Seminar 20 november Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid"

Transcriptie

1 Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

2 Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus) Preventie en verzuimkosten MediRegres Aanbiedingen Vragen Borrel

3 Seminar 20 november 2014 Tranche 1 Flexbepalingen

4 Geen arbeid, wel loon Proeftijdbeding Concurrentiebeding Aanzegplicht Ragetlie-regel Ketenregeling Tranche 1 Flexbepalingen

5 Geen arbeid, wel loon Hoofdregel is: geen arbeid, geen loon, tenzij (artikel 7:627 BW) Hoofdregel wordt: geen arbeid, wel loon, tenzij (artikel 7:627 BW vervalt) Bij niet verrichten werk moet wg loon betalen, tenzij oorzaak in redelijkheid voor rekening wn komt (o.a. deelname staking, onwettig verzuim, te laat, gevangenisstraf) Afwijking loondoorbetalingsplicht mogelijk in arbeidsovk voor max 6 maanden Langere afwijking alleen mogelijk bij cao voor:» uitzendarbeid (maximaal 78 weken)» specifieke functies, mits werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen (bijvoorbeeld invalkrachten) Bepaalde bedrijfstakken kunnen van mogelijkheid tot afwijking worden uitgezonderd

6 Geen arbeid, wel loon Inwerkingtreding 1 januari 2015 Geen arbeid, wél loon (lid 1) en buitengewone omstandigheden (lid 9) Artikel 7:627 BW (geen arbeid, geen loon) vervalt per 1 april 2016 Overgangsrecht Oude bepalingen blijven gelden voor:» Contracten aangegaan vóór 1 januari 2015» Cao s en daarop gebaseerde contracten, als cao geldt op 1 januari 2015 Blijft gelden tot einde looptijd cao, maar maximaal tot 1 juli 2016.» Contracten gesloten na 1 januari 2015 als die vallen onder een cao van vóór 1 januari Nwe bepalingen gelden na einde cao, maar uiterlijk op 1 juli 2016.

7 Proeftijdbeding Arbeidsovk van 6 maanden of korter? Geen proeftijd meer mogelijk. Arbeidsovk langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar? Proeftijd maximaal 1 maand. Arbeidsovk van 2 jaar of langer? Proeftijd maximaal 2 maanden. Geen proeftijd in nieuwe arbeidsovk tussen dezelfde partijen, tenzij de functie duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist. Geen proeftijd in arbeidsovk met opvolgend wg. PRAKTIJKVRAAG Wat is een opvolgend wg?

8 Proeftijdbeding Contract voor Duur Maximale proeftijd Afwijken bij cao Bepaalde tijd 6 maanden of korter Geen Nee Bepaalde tijd Langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar 1 maand Ja Bepaalde tijd 2 jaar of langer 2 maanden Nee Bepaalde tijd Einde niet op kalenderdatum vastgesteld 1 maand Ja Onbepaalde tijd n.v.t. 2 maanden Nee

9 Concurrentiebeding Geen concurrentiebeding mogelijk in arbeidsovk voor bepaalde tijd, tenzij wg schriftelijk motiveert dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder deze motivering is het beding nietig. Rechter kan toetsen of die zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen er zijn. Zo niet: dan zal de rechter het beding geheel/gedeeltelijk vernietigen. Zelfs als zwaarwegende belangen er wél zijn, kan de rechter geheel of gedeeltelijk vernietigen, indien de wn onbillijk wordt benadeeld. Geen beroep op concurrentiebeding als arbeidsovk is geëindigd/niet voortgezet is ten gevolge van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van wg.

10 Proeftijd- en concurrentiebeding Inwerkingtreding 1 januari 2015 Overgangsrecht Oude bepaling blijft gelden voor contracten aangegaan voor 1 januari Oude afwijkingsmogelijkheden in cao blijven gelden als cao geldt op 1 januari Blijft gelden tot einde looptijd cao, maar maximaal tot 1 juli Geldt ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovk die op 1 januari 2015 loopt of na 1 januari 2015 is gesloten. Nwe recht geldt na einde cao, maar uiterlijk tot 1 juli PRAKTIJKVRAAG Blijven oude afspraken ook gelden als de arbeidsovk is gesloten vóór inwerkingtreding (1 jan 2015), maar waarvan de ingangsdatum ligt ná inwerkingtreding?

11 Aanzegplicht Aanzegtermijn Uiterlijk 1 maand voor aflopen arbeidsovk voor bepaalde tijd moet de wg de wn schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten. Bij wél voortzetten: informeren over voorwaarden waaronder voortzetting plaatsvindt. Aanzegtermijn geldt niet bij een arbeidsovk korter dan 6 maanden of een arbeidsovk voor de duur van een project of vervanging. Sanctie Vergoeding gelijk aan loon over periode te late aanzegging (ook als nwe arbeidsovk wordt aangeboden). Wn moet dit binnen 2 maanden na einde arbeidsovk claimen. Voortzetting contract onder dezelfde condities (maar maximaal 1 jaar) indien de wg niet informeert over de voorwaarden waaronder de arbeidsovk wordt voortgezet.

12 Aanzegplicht Contract voor Duur Aanzegplicht Bepaalde tijd Bepaalde tijd Bepaalde tijd Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Uitzendovereenkomst met uitzendbeding Korter dan 6 maanden 6 maanden of langer, maar korter dan 2 jaar 2 jaar of langer Einde niet op kalenderdatum vastgesteld n.v.t. n.v.t. Nee Ja Ja Nee Nee Nee

13 Aanzegplicht Inwerkingtreding 1 januari 2015 Overgangsrecht Aanzegplicht geldt niet voor arbeidsovk die binnen 1 maand na inwerkingtreding eindigt (dus geldt niet voor arbeidsovk die uiterlijk 31 januari 2015 eindigt). PRAKTIJKVRAAG Mag je direct bij aanvang van de arbeidsovk of in de arbeidsovk zelf een aanzeggingsbeding opnemen?

14 Ragetlie-regel (bij pensioenleeftijd) Ragetlie-regel Indien een arbeidsovk voor onbepaalde tijd (die anders dan door opzegging of door ontbinding is geëindigd) wordt opgevolgd door een of meer arbeidsovk(en) voor bepaalde tijd, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan is voor de beëindiging van die arbeidsovk voor bepaalde tijd opzegging vereist. Wijziging Tussenpoos van drie maanden wordt zes maanden. Ragetlie-regel is niet meer van toepassing indien de eerdere arbeidsovk voor onbepaalde tijd is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, mits dit is overeengekomen (arbeidsovk of cao). Volgt dan een arbeidsovk voor bepaalde tijd, dan eindigt deze dus van rechtswege. Inwerkingtreding 1 juli 2015 (geen overgangsrecht)

15 Ketenregeling Huidige ketenregeling = 3 x 3 x 3 Maximaal 3 arbeidsovken voor bepaalde tijd en/of niet langer dan 3 jaar (36 mnden) Tussenpoos van 3 mnden of minder: geen onderbreking van de keten Bij cao kan hiervan ongelimiteerd worden afgeweken Nwe (overgangs)recht = 3 x 2 x 6 Maximaal 3 arbeidsovken voor bepaalde tijd en/of niet langer dan 2 jaar (24 mnden) Tussenpoos van 6 maanden of minder: geen onderbreking van de keten Bij cao kan niet meer ongelimiteerd worden afgeweken Verruiming begrip opvolgend werkgeverschap PRAKTIJKVRAAG Geldt als voorwaarde voor opvolgend werkgeverschap, dat inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de wn?

16 Ketenregeling Afwijking van de totale duur van 2 jaar Bij CAO tot max 4 jaar, mits: - het een uitzendovereenkomst betreft; of - cao vereist intrinsieke aard bedrijfsvoering voor in de cao te bepalen functies. Bij cao oneindig, mits: - omwille van educatie van wn en voor zover nodig voor afronden opleiding; of - bestuurder van een rechtspersoon. Afwijking van het aantal arbeidsovereenkomsten Bij cao tot maximaal zes, mits: - het een uitzendovereenkomst betreft; of - cao vereist intrinsieke aard bedrijfsvoering voor in de cao te bepalen functies.

17 Ketenregeling Afwijking van het hele artikel Bij CAO, mits: - Minister van SZW dit toestaat; - het bepaalde functies betreft; - het voor die functies bestendig gebruik is; - het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is om de arbeid uitsluitend te verrichten op basis van een arbeidsovk voor bepaalde tijd; en - het geen uitzendovereenkomst betreft. Voor contracten in de zin van artikel Wet educatie beroepsonderwijs. Voor jonge wn (< 18) met 'arbeidsovk van gemidd. < 12 uur en voor leer-werkovken'.

18 Ketenregeling Inwerkingtreding 1 juli 2015 Ketenregeling hoort bij Tranche 1, maar wijzigingen gaan in met Tranche 2. Overgangsrecht Als op of na 1 juli 2015 een arbeidsovk wordt gesloten en de laatste arbeidsovk minder dan 6 maanden geleden is. Als de termijn van 2 jaar verstrijkt van een arbeidsovk die op 1 juli 2015 geldt, blijft oude regeling van 3 jaar gelden. Als een cao geldt op 1 juli 2015 waarin het oude artikel wordt toegepast óf gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden, dan blijft die cao gelden tot het einde van de looptijd, maar maximaal tot 1 juli 2016.

19 Ketenregeling 1 januari april juni juli januari e contract tot 1/4/ e contract tot 1/6/ e contract tot 1/1/ maanden zijn nog niet voorbij sinds 1e contract, dus oude regeling blijft gelden Einde contract

20 Ketenregeling 1 januari juli november maart juli november e contract tot 1/7/ e contract tot 1/11/2014 Geen contract (4 maanden) 1e contract tot 1/7/2015 (nieuwe keten) Geen contract (4 maanden) 2 e contract Nwe wet, dus contract van 1 maart 2015 telt mee in keten, maar andere contracten niet.

21 Ketenregeling 1 januari juli november januari juli januari e contract tot 1/7/ e contract tot 1/11/2014 Geen contract (2 maanden) 3e contract tot 1/7/2015 Geen contract (5 maanden) 4 e contract (vast contract) Geen onderbreking keten die lang genoeg is, alle contracten tellen mee.

22 Seminar 20 november 2014 Tranche 2 Ontslagrecht

23 Tranche 2 Ontslagrecht Wat blijft? Preventief stelsel Duaal stelsel (in de zin van twee routes; via UWV en kantonrechter) Herkansingsmogelijkheden bij kantonrechter Wat verdwijnt? BBA (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945) Ontbindingsvergoeding en kennelijk onredelijk ontslagvergoeding Kantonrechtersformule Wat komt? Voorgeschreven routekeuze Normering opzeggings- en ontbindingsgronden Transitievergoeding Alles via verzoekschriftprocedure Hoger Beroep

24 Voorgeschreven routekeuze ONTSLAG (huidige situatie) ONTSLAG (nieuwe situatie) Reden Bedrijfseconomisch Persoonlijk Bedrijfseconomisch (of langdurig arbeidsongeschikt) Persoonlijk Route UWV Kantonrechter UWV Kantonrechter Vergoeding Geen vergoeding of Sociaal Plan Kantonrechtersformule Transitievergoeding + eventueel billijke vergoeding

25 Voorgeschreven routekeuze Inwerkingtreding 1 juli 2015 Overgangsrecht Het oude recht blijft van toepassing: op verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovk van voor 1 juli 2015 en een opzegging gedaan na 1 juli 2015 ogv een verzoek om toestemming van de arbeidsovk van voor 1 juli 2015 en op de gedingen die daarop betrekking hebben; op een opzegging van de arbeidsovk gedaan voor 1 juli 2015 en op de gedingen die daarop betrekking hebben; op een geding dat is aangevangen voor 1 juli 2015 (bijvoorbeeld een loonvorderingsof een ontbindingsprocedure).

26 Beëindigingswijzen 1. Einde dienstverband van rechtswege (art. 7:667 BW, let op aanzegplicht!) 2. Beëindigingsovereenkomst (art. 7:670b BW) 3. Opzegging (UWV proc.) (art. 7:669, 7:671 en 7:672 BW) 4. Ontbinding (Kantonrechter) (art. 7:671b en 7:671c BW) 5. Ontslag op staande voet (art. 7:677 BW) Nieuw: opzegging met schriftelijke instemming wn. PRAKTIJKVRAAG Welke beëindigingswijzen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de WW?

27 Beëindigingsovereenkomst Nog steeds mogelijk, maar wn kan zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na datum waarop overeenkomst tot stand is gekomen, via schriftelijke aan wg gerichte verklaring overeenkomst ontbinden (ontvangsttheorie). Wg moet wn op deze mogelijkheid wijzen in de overeenkomst. Gebeurt dit niet, dan wordt de termijn 21 dagen. Let op: dit recht kan niet worden uitgesloten! 1x per 6 maanden ontbinding mogelijk

28 Opzegging Opzegging Opzegging door wg mogelijk bij: - redelijke grond (gronden limitatief opgesomd in de wet); en - herplaatsing wn binnen redelijke termijn in andere functie niet mogelijk of niet in rede liggend (niet in rede liggend = verwijtbaar handelen of nalaten wn). Scholing Nieuw artikel 7:611a BW: wg moet wn in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor: - uitoefening van de functie - voortzetting van de arbeidsovk indien de functie komt te vervallen of wanneer de wn deze niet langer kan vervullen

29 Opzegging Opzegging mogelijk zonder toestemming UWV of instemming wn tegen of na dag van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of, bij een afwijkende pensioenleeftijd, leeftijd waarop voor wn het recht op pensioen ontstaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Geen (pro forma) ontbinding meer nodig voor voortzetting bepaalde tijd na einde wegens bovengenoemde grond (Ragetlie-regel). Nu geldt nog een ontslagaanvraag indienen vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.

30 Opzegging met instemming Wg kan rechtsgeldig opzeggen als de wn daar schriftelijk mee instemt. Ook hier bedenktermijn: 14 dagen of 21 dagen, indien wg de wn niet binnen 2 dagen na instemming op het herroepingsrecht heeft gewezen. Consequentie: opzegging wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. 1x per 6 maanden. Indien geen instemming met opzegging of geen beëindigingsovereenkomst: route UWV of kantonrechter (afhankelijk van de ontslaggrond).

31 Opzegging via UWV Geldt alleen voor bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Niet nodig, als wn schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging of een beëindigingsovereenkomst heeft getekend. Niet nodig bij bepaalde categorieën werknemers, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, de bestuurder van een rechtspersoon en de bekleder van een geestelijk ambt. Toestemming bedrijfseconomische grond wordt alleen verleend als 'personeel met lossere band met wg' de bedrijfspoort al heeft verlaten.

32 UWV Ontslagvolgorde Afspiegelingsbeginsel Afspiegelen is en blijft het uitgangspunt, aangezien het willekeur voorkomt en het de motivering door de wg over de ontslagkeuze overbodig maakt. Het afspiegelingsbeginsel is van toepassing indien en voor zover binnen een categorie van uitwisselbare functies het aantal arbeidsplaatsen wordt ingekrompen. Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft.

33 UWV Afspiegelingsbeginsel Hoe werkt het? De wg dient: Per categorie (i) uitwisselbare functies van de (ii) onderneming, of - bij werk van onderneming verspreid over verschillende bedrijfsvestigingen - de bedrijfsvestiging; o.b.v de (iii) leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies; per leeftijdsgroep wn met (iv) kortste dienstverband als eerste voor ontslag voor te dragen.

34 UWV Afspiegelingsbeginsel Vaste werknemers komen bij een bedrijfseconomisch ontslag pas in aanmerking voor ontslag nadat de wg afscheid heeft genomen van: 1. Uitzendkrachten, gedetacheerden, ingeleende werknemers van andere bedrijfsvestigingen of van een ander bedrijf en oproepkrachten/werknemers met een nuluren-contract, voor zover werkzaam in functies waarin wordt ingekrompen. 2. Tijdelijke werknemers van wie het contract 26 weken na datum indiening ontslagaanvraag of op een eerdere datum van rechtswege eindigt. Dus ongeacht of zij volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen. 3. AOW-gerechtigden (geldt al voor op of ná 1 april 2014 ingediende aanvragen!). 4. Tijdelijke werknemers van wie het contract meer dan 26 weken na datum indiening ontslagaanvraag van rechtswege eindigt en met een contract voor onbepaalde tijd.

35 UWV Afspiegelingsbeginsel Afwijkingsmogelijkheden Afwijking tot ten hoogste 10% van de afspiegeling (met een minimum van 1 wn) als bij cao van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Restrictie: afwijking mag niet leiden tot meer ontslagen in de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar en de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder.

36 UWV Procedure Na te streven doorlooptijd: vier weken vanaf complete aanvraag, voor zover zorgvuldigheid daaraan niet in de weg staat. Uitgangspunt wordt digitale communicatie. Indiening digitale aanvraag: beoordeling compleetheid binnen 2 werkdagen. Bij incompleetheid: mogelijkheid tot aanvulling binnen 8 werkdagen (verlenging termijn onder bijzondere omstandigheden). Niet compleet? Dan kan het UWV besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Aanvraag compleet? Binnen 2 werkdagen verzoek om verweer (eveneens digitaal). Termijn voor wn hierbij is 14 werkdagen. Meestal volstaat 1 ronde hoor-/wederhoor. Zo niet, dan 2e ronde (nu 10, straks 7 dgn).

37 UWV Procedure Rol ontslagadviescommissie wordt herbezien: alleen voor complexe zaken. Ontslagvergunning is straks 4 weken geldig (nu 8 weken). Opzegtermijnen blijven hetzelfde. Deze mag echter door de wg worden verkort met de duur van de periode tussen moment van ontvangst van de volledige ontslagaanvraag door UWV en moment van beslissing van UWV, mits resterende termijn van opzegging minimaal 1 maand (vertraging in afdoening UWV komt voor rekening van de wn). Sanctie op te korte opzegtermijn: betaling van het 'tekort' door wg. Opzegverbod van toepassing? Dan geen toestemming, tenzij redelijkerwijs verwacht dat opzegverbod binnen 4 wkn na de dag van beslissing van het UWV niet meer geldt.

38 UWV Herkansing Bij een negatieve beslissing van het UWV kan de wg*: - Ontbinding vragen. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV; - Hoger beroep en cassatie is mogelijk. Bij een positieve beslissing van het UWV kan de wn* binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovk is geëindigd, aan de rechter vragen om: - Herstel van het dienstverband of een billijke vergoeding; - Hoger beroep en cassatie is mogelijk. * Via een verzoekschriftprocedure

39 Ontbinding (wg) De kantonrechter kan op verzoek van de wg de arbeidsovk ontbinden: - op grond van persoonlijke redenen/verstoorde arbeidsverhouding; - indien toestemming door het UWV is geweigerd (hoger beroep); - bij bedrijfseconomisch ontslag en ziekte van de wn met een arbeidsovk voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding.

40 Ontbinding (wn) Grondslag: "Omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovk billijkheidshalve dadelijk of na korte termijn behoort te eindigen." arbeidsovk onbepaalde tijd/bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding: Billijke vergoeding, indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wg. arbeidsovk bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding: Een vergoeding (aan de wg of aan de wn) ten hoogte van het bedrag gelijk aan het loon over het restant van de looptijd van de arbeidsovk; Vergoeding aan de wn kan hoger worden gesteld als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de wg.

41 Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet rechtsgeldig in geval van dringende reden en onverwijlde mededeling daarvan. Gevolgen rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet: vergoeding verschuldigd. Gevolgen niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet: 2 situaties: - Contract voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid: Vernietiging (wn) of vergoeding opzegtermijn (wg + wn). - Contract voor onbepaalde of bepaalde tijd met tussentijdse opzegmogelijkheid: Vernietiging (wn) of vergoeding opzegtermijn (wg/wn) + billijke vergoeding (wn). BBA komt te vervallen: geen beroep op vernietigbaarheid meer mogelijk na ontslag. In plaats daarvan dient een procedure te worden gestart bij de kantonrechter.

42 Transitievergoeding Aanspraak arbeidsovk moet ten minste 24 maanden hebben geduurd; en arbeidsovk is op initiatief van de wg of wn als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wg, opzegging, ontbinding of niet-voortzetting geëindigd. Geen aanspraak wn < 18 jaar + gemiddelde arbeidsomvang van ten hoogste 12 uur per week. arbeidsovk eindigt in verband met of na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd. In geval van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de wn, tenzij redelijkheid en billijkheid vereist dat de wn toch een transitievergoeding toekomt. In geval van insolventie, surseance of schuldsanering wg. Indien in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid.

43 Transitievergoeding Aanspraak < 10 dienstjaren: 1/6e maandloon per volle 6 maanden (1/3e maandloon per dienstjaar) 10e dienstjaar: 1/4e maandloon per volle 6 maanden (1/2e maandloon per dienstjaar). Maximaal bruto of (hoger) jaarsalaris (indexering per 1 januari). Let op: wg kan bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering brengen. Overgangsregeling Wn is 50+ op 1 juli 2015 en 10 jaar in dienst. Aanspraak op 1 maand per dienstjaar vanaf 50 jaar. Overgangsregeling geldt tot 1 januari Niet voor MKB met < 25 werknemers. Ontslag wegens slechte financiële situatie bij MKB met < 25 werknemers? Arbeidsverleden meetellen vanaf 1 mei Overgangsregeling geldt tot 1 januari 2020.

44 Transitievergoeding Voorbeeld De heer Bol, wn, is 45 jaar. Hij heeft een dienstverband van 15 jaar en 7 maanden en een salaris van per maand. Transitievergoeding 20 x 1/6 x = x 1/4 x = Totaal = Ontbindingsvergoeding (C = 1) 5 x 0,5 x = x 1 x = Totaal =

45 Seminar 20 november 2014 Dreigend ontslag Reintegratiekosten Slimmer gebruik regelingen Preventie

46 Transitievergoeding Focus WWZ op arbeidsmarktmobiliteit - Sneller van werk naar werk zgn. transitiekosten - Bredere inzetbaarheid wn arbeidsmarkt zgn. inzetbaarheidskosten (employability) Verplicht > 2 jaar dienstverband - Ook na afloop tijdelijk arbeidscontract - Ook na langdurige ziekte/2e spoor Aanleren extra vaardigheden - Vooral geen directe relatie met huidige functie / ten behoeve van werkgever Verrekening eerdere kosten met transitievergoeding - Eerder investeren in/activeren van medewerker loont

47 Aftrekposten transitievergoeding Goede registratie vereist - Nu al registreren bespaart vanaf 1 juli HR en Boekhouding - Boekhoudkundige reservering treffen voor potentiële transitievergoeding - Vooraf schriftelijk akkoord van werknemer, duidelijke afspraken - Tot 5 jaar terug - niet altijd volle bedrag - in redelijke verhouding kosten vs. Doel Voorkomen/verkorten werkloosheid - Outplacement - Langere opzegtermijn / vrijstelling werk Bevorderen bredere inzetbaarheid in arbeidsmarkt - Scholing - Coaching

48 Scholing voorbeelden Verbeteren toekomstige arbeidsmarktpositie - Vergroten persoonlijke ontwikkeling - Managementcursus - Niet-werkgerelateerde (talen)cursussen - Etc.

49 Voorbeelden aftrekposten Korte interventies - preventief (voorkomen ziekte, ontslag) - Loopbaan coaching, bredere werkoriëntatie - Flexibiliteit via strippenkaart - Trainingen/workshops (keuze uit 10) - Educatief audiomateriaal (t.b.v. professionele of persoonlijke ontwikkeling) Trajecten - Outplacement (4, 6 of 9 maanden) - Coachtrajecten (3 maanden) Wie is Empower? - Ons logo vs. denken in actiestappen - Organisator seminars Jaarbeurs Utrecht ( ) met Brian Tracy (wereldbekend expert persoonlijke ontwikkeling, > 50 boeken gepubliceerd) - Sterk in realiseren ander werk. Klanttevredenheid 8,9 / Hoge uitstroom / Blik op Werk keurmerk ****

50 Coachingstrippenkaart Meer flexibiliteit voor werkgevers Snellere interventies mogelijk Effectieve aanpak aandachtspunten en vergroting arbeidsmobiliteit Inzetbaar voor meerdere medewerkers Verrekening strippenkaart met transitievergoeding N.B. 1 strip is inwisselbaar voor 1 workshop

51 Voornaamste oorzaken uitval Ervaringen van loopbaan adviesbureaus: - Burn-out - te hoge werkdruk, teveel verantwoordelijkheid - Bore-out - te lang in baan blijven zitten, geen gezonde doorstroom - 50% van het werk-gerelateerde verzuim psychisch van aard - Ongezonde levensstijl - Ongeluk - Conflict op de werkvloer Spanning bouwt zich vaak op, zeker over stress durft iemand niet gemakkelijk te praten

52 Verzuimkosten, meer risico s Verzuimkosten (direct/indirect) nemen toe - Ziekte van ex-medewerkers binnen 4 weken na afloop contract telt ook als verzuim - Ook verantwoordelijk voor uitzend- en flexkrachten Premies kunnen voor 10 jaar fors stijgen - Zodra in WIA, raken werknemers uit beeld. De meter loopt door. - Werkgeverspremies (wga deel van WHK) neemt toe van 0,56% naar 1,65% over totale loonsom - Voorbeeld: 20 medewerkers en loonsom zijn extra kosten in 10 jaar ca Loonsancties nemen toe UWV controleert intensiever Verhaalsancties UWV arbeidsovk van een zieke wn tijdens ziekte eindigt Na loondoorbetaling 2 (of 3 jaar) geldt ook de transitievergoeding

53 Participatie Participatiewet 1/1/ Quotum 5% vanaf 25 mw. Sanctie per werkplek Doelgroep voor quotum: bijstand, ziekte, handicap - Mensen ziek uit dienst, vallen hier ook onder. Mensen met een vlekje - Talenten op ander vlak, - Aanbestedingen, Social Return - Subsidies, proefplaatsing, no-risk polis > model Excel, besparing tot 50% Neem contact op met re-integratiebureaus - Veel kundige mensen beschikbaar.

54 Interventie (voorkom verzuim/2 e spoor) In contact blijven met werknemers en tijdig signaleren Korte (tijdige) interventie voorkomt instroom in een 2e spoor traject - Een voortraject is preventief en vermindert kans op 2e spoor resp. loonsanctie - Wacht niet tot 52 weken. Start interventies al effectief vanaf 6 weken. Voorbeelden korte interventies - Communicatie - Activeren > In je kracht (werken aan knelpunten, overtuigingen, zelfbeeld, doelbewust, in team) - Aanpak belemmeringen (burn-out, perfectionisme/faalangst, assertiviteit, tijdmanagement, doelgerichtheid) - Via coaching, workshops, oefeningen, groepsgesprekken.

55 Billijke vergoeding Aanspraak Opzegging met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wg Opzegging met schending wederindiensttredingsvoorwaarde Ontbindingsverzoek wg bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wn. Ontbindingsverzoek wn bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wg. Niet voortzetten arbeidsovk voor bepaalde tijd wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

56 Billijke vergoeding "Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten" Muizengaatje, kattenluikje of gapende krater? Memorie van Toelichting: "Uitzonderlijke gevallen", bijvoorbeeld: Laakbaar gedrag wg als gevolg van verstoorde arbeidsverhouding Discriminatie Ernstige veronachtzaming re-integratieverplichtingen door wg Valse opzeggingsgrond om onwerkbare situatie te creëren Arbeidsongeschiktheid wegens onvoldoende zorg arbeidsomstandigheden

57 Billijke vergoeding Hoogte Geen norm gegeven. MvT: "De rechter bepaalt de hoogte van de additionele billijke vergoeding. Hij kan daarbij rekening houden met de financiële situatie van de wg, mocht daartoe aanleiding zijn bijvoorbeeld omdat de wg daarom verzoekt." Niet gemaximeerd. Waarschuwing Minister bij behandeling in de Kamer: het is niet de bedoeling alsnog een kantonrechtersformule 2.0 in het leven te roepen.

58 Procesrecht Voor alle geschillen m.b.t. beëindiging geldt de verzoekschriftprocedure Korte vervaltermijn van twee of drie maanden (verzoeken rond transitievergoeding) Hoger beroep en cassatie van ontbindingsbeschikkingen Inzake ontbindingsverzoek wn: alleen in hoger beroep over de vergoeding Gecombineerde procedure: ontbinding, loonvordering, concurrentiebeding, studiekosten = 'alles-in-één-procedure'

59 Seminar 20 november 2014 Praktijkvoorbeelden Casus 1-5

60 Casus 1 Op 1 februari 2015 sluit werkgever De Groot B.V. met mevrouw Verhaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 6 maanden. In deze arbeidsovereenkomst neemt De Groot B.V. een proeftijd op van 1 maand. Vraag 1 Mag De Groot B.V. een proeftijd van 1 maand opnemen? Vraag 2 Wat is de consequentie indien niet de juiste proeftijd wordt gehanteerd?

61 Casus 2 Op 1 februari 2015 sluit Mike's Marketing B.V. met de heer Pietersen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden. In deze arbeidsovereenkomst wordt een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. De heer Pietersen zal werkzaam zijn in de functie van Sales Manager. Vraag 1 Wanneer wordt de toets van zwaarwegende bedrijfsbelangen toegepast? Vraag 2 Gelden de regels omtrent het concurrentiebeding ook voor het relatiebeding?

62 Casus 3 Op 15 december 2014 sluiten De Groot B.V. en de heer Pols een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden. De arbeidsovereenkomst zal ingaan op 15 januari In de arbeidsovereenkomst wordt een proeftijd opgenomen van 1 maand. Vraag 1 Blijft het proeftijdbeding gelden, nu de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt ná de datum inwerkingtreding?

63 Casus 4 Op 1 februari 2015 sluit Verkerk B.V. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden met mevrouw De Jong. Verkerk wil de arbeidsovereenkomst niet voortzetten. Vraag 1 Geldt de aanzegplicht voor Verkerk B.V.? Verkerk B.V. bedenkt zich en besluit de arbeidsovereenkomst voort te zetten met een contract voor bepaalde tijd, maar vergeet om mevrouw De Jong dat mede te delen. Uiteindelijk wordt - nadat de arbeidsovereenkomst nogmaals is verlengd - de arbeidsovereenkomst niet voor onbepaalde tijd voortgezet. Verkerk B.V. vergeet echter telkens aan te zeggen. Vraag 2 Kan mevrouw De Jong nu 2 keer een bedrag wegens het niet nakomen van de aanzegplicht claimen?

64 Casus 5 De heer Vermeer heeft 2 jaar bij De Groot B.V. gewerkt. De Groot B.V. wil zijn arbeidsovereenkomst niet verlengen. Vraag 1 Is De Groot B.V. een transitievergoeding aan de heer Vermeer verschuldigd? Vraag 2 De Groot B.V. wil de arbeidsovereenkomst toch op dezelfde voorwaarden voortzetten, maar de heer Vermeer niet. Is De Groot B.V. een transitievergoeding verschuldigd? Vraag 3 De heer Vermeer vindt aansluitend een andere baan. Is De Groot B.V. een transitievergoeding verschuldigd?

65 Casus 5 De heer Vermeer heeft 2 jaar bij De Groot B.V. gewerkt. De Groot B.V. wil zijn arbeidsovk niet verlengen. Vraag 4 De Groot B.V. weigert een transitievergoeding aan de heer Vermeer te betalen. Wanneer vervalt het recht die vergoeding te vorderen? Vraag 5 De heer Vermeer besluit van de vergoeding op vakantie te gaan. Mag dit, of moet de heer Vermeer de transitievergoeding aanwenden voor scholing?

66 Seminar 20 november 2014 MediRegres

67 Wat is MediRegres Afdeling van TeekensKarstens advocaten notarissen Gespecialiseerd in verhalen van loonschade en re-integratiekosten voor werkgevers op basis van no cure, no pay Bestaande uit een team van diverse specialisten op het gebied van: - Loonschade - verzekeringsrecht - schadevergoedingsrecht - aansprakelijkheidsrecht

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Algemeen: kern van het nieuwe ontslagrecht Enkelvoudig civielrechtelijk ontslagstelsel waarin het ontslagrecht is geregeld in het BW. Regels voor een redelijke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid - 11 april 2013: Sociaal akkoord - 29 november 2013: ingediend bij Tweede Kamer; - 18 februari 2014: Tweede Kamer stemt in; - 10 juni

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Ontslagrecht - huidige situatie

Ontslagrecht - huidige situatie Flexrecht - huidige situatie Belangrijk voor werkgever (aanpassing personeelsbestand aan ontwikkelingen arbeidsmarkt en orderportefeuille). Belangrijk voor werknemer (soepele combinatie werk en privé).

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6.

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Onderwerpen 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Sociale zekerheid 1. Inleiding Uitgangspunten van de regering: Het stelsel wordt: - duidelijker,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie