DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS"

Transcriptie

1 DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten

2 Programma uur Flexibele arbeidscontracten uur Het nieuwe ontslagrecht

3 Blok 1: Flexibele arbeid

4 Flexibele arbeid ketenregeling proeftijd concurrentiebeding aanzeggen

5 Ketenregeling

6 Ketenregeling nu De maximale keten van tijdelijke contracten nu: drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar (36 maanden) Keten wordt pas doorbroken na een tussenpoos van meer dan drie maanden. artikel 7:668a lid 1 BW

7 Ketenregeling nu Dus vanaf: vierde contract, of de dag na het verstrijken van de 36 maanden periode is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

8 Ketenregeling nu Uitzonderingen: uitlooprisico van lange arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ( 36 maanden) voor maximaal 3 maanden cao (onbeperkt)

9 Ketenregeling nu Mag werkgever looptijd van tijdelijk arbeidscontract wijzigen met wederzijds goedvinden?

10 Ketenregeling nu Mag werkgever looptijd van tijdelijk arbeidscontract wijzigen met wederzijds goedvinden?

11 Ketenregeling nu Rechter: partijen mogen met wederzijds goedvinden bepalingen van het arbeidscontract wijzigen als er bij herhaling sprake is van wijzigingen kan er aanleiding zijn om dit te sanctioneren van misbruik van omstandigheden is niet gebleken Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1252

12 Ketenregeling nieuw Wat wijzigt er? maximumtermijn wordt teruggebracht naar 24 maanden tussenpoos wordt verlengd naar > zes maanden afwijken bij cao wordt beperkt

13 Ketenregeling nieuw De maximale keten van tijdelijke contracten straks: drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar (24 maanden) Keten wordt pas doorbroken na een tussenpoos van meer dan zes maanden.

14 Ketenregeling nieuw Dus vanaf: vierde contract, of de dag na het verstrijken van de 24 maanden is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

15 Ketenregeling nieuw Uitzonderingen: uitlooprisico van lange arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ( 24 maanden) voor maximaal 3 maanden. bestuurders van rechtspersonen (voor de 24 maanden periode) arbeidsovereenkomst die overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie (voor de 24 maanden, alleen bij cao) beroepsbegeleidende leerweg (bbl trajecten in mbo) werkende scholieren (<18 jaar, 12 uur per week) speciale sectoren (profvoetbal) cao (geclausuleerd)

16 Ketenregeling nieuw Uitzondering bij cao: uitzendovereenkomst, of intrinsieke aard van de bedrijfsvoering eist langere ketenregeling In deze gevallen mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden gesloten in een periode van 48 maanden.

17 Ketenregeling nieuw Ingangsdatum: 1 juli 2015 eerbiedigende werking voor lopende contracten overgangsperiode voor cao waarin afgeweken is van ketenregeling: maximaal 1 jaar Tip: bekijk of het gunstig is om tijdelijke contracten te laten eindigen vóór 1 juli 2015 om ketenregeling maximaal te benutten.

18 Ketenregeling nieuw

19 Ketenregeling nieuw

20 Ketenregeling nieuw

21 Per 1 juli 2015: zes maanden terugkijken

22 Proeftijdbeding

23 Proeftijdbeding nu Duur van de proeftijd nu: 2 maanden bij contract voor onbepaalde tijd 2 maanden bij bepaalde tijd 2 jaar 1 maand bij bepaalde tijd < 2 jaar* 1 maand bij bepaalde tijd/projectcontract* * = cao kan proeftijd op 2 maanden stellen

24 Nieuwe functie? Nieuw proeftijd? Nieuwe proeftijd is alleen geldig als er sprake is van duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden.

25 Proeftijdbeding nieuw Proeftijd in een tijdelijk contract van zes maanden of korter wordt verboden (nietig) eerbiedigende werking voor lopende contracten afwijking bij cao is niet mogelijk ingangsdatum: 1 januari 2015 Oplossing: contract voor zes maanden + 1 dag?

26 Concurrentiebeding

27 Concurrentiebeding nu Concurrentiebeding: Werknemer mag niet bij concurrent gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf starten. Relatiebeding: Werknemer mag wel bij concurrent werken, maar mag geen contact hebben met relaties van ex-werkgever.

28 Concurrentiebeding nu Definitie van concurrentiebeding: Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. artikel 7:653 lid 1 BW

29 Concurrentiebeding nu Is een relatiebeding ook een concurrentiebeding? Het gerechtshof stelt bij de beoordeling voorop dat op het onderhavige relatiebeding artikel 7:653 BW van toepassing is. Gerechtshof Den Bosch 18 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:417

30 Concurrentiebeding nieuw Vanaf 1 januari 2015 kan een nieuw concurrentiebeding alleen nog maar in tijdelijk arbeidscontract opgenomen worden als voldaan is aan: schriftelijke motivering, en zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang Er geldt een eerbiedigende werking voor bestaande concurrentiebedingen. artikel 7:653 lid 2 BW [nieuw]

31 Aanzegplicht

32 Aanzegplicht nieuw wel bij: tijdelijke arbeidscontracten 6 maanden niet bij: tijdelijke arbeidscontracten < 6 maanden projectcontracten elkaar opvolgende contracten < 6 maanden uitzendwerkgever (78 weken) artikel 7:668 BW [nieuw]

33 Aanzegplicht Hoe en wanneer? Schriftelijk per aangetekende post? persoonlijk overhandigen? per ? Uiterlijk één maand voor einddatum bij aanvang dienstverband? in de arbeidsovereenkomst?

34 Aanzegbepaling in arbeidscontract? Partijen die ervan overtuigd zijn dat de aanzegtermijn standaard zou worden in de arbeidsovereenkomst, wil ik meegeven dat dit ook kan betekenen dat werknemers tijdig en misschien zelfs ontijdig zullen omzien naar ander werk en dat een te lichtvaardig gebruik dus ook in het nadeel kan uitpakken van de werkgever die een werknemer juist had willen behouden en het contract had willen verlengen. Het kan dus beide kanten opgaan.

35 Aanzegplicht Inhoud van aanzegging: wel of niet verlengen, en bij wel verlengen, tegen welke voorwaarden artikel 7:668 BW [nieuw]

36 Aanzegplicht Sanctie: niet aanzeggen één maandsalaris niet tijdig aanzeggen vergoeding naar rato

37 Aanzegplicht Processuele aspecten: werknemer moet binnen twee maanden na einde arbeidscontract verzoek om toekenning van vergoeding bij rechter indienen (vervaltermijn) bewijslast ten aanzien van tijdige aanzegging ligt bij werkgever

38 Aanzegplicht ingangsdatum: 1 januari 2015 onmiddellijke werking geldt niet voor arbeidscontracten die binnen één maand na inwerkingtreding van wetsartikel eindigen artikel 7:668 BW [nieuw]

39 Blok 2: Het nieuwe ontslagrecht

40 Employability?

41 Wet werk en zekerheid Het nieuwe systeem moet het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken.

42 Huidige ontslagstelsel Kantonrechter schriftelijk en mondeling ontslagvergoeding ontbinding geen opzegverboden alle ontslaggronden geen hoger beroep Burgerlijk Wetboek (BW) UWV Werkbedrijf schriftelijk geen ontslagvergoeding opzegging opzegverboden alle ontslaggronden geen hoger beroep BBA 1945

43 Het nieuwe ontslagrecht BBA 1945 komt te vervallen alle ontslagregels worden in het BW opgenomen preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd werkgever mag niet meer kiezen bij welke ontslaginstantie hij de ontslagaanvraag indient beide ontslagroutes worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en gelijkgeschakeld

44 Nieuw ontslagstelsel Kantonrechter schriftelijk en mondeling transitievergoeding ontbinding opzegverboden hoger beroep persoonlijke ontslaggronden UWV Werkbedrijf schriftelijk transitievergoeding opzegging opzegverboden hoger beroep bedrijfseconomisch ontslag + langdurige arbeidsongeschiktheid

45 Loondoorbetalingsplicht bij ziekte Nederland Verenigd Koninkrijk Luxemburg Oostenrijk Italië Duitsland Polen Slovenië Malta Zwitserland Hongarije Noorwegen België Spanje Finland Letland Denemarken Zweden Slowakije IJsland Litouwen Portugal Cyprus Ierland Frankrijk Aantal weken

46 Huidige ontslagstelsel

47 Nieuwe ontslagstelsel

48 Het nieuwe ontslagrecht Hoofdregel: Werkgever kan arbeidsovereenkomst opzeggen als daar: 1. een redelijke grond voor is, en 2. herplaatsing in andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet na scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt artikel 7:669 lid 1 BW [nieuw]

49 Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht kent 8 ontslaggronden: bedrijfseconomische omstandigheden (UWV) langdurige arbeidsongeschiktheid (UWV) frequent ziekteverzuim (KTR) disfunctioneren (KTR) verwijtbaar handelen of nalaten (KTR) werkweigering wegens gewetensbezwaar (KTR) verstoorde arbeidsrelatie (KTR) restgrond, bijvoorbeeld detentie van werknemer (KTR)

50 Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht kent straks dus drie instanties (drievoudig stelsel): UWV kantonrechter ontslagcommissie (cao)

51 Het nieuwe ontslagrecht opmerkelijke punten in het nieuwe ontslagrecht

52 Het nieuwe ontslagrecht 1. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV of de werknemer opzeggen als de werknemer de AOW- of pensioenleeftijd (heeft) bereikt. artikel 7:669 lid 4 BW [nieuw]

53 Het nieuwe ontslagrecht 2. Bij een bedrijfseconomisch ontslag (verval van functie) kan de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte of zwangere werknemer niet opgezegd of ontbonden worden. artikel 7:670 lid 1 BW [nieuw]

54 Het nieuwe ontslagrecht 3. Bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen. artikel 7:670b BW [nieuw]

55 Het nieuwe ontslagrecht 4. Werknemer kan na beslissing van UWV of kantonrechter in hoger beroep en eisen: a. dat de arbeidsovereenkomst hersteld wordt b. aan hem een billijke vergoeding wordt toegekend artikel 7:683 BW [nieuw]

56 Het nieuwe ontslagrecht 5. Rechter mag alleen ontbinden als aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan. artikel 7:610b lid 2 BW [nieuw]

57 Disfunctioneren en het nieuwe ontslagrecht

58 Disfunctioneren en het nieuwe ontslagrecht Kantonrechter moet volgende voorwaarden toetsen: Kan werkgever ongeschiktheid aannemelijk maken? Heeft werkgever de werknemer tijdig in kennis gesteld van zijn kritiek? Heeft werkgever de werknemer voldoende gelegenheid geboden tot verbetering? Is scholing of andere passende functie aan de orde geweest? artikel 7:669 lid 3 sub d BW [nieuw]

59 Het nieuwe ontslagrecht Ingangsdatum: 1 juli 2015 Overgangsrecht oude recht blijft van toepassing op: ontslagprocedures die zijn gestart vóór 1 juli 2015 opzeggingen die zijn gedaan vóór 1 juli 2015 beëindigingsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 juli 2015

60 Ontslag- en transitievergoedingen

61 Transitievergoeding Wanneer verschuldigd? als arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd, en als arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever is beëindigd of niet is verlengd artikel 7:673 BW [nieuw]

62 Transitievergoeding Wanneer niet verschuldigd? als arbeidsovereenkomst geëindigd is wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als de arbeidsovereenkomst beëindigd of opgezegd wordt in verband met of na de AOW- of pensioenleeftijd de werknemer nog geen 18 jaar is (en minder dan 12 uur per week werkt) gelijkwaardige voorziening in cao faillissement / surseance van betaling / schuldsanering artikel 7:673 BW [nieuw]

63 Transitievergoeding Wanneer handelt werknemer ernstig verwijtbaar? diefstal, verduistering, bedrog herhaaldelijk niet naleven van controlevoorschriften bij ziekte veelvuldig en zonder gegronde reden te laat komen omzet- of productiecijfers bewust gunstiger voorstellen

64 Transitievergoeding Hoogte van de transitievergoeding: 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd over de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/4 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd over de daaropvolgende periode maximum: bruto of jaarsalaris als dit hoger is

65 Transitievergoeding Transitievergoeding voor werknemers 50 jaar die minimaal 10 jaar in dienst zijn: 1/2 maandsalaris per 6 maanden over de dienstjaren vanaf de 50 jarige leeftijd - Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). - Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

66 Transitievergoeding Welke onderdelen horen bij maandsalaris? bruto maandsalaris vakantietoeslag vaste 13 e maand (indien van toepassing) structurele overwerkvergoeding (indien van toepassing) vaste ploegentoeslag (indien van toepassing)

67 Transitievergoeding Welke onderdelen horen niet bij maandsalaris? werkgeversaandeel pensioenpremie auto van de zaak onkostenvergoedingen werkgeversbijdrage zorgverzekering incidentele looncomponenten

68 Transitievergoeding Dienstjaren vóór 1 mei 2013 mogen bij de berekening van de transitievergoeding buiten beschouwing gelaten worden als: de werknemer in dienst was bij een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers), én de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens de slechte financiële situatie van de werkgever Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

69 Transitievergoeding vs Kantonrechtersformule

70 Transitievergoeding Kantonrechtersformule = A x B x C A = aantal gewogen dienstjaren dienstjaren tot 35 tellen voor ½ dienstjaren tussen 35 en 45 tellen voor 1 dienstjaren tussen 45 en 55 tellen voor 1 ½ dienstjaren boven de 55 tellen voor 2 B = maandelijkse beloning C = correctiefactor

71 Werknemer: 30 jaar, 5 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 2 ½ B = C = 1 Transitievergoeding 1/3 x 5 x bruto bruto

72 Werknemer: 45 jaar, 12 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 11 B = C = 1 Transitievergoeding 1/3 x 10 x /2 x 2 x bruto bruto

73 Werknemer: 55 jaar, 24 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 27 B = C = 1 Transitievergoeding 1 x 5 x /3 x 10 x /2 x 9 x bruto bruto bruto (kleine werkgever)

74 Besluit transitievergoeding Welke kosten mag een werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding? 1. transitiekosten 2. inzetbaarheidskosten

75 Besluit transitievergoeding Wat zijn transitiekosten? Kosten die een werkgever maakt in het zicht van een ontslagsituatie en die erop gericht zijn om werkloosheid van de werknemer te voorkomen of te bekorten. Voorbeelden: kosten voor scholing, outplacement, het inachtnemen van een langere opzegtermijn dan verplicht

76 Besluit transitievergoeding Wat zijn inzetbaarheidskosten? Kosten die door de werkgever tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor maatregelen die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Voorbeelden: kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus, kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling, kosten voor een managementcursus*

77 Besluit transitievergoeding Voorwaarden voor in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten: schriftelijke overeenstemming met werknemer kosten moeten zijn gemaakt door werkgever die ook de transitievergoeding moet betalen geen loonkosten kosten mogen niet buitensporig hoog zijn inzetbaarheidskosten mogen maximaal 5 jaar oud zijn langere opzegtermijn alleen bij vrijstelling van werk

78 Het Muizengaatje

79 Billijke vergoeding Wanneer verschuldigd? als werkgever de arbeidsovereenkomst in strijd met een opzegverbod heeft opgezegd werkgever schendt de wederindiensttredingsvoorwaarde als rechter in hoger beroep oordeelt dat ontbinding onterecht is toegewezen als werkgever ernstig verwijtbaar handelt (of nalaat) als ontslag geheel of grotendeels te wijten is aan werkgever De billijke vergoeding is verschuldigd naast de transitievergoeding.

80 Billijke vergoeding Hoogte van de billijke vergoeding: staat in relatie tot het ernstige verwijtbare handelen niet aan de hand van de kantonrechtersformule ongemaximeerd

81 Rechter anticipeert op WWZ? Mag rechter anticiperen op inwerkingtreding WWZ?

82 Rechter anticipeert op WWZ? Mag rechter anticiperen op inwerkingtreding WWZ? kantonrechter Utrecht: kantonrechter Apeldoorn: ja nee

83 Rechter anticipeert op WWZ? ruzie tussen directeur en raad van commissarissen werknemer zou zeer dominant leidinggeven en angstcultuur hebben gecreëerd werknemer wijst op zijn goede resultaten werknemer eist vergoeding van (C= 1½)

84 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Utrecht: [De ontslagvergoeding die de werknemer eist] zou sterk uitstijgen boven het bedrag dat na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (naar het zich laat aanzien per 15 juli 2015) in een geval als het onderhavige toegekend zal kunnen worden.

85 Rechter anticipeert op WWZ? de invoering van de WWZ zal verweerder niet ontgaan zijn. Hij heeft er daarom rekening mee kunnen houden (door bijvoorbeeld geld opzij te leggen) dat bij een eventuele beëindiging van het dienstverband de beëindigingsvergoeding lager zou uitvallen Rechtbank Midden-Nederland 1 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:3826

86 Rechter anticipeert op WWZ? tot aantreden nieuwe teamleider kreeg werkneemster goede beoordelingen werkgever twijfelt over plaats van werkneemster in de bank van de toekomst wel verbetering van werkneemster, maar deze verbetering is niet intrinsiek en duurzaam

87 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: volgt de kantonrechter de werkgever niet in zijn betoog dat er plaats is voor anticipatie op de per 1 juli 2015 in te voeren transitievergoeding vanwege de maatschappelijke discussie over beëindigingsvergoedingen.

88 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: In de eerste plaats is niet duidelijk op welke discussie de werkgever doelt, want er zijn vele soorten discussies over ontslagvergoedingen Ten tweede valt niet in te zien waarom in individuele gevallen vooruit gelopen zou moeten worden op de WWZ. Daarop hoeven werknemers nu nog niet bedacht te zijn.

89 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: Rabobank strooit met voor de kantonrechter ongrijpbare managementtermen zoals impact genereren, meegaan in de flow, commitment en focussen. Rechtbank Gelderland 17 oktober 2014, JAR 2014/268

90 Onthoud één ding: alles draait om dossieropbouw

91 Boek: de nieuwe flex- en ontslagregels 158 pagina s checklists praktijkvoorbeelden stappenplannen overgangsrecht

92 WWZ checklist

93 Vragen of

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1]

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] ArbeidsRecht 2014/54 Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] Titel De transitievergoeding: een praktijkgericht overzicht Samenvatting Per 1

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie