Van reststromen biomassa naar bio-energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van reststromen biomassa naar bio-energie"

Transcriptie

1 Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en landschapsbeheer in de regio Spaarnwoude

2 2

3 Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en landschapsbeheer in de regio Spaarnwoude Martin Witteveld Alex Rohof Bas van de Riet Frank Visbeen Carola van den Tempel Landschap Noord-Holland Rapportnummer: Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

4 4

5 Auteurs Martin Witteveld, Alex Rohof, Bas van de Riet, Frank Visbeen, Carola van den Tempel Foto s en afbeeldingen Rolf Groot, Natuurlijk Advies Foto cover Sabine van Keulen (Lange Bretten) ProjectcoördinatiE A. Rohof (RNH) / F. Visbeen (LNH) Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Financiering Provincie Noord Holland, Recreatie Noord Holland & Landschap Noord-Holland en Nationale Postcode Loterij Rapport van Afdeling Onderzoek & Advies, Landschap Noord-Holland, Postbus 222, 1850 AE Heiloo. Wijze van citeren Witteveldt, M. Rohof, A. Riet, B. van de, Visbeen, F. & Tempel, C van den Van reststromen biomassa naar bio-energie, rapportnummer RNH, Velsen, LNH, Heiloo. Inhoudsopgave 1. Van biomassa naar bio-energie Introductie Probleemstelling en doelen Onderzoeksvragen 7 2. Methode Aanpak Gebiedsbeschrijving en betrokken partijen Resultaten producenten Respons uit de enquêtes en interviews Vormen van biomassa Hoe wordt de biomassa nu verwerkt? Reststromen Quickscan mogelijke teelten Verwerken van reststromen (afnemers) Inleiding Biovergister Schiphol De Meerlanden E-Corridor Bio-kolen Hemweg Overige afzetlocaties Rekenmodellen Model 1 kwantiteitsberekening Model 2 kosten baten vergelijking en afzet biomassa Prijsontwikkeling Parameters afzetmarkt Beslisboom Samenvatting en conclusies Aanbevelingen 23 Literatuur Bijlagen Projectnummer Landschap Noord-Holland , Recreatie Noord Holland 1648 Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

6 6

7 1. Van biomassa naar bio-energie 1.1 Introductie Bij het beheren van natuur en landschap komt een grote hoeveelheid biomassa vrij in de vorm van maaisel en snoeihout. Nu wordt dit vaak nog (tegen betaling) gecomposteerd of blijft het achter in het gebied, terwijl het om ecologische redenen gewenst is de biomassa af te voeren. Een duurzaam alternatief is om deze biomassa, wat nu als reststroom wordt gezien, te gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. Recreatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland hebben daarom het initiatief genomen om samen met de overige belangrijke beheerders in het gebied Spaarnwoude e.o. de reststromen bio-massa te kwantificeren en de afzetmogelijkheden te onderzoeken gericht op het opwekken van bioenergie. Onder reststromen biomassa wordt verstaan dat gedeelte van bestaande biomassastromen dat op dit moment niet nuttig wordt hergebruikt of om niet-ecologische redenen in de natuur wordt achtergelaten. Een belangrijke beweegreden om dit onderzoek te doen is de wens om in het licht van het huidige politieke en economische klimaat de netto financiële lasten voor het onderhoud van natuur- en landschap te verlagen. Als biomassa uit landschapsbeheer kan worden toegepast als grondstof in plaats van afvalstof kan dat sterk positieve gevolgen hebben voor de kosten-/batenbalans van het onderhoud van natuur- en recreatiegebieden en agrarische cultuurlandschappen. Dit project past ook in de groeiende samenwerking tussen de beherende organisaties in Noord-Holland. In deze samenwerking hebben de gezamenlijke terreinbeheerders een aantal onderwerpen uitgekozen waar samenwerking nader uitgewerkt wordt. Een van deze onderwerpen is biomassa. Dit onderwerp wordt gecoördineerd door Waternet. Vervolgens hebben we de organisaties gevraagd input te leveren voor het project via de enquête. Vervolgens zijn de resultaten gepresenteerd aan de gebiedspartijen. Wij hebben gekozen om te onderzoeken of het verwerken tot reststromen tot bio-energie in Spaarnwoude en omgeving haalbaar is. We hebben onze collega gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Rijnland, en agrariers o.a. verenigd in ONS Spaarnwoude daarbij betrokken. Wij hebben voor dit project subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. De provincie wil in het kader van haar provinciale energiebeleid via een stimuleringsregeling natuur- en landschapsbeheerders bewegen biomassa om te zetten voor de productie van energie. Daarnaast hebben Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland, de Nationale Postcode Loterij en de gebiedspartners ook een eigen financiële bijdrage geleverd voor dit project. 1.2 Probleemstelling en doelen De verwachting is dat door de groeiende energieconsumptie de vraag naar (niet-geteelde) biomassa de komende jaren gaat toenemen. Die ontwikkeling biedt kansen om reststromen biomassa die uit natuur- en landschapsbeheer vrijkomen op een duurzame manier te benutten en tegelijk de kosten voor natuur- en landschapsbeheer te verlagen. Om een gefundeerde inschatting te maken moet inzicht worden verkregen in de omvang van de biomassastromen, de verwerkingskosten en de randvoorwaarden die biomassaverwerkers hebben. In veel gevallen is dit nu nog onduidelijk. Met het project Van biomassa naar bio-energie geven we concreet invulling aan de doelstelling van het lokaal sluiten van ketens en bijdragen aan de productie van duurzame energie. In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht om biomassastromen in het gebied Spaarnwoude en omgeving. te benutten voor de opwekking van duurzame energie Het doel van dit haalbaarheidsonderzoek is tweeledig: (1) het onderzoek beoogt duidelijkheid op te leveren of opwekking van bio-energie uit (reststromen) biomassa uit dit zoekgebied haalbaar is; (2) een rekenmethodiek te ontwikkelen om de biomassa te kwantificeren. Het gaat hierbij zowel om de berekening van de hoeveelheden biomassa in een gebied als een rekeninstrument om de kosten en baten van oogst en verwerking inzichtelijk te maken. Deze methodiek zal het terreinbeheerders mogelijk maken ook elders in Noord-Holland of daarbuiten het nuttig omzetten van reststromen biomassa in bio-energie toe te passen. 1.3 Onderzoeksvragen Het onderzoek heeft als doel het beantwoorden van de vraag: Is opwekking van bio-energie uit (reststromen) biomassa uit dit zoekgebied haalbaar? Om tot dit antwoord te komen worden de volgende deelvragen behandeld: welke vormen van biomassa zijn er? wat gebeurt er nu met die (rest) biomassa? welke reststromen biomassa zijn er en om welke hoeveelheden gaat het? welke rekenmethodiek is er om de biomassa te kwantificeren op gebiedsniveau. welke mogelijkheden zijn er voor het verwerken van de reststromen tot bio-energie? kosten en opbrengsten voor verwerken van de reststromen?: - (extra) kosten voor het vrijmaken van rest stroom biomassa voor energie? - wat zijn de handelingskosten zoals oogsten, verzamelen, opslaan en vervoeren? Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

8 - hoe is of zijn verwerkingsketens georganiseerd? Producent biomassa, oogst, verzamelaar, tijdelijke opslag, transporteur, verwerker tot energie? - welke installaties voor bio-energie zijn er in Noord- Holland en in het bijzonder in de directe omgeving van het onderzoeksgebied? - een inventarisatie van nieuwe plannen voor installaties bio-energie. - netto opbrengst van bio-energie voor producent biomassa. een quick scan van welke teelten van bio-energiegewassen er in het gebied mogelijk zijn? Organisatie Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland zijn de aanvragers en trekkers van het project. In dit project werken zij samen met de volgende andere beheerders Staatsbosbeheer Hoogheemraadschap van Rijnland Vereniging ONS Spaarnwoude Recreatieschap Spaarnwoude Projectleiders: Frank Visbeen (LNH) & Alex Rohof (RNH) Projectmedewerkers: Bas van de Riet, Carola van den Tempel en Martin Witteveldt (LNH), Floris van der Valk, Martin Timmer, Adriaan van Koeverden (RNH) Leeswijzer Allereerst wordt in hoofdstuk 2 aangegeven welke methoden zijn gehanteerd. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de interviews gepresenteerd voor wat betreft de vormen van biomassa en de hoeveelheden. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens aangegeven welke afzetmarkten voor biomassa er zijn of worden ontwikkeld. Het rekenmodel en de beslisboom worden in hoofdstuk 5 uitgelegd. Conclusies worden in hoofdstuk 6 getrokken. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste aanbevelingen op een rij gezet. Dankwoord Graag willen wij de volgende personen bedanken voor hun medewerking: Ton van Oostwaard, Gert-Jan Klaasse Bos, Marcel van Beek, Frank van Hedel, Bob Busser, Rolf Groot, Gijs Vink, Lothar Falentijn en Adriaan van Koeverden. Daarnaast danken we de financiers van dit project te weten: Provincie Noord-Holland (uitvoeringsreling bio-energie uit landschapsbeheer Noord-Holland 2012) en Nationale Postcode Loterij. Ook de uitvoerende en deelnemende organisaties danken wij voor hun eigen bijdrage. Foto 1: Reststromen biomassa. 8

9 2. Methode 2.1 Aanpak In de aanpak kunnen we volgende werkzaamheden onderscheiden: 1. Enquête onder beheerders: verzamelen informatie over (rest)stromen biomassa berekenen (rest)stromen biomassa in tonnage (deels middels kengetallen) voor Spaarnwoude berekenen kosten voor behandeling reststromen biomassa: oogst, verzamelen, vervoer en verwerking 2. Literatuuronderzoek Om kengetallen te kunnen bepalen is ook gebruik gemaakt van literatuur. 3. Interviews met biomassa-verwerkers: inventarisatie verwerkingsmogelijkheden en capaciteit van de installatie randvoorwaarden aan te leveren biomassa berekenen opbrengsten bio-energie 4. Ontwikkelen rekenmethodiek biomassa Voor het onderdeel ontwikkelen rekenmethodiek is gebruik gemaakt van de diensten van R. Groot, Natuurlijk Advies, Krommenie. Alle variabelen voor het toetsen van de haalbaar- en betaalbaarheid van het afvoeren van biomassa zijn geïdentificeerd en in een rekenmodel verwerkt. De aangeleverde cijfers voor de bestaande werkmethodiek (het oogsten en afvoeren van de biomassa) kunnen in dit rekenmodel worden ingevuld. Het resultaat is een model waarbij verschillende oogst en verwerkingsmethoden met elkaar vergeleken kunnen worden in termen van tonnen product per hectare en kosten en baten per verwerkingsmethode. 5. Rapportage uitwerken van enkele modellen in de ketenbenadering. consultatie deskundigen rapportage bespreking conceptrapportage met collega terreinbeheerders eindrapportage 2.2 Gebiedsbeschrijving en proces Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1. Figuur 1. Overzicht van het onderzoeksgebied. Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

10 Gebiedsbeheerders (geconsulteerde partijen) De volgende organisaties met de volgende gebieden kunnen we onderscheiden 1. Recreatieschap Spaarnwoude, recreatiegebieden Oosterbroek, Buitenhuizen, Westbroekplas, Veerplas, Schoteroog, Westhofbos en Houtrak-zuid, alsmede de agrarische cultuurlandschappen van Hekslootpolder, Vereenigde Binnenpolder, (ca ha) 2. Landschap Noord-Holland: Batterij, Spaarnwouderveen en De Bretten (totaal ca 150 ha) 3. Staatsbosbeheer: Noorderbos en De Houtrak-noord(ca 500 ha) 4. Hoogheemraadschap van Rijnland; diverse watergangen 5. Ons Spaarnwoude: circa 25 agrariërs (hoofdberoepers, nevenberoepers en hobbyboeren) (totaal ca. 750 ha, inclusief in gebruik zijnde gronden van Recreatieschap Spaarnwoude) Biomassaverwerkers &experts Ton van Oostwaard bestuurslid Stichting E-corridors/Groene klimaatgorde Conceptontwikkelaar Gert-Jan Klaasse Bos plant manager anaerobic digestion bij De Meerlanden Bestaande verwerker Marcel van Beek proces manager Energie bij de Schiphol Groep Frank van Hedel senior project ontwikkelaar bij Staatsbosbeheer Bob Busser INB Group (mogelijke biokolen installatie in Amsterdam Westpoort ) Rolf Groot- expert Natuurlijk advies, Krommenie Bestaande verwerker/ontwikkelaar Expert Staatsbosbeheer Kandidaat energieproducent\ Zelfstandig adviseur Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid biomassa die bij natuur- en landschapsbeheer uit het pilotgebied Spaarnwoude vrijkomt, is onder de gebiedsbeheerders en agrariërs een enquête gehouden (zie bijlage 2). De resultaten en het conceptrapport zijn gepresenteerd en besproken in een speciale bijeenkomst georganiseerd voor alle beheerders. Bij deze bijeenkomst waren drie van de vijf betrokken partijen aanwezig (RNH, LNH en Ons Spaarnwoude). 10

11 3. Resultaten producenten 3.1 Respons uit de enquêtes en interviews Uit de enquête blijkt dat niet alle respondenten volledig inzicht hebben in de omvang van de verschillende biomassastromen. Ook waren er soms alleen gegevens over oppervlakte bekend en niet over volume of massa. De agrariërs in het gebied, verenigd in de SAS &ONS Spaarnwoude, gaven aan dat er geen reststromen biomassa aanwezig zijn; alle biomassa wordt voornamelijk als veevoer benut in het bedrijf. Alleen Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord Holland hebben aangegeven hoeveel kosten zij maken voor het beheer, verzamelen en afvoeren van biomassa uit hun gebieden. Beiden geven aan dat het lastig is om de hoeveelheden en kosten te kwantificeren, maar zij hebben wel een indicatie gegeven. Zij laten vaak biomassa achter in de gebieden door het gewas te maaien en te laten liggen, danwel door het gewas binnen het gebied te verzamelen en op hopen te zetten, zoals bijvoorbeeld in moerasbosjes. Het Hoogheemraadschap heeft geen respons gegeven. 3.2 Vormen van biomassa Uit de enquêtes en interviews zijn de volgende vormen van biomassa naar voren gekomen die in het onderzoeksgebied worden geoogst: Natuurgras (incl. natuurbermen) Riet Rietruigte Snoeihout en takken Water- en oeverplanten 3.3 Hoe wordt de biomassa nu verwerkt? Veel van de biomassa (bijna 85%) die uit Spaarnwoude vrijkomt, blijft achter in het gebied (figuur 2). Een deel wordt gecomposteerd (14%) en een klein deel wordt afgevoerd naar de stort (2%). Belangrijkste redenen om niet af te voeren zijn de extra arbeid, en dus kosten, die nodig zijn om het materiaal aan te bieden op een plek waar het opgehaald kan worden. Een klein deel (2 ha) van de terreinen betreft vaarland, of de bodem is te slap om met zwaar materieel te berijden. Biomassa uit watergangen wordt deels wel afgevoerd en gecomposteerd. Een deel van het snoeiafval wordt naar de stort gebracht. Op dit moment wordt er een onbekende hoeveelheid biomassa benut voor opwekken van bio-energie. Het recreatieschap laat het maaisel en snoeihout vervallen aan aannemers. De aannemers zoeken zelf een eindbestemming voor deze producten. Een deel vindt zijn weg richting energieproductie, maar de hoeveelheden daarvan zijn ons onbekend. Figuur 2 geeft inzicht in de verwerking van biomassa over een oppervlakte van 164 ha in Spaarnwoude waar jaarlijks wordt geoogst. Dit zijn met name de grasvegetaties en bosranden langs wegen en paden. Een onbekend deel wordt wel ingezet voor de productie van bio-energie. Dit is afkomstig uit incidentele opdrachten aan aannemers voor onderhoud aan laanbeplanting en bosopstanden. Figuur 2. Overzicht van de verwerking van biomassa in het onderzoeksgebied 3.4 Reststromen Er zijn in het gebied verschillende vormen van biomassa aanwezig. Voor dit onderzoek is echter van belang om te weten in hoeverre er sprake is van een reststroom. Dit betreft biomassa die wel wordt geoogst, maar die niet wordt benut. Omvang De omvang van de reststroom biomassa uit pilotgebied Spaarnwoude drukken we uit in aantal kubieke meter/jaar en/of in ton droge stof per jaar. Deels konden de kengetallen voor de omrekening van oppervlak naar kubieke meters berekend worden uit antwoorden in de enquête. Daarvoor zijn de volgende kengetallen gebruikt op basis van gegevens van de terreinen van Landschap Noord-Holland: Tabel 3.1 Kengetallen voor omrekening van oppervlakte naar productie in m3. Vorm Minimum Productie (m3/ha/j) Maximum Productie (m3/ha/j) Natuurgras (incl. natuurbermen) 4 6 Riet 8 16 Rietruigte 4 8 Snoeihout en takken Water- en oeverplanten Daarnaast zijn kengetallen uit literatuur gehaald om de stromen om te zetten naar massa droge stof (DS) per hectare per jaar: Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

12 Tabel 3.2 Kengetallen voor droge stof productie. Vorm Minimum Productie (ton DS/ha/j) Maximum Productie (ton DS/ha/j) Bermmaaisel (incl. extensief gras) 4 8 Natuurgras (incl. natuurbermen) 4 6 Riet (43.5) Rietruigte 4 12 Snoeihout en takken 5.3* 25 Water- en oeverplanten?? * = o.b.v. dichtheid 0.53 ton/m3 (Alterrarapport 1679). De rest van de getallen komen uit literatuur: Timmermann et al., 2007; Wichtmann & Joosten, 200X; Oomes et al., 1981, Biomassa in Laag-Holland) (Beheer)Kosten RNH besteedt alle arbeid uit. Dit geldt niet voor directie en toezicht, dit vindt in eigen beheer plaats. Per vorm van biomassa is een overzicht van de kosten gemaakt (tabel 3.4). Er is onvoldoende zicht op de extra kosten die zouden worden gemaakt als biomassa wel verzameld wordt en getransporteerd wordt naar een verwerker. De gegevens uit de enquête, gecombineerd met bovengenoemde kengetallen maken het mogelijk om voor het onderzoeksgebied een onderbouwde inschatting te geven van de hoeveelheden biomassa die er uit het gebied per jaar beschikbaar komen. In tabel 3.3 staat van zowel het volume als de massa de range aangegeven. Het onderzoeksgebied van 165 hectare groot kan maximaal 1330 ton droge stof per jaar produceren. Tabel 3.3 Berekende minimum en maximum omvang van de jaarlijkse biomassa die benut zou kunnen worden voor bio-energie. Uitgedrukt in m3 en ton droge stof. Totale oppervlak waar de biomassa van vrijkomt is 165 ha. minimum productie maximum productie minimum productie maximum (m3/jaar) (m3/jaar) DS/jaar DS/jaar Natuurgras ,6 434,4 841,8 Riet 162,2 173,4 53, Rietruigte Snoeiafval en takken ,45 58,3 Water- en oeverplanten ?? Totaal 1214, , ,1 productie Tabel 3.4: Overzicht beheerkosten in RNH-gebieden Werkzaamheden Bermen (maaien en laten liggen) Natuurgras (maaien en laten liggen) Riet (maaien en laten liggen) Snoeien en laten liggen Watergangen schonen met herderbak (deels afvoer) Kosten 1-2 euro per are 2-2,50 euro per are 2-2,50 euro per are 0.60 euro per m euro per m 12

13 Tabel 3.5: Inschatting van de extra arbeid en extra kosten die gemaakt moeten worden om biomassa te verzamelen op een voor een vrachtwagen bereikbare laadplaats. Deelgebied Extra arbeid Totale extra kosten in het gebied Batterij & Spaarnwouderveen scheiding van biomassavormen 1000 euro Binnenliede en Haarlemmerliede transport naar laadplaats 1500 euro De Kluut transport naar laadplaats 5000 euro Lange Bretten transport naar laadplaats 4000 euro Kosten voor afvoer van reststromen die in het gebied achterblijven Naast inzicht in de huidige bestemming van de biomassa is de respondenten gevraagd om een inschatting te maken van de extra kosten wanneer de biomassa, die nu in het terrein achterblijft, in de toekomst wordt benut voor bio-energie (tabel 3.5). Hierbij wordt uitgegaan dat maaitijdstippen ongewijzigd blijven (dus optimaal vanuit het oogpunt van gebiedsbeheer) en de planning van activiteiten gelijk blijft (optimaal voor beheer en uitvoering, dus spreiding van zomer- en wintermaaien). De bedragen zijn indicatief en voor een aantal deelgebieden aangegeven. De vervoerskosten van de laadplaats naar de verwerker zijn niet in deze bedragen meegenomen. De grootste kosten zitten in het verzamelen van biomassa op plekken die bereikbaar zijn voor de transporteur. In sommige gebieden moet binnen het terrein behoorlijke afstanden worden overbrugd om een dergelijke plek te bereiken. Denk aan vaarland en drassige terreinen. Ook het scheiden van verschillende vormen van biomassa wordt genoemd als kostenpost. 3.5 Quickscan mogelijke teelten Tijdens de interviews is ook geïnformeerd naar teelten van biomassa. Het gaat daarbij om teelten die in het werkgebied. Er lijken mogelijkheden voor gras, hout (denk hierbij aan hakhout, griend etc.) en riet. Ook maïs en olifantsgras zijn genoemd. Deze vormen van biomassa staan wat verder af van de doelstellingen van Landschap Noord-Holland. Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

14 Foto 2: Reststromen biomassa. Foto 3: Zagen bij dunning. 14

15 4. Verwerken van reststromen (afnemers) 4.1 Inleiding Om de mogelijkheden voor het verwerken van reststromen in de regio Spaarnwoude in kaart te brengen hebben we met een aantal vertegenwoordigers van regionale verwerkers gesproken. Het gaat om de heer van Beek van de Biovergister Schiphol, de heer Klaase Bos van De Meerlanden, de heer van Oostwaard van E-Corridors en de heer Busser van INB Group (Bio-kolen Hemweg). Op dit moment is alleen de installatie van De Meerlanden operationeel. De overige toekomstige verwerkers zijn allen nog in de planfase. Daarnaast geven we een schets van andere verwerkers, waar geen gesprek mee is gehouden, maar die wel een afzetlocatie kunnen vormen voor biomassa uit het onderzoeksgebied. Deze informatie is afkomstig uit de interviews en de consultatieronde. 4.2 Biovergister Schiphol Algemeen De Biovergister Schiphol is een vergistingsinstallatie die nog gebouwd moet worden. Schiphol wil gras, maïs en Swill (gekookte etensresten, restaurantafval) dat van de luchthaven zelf afkomt of wordt gekweekt benutten. Zij heeft in het plan de mogelijkheid opgenomen om de biomassa in te kuilen en op te slaan op haar eigen terrein. Technische aspecten Volgens opgave biedt deze installatie naast gras, maïs en Swill ook ruimte aan biomassa uit natuur- en landschapsbeheer. Het gaat dan om ton biomassa. De te bouwen installaties bestaan uit een tons DS vergister die wordt gekoppeld aan een 8,5 Mega Volt Ampère (MVA) turbine (warmte kracht koppeling). De maïs zal 80-85% uitmaken van de massa, maar menging met andere biomassa is noodzakelijk om te sturen op ph en gasproductie. Daarnaast wordt ook een 35 tons DS vergistingsinstallatie gebouwd gekoppeld aan een 2,75 MVA turbine (WKK). Kwaliteitseisen De biomassa mag niet te mineraalrijk zijn. Over slib en waterplanten is nog geen duidelijkheid. Voor de in te kuilen biomassa geldt dat deze zo droog mogelijk moet worden aangeleverd Kosten/opbrengsten Er word ingezet op een tarief van 0 als de biomassa wordt geleverd aan de poort. 4.3 De Meerlanden Algemeen De Meerlanden hebben een vergistingsinstallatie die 2x ton verse biomassa per jaar verwerkt. Het gros is gedekt door contracten met de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer. Het bedrijf heeft nog ton ruimte die eventueel kan worden ingevuld met reststromen biomassa. Technische aspecten In principe is een continue aanvoer nodig. De Meerlanden voert een pilot uit om het gewas in te kuilen. Dat zou met gras kunnen. Met riet hebben zij geen ervaring. Kwaliteitseisen De calorische waarde van aangevoerde biomassa moet voldoende hoog zijn. Tevens is een laag asgehalte vereist. Er mag weinig grond mee komen in de biomassa, dit versnelt de slijtage van de machines. De Meerlanden is kritisch op de hoeveelheid gras vanwege de hoeveelheid stikstof. Kosten/opbrengsten De kosten en opbrengsten hangen sterk af van de kwaliteit (calorische waarde van het product). Hout kan een vergoeding van 1-2 per ton opleveren, gras kost per ton. De Meerlanden kunnen de transport verzorgen, dit kost 80 per uur. 4.4 E-Corridor Algemeen E-Corridors is de ontwikkelaar van het concept de Groene klimaatgordel. Het verkeert momenteel in de projectplan fase. Het idee van dat project is om langs snelwegen in een ruime cirkel om Amsterdam (Stelling van Amsterdam) gericht biomassa te telen om bij te dragen aan het opnemen van CO2, andere oxiden en fijnstof uit de atmosfeer. Tegelijk komt er voor die percelen een gericht oogstplan om gemiddeld eens in de 4 jaar 25% van de aanwezige biomassa te oogsten en deze te verwerken tot bio-energie; biogas en/of biodiesel. De percelen waarop dat gewas gehouden wordt is in eigendom en beheer van overheden: RWS, provincie, gemeenten, Recreatieschappen, Natuur beheer organisaties. Het concept voorziet in de oogst van biomassa door de verwerker en ontzorgt daarbij de gebiedsbeheerder, waardoor voor de terrein beherende organisatie kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Technische aspecten E-Corridors wordt een certificeringsinstantie op basis van de Kramer (voormalige minister van Milieu) richtlijn NTA Eén of meerdere van de projectpartners in de groene klimaatgordel zal een bio-energie installatie moeten gaan exploiteren. De bouw en exploitatie van een biodiesel installatie in de Haarlemmermeer door een (3e partij)is voorzien. Deze installatie kan worden gevoed met product dat geoogst word in Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

16 de Groene klimaatgordel. Deze installatie kan zowel grasgewas als houtige biomassa verwerken, maar zal hoofdzakelijk door houtig gewas (70-80%) gevoed gaan worden. 4.5 Bio-kolen Hemweg Een laatste afzetlocatie wordt mogelijk in de toekomst gevormd door een bio-kolen installatie in Amsterdam Westpoort. De aangeleverde biomassa wordt omgezet in kolen en vormen een grondstof voor de Hemweg kolencentrale. Biomassa wordt dan omgezet in warmte. Deze installatie moet nog worden gebouwd. Het ziet er naar uit dat het tarief dat zal worden gehanteerd 0,--, geleverd aan de poort, zal bedragen. De installatie zal voornamelijk gaan draaien op grasgewas (70-80%) 4.6 Overige afzetlocaties Stadsverwarming Purmerend In de gemeente Purmerend wordt een houtgestookte stadsverwarmingsinstallatie gebouwd. De capaciteit is ton verse houtchips/jr. Er wordt hiervoor nadrukkelijk gezocht naar terreinbeheerders voor de levering van deze houtchips. Staatsbosbeheer heeft een contract gesloten voor de levering van houtchips (meded. F. van Hedel, SBB) Afval energie bedrijf Amsterdam Met deze organisatie is niet gesproken. Tijdens een werkbezoek dat in een ander verband werd afgelegd, werd duidelijk dat het AEB nog capaciteit heeft om biomassa te verwerken, maar dat daar voor betaald moet worden. Huisvuilcentrale Alkmaar Deze locatie zet in op de verwerking van afvalhout (sloop en timmerhout). Er zijn wellicht mogelijkheden voor de verwerking van bijvoorbeeld houtsnippers. 16

17 5. Rekenmodellen 5.1 Model 1 kwantiteitsberekening Om te kunnen bepalen hoeveel biomassa er wordt geproduceerd in een gebied zijn er in het kader van dit onderzoek kengetallen op een rij gezet. Deze kengetallen zijn gebaseerd op gegevens uit enquêtes en literatuur. Onderstaande tabellen geven de getallen weer. Tabel 5.1 Kengetallen voor omrekening van oppervlakte naar productie in m3. Vorm Minimum Productie Maximum Productie (m3/ha/j) (m3/ha/j) Natuurgras (incl. natuurbermen) 4 6 Riet 8 16 Rietruigte 4 8 Snoeihout en takken Water- en oeverplanten Tabel 5.2 Kengetallen voor droge stof productie. Vorm Minimum Productie Maximum Productie (ton DS/ha/j) (ton DS/ha/j) Bermmaaisel (incl. extensief gras) 4 8 Natuurgras (incl. natuurbermen) 4 6 Riet (43.5) Rietruigte 4 12 Snoeihout en takken 5.3* 25 Water- en oeverplanten?? * = o.b.v. dichtheid 0.53 ton/m3 (Alterrarapport 1679). Rest van de getallen uit literatuur: Timmermann et al., 2007; Wichtmann & Joosten, 200X; Oomes et al., 1981, Biomassa in Laag-Holland) ca 250,--/hectare haalbaar zou moeten zijn. Dit komt overeen met een potentiële kostenbesparing van circa 10% ten opzichte van de huidige beheer en onderhoudskosten. 5.2 Model 2 kosten baten vergelijking en afzet biomassa Alle verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen of het leveren van biomassa uit reststromen rendabel is. Geconstateerd is dat de verkregen informatie uit interviews van gebiedsbeheerders en (potentiële) biomassaverwerkers hiaten bevatten om een goed beeld van de aansluitingen op de twee onderscheiden werelden te realiseren. Omdat de markt dynamisch is, is het van belang om een rekenhulp te gebruiken om het rendement te bepalen. Voor het rekenmodel is gebruik gemaakt van de diensten van R. Groot (Natuurlijk Advies) die de praktijkervaring koppelt aan de voor dit onderzoek geïnventariseerde data. Op basis van in uitvoering zijnde opdracht voor de oogst en afzet van snoeihout en rondhout uit Spaarnwoude in de winter 2012/2013 is als door de expert als indicatie meegegeven dat in dat specifieke geval een kosten/baten verbetering van Cascadering Het is belangrijk om in het biomassavraagstuk zowel rekening te houden met de korte als de lange termijn. De afzetmarkt is namelijk in ontwikkeling en zal steeds hogere toepassingen (cascadering) vinden voor het maaisel (figuur 3), waarmee de financiële opbrengsten naar verwachting zullen stijgen. Met de beschikbaarheid van kwalitatief goede logistieke voorzieningen is het dan ook niet zozeer de vraag of het haalbaar en betaalbaar wordt om het maaisel (compact) naar de kant te brengen, maar wanneer dit zal gebeuren. De kwaliteit van de logistieke voorzieningen heeft een grote invloed op de kwaliteit en daarmee de handelswaarde van de biomassa. Voor stromen die niet voor veevoer worden benut, vindt er een verschuiving plaats van composteren naar bio-energie, gevolgd door toepassing in hoogwaardige producten en uiteindelijk een volledige bio-raffinage. Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

18 Figuur 3: Cascadering biomassa reststromen 5.3 Prijsontwikkeling Schaarste In tijden van schaarste (bijvoorbeeld door slechte oogst) neemt de prijs per ton toe. De afgelopen jaren is het een paar keer voorgekomen dat het gras uit de natuurgebieden noodzakelijk was om in te zetten als veevoer. Gezien de hogere positie in de cascadering en het hogere tarief dat wordt geboden kan dit interessant zijn voor de leverancier. Bovenstaande situatie heeft zich een aantal jaren achter elkaar voorgedaan en geeft een goed beeld van wat er kan gaan gebeuren als er een aantal nieuwe bedrijven die biomassa gaan verwerken starten -die nu nog in onderzoek en planning staan - en de vraag naar grote hoeveelheden biomassa gaat toenemen voor het produceren van bio-energie, duurzame bouwmaterialen, verpakkingen en andere producten. Zodra de vraag toeneemt, zal de prijs navenant toenemen. 5.4 Parameters afzetmarkt De eerste vragen van een afnemer aan een leverancier gaan over: Kwantiteit Kwaliteit Deze parameters hebben invloed op de prijs. Kwantiteit De meeste afnemers verwerken grote hoeveelheden biomassa en kopen die bij een beperkt aantal leveranciers, handelaren of bemiddelaars in. Dit geeft voor de afnemer minder aanspreekpunten en heeft (administratieve) voordelen. Kleinere partijen biomassa kunnen wel eens tussendoor worden aangeleverd, maar daarbij staan de tarieven meer onder druk. Als leverancier van biomassa heb je een stevigere positie als je (samen) meer biomassa beschikbaar hebt en een grotere leveringszekerheid kunt bieden voor een langere termijn. Dit vertaalt zich naar gunstigere tarieven. Het aantal ton biomassa dat wordt geleverd bij de afnemer is door het drogen lager dan bij de oogst. De kosten voor de tonnages bij oogst moeten vergelijkbaar worden gemaakt met de kosten en opbrengsten van geleverde tonnen. Vandaar dat bij de berekeningen de vochtpercentages van beide momenten (oogst en levering) van belang zijn. Kwaliteit De kwaliteit van biomassa is de belangrijkste factor in de prijsvorming van biomassa. De criteria zijn afhankelijk van de toepassing die de afnemer heeft. Voor bio-energie zijn de belangrijkste criteria: netto stookwaarde of gasopbrengst (mede bepaald door vochtgehalte) en as-/ zandgehalte. Voor andere afzetmarkten zijn waarden voor chloor, silicium, vezels, eiwit weer meer van belang. Over het algemeen hebben afnemers een aantal wensen gemeen en daarbij gaat het er om dat de biomassa zo droog mogelijk moet zijn en nauwelijks vervuiling van zand en geen (huis)afval mag bevatten. Als dit wel het geval is of boven de norm ligt, levert dit een korting op het tarief op. Dat is ook begrijpelijk omdat er door de afnemer meer handelingen uitgevoerd moeten worden om (alsnog) de gewenste kwaliteit biomassa te verkrijgen. Om biomassa te drogen en/of (huis)afval te verwijderen, betekent dat er bewerkingen moeten worden verricht die elk afzonderlijk een aantal euro per ton aan kosten met zich mee brengen. Als er teveel zand in het maaisel zit levert dit schade aan de verschillende installaties op en afhankelijk van de toepassing ontstaat er meer restproduct zoals as. De kosten voor het afvoeren van as hangt af van de kwaliteit. 18

19 Soms kan het bijvoorbeeld in de betonindustrie worden benut, maar als er teveel slakken in zitten (ontstaan door onvolledige verbranding en/of te hoge temperaturen) moet er per ton meer worden betaald. 5.5 Beslisboom Als praktisch hulpmiddel is naast het rekenmodel ook een beslisboom ontwikkeld (Bijlage 3). Met deze beslisboom kan een operationeel beheerder voor elke biomassa vorm (gras, riet) snel worden ingeschat of levering ten behoeve van biomassa rendabel is in vergelijking tot andere afzetmogelijkheden. Foto 4: Houtchips. Foto 5 : Opkronen langs de weg. Landschap Noord-Holland -Van reststromen biomassa naar bio-energie,

20 20

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020 Auteurs: Ir. Jaap Koppejan, Procede Biomass BV Dr. Ir. Wolter Elbersen, WUR-AFSG

Nadere informatie

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap najaar 2013 inspireren, creëren en waarderen Biomassa uit natuur & landschap inzicht in praktijkgericht onderzoek een werkveld in transitie 19 experimenten voor een biobased landschap colofon pagina 3

Nadere informatie

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting Biogas uit gras - een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Colofon Biogas uit gras een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Definitieve versie -

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie Afbeelding Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 1.2 Ambities provincie Fryslân... 2 1.3 Ambities agrarische sector... 3 1.4

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie