst op een aantal onderdelen aanmerkelijk verruimd. Met de verruimde lijst zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een verdere vergroting van de beleidsruimte bij gemeenten, een aanzienlijke versnelling en vereenvoudiging van procedures en een vermindering van de werklast bij gemeenten en provincie.

6 Intrekking beroep bestemmingsplan Zuiderzeehaven, gemeente Kampen Kenmerk: RWB/2005/981 De Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven CV is met de Stichting Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en de Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta tot overeenstemming gekomen over extra natuurontwikkeling ter compensatie van de aanleg van de Zuiderzeehaven. Dit is voor NMO reden geweest om het beroep in te trekken dat was ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daardoor is het bestemmingsplan met onmiddellijke ingang onherroepelijk geworden. GS hebben hiervan met genoegen kennisgenomen gelet op de belangen die gediend worden door de spoedige realisatie van de Zuiderzeehaven. N348 Omleiding Wesepe Kenmerk: RWB/2005/1121 Gedeputeerde Staten hebben de Reactienota N348 Omleiding Wesepe en het Plan in Hoofdlijnen N348 Omleiding Wesepe vastgesteld. In de periode van 22 november tot en met 20 december 2004 hebben Gedeputeerde Staten bijna 80 reacties op het Ontwerpplan N348 Omleiding Wesepe ontvangen. In dit Ontwerpplan zijn 2 westelijke omleingsvarianten bij Wesepe gepresenteerd. Variant A, de ruime omleiding om Wesepe en variant B, de minder ruime omleiding om Wesepe. De reacties zijn beantwoord en verwerkt in de Reactienota. Alle reacties overwegend, heeft variant B de voorkeur. Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het plan, wordt het ontwerp van variant B op een aantal punten aangepast: Evenals bij de noordelijke rotonde wordt ook een bushalte bij de zuidelijke rotonde gerealiseerd; De noordelijke rotonde wordt ongeveer 50 meter in de richting van de Weth. van Doorninckweg verplaatst; Ter hoogte van de Mengerweg wordt een fietstunnel onder de rondweg gerealiseerd. Genoemde aanpassingen zijn verwerkt in het Plan in Hoofdlijnen. Gedeputeerde Staten zijn, met inachtneming van de uitkomsten van inspraak, voornemens om tot uitvoering van het plan over te gaan. Gedeputeerde Staten spannen zich maximaal in om de omleiding zo snel mogelijk te realiseren. De aanleg van de omleiding bij Wesepe is voorzien in Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 Kenmerk: BA/2005/221 Gedeputeerde Staten hebben het Werkplan samenwerking Kurzeme (Letland) - Overijssel 2005 vastgesteld. In het plan zijn 16 projecten vermeld, die voor het overgrote deel door derden worden uitgevoerd (mede met behulp van een provinciale subsidie). De kennisoverdrachtsprojecten van de provincie richten zich op de regio Kurzeme, en hebben betrekking op recreatie en toerisme, landbouw en natuur en water. Dag van Overijssel Kenmerk: BA/2005/277 Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het programma voor de Dag van Overijssel. Op zaterdag 28 mei 2005 zullen de zeven leden van GS elk op een locatie in de provincie een thema uit hun portefeuille presenteren aan bewoners en bezoekers van Overijssel. De leden van Provinciale Staten zullen eveneens aanwezig zijn op deze locaties en daar onder meer in gesprek gaan met bezoekers. 6 Besluitenlijst GS van 5 april 2005

7 Ondertekening JONG-overeenkomst Kenmerk: ZC/2005/1207 GS Overijssel hebben besloten tot ondertekening van de JONG-overeenkomst met het Rijk en een aantal clusters van gemeente, waaronder de Netwerkstad Twente. Partijen werken gedurende een jaar aan het bestrijden van verkokering in het jeugdbeleid. Partijen gaan werken aan het terugdringen van overlappende samenwerkingsverbanden, stellen een noodprocedure in om een doorbraak te forceren als een jongere tussen wal en schip valt door niet functionerende keten. Het Rijk richt een rode telefoon in waar knelpunten in wet- en regelgeving kunnen worden gemeld door partijen. IPO-Studiereis cultuur naar Berlijn en Brandenburg Kenmerk: ZC/2005/1167 De Overijsselse gedeputeerde voor Cultuur, de heer J.G. Kristen, zal van 19 tot en met 22 april 2005 deelnemen aan een door het IPO georganiseerde studiereis over cultuurbeleid naar Berlijn en Brandenburg. Gedeputeerde Kristen is delegatieleider. Thema van de studiereis is kiezen in cultuurbeleid. Het thema wordt vanuit de Duitse situatie verkend in een ontmoeting met de staatssecretaris van Berlijn en de minister van Brandenburg. Het thema wordt toegelicht met een serie bezoeken aan culturele projecten en instellingen. Daarnaast wordt de aanwezigheid in Berlijn gebruikt om met elkaar een strategisch bestuurlijke discussie aan te gaan over de inhoud en de positie van provincies en cultuurbeleid. Ook is de groep te gast bij de Nederlandse ambassadeur in Duitsland. Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel. Kenmerk: LNL/2005/788 Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsbesluit Subsidies Reconstructie Overijssel vastgesteld. Op grond van dit besluit kunnen Gedeputeerde Staten subsidies voor de uitvoering van het Reconstructieplan Salland Twente verlenen. Voor is het subsidieplafond voor subsidieverlening aan landbouwbedrijven en andere ondernemingen samen 3 miljoen en voor overheden 13,5 miljoen. stand van zaken regionale stroomweg N340 Kenmerk: RWB/2005/1170 GS sturen een informatiebrief naar de belanghebbenden om de stand van zaken toe te lichten over de planvorming van de regionale stroomweg voor de N340 tussen Zwolle en Ommen. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 12 augustus 2003 Bladnr. 1 Actualisatie detailhandelinformatiesysteem. (GM-beslissing 06/08/2003) Kenmerk: EMT/03/1584 De Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 21 oktober 2003

Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Besluitenlijst Van 21 oktober 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Afronding statutenwijziging HSF. Kenmerk: ZC/2003/1866 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de statuten van de HSF

Nadere informatie

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel. Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006)

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel. Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006) Besluitenlijst van 20 jum 2ooe Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Aanpassing natuurgebiedsplannen. (GM-beslissing d.d. 13/06/2006) Kenmerk: LNL/2006/1769 De natuurgebiedsplannen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 februari 2003 Bladnr. 1 Ongevallenanalyse N 377, wegvak Hasselt Lichtmis. (GS-beslissing 04/02/2003) Kenmerk: WK/03/177 Naar aanleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005

Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Besluitenlijst Van 11 oktober 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Statutenwijziging en benoeming bestuursleden Stichting Kunst en Cultuur Overijssel. (GM-beslissing d.d. 03/10/2005.) Kenmerk:

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 9 november 2004

Besluitenlijst Van 9 november 2004 Besluitenlijst Van 9 november 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Rijksgoedkeuring Reconstructieplan. Kenmerk: LNL/2004/2382 GS informeren de leden van PS over de op 2 november 2004 door

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden.

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/176

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel

Besluitenlijst Van 28 ma art 2006. Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel Besluitenlijst Van 28 ma art 2006 Vergadering Gedeputeerde Stateo van Overijssel IPO Adviescommissie Milieu d.d. 23 maart 2006. (GM-beslissing 21/03/2006) Kenmerk: EMT/2006/1067 GS nemen kennis van de

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 26 november 2002 Bladnr. 1 Besluitvorming inzake Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2003 (PUP 2003). (GS-beslissing 19/11/2002)

Nadere informatie

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200503535 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Toelichting Op grond van artikel

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 7 januari 2003 Bladnr. 1 Toepassing artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het bouwen van een appartementencomplex

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005

Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Besluitenlijst Van 16 augustus 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verlening projectsubsidies aan Stichting Heino-Sabile. (GM-beslissing 08/08/2005) Kenmerk: BA/2005/2066 GS verlenen aan

Nadere informatie

Register provinciale bladen 2007

Register provinciale bladen 2007 Register van het Provinciaal blad van Overijssel over 2007 Nrs. 1 tot en met 102 Register provinciale bladen 2007 rubriek en onderwerp I. Algemeen bestuur Aanpassing Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 24 september 2002 Bladnr. 1 Klacht de heer Simons te Zwolle met betrekking tot ontvangstbevestiging brieven inzake de Flora en Faunawet.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 27 januari 2004

Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Besluitenlijst Van 27 januari 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Wet milieubeheer. Dwangsombeschikking K.L. Gaaikema Schuiringa, Hemeltjesweg 8 te Lettele (gemeente Deventer) Kenmerk:

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 21 februari Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Besluitenlijst Van 21 februari Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Besluitenlijst Van 21 februari 2006 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Resultaten visitatiecommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Kenmerk: LNL/2006/442 Op 21 december 2005 heeft

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 12 juli 2005

Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Besluitenlijst Van 12 juli 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel (RECTIFICATIE) Beschikkingen tot verlening subsidies Grotestedenbeleid 2005 t/m 2009. (GS-beslissing 05/07/2005) Kenmerk:

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 7 juni 2005

Besluitenlijst Van 7 juni 2005 Besluitenlijst Van 7 juni 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verweerschrift Reconstructieplan Salland-Twente. Kenmerk: LNL/2005/1543 Gedeputeerde Staten stellen het verweerschrift op de

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 4 januari 2005

Besluitenlijst Van 4 januari 2005 Besluitenlijst Van 4 januari 2005 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Bijdrage aan Spring Agora 2005 te Enschede. Kenmerk: BA/2004/3400 GS hebben besloten om ten behoeve van de Europese studentenconferentie

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 4 mei 2004

Besluitenlijst Van 4 mei 2004 Besluitenlijst Van 4 mei 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Verlening projectsubsidie aan Thorbecke ScholenGemeenschap Zwolle t.b.v. uitwisseling met Poesjkinlyceum Riga van 18-23 april

Nadere informatie

Gemeente Boekel AB/ Z/

Gemeente Boekel AB/ Z/ Nota van Zienswijzen behorende bij bestemmingsplan Burgt 15 d.d. 29 maart 2012 Gemeente Boekel Ontwerpbesluit d.d. 13 september 2011 Ontwerp bestemmingsplan d.d. 14 september 2011 Ter visie van 21 september

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 11 maart 2003 Bladnr. 1 Plan in Hoofdlijnen N332 provinciale weg Raaltegrens Gelderland; Rondweg Heeten. Kenmerk: RWB/2003/524 Gedeputeerde

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 24 augustus 2004

Besluitenlijst Van 24 augustus 2004 Besluitenlijst Van 24 augustus 2004 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Voorstel Overijsselse kunstuitlenen. (GS-beslissing 17/08/2004) Kenmerk: ZC/2004/1387 Gedeputeerde Staten van Overijssel

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 22 april 2003 Bladnr. 1 Revisievergunning Wet milieubeheer voor de Installatie Ommen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Kenmerk:EMT/03/1365

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 Onderwerp : Programma : Noflik wenjen Nemen van een voorbereidingsbesluit en delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 30 september 2003

Besluitenlijst Van 30 september 2003 Besluitenlijst Van 30 september 2003 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Opdrachtverlening Proefproject Boeren voor Natuur op Twickel. (GS-beslissing 23/09/2003) Kenmerk: LNL/2003/1955 Gedeputeerde

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-10-2009 Datum publicatie 14-10-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806200/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER Herinrichting Molenstraat Goor Gemeente Hof van Twente heeft een aanvraag ingediend voor subsidie voor verkeersmaatregelen voor het inrichten van een 30 kilometerzone en eenrichtingsverkeer

Nadere informatie

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d.

an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. an 18 Jull van Owerijssei Projecten Leren voor duurzame ontwikkeling eerste tranche 2006; toekenningen en afwijzingen (GM-beslissing d.d. 12/07/2006) Kenmerk: EMT/2006/2020 In kader van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004 nummer 59 van 2004 Vaststelling Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Besluit namens gedeputeerde staten

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland mmm < 3 2 0 1 6 Statengriffi Notitie voor MID/DIV: Uw contactpersoon na registratie Verseon graag doorsturen naar behandelend Claire Frijns ambte naar/sector. AD/STC Let opl Indien

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 10 juni 2003 Bladnr. 1 Ontwerpbeschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet met machtiging; uitbreiding zandwinning Eesveense Hooilanden.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

O N T W E R P B E S L U I T W E I G E R I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O N T W E R P B E S L U I T W E I G E R I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Hanenberghoeve De heer J.H.J. Hilderink Hanenbergweg 45 7481 PB HAAKSBERGEN Uw kenmerk : 2489301 Ons kenmerk : Uw datum : 1 augustus 2016 Zaaknummer : ZO-04195 Behandeld door : R. ten Donkelaar Aantal

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Isala Delta Vof. dhr. J. Hassing. Engelenbergplantsoen AB KAMPEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning (Ontwerp) Verlenen (Provinciale coördinatie)

Isala Delta Vof. dhr. J. Hassing. Engelenbergplantsoen AB KAMPEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning (Ontwerp) Verlenen (Provinciale coördinatie) Dronten : 14 oktober 2015 Verzonden : Uw brief van : -- Uw kenmerk : -- Inlichtingen : 0321-388250, Administratie VHV Isala Delta Vof dhr. J. Hassing Engelenbergplantsoen 5 8266 AB KAMPEN Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-11-2011 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Fietspad Eesveenseweg Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen: 1. op de ingediende

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Nummer Onderwerp : B-2.11.2008 : Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Korte inhoud : Het ontwerp bestemmingsplan windpark Eemshaven heeft overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 3 april 2016 Datum beschikking : 2016/0047625 : Dream Fireworks : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 2 juli 2002 Bladnr. 1

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 2 juli 2002 Bladnr. 1 BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 2 juli 2002 Bladnr. 1 Rapport milieu-inventarisatie 2002.4 De Sallandse Heuvelrug: actuele natuurwaarden in beeld Een beschrijving van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 8-08-2006 Onderwerp: Voortgang procedures 'het Wapen van Utrecht'. Conceptbesluit: Samenvatting: - kennis te nemen van de ingediende

Nadere informatie

Besluit De bouwvergunning wordt geweigerd volgens artikel 44 van de Woningwet.

Besluit De bouwvergunning wordt geweigerd volgens artikel 44 van de Woningwet. enlijst B&W Smallingerland - week 36-2008 Afd. Nr. Onderwerp 27 augustus 2008 BO 1. Bezwaarschrift tegen oplegging dwangsom in verband met plaatsing erfafscheiding zonder bouwvergunning op Douwstraweg

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d.

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d. Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1 Aanwezig: Wethouder Absil Wethouder Janssen Wethouder Segers Secretaris directeur: de heer Mensink Afwezig: -- Datum 27 april 2010 Agendapunt: Algemene

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2005 nummer 36 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Ont Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij

Ont Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 20-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 8 mei 2014 Ont. 1. 1050793 Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij De verplaatsing van de verkeerstuin

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in.

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in. Raadsvoorstel ^ _ Gemeente w e III K B tl l K Usselstein Aan de raad van de gemeente Usselstein Zaaknummer "142784 Programma : Woon- en leefomgeving Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie