Nieuwsbrief 5 Commissie van Uitvoering van Accreditatie Overleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 5 Commissie van Uitvoering van Accreditatie Overleg"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 5 Commissie van Uitvoering van Accreditatie Overleg Nieuw onderwerp: breng enige kleur in uw nascholingsportfolio Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. De redactie wordt gevormd door de leden van de Commissie van Uitvoering (CvU) van het Accreditatie Overleg (AO). Inhoud van deze nieuwsbrief: 1. Aankondiging Accreditatie Overleg 2. Implementatie harmonisatierichtlijnen voor puntentoekenning in april Implementatie CanMeds-competenties in congresagenda en persoonlijk nascholingsdossier 4. Vragen of nadere informatie 1. Aankondiging Accreditatie Overleg De eerstkomende bijeenkomst van het Accreditatie Overleg zal plaatsvinden op 21 juni van tot uur in de Domus Medica te Utrecht. Aan alle wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen van erkende specialismen wordt gevraagd om namens de vereniging minimaal 1 en maximaal 2 personen naar het accreditatie Overleg af te vaardigen. 1

2 2. Implementatie harmonisatierichtlijn voor puntentoekenning 2.1 Inleiding In november 2009 heeft het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen, met inachtneming van enkele kleine wijzigingen, de onderstaande harmonisatierichtlijnen voor de puntentoekenning aan deskundigheidsbevordering vastgesteld. Als libertair paternalistische maatregel a, b zullen deze harmonisatierichtlijnen in april 2010 als default setting in GAIA worden geprogrammeerd. Uiteraard is het geen bezwaar als de wetenschappelijke verenigingen al voor deze datum volgens de harmonisatierichtlijn gaan werken. Libertair aan deze maatregel is dat het iedere vereniging vrij staat om (bijvoorkeur alleen op onderdelen) van de harmonisatierichtlijn af te wijken. De vereniging moet dan wel de kleine drempel nemen om hiertoe een verzoek bij secretaris van het Accreditatie Overleg in te dienen. De kosten van de benodigde aanpassingen in GAIA zijn onderdeel van de collectieve GAIAbegroting, maar zijn t.o.v. de collectieve GAIA-begroting verwaarloosbaar. Zoveel mogelijk wordt voor de financiering van deze kosten eerst de subsidie van VWS voor ict-verbeteringen in GAIA aangesproken. Paternalistisch (sturend van bovenaf) aan de implementatie van de harmonisatierichtlijn is dat de verenigingen door de default setting (standaardsetting) drang in de richting van een gemeenschappelijk accreditatiebeleid ondervinden. In overleg met de Commissie van Uitvoering van het Accreditatie Overleg en op verzoek van een aantal verenigingen, is de volgende procedure voor de implementatie in GAIA vastgesteld: Begin maart wordt de definitieve harmonisatierichtlijn aan alle verenigingen toegestuurd. Begin maart is dus 10 maart geworden. Alle verenigingen krijgen 6 weken de tijd om een bericht of brief (een heeft de voorkeur; de ontvangst wordt bevestigd) aan de secretaris van het Accreditatie Overleg te sturen, waarin zij aangeven op welke punten hun vereniging wil afwijken van de voorgestelde harmonisatierichtlijn. De Commissie van Uitvoering van het Accreditatie Overleg stelt voor dat een vereniging alleen om voor de vereniging zwaarwegende redenen op onderdelen van de harmonisatierichtlijn afwijkt. De vereniging hoeft in de genoemde (of brief) niet te verantwoorden/ beargumenteren waarom zij op bepaalde onderdelen van de harmonisatierichtlijn wil afwijken. Het oordeel van de vereniging dat een reden zwaarwegend is, is in deze leidend. a Sunstein C and Thaler R. Libertarian paternalism is not an oxymoron. The University of Chicago Law Review. Vol.70, No.4, Fall 2003, (p ). b Camerer C, Issacharoff S, Loewenstein G, O Donoghue T, and Rabin M. Regulations for conservatives: behavioral economics and the case for asymmetric paternalism. University of Pennsylvania Law Review, Vol.151, 2003, (p ). 2

3 Na 22 april zal een medewerker van Xaurum (leverancier van GAIA) telefonisch contact opnemen met uw vereniging om door te spreken, hoe de aanpassingen van de harmonisatierichtlijn die uw vereniging voorstelt, in GAIA worden doorgevoerd. Daarna zal Xaurum deze aanpassingen zo spoedig mogelijk doorvoeren in GAIA. Als u tussendoor of na afloop van deze procedure vragen of opmerkingen heeft of overleg wil, kunt u altijd telefonisch of per contact met de secretaris van het Accreditatie Overleg. 2.2 Harmonisatierichtlijn voor puntentoekenning (versie 10 maart 2010) Deelname aan binnenlandse nascholingsbijeenkomsten Binnenlandse nascholingsbijeenkomsten 1 klokuur is 1 accreditatiepunt (internationale norm EACCME); maximaal 6 punten per dag (internationale norm EACCME; overweging dat gemiddelde deelnemer niet meer dan 6 uur per dag effectief leert); maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst (internationale norm EACCME; overweging dat gemiddelde deelnemer niet meer dan 4 dagen per week intensief c.q. 6 uur per dag leert; overweging dat een gevarieerd nascholingsportfolio de voorkeur verdient); een accreditatie is een jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van de eerste bijeenkomst; de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA. Refereerbijeenkomst 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; maximaal 3 punten per bijeenkomst; de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA. Ledenvergadering wetenschappelijke vereniging uitsluitend het wetenschappelijk deel kan worden geaccrediteerd (scholing moet bijdragen aan bekwaamheid als praktiserend specialist); 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; maximaal 6 punten per dag; de wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA (wetenschappelijke vereniging is aanbieder). 3

4 2.2.2 Buitenlandse nascholingsbijeenkomsten 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; maximaal 6 punten per dag; maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst; opties voor het toekennen van accreditatie aan buitenlandse bijeenkomsten: optie 1: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met landen, waarvan zij de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse nascholingsbijeenkomsten door buitenlandse zusterorganisaties, accepteert; optie 2: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse organisaties, waarvan zij de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse nascholingsbijeenkomsten, accepteert; optie 3: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse geaccrediteerde bijeenkomsten; optie 4: de accreditatiecommissie accrediteert de buitenlandse bijeenkomst vooraf of achteraf op basis van een inhoudelijke beoordeling; de vier genoemde opties kunnen naast elkaar bestaan; vooraf accrediteren van buitenlandse bijeenkomsten (opties 1, 2, 3 en 4) verdient de voorkeur boven achteraf accrediteren (optie 4); in geval van de opties 1 t/m 3 is de arts verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat) op basis waarvan aan de hand van de lijst(en) van de wetenschappelijke vereniging kan worden vastgesteld dat de arts heeft deelgenomen aan een geaccrediteerde bijeenkomst. Uit dit bewijs van deelname dient tevens te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft; in geval van optie 4 is de arts verantwoordelijk voor het indienen van een onderbouwde accreditatieaanvraag bij de wetenschappelijke vereniging Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten E-learning 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect); een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie); de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden); een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere kosten dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten); 4

5 de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA. Auteurschap de publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat in het artikel tenminste is opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/ beschouwing; het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed); aan de auteur(s) worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur: 10 punten, tweede auteur: 5 punten, derde en verdere auteurs: 2 punten; de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan van de tijdschriftpagina's met het betreffende artikel, waaruit blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel (mede) door de arts is gepubliceerd. Tevens dient uit de gescande tijdschriftpagina s te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft. Voordracht de voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC; Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt (veelal een PowerPointpresentatie). Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding beloond. Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet. Een voordracht tijdens een workshop afhankelijk van de inhoud. voordrachten worden uitsluitend geaccrediteerd als deze worden gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC; per voordracht ontvangt de arts forfaitair 3 punten; als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor in totaal toch niet meer dan 3 accreditatiepunten worden behaald (ook niet als de bijeenkomst zich over meerdere dagen uitstrekt); voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts eenmaal punten worden verkregen; als een arts zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker; de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (lokatie) en wanneer (datum) de voordracht gehouden is; de arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een Nederlandse bijeenkomst is het in dit verband voldoende om het GAIA id-nummer (identificatienummer) van de scholing in GAIA te vermelden; 5

6 Eigen promotie een promotie betreft de CanMeds-competentie kennis en wetenschap, zodat geen discussie ontstaat over de vakinhoudelijk relevantie; 40 uur na afronding van de promotie ongeacht het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook musicologie) De 40 uur worden toegekend op de datum van de promotie. Deelname aan richtlijncommissie Deelname aan een commissie die een richtlijn ontwikkeld wordt beloond met accreditatiepunten. Als richtlijn geldt forfaitair 10 punten Herregistratie op basis van daadwerkelijk gevolgde activiteiten Iedere arts voert ten behoeve van zijn herregistratie uitsluitend accreditatiepunten op van activiteiten die hij daadwerkelijk heeft bijgewoond of uitgevoerd (alleen daadwerkelijk bijgewoonde of uitgevoerde activiteiten dragen bij aan de bekwaamheid als praktiserend arts). 3. Implementatie CanMeds-competenties in congresagenda en persoonlijk nascholingsdossier CanMeds-competenties De KNMG heeft met het Ministerie van VWS afgesproken dat inzichtelijk wordt gemaakt op welke competenties nascholing wordt aangeboden en gevolgd. Aan VWS wordt informatie verstrekt over specialismen; niet over individuele artsen. Deze afspraak is geaccordeerd door het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Voor de nascholing van artsen gelden dezelfde competenties als voor de opleiding van artsen: 1. Medisch handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Organisatie en financiering 5. Maatschappelijk handelen en preventie 6. Kennis en wetenschap 7. Professionaliteit en kwaliteit 6

7 Aanbieders kennen competenties toe Aan alle aanbieders van nascholing wordt gevraagd om per nascholing minimaal 1 en maximaal 3 competenties aan te vinken, waarop wordt nageschoold. Als meer dan 1 competentie wordt aangevinkt wordt gevraagd om globaal de verhouding in percentages weer te geven van de mate waarin de aangevinkte competenties in de nascholing aan bod komen. Het totaal moet uitkomen op 100%. Congresagenda en persoonlijk nascholingsdossier In de congresagenda van GAIA wordt vanaf 19 februari 2010 automatisch zichtbaar gemaakt welke competenties volgens de aanbieder in de nascholing aan bod komen. De accreditatiecommissies beschikken over de mogelijkheid om dit te corrigeren. In april 2010 worden de competenties ook zichtbaar in het persoonlijk nascholingsdossier van de arts. Geen exacte wetenschap Het toekennen van percentages aan Canmeds-competenties is geen exacte wetenschap. Als een congres 10 workshops telt, waarvan er 8 medisch inhoudelijk zijn en 2 gericht op communicatie, labelt de aanbieder de scholing als 80% medisch inhoudelijk en 20% communicatie. Dit wordt als volgt vertaald naar het persoonlijk nascholingsdossier van de arts: Als de arts 2 medisch inhoudelijke workshops van een uur heeft gevolgd, zal in zijn persoonlijk nascholingsdossier het volgende worden vastgelegd: 80% x 2 uur = 1,6 uur medisch inhoudelijk; 20% x 2 uur = 0,4 uur communicatie. Het is namelijk ondoenlijk om dit per individu precies te registreren. Reminder voor de arts en statistiek voor het specialisme De CanMeds-competenties in het persoonlijk nascholingsdossier van de arts geven slechts een indicatie op welke competenties de arts nascholing heeft gevolgd. Ze dienen als reminder voor de arts om niet uitsluitend medisch inhoudelijke nascholing te volgen, of om niet uitsluitend managementcursussen te volgen. Op geaggregeerd niveau (alle artsen van het specialisme tezamen) is het wel zinvol om statistieken te maken. 7

8 Breng enige kleur in uw nascholingsportfolio Aan de 7 CanMeds-competenties zijn in de volgorde van de regenboog kleuren toegekend: 1. Medisch handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Organisatie en financiering 5. Maatschappelijk handelen en preventie 6. Kennis en wetenschap 7. Professionaliteit en kwaliteit Helaas telt de regenboog maar zes kleuren en telt het CanMeds-model 7 competenties. Voor het medisch handelen was daarom oorspronkelijk de kleur wit bedacht, omdat wit licht alle kleuren in zich heeft (denk aan wit licht dat wordt gebroken door een prisma). Vandaar de oproep breng enige kleur in uw nascholingsportfolio : een nascholingsportfolio dient uit meer dan uitsluitend medisch inhoudelijke nascholing te bestaan. Aan de andere kant dient wel voldoende tijd aan de competentie medisch handelen te worden besteed. Het is immers onwenselijk dat iemand zich laat herregistreren als arts, terwijl hij zich 5 jaar lang niet medisch inhoudelijk heeft nageschoold. Omdat de kleur wit niet goed zichtbaar wordt in de staafdiagrammen in GAIA is voor de competentie medisch handelen uiteindelijk de kleur lichtgrijs gekozen. In zijn reactie aan de Tweede Kamer op het RVZ-advies Geven en nemen in de spreekkamers dringt Minsiter Klink er in navolging van de RVZ op aan dat artsen nascholing volgen op het gebied van communicatie en zorgplannen: Punt 2 uit de brief van Minister Klink aan de Tweede Kamer c Minister Klink: De RVZ hecht groot belang aan nascholing op het gebied van communicatievaardigheden en het gebruik van zorgplannen. Om vrijblijvendheid te voorkomen adviseert de RVZ ook een koppeling van deze nieuwe eisen voor nascholing met herregistratie. Het aanleren van goede communicatievaardigheden behoort een belangrijk onderdeel van de opleiding van beroepsbeoefenaren in de zorg te zijn. In het merendeel van de beroeps- en opleidingsprofielen is dit ook al het geval. Het nieuwe Raamplan artsenopleiding 2009 van de NFU (Federatie van de Universitaire medische centra) beschrijft bijvoorbeeld 7 competentiedomeinen waaraan een arts moet voldoen, waaronder het competentiedomein communicator. Ook het gebruik van zorgplannen is van groot belang: om deze reden is het gebruik van zorgplannen in de langdurende zorg verplicht gesteld. Nascholing op het gebruik van zorgplannen in de praktijk is dan ook noodzakelijk. c Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5. 8

9 Dit RVZ-advies zal ik meegeven aan de desbetreffende beroepsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de nascholing. Daarnaast zal ik de Regieraad die zich bezighoudt met het stimuleren van richtlijnen, attenderen op deze aanbeveling. Wat betreft de koppeling van nascholing en herregistratie kan ik u melden dat vanaf 1 januari 2009 is gestart met herregistratie ingevolge de Wet BIG (de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Vanaf die datum moeten verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten zich elke vijf jaar herregistreren. Voor de overige beroepen (apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en de tandartsen) volgt herregistratie op een later tijdstip. Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie gesteld: werkervaring of scholing. Met deze aanpak is een eerste stap gezet waarbij voorwaarden worden gesteld voor herregistratie. De tijd is nu nog niet rijp om nascholing op het terrein van communicatie en gebruik van zorgplannen, verplicht te stellen bij herregistratie. Naar verwachting zal deze koppeling in de toekomst wel zijn beslag krijgen als vervolg op de huidige aanpak waarbij de herregistratie aan de werkervaring wordt gekoppeld. Inmiddels heeft de KNMG middels een brief van het Ministerie van VWS het verzoek ontvangen om het volgen van nascholing op het gebied van communicatie en zorgplannen zoveel mogelijk te bevorderen. Als u geïnteresseerd bent in het RVZ-rapport, de brief van de Minister en/of de brief van VWS kunt u deze via de opvragen bij de secretaris van het Accreditatie Overleg. 4. Vragen of nadere informatie Voor vragen of nader informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de Commissie van Uitvoering van het Accreditatie Overleg: Piet Verhagen (NVvP) (voorzitter): ( ) Michiel Wesseling (KNMG) (secretaris) ( ) 9

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie