DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS"

Transcriptie

1 DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten

2 Programma uur Flexibele arbeidscontracten uur Het nieuwe ontslagrecht

3 Blok 1: Flexibele arbeid

4 Flexibele arbeid ketenregeling proeftijd concurrentiebeding aanzeggen

5 Ketenregeling

6 Ketenregeling nu De maximale keten van tijdelijke contracten nu: drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar (36 maanden) Keten wordt pas doorbroken na een tussenpoos van meer dan drie maanden. artikel 7:668a lid 1 BW

7 Ketenregeling nu Dus vanaf: vierde contract, of de dag na het verstrijken van de 36 maanden periode is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

8 Ketenregeling nu Uitzonderingen: uitlooprisico van lange arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ( 36 maanden) voor maximaal 3 maanden cao (onbeperkt)

9 Ketenregeling nu Mag werkgever looptijd van tijdelijk arbeidscontract wijzigen met wederzijds goedvinden?

10 Ketenregeling nu Mag werkgever looptijd van tijdelijk arbeidscontract wijzigen met wederzijds goedvinden?

11 Ketenregeling nu Rechter: partijen mogen met wederzijds goedvinden bepalingen van het arbeidscontract wijzigen als er bij herhaling sprake is van wijzigingen kan er aanleiding zijn om dit te sanctioneren van misbruik van omstandigheden is niet gebleken Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1252

12 Ketenregeling nieuw Wat wijzigt er? maximumtermijn wordt teruggebracht naar 24 maanden tussenpoos wordt verlengd naar > zes maanden afwijken bij cao wordt beperkt

13 Ketenregeling nieuw De maximale keten van tijdelijke contracten straks: drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar (24 maanden) Keten wordt pas doorbroken na een tussenpoos van meer dan zes maanden.

14 Ketenregeling nieuw Dus vanaf: vierde contract, of de dag na het verstrijken van de 24 maanden is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

15 Ketenregeling nieuw Uitzonderingen: uitlooprisico van lange arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ( 24 maanden) voor maximaal 3 maanden. bestuurders van rechtspersonen (voor de 24 maanden periode) arbeidsovereenkomst die overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie (voor de 24 maanden, alleen bij cao) beroepsbegeleidende leerweg (bbl trajecten in mbo) werkende scholieren (<18 jaar, 12 uur per week) speciale sectoren (profvoetbal) cao (geclausuleerd)

16 Ketenregeling nieuw Uitzondering bij cao: uitzendovereenkomst, of intrinsieke aard van de bedrijfsvoering eist langere ketenregeling In deze gevallen mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden gesloten in een periode van 48 maanden.

17 Ketenregeling nieuw Ingangsdatum: 1 juli 2015 eerbiedigende werking voor lopende contracten overgangsperiode voor cao waarin afgeweken is van ketenregeling: maximaal 1 jaar Tip: bekijk of het gunstig is om tijdelijke contracten te laten eindigen vóór 1 juli 2015 om ketenregeling maximaal te benutten.

18 Ketenregeling nieuw

19 Ketenregeling nieuw

20 Ketenregeling nieuw

21 Per 1 juli 2015: zes maanden terugkijken

22 Proeftijdbeding

23 Proeftijdbeding nu Duur van de proeftijd nu: 2 maanden bij contract voor onbepaalde tijd 2 maanden bij bepaalde tijd 2 jaar 1 maand bij bepaalde tijd < 2 jaar* 1 maand bij bepaalde tijd/projectcontract* * = cao kan proeftijd op 2 maanden stellen

24 Nieuwe functie? Nieuw proeftijd? Nieuwe proeftijd is alleen geldig als er sprake is van duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden.

25 Proeftijdbeding nieuw Proeftijd in een tijdelijk contract van zes maanden of korter wordt verboden (nietig) eerbiedigende werking voor lopende contracten afwijking bij cao is niet mogelijk ingangsdatum: 1 januari 2015 Oplossing: contract voor zes maanden + 1 dag?

26 Concurrentiebeding

27 Concurrentiebeding nu Concurrentiebeding: Werknemer mag niet bij concurrent gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf starten. Relatiebeding: Werknemer mag wel bij concurrent werken, maar mag geen contact hebben met relaties van ex-werkgever.

28 Concurrentiebeding nu Definitie van concurrentiebeding: Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. artikel 7:653 lid 1 BW

29 Concurrentiebeding nu Is een relatiebeding ook een concurrentiebeding? Het gerechtshof stelt bij de beoordeling voorop dat op het onderhavige relatiebeding artikel 7:653 BW van toepassing is. Gerechtshof Den Bosch 18 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:417

30 Concurrentiebeding nieuw Vanaf 1 januari 2015 kan een nieuw concurrentiebeding alleen nog maar in tijdelijk arbeidscontract opgenomen worden als voldaan is aan: schriftelijke motivering, en zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang Er geldt een eerbiedigende werking voor bestaande concurrentiebedingen. artikel 7:653 lid 2 BW [nieuw]

31 Aanzegplicht

32 Aanzegplicht nieuw wel bij: tijdelijke arbeidscontracten 6 maanden niet bij: tijdelijke arbeidscontracten < 6 maanden projectcontracten elkaar opvolgende contracten < 6 maanden uitzendwerkgever (78 weken) artikel 7:668 BW [nieuw]

33 Aanzegplicht Hoe en wanneer? Schriftelijk per aangetekende post? persoonlijk overhandigen? per ? Uiterlijk één maand voor einddatum bij aanvang dienstverband? in de arbeidsovereenkomst?

34 Aanzegbepaling in arbeidscontract? Partijen die ervan overtuigd zijn dat de aanzegtermijn standaard zou worden in de arbeidsovereenkomst, wil ik meegeven dat dit ook kan betekenen dat werknemers tijdig en misschien zelfs ontijdig zullen omzien naar ander werk en dat een te lichtvaardig gebruik dus ook in het nadeel kan uitpakken van de werkgever die een werknemer juist had willen behouden en het contract had willen verlengen. Het kan dus beide kanten opgaan.

35 Aanzegplicht Inhoud van aanzegging: wel of niet verlengen, en bij wel verlengen, tegen welke voorwaarden artikel 7:668 BW [nieuw]

36 Aanzegplicht Sanctie: niet aanzeggen één maandsalaris niet tijdig aanzeggen vergoeding naar rato

37 Aanzegplicht Processuele aspecten: werknemer moet binnen twee maanden na einde arbeidscontract verzoek om toekenning van vergoeding bij rechter indienen (vervaltermijn) bewijslast ten aanzien van tijdige aanzegging ligt bij werkgever

38 Aanzegplicht ingangsdatum: 1 januari 2015 onmiddellijke werking geldt niet voor arbeidscontracten die binnen één maand na inwerkingtreding van wetsartikel eindigen artikel 7:668 BW [nieuw]

39 Blok 2: Het nieuwe ontslagrecht

40 Employability?

41 Wet werk en zekerheid Het nieuwe systeem moet het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken.

42 Huidige ontslagstelsel Kantonrechter schriftelijk en mondeling ontslagvergoeding ontbinding geen opzegverboden alle ontslaggronden geen hoger beroep Burgerlijk Wetboek (BW) UWV Werkbedrijf schriftelijk geen ontslagvergoeding opzegging opzegverboden alle ontslaggronden geen hoger beroep BBA 1945

43 Het nieuwe ontslagrecht BBA 1945 komt te vervallen alle ontslagregels worden in het BW opgenomen preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd werkgever mag niet meer kiezen bij welke ontslaginstantie hij de ontslagaanvraag indient beide ontslagroutes worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en gelijkgeschakeld

44 Nieuw ontslagstelsel Kantonrechter schriftelijk en mondeling transitievergoeding ontbinding opzegverboden hoger beroep persoonlijke ontslaggronden UWV Werkbedrijf schriftelijk transitievergoeding opzegging opzegverboden hoger beroep bedrijfseconomisch ontslag + langdurige arbeidsongeschiktheid

45 Loondoorbetalingsplicht bij ziekte Nederland Verenigd Koninkrijk Luxemburg Oostenrijk Italië Duitsland Polen Slovenië Malta Zwitserland Hongarije Noorwegen België Spanje Finland Letland Denemarken Zweden Slowakije IJsland Litouwen Portugal Cyprus Ierland Frankrijk Aantal weken

46 Huidige ontslagstelsel

47 Nieuwe ontslagstelsel

48 Het nieuwe ontslagrecht Hoofdregel: Werkgever kan arbeidsovereenkomst opzeggen als daar: 1. een redelijke grond voor is, en 2. herplaatsing in andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet na scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt artikel 7:669 lid 1 BW [nieuw]

49 Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht kent 8 ontslaggronden: bedrijfseconomische omstandigheden (UWV) langdurige arbeidsongeschiktheid (UWV) frequent ziekteverzuim (KTR) disfunctioneren (KTR) verwijtbaar handelen of nalaten (KTR) werkweigering wegens gewetensbezwaar (KTR) verstoorde arbeidsrelatie (KTR) restgrond, bijvoorbeeld detentie van werknemer (KTR)

50 Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht kent straks dus drie instanties (drievoudig stelsel): UWV kantonrechter ontslagcommissie (cao)

51 Het nieuwe ontslagrecht opmerkelijke punten in het nieuwe ontslagrecht

52 Het nieuwe ontslagrecht 1. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV of de werknemer opzeggen als de werknemer de AOW- of pensioenleeftijd (heeft) bereikt. artikel 7:669 lid 4 BW [nieuw]

53 Het nieuwe ontslagrecht 2. Bij een bedrijfseconomisch ontslag (verval van functie) kan de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte of zwangere werknemer niet opgezegd of ontbonden worden. artikel 7:670 lid 1 BW [nieuw]

54 Het nieuwe ontslagrecht 3. Bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen. artikel 7:670b BW [nieuw]

55 Het nieuwe ontslagrecht 4. Werknemer kan na beslissing van UWV of kantonrechter in hoger beroep en eisen: a. dat de arbeidsovereenkomst hersteld wordt b. aan hem een billijke vergoeding wordt toegekend artikel 7:683 BW [nieuw]

56 Het nieuwe ontslagrecht 5. Rechter mag alleen ontbinden als aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan. artikel 7:610b lid 2 BW [nieuw]

57 Disfunctioneren en het nieuwe ontslagrecht

58 Disfunctioneren en het nieuwe ontslagrecht Kantonrechter moet volgende voorwaarden toetsen: Kan werkgever ongeschiktheid aannemelijk maken? Heeft werkgever de werknemer tijdig in kennis gesteld van zijn kritiek? Heeft werkgever de werknemer voldoende gelegenheid geboden tot verbetering? Is scholing of andere passende functie aan de orde geweest? artikel 7:669 lid 3 sub d BW [nieuw]

59 Het nieuwe ontslagrecht Ingangsdatum: 1 juli 2015 Overgangsrecht oude recht blijft van toepassing op: ontslagprocedures die zijn gestart vóór 1 juli 2015 opzeggingen die zijn gedaan vóór 1 juli 2015 beëindigingsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 juli 2015

60 Ontslag- en transitievergoedingen

61 Transitievergoeding Wanneer verschuldigd? als arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd, en als arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever is beëindigd of niet is verlengd artikel 7:673 BW [nieuw]

62 Transitievergoeding Wanneer niet verschuldigd? als arbeidsovereenkomst geëindigd is wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als de arbeidsovereenkomst beëindigd of opgezegd wordt in verband met of na de AOW- of pensioenleeftijd de werknemer nog geen 18 jaar is (en minder dan 12 uur per week werkt) gelijkwaardige voorziening in cao faillissement / surseance van betaling / schuldsanering artikel 7:673 BW [nieuw]

63 Transitievergoeding Wanneer handelt werknemer ernstig verwijtbaar? diefstal, verduistering, bedrog herhaaldelijk niet naleven van controlevoorschriften bij ziekte veelvuldig en zonder gegronde reden te laat komen omzet- of productiecijfers bewust gunstiger voorstellen

64 Transitievergoeding Hoogte van de transitievergoeding: 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd over de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/4 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd over de daaropvolgende periode maximum: bruto of jaarsalaris als dit hoger is

65 Transitievergoeding Transitievergoeding voor werknemers 50 jaar die minimaal 10 jaar in dienst zijn: 1/2 maandsalaris per 6 maanden over de dienstjaren vanaf de 50 jarige leeftijd - Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). - Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

66 Transitievergoeding Welke onderdelen horen bij maandsalaris? bruto maandsalaris vakantietoeslag vaste 13 e maand (indien van toepassing) structurele overwerkvergoeding (indien van toepassing) vaste ploegentoeslag (indien van toepassing)

67 Transitievergoeding Welke onderdelen horen niet bij maandsalaris? werkgeversaandeel pensioenpremie auto van de zaak onkostenvergoedingen werkgeversbijdrage zorgverzekering incidentele looncomponenten

68 Transitievergoeding Dienstjaren vóór 1 mei 2013 mogen bij de berekening van de transitievergoeding buiten beschouwing gelaten worden als: de werknemer in dienst was bij een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers), én de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens de slechte financiële situatie van de werkgever Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

69 Transitievergoeding vs Kantonrechtersformule

70 Transitievergoeding Kantonrechtersformule = A x B x C A = aantal gewogen dienstjaren dienstjaren tot 35 tellen voor ½ dienstjaren tussen 35 en 45 tellen voor 1 dienstjaren tussen 45 en 55 tellen voor 1 ½ dienstjaren boven de 55 tellen voor 2 B = maandelijkse beloning C = correctiefactor

71 Werknemer: 30 jaar, 5 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 2 ½ B = C = 1 Transitievergoeding 1/3 x 5 x bruto bruto

72 Werknemer: 45 jaar, 12 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 11 B = C = 1 Transitievergoeding 1/3 x 10 x /2 x 2 x bruto bruto

73 Werknemer: 55 jaar, 24 jaar in dienst, bruto Kantonrechtersformule A = 27 B = C = 1 Transitievergoeding 1 x 5 x /3 x 10 x /2 x 9 x bruto bruto bruto (kleine werkgever)

74 Besluit transitievergoeding Welke kosten mag een werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding? 1. transitiekosten 2. inzetbaarheidskosten

75 Besluit transitievergoeding Wat zijn transitiekosten? Kosten die een werkgever maakt in het zicht van een ontslagsituatie en die erop gericht zijn om werkloosheid van de werknemer te voorkomen of te bekorten. Voorbeelden: kosten voor scholing, outplacement, het inachtnemen van een langere opzegtermijn dan verplicht

76 Besluit transitievergoeding Wat zijn inzetbaarheidskosten? Kosten die door de werkgever tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor maatregelen die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Voorbeelden: kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus, kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling, kosten voor een managementcursus*

77 Besluit transitievergoeding Voorwaarden voor in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten: schriftelijke overeenstemming met werknemer kosten moeten zijn gemaakt door werkgever die ook de transitievergoeding moet betalen geen loonkosten kosten mogen niet buitensporig hoog zijn inzetbaarheidskosten mogen maximaal 5 jaar oud zijn langere opzegtermijn alleen bij vrijstelling van werk

78 Het Muizengaatje

79 Billijke vergoeding Wanneer verschuldigd? als werkgever de arbeidsovereenkomst in strijd met een opzegverbod heeft opgezegd werkgever schendt de wederindiensttredingsvoorwaarde als rechter in hoger beroep oordeelt dat ontbinding onterecht is toegewezen als werkgever ernstig verwijtbaar handelt (of nalaat) als ontslag geheel of grotendeels te wijten is aan werkgever De billijke vergoeding is verschuldigd naast de transitievergoeding.

80 Billijke vergoeding Hoogte van de billijke vergoeding: staat in relatie tot het ernstige verwijtbare handelen niet aan de hand van de kantonrechtersformule ongemaximeerd

81 Rechter anticipeert op WWZ? Mag rechter anticiperen op inwerkingtreding WWZ?

82 Rechter anticipeert op WWZ? Mag rechter anticiperen op inwerkingtreding WWZ? kantonrechter Utrecht: kantonrechter Apeldoorn: ja nee

83 Rechter anticipeert op WWZ? ruzie tussen directeur en raad van commissarissen werknemer zou zeer dominant leidinggeven en angstcultuur hebben gecreëerd werknemer wijst op zijn goede resultaten werknemer eist vergoeding van (C= 1½)

84 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Utrecht: [De ontslagvergoeding die de werknemer eist] zou sterk uitstijgen boven het bedrag dat na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (naar het zich laat aanzien per 15 juli 2015) in een geval als het onderhavige toegekend zal kunnen worden.

85 Rechter anticipeert op WWZ? de invoering van de WWZ zal verweerder niet ontgaan zijn. Hij heeft er daarom rekening mee kunnen houden (door bijvoorbeeld geld opzij te leggen) dat bij een eventuele beëindiging van het dienstverband de beëindigingsvergoeding lager zou uitvallen Rechtbank Midden-Nederland 1 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:3826

86 Rechter anticipeert op WWZ? tot aantreden nieuwe teamleider kreeg werkneemster goede beoordelingen werkgever twijfelt over plaats van werkneemster in de bank van de toekomst wel verbetering van werkneemster, maar deze verbetering is niet intrinsiek en duurzaam

87 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: volgt de kantonrechter de werkgever niet in zijn betoog dat er plaats is voor anticipatie op de per 1 juli 2015 in te voeren transitievergoeding vanwege de maatschappelijke discussie over beëindigingsvergoedingen.

88 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: In de eerste plaats is niet duidelijk op welke discussie de werkgever doelt, want er zijn vele soorten discussies over ontslagvergoedingen Ten tweede valt niet in te zien waarom in individuele gevallen vooruit gelopen zou moeten worden op de WWZ. Daarop hoeven werknemers nu nog niet bedacht te zijn.

89 Rechter anticipeert op WWZ? Kantonrechter Apeldoorn: Rabobank strooit met voor de kantonrechter ongrijpbare managementtermen zoals impact genereren, meegaan in de flow, commitment en focussen. Rechtbank Gelderland 17 oktober 2014, JAR 2014/268

90 Onthoud één ding: alles draait om dossieropbouw

91 Boek: de nieuwe flex- en ontslagregels 158 pagina s checklists praktijkvoorbeelden stappenplannen overgangsrecht

92 WWZ checklist

93 Vragen of

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen Schaken met de WWZ Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden 2 juni 2015 mr. Erik Jansen 1 Vast minder vast Flexibel minder flexibel 2 WWZ Centrale motto van baanzekerheid naar werkzekerheid Eenvoudiger Sneller

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Algemeen: kern van het nieuwe ontslagrecht Enkelvoudig civielrechtelijk ontslagstelsel waarin het ontslagrecht is geregeld in het BW. Regels voor een redelijke

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

De Wet werk en zekerheid (33 818)

De Wet werk en zekerheid (33 818) De Wet werk en zekerheid (33 818) Naar een ander ontslagrecht: meer werk, meer zekerheid? AIAS 12 juni 2014 Prof. dr. Ronald M. Beltzer De aanleiding Ontslagrecht is te politiek beladen, maar heeft weinig

Nadere informatie

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 Ontslagrecht tot 1 juli 2015 Duaal stelsel, namelijk twee mogelijke ontslagprocedures: opzegging met toestemming van UWV of ontbinding door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 1 juli 2015 PON HR Ontbijt 21 april 2015 08:00-11:00 Els de Wind en Anita de Jong Van Doorne 2 Achtergrond Wet werk en zekerheid Voorstel naar Tweede Kamer op 29 november

Nadere informatie

PERSONEEL EEN PUZZEL?

PERSONEEL EEN PUZZEL? INLEIDING PERSONEEL EEN PUZZEL? Crombag Oehlen Advocaten 21 februari 2017 Introductie: 1) Ketenregeling 2) Ontslaggronden 3) Vergoedingen 4) Wijziging arbeidsvoorwaarden werkgever 5) Wijziging arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

KZO O13 mensen in de rechten

KZO O13 mensen in de rechten KZO O13 mensen in de rechten Revap 22 oktober 2014 Mark Diebels 1 Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel I Programma Wijzigingen per 1 juli 2015: (=

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Werk en Zekerheid 33 818 Het nieuwe ontslagrecht per 1 januari en 1 juli 2015 Er was eens Welke problemen zijn reëel? Duaal stelsel: ontbinding kan altijd (gewichtige redenen, art. 7:685) en is snelweg

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

DONDERDAG 11 AUGUSTUS Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht

DONDERDAG 11 AUGUSTUS Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2016 Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht HR Journaal uitzending later terugkijken? live op polls reageren @mvangelderen @XpertHR_nl HR Journaal HR nieuws gast van de maand

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie