WET WERK EN ZEKERHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET WERK EN ZEKERHEID"

Transcriptie

1 SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli Een deel van deze wet is al ingegaan op 1 januari Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle bepalingen, zodat u er juist naar kunt handelen. In deze bewaarspecial leest u de hoofdlijnen. De Wet Werk en Zekerheid bevat veranderingen op het gebied van: Ketenbepaling Aanzegtermijn Proeftijd Ontslag Transitievergoeding Concurrentiebeding WW In deze uitgave zet HISWA Vereniging de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje. We impliceren niet volledig te zijn. Daarvoor is de wetswijziging te gecompliceerd. Niet in alle gevallen is op voorhand al duidelijk, hoe de werking van de wet gaat uitpakken. Aanpassingen van de wet zijn zeker te verwachten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Drs. Herbert van Oord Manager Arbeidsmarkt, Training & Opleiding De wet is bedoeld om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger om medewerkers met een vast contract te ontslaan via UWV of kantonrechter. Omgekeerd krijgen flexwerkers meer zekerheid. En kunnen werkenden sneller van werk naar werk doorstromen, zodat ze niet in een uitkeringssituatie terecht hoeven komen. Als werkgever krijgt u hierbij een bepaalde verantwoordelijkheid. De uitkeringsperiode wordt korter. Workshop Wet Werk en Zekerheid Op 1 oktober 2015 ( uur) organiseert HISWA Vereniging een workshop over de Wet Werk en Zekerheid. In één middag bent u helemaal op de hoogte van alle veranderingen. Schrijf u alvast in! Ga naar 1

2 WET WERK EN ZEKERHEID VANAF 1 JULI 2015 VOLLEDIG VAN KRACHT Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor u als watersportondernemer? Er zijn veranderingen op het gebied van: Ketenbepaling Aanzegtermijn Proeftijd Ontslag Transitievergoeding Concurrentiebeding WW Deze zijn vanaf 1 juli 2015 volledig van kracht. In dit artikel lichten we elke verandering toe. Ketenbepaling In de WWZ wordt de ketenbepaling aangescherpt. Per 1 juli 2015 mag een medewerker maar 24 maanden achter elkaar werken voor één werkgever op basis van maximaal drie tijdelijke contracten. De ketenbepaling is bedoeld om medewerkers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd of na 24 maanden (tussenpozen van ten hoogste zes maanden inbegrepen) automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. Als werkgever kunt u niet van de ketenregeling afwijken. De ketenbepaling geldt niet voor leerling- medewerkers, die werken en leren in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg. Stelt u een tijdelijk arbeidscontract op voor een medewerker? Noteer dan direct in uw administratie: de duur van het tijdelijke contract; de resterende maanden dat u nog een tijdelijk contract mag aanbieden; de resterende hoeveelheid contracten, die u nog mag aanbieden; de tussenpozen tussen de contracten. Aanzegtermijn Nieuw in de WWZ (per 1 januari 2015) is de aanzegtermijn. Aanzeggen betekent dat u een medewerker met een contract voor bepaalde tijd tijdig en schriftelijk moet informeren of u het contract wel of niet verlengt. Op die manier weten medewerkers met een tijdelijk contract eerder of zij zich moeten gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Elke werkgever krijgt te maken met een aanzegtermijn van minimaal één maand bij tijdelijke contracten langer dan zes maanden. Als werkgever moet u de tijdelijke medewerker voor die tijd schriftelijk laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt. Als het contract wordt verlengd, dan moet u tevens schriftelijk laten weten onder welke voorwaarden. Overtreding Als u zich niet houdt aan de schriftelijke aanzegplicht, bent u als werkgever aan de medewerker een aanzegvergoeding verschuldigd ter grootte van het salaris van de medewerker over een maand. Als u de schriftelijke aanzegplicht wel nakomt, maar te laat, bent u de aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van 2

3 de periode dat u te laat bent met het aanzeggen. De aanzegvergoeding is niet verschuldigd in geval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling. Als u de medewerker niet laat weten of de wens bestaat om het contract voort te zetten of niet laat weten onder welke voorwaarden en er wordt doorgewerkt na de einddatum van het contract, dan wordt het contract voortgezet voor dezelfde tijd onder dezelfde voorwaarden, maar voor maximaal een jaar, Ook als het contract voor bepaalde tijd wordt voortgezet na de einddatum, bent u als werkgever aan de medewerker de aanzegvergoeding verschuldigd als u de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen. Zet bij het vaststellen van tijdelijke contracten van zes maanden of langer direct in uw agenda, wanneer u schriftelijk moet aanzeggen. Houd hierbij een periode aan van zes weken aan vóór de einddatum van het contract. U bent dan in ieder geval op tijd. U mag de aanzegging ook per versturen. Het is echter beter is om dit per aangetekende brief te doen met ontvangstbevestiging. De medewerker kan dan nooit zeggen dat hij de aanzegging niet heeft ontvangen. Proeftijd Per 1 januari 2015 is een proeftijd bij een tijdelijk contract van maximaal zes maanden niet meer mogelijk. U mag dus bij een contract van zes maanden en één dag of langer wel een proeftijd opnemen. Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst, waarin werkgever en de medewerker elkaar testen en uitproberen. In deze periode kan er door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt er geen opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging alleen kenbaar te worden gemaakt indien hierom wordt gevraagd door één van de partijen. Eisen Een proeftijd - voor arbeidscontracten van bepaalde én onbepaalde duur - moet voldoen aan de volgende eisen: voor beide partijen is de proeftijd even lang; de proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen (een mondelinge afspraak is niet geldig); de proeftijd mag niet langer dan één maand duren bij een contract korter dan twee jaar of niet langer dan twee maanden bij een contract langer dan twee jaar. Er mag geen proeftijd worden overeengekomen bij opvolgende contracten tenzij de functie waarvoor het nieuwe contract geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden kent. Neem alleen een proeftijd op bij een contract van meer dan zes maanden. Ontslag Het ontslagrecht wordt in de WWZ eerlijker geregeld. Het is meer gericht op het vinden van een nieuwe baan. De preventieve toetsing blijft bestaan, net als de wettelijke bescherming van medewerkers tegen ongerechtvaardigd ontslag. De ontslagroute wordt gestroomlijnd en er is geen keuzevrijheid meer: Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gaat voortaan altijd via UWV. Deze procedure kan langer gaan duren omdat het per 1 juli 2015 mogelijk wordt hoger beroep en cassatie in te 3

4 stellen tegen de beslissing van het UWV. Ontslag vanwege persoonlijke redenen gaat altijd via de kantonrechter. U kunt een arbeidscontract alleen beëindigen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de medewerker binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. U kunt een medewerker niet ontslaan wegens disfuncioneren als ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van u voor scholing van de medewerker. Ontslag met wederzijds goedvinden De mogelijkheid blijft bestaan voor ontbinding van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden. De medewerker moet hierbij schriftelijk instemmen met zijn ontslag. Er moet sprake zijn van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. In dit geval is er geen procedure nodig via het UWV of de kantonrechter. Ook bij wederzijds goedvinden heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De medewerker krijgt twee weken bedenktijd. Binnen die tijd heeft de medewerker het recht om de instemming in te trekken zonder opgave van reden. U heeft de plicht de medewerker te wijzen op de bedenktijd door dit schriftelijk op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Indien u dat nalaat dan wordt de bedenktijd niet twee weken maar drie weken. Sneller een ontslagvergunning Vraagt u per 1 juli 2015 bij het UWV een ontslag aan voor één van uw medewerkers, dan moet u hiervoor voortaan een aanvraagformulier downloaden en invullen. Dit formulier dient u digitaal in. De digitale procedure zorgt ervoor dat het UWV uw ontslagaanvraag sneller afhandelt. Gebruik bij ontslag het model beëindigings/vaststellingsovereenkomst van het UWV. Geef aan dat het initiatief voor beëindiging vanuit u komt. De medewerker behoudt dan het recht op uitkering. Er is dan geen sprake van verwijtbare werkloosheid door de medewerker. Wijs de medewerker bij ontslag met wederzijds goedvinden altijd direct en schriftelijk op de bedenktijd. Transitievergoeding In de WWZ wordt een einde gemaakt aan een onrechtvaardige tweedeling bij ontslag, waarbij de ene medewerker een gouden handdruk krijgt en de ander zonder enige vergoeding op straat komt te staan. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe vorm van ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Dit is een wettelijk genormeerde vergoeding die voor iedereen geldt. Wel transitievergoeding Elke medewerker bij een contract van twee jaar of langer heeft recht op een transitievergoeding, als er sprake is van één van de volgende situaties: contract wordt op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden contract wordt op initiatief van de werkgever niet verlengd contract wordt op initiatief van de medewerker ontbonden, opgezegd of niet verlengd wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever Bij het vaststellen van de twee jaar moeten de tussenpozen tussen de contracten van zes maanden of minder mee worden 4

5 gerekend. U mag in beginsel niet van de regels over de transitievergoeding afwijken. De maximale transitievergoeding is ,- bruto of een jaarloon als dat hoger is. Geen transitievergoeding De transitievergoeding geldt voor iedereen, maar niet in de volgende gevallen: als een medewerker jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week gewerkt heeft als een medewerker de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd bereikt en het dienstverband daardoor eindigt als een medewerker zelf ontslag neemt als u een gelijkwaardig of beter contract aanbiedt en als de medewerker dit contract weigert als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van handelen door de medewerker bij een faillissement of surceance van betaling. Tot 2020 geldt een gunstigere transitievergoeding voor medewerkers die - als ze ontslagen worden - 10 jaar of langer in dienst zijn en ouder dan 50 zijn. Over de jaren ná hun vijftigste jaar geldt een ontslagvergoeding van ½ bruto-maandloon per zes maanden dienstverband. Voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers geldt deze speciale regeling niet. Aftrekbare kosten Kosten die u op de transitievergoeding in mindering kunt brengen zijn: kosten die verband houden met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de medewerker kosten die verband houden met het bevorderen van bredere inzetbaarheid van de medewerker die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Denkt hierbij u aan kosten voor scholing/ outplacement en kosten voor het in acht nemen van een langere dan de tussen partijen geldende opzegtermijn. Hierbij is de medewerker gedurende het meerderevrijgesteld van werk, zodat hij langer in de gelegenheid is om vanuit zijn baan naar een andere baan te zoeken. Hoogte transitievergoeding De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 bruto=maandloon per zes maanden dienstverband voor de eerste 10 jaren van het dienstverband. Indien het dienstverband langer duurt dan 10 jaren, dan ontvangt de medewerker per langer gewerkt dienstjaar 1/4 bruto maandloon per zes maanden dienstverband. Om deze kosten van de transitievergoeding af te trekken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de medewerker er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat de kosten gemaakt worden en om welke kosten het precies gaat. De medewerker heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen 5

6 van de kosten op zijn transitievergoeding. De kosten die u aftrekt van de transitievergoeding van een medewerker zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van die medewerker. Het loon van de medewerker mag niet tot de kosten gerekend worden. Er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het doel waarvoor deze gemaakt zijn. De kosten moeten worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend. De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald. De kosten kunnen niet op de medewerker worden verhaald. De kosten moeten zijn gemaakt in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd. Inzetbaarheidskosten mag u alleen in mindering brengen indien deze kosten zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de medewerker buiten uw onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: kosten voor een niet-werk gerelateerde (talen)cursus onkosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling kosten voor een managementcursus terwijl de medewerker op het moment dat hij de cursus wil gaan volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie bij het bedrijf van zijn werkgever. Inzetbaarheidskosten in verband met een opleiding kunt u alleen in mindering brengen op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan om de medewerker in de gelegenheid te stellen die opleiding te volgen én na afronding van die opleiding het arbeidscontract wordt voortgezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een BBL-opleiding in het MBO of een duale opleiding in het HBO of WO. De kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op het deel van de transitievergoeding, dat is opgebouwd in de periode waarin de opleiding werd gevolgd. Wees zorgvuldig in het berekenen van de transitievergoeding. Er zijn verschillende rekenmodellen te vinden op internet. HISWA leden kunnen hiervoor terecht bij HISWA Vereniging. Als u een onjuiste vergoeding hebt uitgekeerd, dan heeft de medewerker binnen drie maanden het recht de vergoeding te laten herzien. Kosten voor brede inzetbaarheid, coaching en herplaatsing van medewerker mag u in mindering brengen op de transitievergoeding. Reserveer een bedrag voor transitievergoedingen. Concurrentiebeding Per 1 januari 2015 is het verboden om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Een concurrentiebeding is wel toegestaan in contracten voor onbepaalde tijd. Het concurrentiebeding is bedoeld om te voorkomen dat een medewerker met veel kennis van uw onderneming na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één van uw concurrenten. In het concurrentiebeding bepaalt u dat een medewerker na zijn (vrijwillige) vertrek een bepaalde periode niet bij een concurrerende organisatie aan de slag gaat. Een concurrentiebeding kan de kansen van een medewerker op de arbeidsmarkt sterk 6

7 belemmeren. Daarom mag een concurrentiebeding niet onredelijk zwaar uitpakken voor een medewerker. De kantonrechter kan een concurrentiebeding hierop beoordelen. Werkloosheidswet De maximale duur van de publiek betaalde Werkloosheidswet (WW) wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Het doel is om werklozen zo snel mogelijk uit de WW te krijgen en aan het werk te helpen. Per 1 juli 2015 geldt het volgende: na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien; de inkomensverrekening (in plaats van de urenverrekening) wordt ingevoerd: hierbij wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op de WW-uitkering Samenvatting Oude situatie Proeftijd toegestaan Concurrentiebeding toegestaan Aanzegtermijn niet van toepassing Ketenregeling: 3 contracten van bepaalde tijd in 3 jaar Onderbrekingstermijn: 3 maanden Nieuwe situatie (WWZ per 1 januari 2015 en 1 juli 2015) Proeftijd alleen toegestaan in contracten langer dan zes maanden Concurrentiebeding vrijwel niet meer mogelijk in tijdelijke contracten Aanzegtermijn uiterlijk één maand voor einde contract Ketenregeling: 3 contracten van bepaalde tijd in 2 jaar Onderbrekingstermijn: 6 maanden BIJZONDERE VORMEN VAN ONTSLAG Voor het ontslaan van een medewerker zijn verschillende manieren. In dit artikel lichten we toe wat er veranderd is door de Wet Werk en Zekerheid met betrekking tot: beëindigen dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen dienstverband met schriftelijke instemming Beëindiging met wederzijds goedvinden Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden moet voortaan door middel van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Verder is nieuw dat de medewerker de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst binnen een termijn van twee weken mag herroepen. Gelet op het doel van de bedenktermijn (ongelijkheidscompensatie) bent u als werkgever verplicht om de medewerker schriftelijk te wijzen op de bedenktermijn. Doet u dit niet, dan is de bedenktermijn drie weken. Deze onderwerpen kunnen aan de orde komen in een beëindigingsovereenkomst: Considerans met daarin opgenomen dat u het initiatief tot de beëindiging heeft genomen en dat er geen sprake is van een dringende reden. 7

8 De einddatum. Wat er gebeurt als de medewerker eerder dan de einddatum een andere baan heeft. Vrijstellen van werkzaamheden of doorwerken. Wel of niet uitbetalen vakantiedagen. Doorbetalen van salaris en onkostenvergoedingen. Verstrekking eindafrekening plus datum uitbetaling. Ontslagvergoeding: omvang, wijze en tijdstip van betaling. Vergoeding voor kosten van rechtsbijstand. Wijze van communicatie over het vertrek. Vervallen dan wel in stand laten van het concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding. Getuigschrift. Inleveren bedrijfseigendommen: waar, wanneer en bij wie. Beëindiging met schriftelijke instemming Er is een nieuwe wijze van ontslag bijgekomen. Als werkgever kunt u medewerkers voortaan vragen om in te stemmen met hun ontslag. Als een medewerker schriftelijk instemt met zijn ontslag, dan is het niet meer nodig om een ontslagprocedure te volgen bij UWV of de rechter. Stemt de medewerker niet schriftelijk in met het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, dan kunt u hiervoor alsnog toestemming vragen aan het UWV of een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. U bent niet verplicht om een medewerker eerst te vragen of hij instemt met zijn ontslag. U mag er ook voor kiezen om direct een UWV- of kantonrechterprocedure te volgen. Aan de schriftelijke instemming van de medewerker is geen termijn verbonden. HISWA Vereniging raadt aan altijd een termijn voor te stellen. Alleen een individuele medewerker (niet op collectief niveau) kan instemming geven. Geen instemmingsverklaring Als u opzegt zonder schriftelijke instemming van de medewerker, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige opzegging. De medewerker kan in dat geval de rechter vragen om de opzegging te vernietigen. Hierdoor blijft de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht in stand en blijft u het loon verschuldigd. De medewerker hoeft hiervoor geen aparte loonvordering voor in te stellen. De medewerker kan de rechter in dat geval ook verzoeken hem een billijke vergoeding toe te kennen vanwege het enkele feit dat is opgezegd zonder zijn schriftelijke instemming. Duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring Een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft voor de medewerker ingrijpende gevolgen. De medewerker kan daarom alleen aan zijn instemming worden gehouden, als er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Op u als werkgever rust een onderzoekplicht. U moet zich er van vergewissen of de wil van de medewerker ook daadwerkelijk 8

9 was gericht op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Voorbeeld onderzoekplicht U wilt een medewerker ontslaan die de Nederlandse taal niet goed beheerst. Van u wordt verwacht, dat u onderzoekt of hij écht heeft begrepen dat hij instemt met opzegging van zijn dienstverband. Verschillen Opzegging met schriftelijke instemming lijkt erg op beëindiging met wederzijds goedvinden, maar toch zijn er verschillen. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden is sprake van een tweezijdige rechtshandeling. Beide partijen, werkgever en medewerker, moeten akkoord gaan met beëindiging van het dienstverband. Er is geen redelijke ontslaggrond nodig. De medewerker heeft geen recht op een transitievergoeding. U kunt dit wel met de medewerker afspreken. Bij opzegging met schriftelijke instemming is sprake van twee elkaar opvolgende eenzijdige rechtshandelingen. De medewerker stemt in, waarna u opzegt. Er is een redelijke ontslaggrond nodig. De medewerker heeft aanspraak op een transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. In de WWZ ligt vast wat een redelijke ontslaggrond is. Denk aan het vervallen van arbeidsplaatsen door bedrijfsbeëindiging of een verstoorde arbeidsrelatie. Herroepingsrecht De medewerker heeft het recht zijn instemming met ontslag te herroepen binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening. Dit mag zonder opgaaf van redenen door een schriftelijke verklaring aan de werkgever. U als werkgever moet de medewerker schriftelijk direct bij instemming wijzen op de bedenktermijn. Doet u dit niet, dan is de bedenktermijn drie weken. Na een herroeping door de medewerker wordt de opzegging geacht niet te hebben plaatsgevonden. Werkgever en medewerker kunnen dit recht niet uitsluiten of beperken. Doen zij dit toch, dan is een dergelijk beding nietig. Opzegverboden De werkgever mag niet opzeggen als er een opzegverbod geldt. Het gaat om opzegverboden die gelden gedurende of wegens de volgende situaties: Ziekte Zwangerschap Militaire dienst Lidmaatschap ondernemingsraad Vakbondslidmaatschap en vakbondsactiviteiten Politiek verlof Verlof op grond van de Wet arbeid en zorg Overgang van onderneming Het herroepingsrecht geldt niet onbeperkt. Als binnen zes maanden nadat een medewerker is teruggekomen op een eerder gegeven instemming of gesloten beëindigingsovereenkomst, zich opnieuw een situatie voordoet met betrekking tot instemming of een beëndigsovereenkomst, dan heeft de medewerker niet opnieuw een bedenktermijn. De regels rond de bedenktermijn gelden ook als partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. 9

10 WAT TE DOEN BIJ DISFUNCTIONEREN? GEEN VERBETERTRAJECT = GEEN ONTSLAG In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bepaald dat u zonder dossier geen afscheid kunt nemen van een disfunctionerende medewerker. Het belang van een verbetertraject neemt toe. Stel, een medewerker functioneert onvoldoende. U biedt hem geen verbetertraject aan en meldt direct dat u het dienstverband wilt beëindigen. De kantonrechter zal uw ontbindingsverzoek afwijzen. Beide partijen moeten zich eerst maximaal inspannen om het functioneren van de medewerker te verbeteren. Voortaan mag een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren alleen toewijzen als: de medewerker de gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren de medewerker voldoende scholing heeft ontvangen gericht op het verbeteren van zijn functioneren de medewerker niet herplaatst kan worden als bovengenoemde stappen zijn doorlopen en dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid. HISWA Vereniging raadt aan om van alle medewerkers een goed personeelsdossier op te bouwen. Op > Voor bedrijven > Producten & diensten vindt u speciaal voor HISWA-leden het Handboek Personeel. JONG & OUD Wat verandert er voor jongeren en wat voor ouderen op de arbeidsmarkt? U mag tegenwoordig bijvoorbeeld specifiek jongeren werven en een premiekorting toepassen als u een jongere aanneemt. Voor ouderen geldt een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Verder wordt de overbruggingsregeling verlengd. Specifiek jongeren werven U mag in 2015 en in 2016 in vacatures aangeven dat u specifiek op zoek bent naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot onlangs om de tijdelijke stimuleringsmaatregel met een jaar te verlengen, omdat hij de jeugdwerkloosheid nog altijd onwenselijk hoog vindt. Vermeld in de tekst van de personeelsadvertentie dat u een jongere zoekt in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid Premiekorting Daarnaast nam Ascher nog een maatregel om de jeugdwerkloosheid verder terug 10

11 te dringen, namelijk de premiekorting jongeren. Als u een werkloze jongere aanneemt, mag u een premiekorting toepassen. Eén van de voorwaarden die hiervoor geldt, wordt door de WWZ vanaf 1 juli 2015 versoepeld. U mag de premie korting toepassen voor een baan van minstens 24 uur per week. Wilt u de premiekorting toepassen, dan kunt u dit doen bij het aannemen van een jongere vóór 1 januari Minimumloon per 1 juli 2015 Het minimumloon is per 1 juli 2015 als volgt vastgesteld: Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag 23 jaar en ouder ,80 347,95 69,59 22 jaar ,65 295,75 59,15 21 jaar 72, ,15 252,25 50,45 20 jaar 61,5 927,30 214,00 42,80 19 jaar 52,5 788,45 181,95 36,39 18 jaar 45,5 686,05 158,30 31,66 17 jaar 39,5 595,60 137,45 27,49 16 jaar 34,5 520,20 120,05 24,01 15 jaar ,35 104,40 20,88 Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2015 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van: Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week 23 jaar en ouder 9,67 9,16 8,70 22 jaar 8,22 7,78 7,39 21 jaar 7,01 6,64 6,31 20 jaar 5,94 5,63 5,35 19 jaar 5,07 4,81 4,57 18 jaar 4,40 4,17 3,96 17 jaar 3,82 3,62 3,44 16 jaar 3,33 3,16 3,00 15 jaar 2,90 2,75 2,61 11

12 Versnelde verhoging AOW De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd. De AOW-leeftijd ligt in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. In de tabel hieronder ziet u hoe de AOW-leeftijd in stappen wordt verhoogd en op wie de wijziging van toepassing is. Voor alle medewerkers geboren na 1955 geldt 67 jaar als AOW-leeftijd. Jaar Verhoging Leeftijd waarop iemand Betreft personen geboren AOW gerechtigd is na en voor maand 65 jaar en 1 maand 31 december december maand 65 jaar en 2 maanden 30 november november maand 65 jaar en 3 maanden 31 oktober oktober maanden 65 jaar en 6 maanden 30 september juli maanden 65 jaar en 9 maanden 30 juni april maanden 66 jaar 31 maart januari maanden 66 jaar en 4 maanden 31 december september maanden 66 jaar en 8 maanden 31 augustus mei maanden 67 jaar 30 april januari De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting Verruiming overbruggingsregeling De overbruggingsregeling wordt verlengd. Deze regeling is bedoeld om het AOW-gat op te vangen, dat door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ontstaat. Veel toekomstige medewerkers hebben zich immers niet of maar beperkt kunnen voorbereiden op de inkomensterugval door de gewijzigde regels. De overbruggingsregeling zou in 2019 eindigen, maar loopt nu waarschijnlijk door tot Daarnaast wordt de regeling ook opengesteld voor medewerkers die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met de VUT of vroegpensioen zijn gegaan. HISWA Vereniging Afdeling Ledenservice Postbus AC Amsterdam T E I Uitkering bij AOW-gat De regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd een uitkering op minimumniveau. Voor deze uitkering geldt een inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden ( 3.003,60 bruto per maand). Voor samenwonenden geldt een gezamenlijke inkomensgrens van 300% van het minimumloon ( 4.505,40 bruto per maand). Workshop Wet Werk en Zekerheid Op 1 oktober 2015 ( uur) organiseert HISWA Vereniging een workshop over de Wet Werk en Zekerheid. In één middag bent u helemaal op de hoogte van alle veranderingen. Schrijf u alvast in! Ga naar Deze special is mede mogelijk gemaakt met hulp van het Sociaal Fonds HISWA. Amsterdam, juni

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan.

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan. Wet werk en zekerheid (WWZ) De Wet werk en zekerheid (WWZ) treedt op 1 juli 2015 in werking. Een paar onderdelen van de wet treden echter al in werking op 1 januari 2015. De WWZ kent een aantal ingrijpende

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

MEMO - Wet Werk en Zekerheid

MEMO - Wet Werk en Zekerheid MEMO - Wet Werk en Zekerheid Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd... 2 Introductie van de aanzegplicht bij tijdelijke contracten... 2 Verbod op proeftijdbeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie